Bài giảng Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Nhà ở của người dân

Các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Khơ-me, Chăm

Nhà ở dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.

Em hãy quan sát hình 1 kết hợp đọc thông tin trong SGK để cho biết nhà ở của người dân đồng bằng Nam Bộ thường được phân bố ở đâu?

 

ppt 31 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 24/12/2018 Lượt xem 322Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Õn dù giê tiÕt ®Þa lý líp 4 Héi thiGi¸o viªn giáiCÊp huyÖnDạy tốtHọc tốtN¨m häc2010 2011Gi¸o viªn:TrÇn ThÞ Nga§¬n vÞ:Tr­êng tiÓu häc Lª Hå A Kiểm tra bài cũThứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1. Nhà ở của người dân - Các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.Dân tộc KinhDân tộc Khơ-meDân tộc ChămDân tộc HoaThứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1. Nhà ở của người dân Các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.- Nhà ở dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.Em hãy quan sát hình 1 kết hợp đọc thông tin trong SGK để cho biết nhà ở của người dân đồng bằng Nam Bộ thường được phân bố ở đâu?Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1. Nhà ở của người dân Các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.- Nhà ở dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.Cụm dân cư ven sông ở đồng bằng Nam Bộ So sánh nhµ ë míi cã g× kh¸c so víi nhµ ë truyÒn thèng tr­íc kia cña ng­êi d©n Nam Bé ? Nhà mới ở nông thônNhà truyền thống ở nông thônThứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1. Nhà ở của người dân - Nhà ở dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.- Các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.- Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là xuồng, ghe.Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1. Nhà ở của người dân - Nhà ở dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.- Các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Khơ-me, Hoa, Chăm.- Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là xuồng, ghe.Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1. Nhà ở của người dân - Nhà ở dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.- Các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.- Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là xuồng, ghe.Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1. Nhà ở của người dân - Nhà ở dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.- Các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.- Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là xuồng, ghe.2. Trang phục và lễ hội - Trang phục phổ biến là quần áo bà ba và khăn rằn.Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1. Nhà ở của người dân - Nhà ở dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.- Các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.- Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là xuồng, ghe.2. Trang phục và lễ hội - Trang phục phổ biến là quần áo bà ba và khăn rằn.Thảo luận:1. Kể tên các lễ hội nổi tiếng của người dân đồng bằng Nam Bộ?2. Trong lễ hội thường có những hoạt động nào?3. Lễ hội của người dân nhằm mục đích gì?- Các lễ hội nổi tiếng của đồng bằng Nam Bộ là lễ hội Bà chúa Xứ, Hội xuân núi Bà, lễ cúng trăng, lễ tế thần cá ÔngMột số lễ hội nổi tiếngLễ hội Bà Chúa XứLễ tế thần cá ÔngHội xuân núi BàLễ cúng trăngChùa của người Khơ-meThứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1. Nhà ở của người dân - Nhà ở dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.- Các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.- Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là xuồng, ghe.2. Trang phục và lễ hội - Trang phục phổ biến là quần áo bà ba và khăn rằn.- Lễ hội: Bà chúa Xứ, Hội xuân núi Bà, lễ cúng trăng, lễ tế thần cá ÔngHoạt động trong lễ hộiCúng tếHoạt động trong lễ hộiMúa hát văn nghệThả đèn gióHoạt động trong lễ hộiMúa lânThả đèn gióHoạt động trong lễ hộiThả đèn gióHoạt động trong lễ hộiĐua ghe NgoHoạt động trong lễ hộiĐánh đuThứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 1. Nhà ở của người dân - Nhà ở dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.- Các dân tộc sinh sống chủ yếu là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.- Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là xuồng, ghe.2. Trang phục và lễ hội - Trang phục phổ biến là quần áo bà ba và khăn rằn.- Lễ hội: Bà chúa Xứ, Hội xuân núi Bà, lễ cúng trăng, lễ tế thần cá Ông®iÒn ®óng ®iÒn nhanhTrß ch¬i Các đội chơi phải đi tìm các từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong bài tập sau đó viết các từ đó vào bảng nhóm theo từng ý 1, 2, 3, 4. Trong thời gian 2 phút đội nào tìm được nhanh và đúng thì đội đó thắng.Luật chơi:Điền từ thích hợp vào chỗ chấm1) Dân tộc sinh sống chủ yếu ở đồng bằng Nam Bộ là các dân tộc ,..........,.,.. 2) ....,.. là phương tiện đi lại phổ biến của người dân đồng bằng sông Cửu Long. 3) Nhà ở của người dân Nam Bộ thường được làm dọc theo các , 4) Lễ hội Bà Chúa Xứ, hội xuân núi Bà, lễ cúng Trăng là những ... nổi tiếng của người dân ở đồng bằng Nam Bộ.sông ngòi, kênh rạch.Xuồng, gheKinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.lễ hộiThứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010Địa lý: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa. Người dân thường lập ấp, làm nhà ở ven sông, ngòi, kênh, rạch. Lễ hội Bà Chúa Xứ, hội xuân núi Bà, lễ cúng Trăng,... là những lễ hội nổi tiếng của người dân ở đồng bằng Nam Bộ. Giê häc ®Õn ®©y kÕt thóc, xin tr©n träng c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· vÒ dù giê. KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ, h¹nh phóc, chóc c¸c em häc sinh lu«n ch¨m ngoan, häc giái.

Tài liệu đính kèm:

  • pptNguoi dan o dong bang dong nam bo.ppt