Sáng kiến kinh nghiệm Các yếu tố hình học và yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng trong chương trình lớp 2 - Trịnh Thị Lan

Dạy toán ở tiểu học vừa phải đảm bảo tính hệ thống chính xác của toán học vừa phải đảm bảo tính vừa sức của học sinh. Kết hợp yêu cầu đó là một việc làm khó, đòi hỏi tính khoa học và nhận thức, tốt về cả nội dung lẫn phương pháp. Trong chương trình dạy toán 2 các yếu tối hình học được đề cập dưới những hình thức hoạt động hình học như: Nhận dạng và gọi đúng tên hình chữ nhật, đường thẳng, đường gấp khúc, biết tính độ dài đường gấp khúc, tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, biết thực hành vẽ hình.

Một trong những nhiệm vụ cơ bản dạy học các yếu tố hình học ở lớp 2 là cung cấp cho học sinh những biểu tượng hình học đơn giản, bước đầu làm quen với các thao tác lựa chọn, phân tích, tổng hợp hình, phát triển tư duy, trí tưởng tượng không gian. Nội dung các yếu tố hình học không nhiều, các quan hệ hình học ít, có lẽ vì phạm vi kiến thức các yếu tố hình học như vậy đã làmcho việc nghiên cứu nội dung dạy học này càng lý thú.

 

doc 17 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 05/06/2021 Lượt xem 443Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Các yếu tố hình học và yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng trong chương trình lớp 2 - Trịnh Thị Lan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu
M«n to¸n lµ mét trong nh÷ng m«n häc cã vÞ trÝ quan träng ë bËc TiÓu häc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xu thÕ chung cña thÕ giíi lµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc. Mét trong nh÷ng bé phËn cÊu thµnh ch­¬ng tr×nh to¸n TiÓu häc mang ý nghÜa chuÈn bÞ cho viÖc häc m«n h×nh häc ë c¸c cÊp häc trªn, ®ång thêi gióp häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt khi tiÕp xóc víi nh÷ng “t×nh huèng to¸n häc” trong cuéc sèng hµng ngµy.
Trong nhiÒu n¨m häc, t«i ®· d¹y líp 2. T«i nhËn thÊy viÖc d¹y c¸c yÕu tè h×nh häc trong ch­¬ng tr×nh to¸n ë bËc tiÓu häc nãi chung vµ ë líp 2 nãi riªng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ë løa tuæi häc sinh tiÓu häc, t­ duy cña c¸c con cßn h¹n chÕ vÒ mÆt suy luËn, ph©n tÝch viÖc d¹y “c¸c yªu tèc h×nh häc” ë TiÓu häc sÏ gãp phÇn gióp häc sinh ph¸t triÓn ®­îc n¨ng lùc t­ duy, kh¶ n¨ng quan s¸t, trÝ t­ëng t­îng cao vµ kü n¨ng thùc hµnh h×nh häc ®Æt nÒn mãng v÷ng ch¾c cho c¸c em häc tèt m«n h×nh häc sau nµy ë cÊp häc phæ th«ng c¬ së.
ViÖc d¹y c¸c yÕu tè h×nh häc líp 2 nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng tÝch cùc cña häc sinh phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi cña ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®ã lµ néi dung t«i muèn ®Ò cËp tíi trong ®Ò tµi.
Néi dung ®Ò tµi
I. Lý do viÕt.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, phong trµo ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong tr­êng TiÓu häc ®­îc quan t©m vµ ®Èy m¹nh kh«ng ngõng ®Ó ngay tõ cÊp TiÓu häc, mçi häc sinh ®Òu cÇn vµ cã thÓ ®¹t ®­îc tr×nh ®é häc vÊn toµn diÖn, ®ång thêi ph¸t triÓn ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh vÒ mét m«n nµo ®ã nh»m chuÈn bÞ ngay tõ bËc TiÓu häc nh÷ng con ng­êi chñ ®éng, s¸ng t¹o ®¸p øng ®­îc môc tiªu chung cña cÊp häc vµ phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc.
D¹y to¸n ë tiÓu häc võa ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng chÝnh x¸c cña to¸n häc võa ph¶i ®¶m b¶o tÝnh võa søc cña häc sinh. KÕt hîp yªu cÇu ®ã lµ mét viÖc lµm khã, ®ßi hái tÝnh khoa häc vµ nhËn thøc, tèt vÒ c¶ néi dung lÉn ph­¬ng ph¸p. Trong ch­¬ng tr×nh d¹y to¸n 2 c¸c yÕu tèi h×nh häc ®­îc ®Ò cËp d­íi nh÷ng h×nh thøc ho¹t ®éng h×nh häc nh­: NhËn d¹ng vµ gäi ®óng tªn h×nh ch÷ nhËt, ®­êng th¼ng, ®­êng gÊp khóc, biÕt tÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc, tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, h×nh tø gi¸c, biÕt thùc hµnh vÏ h×nh.
Mét trong nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n d¹y häc c¸c yÕu tè h×nh häc ë líp 2 lµ cung cÊp cho häc sinh nh÷ng biÓu t­îng h×nh häc ®¬n gi¶n, b­íc ®Çu lµm quen víi c¸c thao t¸c lùa chän, ph©n tÝch, tæng hîp h×nh, ph¸t triÓn t­ duy, trÝ t­ëng t­îng kh«ng gian. Néi dung c¸c yÕu tè h×nh häc kh«ng nhiÒu, c¸c quan hÖ h×nh häc Ýt, cã lÏ v× ph¹m vi kiÕn thøc c¸c yÕu tè h×nh häc nh­ vËy ®· lµmcho viÖc nghiªn cøu néi dung d¹y häc nµy cµng lý thó.
Ngoµi ra, t«i cßn chó ý häc hái, dù giê ®ång nghiÖp trong vµ ngoµi tr­êng ®Ó vËn dông s¸ng t¹o lèp sao cho phï hîp vµ ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Sau ®©y t«i xin tr×nh bµy mét vµi kinh nghiÖm mµ t«i ®Ó t©m suy nghÜ thùc hiÖn trong n¨m häc nµy.
II. néi dung viÖc lµm:
* Néi dung vÒ “c¸c yÕu tè h×nh häc” vµ yªu cÇu c¬ b¶n vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng trong ch­¬ng tr×nh líp 2.
1. Néi dung ch­¬ng tr×nh:
Néi dung d¹y häc c¸c yÕu tè h×nh häc líp 2 phong phó, ®a d¹ng, ®­îc giíi thiÖu ®Çy ®ñ vÒ ®­êng th¼ng, ba ®iÓm th¼ng hµng.
- §­êng gÊp khóc
- TÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc.
- Giíi thiÖu h×nh tø gi¸c, h×nh ch÷ nhËt. VÏ h×nh trªn giÊy « vu«ng.
- Giíi thiÖu kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ chu vi cña h×nh häc.
CÊu tróc, néi dung c¸c yÕu tè h×nh häc trong s¸ch gi¸o khoa to¸n 2 ®­îc s¾p xÕp ®an xen víi c¸c m¹ch kiÕn thøc kh¸c phï hîp sù ph¸t triÓn theo tõng giai ®o¹n cña häc sinh.
2. Yªu cÇu c¬ b¶n vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng:
- Häc sinh biÕt nhËn biÕt d¹ng vµ gäi ®óng tªn h×nh ch÷ nhËt, h×nh tø gi¸c, ®­êng th¼ng, ®­êng gÊp khóc. §Æc biÖt l­u ý häc sinh (nhËn d¹ng h×nh “tæng thÓ”), ch­a yªu cÇu nhËn ra h×nh ch÷ nhËt còng lµ h×nh tø gi¸c, h×nh vu«ng còng lµ h×nh ch÷ nhËt.
- BiÕt thùc hµnh vÏ h×nh (theo mÉu) trªn giÊy « vu«ng, xÕp, ghÐp c¸c h×nh ®¬n gi¶n.
- Häc sinh b­íc ®Çu lµm quen víi c¸c thao t¸c lùa chän, ph©n tÝch, tæng hîp h×nh, ph¸t triÓn t­ duy, trÝ t­ëng t­îng kh«ng gian
3. D¹y c¸c yÕu tè h×nh häc ë líp 2:
C¸c yÕu tè h×nh häc trong SGK líp 2 ®· b¸m s¸t tr×nh ®é chuÈn (thÓ hiÖn c¸c yªu cÇu c¬ b¶n vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng mµ häc sinh cÇn ®¹t ®­îc, phï hîp víi møc ®é ë líp 2 nh­ nhËn d¹ng h×nh tæng thÓ, c¸c bµi thùc hµnh, luyÖn tËp ®¬n gi¶n, bµi tËp xÕp, ghÐp h×nh, dÔ thùc hiÖn). Víi hÖ thèng c¸c bµi tËp ®a d¹ng ®· g©y høng thó häc tËp cña häc sinh.
ë líp 2, ch­a yªu cÇu häc sinh n¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm, ®­îc nh÷ng h×nh häc dùa trªn c¸c ®Æc ®iÓm quan hÖ c¸c yÕu tè cña h×nh (ch¼ng h¹n ch­a yªu cÇu häc sinh biÕt h×nh ch÷ nhËt lµ h×nh tø gi¸c cã 4 gãc vu«ng, hoÆc cã 2 c¹nh ®èi diÖn b»ng nhau) chØ yªu cÇu häc sinh nhËn biÕt ®­îc h×nh ë d¹ng “tæng thÓ” ph©n biÖt ®­îc h×nh nµy víi h×nh kh¸c vµ gäi ®óng trªn h×nh cña nã. B­íc ®Çu vÏ ®­îc h×nh ®ã b»ng c¸ch nèi c¸c ®iÓm hoÆc vÏ dùa trªn c¸c ®­êng kÎ « vu«ng (giÊy kÎ « ly,).
Mét c¸ch kh¸c n÷a, khi d¹y th× gi¸o viªn cÇn l­u ý cho häc sinh cã thãi quen ®Æt c©u hái “t¹i sao” vµ tù suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái ®ã. Trong nhiÒu t×nh huèng gi¸o viªn cßn cã thÓ ®Æt ra c©u hái “T¹i sao lµm nh­ vËy? Cã c¸ch nµo kh¸c kh«ng? Cã c¸ch nµo hay h¬n kh«ng?”. C¸c c©u hái cña gi¸o viªn nh­ “t¹i sao”, “v× sao” ®· th«i thóc häc sinh ph¶i suy nghÜ t×m tßi gi¶i thÝch. §ã lµ chç dùa ®Ó ®­a ra c¸ch lµm hoÆc c¸ch gi¶i sù lùa chän trong vèn kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi.
Khi d¹y c¸c yÕu tè h×nh häc cho häc sinh líp 2, viÖc tËp cho häc sinh cã thãi quen ®Æt ra c©u hái “t¹i sao” vµ t×m c¸ch gi¶i thÝch lµm cho vÊn ®Ò ®­îc s¸ng tá lµ nhiÖm vô cña ng­êi gi¸o viªn. Tõ thãi quen trong suy nghÜ ta h×nh thµnh vµ rÌn luyÖn thãi quen ®ã trong diÔn ®¹t, trong tr×nh bµy.
VÝ dô: Bµi chu vi h×nh tam gi¸c.
Cho häc sinh nh¾c l¹i c¸ch tÝnh chu vi cña h×nh tam gi¸c.
4cm
C
A
B
4cm
4cm
Häc sinh cã thÓ tÝnh chu vi tam gi¸c b»ng c¸c c¸ch:
 4 = 4 = 4 = 12 (cm)
HoÆc : 4 x 3 = 12 (cm)
Cho häc sinh so s¸nh c¸c kÕt qu¶ kh¼ng ®Þnh lµ lµm ®óng.
Lóc ®ã gi¸o viªn hái: T¹i sao con l¹i lÊy 4 x 3 ®Ó tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c (v× 3 c¹nh h×nh tam gi¸c cã sè ®o b»ng nhau = 4 cm).
- So s¸nh 2 c¸ch lµm trªn con thÊy c¸ch nµo lµm nhau h¬n? (c¸ch 2).
+ Tæng ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh tam gi¸c lµ chu vi cña h×nh tam gi¸c ®ã.
* Trong SGK to¸n 2, hÖ thèng c¸c bµi tËp thùc hµnh vÒ yÕu tè h×nh häc cã mÊy d¹ng c¬ b¶n sau:
1. VÒ “nhËn biÕt h×nh”:
a. VÒ “®o¹n th¼ng, ®­êng th¼ng”.
VÊn ®Ò “®o¹n th¼ng, ®­êng th¼ng” ®­îc giíi thiÖu ë tiÓu häc cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Trong s¸ch to¸n 2, kh¸i niÖm “®­êng th¼ng” ®­îc giíi thiÖu b¾t ®Çu tõ “®o¹n th¼ng” (®· ®­îc häc ë líp 1) nh­ sau:
A
B
- Cho ®iÓm A vµ ®iÓm B, lÊy th­íc vµ bót nèi hai ®iÓm ®ã ta ®­îc ®o¹n th¼ng AB.
- KÐo dµi ®o¹n th¼ng AB vÒ hai phÝa, ta ®­îc ®­êng th¼ng AB
A
B
- L­u ý: Kh¸i niÖm ®­êng th¼ng kh«ng ®Þnh nghÜa ®­îc, häc sinh lµm quen víi “biÓu t­îng” vÒ ®­êng th¼ng th«ng qua ho¹t ®éng thùc hµnh: VÏ ®­êng th¼ng qua 2 ®iÓm, vÏ ®­êng th¼ng qua 1 ®iÓm.
b. NhËn biÕt giao ®iÓm giao ®iÓm cña hai ®o¹n th¼ng:
VÝ dô bµi 4 trang 49
§o¹n th¼ng AB c¾t ®o¹n th¼ng CD t¹i ®iÓm nµo?
A
B
C
D
- Khi ch÷a bµi gi¸o viªn cho häc sinh tËp diÔn ®¹t kÕt qu¶ bµi lµm. Ch¼ng h¹n häc sinh nªu l¹i “§o¹n th¼ng AB c¾t ®o¹n th¼ng CD t¹i ®iÓm O”.
HoÆc gi¸o viªn hái: Cã c¸ch nµo kh¸c kh«ng? Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi: “Hai ®o¹n th¼ng AB vµ CD c¾t nhau t¹i ®iÓm O”. HoÆc “O lµ ®iÓm c¾t nhau cña ®­êng th¼ng AB vµ CD”.
c. NhËn biÕt 3 ®iªm th¼ng hµng:
VÝ dô: Bµi 2 trang 73
Nªu tªn 3 ®iÓm th¼ng hµng (dïng th­íc th¼ng ®Ó kiÓm tra):
O
M
N
P
Q
D
O
B
C
A
a)
b)
- Gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ ba ®iÓm th¼ng hµng (ba ®iÓm ph¶i cïng n»m trªn mét ®­êng th¼ng).
- Häc sinh ph¶i dïng th­íc kÎ kiÓm tra xem cã c¸c bé ba ®iÓm nµo th¼ng hµng råi ch÷a.
VÝ dô nh­:
a. Ba ®iÓm O, M, N th»ng hµng; Ba ®iÓm O, P, Q th¼ng hµng.
b. Ba ®iÓm B, O, D th¼ng hµng; Ba ®iÓm A, O, C th¼ng hµng.
d. NhËn biÕt h×nh ch÷ nhËt, h×nh tø gi¸c
ë líp 2, ch­a yªu cÇu häc sinh n¾m ®­îc kh¸i niÖm, ®Þnh nghÜa h×nh häc dùa trªn c¸c ®Æc ®iÓm, quan hÖ c¸c ty cña h×nh (ch¼ng h¹n, ch­a yªu cÇu häc sinh biÕt h×nh ch÷ nhËt lµ tø gi¸c cã 4 gãc vu«ng, hoÆc cã 2 c¹nh ®èi diÖn b»ng nhau ), chØ yªu cÇu häc sinh ph©n biÖt ®­îc h×nh ë d¹ng “tæng thÓ”, ph©n biÖt ®­îc h×nh nµy víi h×nh thøc kh¸c vµ gäi ®óng tªn h×nh cña nã. B­íc ®Çu vÏ ®­îc h×nh ®ã b»ng c¸ch nèi c¸c ®iÓm hoÆc vÏ dùa trªn c¸c ®­êng kÎ « vu«ng (giÊy kÎ « ly)
VÝ dô d¹y häc bµi “H×nh ch÷ nhËt” theo yªu cÇu trªn, cã thÓ nh­ sau:
- Giíi thiÖu h×nh ch÷ nhËt (häc sin ®­îc quan s¸t vËt chÊt cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt, lµ c¸c miÕng b×a hoÆc nhùa trong hép ®å dïng häc tËp, ®Ó nhËn biÕt d¹ng tæng thÓ “®©y lµ h×nh ch÷ nhËt”).
- VÏ vµ ghi tªn h×nh ch÷ nhËt (nèi 4 ®iÓm trªn giÊy kÎ « vu«ng ®Ó ®­îc h×nh ch÷ nhËt, ch¼ng h¹n h×nh ch÷ nhËt ABCH, h×nh ch÷ nhËt MNPQ).
A
B
D
C
N
M
Q
P
- NhËn biÕt ®­îc h×nh ch÷ nhËt trong tËp hîp mét sè h×nh (cã c¶ h×nh kh«ng ph¶i lµ h×nh ch÷ nhËt), ch¼ng h¹n:
T« mµu (hoÆc ®¸nh dÊu x ) vµo h×nh ch÷ nhËt cã trong mçi h×nh sau
- Thùc hµnh cñng cè nhËn biªt h×nh ch÷ nhËt:
VÝ dô: Bµi 1 trang 85:
Mçi h×nh d­íi ®©y lµ h×nh g×?
a)
d)
b)
e)
c)
g)
e. NhËn biÕt ®­êng gÊp khóc:
2cm
4 m
3 m
A
C
D
Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t ®­êng gÊp khóc ABCD.
§­êng gÊp khóc ABCD gåm 3 ®o¹n th¼ng: AB, BC vµ CD .
§é dµi ®­êng gÊp khóc ABCD lµ tæng ®é dµi c¸c ®o¹n
§­êng gÊp khóc ABCD
	Gi¸o viªn giíi thiÖu:
§©y lµ ®­¬ng gÊp khóc ABCD (chØ vµo h×nh vÏ). Häc sinh lÇn l­ît nh¾c l¹i: “§­êng gÊp khóc ABCD”.
Gi¸o viªn hái: §­êng gÊp khóc nµy gåm mÊy ®o¹n? Häc sinh nªu: Gåm 3 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD (B lµ ®iÓm chung cña hai ®o¹n th¼ng AB vµ BC, C lµ ®iÓm chung cña hai ®o¹n th¼ng BC vµ CD).
Häc sinh ®­îc thùc hµnh ë tiÕp bµi tËp 3 (trang 104).
Ghi tªn c¸c ®­êng gÊp khóc cã trong h×nh vÏ sau, biÕt:
+ §­êng gÊp khóc ®ã gåm 3 ®o¹n th¼ng.
+ §­êng gÊp khóc ®ã gåm 2 ®o¹n th¼ng.
B
C
A
D
Yªu cÇu cÇu sinh ghi tªn tuæi ®äc tªn ®­êng gÊp khóc
Gi¸o viªn cho häc sinh dïng bót ch× mµu vµ ph©n biÖt c¸c ®­êng gÊp khóc cã ®o¹n th¼ng chung:
a. §­êng th¼ng khóc gåm 3 ®­êng th¼ng lµ: AB, BC, CD.
b. §­êng gÊp khóc gåm 2 ®­êng th¼ng lµ: ABC vµ BCD.
2. VÒ “H×nh vÏ”.
ë líp 1,2,3 häc sinh ®­îc lµm quen víi ho¹t ®éng vÏ h×nh ®¬n gi¶n theo c¸c h×nh thøc sau:
a. VÏ h×nh kh«ng yªu cÇu cã sè ®o c¸c kÝch th­íc.
VÏ h×nh trªn giÊy « vu«ng
VÝ dô bµi 1 trang 23.
Dïng th­íc vµ ghÐp nèi c¸c ®iÓm.
a) H×nh ch÷ nhËt
B
A
C
E
D
b) H×nh tø gi¸c.
Q¦ 
P¦ 
N
M
Yªu cÇu b­íc ®Çu häc sinh vÏ ®­îc h×nh ch÷ nhËt, h×nh tø gi¸c (nèi c¸c ®iÓm cã s½n trªn giÊy kÎ « ly).
b. VÏ h×nh theo mÉu:
VÝ dô bµi 4 trang 59.
VÏ h×nh theo mÉu.
MÉu
- Gi¸o viªn cho häc sinh nh×n kü mÉu råi lÇn l­ît chÊm tõng ®iÓm vµo sæ:
Dïng th­íc kÎ vµ bót nèi c¸c ®iÓm ®Ó cã h×nh vu«ng.
c. VÏ ®­êng th¼ng.
VÝ dô bµi 4 trang 74
VÏ ®­êng th¼ng.
a) §i qua hai ®iÓm M, N
.
M
.
N
.
O
b) §i qua ®iÓm O
c) §i qua hai trong ba ®iÓm A, B, C.
.
B
A .
C. 
Sau khi gi¸o viªn ®· d¹y bµi ®­êng th¼ng vµ c¸ch vÏ bµi nµy lµ thùc hµnh.
PhÇn (a). VÏ ®­êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm MN.
Häc sinh nªu c¸ch vÏ:
§Æt th­íc sao cho 2 ®iÓm M vµ N ®Òu ®Òu n»m trªn mÐp th­íc. KÎ ®­êng 
th¼ng ®i qua 2 ®iÓm MN.
Gi¸o viªn	: NÕu bµi yªu cÇu ta vÏ ®o¹n th¼ng MN th× ta vÏ nh­ thÕ nµo?
Häc sinh	: Ta chØ nèi ®o¹n th¼ng tõ M tíi N.
Gi¸o viªn	: VÏ ®o¹n th¼ng MN kh¸c g× so víi ®­êng th¼ng MN?
Häc sinh	: Khi vÏ ®o¹n th¼ng ta chØ cÇn nèi M víi N, cßn khi vÏ ®­êng 
th¼ng ta ph¶i kÐo dµi vÒ 2 phÝa MN.
PhÇn (b). VÏ ®­êng th¼ng ®i qua ®iÓm O.
Gi¸o viªn cho häc sinh nªu c¸ch vÏ: §Æt th­íc sao cho mÐp th­íc ®i qua O 
sau ®ã kÎ 1 ®­êng th¼ng theo mÐp th­íc ®­îc ®­êng th¼ng qua O.
Häc sinh tù vÏ ® vÏ ®­îc nhiÒu ®­êng th¼ng qua O.
Gi¸o viªn kÕt luËn	: Qua 1 ®iÓm cã “rÊt nhiÒu ” ®­êng th¼ng.
PhÇn (c). VÏ ®­êng th¼ng ®i qua 2 trong 3 ®iÓm A, B, C.
Häc sinh	: Thùc hiÖn thao t¸c nèi.
Gi¸o viªn yªu cÇu kÓ tªn c¸c ®­êng th¼ng cã trong h×nh.
Häc sinh	: §o¹n AB, BC, CA.
Gi¸o viªn hái	: Mçi ®­êng th¼ng ®i qua mÊy ®iÓm ? (®i qua 2 ®iÓm).
Gi¸o viªn cho häc sinh thùc hµnh vÏ ®­êng th¼ng.
Häc sinh nªu c¸ch vÏ: KÐo dµi ®­êng th¼ng vÒ 2 phÝa ®Ó cã c¸c ®­êng th¼ng.
Gi¸o viªn hái	: Ta cã mÊy ®­êng th¼ng? §ã lµ nh÷ng ®­êng th¼ng nµo?
Häc sinh	: Ta cã 3 ®­êng th¼ng ®ã lµ: ®­êng th¼ng AB, ®­êng 
 th¼ng BC, ®­êng th¼ng CA.
b. VÏ thªm ®­êng th¼ng ®Ó ®­îc h×nh míi:
VÝ dô bµi 3 trang 23.
KÎ thªm mét ®­êng th¼ng trong h×nh sau ®Ó ®­îc:
+ Mét h×nh ch÷ nhËt vµ mét h×nh tam gi¸c
+ Ba h×nh tø gi¸c
* Gi¸o viªn: KÎ thªm nghÜa lµ vÏ thªm 1 ®o¹n n÷a vµo trong h×nh:
Gi¸o viªn vÏ h×nh lªn b¶ng vµ cho häc sinh ®Æt tªn cho h×nh:
B
A
C
D
E
Gi¸o viªn há	i	: Con vÏ thÕ nµo?
Häc sinh	: Con nèi A víi D.
A
D
B
C
Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc tªn h×nh:
H×nh ch÷ nhËt ABCD
H×nh tam gi¸c BCD
Häc sinh ®Æt tªn cho h×nh:
A
D
B
C
E
G
A
D
B
C
G
G
Cho häc sinh tù kÎ:
HoÆc:
Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc tªn c¸c h×nh vÏ ®­îc trong c¶ 2 c¸ch vÏ.
Häc sinh ®äc tªn h×nh: ABGE, EGCD, ABCD vµ AEGD, BCGE, ABCD.
* Khi d¹y ë häc sinh c¸ch vÏ h×nh, dùng h×nh t«i th­êng tu©n thñ theo c¸c b­íc sau:
a. H­íng dÉn häc sinh biÕt c¸ch sö dông th­íc kÎ, bót ch×, bót mùc ®Ó vÏ h×nh. CÇn sö dông hîp lý chøc n¨ng cña mçi dông cô, th­íc th¼ng cã v¹ch chia dïng ®Ó ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng, vÏ ®o¹n th¼ng (®­êng th¼ng), th­íc th¼ng cßn dïng ®Ó kiÓm tra sù th¼ng hµng cña c¸c ®iÓm.
b. Häc sinh ph¶i ®­îc h­íng dÉn vµ ®­îc luyÖn tËp kü n¨ng vÒ h×nh, dùng h×nh theo quy tr×nh hîp lý thÓ hiÖn ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña h×nh ph¶i vÏ.
c. H×nh vÏ ph¶i râ rµng, chuÈn x¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®Æc ®iÓm, c¸c nÐt vÏ ph¶i m¶nh, kh«ng nhoÌ, kh«ng tÈy xo¸.
3. VÒ xÕt, ghÐp h×nh:
VÝ dô Bµi 5 (trang 178).
XÕt 4 h×nh tam gi¸c thµnh h×nh mòi tªn:
- Yªu cÇu cña bµi “xÕp, ghÐp h×nh” ë líp 2 lµ: Tõ 4 h×nh tam gi¸c ®· cho, häc sinh xÕp, ghÐp ®­îc thµnh h×nh míi theo yªu cÇu ®Ò bµi (ch¼ng h¹n ë vÝ dô trªn lµ xÕp thµnh “h×nh mòi tªn”.
- C¸ch thùc hiÖn:
Mçi häc sinh cÇn cã mét bé h×nh tam gi¸c ®Ó xÕp h×nh (bé xÕp h×nh nµy cã trong hép ®å dïng häc to¸n líp 2, hoÆc häc sinh cã thÓ tù lµm b»ng c¸ch tõ mét h×nh vu«ng c¾t theo 2 ®­êng chÐo ®Ó ®­îc 4 h×nh tam gi¸c).
Häc sinh lùa chän vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó xÕp, ghÐp 4 h×nh tam gi¸c thµnh h×nh míi (ch¼ng h¹n nh­ h×nh mòi tªn).
- L­u ý:
Lo¹i to¸n, “xÕp, ghÐp h×nh” chØ cã ý nghÜa khi mçi häc sinh ph¶i ®­îc tù xÕp, ghÐp h×nh (c¸c em cã thÓ xÕp, ghÐp thanh chËm kh¸c nhau), nh­ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc lµ “s¶n phÈm” do mçi em ®­îc “tù thiÕt kÕ vµ thi c«ng” vµ do ®ã sÏ g©y høng thó häc tËp cho mçi em).
- §iÒu c¬ b¶n lµ khuyÕn khÝch häc sinh t×m ®­îc c¸c c¸ch kh¸c nhau ®ã. Qua viÖc “xÕp, ghÐp” nµy c¸c em ®­îc ph¸t triÓn t­ duy, trÝ t­ëng t­îng kh«ng gian vµ sù khÐo tay, kiªn tr×, s¸ng t¹o.
VÝ dô: XÕp 4 h×nh tam gi¸c:
Thµnh c¸c h×nh sau:
4. VÒ tÝnh ®é dµi d­êng gÊp khóc hoÆc chu vi cña h×nh:
a. TÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khóc:
VÝ dô: Bµi 5 trang (105).
3cm
3cm
2m
2m
2m
2m
2m
Häc sinh gi¶i: §é dµi ®­êng gÊp khóc lµ:
 3 + 3 + 3 = 9 9(cm)
Gi¸o viªn hái: Con lµm thÕ nµo ra 9 cm?
Häc sinh 1: §­êng gÊp khóc nµy gåm 3 ®o¹n th¼ng, mçi ®o¹n th¼ng ®Òu lµ 3 cm. Nªn con tÝnh tæng ®é dµi 3 ®o¹n th¼ng t¹o lªn mçi ®­êng gÊp khóc.
Gi¸o viªn hái: Cã con nµo lµm bµi kh¸c b¹n kh«ng?
Häc sinh 2: Con lÊy 3 x 3 = 9 (cm)
Cho häc sinh so s¸nh c¸c kÕt qu¶ tõ ®ã kh¼ng ®Þnh lµ ai lµm ®óng.
b. TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, chu vi h×nh tø gi¸c:
yªu cÇu häc “chu vi” ë líp 2 phï hîp víi tr×nh ®é chuÈn cña to¸n 2. Cô thÓ lµ: ë líp 2, ch­a yªu cÇu häc sinh n¾m ®­îc “kh¸i niÖm, biÓu t­îng” vÒ chu vi cña h×nh, chØ yªu cÇu häc sinh biÕt c¸ch tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, tø gi¸c khi cho s½n ®é dµi mçi c¹nh cña h×nh ®ã, b»ng c¸ch tÝnh tæng ®é dµi cña h×nh (®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh cã cïng mét ®¬n vÞ ®o). 
Ch¼ng h¹n:
- TÝnh chu vi cña h×nh tam gi¸c cã ®é dµi 3 c¹nh lµ: 10cm, 20cm, 15cm.
Bµi gi¶i
Chu vi h×nh tam gi¸c lµ:
10 = 20 = 15 = 45 (cm)
 §¸p sè: 45 (cm)
- TÝnh chu vi h×nh tø gi¸c cã ®é dµi 4 canh lµ: 10 cm, 20cm, 10cm vµ 20 cm.
 Bµi gi¶i
A
C
Chu vi h×nh tø gi¸c lµ:
10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)
§¸p sè: 60 (cm)
HoÆc mét d¹ng bµi n÷a:
VÝ dô: Bµi 3 (trang 130):
B
+ §o råi ghi sè ®o ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh tam gi¸c ABC.
+ TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c ABC.
H­íng dÉn gi¶i:
Ph¶i cho häc sinh dïng th­íc th¼ng cã v¹ch chia ®Ó ®o ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh tam gi¸c ABC. (mçi c¹nh lµ 3cm).
Chu vi cña h×nh tam gi¸c ABC lµ:
3 + 3 + 3 = 9 (cm)
HoÆc:
3 x 3 = 9 (cm).
So s¸nh 2 c¸ch lµm trªn con thÊy c¸ch nµo nhanh h¬n?
(C¸ch 2)
5. Mét sè bµi tËp:
	a. §Õm h×nh
Lo¹i bµi “®Õm h×nh” trong s¸ch gi¸o khoa to¸n 2 lµ loai bµi to¸n cã tÝnh ph¸t triÓn, ®ßi hái häc sinh biÕt “ph©n tÝch, tæng hîp”. Do ®ã sÏ lµ “khã” ®èi víi mét sè häc sinh ch­a lµm quen hoÆc ch­a biÕt nªn xuÊt ph¸t tõ ®©u khi gi¶i bµi to¸n nµy. Sau ®©y xin gîi ý mét c¸ch ®Ó häc sinh dÔ thùc hiÖn “®Õm h×nh” (khái bÞ sãt h×nh). §ã lµ c¸ch ®¸nh sè vµo h×nh råi ®Õm h×nh, ch¼ng h¹n:
VÝ dô 1: trong h×nh bªn cã mÊy h×nh tam gi¸c?
1
2
3
4
Gîi ý c¸ch ®Õm:
- §¸nh sè vµo h×nh, ch¼ng h¹n:
1, 2, 3, 4.
- H×nh tam gi¸c nµo chØ gåm mét h×nh cã ®¸nh sè?
 (Cã 4 h×nh lµ h×nh 1, h×nh 2, h×nh 3 vµ h×nh 4).
H×nh tam gi¸c nµo gåm 2 h×n cã ®¸nh sè? (Cã 2 h×nh lµ h×nh gåm h×nh 2, h×nh 3 gåm 1 h×nh vµ h×nh 4).
3
- H×nh tam gi¸c nµo gåm 3 h×nh cã ®¸nh sè? (kh«ng cã).
- H×nh tam gi¸c nµo gåm 4 h×nh cã ®¸nh sè? (Cã 1 h×nh gåm h×nh 1, h×nh 2, h×nh 3 vµ h×nh 4).
VËy tÊt c¶ cã 7 h×nh tam gi¸c (4 + 2 + 0 + 1 = 7).
A
E
B
D
C
3
1
2
5
4
VÝ dô 2:
Trong h×nh bªn cã mÊy h×nh tø gi¸c
Gîi ý c¸ch ®Õm:
- Ghi tªn vµ ®¸nh sè vµo h×nh, ch¼ng h¹n.
- H·y xem cã h×nh tø gi¸c nµo chØ gåm mét h×nh cã ®¸nh sè (kh«ng cã)
- H×nh tø gi¸c nµo gåm 2 h×nh cã ®¸nh sè? (Cã mét h×nh lµ h×nh gåm h×nh 1 vµ h×nh 2 (h×nh tø gi¸c ABIE)).
- H×nh tø gi¸c nµo gåm 3 h×nh cã ®¸nh sè? ( Cã 2 h×nh, h×nh gåm h×nh 1, h×nh 2, vµ h×nh 5 (h×nh tø gi¸c ABCE); h×nh gåm h×nh 1, h×nh 2, h×nh 3 (h×nh tø gi¸c ABDE)).
- H×nh tø gi¸ nµo gåm 4 h×nh cã ®¸nh sè? (Cã 2 h×nh, h×nh gåm h×nh 2, h×nh 3, vµ h×nh 4 h×nh tø gi¸c (0 + 1 + 2 + 1 = 4).
L­u ý: ë líp 2 chØ yªu cÇu häc sinh ®Õm ®­îc sè h×nh (tr¶ lêi ®óng sè l­îng h×nh cÇn ®Õm lµ ®­îc), ch­a yªu cÇu häc sinh viÕt c¸ch gi¶i thÝch nh­ trªn.
b. Bµi tËp “tr¾c nghiÖm”:
Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc kÕt qu¶ ®óng:
Sè h×nh tø gi¸c trong h×nh vÏ lµ:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Cho häc sinh tù lµm.
Häc sinh nªu c¸ch lµm: Con ®Õm sè h×nh tø gi¸c ®­îc 4 h×nh tø gi¸c, nªu khoanh vµo ch÷ D.
KÕt luËn
Qua nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y ë líp 2, víi t­ c¸ch d¹y trªn khi d¹y c¸c yÕu tè h×nh häc trong m«n To¸n líp 2 t«i nhËn thÊy häc sinh cã nhiÒu tiÕn bé. Víi c¸ch d¹y vµ häc trªn häc sinh ch¨m chó say mª häc to¸n, c¸c em kh«ng ngai khi gi¶i c¸c bµi to¸n cã néi dung h×nh häc. Häc sinh tÝch cùc, chñ ®éng t×m tßi, s¸ng t¹o x©y dùng kiÕn thøc cña bµi häc. Nhê vËy mµ häc sinh n¾m bµi nhanh, nhí kiÕn thøc l©u h¬n, ch¾c h¬n vµ tù tin lµm cho kh«ng khÝ tiÕt häc s«i næi, kh«ng gß bã, häc sinh ®­îc thùc sù béc lé hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Tõ ®ã häc sinh cã høng thó häc to¸n, t¹o thµnh thãi quen tù suy nghÜ, chñ ®éng lµm bµi ®Ó t×m ra c¸ch gi¶i hay vµ nhanh nhÊt.
Bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt, t«i rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn nhiÖt t×nh cña Ban Gi¸m hiÖu, tæ Chuyªn m«n vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó t«i cã ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y To¸n líp 2 ngµy cµng tèt h¬n.
Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Thèng NhÊt, ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2009
Ng­êi viÕt
TrÞnh ThÞ Lan

Tài liệu đính kèm:

  • docSKKN. Môn Toán 2. Các yếu tố hình học.doc