Giáo án Nguyễn Anh Thuyên – PTCS Thạch Sơn Năm học 2010 - 2011 - Tuần 10

I - MỤC TIÊU : HS biết:

- Tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ khi thay chữ bằng số.

- Làm quen công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là a.

- HS yu thích mơn học.

II. ĐỒ DNG DẠY HỌC:

II- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1.Bài cũ: -Yêu cầu HS sửa bài về nhà trn bảng lớp. GV nhận xét

 

doc 9 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 376Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Nguyễn Anh Thuyên – PTCS Thạch Sơn Năm học 2010 - 2011 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 1 D¹y líp 4A( Khu §ång B¨m ) D¹y thay §/C Mai.
Thø s¸u ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2010
TOÁN
 LUYỆN TẬP
I - MỤC TIÊU : HS biết:
- Tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ khi thay chữ bằng số.
- Làm quen công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là a.
- HS yêu thích mơn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
II- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
1.Bài cũ: -Yêu cầu HS sửa bài về nhà trên bảng lớp. GV nhận xét
2.Bài mới: . Giới thiệu: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1:HS đọc và nêu cách làm phần a), và thống nhất cách làm. 
Bài tập 2: HS tự làm, sau đó cả lớp thống nhất kết quả. 
Bài tập 3: GV cho học sinh tự kẻ bảng và điền kết quả vào ô trống. 
Bài tập 4: Xây dựng công thức tính: Trước tiên GV vẽ hình vuông (độ dài cạnh là a) lên bảng,sau đó nêu cách tính chu vi của hình vuông. 
GV nhấn mạnh cách tính chu vi. Sau đó cho HS làm các bài tập còn lại. 
Củng cố dặn dò: Chuẩn bị bài: Các số có 6 chữ số
Làm bài về nhà ( gv đọc cho hs ghi)
 -HS tính vào bảng con. Lần lượt từng em thực hiện trên bảng lớp.
 - HS tính gía trị vào vở chỉ 2 câu
HS khá thực hiện thêm bài 2( 2 câu cịn lại) 
- Học sinh khá thực hiện thêm bài 3 
HS nêu : Chu vi của hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4. 
- HS cả lớp làm 1 phần bài 4.
HS sửa & thống nhất kết quả
-HS giỏi làm thêm 2 phần cịn lại.
-------------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN
NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN.
I - MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU :
- Bước đầu hiểu thế nào là nhân vật( nội dung ghi nhớ).
- Nhận biết tính cách của từng người cháu( qua lời nhận xét của bà) trong câu chuyện ba anh em( bài tập 1 mục III); Bước đầu biết kể tiết câu chuyện theo tình huống cho trước, đúng tính cách nhân vật( BT 2 mục III). 
- Giáo dục hs tính thật thà và lịng nhân ái.
II. CHUẨN BỊ: phiếu học tập.
 HTDH: N,L,CN.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.Bài cũ: Thế nào là kể chuyện?
2.Bài mới: a.Giới thiệu bài:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Nhận xét:
 Hướng dẫn HS nhận xét.
Câu 1: HS đọc yêu cầu đề bài
 Ghi tên các nhân vật.
GV chốt lại: các nhân vật trong 2 câu chuyện.
- Thế nào là kể chuyện?
- vì sao kể phải cĩ nhân vật? 
Hoạt động 2: Phần ghi nhớ
Hoạt động 3: Phần luyện tập. 
b. Bài tập 1: cho hs thảo luận N2.
. 
Bài tập 2: cho hs làm vào vở, gv chấm chữa củng cố.
c. Củng cố, dặn dị: củng cố tiết học.
Học thuộc ghi nhớ trong SGK.
HS lên bảng làm vào phiếu.
Cả lớp làm vào vở. Nhận xét 
- HS rút ra ghi nhớ.
HS đọc đề, trao đổi theo cặp, phát biểu ý kiến. 
ĐA: Nhân vật trong chuyện là ba anh em Ni-ki-ta, Gô-sa, Chi-ôm-ca và bà ngoại. 
Tính cách của từng đứa cháu: Ni-ki-ta chỉ nghỉ đến ham thích riêng của mình. Gô-sa láu lỉnh. Chi-ôm-ca nhân hậu, chăm chỉ.
- HS làm vào vở.
-------------------------------------------------
MÜ thuËt : GV Chuyªn d¹y
--------------------------------------------------
ĐỊA LÍ 
BÀI : LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ 
I-MỤC TIÊU:
 - Biết bảng đồ là hình vẻ thu nhỏ một khu vực hay tồn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ nhất định.
 - biết một số yêu tố của bảng đồ: tên bảng đồ, phương hướng, kí hiệu bảng đồ.
II- CHUẨN BỊ: - GV: một số loại bảng đồ: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.
- HTDH: N,L,CN
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1. Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Giới thiệu:
Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
Tên bản đồ cho ta biết điều gì? 
Chỉ đường biên giới của Việt Nam với các nước xung quanh trên hình 1 & giải thích vì sao lại biết đó là đường biên giới
Dựa vào bảng chú giải ở hình 1 để đọc các kí hiệu của một số đối tượng địa lí
GV yêu cầu HS nêu các bước sử dụng bản đồ
 Các bước sử dụng bản đồ:
+ Đọc tên bản đồ để biết bản đồ đó thể hiện nội dung gì.
+ Xem bảng chú giải để biết kí hiệu đối tượng địa lí cần tìm
+ Tìm đối tượng trên bản đồ dựa vào kí hiệu
- Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
* GV hoàn thiện câu trả lời của các nhóm
Hoạt động 3: Làm việc cả lớpGV treo bản đồ hành chính Việt Nam lên bảng
Khi HS lên chỉ bản đồ, GV chú ý hướng dẫn HS cách chỉ. Ví dụ: chỉ một khu vực thì phải khoanh kín theo ranh giới của khu vực; chỉ một địa điểm (thành phố) thì phải chỉ vào kí hiệu chứ không chỉ vào chữ ghi bên cạnh; chỉ một dòng sông phải đi từ đầu nguồn xuống cuối nguồn.
Củng cố, dặn dị: Nhận xét tiết học. 
 Dặn HS về trả lời c©u hỏi sgk.
HS nhận xét
- HS dựa vào kiến thức của bài trước trả lời các câu hỏi
Đại diện một số HS trả lời các câu hỏi trên & chỉ đường biên giới của Việt Nam trên bản đồ treo tường
HS trong nhóm lần lượt làm các bài tập a, b trong SGK. 
Đại diện nhóm trình bày trước lớp kết quả làm việc của nhóm.
HS các nhóm khác sửa chữa, bổ sung cho đầy đủ & chính xác.
- Một HS đọc tên bản đồ & chỉ các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên bản đồ
Một HS lên chỉ vị trí của tỉnh (thành phố) mình trên bản đồ.
Một HS lên chỉ tỉnh (thành phố) giáp với tỉnh (thành phố) của mình trên bản đồ theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.
Hs về nhà thực hiện theo yêu cầu gv
Hoat ®éng tËp thĨ
Sinh ho¹t líp
 I. MuC TI£U:
- HS n¾m ®­ỵc ­u ®iĨm vµ tån t¹i cđa m×nh ®Ĩ tuÇn sau ph¸t huy vµkh¾c phơc.
- LuyƯn tÝnh m¹nh d¹n ph¸t biĨu ý kiÕn cho HS.
-HS cã ý thøc phÊn ®Êu tèt.
II. TiÕn tr×nh sinh ho¹t.
1. Líp sinh ho¹t.
- 3 tỉ tr­ëng ®äc sỉ theo dâi.
- Líp tr­ëng nhËn xÐt chung.
- C¸c thµnh viªn trong líp ph¸t biĨu ý liÕn.
- B×nh bÇu c¸c danh hiƯu trong tuÇn.
2. GV ph¸t biĨu ý kiÕn.
- NhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn.
- Tuyªn d­¬ng, nh¾c nhë ®éng viªn HS.
- Phỉ biÕn kÕ ho¹ch tuÇn tíi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TuÇn 2 D¹y líp 4A( Khu §ång B¨m ) ThiÕu GV.
Thø hai ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2010
TËp §äc
 dÕ mÌn bªnh vùc kỴ yÕu (tiÕp theo)
I.Mơc tiªu:
- §äc l­u lo¸t toµn bµi, biÕt ng¾t nghØ ®ĩng, biÕt thĨ hiƯn ng÷ ®iƯu phï hỵp víi ho¹t c¶nh, t×nh huèng biÕn chuyĨn cđa chuyƯn, phï hỵp víi lêi nãi vµ suy nghÜ cđa nh©n vËt DÕ MÌn. 
- HiĨu ®­ỵc néi dung cđa bµi: Ca ngỵi DÕ MÌn cã tÊm lßng nghÜa hiƯp, ghÐt ¸p bøc, bÊt c«ng, bªnh vùc chÞ Nhµ Trß yÕu ®uèi, bÊt h¹nh
II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹ néi dung bµi häc trong SGK
- GiÊy khỉ to viÕt c©u, ®o¹n v¨n cÇn h­íng dÉn hs ®äc
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
 I: Bµi cị:
- H«m tr­íc häc bµi g× ?
- Gv nhËn xÐt- ghi ®iĨm
II: Bµi míi:
1.Giíi thiƯu bµi: H«m nay chĩng ta häc bµi: DÕ MÌn bªnh vùc kỴ yªu (tiÕp)
2. H­íng dÉn luyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi
a, LuyƯn ®äc : Gv ®äc mÉu
- Bµi nµy chia lµm mÊy ®o¹n
- Trong bµi cã nh÷ng tõ nµo c¸c em dƠ ph¸t ©m sai?
- Em hiỊu thÕ nµo lµ chỈng
- Em hiĨu thÕ nµo lµ chãp bu
- Em hiĨu thÕ nµo lµ nỈc n«
- Gv ®äc diƠn c¶m toµn bµi
b,T×m hiĨu bµi : C¸ch tỉ chøc ho¹t ®éng:
- Chia líp thµnh 4 nhãm ®Ĩ c¸c em tù ®iỊu khiĨn nhau ®äc
* C¸c ho¹t ®éng cơ thĨ:
- TrËn ®Þa mai phơc cđa b¹n NhƯn ®¸ng sỵ nh­ thÕ nµo ?
- DÕ MÌn ®· lµm c¸ch nµo ®Ĩ bän nhƯn ph¶i sỵ ?
- DÕ MÌn ®· nãi thÕ nµo ®Ĩ bän nhƯn nhËn ra lÏ ph¶i?
- Bän nhƯn sau ®ã ®· hµnh ®éng nh­ thÕ nµo?
C©u 4: Cho hs th¶o luËn nhãm ®«i
- Chän danh hiƯu thÝch hỵp cho DÕ MÌn
- V× sao c¸c em chän c¸i danh hiƯu ®ã.
c, H­íng dÉn ®äc diƠn c¶m
- Gv khen ng«i nh÷ng em häc tèt
- Gv h­íng dÉn luyƯn ®äc diƠn c¶m 1-2 ®o¹n tiªu biĨu 
- Gv ®äc mÉu ®o¹n v¨n
III. NhËn xÐt cịng cè:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VỊ nhµ häc bµi
Häc bµi: MĐ èm
- Mét em ®äc thuéc bµi mĐ èm vµ tr¶ lêi c©u hái
- Mét em ®äc truyƯn DÕ MÌn bªnh vùc kỴ yÕu
-L¾ng nghe
- 1 em ®äc toµn bµi-C¶ líp ®äc l­ít
- Chia lµm 3 ®o¹n
- Hs tiÕp nèi nhau ®äc tõng ®o¹n- ®äc 2-3 lÇn
- Lđng cịng, nỈc n«, co rĩm l¹i, quang h¼n
- 1 em ®äc ®o¹n 1
chỈng
- 1 em ®äc ®o¹n 2
chãp bu: ®øng ®Çu, cÇm ®Çu 
- 1 em ®äc ®o¹n 3
- NỈc n« : hung d÷, t¸o tỵn
- LuyƯn ®äc theo cỈp
- Mét, hai em ®äc c¶ bµi
- Cho ®¹i diƯn nhãm tr×nh bµy
- hs ®äc ®o¹n 1: Vµ tr×nh bµy c©u hái
- Bän NhƯn ch¨ng t¬ kÝn ngang ®­êng, bè trÝ NhƯn ®éc kªnh g¸c, tÊt c¶ nhµ NhƯn nĩp kÝn trong c¸c hang ®¸ víi d¸ng hung d÷
- hs ®äc ®o¹n 2: §Þ diƯn nhãm tr×nh bµy
- Lêi lÏ rÊt oai, giäng th¸ch thøc cđa mét kỴ m¹nh : Mu«n nãi chuyƯn víi tªn chãp bu, dïng c¸c tõ x­ng h«: ai, bän nµy, ta
- hs ®äc ®o¹n 3: §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy
- DÕ MÌn ph©n tÝch theo c¸ch so s¸nh ®Ĩ bän NhƯn thÊy hµnh ®éng hÌn h¹, kh«ng qu©n tư, rÊt ®¸ng xÊu hỉ, ®ång thêi ®e do¹
- Chĩng sỵ h·i, cïng d¹ ran, cuèng cuång ch¹y däc, ch¹y ngang, ph¸ hÕt c¸c d©y t¬.
- Vá sÜ, tr¸ng sÜ, chiÕn sÜ, hiƯp sÜ, dịng sÜ, anh hïng.
- DÕ MÌn ®· hµnh ®éng m¹nh mÏ, kiªn quyÕt vµ hµo hiƯp ®Ĩ chèng l¹i ¸p bøc, bÊt c«ng
- hs tiÕp nèi nhau ®äc ®o¹n 3 cđa bµi
- Hs luyƯn ®äc diƠn c¶m ®o¹n v¨n theo cỈp
- Hs thi ®ua ®äc diƠn c¶m tr­íc líp
- L¾ng nghe
- Thùc hiƯn
 -----------------------------------------
To¸n
c¸c sè cã 6 ch÷ sè
I. Mơc tiªu:
- Cđng cè c¸ch ®äc, viÕt c¸c sè cã 6 ch÷ sè.
- BiÕt gi¸ trÞ c¸c ch÷ sè.
- HS lµm tèt c¸c bµi tËp.
II. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. KiĨm tra:
- Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp 4 tiÕt tr­íc.
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
2. Bµi tËp:
Bµi 1: ViÕt theo mÉu:
- GV ch÷a bµi, nhËn xÐt.
Bµi 2: 
Bµi 3: ViÕt theo mÉu
3. Tỉng kÕt: GV nhËn xÐt giê häc
-1 HS lªn b¶ng lµm bµi
- C¶ líp lµm nh¸p.
- 1 HS ®äc ®Ị bµi
- HS quan s¸t mÉu vµ tù lµm bµi vµo vë.
- 2 HS tr×nh bµy b¶ng líp.
- 2 HS ®äc néi dung bµi tËp.
- C¶ líp tù lµm bµi.
- 4 HS nèi tiÕp lµm bµi trªn b¶ng.
- NhËn xÐt.
- HS ®äc vµ quan s¸t mÉu ®Ĩ tù lµm.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi.
- NhËn xÐt.
 ------------------------------------------------------
ChÝnh t¶: (nghe viÕt):
m­êi n¨m câng b¹n ®i häc
I.Mơc tiªu:
- Nghe viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®ĩng ®o¹n v¨n M­êi n¨m câng b¹n ®i häc.
- LuyƯn ph©n biƯt vµ viÕt ®ĩng nh÷ng tiÕng cã ©m, vÇndƠ lÉn: s/x; ¨ng./¨n.
II. §å dïng d¹y häc:
- Ba, bèn tê phiÕu khỉ to viÕt s¼n nd BT2, ®Ĩ phÇn giÊy tr¾ng ë d­íi ®Ĩ hs lµm tiÕp BT 3 
- Vë bµi tËp tiÕng viƯt líp 4.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
 I: Bµi cị:
- Gv nhËn xÐt- bỉ sung
II: Bµi míi: 
1. Giíi thiƯu bµi
- Gv nªu mơc ®Ých, yªu cÇu ®¹t cđa tiÕt häc 
2, H­íng dÉn hs nghe viÕt
- Gv ®äc toµn bµi chÝnh t¶ trong SGK
- Gv ®äc tõng c©u hay tõng bé phËn ng¾n trong ®Ĩ hs viÕt
- Gv ®äc toµng bé bµi chÝnh t¶ 1 l­ỵt
- Gv chÊm 5 bµi
- GV nhËn xÐt chung
3. H­íng dÉn hs lµm bµi tËp
Bµi tËp 2: Gv nªu yªu cÇu cđa bµi tËp 
- Gv d¸n 3-4 tê phiÕu ®· viÕt néi dung truyƯn vui lªn b¶ng
- Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt- Gv chèt l¹i
Bµi tËp 2: Lùa chän
- Gv chän cho hs lµm BT3a hay 3b
- Gv chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng
a,Dßng th¬ 1: Ch÷ s¸o
 Dßng th¬ 2: Ch÷ s¸o bá sÊu s¾c thµnh ch÷ sao
b,Dßng th¬ 1: Ch÷ tr¨ng
Dßng th¬ 2: Ch÷ tr¨ng thªm s¾c thµnh tr¾ng
- NhËn xÐt
III. NhËn xÐt cịng cè:
-VỊ nhµ lµm bt tiÕp
- NhËn xÐt tiÕt häc
- 1 em ®äc cho 8 b¹n viÕt b¶ng líp c¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p nh÷ng tiÕng cã ©m ®©id lµ 2/ n hoỈc vaanf an/ang trong BT2
- L¾ng nghe
- Hs theo dâi trong SGK
- Hs ®äc thÇm ®o¹n v¨n cÇn viÕt, chĩ ý tªn riªng cđa vÇn viÕt hoa
- Hs nghe - viÕt vµo vë.
- Hs so¸t l¹i bµi
- Hs ®ỉi vë so¸t lçi cho nhau. Hs cã thĨ ®èi chiÕu SGK tù sưa lçi sai bªn lỊ trang vë
- C¶ líp ®äc thÇm l¹i truyƯn vui t×m chç ngåi lµm b¶i tËp vµo vë.
- 3-4 hs lªn thi ®ua lµm ®ĩng, nhanh
- C¶ líp ch÷a bµi theo lêi ®ĩng
+ L¸t sau- r»ng- ph¼i ch¨ng- xin bµ
+ VỊ tÝnh kh«i hµi cđa chuyƯn:
- H·y ®äc c©u®è
- C¶ líp thi gi¶i nhanh, viÕt ®ĩng chÝnh t¶ lêi gi¶i ®è
a,Dßng th¬ 1: Ch÷ s¸o
 Dßng th¬ 2: Ch÷ s¸o bá sÊu s¾c thµnh ch÷ sao
b,Dßng th¬ 1: Ch÷ tr¨ng
Dßng th¬ 2: Ch÷ tr¨ng thªm s¾c thµnh tr¾ng
- Thùc hiƯn
----------------------------------------------------------
§¹o ®øc
trung thùc trong häc tËp
 I.MỤC TIÊU:
 1.Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập
 -Trung thực trong học tập là thành thật, khơng dối trá, gian lận bài làm, bài thi, 
 kiểm tra.
 2.Biết được : Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người 
 yêu mến.
 3.Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của Hs.
 4.Cĩ thái độ và hành vi trung thực trong học tập
 II.CHUẨN BỊ:
 -Tranh vẽ tình huống trong sgk.
 -Giấy bút cho các nhĩm.
 -Bảng phụ – bài tập.	
 -Cờ màu xanh, đỏ, vàng cho mỗi HS.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Hoạt động 1: Xử lí tình huống.
-GV treo tranh tình huống như sgk lên bảng, tổ chức cho HS thảo luận nhĩm.
-GV nêu tình huống.
+Nếu em là bạn Long, em sẽ làm gì ? Vì sao em làm như thế?
-Tổ chức cho HS trao đổi cả lớp.
-Theo em hành động nào là hành động thể hiện sự trung thực ?
-Trong học tập, chúng ta cĩ cần phải trung thực khơng ?
*Kết luận :Trong học tập, chúng ta cần phải trung thực. Khi mắc lỗi gì trong học tập, ta nên thẳng thắn nhận lỗi và sửa lỗi.
2.Hoạt động 2 : Sự cần thiết phải trung thực trong học tập.
-GV cho HS làm việc cả lớp.
-Trong học tập vì sao phải trung thực ?
-Khi đi học, bản thân chúng ta tiến bộ hay người khác tiến bộ ? Nếu chúng ta gian trá, chúng ta cĩ tiến bộ được khơng?
*Kết luận: Học tập giúp ta tiến bộ. Nếu chúng ta gian trá, giả dối, kết quả học tập là khơng thực chất, chúng ta sẽ khơng tiến bộ được.
3.Hoạt động 3: Trị chơi :”Đúng – Sai”
GV tổ chức cho HS tham gia trị chơi.
-Hướng dẫn cách chơi :
Khi GV nêu câu hỏi thì HS sẽ suy nghĩ và giơ cờ màu: màu đỏ nếu chọn câu đúng; màu xanh nếu chọn câu sai; màu vàng là cịn lưỡng lự.
Sau mỗi câu nếu mỗi câu cĩ HS giơ màu vàng hoặc màu xanh thì yêu cầu các em giải thích vì sao em chọn như thế.
*Khẳng định kết quả:
Câu hỏi tình huống 3,4,6,8,9 là dúng vì khi đĩ, em đã trung thực trong học tập.
Câu hỏi tình huống 1,2,5,7 là sai vì đĩ là những hành động khơng trung thực, gian trá.
*Kết luận :
-Chúng ta cần làm gì để trung thực trong học tập ?
-Trung thực trong học tập nghĩa là chúng ta khơng dược làm gì ?
4.Hoạt động 4 : Liên hệ bản thân.
-GV nêu câu hỏi :
-Em hãy nêu những hành vi của bản thân mà em cho là trung thực?
-Nêu những hành vi khơng trung thực trong học tập mà em đã từng biết?
-Tai sao cần phải trung thực trong học tập? Việc khơng trung thực trong học tập sẽ dẫn đến chuyện gì ?
GV chốt nội dung bài học :
Trung thực trong học tập giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu quý, tơn trọng.
“Khơn ngoan chẳng lọ thật thà
Dẫu rằng vụn dại vẫn là người ngay”.
5.Củng cố, Dặn dị
-Quan sát tranh và hoạt động nhĩm.
-Trả lời cá nhân.
-Lắng nghe.
-Hoạt động cá nhân.
-Lắng nghe.
-Cả lớp tham gia trị chơi.
-Suy nghĩ và chọn màu phù hợp với tình huống của GV nêu ra.
-Tự nêu.
-Lắng nghe và ghi nhớ.
-Trả lời cá nhân.
-Lắng nghe về nhà thực hiện.
 --------------------------------------------------------------------- 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1 tuan 10 1 buoi(1).doc