Kế hoạch cá nhân Lớp 1 - Năm học 2016-2017 - Lê Thị Ngọc Nga

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC :

 Mục tiêu 1: Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

 Mục tiêu 2: Phát triển chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục.

 Mục tiêu 3: Quản lý tốt học sinh lớp chủ nhiệm, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo dức học sinh.

 Mục tiêu 4 : Tích cực thi đua và tham gia các hoạt động đoàn thể.

 

doc 5 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 556Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch cá nhân Lớp 1 - Năm học 2016-2017 - Lê Thị Ngọc Nga", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH LONG TRẠCH 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 	Long Trạch, ngày 02 tháng 11 năm 2016
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 
NĂM HỌC 2016 – 2017
	-Họ và tên: Lê Thị Ngọc Nga
	-Chức vụ: Dạy lớp Một/1
	-Nhiệm vụ được giao: KTK1
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Trạch .
Căn cứ Kế hoạch chuyên môn ngày 03 tháng 10 năm 2016 về việc thực hiện hoạt động chuyên môn năm học 2016 – 2017 của trường Tiểu học Long Trạch 2;
	Nay tôi xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn cá nhân học kì 1, năm học 2016-2017 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
	1. Bối cảnh năm học: 
	- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới cơ bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo
- Năm đầu tiên thực hiện thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	2. Thuận lợi :
 	- Được sự quan tâm dìu dắt của các cấp lãnh đạo, bản thân nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm cao, chịu học hỏi; trình độ chuyên môn đã được đào tạo ở mức độ chuẩn, được sống và làm việc trong môi trường giáo dục tốt.
	- Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học tương đối đầy đủ.
 	- Nhà trường có trang bị kịp thời sách giáo khoa, sách giáo viên, máy chiếu, và mọi cơ sở vật chất cho dạy và học tương đối đầy đủ.
 3. Khó khăn :
 	- Đa phần học sinh là con em gia đình lao động nghèo, có thu nhập thấp, còn thiếu quan tâm, ít đầu tư đến việc học của con em, giao khoán cả cho giáo viên và nhà trường.
 	- Học sinh chưa có kế hoạch tự học, chưa tự giác trong học tập.
	Với nhiệm vụ được giao và các thuận lợi, khó khăn đã nêu trên, tôi đã đặt ra các mục tiêu để bản thân mình phấn đấu trong năm học 2016-2017.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC : 
 	Mục tiêu 1: Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
	Mục tiêu 2: Phát triển chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục.
	Mục tiêu 3: Quản lý tốt học sinh lớp chủ nhiệm, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo dức học sinh.
	Mục tiêu 4 : Tích cực thi đua và tham gia các hoạt động đoàn thể.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
 	1. Nhiệm vụ 1 : Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống :
 	* Chỉ tiêu : 
 	- Được xếp loại tốt về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
 	- Đánh giá phiếu cán bộ công chức đạt xuất sắc, đoàn viên công đoàn xuất sắc.
 	* Biện pháp :
 	- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện đúng quy định của ngành, của cơ quan. Thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
	- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị do địa phương tổ chức.
	- Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh phù hợp với bản sắc văn hóa của dân tộc.
 	- Thực hiện tốt Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16-4-2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo. 
	2. Nhiệm vụ 2 : Phát triển chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục.
	* Chỉ tiêu :
	a. Soạn giảng : 
	- 100% tiết dạy có giáo án đảm bảo yêu cầu.
	- Thực hiện giảng dạy đúng đủ theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
	- Giảng dạy lồng ghép An toàn Giao thông, Nha học đường, Kĩ năng sống, Giáo dục biển đảo, Biến đỏi khí hậu,
	- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy: 8 tiết/ năm. 
	b. Hồ sơ sổ sách : Đầy đủ theo qui định.
	c. Dự giờ thăm lớp : 18 tiết/năm. Thao giảng: 6 tiết/năm
	* Biện pháp :
	a. Soạn giảng : 
	- Thực hiện nghiêm túc chương trình và kế hoạch giáo dục, quy chế và quy định chuyên môn.
	- Vận dụng hài hòa các phương pháp trong giảng dạy, kiểm tra theo kiến thức kĩ năng và giảm tải của Bộ GD&ĐT hướng dẫn. Thay đổi hình thức kiểm tra để nâng cao chất lượng. Làm tốt công tác giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành, quan tâm học sinh khó khăn.
	- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, kết hợp nhịp nhàng giữa dạy theo phương pháp truyền thống và hiện đại.
	- Sử dung tốt đồ dùng dạy học sẵn có và làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giảng dạy.
	- Thực hiện tốt Thông tư 22 sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học ngày 22 tháng 9 năm 2016.
	- Cập nhật tốt phần mềm SMAS 3.0. QLTH,.....
	b. Hồ sơ sổ sách : Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách của PGD-ĐT.
	c. Nhiệm vụ 3. Dự giờ thăm lớp : Dự giờ theo sự phân công của BGH nhà trường. Dự giờ đồng nghiệp ít nhất 13 tiết/năm.
	3.: Quản lý tốt học sinh lớp chủ nhiệm, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo dức học sinh.
	* Chỉ tiêu :
	- Phấn đấu 100% học sinh hoàn thành môn học và HĐGD.
	- Phấn đấu 100% học sinh đạt về năng lực và phẩm chất.
	- Duy trì sĩ số 100%.
	v Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) :
Lớp
TSHS
Hoàn thành
Chưa hoàn thành
Số lượng
Tỉ lệ
Số lượng
Tỉ lệ
Một1
28/12
28
100%
0
0
	v Năng lực và phẩm chất:
Lớp
TS
HS
Năng lực
Phẩm chất
Đạt
Chưa đạt
Đạt
Chưa đạt
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
Một1
28
28
100%
0
0
 28
100%
0
0
	* Biện pháp :
	- Ngay đầu năm hướng dẫn cho học sinh chuẩn bị đầy đủ các loại vở theo quy định.
 	- Phân nhóm, hướng dẫn phương pháp thảo luận nhóm cùng theo dõi, kiểm tra đôn đốc, giúp đỡ nhau để hoàn thành công việc thầy cô giao.
 	- Bầu Ban cán sự lớp có uy tín và trách nhiệm.
 	- Lên kế hoạch hàng tuần, hàng tháng theo sát kế hoạch năm học.
 	- Quan tâm đến từng đối tượng học sinh, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em.
	- Động viên và khích lệ kịp thời để các em cố gắng vươn lên trong học tập. 
	- Kết hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường : nhà trường - gia đình - xã hội. 
	 	- Có kế hoạch cho học sinh hoàn thành các môn học giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành.
 	- Tham gia tốt các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp và các buổi sinh hoạt do nhà trường tổ chức.
 	- Hoàn thành đủ các khoản thu do trường quy định. 
	4. Nhiệm vụ 4 : Tích cực thi đua và tham gia các hoạt động đoàn thể.	
	v Công tác thi đua:
	* Chỉ tiêu :
	* Biện pháp :
	- Tích cực hoc hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
	- Tự học qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua tài liệu, sách báo,
	- Mạnh dạn đăng ký thi đua và tự tin vào khả năng của bản thân.
	v Tham gia các hoạt động đoàn thể :
	* Chỉ tiêu :
	- Đạt Công đoàn viên xuất sắc.
	- Đạt danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi.
	* Biện pháp :
	Tích cực tham gia các phong trào do nhà trường tổ chức. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
	Trên đây là kế hoạch cá nhân năm học 2016-2017.. 
 PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
	 Lê Thị Ngọc Nga
IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
Thời gian
Nội dung công việc
Chỉ tiêu /
kết quả
Người phụ trách
Nguồn lực
Ghi chú
Từ 29.8.16 đến 30.12.16
- Giảng dạy theo đúng phân phối chương trình.
- Dạy đúng, đủ 18 tuần.
- 100% HS hoàn thành các môn học và đạt năng lực, phẩm chất.
GVCN
- Dự giờ, thao giảng
- Dự 13 tiết/HK.
- Dạy TG 3 tiết/HK.
GVCN
- GVCN 
- GV khối 1 - HS
- Tham gia các phong trào do trường tổ chức.
100% tham gia các phong trào.
GVCN
- GVCN 
- GV 
- PHHS
- Cập nhật hồ sơ theo quy định.
- Cập nhật phần mềm smas 3.0
- Cập nhật phần mềm QLTH
- Hoàn thành hồ sơ.
- Cập nhật hàng tháng
GVCN
Từ 02/01/17 đến 26/5/17
- Giảng dạy theo đúng phân phối chương trình.
- Dạy đủ 17 tuần.
- 100% HS lên lớp thẳng.
GVCN
- Dự giờ, thao giảng.
- Dự 9 tiết/HK.
- TG 3 tiết/HK.
GVCN
- GVCN 
- GV K1
 - HS
- Tham gia các phong trào do trường tổ chức.
100% tham gia các phong trào
GVCN
- GVCN 
- GV 
- PHHS
- Cập nhật hồ sơ theo quy định.
Hoàn thành hồ sơ
GVCN

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_ca_nhan_nam_hoc_20162017.doc