Kế hoạch bài dạy lớp 5 - Trường TH Phình Sáng - Tuần 31

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (TIẾP THEO)

I/ Mục tiêu.

 - §• nªu trong tuÇn 30

II/ Đồ dùng dạy học:

 Thầy: Bảng phụ

 Trò : Bảng con

III/ Các hoạt động dạy học.

 1- Ổn định tổ chức:1': Hát.

 2- Kiểm tra:3'.

 Nêu bài học của tiết 1?

 3- Bài mới:28'.

a- Giới thiệu bài: Ghi bảng.

b- Nội dung bài dạy.

- Em giới thiệu tài nguyên thiên nhiên mà em biết?

- Chúng ta cần sử dụng tài nguyên thiên nhiên như thế nào?

- 1 em đọc bài tập

- Nêu yêu cầu của bài

- Học sinh lên bảng làm

- Lớp làm ra bảng con

- 1 em đọc bài tập

- Thảo luận nhóm

- 2 nhóm làm vào giấy khổ to

- Làm song dán lên bảng và trình bày. Bài 2(45)

- Mơ than Quảng Ninh, dầu khí Vũng Tàu .

- Chúng ta phải sử dụng tài nguyên thiên nhiên tiết kiệm hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 446)

- a, đ, e là các việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- b, c, d không phải là các việc làm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Bài 5(47)

- Tiết kiệm điện, ra khỏi phòng tắt ti vi, tắt điện, tắt quạt .

 

doc 22 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 499Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy lớp 5 - Trường TH Phình Sáng - Tuần 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
59)
	3. Bµi míi:	Giíi thiÖu bµi.
* Ho¹t ®éng 1: ¤n luyÖn vÒ tªn gäi thµnh phÇn cña phÐp trõ.
? Nªu tªn gäi c¸c thµnh phÇn trong phÐp trõ?
? Nªu c¸ch t×m c¸c thµnh phÇn trong phÐp trõ.
* Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh.
Bµi 1: ? Häc sinh lµm c¸ nh©n.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
Bµi 2: ? Häc sinh lµm c¸ nh©n.
- Gi¸o viªn chÊm nhËn xÐt.
Bµi 3: ? Häc sinh tù lµm c¸ nh©n.
- Gi¸o viªn chÊm, ch÷a.
- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi.
a	 	- 	b 	= c
	sè bÞ trõ	sè trõ	 hiÖu
a = c + b
b = a - c
- Häc sinh lµm c¸ nh©n, ®æi vë so¸t, ch÷a b¶ng.
7,284 – 5,596 = 1,688 TL: 1,688 + 5,596 = 7,284
- Häc sinh lµm phiªu c¸ nh©n, ch÷a b¶ng.
x + 5,84 = 9,16	x - 0,35 = 2,55
	 x = 9,16 - 5,84	x = 2,55 + 0,35
	 x = 3,32	x = 2,90
- Häc sinh lµm c¸ nh©n.
DiÖn tÝch ®Êt trång hoa lµ:
540,8 – 385,5 = 155,3 (ha)
DiÖn tÝch trång lóa vµ trång hoa lµ:
540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)
	§¸p sè: 696,1 ha.
	4. Cñng cè:	- HÖ thèng néi dung.
	- Liªn hÖ - nhËn xÐt.
	5. DÆn dß:	VÒ häc bµi.
TiÕt 5
LÞch sö
lÞch sö ®Þa ph­¬ng (T1)
I. Môc tiªu: 
	- Häc sinh thÊy ®­îc sù giµu ®Ñp cña quª h­¬ng m×nh, thÊy ®­îc truyÒn thèng cña cha «ng m×nh.
	- T×nh yªu quª h­¬ng lµng xãm.
II. §å dïng d¹y häc:
	- Tranh ¶nh, truyÖn kÓ vÒ ®Þa ph­¬ng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra: ? Vai trß cña Thuû ®iÖn Hoµ B×nh.
	3. Bµi míi:	Giíi thiÖu bµi.
* Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ lÞch sö ®Þa ph­¬ng .........................
* Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn.
? Nªu nh÷ng di tÝch lÞch sö cã ë ®Þa ph­¬ng?
- Gi¸o viªn giíi thiÖu vÒ lÞch sö ph¸t triÓn cña TuÇn Gi¸o vµ chiÕn Th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ.
? H·y kÓ tªn vµ m« t¶ nh÷ng lÔ héi cã ë ®Þa ph­¬ng m×nh?
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
? Em h·y kÓ tªn nh÷ng mãn ¨n ®éc ®¸o cã ë ®Þa ph­¬ng m×nh?
- Häc sinh theo dâi
- §iÖn Biªn Phñ.
- Pó Nhung (TuÇn Gi¸o)
..............................
- Häc sinh nèi tiÕp nªu, kÓ vÒ lÔ héi ë ®Þa ph­¬ng.
- Häc sinh nèi tiÕp kÓ.
- Häc sinh kÓ
	4. Cñng cè: 	- HÖ thèng néi dung.
	- Liªn hÖ- nhËn xÐt.	
	5. DÆn dß:	VÒ häc bµi.
	5. DÆn dß:	- TËp l¾p l¹i.
Thø ba ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2010
TiÕt 1
thÓ dôc
gi¸o viªn chuyªn so¹n
Tiết 2: Chính tả: nghe - viết:
TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM
I/ Mục tiêu.
 - Nghe - viết đúng bµi chính tả .
 - ViÕt hoa ®óng tªn các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương.(BT2, BT3 a hoÆc b)
II/ Đồ dùng dạy học
 Thầy: Tờ phiếu kẻ bài tập 2.
 Trò : Đồ dùng học tập.
III/ Các hoạt động dạy học
 1- Ổn định tổ chức 1': Hát
 2- Kiểm tra: 3'
 Viết đúng Huân chương Sao vàng, Huân chương Lao động.
 3- Bài mới: 28' 
a- Giới thiệu bài: Ghi bảng
b- Nội dung bài dạy 
- Giáo viên đọc mẫu bài viết.
- Đoạn văn kể điều gì?
- Viết từ khó.
- Gọi học sinh lên bảng viết. 
- Dưới lớp viết ra bảng con.
- Đọc cho học sinh viết bài.
- Đọc soát lỗi. 
- Chấm bài.
c- Luyện tập
- 1 em đọc bài tập.
- Nêu yêu cầu của bài?
- Học sinh làm theo cặp đôi.
- Giải thưởng trong các kì thi văn hóa, văn nghệ, thể thao?
- Danh hiệu cho các nghệ sĩ tài năng?
- Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hàng năm?
- 1 em đọc bài tập.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Học sinh lên bảng làm bài.
- Dưới lớp làm ra giấy nháp.
- Nhận xét và chữa.
- Đặc điểm của hai loại áo dài cổ truyền Việt Nam.
- Việt Nam; 30; XX.
* Bài 1(128)
- Giải nhất: Huy chương Vàng
- Giải nhì: Huy chương Bạc
- Giải ba: Huy chương Đồng
- Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân dân
- Danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Ưu tú.
- Cầu thủ, thủ môn suất sắc nhất: Đôi giày Vàng, Quả bóng Vàng.
- Cầu thủ, thủ môn suất sắc: Đôi giày Bạc, Quả bóng Bạc.
Bài 3 (128)
a) Nhà giáo Nhân dân; Nhà giáo Ưu tú, Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.
b) Huy chương Đồng, Giải nhất tuyệt đối; Huy chương Vàng; Giải nhất về thực nghiệm.
 4- Củng cố - Dặn dò.
 - Nhận xét tiết học.
 - Về chuẩn bị cho tiết sau.
________________________________
TiÕt 3
To¸n
LuyÖn tËp
I. Môc tiªu: 
BiÕt vËn dông kÜ n¨ng céng, trõ trong thùc hµnh tÝnh vµ gi¶i bµi to¸n
II. §å dïng d¹y häc:
	- Vë bµi tËp To¸n 5 + SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. KiÓm tra bµi cò: Häc sinh ch÷a bµi tËp.
	2. D¹y bµi míi:	a) Giíi thiÖu bµi.
	b) Gi¶ng bµi.
Bµi 1: 
- Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn b¶ng lµm.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 2: 
- Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn b¶ng gi¶i.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 3:
- Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn b¶ng gi¶i.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi.
- Häc sinh tù lµm råi ch÷a b¶ng.
a) 
- Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Häc sinh lªn b¶ng ch÷a.
- Häc sinh kh¸c nhËn xÐt.
- Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi to¸n råi tãm t¾t.
- Häc sinh lªn b¶ng gi¶i.
Bµi gi¶i
Ph©n sè chØ tiÒn l­¬ng cña c¶ gia ®×nh lµ:
 (sè tiÒn l­¬ng)
a) TØ sè phÇn tr¨m tiÒn l­¬ng gia ®×nh ®Ó dµnh lµ:
1 - (sè tiÒn l­¬ng) = 
b) Sè tiÒn mçi th¸ng gia ®×nh ®ã dµnh ®­îc:
4.000.000 : 100 x 15 = 600.000 (®ång)
§¸p sè: a) 15% tiÒn l­¬ng.
b) 600.000 ®ång.
	3. Cñng cè- dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- Giao bµi vÒ nhµ.
TiÕt 4
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: nam vµ n÷
I. Môc ®Ých, yªu cÇu:
	- BiÕt ®­îc mét sè tõ ng÷ chØ phÈm chÊt ®¸ng quý cña phô n÷ ViÖt Nam.	- HiÓu ý nghÜa 3 c©u tôc ng÷ (BT2) vµ ®Æt ®­îc mét c©u víi mét trong ba c©u tôc ng÷ ë BT2 (BT3)
II. §å dïng d¹y häc:
	Bót d¹ vµ tê phiÕu khæ to.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	A. KiÓm tra bµi cò: Häc sinh lµm bµi tËp.
	B. D¹y bµi míi:
	1. Giíi thiÖu bµi:
	2. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi:
Bµi 1: 
- Gi¸o viªn gäi häc sinh ch÷a bµi.
- Gi¸o viªn vµ häc sinh nhËn xÐt, bæ sung råi chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
Bµi 2: 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
Bµi 3: - Gi¸o viªn nh¾c häc sinh hiÓu ®óng yªu cÇu bµi tËp 3. §Æt c©u cã sö dông mét trong 3 c©u tôc ng÷ ë bµi tËp 2.
- Gi¸o viªn gäi häc sinh kh¸, giái nªu vÝ dô.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt luËn nh÷ng c©u ®óng.
- Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1.
- Häc sinh lµm vë bµi tËp.
a) anh hïng: cã tµi n¨ng, khÝ ph¸ch, 
- bÊt khuÊt: kh«ng chÞu khuÊt phôc tr­íc kÎ thï.
- trung hËu: ch©nt hµnh vµ tèt bông víi mäi ng­êi.
- ®¶m ®ang: biÕt lo toan, g¸nh v¸c mäi viÖc. 
b) Nh÷ng tõ ng÷ chØ c¸c phÈm chÊt cña phô n÷ ViÖt Nam: ch¨m chØ, cÇn cï, nh©n hËu, dÞu dµng, khoan dung, ®é l­îng, 
- Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi, suy nghÜ ph¸t biÓu ý kiÕn.
+ chç ­ít mÑ n»m, chç r¸c con n»m: lßng th­¬ng con, hi sinh nh­êng nhÞn cho con.
+ Nhµ khã cËy vî hiÒn, n­íc lo¹n nhê t­íng giái: khi gÆp nhµ khã kh¨n, ph¶i tr«ng cËy vµo ng­êi vî hiÒn. §Êt n­íc cã h¹n ph¶i nhê cËy vµi vÞ t­íng giái.
+ GiÆc ®Õn nhµ, ®µn bµ còng ®¸nh: §Êt n­íc cã giÆc, phô n÷ còng ph¶i tham gia diÖt giÆc.
- Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 3.
- MÑ com lµ ng­êi phô n÷ yªu th­¬ng chång con, lu«n nh­êng nhÞn, hi sinh nh­ tôc ng÷ cã c©u: chç ­ít mÑ n»m, chç r¸o con n»m.
	3. Cñng cè- dÆn dß: 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc.
- Giao bµi vÒ nhµ.
TiÕt 5
Khoa häc
«n tËp: thùc vËt vµ ®éng vËt
I. Môc tiªu: ¤n tËp vÒ:
	- Mét sè hoa thô phÊn nhê giã, mét sè hoa thô phÊn nhê c«n trïng.
	- Mét sè ®éng vËt ®Î trøng, mét sè loµi ®éng vËt ®Î con.
	- Mét sè h×nh thøc sinh s¶n cña thùc vËt vµ ®éng vËt th«ng qua mét sè ®¹i diÖn.
II. §å dïng d¹y häc:
	- H×nh trang 124, 125, 126 (SGK)
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. KiÓm tra: Tr×nh bµy sù sinh s¶n vµ nu«i con cña hæ?
	2. D¹y bµi míi: 	a) Giíi thiÖu bµi.
	b) Gi¶ng bµi.
- Gi¸o viªn cho häc sinh lµm bµi tËp c¸ nh©n.
- Gi¸o viªn gäi häc sinh tr¶ lêi tõng bµi tËp sau ®ã nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 1: Gi¸o viªn gäi häc sinh ®iÒn vµo chç chÊm cho ®óng.
Bµi 2: TiÕn hµnh t­¬ng tù.
Bµi 3: C©y nµo thô phÊn nhê giã, c©y nµo thô phÊn nhê c«n trïng?
Bµi 4: §iÒn vµo chç chÊm cho phï hîp.
Bµi 5: Trong c¸c ®éng vËt nµo d­íi ®©y ®éng vËt nµo ®Î trøng, ®éng vËt nµo ®Î con?
- Häc sinh lµm bµi tËp vµo vë.
1- c: Sinh s¶n	3- b: NhÞ
2- a: Sinh dôc	4- d: Nhuþ
1- Nhuþ
2- NhÞ
- H×nh 2, H×nh 3: c©y hoa hång vµ c©y hoa h­íng d­¬ng thô phÊn nhê c«n trïng.
- H×nh 4: C©y ng« thô phÊn nhê giã.
1- e: §ùc vµ c¸i.	4- b: Thô tinh
2- d: Tin trïng	5- c: C¬ thÓ míi.
3- a: Trøng.
- Nh÷ng ®éng vËt ®Î con: S­ tö, h­¬u cao cæ.
- Nh÷ng ®éng vËt ®Î trøng: chim c¸nh côt, c¸ vµng.
	3. Cñng cè- dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- Giao bµi vÒ nhµ.
Thø t­ ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2010
Tiết 1: Mĩ thuật:
Vẽ tranh
Đề tài: ước mơ của em
I. Mục tiêu:
- Hiểu ®­îc nội dung đề tài.
- BiÕt c¸ch chän ho¹t ®éng
- VÏ ®­îc tranh vÒ ­íc m¬ cña b¶n th©n.
II. Chuẩn bị:
- Sưu tầm tranh về đề tài ước mơ của em.
- Hình gợi ý cách vẽ.
- Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy màu.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Ổn định lớp: 1’
2. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS: 3’
3. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài:
b. Nội dung:
* Hoạt động 1.
- GV giới thiệu một số bức tranh có nội dung khác nhau về ước mơ.
* Hoạt động 2.
- GV phân tích cho HS thấy.
* Hoạt động 3.
- Cho HS vẽ cá nhân.
- GV quan sát giúp đỡ những em còn lúng túng.
* Hoạt động 4:
- GV chọn một số bài vẽ để HS nhận xét.
- GV tổng kết nhận xét chung tiết học khen các em có bài vẽ đẹp
1. Tìm chọn nội dung đề tài.
- Cho HS nêu ước mơ của bản thân.
2. Cách vẽ tranh.
+ Cách chọn hình ảnh.
+ Cách bố cục.
+ Cách vẽ hình.
+ Cách vẽ màu.
3. Thực hành.
- HS thực hành vẽ.
4. Nhận xét đánh giá.
+ Cách chọn nội dung.
+ Cách bố cục.
+ Cách vẽ hình ảnh chính phụ.
+ Cách vẽ màu.
+ Sự sắp xếp loại theo cảm nhận riêng.
4. Dặn dò:
Về nhà quan sát lọ, hoa và quả, chuẩn bị giấy, bút chì màu tẩy.
TiÕt 2
KÓ chuyÖn
KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia
I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 
	- T×m vµ kÓ l¹i ®­îc mét c©u chuyÖn mét c¸ch râ rµng vÒ mét viÖc lµm tèt cña b¹n.
	- BiÕt nªu c¶m nghÜ vÒ nh©n vËt trong truyÖn.
II. §å dïng d¹y häc:
	- §Ò bµi.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: 
	KÓ l¹i mét c©u chyuÖn ®· ®­îc nghe hoÆc ®äc vÒ mét n÷ anh hïng hoÆc mét phô n÷ cã tµi?
	3. Bµi míi:	a) Giíi thiÖu bµi.
	b) Gi¶ng bµi
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu ®Ò:
	§Ò bµi: KÓ vÒ mét viÖc lµm tèt cña b¹n em
	- Häc sinh ®äc ®Ò bµi.
- Gi¸o viªn g¹ch ch©n nh÷ng tõ träng t©m.
	- Häc sinh ®äc gîi ý 1 Ž 4 trong SGK.
	- Mçi häc sinh nèi tiÕp nhau nãi nh©n vËt 
	vµ viÖc lµm tèt cña nh©n vËt trong c©u 
	chuyÖn cña m×nh.
	- Häc sinh viÕt nhanh trªn giÊy nh¸p dµn ý.
* Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi ý nghÜa c©u chuyÖn.
	- Tõng cÆp kÓ cho nhau nghe Ž trao ®æi vÒ 
	ý nghÜa c©u chuyÖn.
	- Tõng nhãm cö ®¹i diÖn vµ thi kÓ tr­íc 
	líp.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt Ž ®¸nh gi¸ vµ b×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt.
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- ChuÈn bÞ tuÇn sau.
TiÕt 3
TËp ®äc
BÇm ¬i
	(Tè H÷u)
I. Môc ®Ých, yªu cÇu:
	- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬; ng¾t nhÞp hîp lÝ theo thÓ th¬ lôc b¸t.
	- HiÓu néi dung, ý nghÜa: T×nh c¶m th¾m thiÕt, s©u nÆng gi÷a ng­êi chiÕn sÜ víi ng­êi mÑ ViÖt Nam. (tr¶ lêi ®­îc c¸c CH trong SGK, häc thuéc lßng bµi th¬)
II. §å dïng d¹y häc:
	- Tranh minh ho¹ bµi ®äc sgk.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	A. KiÓm tra bµi cò: Häc sinh däc bµi “C«ng viÖc ®Çu tiªn”
	B. D¹y bµi míi:
	1. Giíi thiÖu bµi:
	2. H­íng dÉn häc sinh luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:
a) LuyÖn ®äc:
- Gi¸o viªn uèn n¾n c¸ch ®äc cho häc sinh.
- Gi¸o viªn ®äc diÔn c¶m bµi th¬.
b) T×m hiÓu bµi.
1. §iÒu g× gîi cho anh chiÕn sÜ nhí tíi mÑ? Anh nhí h×nh ¶nh nµo cña mÑ?
2. T×m nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh thÓ hiÖn t×nh c¶m mÑ con th¾m thiÕt, s©u nÆng.
3. Anh chiÕn sÜ ®· dïng c¸ch nãi nh­ thÕ nµo ®Ó lµm yªn lßng mÑ?
4. Qua lêi t©m t×nh cña anh chiÕn sÜ, em nghÜ g× vÒ ng­êi mÑ cña anh?
- Gi¸o viªn tãm t¾t néi dung.
Ž ý nghÜa bµi th¬: Gi¸o viªn ghi b¶ng.
c) §äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng bµi th¬.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn ®äc nèi tiÕp nhau.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn ®äc diÔn c¶m 2 ®o¹n th¬ ®Çu.
- 1 häc sinh kh¸ (giái) ®äc bµi th¬.
- Bèn häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc 4 ®o¹n th¬.
- Häc sinh luyÖn ®äc theo cÆp.
- Mét, hai häc sinh ®äc bµi th¬.
- C¶nh mïa ®«ng m­a phïn giã bÊc lµm cho anh thÇm nhí tíi ng­êi mÑ quª nhµ. Anh nhí h×nh ¶nh mÑ léi cÊy m¹ non, mÑ run v× rÐt.
- T×nh c¶m mÑ víi con:
	“M¹ non bÇm cÊy mÊy ®on
Ruét gan bÇm l¹i th­¬ng con bÊy lÇn”.
- T×nh c¶m cña con ®èi víi mÑ.
	“M­a phïn ­ít ¸o tø th©n
M­a bao nhiªu h¹t, th­¬ng bÇm bÊy nhiªu!”
	“Con ®Þ tr¨m nói ngµn khe
Ch­a b»ng khã nhäc ®êi bÇm s¸u m­¬i.”
- MÑ anh lµ mét phô n÷ chÞu th­¬ng, chÞu khã, hiÒn hËu, ®Çy t×nh yªu th­¬ng con.
- Anh lµ mét ng­êi hiÕu th¶o, giµu t×nh yªu th­¬ng mÑ.
- Häc sinh ®äc l¹i.
- Bèn em ®äc diÔn c¶m 4 ®o¹n th¬.
- C¶ líp ®äc diÔn c¶m 2 ®o¹n ®Çu.
- Häc sinh nhÈm thu tõng ®o¹n, c¶ bµi th¬.
- Häc sinh thi ®äc thuéc lßng.
	3. Cñng cè- dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- Giao bµi vÒ nhµ.
______________________________
TiÕt 4
To¸n
phÐp nh©n 
I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 
	- BiÕt thùc hiÖn phÐp nh©n sè tù nhiªn, sè thËp ph©n, ph©n sè vµ vËn dông ®Ó tÝnh nhÈm, gi¶i bµi to¸n.
II. §å dïng d¹y häc: 
	Vë bµi tËp to¸n 5 + sgk to¸n 5.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. KiÓm tra bµi cò:	Häc sinh ch÷a bµi tËp.
	2. Bµi míi:	a) Giíi thiÖu bµi.
	b) Gi¶ng bµi:
* Ho¹t ®éng 1: ¤n tÝnh chÊt cña phÐp nh©n sè tù nhiªn, ph©n sè vµ sè thËp ph©n.
1. TÝnh chÊt giao ho¸n.
2. TÝnh chÊt kÕt hîp.
3. Nh©n 1 tæng víi 1 sè.
4. PhÐp nh©n cã thõa sè b»ng 1.
5. PhÐp nh©n cã thõa sè b»ng 0.
* Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp.
Bµi 1: Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn ®Æt tÝnh råi tÝnh kÕt qu¶.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 2: Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc miÖng kÕt qu¶ tÝnh nhÈm víi 10; 0,1; 100 vµ 0,01
Bµi 3: H­íng dÉn häc sinh c¸ch tÝnh thuËn tiÖn nhÊt.
- Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 4: Gi¸o viªn cho häc sinh lµm vë.
- Gi¸o viªn chÊm 1 sè bµi .
- NhËn xÐt vµ ch÷a bµi.
a x b = b x a
(a x b) x = a x (b x c)
(a + b) x = a x c + b x c
1 x a = a x 1 = a
0 x a = a x 0 = 0
KÕt qu¶ lµ: a)
b) 
c)
a) 3,25 x 10 = 3,25	b) 417,56 x 100 = 41756
3,25 x 0,1 = 0,325	417,56 x 0,01 = 1,1756
c) 28,5 x 100 = 2850
 28,5 x 0,01 = 0,285
a) 2,5 x 7,8 x 4	b) 0,5 x 9,6 x 2
= 2,5 x 4 x 7,8	= 0,5 x 2 x 9,6
= 10 x 7,8	= 1 x 9,6
= 7,8	= 9,6
PhÇn c vµ d t­¬ng tù
Bµi gi¶i
Tæng vËn tèc cña « t« vµ xe m¸y lµ:
48,5 + 33,5 = 82 (km/ giê)
§æi 1 giê 30 phót = 1,5 giê
Qu·ng ®­êng AB dµi lµ:
82 x1,5 = 123 (km)
	§¸p sè: 123 km.
	3. Cñng cè- dÆn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- Giao bµi vÒ nhµ.
TiÕt 5
TËp lµm v¨n
«n tËp vÒ t¶ c¶nh
I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 
	- LiÖt kª ®­îc mét sè bµi v¨n t¶ c¶nh ®· häc trong käc kú I. LËp dµn ý v¾n t¾t cho 1 trong c¸c bµi v¨n ®ã.
	- BiÕt ph©n tÝch tr×nh tù miªu t¶ (theo thêi gian) vµ chØ ®­îc mét sè chi tiÕt thÓ hiÖn sù quan s¸t tinh tÕ cña t¸c gi¶. (BT2)
II. §å dïng d¹y häc:
	- Vë bµi tËp TiÕng ViÖt 5.
	- B¶ng phô.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. Giíi thiÖu bµi:
	2. H­íng dÉn häc sinh luyÖn tËp: 
Bµi 1: 
- Gi¸o viªn nh¾c häc sinh chó ý 2 yªu cÇu cña bµi tËp.
- Gi¸o viªn d¸n lªn b¶ng tê phiÕu ®Ó häc sinh tr×nh bµy theo mÉu.
- C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt, bæ sung.
- Gi¸o viªn chèt l¹i råi d¸n lªn b¶ng.
Bµi 2: 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
a) Bµi v¨n miªu t¶ buæi s¸ng ë thµnh phè Hå ChÝ Minh theo tr×nh tù nµo?
b) T×m nh÷ng chi tiÕt cho ta thÊy t¸c gi¶ quan s¸t c¶nh vËt rÊt tinh tÕ?
c) Hai c©u th¬ cuèi bµi thÓ hiÖn t×nh c¶m g× cña t¸c gi¶?
- Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp.
- Häc sinh trao ®æi cïng b¹n bªn c¹nh lµm vµo vë bµi tËp.
- Häc sinh tr×nh bµy miÖng dµn ý 1 bµi v¨n.
- Häc sinh ®äc nèi tiÕp nhau néi dung bµi 2.
- C¶ líp ®äc thÇm, ®äc l­ít bµi v¨n.
- Häc sinh tr¶ lêi lÇn l­ît tõng c©u hái.
- T¶ theo tr×nh tù thêi gian tõ lóc trêi höng s¸ng ®Õn lóc s¸ng râ.
- MÆt trêi ch­a xuÊt hiÖn nh÷ng tÇng tÇng líp líp bôi hång ¸nh s¸ng.
- ThÓ hiÖn t×nh c¶m tù hµo, ng­ìng mé, yªu quý cña t¸c gi¶ víi vÎ ®Ñp cña thµnh phè.
	3. Cñng cè- dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2010
TiÕt 1
To¸n
LuyÖn tËp 
I. Môc tiªu: 
	- BiÕt vËn dông ý nghÜa cña phÐp nh©n vµ quy t¾c nh©n mét tæng víi mét sè trong thùc hµnh, tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc vµ gi¶i bµi to¸n.
II. §å dïng d¹y häc:
	PhiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: 	- Gäi häc sinh lªn ch÷a bµi 4 tiÕt tr­íc.
	- NhËn xÐt, cho ®iÓm. 
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
3.2. Ho¹t ®éng 1: 
- Cho häc sinh tù lµm råi ch÷a.
3.3. Ho¹t ®éng 2: 
Cho häc sinh tù lµm råi ch÷a.
3.4. Ho¹t ®éng 3: Lµm nhãm
- Ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm.
- §¹i diÖn lªn tr×nh bµy.
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
§äc yªu cÇu bµi 1
a) 6,75 kg + 6,75 kg + 6,75 kg = 6,75 kg x 3
	 = 20,25 kg
b) 7,14 m2 + 7,14 m2 + 7,14 m2 x 3 
 = 7,14 m2 x (1 + 1 + 3)
 = 7,15 m2 x 5 = 35,7 m2
c) 9,26 dm3 x 9 + 9,26 dm3 
 = 9,26 dm3 x (9 + 1)
 = 9,26 dm3 x 10 = 926 dm3 
- §äc yªu cÇu bµi 2.
a) 3,125 + 2,075 x 2 = 3,125 + 4,15 = 7,275
b) (3,125 + 2,075) x 2 = 5,2 x 2 = 10,4
- §äc yªu cÇu bµi 3.
Sè d©n cña n­íc ta t¨ng thªm trong n¨m 2001 lµ:
77515000 : 100 x1,3 = 1007695 (ng­êi)
Sè d©n cña n­íc ta tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001 lµ:
77515000 + 1007695 = 78522695 (ng­êi)
	§¸p sè: 78522695 ng­êi.
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 2
LuyÖn tõ vµ c©u
«n tËp vÒ dÊu c©u (dÊu phÈy)
I. Môc tiªu: 
	- N¾m ®­îc 3 t¸c dông cña dÊu phÈy (BT1), biÕt ph©n tÝch vµ söa nh÷ng dÊu phÈy dïng sai (BT2,3)
II. ChuÈn bÞ:
	- B¶ng phô ghi 3 t¸c dông cña dÊu phÈy.
	- 2 phiÕu kÎ b¶ng néi dung bµi 3.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: 2, 3 b¹n lµm bµi 3 cña tiÕt tr­íc.
	 - NhËn xÐt, cho ®iÓm
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
3.2. Ho¹t ®éng 1: 
- Mêi häc sinh nh¾c l¹i 3 t¸c dông cña dÊu phÈy.
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô ghi 3 t¸c dông cña dÊu phÈy.
- Cho häc sinh lµm vë, 1 häc sinh lªn b¶ng ch÷a.
- Gi¸o viªn chèt l¹i néi dung bµi.
3.3. Ho¹t ®éng 2: 
- 3 häc sinh nèi tiÕp nhau tr×nh bµy kÕt qu¶.
- NhËn xÐt.
- Gi¸o viªn nhÊn m¹nh: Dïng dÊu phÈy sai khi viÕt v¨n b¶n cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng hiÓu lÇm rÊt tai h¹i.
3.4. Ho¹t ®éng 3: 
- Mêi 2 häc sinh lªn lµm vµo phiÕu, líp lµm vë.
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
- §äc yªu cÇu bµi 1.
+ Tõ nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kØ XX, chiÕc ¸o dµi cæ truyÒn ®­îc c¶i tiÕn dÇn thµnh chiÕc ¸o dµi t©n thêi. (Ng¨n c¸ch) tr¹ng ng÷ víi chñ ng÷ vµ vÞ ng÷.
+ ChiÕc ¸o dµi t©n thêi lµ sù kÕt hîp hµi hoa gi÷a phong c¸ch d©n téc tÕ nhÞ, kÝn ®¸o víi phong c¸ch ph­¬ng T©y hiÖn ®¹i, trÎ trung (Ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cïng chøc vô trong c©u: ®Þnh ng÷ cña tõ phong c¸ch)
+ Trong tµ ¸o dµi, h×nh ¶nh ng­êi phô n÷ ViÖt Nam nh­ ®Ñp h¬n, tù nhiªn, mÒm m¹i vµ thanh tho¸t h¬n (Ng¨n c¸ch TN vµ CN vµ VN, ng¨n c¸c bé phËn cïng chøc vô trong c©u)
+ Nh÷ng ®ît sãng khñng khiÕp ph¸ huû th©n tµu, n­íc phun vµo khoang víi vßi rang (Ng¨n c¸ch c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp)
+ Con tµu ch×m dÇn, n­íc ngËp bao lín. (Ng¨n c¸ch c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp)
- §äc yªu cÇu bµi 3.
Lêi phª cña x·
Bß c©y kh«ng ®­îc thÞt
Anh hµng thÞt ®· thªm dÊu c©u g× vµo chç nµo trong lêi phª cña x· ®ång ý cho lµm thÞt con bß?
Bß cµy kh«ng ®­îc thÞt.
Lêi phªn tõng ®¬n cÇn ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo ®Ó anh hµng thÞt kh«ng ch÷a mét c¸ch dÔ dµng?
Bß cµy, kh«ng ®­îc thÞt.
- §äc yªu cÇu bµi 3.
C©u sai
Söa sai
- S¸ch Ghi- nÐt ghi nhËn, chÞ Ca-r«n lµ ng­êi phô n÷ nÆng nhÊt hµnh tinh.
S¸ch Ghi-nÐt ghi nhËn chÞ Ca-r«n lµ phô n÷ nÆng nhÊt hµnh tinh (bá dÊu phÈy dïng thõa)
- Cuèi mïa hÌ, n¨m 1994 chÞ  phè Ph¬-lin, bang Mi-chi-g©n, n­íc MÜ.
Cuèi mïa hÌ n¨m 1994, chÞ ph¶i  n­íc MÜ
(®Æt sai vÞ trÝ 1 dÊu phÈy)
- §Ó cã thÓ ®­a chÞ ®Õn bÖnh viÖn ng­êi ta ph¶i nhê ®Õn sù gióp ®ì ho¶.
§Ó cã thÓ ®­a chÞ ®Õn bÖnh viÖn, ng­êi ta  cøu ho¶.
(®Æt l¹i vÞ trÝ 1 dÊu phÈy)
	4. Cñng cè- dÆn dß: 
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê. 
- ChuÈn bÞ bµi sau.
_____________________________
Tiết 3: Kỹ thuật:
Lắp rô bốt
I. Môc tiªu: 
- §· nªu trong tuÇn 30
II. §å dïng d¹y häc 
- Bµi mÉu: Qui tr×nh bé l¾p ghÐp 
- R« bèt 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. æn ®Þnh 1 phót 
2. KiÓm tra 3 phót sù chuÈn bÞ cña HS 
3. Bµi míi 28 phót 
a) Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng 
- Nªu qui tr×nh l¾p r« bèt 
- Cho HS quan s¸t l¹i bµi mÉu 
- Nh¾c nhë l­u ý khi thùc hµnh 
- T/C cho HS thùc hµnh c¸ nh©n 
- GV ®i quan s¸t uèn n¾n vµ h­íng dÉn l¹i cho em cßn lóng tóng 
- Chän chi tiÕt 
- L¾p tõng bé phËn 
- L¾p r¸p r« bèt 
- Quan s¸t 
- Thùc hµnh l¾p r« bèt 
4. Cñng cè dÆn dß 3 phót 
- NhËn xÐt tiÕt häc 
- ChuÈn bÞ tiÕt sau thùc hµnh tiÕp. 
TiÕt 4
©m nh¹c
gi¸o viªn chuyªn so¹n
TiÕt 5
Khoa häc
M«i tr­êng
I. Môc tiªu: 
- Kh¸i niÖm vÒ m«i tr­êng.
	- Nªu mét thµnh phÇn cña m«i tr­êng ®Þa ph­¬ng.
II. ChuÈn bÞ:
	PhiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra: Kh«ng
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
3.2. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ th¶o luËn.
- Giao nhiÖm vô.
- Lµm viÖc c¶ líp.
? Theo c¸ch hiÓu cña c¸c em m«i tr­êng lµ g×?
3.3. Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn.
- Gi¸o viªn ®­a ra c©u hái.
+ B¹n ®ang sèng ë ®©u, lµng quª hay ®« thÞ?
+ H·y nªu mét sè thµnh phÇn cña m«i tr­êng n¬i b¹n sèng?
- Tuú m«i tr­êng sèng cña häc sinh, gi¸o viªn sÏ ®­a ra kÕt luËn cho ho¹t ®éng nµy.
- Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh ®äc vµ quan s¸t, lµm bµi tËp yªu cÇu 128 – SGK.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c bæ xung, nhËn xÐt.
H1 - c ; H2 - d ; H3 - a ; H4 - b
+ Lµ tÊt c¶ nh÷ng g× cã xung quanh chóng ta; nh÷ng g× cã trªn Tr¸i §Êt hoÆc nh÷ng g× t¸c ®éng lªn Tr¸i §Êt nµy. Trong ®ã cã nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt cho sù sèng 
- C¶ líp th¶o luËn.
- Häc sinh trao ®æi nhãm.
- Nèi tiÕp c¸c nhãm ph¸t biÓu ý kiÕn.
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi, NhËn xÐt giê.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2010
TiÕt 1
To¸n
phÐp chia
I. Môc tiªu: 
	- BiÕt thùc hiÖn phÐp chia c¸c sè tù nhiªn, sè thËp ph©n, ph©n sè vµ vËn dông trong tÝnh nhÈm.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra vë bµi tËp cña häc sinh.
	3. Bµi míi:	a) Giíi thiÖu bµi.
	b) Gi¶ng bµi.
- Gi¸o viªn viÕt phÐp chia.	- Häc sinh tr¶ lêi.
	 th­¬ng
	a	 :	 b	 =	 c
- TÝnh chÊt phÐp chia?	a : 1 = a 
	a : a = 1 (a ≠ 0)
	0 : b = 0 (b ≠ 0)
Bµi 1: Lµm c¸ nh©n	- Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi.
Thö l¹i: 256 x 32 = 8192	Thö l¹i: 362 x 42 + 31 = 15335
Thö l¹i: 21,7 x 35 = 759,5	Thö l¹i: 4,5 x 217 = 976,5
	- Häc sinh lªn b¶ng lµm vµ nªu nhËn xÐt.
- Trong phÐp chia hÕt a : b = c, ta cã a = c x 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 31.doc