Kế hoạch bài dạy lớp 5 - Trường TH Phình Sáng - Tuần 17

I/ Mục tiêu:

 §• nªu trong tuÇn 16

II/ Đồ dùng học tập:

 Thầy: Phiếu học tập

 Trò : Bảng con

 III/ Các hoạt động dạy học:

 1- Ổn định tổ chức 1': Hát.

 2- Kiểm tra: 3'

 Tại sao phải hợp tác với những người xung quanh?

 3- Bài mới: 28'

a- Giới thiệu bài: Ghi bảng

b- Nội dung bài:

 

doc 24 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 623Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy lớp 5 - Trường TH Phình Sáng - Tuần 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 häc sinh ch¬i trß ch¬i:
“§i t×m ®Þa chØ ®á”
- LuËt ch¬i: mçi häc sinh lªn h¸i 1 b«ng hoa, ®äc tªn ®Þa danh (cã thÓ chØ trªn b¶n ®å)- kÓ l¹i sù kiÖn, nh©n vËt lÞch sö t­¬ng øng víu ®Þa danh ®ã.
- Häc sinh th¶o luËn, tr×nh bµy.
1. Thùc d©n Phsp næ sóng x©m l­îc n­íc ta (1/9/1858)
2. Cuéc ph¶n c«ng ë Kinh thµnh HuÕ (5/7/1885)
3. Phong trµo CÇn V­¬ng (1885- 1896)
4. C¸c phong trµo yªu n­íc cña Phan Béi Ch©u- Phan Ch©u Trinh, Hoµng Hoa Th¸m (®Çu thÕ kØ XX)
5. NguyÔn TÊt Thµnh ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc (5/6/1911)
6. Thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam (3/2/1930)
7. Phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh (1930- 1931)
8. Khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi (19/8/1945)
9. B¸c Hå ®äc Tuyªn Ng«n §éc LËp (2/9/1945)
- Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi.
1 häc sinh tr¶ lêi 1 ý nhá.
- Häc sinh ch¬i trß ch¬i:
- Hµ Néi: 
+ TiÕng sóng kh¸ng chiÕn toµn quèc bïng næ ngµy 19/12/1946
+ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn s¸ng ngµy 20/12/ 1946
- HuÕ: 
- §µ N½ng: 
- ViÖt B¾c: 
- §oan Hïng: 
- Chî míi, chî ®Òn: 
- §«ng khª: 
- §iÖn Biªn Phñ: 
	4. Cñng cè: 	- HÖ thèng néi dung.
	- Liªn hÖ - nhËn xÐt.
	5. DÆn dß:	VÒ häc bµi.
Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009
Tiết 1: thÓ dôc
gi¸o viªn chuyªn so¹n
_______________________
Tiết 2: Chính tả: Nghe viết: 
 Người mẹ của 51 đứa con.
I/ Mục tiêu:
 - Nghe - viết ®óng bµi CT, trình bày đúng h×nh thøc ®o¹n v¨n xu«i (BT1)
 - Làm ®­îc BT2
II/ Đồ dùng học tập:
 Thầy: Bảng phụ 
 Trò : Vở bài tập tiếng Việt.
 III/ Các hoạt động dạy học:
 1- Ổn định tổ chức 1': Hát.
 2- Kiểm tra: 3'
 Viết đúng: vời vợi, sẵn sàng, đung dưa.
 3- Bài mới: 33'
a- Giới thiệu bài: Ghi bảng
b- Nội dung bài:
- Giáo viên đọc mẫu bài
- Qua bài viết người phụ nữ trong bài là người như thế nào?
- Viết tiếng khó.
- Học sinh lên bảng viết.
- Dưới lớp viết vào bảng con.
- Giáo viên đọc học sinh soát lỗi
- Đổi chéo cho nhau soát
- Giáo viên chấm bài.
c- Luyện tập:
- 1 em đọc bài tập
- Làm theo nhóm.
- 2 nhóm làm ra giấy khổ to.
- Các nhóm làm song đại diện nhóm lên bảng dán và trình bày kết quả của nhóm
- Nhận xét và chữa. 
- Học sinh lên bảng làm.
- Dưới lớp làm ra giấy nháp.
- Là người phụ nữ có tấm lòng nhân ái.
- Lý Sơn, Quảng Ngãi, bươn chải, thôn đông, bận rộn.
Bài tập 2 (a)
Tiếng
Vần
Âm đệm
Âm chính
Âm cuối
con
ra
tiền
tuyến
xa
xôi
yêu
bầm
yêu
nước
cả
đôi
mẹ
hiền
u
o
a
iê
yê
a
ô
yê
â
yê
ươ
a
ô
e
iê
n
n
n
i
u
m
u
c
i
n
b) Tìm những tiếng bắt đầu với nhau trong câu thơ trên.
Tiếng xôi bắt đầu với tiếng đôi.
4- Củng cố - Dặn dò: 3'
 - Nhận xét tiết học 
 - Về chuẩn bị cho tiết sau.
_____________________
Tiết 3:To¸n
LuyÖn tËp chung
I. Môc tiªu: 
	- BiÕt thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi sè thËp ph©n vµ gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè %.
II. §å dïng d¹y häc:
	- PhiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: - Gäi häc sinh lªn ch÷a bµi tËp 4 giê tr­íc.
	- NhËn xÐt cho ®iÓm.
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
3.2. Ho¹t ®éng 1: Lªn b¶ng.
- H­íng dÉn häc sinh lµm theo 2 c¸ch.
- Gäi 4 häc sinh lªn b¶ng líp lµm vë. Mçi hçn sè chuyÓn ®æi = 2 c¸ch.
- NhËn xÐt.
3.3. Ho¹t ®éng 2: Lªn b¶ng.
- Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng.
- Líp lµm vë.
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
3.4. Ho¹t ®éng 3: Lµm nhãm.
- Ph¸t phiÕu häc tËp cho 4 nhãm.
- §¹i diÖn lªn tr×nh bµy.
- NhËn xÐt, ch÷a.
3.5. Ho¹t ®éng 4: Lµm vë.
1. §äc yªu cÇu bµi 1:
C1: ChuyÓn phÇn ph©n sè cña hçn sè thµnh ph©n sè tËp ph©n råi viÕt sè thËp ph©n t­¬ng øng.
4 = 5 = 4,5 3 = 3 = 3,8
2 = 2 = 2,75 1 = 1 = 1,48
C2: Thùc hiÖn chia tö sè cña phÇn ph©n sè cho mÉu sè.
V× 1 : 2 = 0,5 nªn 4= 4,5
V× 4 : 5 = 0,8 nªn 3= 3,8
V× 3 : 4 = 0,75 nªn 2 = 2,75
V× 12 : 25 = 0,48 nªn 1 = 1,48
2. §äc yªu cÇu bµi 2: 
 a) x 100 = 1,643 + 7,357
 x 100 = 9
 = 9 : 100
 = 0,09
b) 0,16 : = 2 - 0,4
 0,16 : = 1,6
 = 0,16 : 1,6
 = 0,1
3. §äc yªu cÇu bµi 3.
Bµi gi¶i
C1: Hai ngµy ®Çu b¬m hót ®­îc lµ:
355 + 40% = 75% (l­îng n­¬c trong hå)
 Ngµy thø ba m¸y b¬m hót ®­îc lµ:
100% - 75% = 25% (l­îng n­íc trong hå)
 §¸p sè: 25% l­îng n­íc trong hå.
4. §äc yªu cÇu bµi 4.
Khoanh vµo D.
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê.
- DÆn vÒ chuÈn bÞ bµi sau.
Tiết 4: LuyÖn tõ vµ c©u
«n tËp vÒ tõ vµ cÊu t¹o tõ
I. Môc ®Ých, yªu cÇu:
	- T×m vµ ph©n lo¹i ®­îc tõ ®¬n, tõ phøc, tõ ®ång nghÜa,tõ tr¸i nghÜa, tõ nhiÒu nghÜa, tõ ®ång ©m theo yªu cÇu cña BT trong s¸ch gi¸o khoa
II. §å dïng d¹y häc:
	- B¶ng phô, bót d¹
	- GiÊy khæ to.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	A. KiÓm tra bµi cò:	- Häc sinh ch÷a bµi tËp 1, bµi tËp 3.
	B. D¹y bµi míi:
	1. Giíi thiÖu bµi:
	2. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp:
Bµi 1: 
- Gi¸o viªn gióp häc sinh n¾m v÷ng yªu cÇu bµi tËp.
- Gäi 1 sè häc sinh nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· häc ë líp 4.
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô ®· viÕt néi dung ghi nhí cho 2- 3 em ®äc l¹i.
- Gi¸o viªn vµ c¶ líp nhËn xÐt.
- Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn.
1. Tõ cã 2 kiÓu cÊu t¹o lµ tõ ®¬n vµ tõ phøc.
- Tõ ®¬n gåm 1 tiÕng.
- Tõ phøc gåm 2 hay nhiÒu tiÕng.
2. Tõ phøc gåm 2 lo¹i tõ ghÐp vµ tõ l¸y.
- Häc sinh lµm bµi tËp 1 råi b¸o c¸o kÕt qu¶.
Tõ ®¬n
Tõ phøc
Tõ ghÐp
Tõ l¸y
Tõ ë trong khæ th¬.
hai, b­íc, ®i, trªn, c¸t, ¸nh, biÓn, xanh, bang, cha, dµi, bãng, con, trßn.
cha con, mÆt trêi
ch¾c nÞch
rùc rì
lªnh khªnh
Tõ t×m thªm
VÝ dô: nhµ, c©y, hoa, l¸, æi, mÌo, thá, 
VÝ dô: tr¸i ®Êt, sÇu riªng, s­ tö, 
VÝ dô: nhá nh¾n,
xa xa, lao xao
Bµi 2: 
- Gi¸o viªn h­íng dÉn nh­ bµi tËp 1.
- Gi¸o viªn gäi häc sinh tr×nh bµy.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 3: Gi¸o viªn cho häc sinh häc nhãm.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch lµm.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 4: 
Gi¸o viªn gäi häc sinh lµm miÖng.
- NhËn xÐt ch÷a bµi.
a) ®¸nh trong ®¸nh cê, ®¸nh b¹cm ®¸nh trèng, lµ 1 tõ nhiÒu nghÜa.
b) trong veo, trong v¾t, trong xanh lµ nh÷ng tõ ®ång nghÜa.
c) ®Ëu trong thi ®Ëu, chim ®Ëu, x«i ®Ëu lµ tõ ®ång ©m víi nhau.
- C¸c tõ ®ång nghÜa víi tinh ranh lµ tinh nghÞch, tinh kh«n, ranh m·nh, ranh ma, kh«ng ngoan, kh«n lái, 
- C¸c tõ ®ång nghÜa víi ªm ®Òm: ªm ¸i, ªm ¶, ªm dÞu, ªm Êm,
- Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Häc sinh nªu miÖng.
a) Cã míi níi cò
b) X¸u gç, tèt n­íc s¬n.
c) M¹nh dïng søc, yÕu dïng m­a.
	3. Cñng cè- dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- Giao bµi vÒ nhµ.	
Tiết 5: Khoa häc
«n tËp häc k× i
I. Môc tiªu: ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vÒ:
	- §Æc ®iÓm giíi tÝnh.
	- Mét sè biÖn ph¸p phßng bÖnh cã liªn quan ®Õn viÖc gi÷ vÖ sinh c¸ nh©n.
	- TÝnh chÊt vµ c«ng dông cña 1 sè vËt liÖu ®· häc.
II. §å dïng d¹y häc:
	- PhiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra: 
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
3.2. Ho¹t ®éng 1: C¸ nh©n.
- Ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh.
- Gäi lÇn l­ît häc sinh lªn ch÷a bµi.
- NhËn xÐt.
3.3. Ho¹t ®éng 2: Chia líp lµm 4 nhãm.
- NhiÖm vô mçi nhãm 3 vËt liÖu.
- §¹i diÖn lªn tr×nh bµy.
- NhËn xÐt.
- NhËn xÐt.
 1. Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp.
C©u 1: Trong c¸c bÖnh: sèt xuÊt huyÕt, sèt rÐt, viªm n·o, viªm gan A, AIDS th× AIDS l©y qua c¶ ®­êng sinh s¶n vµ ®­êng m¸u.
C©u 2: 
Thùc hiÖn theo chØ dÊn trong h×nh
Phßng tr¸nh ®­îc bÖnh
Gi¶i thÝch
H1: N»m mµn
- Sèt xuÊt huyÕt.
- Sèt rÐt, viªm n·o.
Nh÷ng bÖnh ®ã l©y do muçi, do ng­êi bÖnh hoÆc ®éng vËt mang bÖnh
H2: Röa s¹ch tay
- Viªm ganA.
- Giun
- Nh÷ng bÖnh l©y qua ®­êng tiªu ho¸.
H3: Uèng n­íc ®· ®un s«i ®Ó nguéi
- Viªm gan A.
- Giun.
- C¸c bÖnh ®­êng tiªu ho¸ kh¸c (Øa ch¶y, )
- N­íc l· chøa nhiÒu mÇm bÖnh, tÈy giun.
H4: ¡n chÝn
- Viªm gan A.
- Giun s¸n.
- Ngé ®éc thøc ¨n.
- C¸c bÖnh ®­êng tiªu ho¸ kh¸c.
- Trong thøc ¨n sèng hoÆc thøc ¨n «i thiu hoÆc thøc ¨n bÞ ruåi 
V× vËy cÇn ¨n chÝn, s¹ch.
2. Thùc hµnh:
STT
Tªn vËt liÖu
§Æc ®iÓm/ tÝnh chÊt
C«ng dông
1
2
3
N1: Nªu tÝnh chÊt c«ng dông cña tre, s¾t.
* Bµi tËp chän c©u tr¶ lêi ®óng th× thi “Ai nhanh h¬n”: 
2.1 - c ; 2.2 - a ; 2.3 – c ; 2.4 – a
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê.
- DÆn chuÈn bÞ bµi sau.
Thø t­ ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2009
Tiết 1: MÜ thuËt
Th­êng thøc mÜ thuËt
Xem tranh du kÝch tËp b¾n
I. Môc tiªu:
	- HiÓu vµi nÐt vÒ ho¹ sÜ NguyÔn §ç Cung.
- C¶m nhËn vÒ vÎ ®Ñp cña bøc tranh Du kÝch tËp b¾n 
II. ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y vµ häc:
- GV chuÈn bÞ:
 + Tranh Du kÝch tËp b¾n trong bé ®å dïng.
 +HS - Vë tËp vÏ 5
- HS chuÈn bÞ: 
	+ SGK, vë tËp vÏ.	
 + Bót ch×, tÈy, mµu vÏ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 * KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña HS
	* Giíi thiÖu bµi , ghi b¶ng
* Ho¹t ®«ng1: Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ ho¹ sÜ NguyÔn §ç Cung.
 GV yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm ®«i, th¶o luËn c©u hái:
 - Nªu mét vµi nÐt vÒ tiÓu sö cña ho¹ sÜ NguyÔn §ç Cung ?
 - KÓ tªn mét sè t¸c phÈm næi tiÕng cña ho¹ sÜ NguyÔn §ç Cung ?
 - ¤ng cã ®ãng gãp g× cho nÒn mÜ thuËt hiÖn ®¹i ViÖt Nam ?
*GVbæ sung:
*Ho¹t ®éng 2:Xem tranh Du kÝch tËp b¾n
 Gv treo tranh.Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm c¸c c©u hái sau:
 - H×nh ¶nh chÝnh cña bøc tranh lµ g× ?
 - T­ thÕ cña c¸c nh©n vËt ra sao ?
- H.¶nh phô cña bøc tranh lµ nh÷ng h.¶nh nµo ?
 - Cã nh÷ng mµu chÝnh nµo trong tranh ?
 - Tranh vÏ b»ng chÊt liÖu g× ?
 - Em cã thÝch bøc tranh nµy kh«ng ? V× sao ?
*GVKL: §©y lµ mét t¸c phÈm tiªu biÓu vÒ ®Ò tµi chiÕn tranh c¸ch m¹ng.
 - Yªu cÇu HS xem tranh: Bé ®éi Nam tiÕn .
* Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt - §¸nh gi¸
- NhËn xÐt chung tiÕt häc.
* DÆn dß:
- GV dÆn dß HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau
- HS ®äc thÇm môc 1 sgk.
- HS trao ®æi c¸c c©u hái.
- Mét sè HS tr¶ lêi.
- HS quan s¸t tranh vµ th¶o luËn theo nhãm c¸c c©u hái.
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi.
- C¸c nhãm kh¸c bæ sung.
- S­u tÇm bµi trang trÝ h×nh ch÷ nhËt 
 - Quan s¸t c¸c ®å vËt d¹ng h×nh ch÷ nhËt cã trang trÝ : c¸i kh¨n, th¶m... 
______________________
Tiết 2: KÓ chuyÖn
KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc
I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 
	- Chän ®­îc mét truyÖn nãi vÒ nh÷ng ng­êi biÕt sèng ®Ñp, biÕt mang l¹i niÒm vui, h¹nh phóc cho ng­êi kh¸c vµ kÓ l¹i ®­îc râ rµng, ®ñ ý, biÕt trao ®æi vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn
II. §å dïng d¹y häc:
	Mét sè s¸ch, truyÖn, b¸o liªn quan.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: KÓ vÒ mét buæi sum häp ®Çm Êm trong gia ®×nh?
	3. Bµi míi:	
	a) Giíi thiÖu bµi.
	b) H­íng dÉn häc sinh kÓ chuyÖn.
- Gi¸o viªn chÐp ®Ò lªn b¶ng.
§Ò bµi: H·y kÓ mét c©u chuyÖn em ®· nghe hay ®· ®äc vÒ nh÷ng ng­êi biÕt sèng ®Ñp, biÕt mang l¹i niÒm vui, h¹nh phóc cho ng­êi kh¸c.	
- Gi¸o viªn g¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ quan träng trong ®Ò.
- Gi¸o viªn kiÓm tra viÖc häc sinh t×m truyÖn.
- Häc Ýnh ®äc yªu cÇu ®Ò vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Mét sè häc sinh giíi thiÖu c©u chuyÖn m×nh sÏ kÓ.
- Häc sinh kÓ theo cÆp vµ trao ®æi ý nghÜa.
- Häc sinh thi kÓ tr­íc lpøp vµ trao ®æi ý nghÜa truyÖn.
- Líp nhËn xÐt vµ b×nh chän.
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn em võa kÓ cho ng­êi th©n nghe.
Tiết 3: TËp ®äc
Ca dao vÒ lao ®éng s¶n xuÊt
I. Môc ®Ých, yªu cÇu:
- Ng¾t nhÞp hîp lý theo thÓ th¬ lôc b¸t
- HiÓu ý nghÜa cña c¸c bµi ca dao: Lao ®éng vÊt v¶ trªn ruéng ®ång cña ng­êi n«ng d©n ®· mang l¹i cuéc sèng Êm no h¹nh phóc cho mäi ng­êi. (tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)
- Thuéc lßng 2-3 bµi ca dao
II. §å dïng d¹y häc:
	- Tranh minh ho¹ bµi trong sgk.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	A. KiÓm tra bµi cò:	§äc bµi “Ngu C«ng x· TrÞnh T­êng”
	B. D¹y bµi míi:
	1. Giíi thiÖu bµi:
	2. Híng dÉn häc sinh luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:
a) LuyÖn ®äc:
- Gi¸o viªn gióp häc sinh ®äc vµ hiÓu ca dao nghÜa nh÷ng tõ ng÷ míi vµ khã trong bµi.
- Gi¸o viªn ®äc diÔn c¶m toµn bµi.
b) T×m hiÓu bµi.
1. T×m nh÷ng h×nh ¶nh nãi lªn nçi vÊt v¶, lo l¾ng cña ng­êi n«ng d©n trong s¶n xuÊt?
2. Nh÷ng c©u nµo thÓ hiÖn tinh thÇn l¹c quan cña ng­êi n«ng d©n?
3. T×m nh÷ng c©u øng víi néi dung (a, b, c)
- Gi¸o viªn tãm t¾t néi dung chÝnh.
g ý nghÜa (gi¸o viªn ghi b¶ng)
c) §äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng bµi ca dao.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn ®äc c¶ 3 bµi ca dao.
- TËp trung h­íng dÉn kÜ c¸ch ®äc 1 bµi.
- Tæ chøc cho häc sinh thi ®äc diÔn c¶m.
- 3 häc sinh kh¸, giái nèi tiÕp nhau ®äc 3 bµi ca dao.
- Häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc tõng ab× ca dao.
- Häc sinh luyÖn ®äc theo cÆp.
- Mét, hai em ®äc toµn bµi.
+ Nçi vÊt v¶: cµy ®ång buæi tr­a, må h«i nh­ m­a ruéng cµy. B­ng b¸t c¬m ®Çy, dÎo th¬m 1 h¹t, ®¾ng cay, mu«n phÇn.
+ Sù lo l¾ng: §i cÊy cßn tr«ng nhiÒu bÒ. Tr«ng trêi, tr«ng ®Êt, tr«ng m©y; 
Trêi yªn biÓn lÆng míi yªu tÊm lßng.
 ch¼ng qu¶n l©u ®©u, ngµy nay n­íc b¹c, ngµy sau c¬m vµng.
a) Khuyªn n«ng d©n ch¨m chØ cÊy cµy:
Ai ¬i ®õng bá ruéng hoang.
Bao nhiªu tÊc ®Êt, tÊc vµng bÊy nhiªu
b) ThÓ hiÖn quyÕt t©m trong lao ®éng s¶n xuÊt.
Tr«ng cho ch©n cøng ®¸ mÒm.
Trêi yªu, biÓn lÆng míi yªn tÊm lßng.
c) Nh¾c ng­êi ta nhí ¬n ng­êi lµm ra h¹t g¹o.
Ai ¬i b­ng b¸t c¬m ®Çy
DÎo th¬m 1 h¹t, ®¾ng cay mu«n phÇn.
- Häc sinh ®äc l¹i.
- Häc sinh ®äc 3 bµi ca dao.
- NhÈm häc thuéc lßng 3 bµi ca dao.
- Thi ®äc thuéc lßng.
	3. Cñng cè- dÆn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- Giao bµi vÒ nhµ.
_________________________
Tiết 4: To¸n
Giíi thiÖu vÒ m¸y tÝnh bá tói
I. Môc tiªu:
B­íc ®Çu biÕt sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè thËp ph©n, chuyÓn mét ph©n sè thµnh sè thËp ph©n .
II. §å dïng d¹y häc:
	- M¸y tÝnh bá tói + Vë bµi tËp to¸n 5.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. KiÓm tra bµi cò:	Häc sinh ch÷a bµi tËp.
	2. Bµi míi:	a) Giíi thiÖu bµi.
	b) Gi¶ng bµi:
* Ho¹t ®éng 1: Lµm quen víi m¸y t×nh bá tói.
- Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t m¸y tÝnh.
? Trªn mÆt m¸y tÝnh cã nh÷ng g×?
? Em thÊy ghi g× trªn c¸c phÝm?
- H­íng dÉn häc sinh Ên phÝm ON/ C vµ phÝm OFF vµ nãi kÕt qu¶ quan s¸t trªn mµnh h×nh.
* Ho¹t ®éng 2: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.
- Gi¸o viªn ghi 1 phÐp céng lªn b¶ng.
- Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh Ên lÇn l­ît c¸c phÝm cÇn thiÕt (chó ý Ên § ®Ó ghi dÊu ph¶y), ®ång thêi quan s¸t kÕt qu¶ trªn mµn h×nh.
- T­¬ng tù víi 3 phÐp tÝnh: trõ, nh©n, chia.
* Ho¹t ®éng 3: thùc hµnh.
Bµi 1: H­íng dÉn lµm nhãm.
- Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc kÐt qu¶.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 2: 
- Gi¸o viªn gäi häc sinh ®äc kÕt qu¶.
Bµi 3: 
- NhËn xÐt.
- Häc sinh quan s¸t m¸y tÝnh råi tr¶ lêi c©u hái.
Mµn h×nh, c¸c phÝm.
- Häc sinh kÓ tªn nh­ sgk.
25,3 + 7,09 =
®Ó tÝnh 25,3 + 7,09 ta lÇn l­ît Ên c¸c phÝm sau:
Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn: 32,39
- Häc sinh lµm nhãm ®äc kÕt qu¶.
a) 126,45 + 796,892 = 923,342
b) 352,19 – 189,471 = 162,719
c) 75,54 x 39 = 2946,06
d) 308,85 : 14,5 = 21,3
- Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp.
- Dïng may tÝnh ®Ó tÝnh kÕt qu¶.
= 0,75 ; = 0,625 ; = 0,24; = 0,125
- §äc yªu cÇu bµi tËp 3.
- B¹n ®ã ®· tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thø:
4,5 x 6 – 7 =
	3. Cñng cè- dÆn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- Giao bµi vÒ nhµ.
Tiết 5: TËp lµm v¨n
«n luyÖn vÒ viÕt ®¬n
I. Môc tiªu: 
	- BiÕt ®iÒn ®óng néi dung vµo mét l¸ ®¬n in s½n (BT1)
	- ViÕt ®­îc mét l¸ ®¬n xin häc m«n tù chän Ngo¹i ng÷ (hoÆc Tin häc) ®óng thÓ thøc, ®óng néi dung cÇn thiÕt.
II. ChuÈn bÞ:
	- Ph« t« mÉu ®¬n xin häc ®ñ tõng häc sinh lµm bµi 1.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: 
	- Häc sinh ®äc l¹i biªn b¶n vÒ viÖc cô ón trèn viÖc.
	- NhËn xÐt.
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi:
3.2. Ho¹t ®éng 1: C¸ nh©n.
- NhËn xÐt.
3.3. Ho¹t ®éng 2: Lµm nhãm.
- Gi¸o viªn d¹y theo qui tr×nh ®· h­íng dÉn.
1. §äc yªu cÇu bµi.
- Häc sinh lµm.
- Häc sinh nèi tiÕp ®äc ®¬n cña m×nh
2. §äc yªu cÇu bµi.
- Häc sinh lµm theo nhãm vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ®· lµm.
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê.
- DÆn vÒ tËp viÕt.
Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2009
Tiết 1: To¸n
Sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m
I. Môc tiªu: 
	BiÕt sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m
II. §å dïng d¹y häc:
	M¸y tÝnh bá tói cho c¸c nhom häc sinh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra ®å dïng m¸y tÝnh: 	
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
3.2. Ho¹t ®éng 1: 
- Gi¸o viªn h­íng dÉn: B­íc thø nhÊt cã thÓ thùc hiÖn nhê m¸y tÝnh. Sau ®ã cho häc sinh tÝnh vµ suy ra kÕt qu¶.
3.3. Ho¹t ®éng 2: 
- Cho 1 häc sinh nªu c¸ch tÝnh (theo quy t¾c ®· häc)
- Ghi kÕt qu¶: Sau ®ã nãi ta thay 
34 : 100 = 34% do ®ã ta Ên c¸c phÝm.
3.4 Ho¹t ®éng 3: 
- Cho häc sinh tÝnh.
- Sau khi tÝnh, gîi ý Ên c¸c phÝm ®Ó tÝnh lµ:
3.5. Ho¹t ®éng 4: Thùc hµnh
3.5.1. Lµm theo cÆp.
3.5.2. 
- H­íng dÉn: §©y chÝnh lµ bµi to¸n yªu cÇu t×m 1 sè biÕt 0,6% cña nã lµ 30000 ®ång, 60000 ®ång, 90000 ®ång.
1. TÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña 7 vµ 40
- 1 häc sinh nªu c¸ch tÝnh theo qui t¾c:
+ t×m th­¬ng cña 7 vµ 40.
+ Nh©n th­¬ng ®ã víi 100 vµ viÕt kÝ hiÖu % vµo bªn ph¶i sè t×m ®­îc.
- Häc sinh lµm l¹i 2- 3 lÇn vµ nªu kÕt qu¶.
2. TÝnh 34% cña sè 56
56 x 34 : 100
- C¸c nhãm tÝnh.
- Häc sinh Ên c¸c phÝm vµ so s¸nh kÕt qu¶ ®· ghi trªn b¶ng.
3. T×m 1 sè biÕt 65% cña nã b»ng 78
78 : 65 x 100
- Tõ ®ã rót ra c¸ch tÝnh nhê m¸y tÝnh bá tói.
Bµi 1 vµ 2: 
- Häc sinh thùc hµnh theo vÆp, 1 vµi em bÊm m¸y 1 em ghi b¶ng. Sau ®ã l¹i ®æi l¹i.
Bµi 3: 
- §äc yªu cÇu ®Ò bµi.
- C¸c nhãm tù tÝnh kÕt qu¶.
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê.
- DÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi sau.
Tiết 2: LuyÖn tõ vµ c©u
«n tËp vÒ c©u
I. Môc tiªu: 
	- T×m ®­îc 1 c©u hái, 1 c©u kÓ,1 c©u c¶m, 1 c©u khiÕn vµ nªu ®­îc dÊu hiÖu cña mçi kiÓu c©u ®ã (BT1)
	- Ph©n lo¹i ®­îc c¸c kiÓu c©u kÓ (Ai lµm g×? Ai thÕ nµo? Ai lµ g×?) x¸c ®Þnh ®óng c¸c thµnh phÇn chñ ng÷, vÞ ng÷ theo yªu cÇu cña BT2
II. ChuÈn bÞ:
	- 2 tê giÊy khæ to viÕt s½n c¸c néi dung cÇn ghi nhí.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: - Häc sinh lµm l¹i bµi 1 tiÕt tr­íc.
	- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
3.2. Ho¹t ®éng 1: Lµm c¸ nh©n.
- Gi¸o viªn hái.
? C©u hái dïng ®Ó lµm g×?
DÊu hiÖu nhËn biÕt?
? C©u kÓ dïng lµm g×?
DÊu hiÖu nhËn biÕt?
? C©u c¶m dïng lµm g×?
DÊu hiÖu nhËn biÕt?
? C©u khiÕn dïng ®Ó lµm g×?
DÊu hiÖu nhËn biÕt.
3.3. Ho¹t ®éng 2: Nhãm.
? H·y nªu nh÷ng kiÓu c©u kÓ?
- Gi¸o viªn treo b¶ng chèt l¹i.
- Cho häc sinh lµm nhãm.
- §¹i diÖn lªn tr×nh bµy.
- §äc yªu cÇu bµi 1.
- Häc sinh tr¶ lêi.
+ Dïng ®Ó hái ®iÒu ch­a biÕt vÝ dô:
+ DÊu chÊm hái: VD: Nh­ng còng cã thÕ lµ ch¸u cãp bµi cña b¹n ch¸u.
+ Dïng ®Ó kÓ sù viÖc.
+ Cuèi c©u cã dÊu chÊn hoÆc dÊu 2 chÊm.
VD: C« gi¸o phµn nµn víi mÑ cña 1 b¹n häc sinh.
Ch¸u nhµ chÞ h«m nay cãp bµi kiÓm tra cña b¹n.
Bµ mÑ th¾c m¾c:
B¹n ch¸u tr¶ lêi: 
+ C©u cm¶ béc lé c¶m xóc.
+ Trong c©u cã tõ qu¸! DÊu. Cuèi c©u cã dÊu (!)
VD: ThÕ th× ®¸ng buån qu¸!
Kh«ng ®©u!
+ Dïng ®Ó nªu yªu cÇu, ®Ò nghÞ.
+ Trong c©u cã tõ h·y:
VD: Em h·y cho biÕt ®¹i tõ lµ g×?
2. §äc yªu cÇu bµi 2:
KiÓu c©u kÓ
Ai lµm g×? 
Ai thÕ nµo?
Ai lµ g×?
VÞ ng÷ 
Tr¶ lêi c©u lµm g×?
Tr¶ lêi c©u hái thÕ nµo?
Tr¶ lêi c©u hái lµ g×?
Chñ ng÷.
Tr¶ lêi Ai (c¸i g×, con g×)
Tr¶ lêi Ai (c¸i g×, con g×)
Tr¶ lêi Ai (C¸i g×, con g×)
* Ai lµm g×?
- C¸ch ®©y kh«ng l©u,/ l·nh ®¹o  ë n­íc Anh/  ®óng ch×a.
- ¤ng chñ tÞch  thµnh phè/ tuyªn bè  chÝnh t¶.
* Ai thÕ nµo?
- Theo quyÕt ®Þnh nµy,  lµ/ c«ng chøc// sÏ bÞ ph¹t 1 b¶ng
- Sè c«ng chøc trong thµnh phè// kh¸ ®«ng.
* Ai lµ g×?
§©y/ lµ 1 biÖn ph¸p m¹nh nh»m gi÷ g×n  cña tr­êng Anh
	4. Cñng cè- dÆn dß: 
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê. 
Tiết 3: Kĩ thuật
Thức ăn nuôi gà 
 I. Môc tiªu: 
- Nªu ®­îc tªn vµ biÕt t¸c dông chñ yÕu cña mét sè thøc ¨n th­êng dïng ®Ó nu«i gµ.
- BiÕt liªn hÖ thùc tÕ ®Ó nªu ®­îc tªn vµ biÕt t¸c dông chñ yÕu cña mét sè thøc ¨n ®­îc dïng ®Ó nu«i gµ ë gia ®×nh hoÆc ®Þa ph­¬ng (nÕu cã)
II. §å dïng d¹y - häc
 Tranh ¶nh minh ho¹ ®Æc mét sè lo¹i thøc ¨n chñ yÕu ®Ó nu«i gµ.
 Mét sè mÉu thøc ¨n nu«i gµ(lóa,ng«,tÊm,®ç t­¬ng võng thøc ¨n hçn hîp)
 PhiÕu häc tËp vµ phiÕu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp.	
III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
 Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu t¸c dông cña thøc ¨n nu«i gµ
C¸ch tiÕn hµnh: 
-§éng vËt cÇn nh÷ng yÕu tè nµo ®Ó tån t¹i, sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn?
- C¸c chÊt dinh d­ìng cung cÊp cho c¬ thÓ ®éng vËt ®­îc lÊy tõ ®©u?
Gv kÕt luËn: Theo néi dung trong SGK .
- HS nªu ®­îc c¸c yÕu tè: n­íc, kh«ng khÝ, ¸nh s¸ng vµ c¸c chÊt dinh d­ìng.
-- Tõ nhiÒu lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau nh­: thãc, ng«, 
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu t¸c dông vµ sö dông tõng lo¹i thøc ¨n nu«i gµ
C¸ch tiÕn hµnh:
- Thøc ¨n nu«i gµ ®­îc chia lµm mÊy lo¹i? H·y kÓ tªn c¸c lo¹i thøc ¨n?
 GV nhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi cña HS , cã gi¶i thÝch.
- Giíi thiÖu phiÕu häc tËp(SGV tr64) ph¸t cho häc sinh tõng nhãm cô thÓ.
GV tãm t¾t, gi¶i thÝch minh ho¹ t¸c dông , c¸ch sö dông thøc ¨n cung cÊp chÊt bét ®­êng.
- Chia thµnh 5 nhãm: ChÊt bét ®­êng, chÊt ®¹m, chÊt kho¸ng, chÊt vi-ta-min, thøc ¨n tæng hîp
- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- HS th¶o luËn nhãm vÒ t¸c dông vµ sö dông c¸c lo¹i thøc ¨n nu«i gµ.
§¹i diÖn tõng nhãm lªn tr×nh bµy. HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
GV nhËn xÐt, bæ sung ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS 
D. NhËn xÐt : GV nhËn xÐt vÒ tinh thÇn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ häc tËp cña HS 
§. DÆn dß : H­íng dÉn ®äc tr­íc bµi “Thøc ¨n nu«i gµ tiÕt 2”
_______________________
TiÕt 4: ¢M NH¹C 
GI¸O VI£N CHUY£N SO¹N
TiÕt 5: Khoa häc
kiÓm tra häc k× i
(®Ò tæ ra)
Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2009
TiÕt 1: To¸n
H×nh tam gi¸c
I. Môc ®Ých, yªu cÇu: BiÕt:
	- §Æc ®iÓm cña h×nh tam gi¸c cã: ba c¹nh, ba ®Ønh, ba gãc.
	- Ph©n biÖt 3 d¹ng h×nh tam gi¸c (ph©n lo¹i theo gãc)
	- NhËn biÕt ®¸y vµ ®­êng cao (t­¬ng øng) cña h×nh tam gi¸c.
II. §å dïng d¹y häc:
	- C¸c d¹ng h×nh tam gi¸c vµ £ke.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra vë bµi tËp cña häc sinh.
	3. Bµi míi:	a) Giíi thiÖu bµi.
	b) Gi¶ng bµi.
* Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu ®Æc ®iÓm cña h×nh tam gi¸c.
- Gi¸o viªn vÏ tam gi¸c lªn b¶ng.
- Häc sinh chØ ra 3 c¹nh, 3 gãc mçi tam gi¸c.
- Häc sinh viÕt tªn 3 c¹nh, 3 gãc mçi tam gi¸c.
* Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu ba d¹ng h×nh tam gi¸c (theo gãc)
- Gi¸o viªn vÏ 3 d¹ng h×nh tam gi¸c lªn b¶ng.	- Häc sinh quan s¸t vµ tr¶ lêi.
Tam gi¸c cã 3 gãc nhän	Tam gi¸c cã 1 gãc tï	Tam gi¸c cã mét gãc
	vµ hai gãc nhän	 vu«ng vµ hai gãc nhän
	 (Tam gi¸c vu«ng)
* Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu ®¸y vµ ®­êng cao (t­¬ng øng)
Tam gi¸c ABC cã:
	BC lµ ®¸y
 AH lµ ®­êng cao t­¬ng øng víi ®¸y BC
 §é dµi gäi lµ chiÒu cao.
- Gi¸o viªn nªu c¸ch x¸c

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 17.doc