Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần học 26 năm 2013

 

1. Đạo đức

Tiết 26: CẢM ƠN VÀ XIN LỖI

I . Mục tiêu :

 1. Kiến thức:

 - Học sinh hiểu: Khi nào cần nói lời cảm ơn, khi nào cần nói lời xin lỗi.

 - Vì sao cần nói lời cảm ơn, xin lỗi.

 - Trẻ em có quyền được tôn trọng, được đối xử bình đẳng.

2. Kĩ năng:

 - HS biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.

3. Thái độ:

 - Học sinh có thái độ tôn trọng chân thành khi giao tiếp

 - Quý trọng những người biết nói lời cảm ơn, xin lỗi .

II. Đồ dùng dạy học :

 - Vở bài tập Đạo đức 1

III. Hoạt động dạy học:

 

doc 18 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 431Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần học 26 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
-Yªu cÇu lÊy 2 chôc que tÝnh.
-G¾n 2 chôc que lªn b¶ng à ®Ýnh sè 20.
-LÊy thªm 1 que à g¾n 1 que n÷a.
+B©y giê cã ? que tÝnh? à g¾n sè 21.
+§äc lµ hai m­¬i mèt.
+21 gåm mÊy chôc, vµ mÊy ®¬n vÞ?
-T­¬ng tù cho ®Òn sè 30.
+T¹i sao em biÕt 29 thªm 1 ®­îc 30?
-Gi¸o viªn gom 10 que rêi bã l¹i.
-Cho häc sinh lµm bµi tËp 1.
+ PhÇn 1 cho biÕt g×?
+ Yªu cÇu g×?
+ PhÇn b yªu cÇu g×?
L­u ý mçi v¹ch chØ viÕt 1 sè.
b.Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c sè tõ 30 ®Õn 40.
-H­íng dÉn häc sinh nhËn biÕt vÒ sè l­îng, ®äc, viÕt, nhËn biÕt thø tù c¸c sè tõ 30 ®Õn 40 nh­ c¸c sè tõ 20 ®Õn 30.
-Cho häc sinh lµm bµi tËp 2.
c.Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu c¸c sè tõ 40 ®Õn 50. 
-Thùc hiÖn t­¬ng tù.
-Cho häc sinh lµm bµi tËp 3.
d.Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp.
-Nªu yªu cÇu bµi 4.
4-Cñng cè:
+C¸c sè tõ 20 ®Õn 29 cã g× gièng nhau? Kh¸c nhau?
+C¸c sè 30 ®Õn 39 cã g× gièng vµ kh¸c nhau?
-TËp ®Õm xu«i, ng­îc c¸c sè tõ 20 ®Õn 50 cho thµnh th¹o.
- VÒ nhµ «n bµi, tËp ®Õm
H¸t.
2 em lªn b¶ng lµm.
Líp tÝnh nhÈm.
Häc sinh lÊy 2 chôc que.
Häc sinh lÊy 1 que.
 21 que.
Häc sinh ®äc c¸ nh©n.
 2 chôc vµ 1 ®¬n vÞ.
v× lÊy 2 chôc céng 1 chôc, b»ng 3 chôc.
§äc c¸c sè tõ 20 ®Õn 30.
- Häc sinh lµm bµi.
 ®äc sè.
 viÕt sè.
ViÕt sè vµo d­íi mçi v¹ch cña tiasè
Häc sinh söa bµi ë b¶ng líp.
HS th¶o luËn ®Ó lËp c¸c sè tõ 30 ®Õn 40 b»ng c¸ch thªm dÇn 1 que tÝnh.
Häc sinh lµm bµi.
Söa ë b¶ng líp.
 viÕt sè thÝch hîp vµo « trèng.
Häc sinh lµm bµi.
Söa bµi miÖng, ®äc xu«i, ng­îc c¸c d·y sè.
- cïng cã hµng chôc lµ 2, kh¸c hµng ®¬n vÞ. 
cïng cã hµng chôc lµ 3, kh¸c hµng ®¬n vÞ.
 ---------------------------------------------------------------
3+4.TËp ®äc
TiÕt 7 + 8: Bµn tay mÑ
I/ môc tiªu :
- HS ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: yªu nhÊt, nÊu c¬m, r¸m n¾ng  
- HiÓu néi dung bµi: T×nh c¶m vµ sù biÕt ¬n mÑ cña b¹n nhá.
- Tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1, 2
II. ®å dïng d¹y häc:
- Tranh vÏ minh ho¹ trong SGK .
-Bé ch÷.
III/c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1-æn ®Þnh:
2-Bµi cò: C¸i nh·n vë.
-§äc bµi: C¸i nh·n vë.
-ViÕt bµn tay, h»ng ngµy, yªu nhÊt, lµm viÖc.
-NhËn xÐt.
3-Bµi míi:
Giíi thiÖu: Tranh vÏ g×?
Häc bµi: Bµn tay mÑ.
a.Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn luyÖn ®äc.
-Gi¸o viªn ®äc mÉu.
-GV g¹ch ch©n c¸c tõ cÇn luyÖn ®äc: yªu nhÊt,nÊu c¬m, r¸m n¾ng, x­¬ng x­¬ng
Gi¶i nghÜa tõ khã.
b.Ho¹t ®éng 2: ¤n vÇn an – at.
+T×m trong bµi tiÕng cã vÇn an.
+Ph©n tÝch c¸c tiÕng ®ã.
+T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn an – at.
+§äc l¹i c¸c tiÕng, tõ võa t×m.
Gi¸o viªn nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng häc sinh ®äc ®óng, ghi râ, ®Ñp.
H¸t móa chuyÓn sang tiÕt 2.
a.Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu bµi ®äc.
-Gi¸o viªn ®äc mÉu.
§äc ®o¹n 1.
§äc ®o¹n 2.
+Bµn tay mÑ ®· lµm g× cho chÞ em B×nh?
§äc ®o¹n 3.
+Bµn tay mÑ B×nh nh­ thÕ nµo?
Gi¸o viªn nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
b.Ho¹t ®éng 2: LuyÖn nãi.
-Quan s¸t tranh thø 1, ®äc c©u mÉu.
+ë nhµ ai giÆt quÇn ¸o cho em?
+Em th­¬ng yªu ai nhÊt nhµ? V× sao?
4-Cñng cè:
-§äc l¹i toµn bµi.
+V× sao bµn tay mÑ l¹i trë nªn gÇy gÇy, x­¬ng x­¬ng.
+T¹i sao B×nh l¹i yªu nhÊt ®«i bµn tay mÑ?
-VÒ nhµ ®äc l¹i bµi.
-ChuÈn bÞ: C¸i Bèng 
H¸t.
MÑ ®ang vuèt m¸ em.
HS luyÖn ®äc c¸ nh©n.
LuyÖn ®äc c©u.
LuyÖn ®äc bµi.
Ph©n tÝch tiÕng khã.
 bµn.
HS th¶o luËn t×m vµ nªu.
HS viÕt vµo vë bµi tËp.
Häc sinh theo dâi.
Häc sinh luyÖn ®äc.
MÑ ®i chî, nÊu c¬m, t¾m cho em bÐ.
Bµn tay mÑ r¸m n¾ng, c¸c ngãn tay gÇy gÇy, x­¬ng x­¬ng.
Ai nÊu c¬m cho b¹n ¨n?
MÑ nÊu c¬m cho t«i ¨n.
---------------------------------------------------------------
Ngµy so¹n : 5/3/2013.
Ngµy gi¶ng: Thø 3/ 12/3/2013.
 1. Thủ công
Tiết 26. CẮT DÁN HÌNH VUÔNG( Tiết 1)
 I.Mục tiêu:
 1. Kiến thức:
 - Học sinh kẻ được hình vuông.
 - Học sinh cắt dán được hình vuông theo 2 cách.
2. Kĩ năng: 
 - Biết cắt dán hình vuông theo hai cách đã học.
3. Thái độ: Rèn cho HS sự khéo lẽo trong môn học.
 II. Đồ dùng dạy học:
 - GV Bài mẫu hình vuông dán trên giấy.
 - HS : Giấy màu, giấy vở, dụng cụ thủ công
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh, nhận xét.
2. Bài mới:
2.1: Hướng dẫn quan sát, nhận xét: 
Giáo viên gắn bảng hình chữ nhật mẫu, hỏi : + Hình vuông có mấy cạnh ?
+ Độ dài các cạnh có bằng nhau không ? Mỗi cạnh bằng bao nhiêu ô ?
 Giáo viên kết luận : Hình vuông có 4 cạnh dài bằng nhau.
2.2: Hướng dẫn mẫu:
 - Giáo viên hướng dẫn mẫu cách kẻ.
 a) Cách kẻ hình vuông:
 - Giáo viên thao tác mẫu từng bước thong thả. Giáo viên ghim tờ giấy kẻ ô lên bảng. Lấy 1 điểm A trên mặt giấy kẻ ô, từ A đếm xuống 7 ô theo dòng kẻ được điểm D. Từ A và D đếm sang phải 7ô theo đường kẻ ta được B và C.Nối lần lượt AgB, BgC, C với D, D với A ta được hình vuông ABCD.
b) Cắt và dán hình vuông :
- Cắt theo cạnh AB, BC, CD, DA được hình vuông.
- Bôi hồ,dán cân đối.
- Cho học sinh thực hành, giáo viên quan sát.
c) Hướng dẫn cách kẻ thứ 2 :
 - Tận dụng 2 cạnh của tờ giấy làm 2 cạnh của hình vuông có độ dài cho trước, như vậy chỉ còn cắt 2 cạnh còn lại.
- Giáo viên cho học sinh thực hành kẻ,cắt hình vuông theo cách đơn giản trên giấy vở có kẻ ô. 
3. Củng cố: 
 - Nêu lại cách kẻ và cắt hình vuông.
 - Tinh thần,thái độ của học sinh.
 4.Dặn dò:
- Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết sau.
- Học sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn.
 - Học sinh quan sát hình vuôn mẫu và trả lời câu hỏi.
+ Hình vuông có 4 cạnh.
+ Độ dài các cạnh bằng nhau. Mỗi cạnh 7 ô 
- Học sinh nghe và quan sát giáo viên làm mẫu, ghi nhớ.
 - Học sinh quan sát giáo viên thao tác mẫu từng bước cắt và dán.Học sinh kẻ, cắt hình vuông trên giấy vở.
 - Học sinh theo dõi.
 - Học sinh thực hành kẻ và cắt trên giấy vở.
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS thực hành trên giấy vở ô ly
2. TËp viÕt
T« ch÷ hoa C, D, §
I/ môc tiªu :
-Giuùp HS toâ ®­îc c¸c chöõ hoa C, D, Ñ.
-Vieát ñuùng caùc vaàn: an, at, anh, ach; ; caùc töø ngöõ: bµn tay, h¹t thãc, gaùnh ñôõ, saïch seõ kiÓu ch÷ viÕt thöôøng, côõ ch÷ theo vë tËp viÕt.
* HS kh¸, giái 
II. ®å dïng d¹y häc:
-Baûng phuï vieát saün:
-Caùc mÉu chöõ 
III/c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: 
Kieåm tra vieát baøi ôû nhaø trong vôû taäp vieát, chaám ñieåm 4 em.
Goïi 2 hoïc sinh leân baûng vieát caùc töø: baøn tay, haït thoùc.
Nhaän xeùt baøi cuõ.
2.Baøi môùi :
a.gtb
Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi.
GV treo baûng phuï vieát saün noäi dung taäp vieát. Neâu nhieäm vuï cuûa giôø hoïc: Taäp toâ chöõ D, Ñ, taäp vieát caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng ñaõ hoïc trong caùc baøi taäp ñoïc.
b. Höôùng daãn toâ chöõ caùi hoa:
Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt:
Nhaän xeùt veà soá löôïng vaø kieåu neùt. Sau ñoù neâu quy trình vieát cho hoïc sinh, vöøa noùi vöøa toâ chöõ trong khung chöõ.
c. Höôùng daãn vieát vaàn, töø ngöõ öùng duïng:
Giaùo vieân neâu nhieäm vuï ñeå hoïc sinh thöïc hieän (ñoïc, quan saùt, vieát).
3.Thöïc haønh :
Cho HS vieát baøi vaøo taäp.
GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát taïi lôùp.
IV.Cuûng coá Daën doø
Hoûi laïi teân baøi vieát.
Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát vaø quy trình toâ chöõ D, Ñ hoa.
Thu vôû chaám moät soá em.
Nhaän xeùt tuyeân döông.
 Vieát baøi ôû nhaø phaàn B, xem baøi môùi.
Baøn 7, 8 nép baøi ñeå kieåm tra chaám ñieåm.
2 hoïc sinh vieát baûng, 1 em vieát 1 töø.
Hoïc sinh quan saùt chöõ D,Ñ hoa treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân toâ chöõ D, Ñ hoa treân khung chöõ maãu.
Vieát baûng con.
Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng, quan saùt vaàn vaø töø ngöõ treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
Vieát baûng con
Thöïc haønh baøi vieát theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân vaø vôû taäp vieát.
Neâu noäi dung vaø quy trình toâ chöõ hoa, vieát caùc vaàn vaø töø ngöõ.
--------------------------------------------------------------
3. ChÝnh t¶
TiÕt 3: bµn tay mÑ
I.môc tiªu 
 -Häc sinh nh×n s¸ch hoÆc b¶ng chÐp l¹i ®óng ®o¹n: “H»ng ngµy, chËu t¶ lãt ®Çy”. trong bµi Bµn tay mÑ ( 35 ch÷ trong kho¶ng 15 – 17 phót ).
-§iÒn ®óng vÇn an hay at, ch÷ g hay gh vµo chç trèng.
-Lµm ®­îc bµi tËp 2,3.
II. ®å dïng d¹y häc:
B¶ng phô cã ghi bµi viÕt.
-Vë viÕt, b¶ng con.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1-æn ®Þnh:
2-Bµi cò:
-Söa bµi ë vë bµi tËp.
-NhËn xÐt.
3-Bµi míi:
Giíi thiÖu: ViÕt chÝnh t¶ bµi: Bµn tay mÑ.
a.Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn.
-Gi¸o viªn treo b¶ng phô.
 +T×m tiÕng khã viÕt.
+Ph©n tÝch tiÕng khã.
-ViÕt vµo b¶ng con.
-ViÕt bµi vµo vë theo h­íng dÉn.
b.Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp.
§iÒn vÇn an hay at ?
+Tranh vÏ g×?
-Cho häc sinh lµm bµi.
§iÒn : g hay gh
nhµ ga
c¸i ghÕ
-GV nhËn xÐt 
4-Cñng cè:
-Khen c¸c em viÕt ®Ñp, cã tiÕn bé.
-Khi nµo viÕt b»ng g hay gh.
-C¸c em viÕt cßn sai nhiÒu lçi vÒ nhµ viÕt l¹i bµi
- H¸t.
- Häc sinh ®äc ®o¹n cÇn chÐp.
- h»ng ngµy, bao nhiªu, nÊu c¬m.
- Häc sinh viÕt vµo vë.
- Häc sinh ®æi vë ®Ó söa lçi sai.
- ®¸nh ®µn. t¸t n­íc.
- 2 häc sinh lµm b¶ng líp.
- Líp lµm vµo vë, ®iÒn vÇn an – at vµo SGK.
- HS ®äc thÇm yªu cÇu 
- 4 HS lªn b¶ng thi lµm nhanh 
- C¶ líp lµm bµi vµo vë BT 
- HS söa bµi .
---------------------------------------------------------------
4.To¸n
TiÕt 102: C¸c sè cã hai ch÷ sè ( tiÕt 2)
I.môc tiªu 
 -HS nhËn biÕt vÒ sè l­îng.
-BiÕt ®äc, viÕt, ®Õm c¸c sè tõ 50 ®Õn 69.
-NhËn biÕt ®­îc thø tù c¸c sè tõ 50 ®Õn 69 
 II. ®å dïng d¹y häc:
-Que tÝnh, b¶ng gµi.
-Bé ®å dïng häc to¸n
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1-æn ®Þnh:
2-Bµi cò:
+§Õm c¸c sè tõ 40 ®Õn 50 theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
+§Õm ng­îc l¹i tõ lín ®Õn bÐ.
+ViÕt sè thÝch hîp vµo tia sè.
20 28 
 31 37
 32 39
40 46
-NhËn xÐt.
3-Bµi míi:
GT: Häc bµi C¸c sè cã hai ch÷ sè tiÕp theo.
a.Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c sè tõ 50 ®Õn 60.
-Yªu cÇu lÊy 5 chôc que tÝnh.
-Gi¸o viªn gµi lªn b¶ng.
+Em lÊy bao nhiªu que tÝnh?
+G¾n sè 50, lÊy thªm 1 que tÝnh n÷a, cã bao nhiªu que tÝnh? Ú Ghi 51.
-Hai b¹n thµnh 1 nhãm lËp cho c« c¸c sè tõ 52 ®Õn 60.
-Gi¸o viªn ghi sè. §Õn sè 54 dõng l¹i hái.
+54 gåm mÊy chôc vµ mÊy ®¬n vÞ?
+§äc lµ n¨m m­¬i t­.
-Cho häc sinh thùc hiÖn ®Õn sè 60.
-Cho lµm bµi tËp 1.
+ Bµi 1 yªu cÇu g×?
+ Cho c¸ch ®äc råi, m×nh sÏ viÕt sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
b.Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c sè tõ 60 ®Õn 69.
-TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ c¸c sè tõ 50 ®Õn 60.
-Cho häc sinh lµm bµi tËp 2.
-L­u ý bµi b cho c¸ch viÕt, ph¶i ghi c¸ch ®äc sè.
c.Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp.
Bµi 3: Nªu yªu cÇu bµi.
-L­u ý HS viÕt theo h­íng mòi tªn chØ.
Bµi 4: Nªu yªu cÇu bµi.
 +V× sao dßng ®Çu phÇn a ®iÒn sai?
+74 gåm 7 vµ 4 ®óng hay sai?
+V× sao?
4-Cñng cè:
-Cho HS ®äc , viÕt, p tÝch c¸c sè tõ 50 ®Õn 69.
-§éi nµo nhiÒu ng­êi ®óng nhÊt sÏ th¾ng.
-TËp ®Õm c¸c sè tõ 50 ®Õn 69 cho thµnh th¹o.
-¤n l¹i c¸c sè tõ 20 ®Õn 50.
H¸t.
2 em lªn b¶ng.
Häc sinh lÊy 5 bã (1 chôc que).
 50 que.
Häc sinh lÊy thªm.
 51 que.
 ®äc n¨m m­¬i mèt.
HS th¶o luËn, lªn b¶ng gµi q tÝnh .
Häc sinh ®äc sè.
 5 chôc vµ 4 ®¬n vÞ.
Häc sinh ®äc sè.
§äc sè tõ 50 ®Õn 60 vµ ng­îc l¹i.
 viÕt sè.
Häc sinh lµm bµi.
Söa bµi miÖng.
2 em ®æi vë kiÓm tra nhau.
Häc sinh lµm bµi.
 viÕt sè thÝch hîp vµo « trèng.
Häc sinh lµm bµi.
Söa ë b¶ng líp.
- §óng ghi §, sai ghi S.
V× sè 408 lµ sè cã 3 ch÷ sè.
sai.
 74 gåm 7 chôc vµ 4 ®¬n vÞ.
2 ®éi thi ®ua.
+ §éi A ®­a ra sè.
+ §éi B ph©n tÝch sè.
+ Vµ ng­îc l¹i.
--------------------------------------------------
Ngµy so¹n : 6/3/2013
Ngµy gi¶ng: Thø 4/ 13/3/2013
1.To¸n
TiÕt 103: c¸c sè cã hai ch÷ sè ( tiÕt 3 )
môc tiªu 
- Häc sinh nhËn biÕt sè l­îng.
- §äc, viÕt, ®Õm c¸c sè tõ 70 ®Õn 99.
- NhËn biÕt ®­îc thø tù c¸c sè tõ 70 ®Õn 99.
II. ®å dïng d¹y häc:
-B¶ng phô, b¶ng gµi, que tÝnh.
-Bé ®å dïng häc to¸n.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1-æn ®Þnh:
2-Bµi cò:
-2 häc sinh lªn b¶ng ®iÒn sè trªn tia sè.
 52
 48
+§Õm xu«i, ®Õm ng­îc tõ 50 ®Õn 60, tõ 69 vÒ 60.
3-Bµi míi:
Giíi thiÖu Häc bµi: C¸c sè cã 2 ch÷ sè 
a.Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c sè tõ 70 ®Õn 80.
-Y/c HS lÊy 7 bã que tÝnh Ú G¾n 7 bã q tÝnh.
+Em võa lÊy bao nhiªu que tÝnh?
-G¾n sè 70.
+Thªm 1 que tÝnh n÷a ®­îc bao nhiªu que?
-§Ýnh sè 71 Ú ®äc.
-ChoHS th¶o luËn vµ lËp tiÕp c¸c sè cßn l¹i.
Bµi 1: Yªu cÇu g×?
+ Ng­êi ta cho c¸ch ®äc sè, m×nh sÏ viÕt sè.
Bµi 2: Yªu cÇu g×?
+ ViÕt theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
b.Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c sè tõ 80 ®Õn 90. TiÕn hµnh t­¬ng tù.
+Nªu yªu cÇu bµi 2a.
+L­u ý ghi tõ bÐ ®Õn lín.
c.Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu c¸c sè tõ 90 ®Õn 99.
-Thùc hiÖn t­¬ng tù.
-Cho häc sinh lµm bµi tËp 2b.
d.Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp.
Bµi 3: Nªu yªu cÇu bµi.
-Gäi 1 häc sinh ®äc mÉu.
Bµi 4: Nªu yªu cÇu bµi.
+Sè 96 gåm 9 chôc vµ 6 ®¬n vÞ ®óng hay sai?
+Ghi ch÷ g×?
4-Cñng cè:
-Cho HS viÕt vµ ph©n tÝch c¸c sè tõ 70 ®Õn 99.
§è c¶ líp: T×m 1 sè lín h¬n 9 vµ bÐ h¬n 100, sè ®ã gåm mÊy ch÷ sè?
-NhËn xÐt.
-TËp ®äc, viÕt, ®Õm c¸c sè ®· häc tõ 20 -> 99.
-ChuÈn bÞ: So s¸nh c¸c sè cã 2 ch÷ sè.
Haùt.
Hoïc sinh laáy 7 boù que tính.
7 chuïc que tính.
Hoïc sinh laáy theâm 1 que.
 baûy möôi moát.
HS thaûo luaän laäp caùc soá vaø neâu: 72, 73, 74, 75, .
Hoïc sinh ñoïc caù nhaân.
Ñoïc nhanh.
Vieát soá.
Hoïc sinh vieát soá.
Söûa baøi ôû baûng lôùp.
Döôùi lôùp ñoåi vôû cho nhau.
Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
Hoïc sinh laøm baøi.
Söûa baøi mieäng: 70, 71, 72, 73, .
Hoïc sinh neâu: Vieát soá thích hôïp.
Hoïc sinh laøm baøi, söûa baøi mieäng: 80, 81, 82, 83, .
Hoïc sinh laøm baøi.
Söûa baøi mieäng: 90, 91, 92, 93, .
Ñoåi vôû ñeå söûa baøi.
Vieát theo maãu.
 soá 76 goàm 7 chuïc vaø 6 ñôn vò.
Hoïc sinh laøm baøi.
Hoïc sinh söûa baøi.
 ñuùng ghi Ñ, sai ghi S
 Ñ.
Hoïc sinh laøm baøi.
Söûa baøi mieäng.
Hoïc sinh vieát, ñäoc
2+3.TËp ®äc 
TiÕt 9+10: C¸I bèng
I.môc tiªu 
-HS ®äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ : khÐo s¶y, khÐo sµng, ®­êng tr¬n, m­a rßng.
-HiÓu ®­îc néi dung bµi: t×nh c¶m vµ sù hiÕu th¶o cña Bèng ®èi víi mÑ.
-Tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1, 2.
-Häc thuéc lßng bµi ®ång dao.
II. ®å dïng d¹y häc:
- Tranh vÏ SGK .
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Ho¹t ®éng cña häc sinh
TiÕt 1
1-æn ®Þnh:
2-Bµi cò:
-§äc bµi SGK.
+Bµn tay mÑ ®· lµm nh÷ng viÖc g×?
+T×m c©u v¨n nãi lªn t×nh c¶m cña B×nh ®/v mÑ.
3-Bµi míi:
Giíi thiÖu: Tranh vÏ g×?
Häc bµi: C¸i Bèng.
a.Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc.
-Gi¸o viªn ®äc mÉu.
-T×m vµ nªu nh÷ng tõ cÇn luyÖn ®äc.
-Gi¸o viªn g¹ch d­íi nh÷ng tõ cÇn luyÖn ®äc:bèng bang, khÐo s¶y, khÐo sµng, m­a rßng
Gi¸o viªn gi¶i nghÜa tõ khã.
b.Ho¹t ®éng 2: ¤n vÇn anh – ach.
-T×m trong bµi tiÕng cã vÇn anh.
-Thi nãi c©u cã chøa tiÕng cã vÇn anh – ach.
Gi¸o viªn nhËn xÐt.
H¸t móa chuyÓn sang tiÕt 2
TiÕt 2
a.Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu bµi.
-Gi¸o viªn ®äc mÉu.
-§äc c©u 1.
+Bèng ®· lµm g× gióp mÑ nÊu c¬m?
-§äc 2 c©u cuèi.
+Bèng ®· lµm g× khi mÑ ®i chî vÒ?
Gi¸o viªn nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
b.Ho¹t ®éng 2: Häc thuéc lßng.
-§äc thÇm bµi th¬.
-§äc thµnh tiÕng.
-Gi¸o viªn xãa dÇn c¸c ch÷, cuèi cïng chØ chõa l¹i 2 tiÕng ®Çu dßng.
-NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
c.Ho¹t ®éng 3: LuyÖn nãi.
-Nªu ®Ò tµi luyÖn nãi.
+Tranh vÏ g×?
-Gi¸o viªn ®äc c©u mÉu.
4-Cñng cè:
-Thi ®äc thuéc lßng bµi th¬.
-Khen nh÷ng em häc tèt.
Hái: Bèng ®· lµm g× ®Ó gióp ®ì mÑ?
-Häc l¹i bµi: C¸i Bèng
H¸t.
 Bèng ®ang s¸ng thãc.
Häc sinh dß theo.
Häc sinh nªu.
- Häc sinh luyÖn ®äc tõ:
+ §äc c©u.
+ §äc ®o¹n.
+ §äc c¶ bµi.
HS t×m : g¸nh .
HS thi nãi c©u cã vÇn anh , ach
Häc sinh dß bµi.
Häc sinh ®äc.
Bèng s¶y, sµng g¹o.
Bèng g¸nh ®ì mÑ.
Häc sinh ®äc.
Häc sinh ®äc c¸ nh©n.
Häc sinh ®äc thuéc lßng bµi th¬.
Häc sinh nªu.
Häc sinh hái ®¸p theo c¸ch c¸c em tù nghÜ ra.
Mçi cÆp 2 em.
4.Tự nhiên và Xã hội
Tiết 26. CON GÀ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 - Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con gà.
 - Nêu được ích lợi của việc nuôi gà.
2. Kĩ năng:
 - Thịt gà và trứng gà là thức ăn bổ dưỡng.
3. Thái độ: HS có ý thức chăm sóc gà.
II. Đồ dùng dạy học:
 GV: - Kênh hình bài 26 SGK.	
 HS: VBT.	 
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1. Kiểm tra bài cũ: 	(Cây Hoa)	
- Cá sống ở đâu kể tên một số loại cá ?
- Kể tên các bộ phận bên ngoài của con cá ? 
2. Bài mới:
2.1Giới thiệu bài mới: 
+ Nhà em nào nuôi gà ?
+ Nhà em cho gà ăn những gì ?
* Hoạt động 2: Làm việc với SGK
- Hướng dẫn HS mở bài 26 SGK câu hỏi :
+ Mô tả con gà hình thứ nhất trang 54. Đó là gà trống hay gà mái ?
+ Mô tả con gà trang 55 SGK ?
+ Gà mái, gà trống và gà con giống nhau( khác nhau) ở những điểm nào ?
+ Mỏ gà, chân gà dùng để làm gì ?
+ nuôi gà để làm gì ? 
+ Em nào thích ăn thịt gà và trứng gà ?
+ Ăn thịt gà, trứng gà có lợi gì ?
 * Kết luận: Con gà nào cũng có: đầu, cổ, mình, hai chân, hai cánh, toàn thân gà có lông che phủ, đầu gà có mào, mỏ gà nhọn và cứng chân gà có móng sắc.Gà dùng mỏ để mổ thức ăn và móng sắc để đào bới.
- Gà trống, gà mái và gà con khác nhau về kích thước, màu lông và tiếng kêu.
- Thịt gà và trứng gà cung cấp nhiều chất đạm và tốt cho sức khỏe
* Hoạt động 2: Chơi trò chơi: đóng vai gà
- GV hướng dẫn HS chơi
3. Củng cố: 
- GV hệ thống bài, nhận xét, tuyên dương HS học tích cực. 
4. Dặn dò: 
- Về nhà quan sát kỹ con mèo.
- 2 HS trả lời câu hỏi
- HS trả lời
- HS biết đặt câu hỏi dựa trên các hình ảnh trong SGK nhận ra các bộ phận của con gà. Phân biệt được gà trống, gà mái, gà con. Ăn thịt gà và trứng gà có lợi cho sức khỏe.
- HS quan sát tranh theo cặp và trả lời câu hỏi trong SGK 
- HS nói tên và nơi sống của cá.
- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày 
- Cả lớp nhận xét, bổ sung
- HS theo dõi, lắng nghe
- 1 nhóm 5 em đóng vai gà trống đánh thức mọi người vào buổi sáng 
- 1 nhóm 5 em đóng vai gà mái cục tác và đẻ trứng
- 1 nhóm 5 em đóng vai gà con kêu chíp chíp
- Lớp hát bài: Đàn gà con
Ngµy so¹n : 7/3/2013
Ngµy gi¶ng: Thø 5/ 14/3/2013.
1.To¸n
TiÕt 104: So s¸nh c¸c sè cã hai ch÷ sè
I.môc tiªu 
- Häc sinh biÕt dùa vµo cÊu t¹o sè ®Ó so s¸nh 2 sè cã hai ch÷ sè ;
- nhËn ra sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt trong nhãm cã 3 sè. 
 II. ®å dïng d¹y häc:
Que tÝnh, b¶ng gµi, thanh thÎ.
-Bé ®å dïng häc to¸n
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
1-æn ®Þnh:
2-Bµi cò:
-Gäi 3 häc sinh lªn viÕt c¸c sè tõ 70 ®Õn 79, 80 ®Õn 89, 90 ®Õn 99.
-NhËn xÐt.
3-Bµi míi:
Giíi thiÖu Häc bµi: So s¸nh c¸c sè cã hai ch÷ sè.
a.Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu 62 < 65.
-Gi¸o viªn treo b¶ng phô cã g¾n s½n que tÝnh.
+Hµng trªn cã bao nhiªu que tÝnh?
+Hµng d­íi cã bao nhiªu que tÝnh?
+So s¸nh sè hµng chôc cña 2 sè nµy.
+So s¸nh sè ë hµng ®¬n vÞ.
+VËy sè nµo bÐ h¬n?
+Sè nµo lín h¬n?
+Khi so s¸nh 2 ch÷ sè mµ cã ch÷ sè hµng chôc gièng nhau th× lµm thÕ nµo?
-So s¸nh c¸c sè 34 vµ 38, 54 vµ 52.
b.Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu 63 > 58.
-Gi¸o viªn gµi vµo hµng trªn 1 que tÝnh vµ lÊy bít ë hµng d­íi 7 que tÝnh.
+Hµng trªn cßn bao nhiªu que tÝnh?
+Ph©n tÝch sè 63.
+Hµng d­íi cã bao nhiªu que tÝnh?
+Ph©n tÝch sè 58.
+So s¸nh sè hµng chôc cña 2 sè nµy.
+VËy sè nµo lín h¬n?
63 > 58.
Khi so s¸nh 2 ch÷ sè, sè nµo cã hµng chùc lín h¬n th× sè ®ã lín h¬n.
-So s¸nh c¸c sè 48 vµ 31, 79 vµ 84.
c.Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp.
Bµi 1: Nªu yªu cÇu bµi.
+So s¸nh 44 vµ 48 lµm sao?
-So s¸nh 85 vµ 79.
Bµi 2: Nªu yªu cÇu bµi.
+Ph¶i so s¸nh mÊy sè víi nhau?
Bµi 3: Nªu yªu cÇu bµi.
-T­¬ng tù nh­ bµi 2 nh­ng khoanh vµo sè bÐ nhÊt.
Bµi 4: Nªu yªu cÇu bµi.
-Tõ 3 sè ®· cho con h·y viÕt theo yªu cÇu.
4-Cñng cè:
-§­a ra 1 sè phÐp so s¸nh yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch ®óng, sai.
62 > 26 ®óng hay sai?
59 < 49
60 > 59
-VÒ nhµ tËp so s¸nh c¸c sè cã hai ch÷ sè.
-ChuÈn bÞ: LuyÖn tËp.
Haùt.
Hoïc sinh leân baûng vieát.
3 hoïc sinh ñoïc caùc soá ñoù.
62, 62 goàm 6 chuïc vaø 2 ñôn vò.
65, 65 goàm 6 chuïc vaø 5 ñôn vò.
 baèng nhau.
 2 beù hôn 5.
 62 beù hôn 65.
 65 lôùn hôn 62.
 so saùnh chöõ soá haøng ñôn vò.
Hoïc sinh theo doõi vaø cuøng thao taùc vôùi giaùo vieân.
 63 que tính.
 6 chuïc vaø 3 ñôn vò.
 58 que tính.
 5 chuïc vaø 8 ñôn vò.
 6 lôùn hôn 5.
63 lôùn hôn.
Hoïc sinh ñoïc.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Hoïc sinh neâu: ñieàn daáu >, <, = thích hôïp.
Hoïc sinh laøm baøi, 3 hoïc sinh leân baûng söûa baøi.
Khoanh vaøo soá lôùn nhaát.
 3 soá.
Hoïc sinh laøm baøi.
4 em thi ñua söûa.
Khoanh vaøo soá beù nhaát.
Hoïc sinh laøm baøi.
Thi ñua söûa nhanh, ñuùng.
Vieát theo thöù töï töø beù ñeán lôùn, töø lôùn ñeán beù.
 46, 67, 74.
 74, 67, 46.
 ñuùng vì soá haøng chuïc 6 lôùn hôn 2.
--------------------------------------------------
2+3. TËp ®äc
Tæ chøc cho HS «n tËp l¹i nh÷ng bµi tËp ®äc ®· häc tõ tuÇn 19 -> 26
 4. Thể dục
Tiết 26. BÀI TD PTC – TC”TÂNG CẦU”
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 - Ôn bài thể dục. Yêu cầu thuộc bài.
 - Làm quen với trò chơi “ Tâng cầu “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi một cách chủ động. 
2. Kĩ năng: Có kĩ năng tập luyện bài thể dục PTC – Tham gia trò chơi chủ động.
3. Thái độ: Có ý thức tham gia vào nôm học.
II. Địa điểm, phương tiện:
 - Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập, còi, cầu.
III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- GV cho HS chơi trò chơi
II. Phần cơ bản:
* Ôn bài thể dục 
Lần 1: GV đếm nhịp cho HS tập.
Lần 2 – 3: Cán sự điều khiển, GV theo dõi sửa sai cho HS.
* Tâng cầu:
- GV cho HS dàn hàng, cho HS thi trong tổ
- GV tổ chức cho HS thi giữa các tổ 
III. Phần kết thúc:
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà: Ôn lại bài thể dục vào buổi sáng.
- Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc trên sâ

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 tuan 26.doc