Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 20 năm học 2011

I.MỤC TIÊU

 -Đọc được: ach, cuốn sách; từ và câu ứng dụng. Viết được: ach, cuốn sách.

 -Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Giữ gỡn sỏch vở.

 -Học sinh hiểu được nghĩa của từ, hiểu nội dung bài ứng dụng. Nói đủ ý.

 -Giỏo dục HS ý thức giữ gỡn sỏch vở, đồ dùng học tập

II. Đồ dùng: BĐD, tranh minh hoạ bài học, bảng con, VTV

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 

doc 24 trang Người đăng hong87 Lượt xem 712Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 20 năm học 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ộp võng lời thầy giỏo, cụ giỏo
GV nờu cõu hỏi gợi ý
Nhận xột
GV kể vài tấm gương của cỏc bạn trong lớp
HĐ2: Thảo luận nhúm theo bài tập 4
Em sẽ làm gỡ nếu bạn em chưa lễ phộp, võng lời thầy cụ giỏo
Nhận xột. Giỏo viờn kết luận
HĐ3: Trũ chơi sắm vai
Tỡnh huống
Cụ giỏo gọi HS nờu bài tập đó làm ở vở bài tập, lờn trỡnh bày kết quả
Một học sinh chào cụ ra về. Nhận xột
Giỏo viờn tổng kết
Cho học sinh đọc cõu ghi nhớ
III. Củng cố, dặn dũ: Thực hiện tốt cỏc điều đó học. Xem trước bài sau: Em và cỏc bạn
- Lễ phộp võng lời thầy giỏo, cụ giỏo
- Học sinh trả lời
-2HS nêu tên bài.
- Học sinh tự liờn hệ theo gợi ý của giỏo viờn
- Nhận xột
- Học sinh thảo luận theo nhúm
- Đại diện nhúm trỡnh bày
- Học sinh thảo luận theo nhúm đụi
- Học sinh trỡnh bày
- Cả lớp nhận xột
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
HọC VầN
BÀI 82: ICH - ấCH
I.Mục tiêu
 -Học sinh đọc và viết được : ich, ờch, tờ lịch , con ếch ; 
 Đọc được từ, cõu ứng dụng trong bài. Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo
 chủ đề: Chỳng em đi du lịch.
	-Học sinh hiểu được nghĩa của từ, hiểu nội dung bài ứng dụng. Núi đủ ý.
	-Giỏo dục HS ý thức giữ gỡn sỏch vở, đồ dựng học tập.
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	Bộ chữ học vần, tranh minh hoạ ( sgk)
III. Các hoạt động dạy học Tiết 1 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
Gọi hs đọc bài trờn bảng phụ:
 viờn gạch, sạch sẽ, kờnh rạch, cõy bạch đàn.
Đọc bài ứng dụng trong sgk
GV đọc cho HS viết bảng con:
 viờn gạch , sạch sẽ , kờnh rạch
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
2.1/ GTB: Hụm nay lớp mỡnh học 2 vần mới đú là vần ich - ờch GV ghi bảng đọc mẫu ich – ờch gọi HS nờu tờn bài .
2.2/ Dạy vần mới .
* Vần ich .
-GV đọc trơn mẫu HD HS đọc.
 a/Nhận diện vần:ich
Vần ich được ghộp bởi mấy õm?
b) Đỏnh vần:
-Vần ich được đỏnh vần như thế nào ?
-Ghộp vần ich.
GVNX và Gơi ý HS sửa sai .
- Cú vần ich muốn tạo thành tiếng lịch ghộp thờm õm và dấu gỡ ?
-Tiếng l ịch được đỏnh vần như thế nào ?
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng lịch
- GV NX và hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
-Ghộp tiếng l ịch.
-GV NX gợi ý HS sửa sai .
- Gvđưa tranh t ờ l ịch hỏi tranh vẽ gỡ ?
-GV Giỳp HS hiểu từ tờ lịch .
-GV đọc cho HS ghộp từ tờ lịch
-GV NX HD HS sửa sai .
-Từ tờ lịch cú mấy tiếng ? Tiếng nào đứng trước tiếng nào đứng sau ?
-GV ghi bảng , gọi HS đọc.
+ HS đọc tổng hợp.
*Võn ưc hướng dẫn tương tự vần uc 
+SS v ần uc v à vần ưc .
c/Dạy từ ứng dụng.
GV núi: . Để biết được t ừ nào cú tiếng mang vần mới hụm nay mới học chỳng ta cựng tỡm hiểu qua cỏc từ sau. 
Gv ghi tửứ ửựng duùng leõn baỷng
 vở kịch mũi hếch
 vui thớch chờnh chếch
- GV yờu cầu HS đọc thầm từ ứng dụng
- GV yờu cầu hS tỡm tiếng cú chứa vần vừa học.
- GV gạch chõn cỏc tiếng HS tỡm được.
-luy ện đ ọc t ừ ứng d ụng .
--GV gợi ý HS giải thớch từ ứng dụng .
-GV NX và giải thớch từ ứng dụng .
- GV đọc mẫu và yờu cầu HS đọc
- GV chỉ bài trờn bảng cho HS đọc xuụi và đọc ngược lại
- GV uốn sửa lỗi đọc sai của HS
+HD đọc lại toàn bài
d/Luyện viết vần, từ:
- GV viết mẫu, HD cỏch viết.
- GV hỏi: Vần ich – ờch được viết bởi mấy con chữ?
- GV hỏi: Từ tờ lịch -con ếch được viết bởi mấy chữ?
- GV yờu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS
- HD khoản cỏch chữ cỏch chữ 1 con chữ o
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
3. CC T1.
- Yờu cầu HS đọc toàn bài.
-Thi tỡm tiếng cú vần mới hụm nay mới h
HS đọc cn ( 4 em )
 Mẹ, mẹ ơi cụ dạy
 Phải giữ sạch đụi tay
 Bàn tay mà dõy bẩn
 Sỏch, ỏo cũng bẩn ngay
1HS đọc + cả lớp đọc
Mỗi tổ viết 1 từ
3 HS viết bảng lớp.
.
2 HS nờu tờn bài .
HS đọc (CN + TT)
-Vần ich được ghộp bởi 2 õm . õm i đứng trước õm ch đứng sau .
-i –ch-ich –ich .(HS đọc CN-nt +TT)
-Cả lớp ghộp vần ich và giơ lờn
-Ghộp thờm õm l và dấu n ặng ở 
dưới õm i .
- l –ich-lich -nặng -lịch -HS đọc (CN + TT.)
 -Cả lớp ghộp tiếng l ịch.
- HS TL : tranh vẽ. tờ lịch .
HS # NX 
-Cả lớp ghộp từ tờ lịch và giơ lờn 
 HS phõn tớch từ tờ lịch cú 2 tiếng ,tiếng tờ đứng trước tiếng lịch đứng sau 
-HS đọc CN + TT.
 i –ch-ich –ich
 - l –ich-lich -nặng -lịch
 tờ lịch
-HS đ ọc CN +TT .
-Giống nhau là đều cú õm ch đứng sau # nhau là ở vần ich cú õm i
đứng trước vần ờch cú õm ờ đứng 
trước .
- HS đọc thầm từ ứng dụng
-1HS đọc trơn .
- HS đứng tại chỗ tỡm tiếng cú chứa vần vừa học và đọc to lờn.
-HS đọc CN nối tiếp cỏc từ ứng dụng và phõn tớch tiếng mới .
-Mỗi HS giải thớch 1 từ .
- 3 – 5 HS đọc 
Cả lớp đọc (CN + đồng thanh)
- HS nờu cỏch viết vần
- HS nờu cỏch viết từ
- HS luyện viết bảng con : ich ờch tờ 
lịch -con ếch .
- HS đọc toàn bài theo thứ tự, khụng thứ tự.
- HS tham gia trũ chơi
 Tiết 2: Luyện tập
1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 
-Đọc SGK.
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng : Để đọc nhanh viết đỳng cõu từ tiờng việt chỳng ta cựng tỡm hiểu qua phần luyện đọc bài ứng dụng .
- GV treo tranh bài ứng dụng hỏi bức tranh vẽ gỡ ? 
-GV giới thiệu ND tranh và núi đú cũng chớnh là nội dung của bài ứng dụng hụm nay .
 -GV ghi câu ứng dụng lên bảng ,
 Tụi là chim chớch
 Nhà ở cành chanh
 Tỡm sõu tụi bắt
 Cho chanh quả nhiều
 Ri rớch, ri rớch
 Cú ớch, cú ớch.
- Y/C HS đọc thầm theo nhúm đụi .
-Gọi 1 HS khỏ đọc HS đọc cả bài .
- GV chỉnh sửa cho HS .
-HS đọc nối tiếp từng câu .
GV ? –Tiếng nào có vần mới hôm nay mới học .?
_Gọi HS # NX.GV gạch chân tiếng mới gọi HS phân tích tiếng th ức .
-GV giải thích từ ( lụng mượt ,tinh mơ )
- GV đọc mẫu , và gọi HS đọc cn .
-Thi đua đọc đúng đọc hay .
GV NX cho điểm .
2 / Luyện nói.
 - Cho HS quan sỏt tranh minh hoạ hỏi tranh vẽ gỡ ? Đỳng rồi chủ đề luyện núi hụm nay
 chỳng ta sẽ cựng núi cho nhau nghe về 1 chuyến đi du lịch. Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi:
Goùi hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
- Cỏc bạn mang theo những gỡ khi đi du lịch ?
- Em đó đi du lịch bao giờ chưa ? Đi với ai ?
- Nơi em đi du lịch thường cú những gỡ đẹp ?
- Em cần chỳ ý điều gỡ khi đi du lịch ?
-Muốn được đi du lịch với thầy cụ và bố mẹ cỏc con cần làm gỡ ?
b.Luyện viết:
HD viết bài vào vở.
Lưu ý học sinh viết đỳng mẫu, nối nột đỳng quy định, gión đỳng khoảng cỏch giữa cỏc con chữ.
GV theo dừi, uốn nắn thờm cho những em viết yếu.
-Chấm bài, sửa sai.
3.Củng cố, dặn dũ:
Y/c học sinh đọc lại bài trong sgk
Tổ chức cho cỏc nhúm thi đua tỡm tiếng, từ cú chứa vần mới học.
Nhận xột, tuyờn dương những em hoạt động tớch cực.
Dặn HS chuẩn bị bài: ễn tập.
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
-HS đ ọc th ầm cả bài .
-1HS đọc c ả bài 
-5 HS đọc nt
HS TL tiếng ch ớch ,r ớch , ớch 
-3 HS PT tiếng mới 
HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp 
-3 HS đọc 
HS # NX
-HS nờu. Chỳng em đi du lịch
-1HS nờu
- Tranh vẽ cảnh cỏc bạn đi du lịch. Cỏc bạn mang theo đồ dựng cỏ nhõn, mặc quần ỏo đẹp, đội nún mũ...Cỏc bạn núi chuyện rất vui vẻ.
- HS tự nờu.
Ngoan ngoón chăm học .
Hs nghe ,quan saựt
Vieỏt baứi vào vở TV:
HS đọc lại bài trong sgk ( cn - đt )
- Cỏc tổ thi đua tỡm từ mới .
- về đớch, tớch cực, mếch lũng, nhếch nhỏc,...xớch xe ,lệch kệch ,chờnh
 chếch .ngốc nghếch , gếch chõn ,
bạc phếch ,thếch thỏc .
TO ÁN 
B ÀI78 : LUY ỆN T ẬP
I. Mục tiờu: Thực hiện được phộp cộng ( khụng nhớ ) trong phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14 + 3
II. Đồ dựng: Sỏch giỏo khoa. Bú chục que tớnh và cỏc que tớnh rời
III. Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giỏo viờn 
 Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra: Giỏo viờn ghi bảng:
 + + + + 
cả lớp làm bảng con .
GVNhận xột ghi điểm .
II. Bài mới: Giới thiệu bài 
1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 1: Cho HS nờu yờu cầu bài toỏn (HS khỏ, giỏi). GV hướng dẫn HS đặt tớnh và tớnh
12 + 3 ị 
Gọi HS lờn bảng làm. (HS TB, yếu). 
-GV Nhận xột
Bài 2: Cho HS nờu yờu cầu bài toỏn ( HS khỏ)
15 + 1 = , 10 + 2 = , 14 + 3 = , 13 + 5 =
Gọi HS làm miệng.yờu cầu cỏ nhõn tự nhẩm, HS nối tiếp nờu kết quả. HS khỏ giỏi nờu cỏch nhẩm 
GV Nhận xột
Bài 3: Cho HS nờu yờu cầu bài toỏn (HS khỏ)
GV hướng dẫn HS tớnh từ trỏi sang phải, sau đú ghi kết quả.
-Cả lớp làm vào vở .
GV Nhận xột
Bài 4: Cho học sinh nờu yờu cầu 
GV gọi HS nờu cỏch làm .
GV HDHS làm 
Lớp làm bài ở SGK.
-2 đội tham gia chơi ,mỗi đọi 3 bạn 
-GVNX Nhận xột
III. Củng cố, dặn dũ: Về nhà làm cỏc bài tập vào vở. Bài sau: Phộp trừ dạng 14 - 3
2 học sinh lờn bảng làm.
HS NX
- Đặt tớnh rồi tớnh
- Học sinh quan sỏt
- Lớp làm bảng con
-5 HSY lờn bảng làm .
-HS# NX
- Tớnh nhẩm
- Học sinh làm miệng
 15 + 1 = 16 10 + 2 = 12 
 14 + 3 = 17 18 + 1 = 19 
 12 + 0 = 12 13 + 4 = 17 
 13 + 5 = 18 15 + 3 = 18
. (HS khỏ giỏi lờn thực hiện ở bảng lớp) và giải thớch cỏch làm.
-Mỗi HS lờn làm 1 phộp tớnh 
10 + 1 + 3 = 14 14 + 2 + 1 = 17
 16 + 1 + 2 = 19 15 + 3 + 1 = 19
 11 + 2 + 3 = 16 12 + 3 + 4 = 19
-HS # NX
- Nối phộp tớnh với số thớch hợp .
 11 + 7 17 12 + 2
 19
 15 + 1 12 13 + 3
 16
 17 + 2 14 14 + 3
 18
-Nhúm # NX
Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011
HỌC VẦN
 BÀI 83 : Ôn tập
I. MỤC TIấU :
- Đọc được cỏc vần , từ ngữ , cõu ứng dụng từ bài 77 đến bài 82
- Viết được cỏc vần , từ ngữ ứng dụng từ bài 77 đến bài 82
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng
 -KNS: Học sinh hiểu: cần cự, chăm chỉ, yờu lao động thỡ cuộc sống mới cú ý nghĩa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 
 - Kẻ sẵn bảng ụn ; tranh kể chuyện
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 Tiết 1 : Ôn tập
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài cũ :
-Đọc từ ứng dụng : 
- Đ ọc cõu ứng dụng.
- GV đọc cho HS viết :
khớch lệ ,chim chớch ,kịch bản ,phớch nước .
nặng trịch nghịch ngợm ..........
-GVNX ghi đi ểm .
2. Bài mới:
a. GTB: hụm qua giờ học vần học bài gỡ ?
-Hụm nay học bài ụn tập .
b. ễn vần
- GV ủoùc vaứ yeõu caàu hoùc sinh chổ ủuựng caực vaàn GV ủoùc (ủoùc khoõng theo thửự tửù).
-GV hệ thống thành bảng ụn. 
c. Ghộp tiếng ,luyện đọc
- GV yeõu caàu hoùc sinh gheựp chửừ coọt doùc vụựi caực chửừ ụỷ caực doứng ngang sao cho thớch hụùp ủeồ ủửụùc caực vaàn tửụng ửựng ủaừ hoùc.
- Gv tổ chức thi đua đọc bài ở bảng ụn :
d. Đọc từ ngữ ứng 
- Gv ghi từ ứng dụng lờn bảng :
 thaực nửụực, chuực mửứng, ớch lụùi .
- Gọi hs đọc từ 
- Gv đọc mẫu và giảng từ 
- Gọi hs đọc toàn bảng 
e .Luyện viết
 - Gv đọc cho hs viết vào bảng con : thaực nửụực, ớch lụùi 
-GVNX sửa sai .
*Củng cố tiết 1
 - Gv chỉ bất kỳ vần ,tiếng ,từ ở bảng lớp cho hs đọc
Y/c hs nhắc lại cấu tạo một số tiếng. 
4 HSY đ ọc nt
 vở kịch mũi hếch
 vui thớch chờnh chếch
HS# NX
 Tụi là chim chớch
 Nhà ở cành chanh
 Tỡm sõu tụi bắt
 Cho chanh quả nhiều
 Ri rớch, ri rớch
 Cú ớch, cú ớch.
-HS đ ọc nt ( CN + TT)
-HSY lờn bảng viết , cả lớp viết vở .
*HS tiếp nối nhau nờu vần đã học
-Hs đọc cỏ nhõn ,dóy ,đt 
-Ghộp õm tạo thành vần và luyện đọc: 
( hs đọc cỏ nhõn,đồng thanh )
-Cỏc tổ thi đọc: cn- nối tiếp -đt
* HS đọc thầm từ ứng dụng, 
-Tỡm tiếng cú vần vừa ễn tập.
-Hs đọc ( cn - đt )
-1 hs đọc toàn bảng
* HS viết vào bảng con:
- Học sinh đọc cn
-Cỏc tổ thi đua đọc b ài ở bảng lớp
 Tiết 2: Luyện tập
 1: Luyện đọc 
Gv tổ chức cho cỏc tổ thi đọc bài ở bảng lớp theo thứ tự và khụng theo thứ tự
- Đọc SGK
* Đọc bài ứng dụng
-GV đ ưa tranh ,yờu cầu hs qs ,nhận xột nội dung tranh vẽ 
Giỏo viờn viết lờn bảng bài ứng dụng :
Đi đến nơi nào 
Lời trào đi trước 
Lời trào dẫn bước 
Chẳng sợ lạc nhà 
Lời trào kết bạn 
Con đường bớt xa .
- Y/C HS đọc thầm theo nhúm đụi .
-Gọi 1 HS khỏ đọc HS đọc cả bài .
- GV chỉnh sửa cho HS .
-HS đọc nối tiếp từng câu .
-GV giải thích từ ( lời trào đi trước )
- GV đọc mẫu , và gọi HS đọc cn .
-Thi đua đọc đúng đọc hay .
2: Luyện viết 
Gv hướng dẫn hs viết ở vở tập viết 
Gv theo dừi ,hd hs viết 
Chấm và nhận xột một số bài 
3 : Kể chuyện theo tranh: Anh chaứng ngoỏc vaứ con ngoóng vaứng.
-Gv kể 2 lần kốm theo tranh:
-HD học sinh kể lại nội dung từng tranh.
GV gợi ý giỳp hs nhớ nội dung tranh.
-HD cỏc nhúm luyện kể.
-Tổ chức cho HS thi đua kể lại cõu chuyện.
-Gọi 1 em kể toàn bộ chuyện.
- HD học sinh nờu ý nghĩa truyện:
* Củng cố, dặn d ũ :
-VN ụn lại bài 
CB bài sau .
-NX tiết học. 
-HS đ ọc (cn+tt)
-HS đ ọc( cn + tt )
-Hs quan sỏt ,nhận xột nội dung tranh.
-HSĐọc thầm bài ứng dụng .
-Hs đọc nối tiếp ,cả bài.
Lớp đọc đt 1 lần
HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp 
-3 HS đọc 
HS # NX
-HS nghe
-HS viết bài vào vở tập viết :
 thaực nửụực, ớch lụùi 
--Hs đọc tờn truyện .
-HS nghe kể chuyện.
-HS tập kể cỏ nhõn.
-HS kể theo nhúm
-Nhắc lại ý nghĩa truyện
 TO ÁN
B ÀI 79:PH ẫP TR Ừ D ẠNG 17 -3
I. Mục tiờu: 
Biết làm cỏc phộp trừ ( Khụng nhớ ) trong phạm vi 20; biết trừ nhẩm dạng 17 – 3 
II. Đồ dựng: Sỏch giỏo khoa. Bú chục que tớnh và cỏc que tớnh rời
III. Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giỏo viờn 
 Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra: Tiết trước cỏc em học bài gỡ?
Giỏo viờn ghi bảng: 
10 + 1 + 3 = 16 + 1 + 2 =
Gọi 2 học sinh lờn bảng làm
Lớp làm bảng con. Nhận xột - ghi điểm
II. Bài mới: Giới thiệu bài 
1: Giới thiệu cỏch làm tớnh trừ dạng 17 - 3
GV cho HS lấy 17 que tớnh. Sau đú lấy bớt đi 3 que. Vậy cũn mấy que tớnh? Cũn 14 que tớnh
Hdẫn thực hành đặt tớnh và làm tớnh:
Gọi HS nờu cỏch đặt tớnh. GV viết phộp tớnh
 – 7 trừ 3 bằng 4
 Hạ 1 viết 1
 17 trừ 3 bằng 14
Gọi học sinh nờu lại phộp tớnh
2: Thực hành
Bài 1: Cho HS nờu yờu cầu bài toỏn (HS khỏ, giỏi)
GV gọi HS lờn bảng đặt tớnh và tớnh.(HS TB, yếu)
 – – – – – 
Nhận xột
Bài 2: Cho HS nờu yờu cầu bài toỏn
GV gọi HS làm miệng. HS tự nhẩm và nờu kết quả. ( HS khỏ nờu cỏch nhẩm)
12 – 1 = 14 – 1 =
17 – 5 = 19 – 8 =
14 – 0 = 18 – 0 =
-GVNhận xột
Bài 3: Cho HS nờu yờu cầu bài toỏn
Tổ chức trũ chơi “tiếp sức”.
-GV Nhận xột, ,tớnh điểm, tổng kết trũ chơi
III. Củng cố, dặn dũ: Về nhà ụn lại bài 
CB Bài sau: Luyện tập
- Luyện tập
- Học sinh làm
- 14 que tớnh
- Học sinh quan sỏt
- 2,3 học sinh nờu
- Vài học sinh nờu lại
- Tớnh
- Học sinh làm bảng con
-5 HS lờn bảng .
 – , – ,– ,– ,– 
 11 12 13 13 15 
- Nhận xột
- Tớnh
- Học sinh làm miệng nt
 12 – 1 = 11 13 – 1 = 12 
 14 – 1 = 13 17 – 5 = 12 
 18 – 2 = 16 19 – 8 = 11
 14 – 0 = 14 16 – 0 = 16 
 18 – 0 = 18
-HS Nhận xột
- Điền số thớch hợp
- 2 đội tham gia chơi
16
1
2
3
4
5
15
14
13
12
11
19
6
3
1
7
4
13
16
18
12
15
-HSNX
Thứ 5 ngày 20 thỏng 1 năm 2011
H ỌC V ẦN
B ÀI 84: OP AP
I. Mục tiờu: 
Đọc được: op, ap, họp nhúm, mỳa sạp; từ và cõu ứng dụng. 
Viết được: op, ap, họp nhúm, mỳa sạp. 
Luyện núi từ 2 – 4 cõu theo chủ đề: Chúp nỳi, ngọn cõy, thỏp chuụng.
II. Đồ dựng: 
BĐD, tranh minh hoạ bài học, bảng con, VTV
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
 I.Kiểm tra bài cũ .
-Giờ trước học bài gỡ 
-Viết vở: GV đọc cho HS viết .
thỏc nước , chỳc mừng , ớch lợi .
Đọc bài ứng dụng trong sgk
Đi đến nơi nào 
Lời trào đi trước 
Lời trào dẫn bước 
Chẳng sợ lạc nhà 
Lời trào kết bạn 
Con đường bớt xa
-GVNX ghi điểm 
II. Bài mới: Giới thiệu bài ...
1/ GTB: Hụm nay lớp mỡnh học 2 vần mới đú là vần op –ap GV ghi bảng đọc mẫu op –ap, gọi HS nờu tờn bài .
2/ Dạy vần mới .
* Vần op .
-GV đọc trơn mẫu HD HS đọc.
 a/Nhận diện vần: op
Vần iờc được ghộp bởi mấy õm?
b) Đỏnh vần: 
-Vần op được đỏnh vần như thế nào ?
-Ghộp vần op .
GVNX và Gơi ý HS sửa sai .
- Cú vần op muốn tạo thành tiếng họp ghộp thờm õm và dấu gỡ ?
-Tiếng họp được đỏnh vần như thế nào ?
- GV NX và hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
PT ti ếng h ọp 
-GVNX
-Ghộp tiếng họp
-GV NX gợi ý HS sửa sai .
- Gvđưa tranh SGK hỏi tranh vẽ gỡ ?
-GV Giỳp HS hiểu Họp nhúm.
-GV đọc cho HS ghộp từ . Họp nhúm.
-GV NX HD HS sửa sai .
-Từ Họp nhúm.cú mấy tiếng ? Tiếng nào đứng trước tiếng nào đứng sau ?
-GV ghi bảng , gọi HS đọc.
+ HS đọc tổng hợp.
*Võn ap hướng dẫn tương tự vần op 
+SS v ần op v à vần ap. 
c/Dạy từ ứng dụng.
GV núi: . Để biết được t ừ nào cú tiếng mang vần mới hụm nay mới học chỳng ta cựng tỡm hiểu qua cỏc từ sau. 
Gv ghi tửứ ửựng duùng leõn baỷng
 con cọp giấy nhỏp
đúng gúp xe đạp
- GV yờu cầu HS đọc thầm từ ứng dụng
- GV yờu cầu hS tỡm tiếng cú chứa vần vừa học.
- GV gạch chõn cỏc tiếng HS tỡm được.
-GV gợi ý HS giải thớch từ ứng dụng .
-GV NX và giải thớch từ ứng dụng .
- GV đọc mẫu và yờu cầu HS đọc
- GV chỉ bài trờn bảng cho HS đọc xuụi và đọc ngược lại
- GV uốn sửa lỗi đọc sai của HS
+HD đọc lại toàn bài
d/Luyện viết bảng con 
- GV viết mẫu, HD cỏch viết.
- GV hỏi: Vần op –ap được viết bởi mấy con chữ?
- GV hỏi: Từ họp nhúm,mỳa sạp được viết bởi mấy chữ?
- GV yờu cầu viết bảng con, uốn sửa cho HS
- HD khoản cỏch chữ cỏch chữ 1 con chữ o
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
3. CC T1.
- Yờu cầu HS đọc toàn bài.
-Thi tỡm tiếng cú vần mới hụm nay mới h
Tiết 2: Luyện tập
a/ đọc bài T1 
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 tr ờn bảng lớp 
-Đọc SGK.
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng : Đẻ đọc nhanh viết đỳng cõu từ tiờng việt chỳng ta cựng tỡm hiểu qua phần luyện đọc bài ứng dụng .
- GV treo tranh bài ứng dụng hỏi bức tranh vẽ gỡ ? 
-GV giới thiệu ND tranh và núi đú cũng chớnh là nội dung của bài ứng dụng hụm nay 
 -GV ghi câu ứng dụng lên bảng ,
 Lỏ thu kờu xào xạc
 Con nai vàng ngơ ngỏc
 Đạp trờn lỏ vàng khụ
- Y/C HS đọc thầm theo nhúm đụi .
-Gọi 1 HS khỏ đọc HS đọc cả bài .
- GV chỉnh sửa cho HS .
-HS đọc nối tiếp từng câu .
GV ? –Tiếng nào có vần mới hôm nay mới học .?
_Gọi HS # NX.GV gạch chân tiếng mới .
-Gọi HS đọc và PT tiếng mới 
-GV giải thích từ ( lỏ thu .xào xạc ,ngơ ngỏc )
- GV đọc mẫu , và gọi HS đọc cn .
-Thi đua đọc đúng đọc hay .
GV NX cho điểm .
2 / Luyện nói.
 - Cho HS quan sỏt tranh minh hoạ hỏi tranh vẽ gỡ ? Đỳng rồi chủ đề luyện núi hụm nay
 chỳng ta sẽ cựng núi cho nhau nghe về vị trớ của chúp nỳi ,ngọn cõy ,thỏp chuụng . Gv ghi chuỷ ủeà luyeọn noựi:
Goùi hs ủoùc chuỷ đề luyeọn noựi?
- Y/cầu theo cặp qsỏt tranh thảo luận theo chủ đề.
- Cỏc cặp trỡnh bày trước lớp.
GV nhận xột chốt ý. 
- GV gợi ý, giỳp HS núi đủ ý theo nội dung tranh ( từ 3 - 4 cõu)
- Nhỡn vào tranh, hóy chỉ đõu là chúp nỳi, ngọn cõy.
+GV giới thiệu thỏp chuụng.
*GV liờn hệ, gdhs.
3/ Luyện viết vở 
- Hướng dẫn HS cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
4 Củng cố - Dặn dò
Y/c học sinh đọc lại bài trong sgk
Tổ chức cho cỏc nhúm thi đua tỡm tiếng, từ cú chứa vần mới học.
Nhận xột, tuyờn dương những em hoạt động tớch cực.
Dặn HS chuẩn bị bài: ăp - õp
-HS nờu
HSY lờn bảng viết 
-HSY đọc nt từng cõu .
o – p – op
Hờ – op – hop – nặng – họp
Họp nhúm.
-HS nờn tờn bài 
HS đọc (CN + TT)
-Vần op được ghộp bởi 2 õm . õm o đứng trước õm p đứng sau .
 o –p – op –op .(HS đọc CN-nt +TT)
-Cả lớp ghộp vần op và giơ lờn
-Ghộp thờm õm h và dấu n ặng ở 
dưới õm o.
- Hờ – op – hop – nặng – họp
-HS đọc CN + TT.
-tiếng họp cú õm h đứng trước ghộp với vần op đứng sau thờm dấu nặng ở dưới õm o .
-Cả lớp ghộp họp
- HS TL : tranh vẽ cỏc bạn đang . Họp nhúm.
HS # NX 
-Cả lớp ghộp từ Họp nhúm.
và giơ lờn 
 HS phõn tớch từ Họp nhúm.cú 2 tiếng ,tiếng Họp nhúm.đứng trước tiếng nhúm.
 đứng sau 
-HS đọc CN + TT.
 o –p – op –op
- Hờ – op – hop – nặng – họp
 Họp nhúm.
-HS đ ọc CN +TT .
-Giống nhau là đều cú õm p đứng sau # nhau là ở vần op cú õm o đứng trước vần ap cú õm a đứng trước .
- HS đọc thầm từ ứng dụng
-1HS đọc trơn .
- HS đứng tại chỗ tỡm tiếng cú chứa vần vừa học và đọc to lờn.
-HS đọc CN nối tiếp cỏc từ ứng dụng và phõn tớch tiếng mới .
-Mỗi HS giải thớch 1 từ .
- 3 – 5 HS đọc 
Cả lớp đọc đồng thanh
- HS nờu cỏch viết vần
- HS nờu cỏch viết từ
- HS luyện viết bảng con vần: op –ap 
mỳa sạp ,họp nhúm .
- HS đọc toàn bài theo thứ tự, khụng thứ tự.
- HS tham gia trũ chơi
-HS đ ọc CN + TT
-HS n ờu ND tranh .
HS đọc thầm bài ứng dụng 
-1 HS đọc 
-HS luyện đọc nối tiếp từng cõu 
-Tiếng đạp 
Đọc lại bài ( cn + TT)
3 HS đọc
-HS nờu ND tranh 
- Chu đề luyện núi hụm nay là :Chúp nỳi ,ngọn cõy ,thỏp chuụng .
-HS thảo luận nhúm đụi chỉ và núi cho nhau nghe .
 -Chúp nỳi hay cũn gọi l à đỉnh nỳi: là phần cao nhất của nỳi.
-ngọn cõy là phần cao nhất của cõy .
-HS nghe quan sỏt 
Luyện viết bài vào vở TV:
op –ap -họp nhúm xe đạp 
HS đọc lại bài trong sgk( cn - tổ - đt)
Cỏc nhúm thi đua:
- túp mỡ, ấm ỏp, bóo tỏp, ..
TO ÁN
B ÀI 80 : LUY ỆN T ẬP
I. Mục tiờu: 
Thực hiện được phộp trừ ( khụng nhớ ) trong phạm vi 20; trừ nhẩm dạng 17 – 3.
II. Đồ dựng: Sỏch giỏo khoa. Bú chục que tớnh và cỏc que tớnh rời
III. Hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giỏo viờn 
 Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra: Giỏo viờn ghi bảng:
 – – – – 
- Gọi 2 học sinh lờn bảng làm. Lớp làm bảng con
- Kiểm tra. Nhận xột
II. Bài mới: Giới thiệu bài 
1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 1: Cho HS nờu yờu cầu bài toỏn (HS khỏ giỏi)
GV hướng dẫn mẫu 1 bài ( Kiờn )
14 – 3 = 17 – 5 = 19 – 2 =
16 – 5 = 17 – 2 = 19 – 7 =
Gọi 5 học sinh lờn bảng.
-GV Nhận xột
Bài 2: Cho HS nờu yờu cầu bài toỏn
GV hướng dẫn. yờu cầu HS tự nhẩm. Gọi HS nờu miệng kết quả (HS khỏ giỏi giải thớch cỏch nhẩm)
14 – 1 = 17 – 2 = 15 – 3 =
15 – 1 = 16 – 2 = 15 – 2 =
- GVNhận xột
Bài 3: Cho HS nờu yờu cầu bài toỏn .
GV hướng dẫn HS làm. Gọi HS lờn bảng
Lớp làm bảng con.
12 + 3 – 1 = 15 + 2 – 1 =
- HS khỏ giỏi nờu cỏc bước tớnh
-GVNX
III. Củng cố, dặn dũ: Về nhà ụn lai bài 
Xem trước bài sau: Phộp trừ dạng 17 – 7
- Học sinh lờn bảng làm
- Lớp làm bảng con
- Đặt tớnh rồi tớnh
- Lớp làm bảng con,5HS lờn bảng .
 11 11 12 17 10
-HSNX
- Tớnh nhẩm
- Học sinh làm miệng
14 – 1 = 13 15 – 4 = 11 17 – 2 = 15
15 – 3 = 12 15 – 1 = 14 19 – 8 = 11
16 – 2 = 14 15 – 2 = 13.
-HSNX
- Tớnh
3 HS lờn bảng .
 12 + 3 – 1 =14 17 – 5 + 2 =14 
 15 + 2 – 1 =16 16 – 2 + 1 = 15
 15 – 3 – 1 =11 19 – 2 – 5 =12
-HSNX
- Nhận xột
Thứ 6 ngày 21 thỏng 1 năm 2011
HọC VầN
BÀI 85 : ĂP- ÂP 
I.MỤC TIấU:
	-Học sinh đọc và viết được : ăp , õp , cải bắp, cỏ mập; Đọc được từ, cõu ứng dụng trong bài. Phỏt triển lời núi tự nhiờn theo chủ đề : Trong cặp sỏch của em.
	-Học sinh hiểu được nghĩa của từ, hiểu nội dung bài ứng dụng. Núi đủ ý.
	-Gi

Tài liệu đính kèm:

  • docGAT20GUIHANG DD.doc