Giáo án môn học lớp 1 - Tuần thứ 14 năm học 2010

Bài 55 : ENG – I£NG

I.MỤC TIÊU

- HS đọc và viết đúng: eng, - Đọc được câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ao, h, ging.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 Bộ thực hành, bảng con, tranh minh hoạ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 1.ỉn định tổ chức

 2.Kiểm tra bài cũ : HS viết bảng con:

 

doc 24 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 586Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần thứ 14 năm học 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g cè c¸c phÐp trõ trong ph¹m vi 8.
- BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 8.
- BiÕt tÝnh nhÈm nhanh 
II. §å dïng :
- GV : gi¸o ¸n, SGK
- HS : SGK, b¶ng con 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 
2. KiĨm tra bµi cị :
- NhËn xÐt ghi ®iĨm 
3. Bµi míi :
a. Thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 8
- Ghi b¶ng 
 8 - 1 = 7
 8 - 7 = 1
b. Thµnh lËp phÐp tÝnh
 8 - 2 = 6
 8 - 6 = 2
- Ghi b¶ng 
 8 - 2 = 6 
 8 - 6 = 2
c. C¸c phÐp tÝnh 
 8 - 3 = 5 
 8 - 4 = 4
 8 - 5 = 3
4. Thùc hµnh : 
* Bµi 1 : TÝnh
- H§HS lµm bµi 
* Bµi 2 : TÝnh
- KÌm hs yÕu 
* Bµi 3 :TÝnh
- KiĨm tra nh¾c nhë hs lµm 
* Bµi 4 : ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
- H¸t ®Çu giê 
- §äc l¹i b¶ng céng trong ph¹m vi 8 
- Më SGK, quan s¸t tõng dßng 
- Nªu bµi to¸n 
VD : 8 ng«i sao bít 1 ng«i sao cßn mÊy ng«i sao ?
+ Tr¶ lêi : 8 ng«i sao bít 1 ng«i sao cßn 7 ng«i sao ?
- Nªu phÐp tÝnh 
 8 - 1 = 7 §äc CN - §T
 8 - 7 = 1 §äc CN - §T
- Quan s¸t h×nh vÏ, nªu bµi to¸n 
- Cã 8 ng«i sao bít 2 ng«i sao. Hái cßn mÊy ng«i sao 
+ Tr¶ lêi : 8 ng«i sao bít 2 ng«i sao cßn 6 ng«i sao 
- Nªu phÐp tÝnh 
 8 - 2 = 6 §äc CN - §T
 8 - 6 = 2 §äc CN - §T
- Quan s¸t tranh vÏ, nªu bµi to¸n
- Ghi phÐp tÝnh 
 8 - 3 = 5 8 - 4 = 4
 8 - 5 = 3
- §äc CN - §T
- §äc l¹i c¸c c«ng thøc trõ trong ph¹m vi 8. CN – tỉ. Líp 
* Hs nªu yªu cÇu 
- HS lµm b¶ng con
8 8 8 8 8 8 8
1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1
* Nªu yªu cÇu 
HS tr¶ lêi miƯng
1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 4 + 4 = 8
8 – 1 = 7 8 – 2 = 6 8 – 4 = 4
8 – 7 = 1 8 – 6 = 2 8 – 8 = 0
* Hs nªu yªu cÇu 
HS lµm bµi vµo phiÕu nhãm
8 – 4 = 4
8 – 1 – 3 = 4
8 – 2 – 2 = 4
* Quan s¸t tranh – nªu bµi to¸n 
- Tr¶ lêi : viÕt phÐp tÝnh
- ViÕt phÐp tÝnh 
 8 - 4 = 4 
5. Cđng cè – dỈn dß :
 - §äc l¹i c«ng thøc trõ trong ph¹m vi 8 
 - NhËn xÐt 
 - VỊ häc l¹i bµi 
ChiỊu thø hai 15/11/2010
TiÕt 1: LuyƯn tiÕng viƯt
Bài : ENG - IÊNG
I.MỤC TIÊU
-Rèn cho học sinh kĩ năng đọc viết các tiếng chứa vần: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng.
-Luyện viết các vần, từ : eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng.
-Luyện đọc câu: bà em dùng xẻng để xúc rác
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Bảng con ,vở ô li
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 1. Ổn định tổ chức 
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -HS viết bảng con: cái kẻng
 3.Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
a.Giới thiệu bài
b.Giảng bài
+Dạy âm và từ :
-GV viết bài lên bảng:
-GV đọc mẫu
+Dạy viết:
-GV viết mẫu hướng dẫn hs viết
-GV quan sát chỉnh sửa
-GV chấm chữa bài cho hs
+Dạy đọc câu ứng dụng
-GV viết câu ứng dụng lên bảng
-GV đọc mẫu –HDHS đọc
-GV quan sát chỉnh sửa
 4.Củng cố –Dặn dò
 Nhắc lại nội dung bài ,nhận xét tiết
-HS đọc bài CN- ĐT
-HS đọc bài trong sgk
-HS đọc trơn CN-ĐT
-HS quan sát viết vào bảng con
-HS viết vào vở ô li : eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng.
-HS đọc câu CN-ĐT 
-HS tìm tiếng chứa vần vừa học
-HS đọc trơn CN-ĐT
TiÕt 2: LuyƯn to¸n
 PhÐp trõ trong ph¹m vi 8
I. Mơc tiªu:
 Giĩp hs :
- Cđng cè c¸c phÐp trõ trong ph¹m vi 8.
- BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 8.
- BiÕt tÝnh nhÈm nhanh 
II. §å dïng :
b¶ng con , vë « li
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 
2. KiĨm tra bµi cị :
- NhËn xÐt ghi ®iĨm 
3. Bµi míi :
* Bµi 1 : TÝnh
- H§HS lµm bµi 
* Bµi 2 :- ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
- H¸t ®Çu giê 
- 2hs lªn b¶ng 
3 + 5 = 3 + 2 + 2 =
6 + 2 = 2 + 2 + 4 =
* Nªu yªu cÇu 
HS lµm phiÕu nhãm
8 – 5 = 3 8 – 8 = 0
8 – 2 – 3 = 3 8 – 0 = 8
8 – 1 – 4 = 3 8 + 0 = 8 
- NhËn xÐt – sưa sai 
* Quan s¸t tranh – nªu bµi to¸n 
- Tr¶ lêi : viÕt phÐp tÝnh
VD : Trong giá cã 8 qu¶ t¸o. lÊy ra 2 qu¶ t¸o. Trong giá cßn 6 qđa t¸o.
- ViÕt phÐp tÝnh 
5 - 2 = 3 
8 - 3 = 5 8 - 6 = 2
4. Cđng cè – dỈn dß :
 - §äc l¹i c«ng thøc trõ trong ph¹m vi 8 
 - NhËn xÐt 
	_________________________________
Chiều thứ ba ngày 16/11/2010
TiÕt 1: LuyƯn tiÕng viƯt
Bài : UÔNG-ƯƠNG
I.MỤC TIÊU
-Rèn cho học sinh kĩ năng đọc viết các tiếng chứa vần: uông, ương, quả chuông, con đường.
-Luyện viết các vần, từ :: uông, ương, quả chuông, con đường.
-Luyện đọc câu: Nhà thờ có quả chuông to
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Bảng con ,vở ô li
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
 1. Ổn định tổ chức 
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -HS viết bảng con: nương rẫy
 3.Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
a.Giới thiệu bài
b.Giảng bài
+Dạy vần và từ :
-GV viết bài lên bảng:
-GV đọc mẫu
+Dạy viết:
-GV viết mẫu hướng dẫn hs viết
-GV quan sát chỉnh sửa
-GV chấm chữa bài cho hs
+Dạy đọc câu ứng dụng
-GV viết câu ứng dụng lên bảng
-GV đọc mẫu –HDHS đọc
-GV quan sát chỉnh sửa
 4.Củng cố –Dặn dò
 Nhắc lại nội dung bài ,nhận xét tiết
-HS đọc bài CN- ĐT
-HS đọc bài trong sgk
-HS đọc trơn CN-ĐT
-HS quan sát viết vào bảng con
-HS viết vào vở ô li : uông, ương, quả chuông, nương rẫy.
-HS đọc câu CN-ĐT 
-HS tìm tiếng chứa vần vừa học
-HS đọc trơn CN-ĐT
Tiết 2: Luyện chữ
 Bµi : LuyƯn viÕt ch÷ u«ng, ­¬ng, qu¶ chu«ng, n­¬ng rÉy
i.mơc tiªu
- RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng viÕt ®ĩng ,viÕt ®Đp c¸c ch÷ uông, ương, quả chuông, con đường.
- HS cã ý thøc gi÷ g×n vë viÕt s¹ch ®Đp.
II. ®å DïNG D¹Y HäC
-B¶ng con ,vë viÕt
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1.ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2.KiĨm tra bµi cị :
 -HS viÕt b¶ng con : nhµ tr­êng
 -GV nhËn xÐt
 3.Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
a.Giíi thiƯu bµi
b.Gi¶ng bµi
*GV viÕt ch÷ u«ng lªn b¶ng võa viÕt võa nªu quy tr×nh viÕt
- GV nhËn xÐt chØnh sưa cho hs
*GV viÕt ch÷ ­¬ng lªn b¶ng võa viÕt võa nªu quy tr×nh viÕt 
- GV nhËn xÐt
*GV viÕt tõ qu¶ chu«ng lªn b¶ng võa viÕt võa nªu quy tr×nh viÕt
- GV nhËn xÐt bµi viÕt cđa hs
*GV viÕt lªn b¶ng tõ con ®­êng võa viÕt võa nªu quy tr×nh viÕt
- GV nhËn xÐt vµ sưa sai cho hs
- HS quan s¸t trªn b¶ng vµ tËp viÕt trªn kh«ng ,mỈt bµn b»ng ngãn tay
- HS viÕt b¶ng con: u«ng 
- HS quan s¸t vµ tËp viÕt trªn mỈt bµn
- HS viÕt vµo b¶ng con: ­¬ng 
- HS quan s¸t trªn b¶ng
- HS viÕt vµo b¶ng con : qu¶ chu«ng 
- HS quan s¸t vµ viÕt vµo b¶ng con theo sù h­íng dÉn cđa gi¸o viªn: con ®­êng 
 	 4.Cđng cè – dỈn dß
 Nh¾c l¹i néi dung bµi luyƯn 
 NhËn xÐt tiÕt häc ,dỈn hs chuÈn bÞ bµi sau
TiÕt 3: Ho¹t ®éng ngoµi giê
Bµi : Thi h¸t vỊ mĐ vµ c« gi¸o
I.Mơc tiªu : 
- Häc sinh biÕt h¸t thi c¸c bµi h¸t vỊ mĐ vµ c« gi¸o .
- Gi¸o dơc häc sing lßng kÝnh träng , quý mÕn mĐ vµ c« gi¸o – Hai ng­êi mĐ hiỊn ng­êi phơ n÷ ViƯt Nam .
II. §å dïng d¹y häc : 
Néi dung c¸c bµi h¸t vỊ mĐ vµ c« gi¸o .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc : H¸t 
 2. KiĨm tra bµi cị : 
? KĨ l¹i c¸c trß ch¬i d©n gian thong ngµy tÕt ë ®Þa ph­¬ng em ? 
 3. Bµi míi : 
a. Giíi thiƯu bµi : Nh­ c¸c em ®· biÕt th¸ng 3 nµy cã ngµy 8/3 lµ ngµy tÕt cđa mĐ vµ c« gi¸o . VËy tiÕt häc nµy c« vµ c¸c em sÏ thi h¸t c¸c bµi h¸t vỊ mĐ vµ c« gi¸o .
b. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 
*). T×m c¸c bµi h¸t vỊ mĐ vµ c« gi¸o 
GV chia líp thµnh 3 nhãm c¸c nhãm th¶o luËn vµ ghi tªn c¸c bµi h¸t ra phiÕu theo nhãm .
GV quan s¸t giĩp ®ì HS th¶o luËn 
*). Thi h¸t theo nhãm .
Y/C C¸c nhãm bèc th¨m thø tù vµ thi h¸t lÇn l­ỵt c¸c bµi h¸t gi÷a c¸c nhãm kh«ng ®­ỵc trïng bµi gi÷a c¸c nhãm .
Nhãm nµo h¸t ®­ỵc nhiỊu bµi h¸t nhÊt nhãm ®ã th¾ng .
GV quan s¸t giĩp ®ì HS c¸c nhãm h¸t thi 
*). NhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cđa c¸c nhãm .
Khen nhãm th¾ng .
*). Liªn hƯ thùc tÕ : 
Muèn thĨ hiƯn sù kÝnh träng vµ biÕt ¬n c« gi¸o vµ mĐ em cÇn lµm g× ? 
GV nhËn xÐt ph©n tÝch nh¾c nhë thªm .
 HS chia thµnh 3 nhãm c¸c nhãm th¶o luËn vµ ghi tªn c¸c bµi h¸t ra phiÕu theo nhãm .
C¸c nhãm bèc th¨m thø tù 
C¸c nhãm h¸t thi lÇn l­ỵt .
C¸c nhãm lÇn l­ỵt nhËn xÐt ®¸nh gi¸ nhãm b¹n 
HS tù liªn hƯ vµ nªu lÇn l­ỵt tr­íc líp 
 4. Cđng cè – DỈn dß : 
NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc .
DỈn häc sinh vỊ luyƯn tËp thùc hµnh thªm .
 __________________________________ 
 Thø tư ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2010
TiÕt 2+ 3: Häc vÇn
Bài 57 : ANG- ANH
I.MỤC TIÊU
- HS đọc và viết đúng: ang, anh, c©y bµng, cµnh chanh
- Đọc được câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Buỉi s¸ng
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Bộ thực hành, bảng con, tranh minh hoạ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 1.ỉn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ : HS viết bảng con: rau muèng
 3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
a.Giới thiệu bài
b.Giảng bài
+Dạy vần : ang
- GV viết bảng vần ang và đọc
- GV đọc mẫu-HDHS đọc
? Có vần ang muốn có tiếng bµng phải thêm âm gì? 
? Aââm b đứng trước hay đứng sau vần ang
- GV viết tiếng bàng lên bảng
- GV đọc mẫu –HDHS đọc
- GV đưa đồ dùng trực quan
? Có tiếng bàng muốn có từ c©y bµng phải thêm tiếng gì?
? Tiếng c©y đứng trước hay đứng sau tiếng bµng?
- GV viết từ c©y bµng lên bảng
- GV đọc mẫu –HDHS đọc
+Dạy vần: anh( tương tự ) 
- GV nhận xét chỉnh sửa cách phát âm
? Cô vừa giới thiệu với các con mấy vần? đó là những vần nào?
+Dạy viết :
- GV viết mẫu- HDHS viết
- GV quan sát, chỉnh sửa
*GV cho hs chơi trò chơi: 
+Đọc từ ứng dụng
- GV đọc mẫu
- GV giảng từ: 
- GV đọc mẫu bài trong sgk 
 _ TIẾT 2_
c.Luyện đọc
- GV giới thiệu tranh
- GV đọc mẫu
+Luyện viết: 
- GV nêu yêu cầu viết và đưa bài mẫu
-GV theo dâi chØnh sưa t­ thÕ ngåi ,c¸ch cÇm bĩt
-GV thu vë chÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi viÕt cđa häc sinh
*LuyƯn nãi : Buổi sáng
?Tranh vÏ g×?
?Đây là cảnh nông thôn hay thành phố?
?Trong bức tranh mọi người đang đi đâu?
?Em quan sát thấy buổi sáng những người trong nhà em làm những việc gì?
? Buổi sáng em làm những việc gì?
?Em thích nhất buổi sáng mưa hay nắng?buổi sáng mùa đông hay mùa hè?
?Em thích buổi sáng, trưa hay chiều vì sao?
*Ch¬i trß ch¬i
- Hs ghép vần ang
- HS đọc CN – ĐT. Nêu cấu tạo vần 
- Aâm b
- Đứng trước
- HS ghép tiếng bàng
- HS đọc CN – ĐT. Nêu cấu tạo tiếng 
- HS quan sát và trả lời (cây bàng)
- Tiếng cây
- Đứng trước
- HS ghép từ cây bàng
- HS đọc CN – ĐT . Nêu cấu tạo từ
- HS đọc lại vần trên bảng
- HS đọc lại 2 vần trên bảng 
- 2 vần : ang-anh và so sánh
+ Giống nhau: bắt đầu bằng a
+ Khác nhau: kết thúc bằng ng - nh
- HS viết bảng con ang, anh, cây bàng, cành chanh
- HS chơi trò chơi
- HS đọc CN- ĐT
- HS tìm tiếng chứa vần vừa học và gạch chân.
- HS đọc trơn CN – ĐT
- HS đọc lại bài trên bảng
- HS đọc bài trong sgk
- HS đọc lại bài tiết 1 trên bảng CN - ĐT.
- HS đọc bài trong sgk CN - ĐT.
- HS quan sát tranh và trả lời
- HS luyện đọc câu CN-ĐT
- HS tìm tiếng chứa vần vừa học
- 2,3 hs đọc
- HS quan sát
-HS viết bài trong vở tập viết 
+1 dòng vần: ang
+1 dòng vần : anh
+1 dòng từ : cây bàng
+1 dòng từ: cành chanh
-HS ®äc tªn bµi luyƯn nãi : 
-HSTL
-HS ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng chøa ©m võa häc
-HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng - sgk
 4. Củng cố dặn dò
 Nhắc lại nội dung bài, nhận xét tiết học
Tiết 4:Toán
TiÕt 55 : PhÐp céng trong ph¹m vi 9
I. Mơc tiªu:
 Giĩp hs hiĨu:
- Thµnh lËp vµ ghi nhí phÐp céng trong ph¹m vi 9.
- BiÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 9.
II. §å dïng :
- GV : gi¸o ¸n, SGK
- HS : SGK, b¶ng con 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 
2. KiĨm tra bµi cị :
- NhËn xÐt ghi ®iĨm 
3. Bµi míi 
a. Thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng céng trong ph¹m vi 9
* GT phÐp tÝnh 
 1 + 8 = 
 8 + 1 = 
- Ghi b¶ng : 8 + 1 = 9
 1 + 8 = 9
* PhÐp tÝnh 
 7 + 2 = 
 2 + 7 = 
- Ghi b¶ng :
 7 + 2 = 9
 2 + 7 = 9
* C¸c phÐp tÝnh 
 6 + 3 5 + 4
 3 + 6 4 + 5
4. Thùc hµnh 
* Bµi 1 : TÝnh
* Bµi 2 : TÝnh
- Cho hs nªu c¸ch lµm 
* Bµi 3 :
- Hs nªu c¸ch nhÈm
* Bµi 4 :
- ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp 
- H¸t ®Çu giê 
- §äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 8 
- Hs më SGK qu¸n s¸t tranh vÏ nªu bµi to¸n 
- Cã 8 c¸i mị thªm 1 c¸i mị. Hái cã tÊt c¶ mÊy c¸i mị ?
- 1 hs tr¶ lêi : Cã 8 c¸i mị thªm 1 c¸i mị cã tÊt c¶ 9 c¸i mị.
- Hs nªu phÐp tÝnh 
 8 + 1 = 9 §äc CN - §T
 1 + 8 = 9 §äc CN - §T
- Hs nªu bµi to¸n
- Cã 7 c¸i mị thªm 2 c¸i mị. Hái cã tÊt c¶ mÊy c¸i mị ?
- 1 hs tr¶ lêi : Cã 7 c¸i mị thªm 2 c¸i mị cã tÊt c¶ 9 c¸i mị
- Hs nªu phÐp tÝnh 
 7 + 2 = 9 §äc CN - §T
 2 + 7 = 9 §äc CN - §T
- T­¬ng tù, nªu bµi to¸n, tr¶ lêi 
- Nªu phÐp tÝnh 
 6 + 3 = 9 §äc CN - §T
 3 + 6 = 9 §äc CN - §T
 5 + 4 = 9 §äc CN - §T
 4 + 5 = 9 §äc CN - §T
- C¶ líp ®äc l¹i c¸c c«ng thøc céng trong ph¹m vi 9
- CN - §T
* Hs nªu yªu cÇu 
- 3 hs lªn b¶ng , líp lµm b¶ng con
1 5 4 7 6 3
8 3 5 2 3 4
9 8 9 9 9 7
- NhËn xÐt ch÷a bµi 
* HS nªu yªu cÇu 
HS tr¶ lêi miƯng
2 + 7 = 9 4 + 5 = 9 
0 + 9 = 9 4 + 4 = 8 
8 – 5 = 3 7 – 3 = 4 
8 + 1 = 9 5 + 2 = 7 
* Nªu yªu cÇu 
HS lµm bµi theo nhãm vµo phiÕu
4 + 5 = 9 
4+1+3=9 
4+2+3=9 
- NhËn xÐt bµi cđa b¹n 
* Nªu yªu cÇu 
a, Nªu bµi to¸n theo tranh 
8 con xĩc x¾c thªm 1 con xĩc x¾c lµ mÊy con xĩc x¾c
- 1 hs tr¶ lêi : Cã 8 con xĩc x¾c thªm 1 con xĩc x¾c lµ 9 con xĩc x¾c
- Nªu phÐp tÝnh : 8 + 1 = 9
b, Cã 7 b¹n ®ang ch¬i. 2 b¹n ®ang chay ®Õn. TÊt c¶ cã 9 b¹n 
- ViÕt phÐp tÝnh : 7 + 2 = 9
5. Cđng cè – dỈn dß 
- §äc l¹i c«ng thøc trõ trong ph¹m vi 9
ChiỊu thø t­ ngµy 17/11/2010
TiÕt 2: LuyƯn to¸n
PhÐp céng trong ph¹m vi 9
I. Mơc tiªu:
 Giĩp hs hiĨu:
- Thµnh lËp vµ ghi nhí phÐp céng trong ph¹m vi 9
- BiÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 9.
II. §å dïng :
- GV : gi¸o ¸n, SGK
- HS : SGK, b¶ng con 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 
2. KiĨm tra bµi cị :
- NhËn xÐt ghi ®iĨm 
3. Bµi míi 
* Bµi 1 : TÝnh
- Cho hs nªu c¸ch lµm 
* Bµi 2 :TÝnh
- H¸t ®Çu giê 
- 2 hs lªn b¶ng lµm 
8 - 1 = 7 8 - 5 = 3
* HS nªu yªu cÇu 
- HS tr¶ lêi miƯng
3 + 6 = 9
1 + 7 = 8
0 + 8 = 8
6 – 1 = 5
* Nªu yªu cÇu 
HS lµm bµi vµo phiÕu nhãm
6 + 3 = 9 1 + 8 = 9
6+1+2=9 1+2+6=9
6+3+0=9 1+5+2=8
- NhËn xÐt bµi cđa b¹n 
4. Cđng cè – dỈn dß 
- §äc l¹i c«ng thøc trõ trong ph¹m vi 9
 _________________________________
 Thø năm ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2010
Tiết 1+2: Häc vÇn
Bài 58 : INH- £NH
I.MỤC TIÊU
- HS đọc và viết đúng: inh, ªnh, m¸y vi tÝnh, dßng kªnh
- Đọc được câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: M¸y cµy, m¸y nỉ, m¸y kh©u, m¸y tÝnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Bộ thực hành, bảng con, tranh minh hoạ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 1.ỉn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ : HS viết bảng con: h¶i c¶ng
 3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
a.Giới thiệu bài
b.Giảng bài
+Dạy vần : inh
- GV viết bảng vần inh và đọc
- GV đọc mẫu-HDHS đọc
? Có vần inh muốn có tiếng tính phải thêm âm gì? 
? Aââm t đứng trước hay đứng sau vần inh
- GV viết tiếng tính lên bảng
- GV đọc mẫu –HDHS đọc
- GV đưa đồ dùng trực quan
? Có tiếng tÝnh muốn có từ m¸y vi tÝnh phải thêm tiếng gì?
? Tiếng m¸y, vi đứng trước hay đứng sau tiếng tÝnh?
- GV viết từ m¸y vi tÝnh lên bảng
- GV đọc mẫu –HDHS đọc
+Dạy vần: ªnh( tương tự ) 
- GV nhận xét chỉnh sửa cách phát âm
? Cô vừa giới thiệu với các con mấy vần? đó là những vần nào?
+Dạy viết :
- GV viết mẫu- HDHS viết
- GV quan sát, chỉnh sửa
*GV cho hs chơi trò chơi: 
+Đọc từ ứng dụng
- GV đọc mẫu
- GV giảng từ: 
- GV đọc mẫu bài trong sgk 
 _ TIẾT 2_
c.Luyện đọc
- GV giới thiệu tranh
- GV đọc mẫu
+Luyện viết: 
- GV nêu yêu cầu viết và đưa bài mẫu
-GV theo dâi chØnh sưa t­ thÕ ngåi ,c¸ch cÇm bĩt
-GV thu vë chÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi viÕt cđa häc sinh
*LuyƯn nãi : máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính
?Tranh vÏ g×?
?Máy cày dùng làm gì, thường thấy ở đâu?
?Máy nổ dùng làm gì?
?Máy khâu dùng làm gì?
? Máy tính dùng làm gì?
?Em còn biết những máy gì nữa, chúng dùng làm gì?
*Ch¬i trß ch¬i
- Hs ghép vần inh
- HS đọc CN – ĐT. Nêu cấu tạo vần 
- Aâm t
- Đứng trước
- HS ghép tiếng tÝnh
- HS đọc CN – ĐT. Nêu cấu tạo tiếng 
- HS quan sát và trả lời (máy vi tính)
- Tiếng máy,vi
- Đứng trước
- HS ghép từ máy vi tính
- HS đọc CN – ĐT . Nêu cấu tạo từ
- HS đọc lại vần trên bảng
- HS đọc lại 2 vần trên bảng 
- 2 vần : inh- ênh và so sánh
+ Giống nhau: kết thúc bằng nh
+ Khác nhau: bắt đầu bằng i-ê
- HS viết bảng con inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh
- HS chơi trò chơi
- HS đọc CN- ĐT
- HS tìm tiếng chứa vần vừa học và gạch chân.
- HS đọc trơn CN – ĐT
- HS đọc lại bài trên bảng
- HS đọc bài trong sgk
- HS đọc lại bài tiết 1 trên bảng CN - ĐT.
- HS đọc bài trong sgk CN - ĐT.
- HS quan sát tranh và trả lời
- HS luyện đọc câu CN-ĐT
- HS tìm tiếng chứa vần vừa học
- 2,3 hs đọc
- HS quan sát
-HS viết bài trong vở tập viết 
+1 dòng vần: inh
+1 dòng vần :ênh
+1 dòng từ : máy vi tính
+1 dòng từ: dòng kênh
-HS ®äc tªn bµi luyƯn nãi : 
-HSTL
-HS ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng chøa ©m võa häc
-HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng - sgk
 4. Củng cố dặn dò
 Nhắc lại nội dung bài, nhận xét tiết học
TiÕt 3: To¸n
TiÕt 56 : PhÐp trõ trong ph¹m vi 9
I. Mơc tiªu:
 Giĩp hs hiĨu:
- Thµnh lËp vµ ghi nhí phÐp trõ trong ph¹m vi 9.
- BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 9.
II. §å dïng :
- GV : gi¸o ¸n, SGK
- HS : SGK, b¶ng con 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 
2. KiĨm tra bµi cị :
- NhËn xÐt ghi ®iĨm 
3. Bµi míi: 
*, Thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 9
- Ghi b¶ng : 9 - 1 = 8
 9 - 8 = 1
* GT phÐp tÝnh 
 9 - 2 = 
 9 - 7 = 
* C¸c phÐp tÝnh 
 9 - 3 =  9 - 4 = 
 9 - 6 =  9 - 5 = 
- Lµm t­¬ng tù 
4. Thùc hµnh 
* Bµi 1 :TÝnh
* Bµi 2 : TÝnh
- H­íng dÉn hs yÕu 
* Bµi 3 : Sè?
* Bµi 4 :
- ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp 
- Hs h¸t ®Çu giê 
- §äc thuéc c¸c c«ng thøc céng trong ph¹m vi 9
- Më SGK, quan s¸t h×nh vÏ 
- Nªu bµi to¸n 
VD : Cã 9 c¸c ¸o bít 1 c¸i ¸o. Hái cßn mÊy c¸i ¸o 
- Tr¶ lêi : Cã 9 c¸i ¸o bít 1 c¸i ¸o cßn 8 c¸i ¸o
- Nªu phÐp tÝnh 
 9 - 1 = 8 §äc CN - §T
 9 - 8 = 1 §äc CN - §T
- Nªu bµi to¸n 
+ Cã 9 c¸i ¸o bít ®i 2 c¸i ¸o. Hái cßn mÊy c¸i ¸o 
- Tr¶ lêi : Cã 9 c¸i ¸o bít 2 c¸i ¸o cßn 7 c¸i ¸o 
- Nªu phÐp tÝnh 
9 - 2 = 7 §äc CN - §T
9 - 7 = 2 §äc CN - §T
- §äc c¸c c«ng thøc trõ trong ph¹m vi 9
- Hs lµm bµi trong s¸ch gi¸o khoa
* Nªu yªu cÇu
HS lµm b¶ng con
9 9 9 9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 7
8 7 6 5 4 3 2
- Lµm bµi
* Nªu yªu cÇu 
- HS tr¶ lêi miƯng 
8 + 1 = 9 6 + 3 = 9 7+ 2 = 9
9 – 1 = 8 9 – 3 = 6 9 – 2 = 6
9 – 8 = 1 9 – 6 = 3 9 – 7 = 2
- §äc kÕt qu¶ 
- NhËn xÐt 
* Hs nªu yªu cÇu 
9
7
4
3
8
5
2
5
6
1
4
- Quan s¸t tranh nªu bµi to¸n 
- Cã 9 con ong ®ang ®Ëu. 4 con ®ang bay lªn. Hái cßn l¹i mÊy con ong ®ang ®Ëu
- Tr¶ lêi : nªu phÐp tÝnh 
 9 – 4 = 5
 9 - 5 = 4
5. Cđng cè - dỈn dß
- §äc l¹i b¶ng céng trõ trong ph¹m vi 9
- VỊ häc l¹i bµi 
TiÕt 4: Thđ c«ng
BÀI: GẤP CÁC ĐOẠN THẲNG CÁCH ĐỀU
I. MỤC TIÊU :
HS biết cách gấp các đoạn thẳng cách đều. Gấp được các đoạn thẳng cách đều
Rèn luyện đôi tay khéo léo cho HS
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV : Bài gấp mẫu, quy trình gấp
HS : Giấy màu, bút chì, vở, nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra dụng cụ học tập của HS
Nêu các kí hiệu về đường dấu giữa, đường dấu gấp và kí hiệu gấp ngược ra sau?
GV nhận xét bài cũ 
HS mở dụng cụ ra để kiểm tra
3.Bài mới
* GV giới thiệu bài: gấp các đoạn thẳng cách đều
* GV cho HS xem bài gấp mẫu. HS quan sát và nhận xét
Các nếp gấp như thế nào?
Khoảng cách các nếp gấp với nhau?
Ta có thề chồng khít các nếp gấp lên nhau khi chúng xếp lại.
* GV hướng dẫn HS cách gấp
GV vừa gấp, vừa nói cách gấp
Nếp gấp thứ nhất:gấp vào 1 ô theo đường dấu. (chú ý khoảng cách 1 ô)
Nếp gấp thứ hai: làm giống nếp gấp thứ nhất, cách 1 ô. Gấp ngược lại.
Nếp gấp thứ ba: gấp vào 1 ô như hai nếp gấp trước, gấp ngược lại mặt sau giấy.
Các nếp gấp tiếp theo tương tự như vậy. Chú ý nếp gấp sau gấp ngược lại với nếp gấp trước, khoảng cách các nếp gấp cách đều 1 ô
* cho 1 HS nói lại cách gấp theo quy trình.
HS gấp, GV uốn nắn HS yếu
Gấp xong dán bài vào vở
4.Củng cố dặn dò
* GV chấm một số bài và nhận xét
Có sự chuẩn bị không?
Khi học có hứng thú không?
Về mức độ làm bài của các em
Đánh giá tinh thần học tập của HS
* Nhận xét chung tiết học
Tuyên dương HS học tốt. Nhắc nhở HS chưa chú ý
Chuẩn bị bài sau: gấp quạt 
HS quan sát và lắng nghe
HS lắng nghe và theo dõi làm mẫu
HS thực hành gấp các nếp gấp cách đều
HS lắng nghe để chuẩn bị cho bài sau
 ___________________________________
Thø sáu ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2010
Tiết 1+2: Häc vÇn
Bài 59 : ÔN TẬP
I MỤC TIÊU:
-Củng cố các vần đã học trong tuần
-HS đọc , viết, một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng ng, nh.
-Đọc đúng và trôi chảy các từ ứng dụng và câu ứng dụng trong bài
-Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện: “Quạ và Công”
II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
GV: Tranh minh hoạ câu ứng dụng, phần kể chuyện. Bảng ôn các vần ở bài 
HS: Sách tiếng việt 1 tập 1. Bộ ghép chữ tiếng việt
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ôån định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
* 4 HS lên viết bảng: đình làng, thông minh, bệnh viện, ễnh ương
-HS đọc từ các từ trên thẻ từ.
-1 HS đọc câu ứng dụng
GV nhận xét bài cũ
3.Bài mới
* Dưới lớp viết bảng con
-HS đọc bài
-Lớp theo dõi, nhận xét
Tiết 1
* Hãy kể c

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 14 sang chieu chuan.doc