Giáo án lớp1 - Phạm Thị Lệ Thuỷ - Tuần 24

A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc được : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền; từ và đoạn thơ ứng dụng

- Viết được : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Em thích đọc truyện.

B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Tranh ảnh, vật thật, phiếu từ: mùa xuân, huân chương, tuần lễ, chuẩn bị, con thuyền, vận chuyển, kể chuyện, cuốn truyện.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

 

doc 23 trang Người đăng hong87 Lượt xem 538Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp1 - Phạm Thị Lệ Thuỷ - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû sau khi chôi 
-Hoïc sinh neâu : “ Noái ( theo maãu ) “
-Hoïc sinh thi ñua laøm baøi nhanh, ñuùng 
-Döïa vaøo maãu (phaàn a ) hoïc sinh töï laøm baøi 
-Hoïc sinh töï chöõa baøi .
 -Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa baøi 
20
a) 70 , 40, , 50 , 30 
90
b) 10, 80 , 60, , 70 
- 1 em leân baûng chöõa baøi 
-2 ñaïi dieän toå leân tham gia troø chôi . Ñoäi naøo nhanh, ñuùng laø ñoäi ñoù thaéng.
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi 
4.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát 
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp 
- Chuaån bò baøi : Coäng caùc soá troøn chuïc 
HOÏC VAÀN
uât, uyêt
	A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
	- Đọc được : uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh; từ và đoạn thơ ứng dụng.
	- Viết được : uât, uyêt, sản xuất, duyệt 
	- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Đất nước ta tuyệt đẹp.
	B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
	- Tranh ảnh, phiếu từ: Luật giao thông, nghệ thuật, băng tuyết, tuyệt đẹp, quyết tâm, mặt nguyệt, cây quất.
	C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	I. Ổn định lớp: 
	II. Bài cũ: 
	- Cho 1 số HS chơi trò tìm chữ bị mất.
	- GV kt 1 số em ghép vần: uân, uyên.
	- Cho cả lớp Viết: uân, uyên, quân đội, lời khuyên.
	III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
2. Dạy vần:
+ Vần uât: Giới thiệu vần mới trong từ: sản xuất.
- GV viết bảng: sản xuất.
- GV viết vần: uât; phân tích và ghép vần uât.
+ Vần uyêt: 
- Trình tự như vần uât.
- Đọc và tìm nghĩa từ ứng dụng:
GV dùng tranh ảnh về nghệ thuật, băng tuyết, duyệt binh để giải thích nghĩa của từ.
TC: chọn đúng từ.
HS chỉ vào tranh và nói theo: sản xuất.
HS nhận xét tiếng: xuất.
HS đọc trơn, phân tích vần: uât.
Viết tiếng, đọc và ghép từ có vần: uât
HS nhận xét bài viết của bạn.
HS so sánh vần: uât, uyêt.
HS đọc: luật giao thông, nghệ thuật, băng tuyết, duyệt binh theo mẫu.
HS tự tìm tiếng có chứa vần: uât, uyêt
Thi đua chọn từ chứa vần: uât, uyêt.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc: 
Củng cố kết quả học ở tiết1.
Quan sát và kt giúp HS sửa lỗi.
Đọc câu và đoạn ứng dụng:
- GV đọc mẫu.
b. Luyện viết:
c. Luyện nói theo chủ đề; đất nước ta tuyệt đẹp.
GV quan sát các nhóm làm việc và giúp đỡ HS gặp khó khăn.
d. Hd HS làm bài tập trong vở BTTV. 
- HS đọc trơn lại vần, từ khóa, từ ứng dụng đã học.
- HS chỉ vào chữ theo lời đọc của GV.
- HS đọc từng dòng thơ (đt, CN).
- HS đọc liền 2 dòng, cả câu có nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng (đọc đt, CN).
- HS thi đọc tiếp nối giữa các nhóm, mỗi nhóm đọc 2 dòng thơ.
- HS tìm từ có chứa vần: uât, uyêt.
- HS tập viết trong vở TV1/2.
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi về cảnh đẹp của đất nước.
- HS làm việc trong nhóm, nói về một cảnh đẹp mà em biết (Trao đổi trong nhóm).
- HS làm BT
	4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
	- TC: tìm từ có chứa vần uât, uyêt.
	- Dặn: HS ôn bài ở nhà, tìm từ có chứa vần mới học, đọc lại cả bài trong SGK, viết từ: sản xuất, duyệt binh vào vở. Chuẩn bị bài mới.
TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI
Caây Goã
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT :
 	- Keå ñöôïc teân vaø neâu ích lôïi moät soá caây goã 
 	- Chæ ñöôïc reã, thaân, laù, hoa cuûa caây goã
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 - GV:	 Tranh minh hoaï + SGK
 - HS:	 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
 1. Oån ñònh toå chöùc:
 2. Kieåm tra baøi cuõ: Tieát tröôùc caùc con hoïc baøi gì?	(Caây Hoa)	
 - Caây hoa coù nhöõng boä phaän chính naøo?	(Reå, thaân, laù, hoa)
 - Troàng hoa ñeå laøm gì?	(laøm caûnh, trang trí)
 - Nhaän xeùt ghi ñieåm
3. Baøi môùi:
Hoaït Ñoäng cuûa GV
Hoaït Ñoäng cuûa HS
Giôùi thieäu baøi môùi: Caây Goã
Hoaït ñoäng 1: Quan saùt caây goã
Muïc tieâu: Nhaän ra caây naøo laø caây goã. Phaân bieät boä phaän chính cuûa caây goã
Caùch tieán haønh:
 - Cho HS ñi quanh saân vaø yeâu caàu HS chæ ñaâu laø caây goã?
 - Caây goã naøy teân laø gì?
 - Haõy chæ thaân, laù, reã.
 - Em coù thaáy reã khoâng?
 - GV chæ cho HS thaáy 1 soá reã troài leân maët ñaát, coøn caùc reã khaùc ôû döôùi loøng ñaát tìm huùt thöùc aên nuoâi caây.
 - Caây naøy cao hay thaáp ?
 - Thaân nhö theá naøo?
 - Cöùng hay meàm
 - Haõy chæ thaân laù cuûa caây
Keát luaän: Gioáng nhö caùc caây khaùc, caây goã coù reã, thaân, laù, hoa nhöng caây goã coù thaân to cao cho ta goã ñeå duøng vaø coù nhieàu laù toaû boùng maùt.
Hoaït ñoäng 2: SGK
Muïc tieâu: Bieát ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK. Bieát ích lôïi cuûa vieäc troàng caây laáy goã.
Caùch tieán haønh 
 Höôùng daãn HS traû lôøi caâu hoûi:
 - Caây goã ñöôïc troàng ôû ñaâu?
 - Keå teân 1 soá caây goã maø baïn bieát
 - Trong lôùp mình, ôû nhaø baïn nhöõng ñoà duøng naøo ñöôïc laøm baèng goã
 - GV goïi 1 soá em ñaïi dieän leân trình baøy.
 - GV nhaän xeùt tuyeân döông
GV keát luaän: Caây goã ñöôïc troàng laáy goã laøm ñoà duøng, caây coù nhieàu taùn laù ñeå che boùng maùt, chaén gioù , reã caây aên saâu vaøo loøng ñaát phoøng traùnh xoùi moøn cuûa ñaát.
 - Caùc con phaûi bieát giöõ gìn vaø chaêm soùc caây xanh.
Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng noái tieáp 
 Muïc tieâu :HS naém ñöôïc noäi dung baøi hoïc 
Caùch tieán haønh 
GV neâu caâu hoûi
Vöøa roài caùc con hoïc baøi gì?
Haõy neâu laïi caùc boä phaän cuûa caây.
Ích lôïi cuûa vieäc troàng caây.
GV nhaän xeùt, tuyeân döông 
Daën doø
Caùc con caàn baûo veä vaø chaêm soùc caây xanh .
Nhaän xeùt tieát hoïc 
- Cho lôùp xeáp 1 haøng ñi ra saân tröôøng
- Caây xaø cöø
- Coù 1 soá reã troài leân maët ñaát
- Caây naøy cao
- Thaân to
- HS sôø thöû: Cöùng
- HS chæ
- HS laät SGK
- Thaûo luaän nhoùm ñoâi
- 1 em hoûi 1 em traû lôøi
- Sau ñoù ñoåi laïi
- Lôùp boå sung
Thöù tö, ngaøy 3 thaùng 3 naêm 2010 
TOAÙN
COÄNG CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT : 
 - Bieát ñaët tính, laøm tính coäng caùc soá troøn chuïc, coäng nhaåm caùc soá troøn chuïc trong phaïm vi 90. 
 - Giaûi ñöôïc baøi toaùn coù pheùp coäng.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 Caùc boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ñònh : haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 
2.Kieåm tra baøi cuõ : 
+ 2 em leân baûng vieát caùc soá troøn chuïc töø 10 š 90 vaø töø 90 š10 
+ Neâu caáu taïo caùc soá 60, 90 , 20, 70
+ Hoïc sinh laøm baûng con : 30 <  < 50 
 3. Baøi môùi : 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng1:Giôùi thieäu coäng caùc soá troøn chuïc
 Mt :Böôùc ñaàu bieát coäng 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc ( trong phaïm vi 100)
1)Giôùi thieäu caùch coäng caùc soá troøn chuïc 
( theo coät doïc ) 
Böôùc 1: Höôùng daãn hoïc sinh thao taùc treân que tính 
- Höôùng daãn hoïc sinh laáy 30 que tính ( 3 boù que tính )
- Giaùo vieân gaén 3 boù que tính leân baûng. Hoûi hoïc sinh: 30 gaàm coù maáy chuïc, maáy ñôn vò ?
- Giaùo vieân gaén 3 ôû coät chuïc 0 ôû coät ñôn vò 
- Tieáp tuïc laáy 2 boù que tính gaén döôùi 3 boù que tính. Hoûi 20 gaàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò 
- Giaùo vieân ñính 2 ôû coät chuïc vaø 0 ôû coät ñôn vò 
- Goäp laïi, ta ñöôïc 5 boù vaø 0 que tính, Ñính 5 ôû coät chuïc vaø 0 ôû coät ñôn vò ( Döôùi gaïch ngang nhö ôû saùch toaùn 1 )
Böôùc 2 : 
-Höôùng daãn hoïc sinh kyõ thuaät laøm tính coäng. Theo 2 böôùc : a) Ñaët tính : 
-Vieát 30 roài vieát 20 sao cho chuïc thaúng coät chuïc, ñôn vò thaúng coät ñôn vò. Vieát daáu coäng. Keû vaïch ngang.
30
 20
50
+
b) Tính : ( töø phaûi sang traùi )
 * 0 coäng 0 baèng 0 , vieát 0 
 * 3 coäng 2 baèng 5 , vieát 5 
 * vaäy 30 + 20 = 50 
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh 
Mt : Laøm ñöôïc caùc baøi taäp. Bieát coäng nhaåm 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc 
-Cho hoïc sinh môû SGK
Baøi 1 : Cho hoïc sinh töï laøm baøi roái chöõa baøi 
-Hoïc sinh chæ tính khi ñaõ ñaët tính saün 
-Khi chöõa baøi yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch tính 
Baøi 2 : 
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh coäng nhaåm 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc 
- Chaúng haïn muoán tính 20 + 30 
- Ta coäng nhaåm 2 chuïc + 3 chuïc = 5 chuïc 
- Vaäy 20 + 30 = 50 
Baøi 3 : 
- Cho hoïc sinh töï ñoïc ñeà toaùn, töï giaûi baøi toaùn 
- Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi treân baûng lôùp 
-Hoïc sinh laøm theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân 
-30 goàm 3 chuïc vaø 0 ñôn vò 
-Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân 
-20 goàm 2 chuïc vaø 0 ñôn vò 
-Vaøi hoïc sinh neâu laïi caùch coäng 
 -Hoïc sinh töï laøm baøi .
- 3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi 
-Hoïc sinh töï laøm baøi .
-Khi chöõa baøi hoïc sinh ñoïc keát quaû theo töøng coät 
4.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh.
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm tính. Hoaøn thaønh baøi taäp trong vôû Baøi taäp 
- Chuaån bò baøi : Luyeän taäp 
 ..
HOÏC VAÀN
uynh, uych
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
	- Đọc được : uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch; từ và các câu ứng dụng
	- Viết được : uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch
	- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang
B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
	- Tranh ảnh cha mẹ HS đưa con đi học, các em HS chơi vật nhau.
	- Phiếu từ: Phụ huynh, luýnh quýnh, khuỳnh tay, hoa quỳnh, ngã huỵch, uỳnh uỵch, huých tay.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	I. Ổn định lớp: 
	II. Bài cũ: 
	- Cho 1 số HS chơi trò tìm chữ bị mất.
	- GV kt 1 số em ghép vần: uât, uyêt; 1 số em đọc trơn các từ chứa vần: uât, uyêt - Cho cả lớp Viết: uât, uyêt, tuyệt đối, quyết tâm.
	III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
2. Dạy vần:
+ Vần uynh: Giới thiệu vần mới có trong từ: phụ huynh; chỉ vào tranh trong SGK.
- GV viết bảng: phụ huynh.
- GV viết vần: uynh.
+ Vần uych: 
(Trình tự như vần uynh)
- Đọc và tìm nghĩa từ ứng dụng:
GV dùng đt để giải thích.
TC: chọn đúng từ.
HS chỉ vào tranh và nói theo: phụ huynh.
HS nhận xét tiếng: huynh.
HS đọc trơn, phân tích vần: uynh.
HS tự viết, đọc và ghép tiếng có vần: uynh.
HS tự đọc trơn từ: phụ huynh.
HS Viết: uynh, huynh, phụ huynh.
HS nhận xét bài viết của bạn.
HS so sánh vần: uynh, uych.
HS đọc: luýnh quýnh, khuỳnh tay, huỳnh huỵch, uỳnh uỵch.
HS tự tìm tiếng có chứa vần: uynh, uych.
Thi đua chọn từ chứa vần: uynh, uych.
Tiết 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc: 
Củng cố kết quả học ở tiết1.
Đọc câu và đoạn ứng dụng:
- GV đọc mẫu.
b. Luyện viết:
c. Luyện nói theo chủ đề: Các loại đèn dùng trong nhà: đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang.
GV quan sát các nhóm làm việc và giúp đỡ HS gặp khó khăn.
d. Hd HS làm bài tập trong vở BTTV. 
- HS đọc trơn lại vần, từ khóa, từ ứng dụng đã học.
- HS chỉ vào chữ theo lời đọc của GV.
- HS đọc từng dòng thơ .
- HS đọc liền 2 dòng, cả câu có nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng.
- HS thi đọc giữa các nhóm.
- HS tìm từ có chứa vần: uynh, uych.
- HS tập viết trong vở TV1/2.
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. 
- HS làm việc trong nhóm, nói về một loại đèn em dùng đọc sách hoặc học ở nhà.
- HS làm BT
	4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
	- TC: xướng, họa để nhớ vần uynh và uych.
	- Dặn: HS ôn bài ở nhà, tìm từ có chứa vần mới học, đọc lại cả bài trong SGK, viết từ: phụ huynh, ngã huỵch vào vở. Chuẩn bị bài mới.
 .
Thöù naêm, ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2010
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT : 
 	- Bieát ñaët tính, laøm tính, coäng nhaåm soá troøn chuïc
 	- Böôùc ñaàu bieát veà tính chaát pheùp coäng; bieát giaûi toaùn coù pheùp coäng
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Phieáu baøi taäp .
 + Baûng phuï ghi caùc baøi taäp. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ñònh : haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 
2.Kieåm tra baøi cuõ : 
+ Goïi 3 hoïc sinh leân baûng laøm toaùn .
 Hoïc sinh 1 : ñaët tính roài tính 	30 + 3 0 = ? ; 50 + 2 0 = ? 
 Hoïc sinh 2 : Tính nhaåm 	50 + 10 = ? ; 60 + 30 = ? 
+Hoïc sinh döôùi lôùp chia 2 nhoùm thöïc hieän baøi treân baûng vaøo baûng con 
+ Nhaän xeùt baøi cuõ 
 3. Baøi môùi : 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1:Cuûng coá caùch ñaët tính vaø tính.
MT:HS thöïc haønh ñuùng caùc pheùp tính trong phaïm vi 100
-Cho hoïc sinh môû SGK
Baøi 1 : Neâu yeâu caàu baøi 
- Goïi 2 hoïc sinh leân baûng ñaët tính vaø tính 
20
 30
+
40
 20
+
- Cho hoïc sinh thöïc hieän treân baûng con 
- Giaùo vieân nhaän xeùt, keát luaän 
Baøi 2 : 
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 2 
-Baøi 2 a) Hoïc sinh laøm baøi treân baûng con 
-Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc pheùp tính. Giaùo vieân cuûng coá tính giao hoaùn trong pheùp coäng 
-Cho hoïc sinh môû vôû Baøi taäp toaùn 
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung 
Baøi 3 : 
-2 em ñoïc ñeà toaùn 
-Giaùo vieân toùm taét ñeà toaùn leân baûng
Lan haùi : 20 boâng hoa 
Mai haùi : 10 boâng hoa 
Caû 2 : . boâng hoa ? 
-Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh 
-Nhaéc nhôû caùch trình baøy baøi giaûi 
 Hoaït ñoäng 2: Troø chôi
Baøi 4 : Troø chôi noái pheùp tính vôùi keát quaû ñuùng 
-Giaùo vieân treo 2 baûng phuï coù ghi noäi dung baøi taäp 4 /130
-Neâu teân troø chôi, caùch chôi, thôøi gian chôi 
-Nhaän xeùt, tuyeân döông hoïc sinh 
-Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi 
-Hoïc sinh môû SGK 
-2 em leân baûng töï ñaët tính roài tính 
-Hoïc sinh nhaän xeùt, söûa baøi 
-Nhaéc laïi caùch ñaët tính , phöông phaùp tính 
½ lôùp thöïc hieän 2 pheùp tính 
2 em leân baûng söûa baøi 
-1 daõy baøn / 2 baøi 
-Hoïc sinh töï laøm vaø chöõa baøi 
 20 + 30 = 50 
 30 + 20 = 50 
- Hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt 
- 2 em leân baûng chöõa baøi 
 - Lan haùi ñöôïc 20 boâng hoa. Mai haùi ñöôïc 10 boâng hoa. Hoûi caû 2 baïn haùi ñöôïc bao nhieâu boâng hoa ? 
-Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn 
- Moãi ñoäi cöû 4 em xeáp haøng, moãi em noái xong 1 baøi thì chaïy xuoáng ñeå baïn keá tieáp leân noái. Ñoäi naøo noái ñuùng, nhanh nhaát laø thaéng cuoäc.
4.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
 - Daën hoïc sinh laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp 
- Chuaån bò baøi : Tröø caùc soá troøn chuïc 
HOÏC VAÀN
Ôn tập
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
- Đọc được các vần: uê, uy, uơ, uya, uân, uyên, uât, uyêt, uynh, uych đã học trong các bài từ 98 đến 102. 
- Đọc được từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 98 đến 102. 
- Viết được các vần : uê, uy, uơ, uya, uân, uyên, uât, uyêt, uynh, uych; từ ngữ ứng dụng từ bài 98 đến bài 102
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Truyện kể mãi không hết 
B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- Tranh minh họa các phiếu từ của các bài từ 98 đến bài 10 và các phiếu từ: ủy ban, hòa thuận, luyện tập.
- Bảng ôn kẻ sẵn trên bảng, các phiếu trắng để HS điền từ.
- Tranh minh họa câu chuyện: Truyện kể mãi không hết.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ôn các vần: uê, uy, uơ
TC: xướng họa.
GV hd luật chơi, GV làm quản trò.
2. Học bài ôn. GV ghi các vần đã học từ bài 98 đến bài 102.
a. GV dùng bảng ôn và làm mẫu.
Ghép các vần ở từng ô cột dọc với từng âm ở ô dòng ngang để tạo vần sau đó đọc trơn từng vần đã ghép. 
b. GV quan sát các nhóm và giúp đỡ các em gặp khó khăn..
GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm viết các vần theo từng bảng ôn.
- HS thực hiện trò chơi.
- HS đọc các vần ở dòng đầu mỗi bài.
- HS tự ôn cách đọc các vần trên bảng
- HS quan sát.
- HS tự làm việc với bảng ôn theo từng cặp.
- HS đọc trơn các từ: ủy ban, hòa thuận, Luyện tập.
- HS thi viết đúng giữa các nhóm.
Tiết 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
c. GV hd HS hiểu quy định của cuộc chơi: Thi giữa 4 nhóm trong lớp, mỗi nhóm phải tìm đủ từ có chứa 10 vần ôn, số lượng từ tìm cho mỗi vần không hạn chế. Viết các từ tìm được của nhóm lên phiết trắng, ghi số nhóm vào góc trên bên trái của phiếu. Dán phiếu lên đúng ô dành cho các từ cần điền ở bảng ôn đã kẻ sẵn trên bảng lớp.
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc: 
GV đọc mẫu cả đoạn.
b. Luyện viết: 
c. Kể chuyện:
- GV kể lần1.
- GV kể lần 2, hỏi HS để HS nhớ tằng đoạn.
d. Hd làm bài tập.
- HS chơi tìm từ có chứa các vần đã học để luyện đọc các từ và mở rộng vốn từ có chứa các vần ôn.
- HS thực hiện trò chơi.
Các nhóm dán xong kết quả, mỗi nhóm đại diện lên đọc kết quả.
- HS luyện đọc trơn đoạn thơ trong bài.
- HS nghe GV đọc mẫu cả bài.
- HS luyện đọc theo từng cặp.
Đọc từng dòng thơ, đọc cả đoạn thơ có nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ.
- Tìm tiếng trong đoạn có chứa vần đang ôn.
- HS đọc đt cả đoạn. Chơi trò đọc tiếp nối giữa các nhóm, mỗi bàn đọc 2 dòng.
- HS tập viết trong vở TV1/2
	4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
	- Dặn HS đọc các vần, từ và đoạn thơ trong bài.
	- Kể lại một số đoạn hoặc cả câu chuyện: Truyện kể mãi không hết cho bạn hoặc người thân nghe.
	- Chuẩn bị bài mới.
MÓ THUAÄT
 VEÕ CAÂY, VEÕ NHAØ
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT :
 	- Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc moät soá loaïi caây veà hình daùng vaø maøu saéc
 	- Bieát caùch veõ caây ñôn giaûn
 	- Veõ ñöôïc hình caây vaø veõ maøu theo yù thích.
 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
1. Giaùo vieân: 
 - Tranh, aûnh moät soá caây vaø nhaø
 - Hình veõ minh hoïa moät soá caây vaø nhaø
2. Hoïc sinh:
 - Vôû taäp veõ 1
 - Buùt chì, buùt daï, saùp maøu
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Giôùi thieäu hình aûnh caây vaø nhaø:
_GV giôùi thieäu tranh, aûnh coù caây, nhaø ñeå HS quan saùt vaø nhaän xeùt
GV giôùi thieäu theâm moät soá tranh aûnh veà phong caûnh (tranh coù caây, nhaø, ñöôøng ñi, ao hoà
2.Höôùng daãn HS caùch veõ caây vaø nhaø:
_GV höôùng daãn treân baûng caùch veõ caây vaø nhaø:
+Veõ caây: Neân veõ thaân caønh tröôùc, voøm laù sau
+Veõ nhaø: neân veõ maùi tröôùc, töôøng vaø cöûa sau
3.Thöïc haønh:
_Gôïi yù HS laøm baøi: 
+HS trung bình: chæ caàn veõ 1 caây vaø 1 ngoâi nhaø
+HS khaù: coù theå veõ theâm nhaø, caây vaø moät vaøi hình aûnh khaùc
_Cho HS thöïc haønh
_GV theo doõi vaø giuùp HS: 
+Veõ to vöøa phaûi vôùi khoå giaáy
+Veõ theâm caùc hình aûnh khaùc: trôøi, maây, ngöôøi, 
+Veõ maøu theo yù thích
4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù:
_GV cuøng HS nhaän xeùt veà:
+Hình veõ vaø caùch saép xeáp hình veõ
+Caùch veõ maøu
_Yeâu caàu HS choïn ra baøi veõ ñeïp theo yù thích
5.Daën doø: 
 Daën HS veà nhaø chuẩn bị bài sau
_Quan saùt vaø nhaän xeùt:
+Caây:
-Laù, voøm laù, taùn laù
-Thaân, caønh caây
+Ngoâi nhaø:
-Maùi nhaø
-Töôøng nhaø, cöûa soå, cöûa ra vaøo
HS quan saùt vaø xem tranh Vôû taäp veõ 1
_Thöïc haønh veõ vaøo vôû
THUÛ COÂNG
Caét daùn hình chöõ nhaät 
YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT :
- Bieát caùch keû, caét, daùn hình chöõ nhaät
- Keû, caét, daùn ñöôïc hình chöõ nhaät. Coù theå keû, caét ñöôïc hình chöõ nhaät theo caùch ñôn giaûn. Ñöôøng caét töông ñoái thaúng. Hình daùn töông ñoái phaúng.
ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- GV : Hình chöõ nhaät maãu daùn treân giaáy neàn,tôø giaáy keû oâ lôùn.
- HS : Giaáy maøu,giaáy vôû,duïng cuï thuû coâng.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
1. OÅn ñònh lôùp : Haùt taäp theå.
2. Baøi cuõ : Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh, nhaän xeùt. Hoïc sinh ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn.
3. Baøi môùi :
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Ÿ Hoaït ñoäng 1 : 
 Muïc tieâu : Hoïc sinh tìm hieåu veà ñaëc ñieåm cuûa hình chöõ nhaät.
 Giaùo vieân treo baûng hình chöõ nhaät maãu, hoûi : Hình chöõ nhaät coù maáy caïnh? Ñoä daøi caùc caïnh nhö theá naøo?
 Giaùo vieân keát luaän : Hình chöõ nhaät coù 2 caïnh daøi baèng nhau vaø 2 caïnh ngaén baèng nhau.
Ÿ Hoaït ñoäng 2 :
 Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát caùch keû vaø caùch rôøi hình chöõ nhaät theo 2 caùch.
 Giaùo vieân höôùng daãn maãu caùch keû.
 a) Caùch keû hình chöõ nhaät :
 Giaùo vieân thao taùc maãu töøng böôùc thong thaû. Giaùo vieân ghim tôø giaáy keû oâ leân baûng. Laáy 1 ñieåm A treân maët giaáy keû oâ, töø A ñeám xuoáng 5 oâ theo doøng keû ñöôïc ñieåm D. Töø A vaø D ñeám sang phaûi toâ theo ñöôøng keû ta ñöôïc B vaø C. Noái laàn löôït AgB, BgC, C vôùi D, D vôùi A ta ñöôïc hình chöõ nhaät ABCD.
 b) Caét vaø daùn hình chöõ nhaät :
 Caét theo caïnh AB, BC, CD, DA ñöôïc hình chöõ nhaät,boâi hoà,daùn caân ñoái.
 Cho hoïc sinh thöïc haønh,giaùo vieân quan saùt.
 c) Höôùng daãn caùch keû thöù 2 :
 Taän duïng 2 caïnh cuûa tôø giaáy laøm 2 caïnh cuûa hình chöõ nhaät coù ñoä daøi cho tröôùc, nhö vaäy chæ coøn caét 2 caïnh coøn laïi.
 Giaùo vieân cho hoïc sinh thöïc haønh keû, caét hình chöõ nhaät theo caùch ñôn giaûn treân giaáy vôû coù keû oâ. 
 Hoïc sinh quan saùt hình chöõ nhaät maãu vaø traû lôøi caâu hoûi.
 Hoïc sinh nhaéc laïi keát luaän.
 Hoïc sinh nghe vaø quan saùt giaùo vieân laøm maãu,ghi nhôù.
 Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân thao taùc maãu töøng böôùc caét vaø daùn. Hoïc sinh keû, caét hình chöõ nhaät treân giaáy vôû.
 Hoïc sinh theo doõi.
 Hoïc sinh thöïc haønh keû vaø caét treân giaáy vôû.
 4. Cuûng coá – Daën doø :
 - Neâu laïi caùch keû vaø caét hình chöõ nhaät.
 - Tinh thaàn, thaùi ñoä cuûa hoïc sinh.
 - Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cho tieát sau.
..
Thöù saùu, ngaøy 5 thaùng 3 naêm 2010 
TOAÙN
TRÖØ CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT : 
 	- Bieát ñaët tính, laøm tính, tröø nhaåm caùc soá troøn chuïc.
 	- Bieát giaûi toaùn coù lôøi vaên
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Caùc boù, moãi boù coù 10 que tính ( 1 chuïc ) 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ñònh : haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 
2.Kieåm tra baøi cuõ : 
+ Neâu caùc soá troøn chuïc 
+ Goïi hoïc sinh leân baûng ñaët tính roài tính : 30 + 20 = ? ; 50 + 10 = ? 
+ Hoïc sinh laøm vaøo baûng con 
Baøi môùi : 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu tröø caùc soá troøn chuïc
Mt : Hoïc sinh bieát caùch tröø 2 soá troøn chuïc 
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi leân baûng 
- Höôùng daãn hoïc sinh laáy 50 que tính (5 boù que tính )
- Höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát 50 goàm 5 chuïc vaø 0 ñôn vò. Giaùo vieân vieát leân baûng ( gioáng SGK ) 
-Tieán haønh taùch 20 que tính ra ( 2 boù que tính ) 
- Giaùo vieân vieát leân baûng (gioáng SGK)
Chuïc
Ñ.vò
5
0
2
0
3
0
-
-Chuù yù : thao taùc “taùch ra” töông öùng vôùi pheùp tröø 
- Soá que tính coøn laïi goàm 3 boù chuïc vaø 0 que tính rôøi 
- Vieát 3 ôû coät chuïc vaø 0 ôû coät ñôn vò ( nhö SGK)
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh kyõ thuaät laøm tính tröø 
-Ñaët tính : vieát 50 roài vieát 20 sao cho chuïc thaúng coät vôùi chuïc, ñôn vò thaúng coät vôùi ñôn vò .Vieát daáu keû vaïch ngang tính t

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 24 CKTKN.doc