Giáo án Lớp 1 - Tuần 4 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thúy

THỨ T MÔN TÊN BÀI DẠY thời ượng Ghi chú

2 1 TV Bài 13: n – m 40

 2 TV // 35

 3 T Bằng nhau, dấu = 35

 4 AN GV chuyên

 5 MT GV chuyên 35

3 1 ĐĐ Bài 2: Gọn gàng, sạch sẽ (T2) 30 GDVSCN

 2 TV Bài 14: d – đ 40

 3 TV // 35

 4 T Luyện tập 35

 5 PÑ Keøm toaùn + tieáng vieät 35

4 1 TV Bài15: t – th 40

 2 TV // 35

 3 TNXH Bài 4: Bảo vệ mắt và tai 35 GDVSCN

 4 TD Bài 4 30

 5 PĐ Keøm toaùn + tieáng vieät 35

5 1 TV Bài 16: Ôn tập 40

 2 TV // 35

 3 T Luyện tập chung 35

 4 TC Xé dán hình vuông, hình tròn 30

 5 PÑ Keøm toaùn +tieáng vieät 35

6 1 TViết Bài 3: lễ, cọ, bờ, hổ 35

 2 TViết Bài 4: mơ do ta thơ 35

 3 T Số 6 35

 4 SHL Tổng kết tuần 4, KH tuần 5 35

 5 PÑ Keøm toaùn +tieáng vieät 35

 

doc 29 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 392Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 4 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 baèng soá khoùm caây ( 3) 
 Ta coù : 3 baèng 3
- GV cho hs neâu caâu hoûi caùc tranh khaùc nhau ñeå hình thaønh quan heä baèng nhau.
- GV giôùi thieäu: ba baèng ba vieát nhö sau: 
3 = 3
- GV chæ vaøo 3 = 3. Goïi hs ñoïc
* Nhaän bieát 4 = 4 
- GV cho HS quan saùt tranh 
HĐ2. Thöïc haønh 
 Baøi 1: HĐCN (sgk,bảng phụ)
MT: Viết được dấu bằng nhau.
- GV neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Baøi 2 : HĐCN (sgk,bảng phụ)
MT: Bieát söû duïng töø baèng nhau,dấu bằng để so sánh các số.
- GV neâu yeâu caàu cuûa baøi 
- Giao việc
- Nhận xét - tuyên dương.
Baøi 3 và 4 :HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Bieát söû duïng töø baèng nhau,dấu bằng, dấu lớn, dấu bé để so sánh các số.
- Thực hiện tương tự bài 2
3. Củng cố - Dặn dò 
- HS 1: 3<4
- HS 2 : 2< 5
- Nhận xét
- HS quan saùt.
- Coù 3 con höôu 
- Coù 3 khoùm caây 
- Coù 3 caùi li vaø 3 caùi muoãng
- HS ñoïc: ba baèng ba
- HS töï neâu caâu hoûi vaø traû lôøi.
- HS làm bài sgk, bảng phụ
- Trình bày kết quả. 
- Nhận xét
- HS làm bài sgk, bảng phụ
- Trình bày kết quả. 
- Nhận xét
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Tiết 1 Đạo đức
 Gọn gàng sạch sẽ ( tiết 2)
GDLGVSCN: Phòng bệnh ngoài da
I. Mục tiêu
- Nêu được một số biểu hiện cụ thể về ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết lợi ích của ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
- Biết giữ vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ.
* GDVSCN:
- Nêu được nguyên nhân bệnh ngoài ra.
- Ích lợi của việc của việc tắm , giặt bằng nước sạch thường xuyên có thể ngăn ngừa các bệnh ngoài da.
II. Đồ dùng dạy học.
 - Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc.
 - Baøi haùt “Rửa maët nhö meøo” nhaïc vaø lôøi Haøn Ngoïc Bích.
 - Buùt chì hoaëc saùp maøu, löôïc chaûi ñaàu.
III. Các hoạt động dạy học
HĐGV
HĐHS
1. Kieåm tra baøi cuõ
- GV ñöa tranh 2: 
Baïn aên maëc goïn gaøng vaø khoâng goïn gaøng.
- GV nhaän xeùt, tuyên dương
2. Baøi môùi
Giôùi thieäu: Goïn gaøng saïch seõ.
* Hoaït ñoäng 1: Quan saùt tranh laøm baøi 3
MT: Biết giữ vệ sinh cá nhân, đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ.
* Tích hợp:
- Nêu được nguyên nhân bệnh ngoài ra.
- Ích lợi của việc của việc tắm , rửa bằng nước sạch thường xuyên có thể ngăn ngừa các bệnh ngoài da.
- GV cho HS laøm baøi taäp 3.
- Yêu cầu
- Nhận xét, tuyên dương
KL: Chuùng ta neân laøm nhö caùc baïn trong tranh (1,3,4,5,7,8).
- Em hãy kể tên những con vật nhỏ có thể sống trên cơ thể các em?
- Những con vật đó thích sống ở đâu?
- Nếu con vật đó sống trên cơ thể, các em sẽ có cảm giác như thế nào?
- Muốn cơ thể luôn sạch sẽ, không bị các bệnh ngoài da. Hằng ngày các em cần phải làm những việc gì?
- Nhận xét, chốt ý
* Hoaït ñoäng 2: Thi haùt
MT: Hát được bài hát “Rửa maët nhö meøo” 
- GV cho HS thi haùt taäp theå
- Lieân heä thöïc teá trong lôùp chuùng ta, coù em naøo gioáng meøo khoâng?
- Nhận xét, chốt ý
* Hoaït ñoäng 3: Bài tập 4
MT: Biết giúp đỡ nhau sửa lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng, sạch sẽ.
- Yêu cầu
- GV cho HS giuùp nhau töøng ñoâi moät, söûa sang quaàn aùo ñaàu toùc goïn gaøng.
- GV nhaän xeùt, tuyên dương
* Hoaït ñoäng 4: Cho HS thi nhau ñoïc thô.
MT: Đọc được câu thơ cuối bài
- Hướng dẫn đọc
 Đầu tóc em chải gọn gàng
Áo quần sạch sẽ trông càng thêm yêu
- GV nhaän xeùt, chốt ý
3. Cuûng coá - Daën doø
- HS nhaän xeùt.
- HS thaûo luaän theo tranh.
- Đại diện trình bày
- Nhận xét, bổ sung
- Bọ chét, giận, chấy, ghẻ.
- Thích ẩn náu trên cơ thể ...
- Ngứa ngáy, khó chịu, gãi nhiều da bị trầy xước, mọc mụn...
- TLCN
- Nhận xét, bổ sung
- Haùt baøi: “Rửa maët nhö meøo” 
- Khoâng coù baïn naøo
- HS thöïc haønh töøng ñoâi 1.
- HS nhaän xeùt.
- HS thi nhau ñoïc.
Tiết 2 Tiếng việt
Bài14 : d – đ
I. Mục tiêu
 - Học sinh đọc được d, đ, dê, đò. Đọc được từ và câu ứng dụng 
 -Viết được d, đ, dê, đò. 
 - Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: dế, cá, cờ,bi ve, lá đa.
II. Đồ dùng dạy học
- Bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ,bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
- GV chỉ bảng
- GV đọc
- Nhận xét, ghi điểm
2.Bài mới
Giới thiệu bài và ghi bảng
HĐ1.Dạy âm d
MT: Nhận biết, đọc và phân tích được tiếng chứa âm d
- Viết bảng
- Hướng dẫn đọc- đọc mẫu
- Yêu cầu
- GV giơ bảng cài đúng
- Yêu cầu
- Chúng ta vừa học âm gì?
- Có âm d muốn có tiếng dê lấy thêm âm gì? ghép ntn?
- Yêu cầu
- GV giơ bảng cài đúng
- Yêu cầu
- GV viết bảng- yêu cầu
- Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
- Hôm nay chúng ta sẽ học tiếng dê rút ra từ ND tranh.
- GV viết bảng- yêu cầu
- Đọc tổng hợp:
+ Yêu cầu
+ Nhận xét,chốt ý
HĐ2.Dạy âm đ
MT: Nhận biết, đọc và phân tích được tiếng chứa âm đ
(Hướng dẫn tương tự như trên)
- So sánh 2 âm
HĐ3. Hướng dẫn viết
MT: Viết được d, đ, dê, đò. 
- Hướng dẫn qtrình viết:d, đ, dê, đò
- Yêu cầu 
- Nhận xét, sửa chữa
HĐ4. Dạy tiếng từ
MT: Đọc được tiếng và từ ứng dụng
- GV ghi bảng:
 da- de - do
 đa - đe - đo
 da dê đi bộ
- Yêu cầu
- Nhận xét, chốt ý
HĐ5.Củng cố
Thi tìm tiếng có âm vừa học
Tiết 3
HĐ1. Bài cũ
- Nhắc lại 2 âm vừa học
- So sánh 2 âm
HĐ2.Luyện đọc
a. Đọc bài trên bảng lớp
- Yêu cầu
b. Đọc câu
- Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
- Giảng tranh - Ghi bảng câu ứng dụng
Dì Na đi đò, bé và mẹ đi bộ
- Yêu cầu
c. Đọc bài trong SGK
- Yêu cầu
- Nhận xét, ghi điểm
- Yêu cầu
HĐ3. Luyện viết
MT: Viết được d, đ, dê, đò. 
- GV nêu yêu cầu viết
- Hướng dẫn qtrình viết: d, đ, dê, đò
- Yêu cầu
- Theo dõi- hdẫn HS viết
- Chấm bài,nhận xét
HĐ4. Luyện nói
MT: Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: dế, cá, cờ,bi ve, lá đa.
- GV giới thiệu chủ đề ghi bảng: 
+ GVgợi ý : 
- Tranh vẽ gì ? 
- Em biết những loại bi nào?
- Cá cờ thường sống ở đâu?
- Nhà em có nuôi cá không?
- Dế thường sống ở đâu?
- Bắt dế như thế nào?
- GV nhận xét,chốt ý.
HĐ5. Bài tập
MT: Làm được bài tập trong VBT
Bài 1.Nối
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Yêu cầu
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2.Điền d, đ vào chỗ chấm 
- Hướng dẫn tương tự bài 1
3.Củng cố
- HS nối tiếp nhau đọc bài cũ
- CL viết bảng con
- Nhận xét
- CN đọc nối tiếp
- Cài bảng d
- Nhìn bảng cài chỉnh sửa
- CN đọc nối tiếp
- TLCN
- TLCN
- Cài bảng dê
- Nhìn bảng cài chỉnh sửa
- Nhìn bảng cài phân tích tiếng
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- CN đọc nối tiếp
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- CL viết bảng con
- Trình bày 
- Nhận xét
- HS lên bảng gạch chân tiếng có âm vừa học
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- TLCN
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- CN đọc nối tiếp
- 2 HS đọc cả bài
- CL đọc ĐT
-Viết bài theo lệnh của GV
- HS đọc : dế, cá cờ, bi ve, lá đa.
- Luyện nói theo các câu hỏi gợi ý của GV
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
Tiết 4 Toán
Luyện tập
I. Muïc tieâu
- Biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu = , , để so sánh các số trong phạm vi 5.
- Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ ghi nội dung các bài tập
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
HĐGV
HĐHS
1. Kieåm tra baøi cuõ
- Goïi HS làm bài
- Nhận xét - tuyên dương
2. Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi
HĐ1. Höôùng daãn luyeän taäp
Baøi 1: HĐCN (sgk,bảng phụ)
MT: Biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu = , , để so sánh ...
- GV neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Baøi 2 : HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Biết sử dụng các từ bằng nhau, bé hơn, lớn hơn và các dấu = , , để so sánh ...
- GV neâu yeâu caàu cuûa baøi 
- Giao việc
- Nhận xét - tuyên dương.
Baøi 3:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: HS biết so sánh các số và nối được theo mẫu
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc 
- Nhận xét - tuyên dương
3. Cuûng coá - Daën doø
- HS1: 5 > 4 3 = 3 2 < 5
- HS2: 1 1 2 = 2
- HS3: 1 = 1 3 2
- Nhận xét 
- HS làm bài sgk, bảng phụ
- Trình bày kết quả. 
- Nhận xét
- HS làm bài sgk, bảng phụ
- Trình bày kết quả. 
- Nhận xét
- HS làm bài sgk, bảng phụ
- Trình bày kết quả. 
- Nhận xét
Thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2010
Tiết 1 Tiếng việt 
Bài 15 : t - th
I. Mục tiêu:
- Đọc được t, th, tổ, thỏ. Đọc được từ và câu ứng dụng.
- Viết được t, th, tổ, thỏ. 
- Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: ổ, tổ.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ ghi nội dung bài cũ
- Bộ đồ dùng - tranh minh họa bài học
III. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
- GV chỉ bảng
- GV đọc
- Nhận xét, ghi điểm
2.Bài mới
Giới thiệu bài và ghi bảng
HĐ1.Dạy âm t
MT: Đọc được t, phân tích và đọc được tiếng tổ
- Viết bảng
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu
- Yêu cầu
- GV giơ bảng cài đúng
- Yêu cầu
- Chúng ta vừa học âm gì?
- Có âm t muốn có tiếng tổ lấy thêm âm và dấu thanh gì?ghép ntn?
- Yêu cầu
- GV giơ bảng cài đúng
- Yêu cầu
- GV viết bảng- yêu cầu
- Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
- Hôm nay chúng ta sẽ học tiếng tổ rút ra từ ND tranh.
- GV viết bảng - yêu cầu
- Đọc tổng hợp:
+ Yêu cầu
+ Nhận xét, chốt ý
HĐ2.Dạy âm th
MT: Đọc được âm th, phân tích và đọc được tiếng thỏ
(Hướng dẫn tương tự như trên)
- So sánh 2 âm
HĐ3.Hướng dẫn viết
MT: Viết được t, th, tổ, thỏ. 
- Hướng dẫn quy trình viết:t, th, tổ, thỏ. 
- Yêu cầu 
- Nhận xét, sửa chữa
HĐ4. Dạy tiếng từ
MT: Đọc được từ ứng dụng
- GV ghi bảng:
 to - tơ - ta
 tho - thơ - tha
 ti vi thợ mỏ
- Yêu cầu
- Nhận xét,chốt ý
HĐ5.Củng cố
Thi tìm tiếng có âm vừa học.
Tiết 2
HĐ1.Bài cũ
- Nhắc lại 2 âm vừa học
- So sánh 2 âm
HĐ2.Luyện đọc
a. Đọc bài trên bảng lớp
- Yêu cầu
b. Đọc câu
- Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
- Giảng tranh - Ghi bảng câu ứng dụng
Bố thả cá mè, bé thả cá cờ
- Yêu cầu
c. Đọc bài trong SGK
- Yêu cầu
- Nhận xét, ghi điểm
- Yêu cầu
HĐ3.Luyện viết
MT: Viết được t, th, tổ, thỏ. 
- GV nêu yêu cầu viết
- Hướng dẫn qtrình viết: t, th, tổ, thỏ. 
- Yêu cầu
- Theo dõi- hdẫn HS viết
- Chấm bài, nhận xét
HĐ4. Luyện nói
MT:Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề:ổ, tổ.
- Giới thiệu chủ đề luyện nói
- GV gợi ý : 
- Trong tranh vẽ gì?
- Con gì có tổ?
- Con gì có ổ?
- Con vật có ổ, tổ còn người ta có gì để ở?
- Em có nên phá ổ tổ của các con vật không? Vì sao?
- Nhận xét,chốt ý
HĐ5.Bài tập
MT: Làm được bài tập trong VBT
Bài 1.Nối
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Yêu cầu
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2.Điền t, th vào chỗ chấm 
- Hướng dẫn tương tự bài 1
3.Củng cố 
- HS nối tiếp nhau đọc bài cũ
- CL viết bảng con
- Nhận xét
- CN đọc nối tiếp
- Cài bảng t
- Nhìn bảng cài chỉnh sửa
- CN đọc nối tiếp
- TLCN
- TLCN
- Cài bảng tổ
- Nhìn bảng cài chỉnh sửa
- Nhìn bảng cài phân tích tiếng
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- CN đọc nối tiếp
- CN đọc nối tiếp (pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- CL viết bảng con
- Trình bày
- Nhận xét
- HS lên bảng gạch chân tiếng có âm vừa học
- CN đọc nối tiếp (pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- TLCN
- CN đọc nối tiếp (pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- CN đọc nối tiếp (pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- CN đọc nối tiếp
- 2 HS đọc cả bài
- CL đọc ĐT
-Viết bài theo lệnh của GV
- HS đọc : ổ, tổ
- Luyện nói theo các câu hỏi gợi ý của GV
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
Tiết 3 Tự nhiên xã hội 
Bảo vệ mắt và tai
GDVSCN: Phòng bệnh mắt hột
I. Mục tieâu:
- Nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.
* GDVSCN: Nêu được các biểu hiện và tác hại của bệnh mắt hột. Biết cách phòng tránh bệnh mắt hột.
II. Ñoà duøng daïy hoïc
- Caùc hình trong baøi 4 SGK
- Moät soá tranh, aûnh veà caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán maét vaø tai.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Baøi môùi
- GV Giôùi thieäu baøi vaø ghi ñeà 
Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK
MT: HS nhaän ra vieäc gì neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä maét.
*Caùch tieán haønh:
Böôùc 1: 
- GV höôùng daãn HS quan saùt töøng hình ôû trang 10 SGK taäp ñaët vaø taäp traû lôøi caâu hoûi cho töøng hình
- HS chæ vaøo hình ñaàu tieân beân traùi vaø hoûi:
+ Khi coù aùnh saùng choùi chieáu vaøo maét, baïn trong hình veõ ñaõ laáy tay che maét, vieäc laøm ñoù laø ñuùng hay sai? chuùng ta coù neân hoïc taäp baïn ñoù khoâng?
Böôùc 2: 
- Yêu cầu
- Nhận xét, chốt ý
* Cho HS quan sát bộ tranh VSCN
- Mắt bị bệnh khác mắt thường ở điểm nào?
- Nêu các dấu hiệu của bệnh mắt hột?
- Bệnh mắt hột có hại gì?
- Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh mắt hột?
* Nhận xét – Kết luận: Khi bị bệnh mắt hột, người bệnh có biểu hiện như: ngứa mắt, đỏ mắt, cộm mắt......
Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK
Muïc tieâu: HS nhaän ra vieäc gì neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä tai
 *Caùch tieán haønh:
Böôùc 1: 
- GV höôùng daãn HS quan saùt hình/11SGK vaø taäp ñaët caâu hoûi cho töøng hình.
- HS chæ vaøo hình ñầu tieân beân traùi trang saùch vaø hoûi:
 + Hai baïn ñang laøm gì?
 + Theo baïn vieäc laøm ñoù laø ñuùng hay sai?
Böôùc 2: 
- GV cho HS xung phong traû lôøi
- Tieáp theo, GV laàn löôït neâu caùc caâu hoûi cho caû lôùp thaûo luaän:
+ Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu maét cuûa chuùng ta bò hoûng?
+ Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu tai cuûa chuùng ta bò ñieác? 
+ Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu muõi, löôõi, da cuûa chuùng ta maát heát caûm giaùc?
* Keát luaän: Nhôø coù maét ( thò giaùc), muõi (khöùu giaùc), tai (thính giaùc), löôõi (vò giaùc), da (xuùc giaùc) maø chuùng ta nhaän bieát ñöôïc moïi vaät xung quanh, neáu moät trong nhöõng giaùc quan ñoù bò hoûng chuùng ta seõ khoâng theå bieát ñöôïc ñaày ñuû veà caùc vaät xung quanh. Vì vaäy chuùng ta cần phaûi baûo veä vaø giöõ gìn an toaøn caùc giaùc quan cuûa cô theå.
2. Cuûng coá - daën doø
- Caû lôùp haùt baøi: Röûa maët nhö meøo
- HS hoûi vaø traû lôøi theo höôùng daãn cuûa GV
- Trình bày kết quả
- HS theo doõi
 - Quan sát tranh - TLCH
- Mắt đau, bị sưng, đỏ...
- Đỏ mắt, có dử, hay chảy nước mắt...
- Ảnh hưởng tới việc học tập...
- Giữ VSCN như: Rửa mặt bằng nước sạch, không dùng chung khăn ...
- HS thay phieân nhau taäp ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi.
- HS traû lôøi
- HS traû lôøi
 - HS traû lôøi
- HS theo doõi
-HS traû lôøi
Tiết 4 Thể dục
Ñoäi hình ñoäi nguõ – Troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi”
Muïc tieâu 
Bieát caùch taäp hôïp haøng doïc, doùng thaúng haøng doïc.
Biết ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ.
Nhaän bieát ñöôïc höôùng ñeå xoay ngöôøi veà höôùng bên phaûi hoaëc bên traùi.
Tham gia chôi ñöôïc.
Ñòa ñieåm – phöông tieän
ÑÑ: Treân saân tröôøng, doïn veä sinh nôi taäp, baûo ñaûm an toaøn trong taäp luyeän.
PT: Chuaån bò coøi. 
Noäi dung – phöông phaùp leân lôùp 
NOÄI DUNG
PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP
Phaàn môû ñaàu 
- GV nhaän lôùp. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc.
Ñöùng voã tay, haùt 
Giaäm chaân taïi choã, ñeám theo nhòp 
Phaàn cô baûn 
OÂn taäp hôïp haøng doïc,doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ.
+ GV ñieàu khieån moät laàn roài höôùng daãn giuùp ñôõ caùn söï taäp hôïp.
Quay phaûi, quay traùi.
+ GV ñieàu khieån vaø uoán naén söûa sai.
* Taäp phoái hôïp: Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ, quay phaûi, quay traùi.
Troø chôi “Dieät caùc con vaät coù haïi” 
+ GV neâu teân troø chôi, nhaéc laïi caùch chôi. Sau ñoù cho HS chôi thöû 1 laàn roài chôi chính thöùc.
Phaàn keát thuùc 
Ñöùng voã tay vaø haùt.
GV cuøng HS heä thoáng baøi.
GV nhaän xeùt giôø hoïc 
Giao baøi taäp veà nhaø.
* * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * 
5
Quay traùi
Quay phaûi
 * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * 
5
Thứ năm ngày 9 tháng 9 năm 2010
Tiết 1 Tiếng việt
Bài 16 : Ôn tập
I. Mục tiêu
- Đọc được i, a, n, m, t, th các từ ngữ,câu ứng dụng từ bài 12 đến bài 16.
- Viết được i, a, n, m, t, th các từ ngữ,câu ứng dụng từ bài 12 đến bài 16.
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể:Cò đi lò dò
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng ôn.Tranh ảnh minh hoạ sgk, bộ chữ THTV.
III. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ 
- GV kiểm tra đọc, viết chữ bài 15
- GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới
 Giới thiệu bài
 HĐ1. Hướng dẫn ôn tập
MT: Đọc được i, a, n, m, t, th các từ ngữ ứng dụng từ bài 12 đến bài 16
a. Các chữ và âm đã học
- GV đọc mẫu
- Yêu cầu
b. Ghép chữ thành tiếng
- GV hướng dẫn yêu cầu HS ghép
- GV ghi bảng 
- Ghép tiếng với dấu tạo tiếng mới
- Yêu cầu
c. Đọc từ ngữ ứng dụng
- GV giới thiệu từ ghi bảng : 
 tổ cò lá mạ
 da thỏ thợ nề 
- Yêu cầu
HĐ2. Hướng dẫn viết
MT: Viết được từ: tổ cò, lá mạ
- GV hướng dẫn qui trình viết : 
 tổ cò, lá mạ
- Yêu cầu
- Nhận xét, sửa sai.
Tiết 2
HĐ1. Bài cũ
- Nhắc lại nội dung bài vừa học
HĐ2. Luyện đọc
MT: Đọc được bài trên bảng lớp, đọc câu và đọc bài trong SGK.
a. Đọc bài trên bảng lớp
- Yêu cầu
b. Đọc câu
- Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
- Giảng tranh - Ghi bảng câu ứng dụng Cò bố mò cá, cò mẹ tha cá về tổ
- Yêu cầu
- Nhận xét.
c. Đọc bài trong SGK
- Yêu cầu
- Nhận xét, ghi điểm
- Yêu cầu
HĐ3. Luyện viết
MT: Viết được từ: tổ cò, lá mạ
- GV nêu yêu cầu viết
- Hướng dẫn quy trình viết:tổ cò,lá mạ
- Yêu cầu
- Theo dõi- hdẫn HS viết
- Chấm bài, nhận xét
HĐ4. Kể chuyện
MT: Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Cò đi lò dò
- GV giới thiệu truyện, kể chuyện
-Yêu cầu
- GV nhân xét, chốt ý.
HĐ5. Bài tập
MT: Làm được bài tập trong VBT
Bài 1.Nối
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu - Giao việc
- Yêu cầu
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2.Điền tiếng vào chỗ chấm 
- Hướng dẫn tương tự bài 1
3. Củng cố - Dặn dò
- HS đọc, viết chữ theo yêu cầu của gv.
- 1 HS chỉ bảng đọc các âm
- CN đọc nối tiếp
- CL đọc đồng thanh
- HS ghép tiếng.
- CN đọc nối tiếp
- CL đọc đồng thanh
- CN đọc nối tiếp
- CL đọc đồng thanh
- HS viết bảng con.
- Trình bày
- Nhận xét
- TLCN
- CN đọc nối tiếp 
- CL đọc ĐT
- HS quan sát tranh-TLCH 
- CN đọc nối tiếp 
- CL đọc ĐT
- CN đọc bài trong sgk 
- 2HS đọc trước lớp
- CL đọc ĐT
- HS thực hành viết vở.
- HS lắng nghe.
- TL kể chuyện trong nhóm 
- Đại diện thi tài
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
Tiết 3 Toán 
Luyện tập chung
I. Mục tiêu
- Biết sử dụng các từ bằng nhau,bé hơn,lớn hơn và các dấu=, để so sánh các số trong phạm vi 5.
- Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3.
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ ghi sẵn nội dung các bài tập.
III. Các hoạt động dạy – học
HĐGV
HĐHS
1. Kieåm tra baøi cuõ
- Goïi HS làm bài
- Nhận xét - tuyên dương
2. Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi
HĐ1. Höôùng daãn luyeän taäp
Baøi 1: HĐCN (sgk,bảng phụ)
MT: Biết vẽ thêm và gạch bớt làm cho các vật bằng nhau.
- GV neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Baøi 2 : HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Biết so sánh và nối với số thích hợp ...
- GV neâu yeâu caàu cuûa baøi 
- Giao việc
- Nhận xét - tuyên dương.
Baøi 3:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: HS biết so sánh các số và nối với số thích hợp theo mẫu.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc 
- Nhận xét - tuyên dương 
3. Cuûng coá - Daën doø
 HS1 HS2 HS3
 3 < 1 4 < 5 2 < 3
 2 < 3 4 = 4 3 < 4
 2 = 2 4 > 3 2 < 4
- Nhận xét 
- HS làm bài sgk, bảng phụ
- Trình bày kết quả. 
- Nhận xét
- HS làm bài sgk, bảng phụ
- Trình bày kết quả. 
- Nhận xét
- HS làm bài sgk, bảng phụ
- Trình bày kết quả. 
- Nhận xét
Tiết 4 Thủ công 
Bài 3: Xé dán hình vuông
I. Muïc tieâu
- Biết cách xé dán hình vuông.
- Xé, dán được hình vuông. Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
II. Đồ dùng dạy học
* GV:	 - Baøi maãu xeù daùn hình vuoâng.
	 - Hai tôø giaáy maøu khaùc nhau.
	 - Hoà daùn, giaáy traéng laøm neàn.
	 - Khaên lau tay.
* HS:	 - Giaáy nhaùp keû oâ, giaáy thuû coâng.
	 - Hoà daùn buùt chì.
	 - Vôû thuû coâng.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
HĐGV
HĐHS
1. Kieåm tra baøi cuõ
- Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh
- Nhaän xeùt 
2. Baøi môùi
Giôùi thieäu: Xé daùn hình vuoâng
HĐ 1. Höôùng daãn quan saùt.
MT: Nhận biết đặc điểm của hình vuông
- Caùc em haõy quan saùt vaø phaùt hieän moät soá ñoà vaät xung quanh mình coù daïng hình vuoâng.
HĐ 2. Höôùng daãn maãu
MT: Biết cách xé dán hình vuông.
* Xeù vaø daùn hình vuoâng
- GV laøm maãu caùc thao taùc veõ vaø xeù
- Laáy moät tôø giaáy thuû coâng ñaùnh ñaáu, ñeám oâ vaø veõ moät hình vuoâng, coù cạnh 8 ô
* Höôùng daãn daùn hình.
- Xeáp hình caân ñoái
- Boâi moät lôùp hoà moûng phía sau, ñeàu
 HĐ 3. Thöïc haønh
MT: Xé, dán được hình vuông. Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
- GV cho HS thöïc haønh
- GV theo doõi nhaéc nhôû.
3. Cuûng coá - daën doø
- GV cho HS trình baøy saûn phaåm
- Ñaùnh giaù saûn phaåm
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- HS chuaån bò moät soá tôø giaáy maøu, giaáy nhaùp coù keû oâ, buùt chì, hoà daùn, ñeå hoïc baøi xé dán hình troøn.
-Trình baøy : thöôùc, giaáy nhaùp,giaáy thuû coâng, hoà daùn, vôû thuû coâng...
- Vieân gaïch hoa, ô cửa...
- HS quan saùt 
- Laáy giaáy nhaùp keû oâ
- HS quan saùt 
- HS thöïc haønh
- HS trình baøy saûn phaåm.
Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010
Tiết 1 Tập viết
Bài 3: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
I. Mục tiêu:
Viết đúng các chữ:lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve kiểu chữ thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1,tập 1.
* Khuyến khích HS khá giỏi: Viết đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập 1.
II. Đồ dùng dạy học	
 - Bảng phụ
 - Bảng con, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ 
- GV đọc 
- Nhận xét, sửa sai
3. Bài mới
Giới thiệu bài - ghi tựa
HĐ 1. Hdẫn viết trên bảng con
MT: Viết đúng các chữ:lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
- GV hướng dẫn qui trình viết chữ: lễ
- Lưu ý nét nối và vị trí dấu thanh
- Yêu cầu
- Nhận xét - sửa chữa
- Các chữ ;cọ,bờ,hổ,bi ve hướng dẫn viết tương tự.
HĐ2. Hdẫn viết vở:
MT: Viết đúng các chữ: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve
- GV nêu yêu cầu
- Yêu cầu
- Giao việc
- GV quan sát, giúp đỡ hs về tư thế ngồi viết, cách cầm bút.
- GV chấm bài, nhận xét.
4. Củng cố - Dặn dò:
- GV chia lớp thành 2 đội:
 Thi viết nhanh viết đẹp các từ đã viết
- Nhận xét - tuyên dương
- HS hát
- HS viết bảng con, bảng lớp.
- Trình bày.
- Nhận xét
- Vài em nhắc tựa
-Theo dõi
- HS viết trên bảng con 
- Trình bày
- Nhậ

Tài liệu đính kèm:

  • docsua tuan 4.doc