Giáo án Lớp 1 - Tuần 32 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thúy

THỨ NGÀY T MÔN TÊN BÀI DẠY thời

lượng Ghi chú

2

 1 SHTT Chào cờ đầu tuần 35

 2 MT GV chuyên 35

 3 TĐ Bài : Hồ gươm 40 GDBVMT

 4 TĐ // 35

 5 ĐĐ Nội dung tự chọn 30

3

 1 CT Bài: Hồ gươm 40

 2 TV Tô chữ hoa: S, T 35

 3 AN Ôn bài hát: Đường và chân 30

 4 T Luyện tập chung 35

 5 PÑ Keøm toaùn + tieáng vieät 35

4

 1 TĐ Bài :Luỹ tre 40

 2 TĐ // 35

 3 TNXH Gió 30

 4 T Luyện tập chung 35

 5 PĐ Kèm toán + tiếng việt 35

5

 1 CT Bài :Luỹ tre 40

 2 KC Con Rồng cháu Tiên 35

 3 TC Cắt, dán trang trí ngôi nhà (t1) 30

 4 T Kiểm tra 35

 5 PĐ Kèm toán + tiếng việt 35

6

 1 TĐ Bài: Sau cơn mưa 40

 2 TĐ // 35

 3 TD Bài 32 30

 4 T Ôn tập các số đến 10 35

 5 SHL Tổng kết tuần . 35

 

doc 30 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 469Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 32 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âu,côø coù maøu ñoû,ôû giöõa coù ngoäi sao vaøng 5caùnh. 
+ Quoác ca:laø baøi haùt chính thöùc ñöôïc haùt khi chaøo côø.Moïi ngöôøi daân vieät Nam phaûi toân troïng khi quoác kyø,quoác ca 
Hoaït ñoäng 2 : 
MT: Khi chào cờ cần bỏ mũ, nón, đứng nghiêm mắt nhìn Quốc kì.
* Giôùi thieäu tö theá khi chaøo côø : 
- Ñaàu buoåi hoïc thöù hai haøng tuaàn , nhaø tröôøng thöôøng toå chöùc cho HS laøm gì ?
- Khi chaøo côø caùc em ñuùng nhö theá naøo? 
* GV laøm maãu tö theá ñöùng khi chaøo côø, thaáy qua tranh veõ.
+ Khi chaøo côø baïn HS ñöùng nhö theá naøo ?
+ Tay cuûa baïn ñeå ra sao ?
+ Maét baïn nhìn vaøo ñaâu ? 
* Kết luận: Khi chaøo côø caùc em phaûi ñöùng nghieâm, tay xuoâi thaúng ñöùng , maét nhìn laù côø, khoâng noùi chuyeän, khoâng laøm vieäc rieâng, khoâng ñuøa nghòch .
Hoaït ñoäng 3 : HS taäp chaøo côø 
MT:Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần.
- GV treo laù côø toå quoác leân baûng
- Yeâu caàu caû lôùp thöïc hieän tö theá chaøo côø. 
- GV quan saùt hoïc sinh thöïc hieän 
3. Cuûng coá - daên doø 
- GV nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng em coù haønh vi toát 
-Veà nhaø nhôù hoïc baøi, taäp haùt quoác ca vaø caàn nghieâm trang khi chaøo côø.
::mnmnmn 
-Thaáy ôû tröôøng , caùc nhaø thöôøng treo ngaøy lễ, teát. 
 - Ngoâi sao coù maøu vaøng , 5 caùnh 
-CL lắng nghe.
-Saùng thöù hai haèng tuaàn thöôøng toå chöùc chaøo cô.ø 
-Nghieâm trang 
+ Ñöùng nghieâm maét nhìn veà phía laù côø, tay ñeå phía tröôùc treân ñaàu, maét nhìn veà phía laù côø. 
-HS lắng nghe
-Hoïc sinh thöïc hieän taäp chào cờ
Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2011
Tiết 1 Chính tả ( tập chép )
Bài: Hồ Gươm
I. Mục tiêu
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại cho đúng đoạn “ Cầu Thê Húc màu son ... cổ kính” 20 chữ trong khoảng 8 - 10 phút.
- Điền đúng vần ươm, ươp; chữ c, k vào chỗ trống.
- Làm được bài tập 2,3(SGK).
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ chép sẵn bài chính tả và bài tập.
-Tranh minh hoạ bài học
III. Các hoạt động dạy - học
HĐGV
HĐHS
1. Bài cũ
- GV đọc các từ HS dễ viết sai ở tiết trước
- Nhận xét chung
2.Bài mới
HĐ 1. Hướng dẫn HS tìm hiểu bài
MT:HS nhận biết được các hiện tượng chính tả và những từ ngữ khó viết trong bài.
- Treo bảng phụ
- Cầu Thê Húc có màu gì?
- Bài viết gồm mấy câu ?
- Hết câu dùng dấu gì?
- Chữ cái đầu câu và sau dấu chấm viết như thế nào? 
- Tìm tiếng khó viết có trong bài
- Yêu cầu
- Viết bảng con
- Yêu cầu
- Nhận xét, sửa chữa
HĐ 2. Tập chép
MT: Nhìn bảng chép đúng bài chính tả
- Yêu cầu
- Nhắc HS tư thế ngồi viết, cách trình bày bài viết.
- Yêu cầu
- Chấm bài, nhận xét
HĐ 3. Bài tập
MT: HS làm được bài tập trong SGK
Bài 2.HĐCN(SGK, bảng phụ)
MT: Điền đúng vần ươm, ươp vào chỗ chấm
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, chốt ý
Bài 3.HĐCN(SGK, bảng phụ)
MT: Điền đúng chữ c, k vào chỗ chấm
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, chốt ý
- Hướng dẫn HS nắm quy tắc chính tả qua bài tập
3. Củng cố - dặn dò
- Luyện viết thêm
- Hoàn thành các bài tập
- Chuẩn bị bài sau
- 1 HS viết bảng lớp
- CL viết bảng con
- Nhận xét
- 3 HS đọc lại
- TLCN
- TLCN
- TLCN
- TLCN
- xum xuê, tường rêu...
- Đọc và phân tích tiếng
- 2 HS viết bảng lớp
- Cả lớp viết bảng con
- Nhận xét
- Nhìn bảng chép bài
- Đổi vở soát lỗi
- Làm SGK, bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét, bổ sung
- Làm SGK, bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét, bổ sung
Tiết 2 Tập viết
Tô chữ hoa S,T
I. Mục tiêu
- Tô được các chữ hoa S, T.
- Viết đúng các vần: ươm, ươp, iêng, yêng; các từ ngữ: lượm lúa, nườm nượp, tiếng chim, con yểng kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết 1, tập hai.
* Khuyến khích HS khá giỏi: Viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở tập viết 1, tập 2. 
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ viết sẵn các chữ hoa và các từ ngữ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
HĐGV
HĐHS
1. Bài cũ
-GV đọc 
-Nhận xét, sửa chữa
2. Bài mới
Giới thiệu bài
HĐ1. Höôùng daãn toâ chöõ hoa : 
MT:Tô được các chữ hoa S, T
* Höôùng daãn toâ chöõ : S, T
- GV treo baûng coù vieát sẵn chöõ S, T
- GV höôùng daãn caùc neùt cuûa caùc con chöõ hoa treân baûng vaø caùc qui trình vieát 
- Yêu cầu
- Nhận xét, sửa chữa
HĐ2. Höôùng daãn vieát vaàn vaø töø ngöõ 
MT: Viết đúng các vần và từ ngữ 
- GV treo baûng phuï vieát saün caùc vaàn từ ngữ ứng dụng
- Goïi HS ñoïc 
- Yêu cầu
- Cho HS vieát baøi vaøo baûng con 
- Nhận xét, sửa chữa
HĐ3.Höôùng daãn hoïc sinh taäp vieát vaøo vôû 
MT:Tô được các chữ hoa S, T. Viết đúng các vần:ươm, ươp, iêng, yêng; các từ ngữ: lượm lúa, nườm nượp, tiếng chim, con yểng 
 -Yêu cầu
- Nhắc nhở HS cách viết, tư thế ngồi viết
- Giao việc
- Chấm bài, nhận xét
3. Củng cố - Dặn dò
- GV chia lớp thành 2 đội thi viết nhanh viết đẹp các chữ đã viết.
- Nhận xét-tuyên dương
- HS viết bảng con, bảng lớp.
- Trình bày.
- Nhận xét
- HS chuù yù theo doõi GV höôùng daãn toâ chöõ S, T
- Cả lớp viết bảng con
- Trình bày
- Nhận xét
- HS ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng.
- HS nhaéc laïi độ cao các con chữ, khoảng cách giữa các tiếng và vị trí dấu thanh.
- Cả lớp viết bảng con
- Trình bày
- Nhận xét
- Mở vở - Nêu yêu cầu
- Viết bài theo lệnh của GV
-Cử đại diện thi tài
Tiết 3 ¢m nh¹c
Ôn bài hát: Đường và chân
I. Môc tiªu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản
* Khuyến khích HS khá giỏi: Thuộc lời ca. Tập biểu diễn bài hát
II. ChuÈn bÞ
- Nh¹c cô.
- Đéng t¸c phô ho¹.
III. C¸c ho¹t ®éng dạy học
HĐGV
HĐHS
Ho¹t ®éng 1
MT: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát.
- ¤n tËp bµi h¸t
- GV nghe vµ söa
- H¸t gâ ®Öm
Ho¹t ®éng 2: 
MT: Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản
- GV lµm mÉu
- H­íng dÉn tõng ®éng t¸c
- H­íng dÉn biÓu diÔn
- Giíi thiÖu c¸ch ®¸nh nhÞp
- GV lµm mÉu nhÞp 2/4
- GV theo dâi, söa
- Nhận xét, tuyên dương
Ho¹t ®éng 3: DÆn dß
- NhËn xÐt giê häc
- C¶ líp h¸t 2 - 3 l­ît
- C¸c nhãm h¸t lu©n phiªn 2- 3 lÇn
- H¸t nèi tiÕp tõng c©u h¸t
- C¶ líp h¸t c¶ bµi
- H¸t gâ ®Öm theo tiÕt tÊu
- HS thùc hiÖn theo líp, nhãm, c¸ nh©n
- BiÓu diÔn theo nhãm, c¸ nh©n
Cã ho¹t ®éng phô häa
- HS h¸t, nöa líp vç tay, nöa líp ®¸nh nhÞp b»ng tay ph¶i
- Cả lớp hát đồng thanh 1 lần
Tiết 4 Toán 
Luyện tập chung
I- Muïc tieâu 
-Thực hiện được cộng, trừ (không nhớ) số có hai chữ số, tính nhẩm;biết đo độ dài, làm tính với số đo độ dài; đọc giờ đúng. 
* Bài tập cần làm bài1,bài 2,bài 3, bài 4.
 II- Ñoà duøng daïy hoïc 
-Bảng phụ ghi nội dung các bài tập1,2,3,4.
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu 
 HĐGV
HĐHS
1.Ổn định lớp
2.Luyeän taäp 
Bài 1:HĐCN(vở,bảng phụ)
MT:Biết đặt tính và thực hiện được phép tính cộng, tính trừ.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
Bài 2:HĐCN(SGK,bảng phụ)
MT:Thực hiện được phép tính cộng, trừ theo hai bước.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
Bài 3:HĐCN(vở ,bảng phụ)
MT:Biết đo độ dài, làm tính với số đo độ dài
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
Bài 4:HĐCN(SGK, bảng phụ)
MT:Biết đọc giờ đúng và nối với câu chỉ giờ tương ứng.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
3.Củng cố - Dặn dò.
-Cả lớp hát
-Làm vở, bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Làm SGK, bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Làm vở, bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Làm SGK,bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
Thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2011
Tiết 1 Tập đọc
Bài: Luỹ tre
I. Mục tiêu
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm. Bước đầu nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.
- Hiểu nội dung bài: Vẻ đẹp của luỹ tre vào những lúc khác nhau trong ngày.
- Trả lời được câu hỏi 2 (SGK).
* Khuyến khích HS khá giỏi:Trả lời được câu hỏi 1.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ
- Tranh minh hoạ bài học
III. Các hoạt động dạy - học
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
- GV treo bảng phụ bài cũ
- Nhận xét, ghi điểm
- GV đọc từ
- Nhận xét, sửa chữa
- Nhận xét chung
2. Bài mới
 Giới thiệu bài
HĐ 1:Hướng dẫn HS luyện đọc
MT: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm. 
 a.Hướng dẫn HS đọc bài
- GV đọc mẫu
- Nói sơ qua về nội dung bài đọc
- Hướng dẫn HS xác định số lượng dòng thơ có trong bài.
- Bài đọc có mấy dòng thơ?
- Chữ cái đầu mỗi dòng thơ viết như thế nào?
- Khi đọc hết một dòng thơ chúng ta phải làm gì?
b. Hướng dẫn tìm tiếng, từ
- Yêu cầu
(Tìm ở phần từ ngữ dưới bài học)
- GV gạch chân dưới mỗi từ HS nêu
- Cho HS đọc lại các từ vừa tìm
- GV giảng từ: gọng vó
c. Đọc từng dòng thơ
- Yêu cầu
d.Đọc từng khổ thơ
- Bài thơ gồm: 2 khổ thơ
- Yêu cầu
e. Đọc cả bài
- Yêu cầu
- Nhận xét, tuyên dương
g.Đọc đồng thanh
- Yêu cầu
HĐ 2:Hướng dẫn ôn lại các vần
MT:HS tìm được tiếng trong bài, ngoài bài, điền đúng vần iêng, yêng.
1.Tìm tiếng trong bài có vần iêng
- Yêu cầu
- GV gạch chân tiếng
- Yêu cầu
2. Tìm tiếng ngoài bài:
- Có vần iêng
- Yêu cầu
- Nhận xét, tuyên dương
3. Điền vần: iêng hoặc yêng:
- Yêu cầu
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
3. Dặn dò – Nhận xét
- Đọc bài theo từng phần và cả bài
- Nhận xét
- 1HS viết bảng lớp, CL viết bảng con
- Nhận xét
- Theo dõi
-TLCN
-TLCN
-TLCN
- Thi tìm tiếng theo tổ (mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc nối tiếp (phân tích, đọc trơn)
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Nối tiếp nhau đọc từng dòng thơ
- Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ
- 2 HS đọc cả bài
- Nhận xét
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- HS tìm tiếng và nêu
- Nối tiếp nhau đọc 
(phân tích, đánh vần, đọc trơn)
- Tìm tiếng và viết ra bảng con
- Nối tiếp nhau trình bày
- Nhận xét
- Quan sát tranh – Nêu nội dung
- Đọc câu ứng dụng dưới tranh
- Làm SGK, bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
Tiết 2
HĐGV
HĐHS
HĐ 1. Luyện đọc
MT: HS đọc trơn cả bài trong SGK
- Yêu cầu
- Nhận xét, ghi điểm
- Yêu cầu
HĐ 2. Tìm hiểu bài và luyện nói
1. Tìm hiểu bài
MT:Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK). 
- Yêu cầu
Câu 1.Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sớm?
- Yêu cầu
Câu 2.Đọc những câu thơ tả luỹ tre vào buổi trưa?
- Nhận xét, chốt ý
- GV đọc mẫu lần 2
- Yêu cầu
3. Luyện nói
MT: Biết hỏi đáp về các loài cây
- Yêu cầu
- Giới thiệu đề tài luyện nói
- Yêu cầu
- Giảng tranh
- Yêu cầu
Mẫu: - Bạn biết những cây gì?
 - Tôi biết cây dừa, cây chuối...
- Nhận xét, chốt ý
HĐ 3. Bài tập
MT:HS làm được bài tập 3,4 trong VBT
Bài 3
- Treo bảng phụ 
- Yêu cầu
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 4
- Hướng dẫn HS làm tương tự
3. Củng cố - Dặn dò
- Đọc nhẩm
- Nối tiếp nhau đọc từng dòng thơ
- Nối tiếp nhau đọc từng câu thơ
- 2 HS đọc cả bài
- Cả lớp đọc đồng thanh
- 2 HS đọc khổ 1 và TLCH
- Luỹ tre xanh rì rào
 Ngọn tre cong gọng vó
- 2 HS đọc khổ 1 và TLCH
- Tre bần thần nhớ gió
 Chợt về đầy tiếng chim
- Nhận xét
- 2 HS đọc diễn cảm bài
- Đọc chủ đề luyện nói
- Quan sát tranh – Nêu nội dung
- Hỏi đáp theo nhóm đôi
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Đọc nội dung bài tập
- Làm bài trong VBT
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
Tiết 3 Tự nhiên và Xã hội
Bài: Gioù
I. Muïc tieâu
- Nhận biết và mô tả cảnh vật xung quanh khi trời có gió.
* Khuyến khích HS khá giỏi: Nêu một số tác dụng của gió đối với đời sống con người. Ví dụ: Phơi khô, hóng mát, thả diều, cối xay gió ...
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
 Tranh minh hoaï cho baøi daïy. 
III. Các hoaït ñoäng daïy – hoïc
Hoaït Ñoäng cuûa GV
Hoaït Ñoäng cuûa HS
1. Kieåm tra baøi cuõ
- - GV neâu caâu hoûi:
+ Khi trôøi naéng baàu trôøi nhö theá naøo?
+ Khi trôøi möa em thaáy gì?
- Nhaän xeùt 
2. Baøi môùi
HÑ1: Laøm vieäc SGK
MT: Nhận biết và mô tả cảnh vật xung quanh khi trời có gió.
Caùch tieán haønh: 
Böôùc 1: GV gôïi yù.
- So saùnh laù côø tìm daáu hieäu veà gioù.
- Khi coù gioù thoåi vaøo ngöôøi em caûm thaáy nhö theá naøo?
- Caûm giaùc cuûa caäu beù nhö theá naøo khi caàm quaït phe phaåy?
Keát luaän: Khi trôøi laëng gioù, caây coái ñöùng im. Gioù nheï laøm cho caây coû lay ñoäng. Gioù maïnh laøm cho caây coái nghieâng ngả.
HÑ2: Quan saùt ngoaøi trôøi.
Muïc tieâu: HS nhaän bieát trôøi coù gioù hay khoâng coù gioù? Gioù maïnh hay gioù nheï?
Caùch tieán haønh:
Böôùc 1: GV neâu nhieäm vuï cho HS qsaùt.
- Nhìn xem caùc laù caây coù lay ñoäng hay khoâng?
- Höôùng daãn HS laøm vieäc.
KL: Nhôø quan saùt caây coái, moïi vaät xung quanh vaø caûm nhaän cuûa moãi ngöôøi maø ta bieát ñöôïc trôøi coù gioù hay khoâng coù gioù.
 + Khi trôøi laëng gioù caây coái ñöùng im.
 + Gioù nheï laøm cho laù caây ngoïn coû lay ñoäng.
 + Gioù maïnh laøm cho caønh, laù caây nghieâng ngả.
HÑ3: Hoaït ñoäng noái tieáp 
Muïc tieâu : HS naém ñöôïc noäi dung baøi hoïc 
- Neâu laïi teân baøi hoïc?
- Em haõy neâu laïi caùc daáu hieäu cuûa gioù?
- GV lieân heä thöïc teá vaø cho HS bieát söï coù ích vaø coù haïi khi coù gioù?
3. Dặn dò
- Khi trôøi naéng baàu trôøi trong xanh, coù maây traéng
- Gioït möa rôi
- Nhaän xeùt 
- Töøng caëp quan saùt SGK.
- Caûm giaùc thaáy maùt.
- TLCN
- Lắng nghe
- HS thaûo luaän nhoùm 4
- HS trình baøy
- Lắng nghe
- TLCN
- TLCN
Tiết 4 Toán 
Luyện tập chung
I- Muïc tieâu 
-Thực hiện được cộng, trừ (không nhớ) số có hai chữ số, so sánh hai số; làm tính với số đo độ dài; giải toán có một phép tính. 
* Bài tập cần làm bài1,bài 2,bài 3.
* Khuyến khích HS khá giỏi làm bài 4.
 II- Ñoà duøng daïy hoïc 
-Bảng phụ ghi nội dung các bài tập1,2,3,4.
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu 
 HĐGV
HĐHS
1.Ổn định lớp
2.Luyeän taäp 
Bài 1:HĐCN(SGK,bảng phụ)
MT:Thực hiện được cộng, trừ (không nhớ) số có hai chữ số, so sánh hai số.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
Bài 2:HĐCN(vở, bảng phụ)
MT:Thực hiện giải toán có lời văn với số đo độ dài.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
Bài 3:HĐCN(vở ,bảng phụ)
MT:Biết giải bài toán có lời văn dựa vào tóm tắt và hình minh hoạ.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
Bài 4:HĐCN(SGK, bảng phụ)
MT:Biết kẻ thêm một đoạn thẳng để có hình mới theo yêu cầu bài toán.
-Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
-Giao việc
-Nhận xét,tuyên dương
3.Củng cố - Dặn dò.
-Cả lớp hát
-Làm SGK, bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Làm vở, bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Làm vở, bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
-Làm SGK,bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
Thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2010
Tiết 1 Chính tả ( tập chép)
Bài: Luỹ tre
I. Mục tiêu 
- Tập chép chính xác khổ thơ đầu bài thơ Luỹ tre trong khoảng 8 - 10 phút.
- Điền đúng chữ l, n vào chỗ trống, dấu hỏi, dấu ngã vào những chữ in nghiêng.
- Bài tập: 2 (a) hoặc (b)
II. Đồ dùng dạy học 
- Tranh minh hoạ bài học 
- Bảng phụ chép sẵn nội dung bài chính tả
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
HĐGV
HĐHS
1. Bài cũ
- GV đọc các từ HS dễ viết sai ở tiết trước
- Nhận xét chung
2.Bài mới
HĐ 1. Hướng dẫn tìm hiểu bài 
MT: HS nhận biết được các hiện tượng chính tả và những từ ngữ khó viết trong bài.
- Treo bảng phụ
- Yêu cầu
- Vào buổi sáng luỹ tre có đặc điểm gì?
- Bài viết gồm mấy dòng thơ?
- Hết một dòng thơ phải làm gì? 
- Chữ cái đầu mỗi dòng thơ viết như thế nào? 
- Tìm tiếng khó viết và dễ viết sai có trong bài
- Yêu cầu
- Viết bảng con
- Yêu cầu
- Nhận xét, sửa chữa
HĐ 2. Tập chép
MT: Nhìn bảng chép đúng bài chính tả
- Yêu cầu
- Nhắc HS tư thế ngồi viết, cách trình bày bài viết.
- Yêu cầu
- Chấm bài, nhận xét
HĐ 3. Bài tập
Bài 2a.HĐCN(SGK, bảng phụ)
MT: Điền đúng chữ l, n vào chỗ chấm.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, chốt ý
Bài 2b.HĐCN(SGK, bảng phụ) 
MT: Điền đúng dấu hỏi, dấu ngã vào những chữ in nghiêng.
- Hướng dẫn tương tự bài 2a.
3. Củng cố - dặn dò
- Luyện viết thêm
- Hoàn thành các bài tập
- Chuẩn bị bài sau
- 1 HS viết bảng lớp
- CL viết bảng con
- Nhận xét
- 3 HS đọc lại
- TLCN
- 4 dòng
- Xuống hàng 
- Viết hoa
- sớm mai, rì rào, gọng vó ...
- Đọc và phân tích tiếng
- 2 HS viết bảng lớp
- Cả lớp viết bảng con
- Nhận xét
- Mở vở viết bài
- Đổi vở soát lỗi
- Làm SGK, bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét, bổ sung
Tiết 2 Keå chuyeän
Con roàng chaùu tieân
I. Muïc tieâu 
- Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh.
- Hiểu ý nghĩa truyện: Lòng tự hào của dân tộc ta về nguồn gốc cao quý, linh thiêng của dân tộc.
* Khuyến khích HS khá giỏi: Kể được toàn bộ câu chuyện theo tranh.
II. Chuaån bò
- Tranh minh hoạ bài học
III. Các hoaït ñoäng daïy vaø hoïc
HĐGV
HĐHS
1.Baøi cuõ
- Keå laïi ñoaïn chuyeän maø em thích nhaát
- Vì sao em thích nhaát ñoaïn ñoù?
- Caâu chuyeän khuyeân chuùng ta ñieàu gì
- Nhaän xeùt – ghi điểm
2.Baøi môùi
Giôùi thieäu bài
Hoaït ñoäng 1: Giaùo vieân keå chuyeän.
MT: Nghe kể và nắm được nội dung câu chuyện.
- GV keå cho HS nghe laàn 1.
- Keå laàn 2 keát hôïp vôùi tranh.
Hoaït ñoäng 2: Taäp keå chuyện
MT: Kể được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh.
- Giaùo vieân treo tranh 1.
+ AÂu Cô vaø Laïc Long Quaân voán sinh ra ôû ñaâu?
+ Vieäc AÂu Cô sinh con coù gì laï?
+ Gia ñình Laïc Long Quaân soáng theá naøo?
- Yêu cầu
-Nhận xét, tuyên dương
- Töông töï cho tranh 2, 3, 4.
Hoaït ñoäng 3:
MT: Keå toaøn boä caâu chuyeän
- Cho hoïc sinh leân thi keå chuyeän tieáp söùc.
- Yêu cầu
- Nhaän xeùt – cho ñieåm.
Hoaït ñoäng 4
MT: Hieåu yù nghóa caâu chuyeän.
- Vì sao nhaân daân ta goïi nhau laø ñoàng baøo?
- Caâu chuyeän naøy muoán noùi vôùi chuùng ta ñieàu gì?
- Nhận xét, chốt ý
3.Cuûng coá – Dặn dò
- 2 HS lên kể chuyện và TLCH
- Nhận xét
- Hoïc sinh nghe.
- Hoïc sinh quan saùt.
 ngöôøi ôû bieån, ngöôøi ôû nuùi.
 100 tröùng.
 raát ñaàm aám.
- Keå laïi noäi dung tranh 1.
- Nhận xét
- Moãi em keå 1 tranh.
- 2 HS kể toàn bộ câu chuyện
- Nhaän xeùt.
- Vì cuøng sinh ra töø caùi boïc 100 tröùng.
- TLCN
Tiết 3 Thuû coâng 
Caét daùn vaø trang trí hình ngoâi nhaø
I. Muïc tieâu 
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để cắt, dán và trang trí ngôi nhà.
- Cắt, dán, trang trí được ngôi nhà theo ý thích. Có thể dùng bút màu để vẽ trang trí ngôi nhà. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
II. Ñoà duøng daïy hoïc 
- GV : Ngoâi nhaø maãu coù trang trí,ñoà duøng hoïc taäp.
- HS : Giaáy thuû coâng nhieàu maøu,buùt chì,thöôùc,hoà,vôû.
III. Các hoaït ñoäng daïy – hoïc 
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Baøi cuõ 
- Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS 
- Nhaän xeùt chung
2. Baøi môùi
Ÿ Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt vaø nhaän xeùt.
Muïc tieâu : Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt ngoâi nhaø maãu vaø nhaän xeùt.
- Giaùo vieân ñaët caâu hoûi : Thaân nhaø,maùi nhaø, cöûa ra vaøo, cöûa soå laø hình gì? Caùch veõ, caét caùc hình ñoù ra sao?
Ÿ Hoaït ñoäng 2 : Hoïc sinh thöïc haønh keû caét ngoâi nhaø.
Muïc tieâu : Hoïc sinh vaän duïng kó naêng ñeå keû,caét ñuùng maãu.
- Keû,caét thaân nhaø hình chöõ nhaät coù caïnh daøi 8 oâ, caïnh ngaén 5 oâ. Caét rôøi tôø giaáy hình chöõ nhaät ra khoûi tôø giaáy.
- Keû, caét maùi nhaø hình chöõ nhaät coù caïnh daøi 10 oâ, caïnh nhaén 3 oâ vaø keû 2 ñöôøng xieân 2 beân nhö hình 3.
- Keû, caét cöûa ra vaøo, cöûa soå: 1 hình chöõ nhaät coù caïnh daøi 4 oâ, caïnh ngaén 2 oâ laøm cöûa ra vaøo vaø keû 1 hình vuoâng coù caïnh 2 oâ ñeå laøm cöûa soå.
- Caét hình cöûa ra vaøo, cöûa soå ra khoûi tôø giaáy maøu.
3. Cuûng coá - Daën doø 
- HS ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn
- Hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt
- Hoïc sinh thöïc haønh keû, caét
- Daøi 8 oâ, ngaén 5 oâ
- Daøi 10 oâ, ngaén 3 oâ. Hình veõ leân maët traùi cuûa tôø giaáy keû, caét caùc hình
- Laøm cöûa ra vaøo daøi 4 oâ, ngaén 2 oâ, cöûa soå moãi caïnh 2 oâ
Tiết 4 Toán
Kiểm tra
I. Mục tiêu
Tập chung vào đánh giá: 
- Cộng trừ các số trong phạm vi 100 (không nhớ).
- Xem giờ đúng.
- Giải và trình bày bài giải toán có lời văn có phép tính trừ.
II. Nội dung kiểm tra
Bài 1. Tính nhẩm
 12 + 34 = 98 – 37 = 
 77 – 53 = 62 + 25 =
Bài 2. Đặt tính rồi tính
 45 + 62 59 – 47 84 + 14 99 – 89
Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ
 ................ ................. ............... ...............
Bài 4. Giải toán
Lan có 85 bông hoa, Lan cho hồng 34 bông hoa. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu bông hoa?
Thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2011
Tiết 1 Tập đọc
Bài: Sau cơn mưa
I. Mục tiêu
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: mưa rào, râm bụt, xanh bóng, nhởn nhơ, sáng rực, mặt trời, quây quanh vườn. 
Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu nội dung bài: Bầu trời, mặt đất, mọi vật đều tươi vui sau trận mưa rào.
- Trả lời được câu hỏi 1(SGK).
* Khuyến khích HS khá giỏi: Trả lời câu hỏi 2.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ
- Tranh minh hoạ bài học
III. Các hoạt động dạy - học
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
- GV treo bảng phụ bài cũ
- Nhận xét, ghi điểm
- GV đọc từ
- Nhận xét, sửa chữa
- Nhận xét chung
2. Bài mới
 Giới thiệu bài
HĐ 1:Hướng dẫn HS luyện đọc
MT: Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: mưa rào, râm bụt, xanh bóng, nhởn nhơ, sáng rực, mặt trời, quây quanh vườn.
a.Hướng dẫn HS đọc bài
- GV đọc mẫu
- Nói sơ qua về nội dung bài đọc
- Hướng dẫn HS xác định số lượng các câu có trong bài.
- Bài đọc có mấy câu?
- Sau mỗi câu thường ghi dấu gì?
- Câu đầu từ đâu đến đâu?
- Đầu câu và sau dấu chấm viết như thế nào?
b. Hướng dẫn tìm tiếng, từ
- Yêu cầu
(Tìm ở phần từ ngữ dưới bài học)
- GV gạch chân dưới mỗi từ HS nêu
- Cho HS đọc lại các từ vừa tìm
- GV giảng từ: quây quanh, nhởn nhơ
c. Đọc câu 
- Yêu cầu
d. Đọc đoạn
- Bài tập đọc gồm: 2 đoạn
- Yêu cầu
e. Đọc cả bài
- Yêu cầu
- Nhận xét, tuyên dương
g.Đọc đồng thanh
- Yêu cầu
HĐ 2:Hướng dẫn ôn lại các vần
MT:HS tìm được tiếng trong bài, ngoài bài có vần ây, uây.
1.Tìm tiếng trong bài:
- Có vần ây
- Yêu cầu
- GV gạch chân tiếng
- Yêu cầu
2. Tìm tiếng ngoài bài:
+ Có vần ây
+ Có vần uây
- Yêu cầu
- Giảng tranh – Ghi bảng từ ứng dụng
- Trong từ vừa đọc tiếng nào có chứa vần: 
ây, vần uây
- Yêu cầu
- Nhận xét, tuyên dương
3. Dặn dò – Nhận xét
- Đọc bài theo từng phần và cả bài
- Nhận xét
- 1HS viết bảng lớp
- CL viết bảng con
- Nhận xét
- Theo dõi
-TLCN
-TLCN
-TLCN
-TLCN
- Thi tìm tiếng theo tổ (mỗi tổ 1

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 32.doc