Giáo án Lớp 1 - Tuần 29 - Lê Thị Túy - Trường Tiểu học Đồng Cốc

I.Mục tiªu

-Làm quen với chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức nhất định.

-Làm quen với trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức ban đầu(chưa có vần điệu).

-GDHS yªu thÝch thÓ thao vµ cã tinh thÇn rÌn luyÖn TDTT

II. Chuẩn bị

-Sân bãi sạch sẽ

III.Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc 22 trang Người đăng honganh Lượt xem 1098Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 29 - Lê Thị Túy - Trường Tiểu học Đồng Cốc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
52 + 36 = 88 , 82 + 14 = 96 
43 + 15 = 58 , 76 + 10 = 86 
- D­íi líp lµm vµo b¶ng con 
63 + 5 = 68 , 9 + 10 = 19 
- HS lµm vµo b¶ng con 
- 1 em lªn b¶ng tãm t¾t BT 
- Líp lµm vµo vë 
Bµi gi¶i
C¶ 2 líp trång ®­îc lµ : 
35 + 50 = 85 ( c©y ) 
§¸p sè : 85 c©y
4. Cñng cè dÆn dß 
- GV nh¾c l¹i kÜ thuËt lµm tÝnh céng 
- NhËn xÐt giê 
CHIÒU
To¸n*(2 tiÕt)
¤n tËp phÐp céng trong ph¹m vi 100(kh«ng nhí)
I.Muïc tieâu: 
Giuùp HS
Bieát caùch ñaët tính vaø kÜ n¨ng tÝnh coäng caùc soá trong PV:100
GDHS c¸ch lµm bµi cÈn thËn vµ chÝnh x¸c
II. §å dïng
-VBT to¸n
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. OÂn caùch ñaët tính
 - Goïi HS neâu caùch ñaët tính 
- HS ñaët tính baûng con : 23 + 45= 56 + 23=
- GV nx + tuyeân döông 
* Thö giaõn: boùng laên
2. HD tính 
- GV goïi neâu yeâu caùch tính
- HS laøm baûng con
- GV nhaéc nhôõ HS ghi keát quaû thaúng coät
- GV thu vôû chaám nx
- GV nx + tuyeân döông söï tieán boä cuûa HSY( Lan)
3) Cñng cè dÆn dß
* Troø chôi: Giaûi toaùn tieáp söùc
- GV nx + tuyeân döông
- GV nx tieát hoïc + GD
- DD: Ñoïc, vieát caùc soá ñeán 100
- CN 
- HS thöïc hieän
- HSnx
- CN 
- HSY laøm theo HD
- HS chuù yù
- HS tuyeân döông
- Moãi ñoäi 3 HS
- HS vieát soá baûng con
- HS nx
Tiếng Việt*
 Luyện tập
I.Mục tiêu:
-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài thơ : Đầm sen
-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.
-GDHS có ý thức học tập	
Ii. Đồ dùng:
-Vở BTTV tập 2
III.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I. Bài cũ
Kết hợp bài mới
II. Bài mới
1.Luyện đọc: 
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài thơ : "Đầm sen"
Hướng dẫn cách đọc.
a.Luyện đọc đúng:
 b.Luyện đọc diễn cảm:
 Quan sát, giúp đỡ.
Gọi HS đọc bài 
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa.
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay.
 Khen HS đọc tốt.
 2.Làm bài tập
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT T2.
Quan sát giúp đỡ HS yếu.
Chấm, chữa bài, nhận xét
3.Củng cố, dặn dò
 Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới
Mở SGK đọc thầm theo.
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân)
Luyện đọc theo nhóm 2
Tự nhận xét lẫn nhau.
Đọc toàn bài (cá nhân)
Đại diện các nhóm thi đọc.
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên dương.
Làm bài tập ở VBT : Bài " Đầm sen" phần tập đọc 
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt)
Thø ba ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2012
s¸ng 
Tiết1 
 Tập viết: 
 TÔ CHỮ HOA : L,M,N
I.Mục tiªu
-Biết tô các chữ hoa : L,M,N. 
-Biết viết đúng các vần, từ : oan, oat, en, oen, ong, oong, ngoan ngoãn, đoạt giải, hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh,cải xoong. Chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, dãn đúng khoảng cách theo vë tËp viÕt 1,tËp 2(Mçi tõ ng÷ viÕt ®­îc Ýt nhÊt 1 lÇn)
-GDHS viÕt cÈn thËn, chÝnh x¸c
II. Đồ dùng:
-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập viết (Các chữ hoa đặt trong khung chữ)
III.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I.Bài cũ: 
-Chấm bài viết ở nhà của HS ( 3 em) và nhận xét.
II.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn tô chữ hoa : 
-Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
-Nhận xét về số lượng nét và kiểu nét
-Vừa tô chữ trong khung chữ vừa hướng dẫn quy trình.
3.Hướng dẫn viết vần, từ ứng dụng: 
Quan sát, nhận xét, sửa sai.
4.Hướng dẫn tập tô, tập viết:
-Quan sát, hướng dẫn giúp đỡ HS yếu.
Hướng dẫn HS chữa lỗi.
-Chấm, chữa bài cho HS (1/3 lớp) số còn lại mang về nhà chấm.
III.Củng cố dặn dò: 
Khen ngợi những HS viết đẹp.
Tiếp tục luyện viết phần B ở nhà.
-Quan sát chữ L, M, N hoa trên bảng phụ và trong vở TV rồi nêu nhận xét.
-Tập viết vào bảng con:L, M, N hoa
-Đọc vần và từ ứng dụng trên bảng phụ và trong vở TV
-Tập viết vào bảng con một số từ
Tập tô, tập viết vào vở theo mẫu.
Tiết2 
Chính tả: 
HOA SEN
I.Mục đích 
-Nh×n s¸ch hoÆc b¶ng chÐp l¹i chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng bài " Hoa sen ".
 -Làm đúng các bài tập chính tả , nhớ quy tắc : gh+ e, ê, i.
 -Giáo dục BVMT: Hoa sen vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa
B. Đồ dùng:
-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài chính tả, bài tập chính tả.
C.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I.Bài cũ: 
Kiểm tra vở HS về nhà chép lại bài
Nhận xét- ghi điểm.
II.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: 
2.Hướng dẫn tập chép : 
-Quan sát, giúp đỡ HS viết chậm.
-Đọc thong thả chỉ vào từng chữ để HS soát, dừng lại chữ khó đánh vần 
-Hướng dẫn gạch chân chữ sai sửa bên lề vở.
-Chữa lỗi trên bảng những lỗi phổ biến.
-Thu chấm tại lớp một số vở, số còn lại về nhà chấm.
3.Hướng dẫn làm bài tập chính tả: -Hướng dẫn gợi ý cách làm.
Nhận xét.
III.Củng cố dặn dò: 
-GV củng cố:Hoa sen vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa(Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn),do vậy ai cũng yêu thích và muốn gìn giữ để hoa đẹp mãi.
-Khen ngợi những HS chép bài đúng, đẹp.
-Về nhà chép lại đoạn văn, làm lại bài tập chưa đúng.
-3HS nhìn bảng đọc bài cần chép
-Cả lớp đọc thầm. Tự viết từ khó ra bảng con.
-Chép bài vào vở.
-Cầm bút chì chữa bài.
-Chữa lỗi theo yêu cầu.
-Làm bài vào vở sau đó chữa bài trên bảng.
-Đọc lại toàn bộ bài tập đã hoàn thành.
-Lắng nghe
Tiết3 
Toán: 
 LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu
*Giúp học sinh: 
-Củng cố cho HS về đặt tính và thực hiện phép tính cộng không nhớ trong phạm vi 100
-Tập tính nhẩm và nhận biết bước đầu tính chất giao hoán của phép cộng
- Củng cố về giải toán có lời văn và vẽ độ dài đoạn thẳng có số đo cho trước.
-GDHS tính cẩn thận ,chính xác khi làm bài 
II.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I.Bài cũ:
Đặt tính rồi tính: 37+22; 60+29
Nhận xét, ghi điểm.
II.Bài mới:
1.Giới thiệu bài:
2.Hướng dẫn HS làm bài tập :
*Bài 1 :
*Bài 2:
-Chữa bài , nhận xét
*Bài 3:
-Chữa bài, nhận xét
 Bài 4 :
Quan sát, giúp đỡ HS yếu.
Gọi HS lên bảng chữa bài. 
III. Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học.
Xem lại bài tập ở VBT
2HS làm
1HS lên bảng làm bài.
HS đặt tính rồi tính
HS chữa bài
HS nêu yêu cầu
4 HS làm
Đọc bài toán, nêu tóm tắt.
Giải vào vở, sau đó lên bảng chữa bài.
HS nhắc lại các bước vẽ đoạn thẳng
Nhắc lại cách trình bày một bài giải.
Tiết 4 
Âm nhạc
(GV chuyên soạn và dạy)
CHIÒU
Tiếng Việt (2tiết)
Luyện viết
I.Mục tiêu:
*Giúp HS:
-Viết đượccác chữ : L,M,N hoa. 
-Rèn kỹ năng viết cho HS.
-GDHS có tính cẩn thận chính xác khi viết bài
II. Đồ dùng:
-Vở luyện viết
-Các con chữ hoa viết trong khung chữ.
III.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I.Bài cũ:
Kết hợp bài mới
II.Bài mới
1.Giới thiệu bài:
2.Hướng dẫn quy trình viết: 
 -Hướng dẫn và viết mẫu lên bảng.
-Nhận xét sữa sai.	
 -Quan sát, giúp đỡ thêm.
 -HD viết vở ô li
3.Chấm bài, nhận xét:
-Chấm 1/3 số vở cả lớp và nhận xét, số còn lại về nhà chấm. 
4.Dăn dò:
Nhận xét giờ học
Về nhà rèn viết lại.
Quan sát chữ viết trên bảng phụ và nêu nhận xét.
Tập viết vào bảng con.
Viết vào vở mỗi từ mỗi dòng, mỗi chữ mỗi dòng.
To¸n*
LuyÖn tËp
 I. Muïc tieâu: Giuùp HS
 - Bieát coäng soá coù hai chöõ soá ôû 2 daïng ñaët tính vaø tính nhaåm
-RÌn kü n¨ng tÝnh nhanh
-GDHS yªu thich m«n to¸n
II.Ho¹t ®éng d¹y häc
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
 1: Ñaët tính roài tính 
34 + 52	76 + 20	84 + 5
21 + 73	 57 + 40 21 + 7
- GV goïi HS neâu caùch ñaët tính
- GV goïi HS neâu caùch tính cuûa töøng daïng
- CV nx + tuyeân döông 
* Thö giaõn: boùng laên
2.: Tính nhaåm
- GV HD caùch tính :
* Daïng 1: Laáy haøng ñôn vò coäng haøng ñôn vò, roài laáy haøng chuïc coäng vôùi haøng chuïc ñaët phía tröôùc haøng ñôn vò
42 + 35 =	72 + 23	 50 + 36
* Daïng 2: Laáy haøng ñôn vò coäng haøng ñôn vò, roài dôøi haøng chuïc phía tröôùc haøng ñôn vò 
60 + 8 = 	80 + 9 =	40 + 4 =
- GV nx
3.Cñng cè dÆn dß
* Troø chôi: Giaûi toaùn tieáp söùc
- GV nx + tuyeân döông toå giaûi ñuùng
- GV nx tieát hoïc
- CN
- CN
- HS laøm baûng con NX
- HS TL
- 3 HS 3 toå leân baûng giaûi
- HS theo doõi
- HS laøm baûng con
- HS nx
-HS thi gi¶i to¸n
Thø t­ ngµy 21 th¸ng 03 n¨m 2012
s¸ng 
Tiết1+2 
Tập đọc: 
MỜI VÀO
I.Mục tiêu
- Đọc trơn cả bài, phát âm được tiếng, từ khó. Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ,khổ thơ. 
- Hiểu các từ ngữ trong bài : kiễng chân,soạn sửa,buồm thuyền
- Biết nói về con vật em yêu thích
- Hiểu nội dung bài:Chủ nhà hiếu khách,niềm nở đón những người bạn tốt đến chơi
- Học thuộc 2 khổ thơ đầu
- GDHS yêu quý các con vật,chăm sóc và bảo vệ chúng
II. Đồ dùng:
-Tranh minh hoạ bài học, viết sẵn bài lên bảng.
III.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
TIẾT 1
I.Bài cũ: 
- Đọc bài “Đầm sen” và trả lời câu hỏi 1 ở SGK.
- Nhận xét, ghi điểm.
II.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: - kết hợp treo tranh
2.Hướng dẫn luyện đọc: 
a.Đọc mẫu: 
-Đọc toàn bài ở bảng (1 lượt ): Chậm rãi, nhẹ nhàng.
-Chia câu bài thơ.
b.Hướng dẫn luyện đọc :
-Hướng dẫn cách đọc
+Luyện đọc từ khó:
.Nêu yêu cầu tìm từ khó 
.Gạch chân từ khó trong bài 
 +Giải thích từ khó
 +Luyện đọc câu.
Theo dõi, sửa sai, nhận xét.
+ Luyện đọc theo khổ thơ.
Theo dõi sửa sai, nhận xét.
+ Đọc toàn bài.
3.Ôn vần ươn, ương
+Tìm tiếng trong bài có vần: ong .
Gạch chân tiếng HS tìm được.
+Tìm tiếng ngoài bài có vần : ong, oong
 Chấm điểm thi đua cho từng tổ.
Nhận xét, chấm điểm thi đua.
TIẾT 2
3.Tìm hiểu bài và luyện nói: 
a.Tìm hiểu bài:
-Nêu lại câu hỏi 1(SGK)
Bổ sung cho đầy đủ ( Người gõ cửa ngôi nhà là: Thỏ-Nai-Gió)
-Nêu lại câu hỏi 2
Bổ sung cho đầy đủ (Gió được chủ nhà mời vào để cùng soạn sửa đón trăng lên,quạt mát thêm cho biển cả,làm reo hoa lá,đẩy thuyền buồm đi khắp nơi làm việc tốt)
Đọc lại toàn bài, hướng dẫn đọc diễn cảm.
 Nhận xét.
b. Học thuộc lòng bài thơ.
GV xóa dần bảng- HS đọc bài.
 c.Luyện nói: - treo tranh
Nêu yêu cầu luyện nói
Giúp HS nói trọn câu, đủ ý.
III.Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS học tốt.
Đọc lại bài, đọc trước bài : Chú công
2 HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi.
Theo dõi bài ở bảng.
-Nêu từ khó theo yêu cầu.
-Luyện đọc từ khó(cá nhân) nối tiếp, vài HS một từ.
-Đọc lại toàn bộ các từ khó( cá nhân, cả lớp)
-Lắng nghe
-HS theo câu (nối tiếp) cho đến hết bài.
-HS đọc theo khổ thơ. 
-1HS đọc lại toàn bài.
-Cả lớp đọc đồng thanh toàn bài.
-Tìm nhanh(nêu miệng)
-3 tổ thi đua tìm tiếng.
Nhận xét.
-2HS đọc câu hỏi 1.Cả lớp đọc thầm- 1 HS đọc 3 khổ thơ đầu, trả lời câu hỏi.
-Vài HS nhắc lại câu trả lời.
-2 Hs đọc câu hỏi 2.1 HS đọc khổ thơ 3. Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi 2
-HS thi đọc diễn cảm(3 em)
Tự nhận xét.
-Thi đọc thuộc lòng.
-Từng cặp HS thực hành hỏi đáp theo mẫu ở SGK 
Tiết 3 
Toán:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu
*Củng cố lại: 
- Biết cách thực hiện phép tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 100
-Củng cố về giải toán có lời văn và vẽ độ dài đoạn thẳng có số đo cho trước
-GDHS ham học toán
II.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I.Bài cũ:
 48+31; 80+9
Nhận xét-ghi điểm
II.Hướng dẫn làm bài tập:
*Bài 1/45
-Hướng dẫn HS làm bài.
-Gọi HS lên bảng chữa bài.
-Nhận xét. 
*Bài 2/45
-Quan sát, giúp đỡ HS yếu.
-Kiểm tra nhận xét. 
*Bài 3/45
-GV chữa bài
*Bài 4/45
-Hướng dẫn giúp đỡ HS yếu.
-Chữa bài, nhận xét.
III.Dặn dò:
Nhắc lại kiến thức
Nhận xét tiết học.
Xem trước bài "Luyện tập"
2HS làm
-HS làm bài
-Tự làm bài, làm xong đổi vở kiểm tra lẫn nhau.
-HS giải bài toán vào vở.
Làm bài.
-Làm bài, đổi vở kiểm tra lẫn nhau.
Tiết 4
Tự nhiên và xã hội
NhËn biÕt c©y cèi vµ con vËt
I.Môc tiªu 
- Gióp HS kÓ tªn vµ chØ ®­îc mét sè loµi c©y vµ con vËt.
- BiÕt ®éng vËt cã kh¶ n¨ng di chuyÓn cßn thùc vËt th× kh«ng
- GDHS cã ý thøc b¶o vÖ c©y cèi vµ c¸c con vËt cã Ých.
II. §å dïng 
Phãng to c¸c h×nh ¶nh trong bµi SGK 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc líp
2. Bµi cò
3. Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi
b) Bµi míi 
Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc víi c¸c mÉu vËt vµ tranh, ¶nh
* Môc tiªu: HS «n l¹i c¸c c©y vµ c¸c con vËt ®· häc
- NhËn biÕt mét sè c©y vµ con vËt míi
 * C¸ch tiÕn hµnh
- GV chia líp thµnh 4 nhãm, ph©n c«ng cho mçi nhãm lµm tr×nh bµy c¸c mÉu vËt mµ c¸c em mang ®Õn líp, d¸n tranh, ¶nh vÒ thùc vËt vµ ®éng vËt vµo khæ giÊy to, chØ vµ nãi tªn tõng c©y, tõng con mµ nhãm s­u tËp ®­îc.
- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn
- HS lµm viÖc theo nhãm
- §¹i diÖn mçi nhãm lªn treo tranh vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña nhãm m×nh
Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i: “ §è b¹n c©y g×, con g×”
* Môc tiªu: Gióp HS nhí l¹i nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸c c©y vµ con vËt ®· häc
- HS ®­îc thùc hµnh kÜ n¨ng ®Æt c©u hái
* C¸ch tiÕn hµnh:
- GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i
- Mét HS ®­îc GV ®eo cho mét tÊm b×a cã h×nh vÏ mét c©y rau hoÆc mét con vËt nµo ®ã nh­ng em ®ã kh«ng biÕt ®ã lµ c©y, con g×.
- HS ®eo h×nh vÏ ®­îc ®Æt c©u hái (®óng / sai) ®Ó ®o¸n xem ®ã lµ con g×?
- HS ch¬i trß ch¬i
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
4. Cñng cè, dÆn dß
- Kh¾c s©u néi dung bµi
- VÒ nhµ xem tr­íc bµi: Trêi n¾ng, trêi m­a
CHIỀU: 
To¸n*(2tiÕt)
LuyÖn tËp
I. Muïc tieâu: Giuùp HS
 - Bieát coäng soá coù hai chöõ soá ôû 2 daïng ñaët tính vaø tính nhaåm
-RÌn kü n¨ng tÝnh nhanh
-GDHS yªu thich m«n to¸n
II.Ho¹t ®éng d¹y häc
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
 1: Ñaët tính roài tính 
35 + 51	76 + 21	84 + 5
20 + 72	 57 + 42 21 + 1
- GV goïi HS neâu caùch ñaët tính
- GV goïi HS neâu caùch tính cuûa töøng daïng
- CV nx + tuyeân döông 
* Thö giaõn: boùng laên
2.: Tính nhaåm
- GV HD caùch tính :
* Daïng 1: Laáy haøng ñôn vò coäng haøng ñôn vò, roài laáy haøng chuïc coäng vôùi haøng chuïc ñaët phía tröôùc haøng ñôn vò
32 + 35 =	62 + 23	 40 + 36
* Daïng 2: Laáy haøng ñôn vò coäng haøng ñôn vò, roài dôøi haøng chuïc phía tröôùc haøng ñôn vò 
50 + 8 = 	70 + 9 =	80 + 4 =
- GV nx
3.Cñng cè dÆn dß
* Troø chôi: Giaûi toaùn tieáp söùc
- GV nx + tuyeân döông toå giaûi ñuùng
- GV nx tieát hoïc
- CN
- CN
- HS laøm baûng con NX
- HS TL
- 3 HS 3 toå leân baûng giaûi
- HS theo doõi
- HS laøm baûng con
- HS nx
-HS thi gi¶i to¸n
Tiếng Việt* 
 LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu
-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài văn : Mời vào
-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.
-GDHS yêu thich môn tiếng việt	
II. Đồ dùng:
-Vở BTTV tập 2
III.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I.Bài cũ:
HS đọc 1 đoạn bài:Đầm sen-trả lời câu hỏi 1
Nhận xét-ghi điểm
II.Bài mới:
1.Luyện đọc:
-Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài văn: "Chú công"
-Hướng dẫn cách đọc.
a.Luyện đọc đúng:
Chú ý sửa sai cho HS yếu.
b.Luyện đọc diễn cảm:
-Quan sát, giúp đỡ.
-Gọi HS đọc bài 
-Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sửa.
-Tổ chức thi đọc đúng đọc hay.
-Khen HS đọc tốt.
2.Làm bài tập: 
-Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT T2.
-Quan sát giúp đỡ HS yếu.
-Chấm, chữa bài, nhận xét
3.Củng cố, dặn dò:
Nhận xét giờ học
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới
1HS đọc
-Mở SGK đọc thầm theo.
-Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân)
-Luyện đọc theo nhóm 2
-Đọc toàn bài (cá nhân)
-Nhận xét bạn đọc. 
-Đại diện các nhóm thi đọc.
-Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên dương.
-Làm bài tập ở VBT: Bài "Chú công " phần tập đọc 
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt)
Thứ năm ngày 22 tháng 03 năm 2012
SÁNG
Tiết 1
Mü thuËt
(GV chuyªn so¹n vµ d¹y)
Tiết 2
ChÝnh t¶
 Mêi vµo 
I. Môc tiªu
- HS nhìn sách hoặc bảng chÐp l¹i chÝnh x¸c tr×nh bµy ®óng khæ th¬ 1, 2 bµi : Mêi vµo khoảng 15 phút 
- Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ nhí quy t¾c chÝnh t¶ : ngh +e,ª,i 
- RÌn cho c¸c em viÕt ®óng ®Ñp 
II. §å dïng d¹y häc 
- B¶ng phô chÐp s½n bµi tËp 2 , 3 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. Bµi cò 
- Nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ : gh , i , ª , e 
2. Bµi míi 
a) Giíi thiÖu 
b) H­íng dÉn tËp chÐp 
-YC HS ®äc khæ th¬ ®Çu cña bµi : Mêi vµo 
- GV ®äc bµi cho HS nghe viÕt ( mçi dßng ®äc 3 lÇn ) 
- HS viÕt xong GV ®äc so¸t lçi 
- GV ch÷a nh÷ng lçi phæ biÕn trªn b¶ng 
c) H­íng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ 
- §iÒn vÇn ong hay oong 
- §iÒn ch÷ ng hay ngh 
+Lêi gi¶i : NghÒ diÖt v¶i , nghe nh¹c , ®­êng ®«ng nghÞt 
-GV nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ : ngh , i , e , ª ; ng + o , « , ¬ ®­êng ®«ng nghÞt T 
b¶ng 

-2-3HS nªu
-2HS ®äc,c¶ líp ®äc thÇm l¹i bµi . Tù t×m c¸c tiÕng cã tõ khã 
- HS tËp viÕt c¸c tõ khã ra b¶ng con 
-ViÕt bµi vµo vë
-CÇm bót ch× so¸t lçi
-Söa lçi theo yªu cÇu
- 4 HS lªn b¶ng thi lµm BT nhanh 
- Cho HS ®äc l¹i bµi võa ®iÒn 
- C¶ líp ®äc thÇm yªu cÇu cña BT 
- 3 , 4 nhãm HS ch¬i trß ch¬i tiÕp søc 
3. Cñng cè dÆn dß :
- GV khen ngîi nh÷ng em häc tèt chÐp bµi chÝnh x¸c ®óng , ®Ñp
- VÒ nhµ häc thuéc quy t¾c chÝnh t¶ 
TiÕt 2
KÓ chuyÖn
NIÒM VUI BÊT NGê 
I. Môc tiªu 
- HS dùa vµo trÝ nhí kÓ l¹i ®­îc mét ®o¹n trong c©u chuyÖn theo gîi ý tranh, 
- HiÓu ®­îc ý nghÜa c©u chuyÖn: B¸c Hå rÊt yªu quý c¸c b¹n thiÕu nhi , thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå . 
- GDHS biÕt ¬n vµ yªu quý B¸c Hå
II. §å dïng d¹y häc 
- Tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y häc 
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò
- 2 HS tiÕp nèi nhau kÓ chuyÖn : B«ng hoa cóc tr¾ng 
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
3. Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi
b) GV kÓ chuyÖn
 - GV kÓ víi giäng diÔn c¶m
- KÓ lÇn 1; lÇn 2, kÕt hîp víi tranh minh ho¹
c) H­íng dÉn kÓ tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo tranh
- Tranh 1: C¶nh vÏ g×?
- Tranh 2: C©u hái d­íi tranh lµ g×?
- GV yªu cÇu mçi tæ cö ®¹i diÖn thi kÓ ®o¹n 1
-L¾ng nghe
-HS tr¶ lêi
- HS tiÕp tôc kÓ theo tranh 2, 3, 4
d) H­íng dÉn HS kÓ toµn chuyÖn 
e ) Gióp HS hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn 
? C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g× ? 
- Gv vµ c¶ líp nhËn xÐt , b×nh chän ng­êi kÓ chuyÖn hay nhÊt , hiÓu nhÊt néi dung c©u chuyÖn 
- 2 HS thi kÓ l¹i 1 ®o¹n c©u chuyÖn dùa vµo tranh vµ gîi ý d­íi tranh 
- B¸c Hå rÊt yªu thÝch thiÕu nhi , thiÕu nhi còng rÊt yªu quý B¸c Hå 
4. Cñng cè, dÆn dß
- GV nhËn xÐt tiÕt häc 
- ChuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn : Sãi vµ Sãc 
- VN tËp kÓ l¹i chuyÖn cho mäi ng­êi nghe
TiÕt 4
To¸n :
PhÐp trõ trong ph¹m vi 100 (trõ kh«ng nhí)
I. Môc tiªu 
- B­íc ®Çu gióp HS biÕt ®Æt tÝnh råi lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 100,biÕt gi¶I to¸n cã phÐp trõ sè cã hai ch÷ sè 
- GDHS yªu thÝch m«n to¸n 
II. §å dïng 
- C¸c thÎ chôc que tÝnh vµ c¸c que tÝnh rêi 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò 
3. Bµi míi 
a) Giíi thiÖu bµi 
b) Bµi míi
*Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh trõ d¹ng 57- 23 
B­íc 1 : GV h­íng dÉn HS thao t¸c . 
B­íc 2 Giíi thiÖu kÜ thuËt lµm tÝnh trõ d¹ng : 57 - 23 ( ta ®Æt tÝnh ) 
* ViÕt 57 råi viÕt 23 sao cho chôc th¼ng víi hµng chôc,®¬n vÞ th¼ng víi cét ®¬n vÞ 
* ViÕt dÊu trõ ( - ) 
* KÎ v¹ch ngang 
* TÝnh : ( tõ ph¶i sang tr¸i ) 
- HS thùc hµnh thao t¸c trªn que tÝnh 
- Vµi HS nh¾c l¹i c¸ch trõ 
* Thùc hµnh 
-
Bµi 1 : 
-TÝnh 
-§Æt tÝnh råi tÝnh 
- GV l­u ý HS ®Æt tÝnh cho th¼ng cét 
Bµi 2: §óng ghi § sai ghi S 
-GV ch÷a bµi
Bµi 3 : Gi¶i to¸n 
- GV nªu yªu cÇu bµi tËp 
- 4 HS lªn b¶ng tÝnh 
-
-
-
- HS lµm vµo b¶ng con . 
a) 4 HS lªn b¶ng lµm 
b) Líp lµm vµo vë b¶ng con 
- 1 HS ®äc bµi tËp 
- 1 em nªu tãm t¾t 
- Líp lµm bµi vµo vë 
Gi¶i
Sè trang s¸ch Lam cßn phÇn ®äc lµ : 
64 - 24 = 40 ( trang ) 
§¸p sè : 40 trang 
4. Cñng cè dÆn dß 
- GV nh¾c l¹i kÜ thuËt lµm tÝnh trõ 
- GV nhËn xÐt giê häc 
CHIÒu
Tiếng Việt*(2tiết) 
 Luyện tập
I.Mục tiêu:
-Giúp HS đọc đúng, đọc thành thạo, diễn cảm bài thơ :Mêi vµo
-Đọc hiểu để làm các bài tập ở VBT.
-GDHS ham học môn tiếng việt	
II. Đồ dùng:
-Vở BTTV tập 2
III.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I. Bài cũ
Két hợp bài mới
II. Bài mới
1.Luyện đọc
Đọc mẫu (chậm rãi, diễn cảm) bài thơ : "Mêi vµo”
Hướng dẫn cách đọc.
a.Luyện đọc đúng:
Chú ý sữa sai cho HS yếu.
b.Luyện đọc diễn cảm:
 Quan sát, giúp đỡ.
Gọi HS đọc bài 
Giúp HS đọc hay bằng cách chỉnh sữa.
Tổ chức thi đọc đúng đọc hay.
 Khen HS đọc tốt.
2.Làm bài tập: 
Hướng dẫn cách làm các bài tập ở VBT T2.
Quan sát giúp đỡ HS yếu.
Chấm, chữa bài, nhận xét
3.Củng cố, dặn dò: 
Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới
Mở SGK đọc thầm theo.
Luyện đọc theo câu, đoạn, bài (cá nhân)
Luyện đọc theo nhóm 2
Tự nhận xét lẫn nhau.
Đọc toàn bài (cá nhân)
Nhận xét bạn đọc. 
Đại diện các nhóm thi đọc.
Bình chọn bạn đọc đúng, đọc hay tuyên dương.
Làm bài tập ở VBT : Bài "Mêi vµo" phần tập đọc 
Cả lớp đọc lại bài SGK (2 lượt)
To¸n*
¤n tËp phÐp trõ trong ph¹m vi 100(kh«ng nhí)
I.Muïc tieâu: 
Giuùp HS
Bieát caùch ñaët tính vaø kÜ n¨ng tÝnh trõ caùc soá trong PV:100
GDHS c¸ch lµm bµi cÈn thËn vµ chÝnh x¸c
II. §å dïng
-VBT to¸n
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. OÂn caùch ñaët tính
 - Goïi HS neâu caùch ñaët tính 
- HS ñaët tính baûng con : 67- 45= 56 - 23=
- GV nx + tuyeân döông 
* Thö giaõn: boùng laên
2. HD tính 
- GV goïi neâu yeâu caùch tính
- HS laøm baûng con
- GV nhaéc nhôõ HS ghi keát quaû thaúng coät
- GV thu vôû chaám nx
- GV nx + tuyeân döông söï tieán boä cuûa HSY( Lan)
3) Cñng cè dÆn dß
* Troø chôi: Giaûi toaùn tieáp söùc
- GV nx + tuyeân döông
- GV nx tieát hoïc + GD
- DD: Ñoïc, vieát caùc soá ñeán 100
- CN 
- HS thöïc hieän
- HSnx
- CN 
- HSY laøm theo HD
- HS chuù yù
- HS tuyeân döông
- Moãi ñoäi 3 HS
- HS vieát soá baûng con
- HS nx
Thø s¸u ngµy 23 th¸ng 03 n¨m 2012
S¸ng
TiÕt 1+2
TËp ®äc
Chó c«ng 
I. Môc tiªu 
- HS ®äc tr¬n ®­îc c¶ bµi ,ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ khã:n©u g¹ch,rÎ qu¹t,rùc rì,lãng l¸nh.B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u.
- HiÓu ®­îc tõ ng÷ : ThÊy ®­îc vÎ ®Ñp cña bé l«ng c«ng , ®u«i c«ng , ®Æc ®iÓm ®u«i c«ng lóc bÐ , vµ lóc c«ng tr­êng thµnh . 
- GDHS yªu quý loµi vËt quý
II. §å dïng 
-Tranh minh ho¹ bµi T§ 
-Bé ch÷ häc vÇn : B¶ng con 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò
- 1, 2 em ®äc thuéc lßng bµi : Mêi vµo . 
- GV nhËn xÐt,ghi ®iÓm
3. Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi
b) LuyÖn tËp 
- Gäi HS ®äc mÉu diÔn c¶m bµi th¬ 
+ LuyÖn ®äc tiÕng, tõ khã
- GV ®äc mÉu lÇn 1 
+ LuyÖn ®äc c©u
+ LuyÖn ®äc toµn bµi
- GV chia lµm 2 ®o¹n 
§o¹n 1 : Tõ ®Çu – rÎ qu¹t 
§o¹n 2 : PhÇn cßn l¹i 
+Cho HS thi ®äc diÔn c¶m
- HS ph¸t ©m c¸c tõ : N©u g¹ch , sÎ qu¹t , rùc rì , lãng l¸nh . 
-L¾ng nghe
-LuyÖn ®äc c©u nèi tiÕp
- HS tiÕp nèi nhau ®äc tr¬n tõng ®o¹n 
- HS thi ®ua ®äc c¶ bµi 
- Líp ®äc ®ång thanh c¶ bµi 1 l­ît 
c) ¤n c¸c vÇn: oc, ooc 
- GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK
? T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oc ?
?Thi t×m tiÕng ®óng , nhanh , nhiÒu
TiÕng tõ ngoµi bµi cã vÇn : oc , ooc 
GV vµ c¶ líp nhËn xÐt tÝnh ®iÓm thi ®ua 
? Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn : oc , ooc 
- HS thi ®ua t×m ®óng nhanh nhiÒu 
- HS

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 29.doc