Giáo án Lớp 1 - Tuần 15 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thúy

THỨ NGÀY T MÔN TÊN BÀI DẠY thời

lượng Ghi chú

2 1 SHTT Chào cờ đầu tuần 35

 2 MT GV chuyên 35

 3 TV Bài 60: om- am 40

 4 TV // 35

 5 ĐĐ Đi học đều và đúng giờ (t2) 30

3 1 TV Bài 61: ăm– âm 40

 2 TV // 35

 3 AN Bài 15 30

 4 T Luyện tập 35

 5 PÑ Keøm toaùn + tieáng vieät 35

4 1 TV Bài 62:ôm- ơm 40

 2 TV // 35

 3 TNXH Lớp học 30

 4 T Phép cộng trong pham vi 10 35

 5 PÑ Keøm toaùn + tieáng vieät 35

5 1 TV Bài 63: em - êm 40

 2 TV // 35

 3 TC Gấp cái quạt 30

 4 T Luyện tập 35

 5 PÑ Keøm toaùn + tieáng vieät 35

6 1 TV Tuần 13:nhà trường,buôn làng. 40

 2 TV Tuần 14:đỏ thắm,mầm non. 35

 3 TD Bài 15 30

 4 T Phép trừ trong phạm vi 10 35

 5 SHL Tổng kết tuần . 35

 

doc 32 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 452Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 15 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iết tương tự.
HĐ4.Dạy tiếng từ
MT:Đọc,phân tích được các tiếng và từ ứng dụng.
-GV ghi bảng:
 tăm tre mầm non
 đỏ thắm đường hầm
-Yêu cầu
- GV đọc mẫu, giảng từ
-Nhận xét,chốt ý
HĐ5.Củng cố
Thi tìm tiếng có vần vừa học.
Tiết 4
HĐ1.Bài cũ
-Nhắc lại 2 vần vừa học
-So sánh 2 vần vừa học
HĐ2.Luyện đọc
MT:Đọc được bài trên bảng lớp,đọc câu và đọc bài trong SGK
a.Đọc bài trên bảng lớp
-Yêu cầu
b.Đọc câu
-Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
-Giảng tranh
-Ghi bảng câu ứng dụng:
Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.
-Yêu cầu
c.Đọc bài trong SGK
- GV đọc mẫu
-Yêu cầu
-Nhận xét,ghi điểm
-Yêu cầu
HĐ3.Luyện viết
MT:Viết được ăm,âm,nuôi tằm,hái nấm trong vở tập viết.
-Yêu cầu
-Giao việc
-Theo dõi- hướng dẫn HS viết
-Chấm bài,nhận xét
HĐ4.Luyện nói
MT:Luyện nói được 2,4 câu theo chủ đề
-Giới thiệu chủ đề luyện nói
-Yêu cầu 
+Bức tranh vẽ gì? Những vật trong tranh nói lên điều gì chung?
+Em hãy đọc thời khoá biểu lớp em?
+Em thích ngày nào trong tuần nhất? Vì sao?
+Ngày chủ nhật em thường làm gì?
+Bây giờ là tháng nào?
+Bao giờ thì đến tết?
-Nhận xét,chốt ý
 HĐ5.Bài tập
MT:Làm được các bài tập trongVBT-TV
Bài 1.Nối
- Hdẫn HS nắm yêu cầu 
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2.Điền vần ăm - âm vào chỗ chấm
- Thực hiện tương tự bài 1
3.Củng cố 
-HS nối tiếp nhau đọc bài 60
-CL viết bảng con
-Nhận xét
-CN đọc nối tiếp
-Cài bảng :ăm
-Nhìn bảng cài chỉnh sửa
-Giống nhau:âm m
-Khác nhau:âm ă,âm a.
-CN đọc nối tiếp
-TLCN
-TLCN
-Cài bảng:tằm
-Nhìn bảng cài chỉnh sửa
-Nhìn bảng cài phân tích tiếng
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-CN đọc nối tiếp
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-CL viết bảng con
-Trình bày
-Nhận xét
-HS lên bảng gạch chân tiếng có vần vừa học.
-CN đọc nối tiếp tiếng,từ(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-TLCN
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-Gạch chân tiếng có vần vừa học.
-CN đọc nối tiếp:vần,tiếng,câu.
-CL đọc ĐT
-CN đọc nối tiếp
-2 HS đọc cả bài
-CL đọc ĐT
-Mở vở- nêu yêu cầu viết
-Viết bài theo lệnh của GV
-HS đọc:Thứ,ngày,tháng,năm.
-Luyện nói theo các câu hỏi gợi ý của GV
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả 
- Nhận xét
TiÕt 3 ¢m nh¹c
¤n hai bµi h¸t : еn gµ con - S¾p ®Õn tÕt råi.
I. Mục tiêu
- Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca của hai bài hát.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản.
* Khuyến khích HS khá giỏi: 
+ Thuộc lời ca của hai bài hát. 
+ Làm quen biểu diễn hai bài hát. 
II. ChuÈn bÞ
- Mét sè nh¹c cô gâ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
HĐGV
HĐHS
Ho¹t ®éng 1.¤n bµi h¸t: еn gµ con.
- Gi¸o viªn lµm mÉu: Vç tay (gâ ) ®Öm theo ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca.
- H¸t kÕt hîp vËn ®éng biÓu diÔn, vËn ®éng phô ho¹. 
- Nhận xét chung
Ho¹t ®éng 2.¤n bµi h¸t:s¾p ®Õn tÕt råi.
- Gi¸o viªn lµm mÉu: Vç tay (gâ ) ®Öm theo ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca.
- H¸t kÕt hîp vËn ®éng biÓu diÔn, vËn ®éng phô ho¹. 
- Nhận xét chung
Ho¹t ®éng 3. Củng cố 
- Yêu cầu
- Nhận xét, tuyên dương
- Dặn dò
- HS h¸t c¶ líp.
+ H¸t vç tay theo ph¸ch 2 lÇn
+ Theo tiÕt tÊu lêi ca 1 lÇn.
+ Vç tay theo nhÞp: 1 lÇn.
- HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. Nhón ch©n : 2-3 lÇn
- HS h¸t c¶ líp.
+ H¸t vç tay theo ph¸ch 2 lÇn
+ Theo tiÕt tÊu lêi ca 1 lÇn.
+ Vç tay theo nhÞp: 1 lÇn.
- HS h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. Nhón ch©n : 2-3 lÇn
- Vài HS hát lại hai bài hát
Tiết 4 Toán 
Luyện tập
I. Muïc tieâu 
- Thực hiện được phép cộng và phép trừ trong phạm vi 9; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
* Bài tập cần làm bài1(cột 1,2),bài 2(cột 1),bài 3(cột 1,3),bài 4.
* Khuyến khích HS khá,giỏi làm bài tập bài 1(cột 3,4),bài 2(cột 2,3),
bài 3(cột 2),bài 5.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Bảng phụ ghi nội dung các bài tập1,2,3,4,5.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
-Yêu cầu
-Nhận xét,tuyên dương
2.Luyeän taäp 
Bài 1:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:Thực hiện được phép cộng phép trừ trong phạm vi 9 theo hàng ngang.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:Thực hiện được phép cộng phép trừ trong phạm vi 9 và điền số thích hợp vào ô trống.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét,tuyên dương
Bài 3:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:Thực hiện được phép cộng phép trừ trong phạm vi 9 so sánh và điền >,<,= vào chỗ chấm.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét,tuyên dương
Bài 4:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:HS biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 5:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:Nhận biết được số lượng hình vuông trong hình vẽ.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét,tuyên dương
3. Dặn dò - nhận xét
-2HS làm bảng lớp cột 1,2
5+4= 7+2= 8+1= 
9-3= 9-4= 9-5= 
-CL làm bảng con cột 3
-Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
-L àm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2010
Tiết 1 Tiếng việt
Bài 62 :ôm - ơm
I. Mục tiêu
- Đọc được:ôm,ơm,con tôm,đống rơm;từ và câu ứng dụng.
- Viết được :ôm,ơm,con tôm,đống rơm.
- Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề:Bữa cơm.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ.
- Bộ đồ dùng tiếng việt
- Tranh minh hoạ.
III. Các hoạt động dạy học
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
-GV chỉ bảng
-GV đọc
-Nhận xét,ghi điểm
2.Bài mới
Giới thiệu bài và ghi bảng
HĐ1. Dạy vần ôm
MT:Đọc được vần ôm phân tích và đọc được từ con tôm.
-Viết bảng
-Hướng dẫn đọc- đọc mẫu
-Nhận diện vần:ôm
-Yêu cầu
-GV giơ bảng cài đúng
-So sánh:âm- ôm
-Yêu cầu
-Chúng ta vừa học vần gì?
-Có vần ôm muốn có tiếng tôm lấy thêm âm gì? ghép ntn?
-Yêu cầu
-GV giơ bảng cài đúng
-Yêu cầu
-GV viết bảng
-Yêu cầu
-Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
-Hôm nay chúng ta sẽ học từ con tôm rút ra từ ND tranh.
-GV viết bảng- yêu cầu
-Đọc tổng hợp:
+Yêu cầu
+Nhận xét,chốt ý
HĐ2. Dạy vần ơm
MT:Đọc được vần ơm phân tích và đọc được từ đống rơm.
-Hướng dẫn tương tự như trên
-So sánh 2 vần
HĐ3. Hướng dẫn viết
MT:Biết viết:ôm,ơm,con tôm,đống rơm.
-Hướng dẫn quy trình viết:ôm,con tôm.
-Viết mẫu:ôm,con tôm.
Lưu ý:Nét nối,khoảng cách giữa các tiếng và vị trí dấu thanh.
-Yêu cầu 
-Nhận xét,sửa chữa
-ơm,đống rơm:hướng dẫn viết tương tự.
HĐ4. Dạy tiếng từ
MT:Đọc,phân tích được các tiếng và từ ứng dụng.
-GV ghi bảng:
 chó đốm sáng sớm
 chôm chôm mùi thơm
-Yêu cầu
- GV đọc mẫu, giảng từ
-Nhận xét,chốt ý
HĐ5. Củng cố
Thi tìm tiếng có vần vừa học.
Tiết 2
 HĐ1.Bài cũ
-Nhắc lại 2 vần vừa học
-So sánh 2 vần vừa học
 HĐ2.Luyện đọc
MT:Đọc được bài trên bảng lớp,đọc câu và đọc bài trong SGK
a.Đọc bài trên bảng lớp
-Yêu cầu
b.Đọc câu
-Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
-Giảng tranh
-Ghi bảng câu ứng dụng:
Vàng mơ như trái chín
Chùm giẻ treo nơi nào
 Gió đưa hương thơm lạ
 Đường tới trường xôn xao.
-Yêu cầu
c.Đọc bài trong SGK
- GV đọc mẫu
-Yêu cầu
-Nhận xét,ghi điểm
-Yêu cầu
HĐ3.Luyện viết
MT:Viết được ôm,ơm,con tôm,đống rơm trong vở tập viết.
-Yêu cầu
-Giao việc
-Theo dõi- hướng dẫn HS viết
-Chấm bài,nhận xét
HĐ4.Luyện nói
MT:Luyện nói được 2,4 câu theo chủ đề
-Giới thiệu chủ đề luyện nói
-Yêu cầu 
+Bức tranh vẽ gì? 
+Trong bữa cơm em thấy có những ai?
+Nhà em ăn mấy bữa cơm một ngày? Mỗi bữa thường có những món gì?
+Nhà em ai nấu cơm? Ai đi chợ? Ai rửa bát?
+Em thích ăn nhất món gì?Mỗi bữa em ăn mấy bát cơm?
-Nhận xét,chốt ý
 HĐ5.Bài tập
MT:Làm được các bài tập trongVBT-TV
Bài 1.Nối
- Hdẫn HS nắm yêu cầu 
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2.Điền vần ôm - ơm vào chỗ chấm
- Thực hiện tương tự bài 1
3.Củng cố 
-HS nối tiếp nhau đọc bài 61
-CL viết bảng con
-Nhận xét
-CN đọc nối tiếp
-Cài bảng :ôm
-Nhìn bảng cài chỉnh sửa
-Giống nhau:âm m
-Khác nhau:âm â,âm ô.
-CN đọc nối tiếp
-TLCN
-TLCN
-Cài bảng:tôm
-Nhìn bảng cài chỉnh sửa
-Nhìn bảng cài phân tích tiếng
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-CN đọc nối tiếp
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-CL viết bảng con
-Trình bày
-Nhận xét
-HS lên bảng gạch chân tiếng có vần vừa học.
-CN đọc nối tiếp tiếng,từ(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-TLCN
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-Gạch chân tiếng có vần vừa học.
-CN đọc nối tiếp:vần,tiếng,câu.
-CL đọc ĐT
-CN đọc nối tiếp
-2 HS đọc cả bài
-CL đọc ĐT
-Mở vở- nêu yêu cầu viết
-Viết bài theo lệnh của GV
-HS đọc:Bữa cơm.
-Luyện nói theo các câu hỏi gợi ý của GV
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả 
- Nhận xét
Tiết 3 Tự nhiên và xã hội
Lôùp hoïc
I. Mục tiêu
- Kể được các thành viên của lớp học và các đồ dùng có trong lớp học.
- Nói được tên lớp, thầy (cô) chủ nhiệm và tên một số bạn cùng lớp.
* Khuyến khích học sinh khá giỏi: Nêu một số điểm giống và khác nhau của các lớp học trong hình vẽ.
II. Ñồ dùng dạy học
- GV: Moät soá bìa, moãi boä goàm nhieàu taám bìa nhoû
III. Các hoaït ñoäng daïy hoïc
Hoaït Ñoäng cuûa GV
Hoaït Ñoäng cuûa HS
1. Kieåm tra baøi cuõ
- Hoâm tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
- Keå teân nhöõng ñoà duøng deã gaây ñöùt tay?
- Keå teân nhöõng ñoà duøng deã gaây chaùy?
- Nhaän xeùt baøi cuõ.
2. Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi môùi: Lôùp hoïc
HÑ1: Hoạt động caû lôùp
Muïc tieâu: Hoïc sinh bieát caùc em hoïc ôû tröôøng naøo? Lôùp naøo?
Caùch tieán haønh
GV hoûi :
- Em hoïc ôû tröôøng naøo?
- Em hoïc lôùp Moät maáy ?
- Theo doõi HS traû lôøi.
- Höôùng daãn HS quan saùt hình ôû SGK.
- Yêu cầu
- Hình SGK lôùp hoïc coù nhöõng ai? 
Vaø nhöõng thöù gì?
- Lôùp hoïc mình gaàn gioáng vôùi hình naøo?
- Caùc baïn thích hoïc lôùp hoïc naøo?
- Sau ñoù GV goïi 1 soá em trình baøy noäi dung.
- Nhận xét, tuyên dương
HÑ2: Lieân heä thöïc teá
Muïc tieâu: Lieân heä thöïc teá xem lôùp mình coù bao nhieâu baïn?
- GV neâu caâu hoûi ?
- Lôùp em coù taát caû bao nhieâu baïn ?
- Lôùp em coù maáy baïn trai? 
- Lôùp em coù maáy baïn gaùi?
- Coâ giaùo chuû nhieäm teân gì?
- Trong lôùp caùc em chôi vôùi ai?
- GV theo doõi HS traû lôøi.
Keát luaän: Lôùp hoïc naøo cuõng coù thaày giaùo, coâ giaùo vaø HS. Coù baûng, tuû, tranh, bàn ghế.
HÑ3:Lieân heä thöïc teá lôùp hoïc cuûa mình 
Muïc tieâu: Giôùi thieäu lôùp hoïc cuûa mình.
Caùch tieán haønh:
- Yêu cầu
- Xem trong lôùp coù ñoà duøng gì?
- Muoán lôùp hoïc saïch ñeïp em phaûi laøm gì?
- GV cuøng caû lôùp theo doõi, nhaän xeùt.
Keát luaän: Caùc em caàn nhôù teân tröôøng, lôùp. Yeâu quyù vaø bieát giöõ veä sinh cho lôùp hoïc.
HÑ4: Troø chôi: Ai nhanh, ai ñuùng
Muïc tieâu: Nhaän daïng vaø phaân loaïi ñoà duøng trong lôùp.
Caùch tieán haønh:
- GV phaùt 1 nhoùm 1 boä bìa. 
- Chia baûng thaønh 4 coät.
- GV theo doõi xem nhoùm naøo nhanh, ñuùng seõ thaéng cuoäc.
4. Cuûng coá: 
- Vöøa roài caùc em hoïc baøi gì?
- Muoán lôùp hoïc saïch ñeïp caùc em laøm gì?
- Haõy keå laïi teân 1 soá ñoà duøng ôû trong lôùp 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
5. Daën doø : 
- Caùc em phaûi bieát giöõ gìn lôùp hoïc saïch ñeïp 
- Yeâu quyù lôùp hoïc nhö ngoâi nhaø mình 
- An toaøn khi ôû nhaø
- TLCN
- TLCN
-Tiểu học Bình Giang 1.
 - Lôùp 11
- Trang 32, 33
- HS thaûo luaän nhoùm 2 - TLCH
- Đại diện nhóm TLCH
- Lôùp theo doõi boå sung.
- 24 baïn 
- 15 trai
- 9 gaùi
- Nguyễn Thị Thuý
- Hoaït ñoäng nhóm đôi
- 1 vaøi em leân keå tröôùc lôùp
- Baøn, gheá, tuû, baûng
 - HS choïn caùc taám bìa
- Ghi teân caùc ñoà duøng coù trong lôùp leân baûng.
Tiết 4 Toaùn
Pheùp coäng trong phaïm vi 9
	I. Muïc tieâu
- Thuộc bảng cộng;biết làm tính cộng trong phạm vi 10;Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
* Bài tập cần làm: Bài 1,bài 2,bài 3.
II. Đoà duøng daïy hoïc 
- Boä ñoà duøng hoïc moân toaùn 1.
- Caùc moâ hình phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc.
- Bảng phụ chép sẵn nội dung các bài tập
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc 
HĐGV
HĐHS
1. Kieåm tra baøi cuõ
- Vieát pheùp tính leân baûng goïi 3 em leân thöïc hieän
9 - 8 = ... 9 -1 = ... 9 – 0 = ... 
-Nhận xét,ghi điểm
2. Bài mới
a. Giôùi thieäu baøi 
Pheùp coäng trong phaïm vi 10
b.Höôùng daãn HS thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 10 
* Thaønh laäp coâng thöùc :
 9 + 1 = 10 ; 1 + 9 = 10.
- Ñính leân baûng 9 hình troøn hoûi : 
Coù maáy hình troøn ?
- Ñính theâm 1 hình troøn nöõa hoûi : 
Ñaõ theâm maáy hình troøn ?
- GV ñoïc :
 - Coù 9 hình hình troøn theâm 1 hình troøn . Hoûi coù taát caû bao nhieâu hình troøn ?
+ Em haõy neâu caùch tìm hình troøn?
+ Coù theå ghi pheùp tính töông öùng ?
 GV ghi baûng : 9 + 1 = 10
- Cho HS xem tranh töï ruùt ra pheùp tính :
 1 + 9 = 10 ghi baûng .
- So saùnh 2 pheùp tính 9+1=10
 1+9=10
* Cho HS xem tranh thaønh laäp baûng coäng trong phaïm vi 10. 
 8 + 2 = 10 2 + 8 = 10 
 7 + 3 =10 3 + 7 = 10
 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10
 5 + 5 = 10
* Ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 9 
- Cho HS ñoïc nhôù theo caùch xoaù daàn 
3. Luyeän taäp
Bài 1:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:Biết làm tính cộng trong phạm vi 10 theo cột dọc và theo hàng ngang.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:Biết làm tính cộng trong phạm vi 10 sau đó điền số thích hợp vào ô trống.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 3: HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:HS biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
4.Cuûng coá - daën doø 
- 3 HS leân thöïc hieän
 9 – 8 = ..1..
 9 – 1 = ..8..
 9 – 0 = ..9..
- HS nhaän xeùt .
- Lôùp nghe GV giôùi thieäu baøi .
- Lôùp quan saùt vaø traû lôøi : 
Coù 9 hình troøn .
- Theâm 1 hình troøn .
- Taát caû 10 hình troøn .
- Ñeám taát caû caùc hình troøn .
- Coù 9 hình troøn theâm 1 hình troøn ñöôïc 10 hình troøn
- Khi ta ñoåi chỗ caùc soá trong 1 pheùp tính thì keát quaû khoâng thay ñoåi. 
- HS xem tranh töï neâu baûng coäng trong phaïm vi 10.
- HS neâu caù nhaân, toå , lôùp.
- HS ñoïc laøn löôït
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010
Tiết 1 Tiếng việt
Bài 63 :em - êm
I. Mục tiêu 
- Đọc được:em,êm,con tem,sao đêm;từ và câu ứng dụng.
- Viết được :em,êm,con tem,sao đêm.
- Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề:Anh chị em trong nhà.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ.
- Bộ đồ dùng tiếng việt
- Tranh minh hoạ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
-GV chỉ bảng
-GV đọc
-Nhận xét,ghi điểm
2.Bài mới
Giới thiệu bài và ghi bảng
HĐ1.Dạy vần em
MT:Đọc được vần em phân tích và đọc được từ con tem.
-Viết bảng
-Hướng dẫn đọc- đọc mẫu
-Nhận diện vần:em
-Yêu cầu
-GV giơ bảng cài đúng
-So sánh:ơm- em
-Yêu cầu
-Chúng ta vừa học vần gì?
-Có vần em muốn có tiếng tem lấy thêm âm gì? ghép ntn?
-Yêu cầu
-GV giơ bảng cài đúng
-Yêu cầu
-GV viết bảng
-Yêu cầu
-Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
-Hôm nay chúng ta sẽ học từ con tem rút ra từ ND tranh.
-GV viết bảng- yêu cầu
-Đọc tổng hợp:
+Yêu cầu
+Nhận xét,chốt ý
HĐ2. Dạy vần êm
MT:Đọc được vần êm phân tích và đọc được từ sao đêm.
-Hướng dẫn tương tự như trên
-So sánh 2 vần
HĐ3. Hướng dẫn viết
MT:Biết viết:em,êm,con tem,sao đêm.
-Hướng dẫn quy trình viết:em,con tem.
-Viết mẫu:em,con tem.
Lưu ý:Nét nối,khoảng cách giữa các tiếng và vị trí dấu thanh.
-Yêu cầu 
-Nhận xét,sửa chữa
-êm,sao đêm:hướng dẫn viết tương tự.
HĐ4. Dạy tiếng từ
MT:Đọc,phân tích được các tiếng và từ ứng dụng.
-GV ghi bảng:
 trẻ em ghế đệm
 que kem mềm mại
-Yêu cầu
- GV đọc mẫu, giảng từ
-Nhận xét,chốt ý
HĐ5. Củng cố
Thi tìm tiếng có vần vừa học.
Tiết 2
HĐ1.Bài cũ
-Nhắc lại 2 vần vừa học
-So sánh 2 vần vừa học
HĐ2.Luyện đọc
MT:Đọc được bài trên bảng lớp,đọc câu và đọc bài trong SGK
a.Đọc bài trên bảng lớp
-Yêu cầu
b.Đọc câu
-Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
-Giảng tranh
-Ghi bảng câu ứng dụng:
 Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
-Yêu cầu
c.Đọc bài trong SGK
- GV đọc mẫu
-Yêu cầu
-Nhận xét,ghi điểm
-Yêu cầu
HĐ3. Luyện viết
MT:Viết được em,êm,con tem,sao đêm trong vở tập viết.
-Yêu cầu
-Giao việc
-Theo dõi- hướng dẫn HS viết
-Chấm bài,nhận xét
HĐ4.Luyện nói
MT:Luyện nói được 2,4 câu theo chủ đề
-Giới thiệu chủ đề luyện nói
-Yêu cầu 
+Bức tranh vẽ gì? 
+Anh chị em trong nhà còn gọi là anh em gì?
+Trong nhà,nếu em là anh thì em phải đối xử với em của em như thế nào?
+Bố mẹ thích anh em trong nhà phải đối xử với nhau thế nào?
+Kể tên các anh chị em trong nhà em cho cả lớp nghe?
-Nhận xét,chốt ý
 HĐ5.Bài tập
MT:Làm được các bài tập trongVBT-TV
Bài 1.Nối
- Hdẫn HS nắm yêu cầu 
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2.Điền vần em- êm vào chỗ chấm
- Thực hiện tương tự bài 1
3.Củng cố 
-HS nối tiếp nhau đọc bài 62
-CL viết bảng con
-Nhận xét
-CN đọc nối tiếp
-Cài bảng :em
-Nhìn bảng cài chỉnh sửa
-Giống nhau:âm m
-Khác nhau:âm ơ,âm e.
-CN đọc nối tiếp
-TLCN
-TLCN
-Cài bảng:tem
-Nhìn bảng cài chỉnh sửa
-Nhìn bảng cài phân tích tiếng
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-CN đọc nối tiếp
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-CL viết bảng con
-Trình bày
-Nhận xét
-HS lên bảng gạch chân tiếng có vần vừa học.
-CN đọc nối tiếp tiếng,từ(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-TLCN
-CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
-CL đọc ĐT
-TLCN
-Gạch chân tiếng có vần vừa học.
-CN đọc nối tiếp:vần,tiếng,câu.
-CL đọc ĐT
-CN đọc nối tiếp
-2 HS đọc cả bài
-CL đọc ĐT
-Mở vở- nêu yêu cầu viết
-Viết bài theo lệnh của GV
-HS đọc:Anh chị em trong nhà.
-Luyện nói theo các câu hỏi gợi ý của GV
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả 
- Nhận xét
Tiết 3 Thuû coâng 
 Gaáp caùi quaït
I. Mục tiêu
- Biết cách gấp cái quạt.
- Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy. Các nếp gấp có thể chưa đều, chưa thẳng theo đường kẻ.
II. Đồ dùng dạy học
- GV : Baøi maãu,giaáy maøu hình chöõ nhaät,sôïi chæ (len) maøu. Ñoà duøng hoïc taäp
- HS : Giaáy maøu,giaáy nhaùp,1 sôïi chæ hoaëc len,hoà daùn,khaên,vôû thuû coâng.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÅn ñònh lôùp 
2. Baøi cuõ 
- Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh
- Nhận xét
3. Baøi môùi 
Ÿ Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi 
Muïc tieâu: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc neáp gaáp caùch ñeàu cuûa caùi quaït ñeå öùng duïng vaøo vieäc gaáp.
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi maãu vaø hoûi : 
Ñeå gaáp ñöôïc caùi quaït tröôùc heát em phaûi gaáp theo maãu naøo ?
- Giaûng theâm : Giöõa quaït maãu coù daùn hoà, neáu khoâng coù hoà ôû giöõa thì 2 nöûa quaït nghieâng veà 2 phía.
Ÿ Hoaït ñoäng 2 : Hdẫn hoïc sinh caùch gaáp 
Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát caùch gaáp caùi quaït vaø thöïc haønh treân giaáy vôû.
- Giaùo vieân höôùng daãn maãu caùch gaáp.
 Ø Böôùc 1 : Ñaët giaáy maøu leân baøn gaáp caùc neáp gaáp caùch ñeàu.
 Ø Böôùc 2 : Gaáp ñoâi laáy daáu giöõa,duøng chæ buoäc giöõa,boâi hoà neáp gaáp ngoaøi cuøng.
 Ø Böôùc 3 : EÙp chaët 2 phaàn vaøo nhau chôø hoà khoâ thì môû ra thaønh quaït.
- Hoïc sinh thöïc haønh
- Giaùo vieân quan saùt, nhaéc nhôû
4. Cuûng coá - Daën doø 
- Hoïc sinh ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn
- Hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi.
 - Hoïc sinh quan saùt vaø ghi nhôù thao taùc.
- Hoïc sinh thöïc haønh treân giaáy vôû.
Tiết 4 Toán 
Luyện tập
I- Muïc tieâu 
-Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
*Bài tập cần làm bài1,bài 2,bài 4,bài 5.
*Khuyến khích HS khá,giỏi làm bài tập bài 3.
 II- Ñoà duøng daïy hoïc 
-Bảng phụ ghi nội dung các bài tập1,2,3,4,5.
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu 
 HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
- Yêu cầu
- Nhận xét, tuyên dương
2.Luyeän taäp 
Bài 1:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10 theo hàng ngang.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét,tuyên dương
Bài 2:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10 theo cột dọc.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét,tuyên dương
Bài 3:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10 sau đó điền số thích hợp vào chỗ chấm.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét,tuyên dương
Bài 4: HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10 theo hai bước.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét,tuyên dương
Bài 5:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:HS biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét,tuyên dương
3.Dặn dò - nhận xét
- 2HS làm bảng lớp cột 1,2
5+5= 7+3= 8+2= 
6+4= 4+6= 9+1= 
- CL làm bảng con cột 3
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
 Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010
Tiết 1 Tập viết
Tuần 13:nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng, bệnh viện
I. Mục tiêu
Viết đúng các chữ:nhà trường,buôn làng,hiền lành,đình làng,bệnh viện,đom đóm kiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vở tập viết 1,tập 1.
II. Chuẩn bị 	
 - Bảng phụ,bảng con, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: 
- GV đọc 
- Nhận xét
3. Bài mới
HĐ1.Giới thiệu bài - ghi tựa
HĐ2:Hd viết trên bảng con
MT:HS biết viết đúng độ cao,khoảng cách và vị trí dấu thanh của các chữ nhà trường,buôn làng,hiền lành...
- GV hdẫn qtrình viết chữ:nhà trường
- Lưu ý nét nối,khoảng cách giữa các tiếng và vị trí dấu thanh.
- Yêu cầu
- Nhận xét-sửa chữa
- Các chữ:buôn làng ,hiền lành, đình làng, bệnh viện hướng dẫn viết tương tự.
HĐ3.Hd viết vở:
MT:HS biết viết đúng độ cao,khoảng cách và vị trí dấu thanh của các chữ nhà trường,buôn làng,hiền lành,đình làng,bệnh viện trong VTV
- Yêu cầu
- Giao việc
- GV quan sát, giúp đỡ hướng dẫn HS cách viết, tư thế ngồi viết,cách cầm bút.
- GV chấm bài, nhận xét.
4. Củng cố-dặn dò:
- GV chia lớp thành 2 đội thi viết nhanh viết đẹp các chữ đã viết.
- Nhận xét-tuyên dương

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 15.doc