Giáo án Lớp 1 - Tuần 29 + 30 - Nguyễn Thị Loan - Trường Tiểu học Bắc Lý số 1

I- Mục tiêu:

 - Học sinh quen với nề nếp chào cờ.

 - Học sinh nắm được ưu, khuyết điểm của lớp, của mình trong tuần 28.

 - Nắm được phương hướng tuần 29.

II- Các hoạt động chủ yếu:

 

doc 38 trang Người đăng honganh Lượt xem 971Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 29 + 30 - Nguyễn Thị Loan - Trường Tiểu học Bắc Lý số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i CN.
- HS đọc bài CN- ĐT.
- HS đọc bài- Trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Toán
Bài 116: Phép trừ trong phạm vi 100 ( trừ không nhớ )
I- Mục tiêu:
	Biết đặt tính và làm tính trừ ( không nhớ ) số có hai chữ số, biết giải toán có phép trừ số có hai chữ số.
II- Đồ dùng dạy học:
+ Caực boự que tớnh, moói boự 1 chuùc que vaứ 1 soỏ que rụứi 
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh : Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2. Kieồm tra baứi cuừ : 
- 3hoùc sinh leõn baỷng laứm toaựn : 
36
 20
+
36
 20
+
 30+ 35 = 25cm + 4cm = 
 46 + 22 = 43cm + 15cm =
- Hoùc sinh dửụựi lụựp laứm vaứo baỷng con moói daừy theo 1 baứi taọp treõn baỷng 
3. Baứi mụựi : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: 
- GV hửụựng daón HS thao taực treõn que tớnh. GV laứm song song vụựi hoùc sinh treõn baỷng. Trỡnh baứy treõn baỷng nhử SGK. 
- Chuự yự: thao taực taựch ra 2 boự vaứ 3 que tửụng ửựng vụựi pheựp tớnh trửứ .
- Hoỷi : Soỏ que coứn laùi laứ bao nhieõu ? 
- Giụựi thieọu kyừ thuaọt laứm tớnh trử.ứ 
a) ẹaởt tớnh: Vieỏt 57 roài vieỏt 23 sao cho chuùc thaỳng vụựi coọt chuùc, ủụn vũ thaỳng coọt vụựi ủụn vũ – Vieỏt daỏu - keỷ ngang. 
b) Tớnh tửứ phaỷi sang traựi :
57
 23
-
34
 * 7 trửứ 3 baống 4 – Vieỏt 4 
 * 5 trửứ 2 baống 3 – Vieỏt 3 
 Vaọy 57 – 23 = 34 
- Giaựo vieõn choỏt laùi kyừ thuaọt trửứ 
Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh 
- GV yeõu caàu HS mụỷ Saựch giaựo khoa 
Baứi 1: 
a) Tớnh 
b) ẹaởt tớnh roài tớnh. 
- Giaựo vieõn kieồm tra caựch ủaởt tớnh. 
- Lửu yự hoùc sinh ụỷ hoùc sinh pheựp tớnh coự keỏt quaỷ = 0 ụỷ coọt chuùc . Vớ duù : 59 – 53 Keỏt quaỷ cuỷa pheựp tớnh naứy baống 6 . Chửừ soỏ 0 ụỷ beõn traựi chửừ soỏ 6 cho bieỏt hieọu ụỷ coọt chuùc baống 0 . Ta khoõng caàn vieỏt chửừ soỏ 0 naứy vỡ 06 = 6 
Baứi 2: ẹuựng ghi ẹ – Sai ghi S
- GV treo baỷng phuù cho hoùc sinh tham gia chụi tieỏp sửực. 
- Giaựo vieõn toồ chửực chụi coõng baống, theo doừi, nhaọn xeựt cuù the.ồ 
- Tuyeõn dửụng ủoọi thaộng. 
Baứi 3: giaỷi toaựn 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai .
- HS laỏy 57 que ( goàm 5 boự vaứ 7 que rụứi ).
- Xeỏp 5 boự beõn traựi, 7 que beõn phaỷi. 
- Tieỏn haứnh taựch 2 boự vaứ 3 que rụứi xeỏp xuoỏng dửụựi 2 boự beõn traựi 3 que beõn phaỷi. 
- Coứn 3 boự 4 que. 
-Hoùc sinh quan saựt laộng nghe ghi nhụự 
- Hoùc sinh laởp laùi caựch trửứ. 
a) Hoùc sinh laứm vaứo Btt. 
b) Hoùc sinh laứm baỷng con .
- Hoùc sinh cửỷ ủaùi dieọn toồ ( 6 em ) thi ủua gaộn chửừ ẹ hay S vaứo keỏt quaỷ caực pheựp tớnh. 
- Hoùc sinh ủoùc baứi toaựn. 
- 1 hoùc sinh ghi toựm taột : 
* Coự : 64 trang 
* ẹaừ ủoùc : 24 trang 
* Coứn :... trang ? 
- Hoùc sinh giaỷi vaứo vụỷ oõ li. 
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng nhửừng hoùc sinh ngoan hoaùt ủoọng toỏt .
- Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ oõn baứi vaứ laứm caực baứi taọp trong vụỷ baứi taọp toaựn. 
- Chuaồn bũ cho baứi hoõm sau : Pheựp trửứ trong phaùm vi 100.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tự nhiên và xã hội
Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật
I- Mục tiêu:
	Kể tên và chỉ được một số loại cây và con vật.
II- Đồ dùng dạy học:
- Caực hỡnh ụỷ trong baứi 29 Sgk.
- GV vaứ HS sửu taàm moọt soỏ tranh ,aỷnh thửùc vaọt vaứ ủoọng vaọt ủem ủeỏn lụựp.
- Giaỏy khoồ to, baờng dớnh ủeồ hoùc nhoựm.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:
1 .Oồn ủũnh toồ chửực. HS haựt chuaồn bũ Sgk ,ủoà dung hoùc taọp.
2 . Kieồm tra baứi cuừ:
- Tieỏt trửụực caực em hoùc baứi gỡ? – Goùi moọt soỏ hoùc sinh traỷ lụứi caõu hoỷi.
- Muoói thửụứng soỏng ụỷ ủaõu?
- Neõu taực haùi do muoói ủoỏt?
- Khi ủi nguỷ em thửụứng laứm gỡ ủeồ khoõng bũ muoói ủoỏt?
3 . Baứi mụựi: Giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Laứm vieọc vụựi tranh aỷnh, maóu vaọt
- GV chia lụựp thaứnh 4 nhoựm, phaõn cho moói nhoựm moọt goực lụựp ,phaựt cho moói nhoựm moọt tụứ giaỏy khoồ to,baờng dớnh vaứ hửụựng daón caực nhoựm laứmvieọc:
+ Baứy caực maóu vaọt caực em mang ủeỏn lụựp.
+ Daựn tranh aỷnh veà ủoọng vaọt vaứ thửùc vaọt vaứo giaỏy .
+ Chổ noựi teõn tửứng caõy ,tửứng con maứ nhoựm sửu taàm ủửụùc.Moõ taỷ chuựng ,tỡm sửù gioỏng nhau(khaực nhau) giửừa caực caõy ;sửù gioỏng (khaực)giửừa caực con vaọt.
- GV nhaọn xeựt keỏt quaỷ trao ủoồi giửừa caực nhoựm, tuyeõn dửụng caực nhoựm laứm vieọc toỏt coự nhieàu saỷn phaồm.
*Keỏt luaọn: Coự nhieàu loaùi caõy nhử rau, caõy hoa, caõy goó . Caực loaùi caõy naứy khaực nhau veà hỡnh daùng kớch thửụựcNhửng chuựng ủeàu coự reó , thaõn , laự , hoa.
- Coự nhieàu loaùi ủoọng vaọt khaực nhau veà hỡnh daùng, kớch thửụực, nụi soỏngNhửng ủeàu coự ủaàu , mỡnh vaứ cụ quan di chuyeồn
Hoaùt ủoọng 2: Troứ chụi “ẹoỏ baùn caõy gỡ ? con gỡ ?”
- HS ủửụùc thửùc haứnh kú naờng ủaởt caõu hoỷi.
- GV hửụựng daón HS caựch chụi :
- Moói HS ủửụùc GV ủeo cho moọt taỏm bỡa coự veừ hỡnh moọt caõy ( hoaởc moọt con caự) ụỷ sau lửng. HS ủoự muoỏn bieỏt ủoự laứ caõy gỡ hoaởc con gỡ thỡ ủaởt caõu hoỷi ( ủuựng/sai ) ủeồ hoỷi caực baùn dửụựi lụựp. HS ủoự coự theồ hoỷi 3-5 caõu hoỷi cho caỷ lụựp traỷ lụứi trửụực khi ủoaựn caõy, con vaọt.
- Keỏt thuực troứ chụi: GV tuyeõn dửụng moọt soỏ hoùc sinh maùnh daùn, ủoaựn gioỷi, ủoaựn ủuựng.
- HS chia nhoựm vaứ laứm vieọc theo hửụựng daón ủaàu tieõn.
- Tửứng nhoựm treo saỷn phaồm cuỷa mỡnh trửụực lụựp.
- ẹaùi dieọn leõn trỡnh baứy keỏt quỷa laứm vieọc cuỷa nhoựm
- HS caực nhoựm khaực ủaởt caõu hoỷi ủeồ nhoựm trỡnh baứy traỷ lụứi.
VD:
+ Caực loaùi caõy nhoựm baùn neõu treõn coự gỡ gioỏng nhau (ủeàu coự reó ,thaõn ,laự ,hoa)
+ Caực loaùi caõycoự gỡ khaực nhau?(Khaực nhau veà hỡnh daùng ,kớch thửụực)
+ Caực loaứi ủoọng vaọt gioỏng nhau ụỷ ủieồm gỡ?(coự ủaàu ,mỡnh vaứ cụ quan di chuyeồn)
- GV goùi moọt soỏ HS leõn chụi thửỷ
đHS chụi theo nhoựm ủeồ nhieàu em ủaởt ủửụùc nhieàu caõu hoỷi:
- Caõy ủoự coự thaõn goỏ phaỷi khoõng?
- ẹoự laứ caõy rau caỷi aứ? .
- Con ủoự coự 4 chaõn phaỷi khoõng?
- Con ủoự bieỏt gaựy phaỷi khoõng?
- Con ủoự coự caựnh phaỷi khoõng?.....
- HS chụi caỷ lụựp.
4 . Cuỷng coỏ , daởn doứ:- Caực loaùi caõy ( caõy rau, caõy hoa, caõy goó ) coự nhửừng ủieồm gỡ gioỏng nhau vaứ khaực nhau.
- Caực loaùi ủoọng vaọt(con meứo,con gaứ, con muoói)gioỏng vaứ khaực nhau ụỷ ủieồm naứo?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc ,khen ngụùi HS hoaùt ủoọng toỏt.
- Daởn HS veà sửu taàm nhieàu tranh veà ủoọng vaọt hoaởc thửùc vaọt ,gom laùi vaứ daựn vaứo moọt quyeàn ủeồ laứm boọ sửu taọp veà thieõn nhieõn.HS naứo coự bửực tranh ủeùp ,sửu taọp ủửụùc nhieàu seừ ủửụùc caỏt vaứo tuỷ ẹDHT cuỷa lụựp hoaởc treo leõn tửụứng lụựp hoùc.
- Daởn HS chuaồn bũ baứi hoõm sau:Trụứi naộng , trụứi mửa.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Buổi chiều	Ôn mĩ thuật
	 Bài 29: Vẽ tranh Đàn gà
I- Mục tiêu:
	- Thấy được hình dáng, đặc điểm, màu sắc, của những con gà.	
- Biết cách vẽ con gà.
	- Vẽ được tranh đàn gà và vẽ theo ý thích.
II- Đồ dùng dạy học: Bài mẫu, bút vẽ,.
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Họat động của HS
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra.
3. Bài mới.
Hoạt động 1: Quan sát con gà.
- GV giới thiệu con gà.
Hoạt động 2: Hướng dẫn vẽ.
- GV hướng dẫn cách vẽ con gà.
+ Vẽ các bộ phận chính trước.
+ Vẽ các chi tiết sau.
+ Vẽ xong thì tô màu.
Hoạt động 3: Thực hành
- GV hướng dẫn HS vẽ con gà vừa với phần giấy qui định.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm.
- Nhận xét giờ học.
HS hát TT.
HS chuẩn bị đồ dùng.
HS quan sát và nêu các bộ phận củaôcn gà.
HS quan sát thao tác vẽ.
HS thực hành vẽ con gà.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ôn tự nhiên và xã hội
 Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật
I- Mục tiêu:
	Kể tên và chỉ được một số loại cây và con vật.
II- Đồ dùng dạy học:
- Caực hỡnh ụỷ trong baứi 29 Sgk.
- GV vaứ HS sửu taàm moọt soỏ tranh , aỷnh thửùc vaọt vaứ ủoọng vaọt ủem ủeỏn lụựp.
- Giaỏy khoồ to, baờng dớnh ủeồ hoùc nhoựm.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:
1 .Oồn ủũnh toồ chửực. HS haựt chuaồn bũ Sgk ,ủoà dung hoùc taọp.
2 . Kieồm tra baứi cuừ: KT HS chuẩn bị.
3 . Baứi mụựi: Giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Laứm vieọc vụựi tranh aỷnh, maóu vaọt
- GV chia lụựp thaứnh 3 nhoựm, phaõn cho moói nhoựm moọt goực lụựp ,phaựt cho moói nhoựm moọt tụứ giaỏy khoồ to,baờng dớnh vaứ hửụựng daón caực nhoựm laứmvieọc:
+ Baứy caực maóu vaọt caực em mang ủeỏn lụựp.
+ Daựn tranh aỷnh veà ủoọng vaọt vaứ thửùc vaọt vaứo giaỏy .
+ Chổ noựi teõn tửứng caõy ,tửứng con maứ nhoựm sửu taàm ủửụùc.Moõ taỷ chuựng ,tỡm sửù gioỏng nhau(khaực nhau) giửừa caực caõy ;sửù gioỏng (khaực)giửừa caực con vaọt.
- GV nhaọn xeựt keỏt quaỷ trao ủoồi giửừa caực nhoựm, tuyeõn dửụng caực nhoựm laứm vieọc toỏt coự nhieàu saỷn phaồm.
*Keỏt luaọn: Coự nhieàu loaùi caõy nhử rau, caõy hoa, caõy goó . Caực loaùi caõy naứy khaực nhau veà hỡnh daùng kớch thửụựcNhửng chuựng ủeàu coự reó , thaõn , laự , hoa.
- Coự nhieàu loaùi ủoọng vaọt khaực nhau veà hỡnh daùng, kớch thửụực, nụi soỏngNhửng ủeàu coự ủaàu , mỡnh vaứ cụ quan di chuyeồn
Hoaùt ủoọng 2: Troứ chụi “ẹoỏ baùn caõy gỡ ? con gỡ ?”
- HS ủửụùc thửùc haứnh kú naờng ủaởt caõu hoỷi.
- GV hửụựng daón HS caựch chụi :
- Moói HS ủửụùc GV ủeo cho moọt taỏm bỡa coự veừ hỡnh moọt caõy ( hoaởc moọt con caự) ụỷ sau lửng. HS ủoự muoỏn bieỏt ủoự laứ caõy gỡ hoaởc con gỡ thỡ ủaởt caõu hoỷi ( ủuựng/sai ) ủeồ hoỷi caực baùn dửụựi lụựp. HS ủoự coự theồ hoỷi 3-5 caõu hoỷi cho caỷ lụựp traỷ lụứi trửụực khi ủoaựn caõy, con vaọt.
- Keỏt thuực troứ chụi: GV tuyeõn dửụng moọt soỏ hoùc sinh maùnh daùn, ủoaựn gioỷi, ủoaựn ủuựng.
- HS chia nhoựm vaứ laứm vieọc theo hửụựng daón ủaàu tieõn.
- Tửứng nhoựm treo saỷn phaồm cuỷa mỡnh trửụực lụựp.
- ẹaùi dieọn leõn trỡnh baứy keỏt quỷa laứm vieọc cuỷa nhoựm
- HS caực nhoựm khaực ủaởt caõu hoỷi ủeồ nhoựm trỡnh baứy traỷ lụứi.
VD:
+ Caực loaùi caõy nhoựm baùn neõu treõn coự gỡ gioỏng nhau (ủeàu coự reó ,thaõn ,laự ,hoa)
+ Caực loaùi caõycoự gỡ khaực nhau?(Khaực nhau veà hỡnh daùng ,kớch thửụực)
+ Caực loaứi ủoọng vaọt gioỏng nhau ụỷ ủieồm gỡ?(coự ủaàu ,mỡnh vaứ cụ quan di chuyeồn)
- GV goùi moọt soỏ HS leõn chụi thửỷ
đHS chụi theo nhoựm ủeồ nhieàu em ủaởt ủửụùc nhieàu caõu hoỷi:
- Caõy ủoự coự thaõn goỏ phaỷi khoõng?
- ẹoự laứ caõy rau caỷi aứ? .
- Con ủoự coự 4 chaõn phaỷi khoõng?
- Con ủoự bieỏt gaựy phaỷi khoõng?
- Con ủoự coự caựnh phaỷi khoõng?.....
- HS chụi caỷ lụựp.
4 . Cuỷng coỏ , daởn doứ:
- Caực loaùi caõy ( caõy rau, caõy hoa, caõy goó ) coự nhửừng ủieồm gỡ gioỏng nhau vaứ khaực nhau.
- Caực loaùi ủoọng vaọt(con meứo,con gaứ, con muoói)gioỏng vaứ khaực nhau ụỷ ủieồm naứo?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc ,khen ngụùi HS hoaùt ủoọng toỏt.
- Daởn HS chuaồn bũ baứi hoõm sau: Trụứi naộng , trụứi mửa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sinh hoạt lớp
Kiểm điểm nề nếp tuần 29
I- Mục tiêu:
	- HS thấy được những ưu điểm, khuyết điểm của các cá nhân, tập thể trong tuần 29.
	- Nắm được những yêu cầu, nhiệm vụ của tuần 30.
	- Kể được một số câu chuyện về Bác Hồ và tự liên hệ
II- Các hoạt động dạy-học:
1. Đánh giá nhận xét các mặt hoạt động của lớp trong tuần 29.
- GV cho HS đã được phân công theo dõi đánh giá, nhận xét.
- GV nhận xét chung.
2. GV phổ biến những yêu cầu, nhiệm vụ tuần 30
3. HS kể chuyện về Bác Hồ hoặc gương người tốt việc tốt.
4. Tổng kết giờ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Tuần 30
Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2010
Chào cờ
Nhận xét tuần 29
I- Mục tiêu:
	- Học sinh quen với nề nếp chào cờ.
	- Học sinh nắm được ưu, khuyết điểm của lớp, của mình trong tuần 29.
	- Nắm được phương hướng tuần 30.	
II- Các hoạt động chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp
2. Tiến hành
- GV nêu nhận xét các nề nếp thực hiện trong tuần 29.
 + Tuyên dương những HS thực hiện tốt.
 + Nhắc nhở những HS thực hiện chưa tốt.
- GV nêu phương hướng tuần 30.
3. Tổng kết.
- GV tổng kết, nhận xét giờ.
- HS ổn định lớp.
- HS nghe nhận xét.
- HS nghe nhiệm vụ.
- HS vui văn nghệ.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tập đọc
Chuyện ở lớp
I- Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc,.Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.	
- Hiểu nội dung bài: Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan như thế nào?
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK ).
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ, SGK.
- HS : SGK.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra: HS đọc bài Chú công - trả lời câu hỏi.
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn, gợi ý HS nêu lên những từ khó đọc.
- GV kẻ chân từ khó: ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc,.	
- Hướng dẫn luyện đọc từ khó.
- Hướng dẫn luyện đọc câu, nối tiếp câu.
- Hướng dẫn luyện đọc khổ thơ, nối tiếp khổ thơ.
- Luyện đọc cả bài.
Hoạt động 2: Luyện tập.
- Tìm tiếng trong bài có vần uôt.
- Tìm tiếng ngoài bài có vần uôt, uôc.
4. Củng cố, nhận xét.
- GV củng cố, nhận xét giờ học.
- HS nghe GV đọc bài.
- HS tự tìm và nêu từ khó.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN- ĐT.
- HS tự tìm: vuốt 
- HS tự tìm.
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc bài trong SGK.
- GV đọc mẫu.
- Hướng dẫn cách cầm SGK khi đọc.
- Hướng dẫn cách đọc bài.
- Hướng dẫn HS đọc bài;
+ Đọc nối tiếp câu.
+ Đọc khổ thơ, nối tiếp khổ thơ.
+ Đọc cả bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Hướng dẫn đọc bài- Tìm hiểu bài.
Hỏi: Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những chuyện gì ở lớp ?
 Mẹ nói gì với bạn nhỏ ?
Hoạt động 3: Luyện nói.
- Hãy kể với cha mẹ: Hôm nay ở lớp con đã ngoan như thế nào?
Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Mèo con đi học.
- HS mở SGK.
- HS nghe GV đọc.
- HS quan sát và thực hành.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN- ĐT.
- HS đọc bài- Trả lời câu hỏi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Đạo đức
Bài 30: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng ( tiết 1 )
I- Mục tiêu:
	- Kể được một vài ích lợi của cây và hoa nơi công cộng của con người.
	- Nêu được một vài việc cần làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
	- Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên.
	- Biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác, biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
II- Đồ dùng dạy học:
- Vụỷ BTẹẹ1 .
- Baứi haựt “ Ra chụi vửụứn hoa ” ( Vaờn Taỏn )
- ẹieàu 19.26.27.32.39 coõng ửựụực QT veà QTE.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh : haựt, chuaồn bũ ẹoà duứng hoùc taọp. 
2. Kieồm tra baứi cuừ:
- Em caàn noựi lụứi chaứo hoỷi vaứ taùm bieọt khi naứo ?
- Bieỏt chaứo hoỷi , taùm bieọt ủuựng luực , ủuựng caựch theồ hieọn ủieàu gỡ ?
- Nhửừng baùn naứo ủaừ thửùc haứnh toỏt nhửừng ủieàu ủaừ hoùc ?
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Quan saựt caõy vaứ hoa
- Cho HS ra saõn quan saựt caõy vaứ hoa ụỷ saõn trửụứng, GV ủaởt caõu hoỷi .
+ Caõy vaứ hoa ụỷ saõn trửụứng nhử theỏ naứo ? ẹửụùc ra chụi ụỷ saõn trửụứng coự boựng caõy vaứ vửụứn hoa nhử theỏ em coự thớch khoõng ?
+ ẹeồ saõn trửụứng vaứ vửụứn trửụứng luoõn xinh ủeùp, maựt meỷ, em caàn laứm gỡ ?
Keỏt luaọn: Caõy vaứ hoa laứm cuoọc soỏng theõm ủeùp, khoõng khớ trong laứnh, maựt meỷ. Caực em caàn chaờm soực baỷo veọ caõy vaứ hoa. Caực em coự quyeàn ủửụùc soỏng trong moõi trửụứng trong laứnh, an toaứn. Caực em caàn chaờm soực baỷo veọ caõy vaứ hoa nụi coõng coọng .
Hoaùt ủoọng 2: Hoùc sinh laứm BT1 .
- Cho HS quan saựt tranh Bt1, GV hoỷi : 
+ Caực baùn nhoỷ ủang laứm gỡ ?
+ Nhửừng vieọc ủoự coự taực duùng gỡ ?
+ Em coự theồ laứm nhử caực baùn ủoự khoõng ?
Keỏt luaọn :
- Caực em bieỏt tửụựi caõy, raứo caõy . nhoồ coỷ , baột saõu. ẹoự laứ nhửừng vieọc laứm nhaốm baỷo veọ chaờm soực caõy vaứ hoa nụi coõng coọng , laứm cho trửụứng em , nụi em soỏng theõm ủeùp , theõm trong laứnh .
Hoaùt ủoõùng 3: Quan saựt thaỷo luaọn BT2 
- Cho HS quan saựt tranh, Giaựo vieõn ủoùc yeõu caàu cuỷa BT, GV ủaởt caõu hoỷi :
+ Caực baùn ủang laứm gỡ ?
+ Em taựn thaứnh vieọc laứm naứo ? Vỡ sao ?
- Cho Hoùc sinh toõ maứu vaứo quaàn aựo cuỷa baùn coự haứnh vi ủuựng
Keỏt luaọn: Bieỏt nhaộc nhụỷ, khuyeõn ngaờn baùn khoõng phaự caõy laứ haứnhứ ủoọng ủuựng . Beỷ caứnh , ủu caõy laứ haứnh ủoọng sai .
- Hoùc sinh quan saựt , thaỷo luaọn traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa Giaựo vieõn .
- Coự nhieàu boựng maựt vaứ nhieàu hoa ủeùp 
- Em raỏt thớch .
- Em luoõn giửừ gỡn, baỷo veọ, chaờm soực caõy vaứ hoa.
- HS quan saựt tranh, traỷ lụứi caõu hoỷi.
- Caực baùn ủang troàng caõy, tửụựi caõy, chaờm soực cho boàn hoa.
- Nhửừng vieọc ủoự giuựp cho caõy moùc tửụi toỏt , mau lụựn .
- Em coự theồ laứm ủửụùc .
- Caỷ lụựp neõu yự kieỏn boồ sung cho nhau 
- Hoùc sinh quan saựt tranh, ủoùc lụứi thoaùi , thaỷo luaọn caõu hoỷi cuỷa GV .
- Hoùc sinh leõn Trỡnh baứy trửụực lụựp 
- Lụựp boồ sung yự kieỏn .
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc , tuyeõn dửụng Hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Daởn Hoùc sinh oõn laùi baứi , thửùc hieọn toỏt nhửừng ủieàu ủaừ hoùc .
- Quan saựt tỡm hieồu baứi taọp 3,4,5 .
- Thửùc haứnh xaõy dửùng keỏ hoaùch troàng hoa , caõy cuỷa toồ em nhử :
+ Toồ em chaờm soực caõy hoa ụỷ ủaõu ?
+ Chaờm soực loaùi gỡ ? Thụứi gian naứo ?
+ Ai phuù traựch vieọc chaờm soực caõy ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Thủ công
Bài 30: Cắt, dán hàng rào đơn giản ( tiết1 )
I- Mục tiêu:
	- Biết cách kẻ, cắt các nan giấy.
	- Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng.
	- Dán được các nan giấy thành hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV : Caực nan giaỏy vaứ haứng raứo maóu.
- HS : Giaỏy maứu,giaỏy vụỷ,duùng cuù thuỷ công.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ.
2. Baứi cũ: Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh,nhaọn xeựt . Hoùc sinh ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi.
- GV treo hỡnh maóu leõn baỷng vaứ hửụựng daón hoùc sinh quan saựt, hoỷi :
+ Haứng raứo coự maỏy nan giaỏy ? Maỏy nan ủửựng? Maỏy nan ngang?
+ Khoaỷng caựch cuỷa maỏy nan ủửựng maỏy oõ? + + Giửừa caực nan ngang maỏy oõ? 
+ Nan ủửựng daứi? 
+ Nan ngang daứi?
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón keỷ,caột caực nan giaỏy.
- Hướng dẫn HS bieỏt keỷ, caột caực nan treõn giaỏy traộng. Laọt traựi tụứ giaỏy traộng coự keỷ oõ, keỷ theo caực ủửụứng keỷ ủeồ coự 2 ủửụứng thaỳng caựch ủeàu nhau.
- GV hửụựng daón keỷ 4 nan giaỏy ủửựng daứi 6 oõ, roọng 1 oõ vaứ 2 nan ngang daứi 9 oõ, roọng 1 oõ. Giaựo vieõn thao taực chaọm ủeồ HS quan saựt.
Hoaùt ủoọng 3: Hoùc sinh thửùc haứnh.
- Keỷ 4 ủoaùn thaỳng caựch ủeàu 1 oõ,daứi 6 oõ theo ủửụứng keỷ cuỷa tụứ giaỏy maứu laứm nan ủửựng.
- Keỷ tieỏp 2 ủoaùn thaỳng caựch ủeàu 1 oõ, daứi 9 oõ laứm nan ngang.
- Thửùc haứnh caột caực nan giaỏy rụứi khoỷi tụứ giaỏy maứu. Trong luực hoùc sinh thửùc hieọn baứi laứm, GV quan saựt HS yeỏu, giuựp ủụừ HS yeỏu hoaứn thaứnh nhieọm vuù.
HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt : 
Coự 6 nan giaỏy.
4 nan ủửựng, 2 nan ngang.
1 oõ
2 oõ
6 oõ
9 oõ
Hoùc sinh thửùc hieọn keỷ nan giaỏy.
 HS thửùc haứnh keỷ caột nan giaỏy.
HS thửùc haứnh keỷ vaứ caột treõn giaỏy.
4. Cuỷng coỏ - Daởn doứ :
- Cho hoùc sinh nhaộc laùi caựch keỷ caột haứng raứo ủụn giaỷn.
- Chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp cho tieỏt sau.
5. Nhaọn xeựt : - Thaựi ủoọ hoùc taọp, sửù chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp.
 - Kyừ naờng thửùc haứnh.
 - CB giaỏy maứu, ủoà duứng hoùc taọp ủeồ tieỏt 2 thửùc haứnh treõn giaỏy maứu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Buổi chiều ÔN tiếng việt
	 Chuyện ở lớp
I- Mục tiêu:
- Củng cố luyện đọc, viết lại bài : Chuyện ở lớp.
	- Luyện làm BTTV.
II- Đồ dùng dạy học: SGK, vở ô li,
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra.
3. Bài mới. a. Giới thiệu bài.
 b. Nội dung.
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV hướng dẫn luyện đọc bài trong SGK.
- GV kiểm tra, nhận xét.
Hoạt động 2: Luyện viết.
- GV hướng dẫn luyện viết bài.
- GV kiểm tra, nhận xét.
Hoạt động 3: Làm BTTV
- GV hướng dẫn làm bài.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
HS hát TT.
HS chuẩn bị đồ dùng.
HS đọc bài trong SGK.
HS viết vở ô li.
HS làm bài, chữa bài.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ôn toán
	Phép trừ trong phạm vi100
I- Mục tiêu:
	Củng cố biết đặt tính và làm tính trừ ( không nhớ ) số có hai chữ số, biết giải toán có phép trừ số có hai chữ số. 
II- Đồ dùng dạy học: Vở BTT, vở ô li
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra.
3. Bài mới.
+) Hướng dẫn HS làm BTT ( tr. 47 ).
Bài 1: Tính
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S.
- GV hướng dẫn HS làm bài- chữa bài.
Bài 2: Tính
Bài 4: Giải toán.
- Hướng dẫn HS tự đọc bài toán, tự giải bài toán.
+) Còn thời gian cho HS làm một số bài vào vở ô li.
4. Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ. 
HS hát TT
HS chuẩn bị đồ dùng.
HS mở vở BTT.
HS nêu yêu cầu, tự làm bài, chữa bài.
HS nêu yêu cầu, tự làm bài, chữa bài.
HS tự làm bài- chữa bài.
HS đọc bài toán, giải bài toán, chữa bài.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rèn viết
Luyện viết các chữ hoa O, Ô, Ơ, P 
I- Mục tiêu:
	- Củng cố, luyện viết các chữ hoa O, Ô, Ơ, P và các vần, các từ ứng dụng có trong các bài trên.
	- Trình bày bài viết sạch, đẹp.
II- Đồ dùng dạy học: Vở luyện viết
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra.
3. Bài mới. a. Giới thiệu bài.
 b. Nội dung.
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết.
- GV hướng dẫn qui trình tô chữ hoa O, Ô, Ơ, P .
- GV hướng dẫn cách viết, cách trình bày trong vở luyện viết.
Hoạt động 2: Thực hành viết.
- GV quan sát HS viết bài.
- GV kiểm tra nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò:
HS hát tập thể
HS chuẩn bị đồ dùng.
HS quan sát và tập tô trong không trung bằng ngón tay.
HS mở vở luyện viết, viết bài.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2010
( ĐC Phượng soạn giảng )
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010
Tập đ

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 29-30.doc