Giáo án lớp 1 + 2 - Đinh Thị Lộc - Tuần 27

I/ Mục tiêu.

- HS đọc trơn được cả bài. Phát âm đúng các tiếng, từ ngữ khó Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy.

- Ôn các vần ăm, ăp: Tìm được các tiếng nói được câu chứa tiếng có vần ăm, ăp.

- Hiểu các từ ngữ trong bài: lấp ló, ngan ngát.

ắNhcs lại được các chi tiết tả nụ hoa ngọc lan, hương lan. Hiểu được tình cảm yêu mến cây hoa ngọc lan của em bé.

- Gọi đúng tên các loài hoa trong ảnh.

II/ Đồ dùng dạy học.

 - Giáo viên: tranh

 - Học sinh:

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.

 

doc 22 trang Người đăng phuquy Lượt xem 1116Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 + 2 - Đinh Thị Lộc - Tuần 27", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VD: 1 x 2 = 1 + 1 = 2 1 x 2 = 2 
- T­¬ng tù thùc hiÖn 1x3 vµ 1x4
* KÕt luËn: SGK
b) Giíi thiÖu phÐp chia cho 1. 
- GV nªu phÐp tÝnh 1 x 2 = 2
- T­¬ng tù tiÕn hµnh nh­ trªn ®Ó rót ra phÐp tÝnh.
3 : 3 = 1; 4 :1 = 4
c) LuyÖn tËp
Bµi 1: GV ghi b¶ng
Bµi 2: HD c¸ch lµm
Bµi 3 : HD HS n¾m yªu cÇu BT
3) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- HS thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh: 2x1; 3x1; 4x1
- HS nh¾c l¹i.
* HS nªu phÐp chia 2: 1=2
2 : 2 = 1
- HS nªu
* HS lµm miÖng. 
* HS lµm nhãm.
* HS lµm vë.
TiÕt 2: §¹o ®øc.
LÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c (tiÕp).
I/ Môc tiªu.
- HS biÕt ®­îc mét sè quy t¾c øng xö khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c.
- HS biÕt c­ xö lÞch sù khi ®Õn nhµ b¹n bÌ, ng­êi quen.
- HS cã th¸i ®é ®ång t×nh, quý träng nh÷ng ng­êi biÕt c­ xö lÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c. 
II/ §å dïng d¹y häc.
- GV : 
- HS : Vë bµi tËp.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra.
2/ Bµi míi : Giíi thiÖu bµi.
 Bµi gi¶ng.
* Ho¹t ®éng 1: §ãng vai
- GV chia nhãm vµ giao mçi nhãm mét t×nh huèng.
 GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
* Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i §è vui
- GV phæ biÕn luËt ch¬i, HD c¸ch ch¬i.
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn. 
3) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- HS theo nhãm vµ ®ãng vai tr­íc líp.
- HS ch¬i trß ch¬i.
TiÕt 3: TËp ®äc
¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× (tiÕt 1)
I/ Môc tiªu.
§äc bµi L¸ th­ nhÇm ®Þa chØ.
¤n luyÖn c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái: Khi nµo?
¤n luyÖn c¸ch ®¸p lêi c¶m ¬n cña ng­êi kh¸c.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn:
 - Häc sinh: 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b) LuyÖn ®äc bµi L¸ th­ nhÇm ®Þa chØ.
- GV ®äc mÉu.
b ) ¤n luyÖn c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Khi nµo?
- GVHD.
- GV kÕt luËn
c) ¤n luyÖn c¸ch ®¸p lêi c¶m ¬n cña ng­êi kh¸c.
- GV nªu yªu cÇu.
3) Cñng cè
- GV tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
* Líp chó ý nghe.
- §äc nèi tiÕp c©u.
- §äc c¸ nh©n.
- §äc nèi tiÕp nhau theo ®o¹n.
- §äc l¹i toµn bµi.
- HS lµm vë bµi tËp.
- HS ®ãng vai theo cÆp
TiÕt 4: TËp ®äc
¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× (tiÕt 2)
I/ Môc tiªu.
§äc bµi Mïa n­íc næi.
Më réng vèn tõ bèn mïa qua trß ch¬i.
¤n luyÖn c¸ch dïng dÊu chÊm.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn:
 - Häc sinh: 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b) LuyÖn ®äc bµi Mïa n­íc næi.
- GV ®äc mÉu.
b ) Trß ch¬i më réng vèn tõ vÒ bèn mïa 
 - GV chia nhãm, tæ chøc, HDHS ch¬i trß ch¬i.
c) ¤n luyÖn c¸ch dïng dÊu chÊm. 
- GV nªu yªu cÇu.
3) Cñng cè
- GV tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
* Líp chó ý nghe.
- §äc nèi tiÕp c©u.
- §äc c¸ nh©n.
- §äc nèi tiÕp nhau theo ®o¹n.
- §äc l¹i toµn bµi.
- HS ch¬i trß ch¬i.
- HS lµm vë
Thø ba ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2008.
-----------------------------------------------------------
 Líp 1.
TiÕt1. Ho¹t ®éng tËp thÓ.
TiÕt 2, 3: TËp ®äc.
Ai dËy sím
I/ Môc tiªu.
HS ®äc tr¬n ®­îc c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng tõ khã. 
¤n c¸c vÇn ­¬n, ­¬ng: Ph¸t ©m ®óng tiÕng cã vÇn ­¬n, ­¬ng, t×m ®­îc tiÕng, nãi ®­îc c©u chøa tiÕng cã c¸c vÇn trªn. 
HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi th¬: võng ®«ng, ®Êt trêiHiÓu néi dung bµi.
BiÕt hái ®¸p tù nhiªn, hån nhiªn vÒ nh÷ng viÖc lµm buæi s¸ng. 
Häc thuuéc lßng bµi th¬.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: tranh
 - Häc sinh: 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn.
Häc sinh.
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a) Giíi thiÖu bµi.
b) LuyÖn ®äc.
- GV ®äc mÉu.
* LuyÖn ®äc tiÕng tõ khã.
- GV gi¶ng tõ.
* LuyÖn ®äc c©u.
* LuyÖn ®äc bµi.
c) ¤n c¸c vÇn ­¬n, ­¬ng
* GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK.
- GV g¹ch ch©n.
* GV nªu yªu cÇu 2 trong SGK.
*TiÕt 2
d/ T×m hiÓu bµi ®äc vµ luyÖn nãi.
* T×m hiÓu bµi ®äc.
GV nªu c©u hái gîi ý cho HS tr¶ lêi c©u hái.
- HD ®äc diÔn c¶m.
- GV ®äc l¹i bµi th¬.
* Häc thuéc lßng bµi th¬.
GV xo¸ dÇn b¶ng HDHTL
e/ LuyÖn nãi
- GV nªu yªu cÇu vµ ®Æt c©u hái HDHS luyÖn nãi.
3/ Cñng cè, dÆn dß.
 GV nhËn xÐt tiÕt häc, HD häc ë nhµ.
- HS ®äc bµi Hoa ngäc lan.
* HS ®äc c¸ nh©n, nhãm.
* HS ®äc nèi tiÕp c©u.
* HS ®äc nèi tiÕp.
- Thi ®äc theo nhãm.
* HS t×m tiÕng cã vÇn ­¬n, ­¬ng. 
- HS ®äc.
* HS t×m tiÕng cã vÇn ­¬n, ­¬ng ngoµi bµi.
* HS nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn ­¬n, ­¬ng.
*HS ®äc c©u hái.
- HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái.
- HS thi ®äc diÔn c¶m.
- HS thi häc thuéc lßng bµi th¬.
- HS hái ®¸p theo cÆp.
TiÕt 4: To¸n.
B¶ng c¸c sè tõ 1 ®Õn 100
I/ Môc tiªu.
Gióp HS:
NhËn biÕt 100 lµ sè liÒn sau cña sè 99.
Tù lËp ®­îc b¶ng c¸c sè tõ 1 ®Õn 100.
NhËn biÕt mét sè ®Æc ®iÓm cña c¸c sè trong b¶ng c¸c sè ®Õn 100.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: 
 - Häc sinh: 
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra:
2/ Bµi míi: 
 a) giíi thiÖu b­íc ®Çu vÒ sè 100.
- HD HS lµm bµi tËp 1 ®Ó t×m sè liÒn sau cña 97, 98, 99.
- HD ®äc, viÕt sè 100.
 b) Giíi thiÖu b¶ng c¸c sè tõ 1 ®Õn 100.
- GV giíi thiÖu.
c) Giíi thiÖu mét vµi ®Æc ®iÓm cña b¶ng c¸c sè tõ 1 ®Õn 100.
- HDHS lµm BT3.
Yªu cÇu HS t×m sè bÐ nhÊt cã 2 ch÷ sè vµ sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè.
3/ Cñng cè - DÆn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, h­íng dÉn häc ë nhµ.
- HS t×m sè liÒn sau, nhËn biÕt sè 100.
- §äc viÕt sè 100.
- HS ®iÒn sè cßn thiÕu vµo « trèng vµ ®äc l¹i.
Nªu sè liÒn tr­íc, liÒn sau
- HS lµm BT3råi tr¶ lêi c©u hái.
TiÕt 5: Tù nhiªn vµ x· héi
Con mÌo
I/ Môc tiªu.
 Gióp häc sinh biÕt:
Quan s¸t, ph©n biÖt vµ nãi tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con mÌo.
Mãi vÒ mét sè ®Æc ®iÓm cña con mÌo. 
Nªu Ých lîi cña viÖc nu«i mÌo.
HS cã ý thøc ch¨m sãc mÌo (nÕu nhµ em nu«i mÌo).
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: tranh, ¶nh trong SGK.
 - Häc sinh : SGK, VBTTNVXH.
 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi
a) Giíi thiÖu bµi.
b) Gi¶ng bµi.
* H§1: quan s¸t con mÌo
- Yªu cÇu HS t×m bµi 27 SGK vµ HDHS quan s¸t.
- KÕt luËn: SGV
* H§2: Th¶o luËn c¶ líp
- GV nªu c©u hái SGV HDHS th¶o luËn
- KÕt luËn: SGV
3/ Cñng cè, dÆn dß
GV nhËn xÐt tiÕt häc, HD häc ë nhµ. 
- HS quan s¸t tranh SGK vµ nãi tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con mÌo theo nhãm.
- Mét sè em tr×nh bµy.
- C¶ líp th¶o luËn tr¶ lêi.
Líp 2.
TiÕt 1: ThÓ dôc.
Bµi tËp rÌn luyÖn t­ thÕ c¬ b¶n.
I/ Môc tiªu.
- ¤n bµi tËp RLTTCB. Yªu cÇu HS biÕt vµ thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.
II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn.
- §Þa ®iÓm:Trªn s©n tr­êng,vÖ sinh n¬i tËp,®¶m b¶o an toµn. 
- Ph­¬ng tiÖn: cßi 
III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Néi dung
§L
Ph­¬ng ph¸p
1/ PhÇn më ®Çu.
- Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc.
2/ PhÇn c¬ b¶n.
* §i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay chèng h«ng.
* §i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay dang ngang.
* §i nhanh chuyÓn sang ch¹y.
* Trß ch¬i: KÕt b¹n 
- GV nªu tªn trß ch¬i, HD luËt ch¬i.
3/ PhÇn kÕt thóc.
- HD häc sinh hÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.
6-8
18-20
6
* TËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè.
- Khëi ®éng c¸c khíp.
- Ch¹y t¹i chç.
- ¤n 1 sè ®éng t¸c bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
* HS thùc hiÖn.
* HS thùc hiÖn.
* HS thùc hiÖn.
* Líp ch¬i thö.
- Líp thùc hµnh ch¬i.
* Th¶ láng, håi tÜnh.
- Nªu l¹i néi dung giê häc.
TiÕt 2: To¸n
Sè 0 trong phÐp nh©n vµ phÐp chia
I/ Môc tiªu.
 Gióp HS biÕt:
Sè 0 nh©n víi sè nµo còng cho kÕt qu¶ lµ 0. Sè nµo nh©n víi 0 còng b»ng 0.
Kh«ng cã phÐp chia cho 0.
II/ §å dïng d¹y häc.
- GV : 
- HS : 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra
2/ Bµi míi
 a) Giíi thiÖu phÐp nh©n cã thõa sè lµ 0.
- GV nªu phÐp nh©n 
- KÕt luËn: SGK
GV nªu phÐp tÝnh 2x0 vµ 3x0
KÕt luËn: SGK
b) Giíi thiÖu phÐp chia cã sè bÞ chia lµ 0.
- GV nªu phÐp tÝnh 0x2=0
KÕt luËn: SGK 
c) LuyÖn tËp 
Bµi1,2: GV ghi b¶ng
Bµi 3: GV HD.
Bµi 4: GVHD HS n¾m yªu cÇu bµi to¸n. 
- ChÊm, ch÷a bµi tËp
 3/ Cñng cè -dÆn dß
GV nhËn xÐt tiÕt häc.
HD häc ë nhµ.
HS chuyÓn phÐp nh©n thµnh tæng: 0x2 = 0+0 = 0 0x2=0
- T­¬ng tù thùc hiÖn víi 0x3.
HS nh¾c l¹i.
-HS thùc hiÖn phÐp tÝnh 2x0 vµ 3x0 nhËn xÐt
- HS nh¾c l¹i.
- HS nªu phÐp chia 2 : 2 = 0
T­¬ng tù thùc hiÖn 0 : 5 = 0
- HS nh¾c l¹i.
- HS nªu kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt.
- HS lµm nhãm.
- Mét em lªn lµm b¶ng, líp lµm vë.
TiÕt 3: KÓ chuyÖn.
¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× (tiÕt 3)
I/ Môc tiªu.
§äc bµi Th«ng b¸o cña th­ viÖn v­ên chim.
¤n luyÖn c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái: ë ®©u?
¤n luyÖn c¸ch ®¸p lêi xin lçi cña ng­êi kh¸c.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn:
 - Häc sinh: 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b) LuyÖn ®äc bµi th«ng b¸o cña th­ viÖn v­ên chim.
- GV ®äc mÉu.
b ) ¤n luyÖn c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái ë ®©u?
- GVHD.
- GV kÕt luËn
c) ¤n luyÖn c¸ch ®¸p lêi xin lçi cña ng­êi kh¸c.
- GV nªu yªu cÇu.
- Nh©n xÐt, ®¸nh gi¸.
3) Cñng cè
- GV tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
* Líp chó ý nghe.
- §äc nèi tiÕp c©u.
- §äc c¸ nh©n.
- §äc nèi tiÕp nhau theo ®o¹n.
- §äc l¹i toµn bµi.
- HS lµm vë bµi tËp.
- HS ®ãng vai theo cÆp
TiÕt 4: ChÝnh t¶
¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× (tiÕt 4)
I/ Môc tiªu.
§äc bµi Chim rõng T©y Nguyªn.
Më réng vèn tõ vÒ chim chãc qua trß ch¬i.
ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n vÒ mét loµi chim hoÆc gia cÇm.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn:
 - Häc sinh: 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b) LuyÖn ®äc bµi Chim rõng t©y nguyªn.
- GV ®äc mÉu.
b ) Trß ch¬i më réng vèn tõ vÒ chim chãc
 - GV chia nhãm, tæ chøc, HDHS ch¬i trß ch¬i.
c) ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n vÒ mét loµi chim hay gia cÇm mµ em biÕt. 
- GV nªu yªu cÇu.
3) Cñng cè
- GV tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
* Líp chó ý nghe.
- §äc nèi tiÕp c©u.
- §äc c¸ nh©n.
- §äc nèi tiÕp nhau theo ®o¹n.
- §äc l¹i toµn bµi.
- HS ch¬i trß ch¬i.
- HS lµm vë
 Líp 2 - TiÕt 5: Thñ c«ng.
Lµm ®ång hå ®eo tay
I/ Môc tiªu.
HS biÕt c¸ch lµm ®ång hå ®eo tay b»ng giÊy thñ c«ng.
Lµm ®­îc ®ång hå ®eo tay.
ThÝch lµm ®å ch¬i, yªu thÝch s¶n phÈm lao ®éng cña m×nh.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: mÉu, giÊy, kÐo, hå d¸n.
 - Häc sinh: giÊy mµu, kÐo, hå d¸n.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
KiÓm tra
Bµi míi
a/ GVHDHS quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- GV cho HS quan s¸t mÉu vµ ®Æt c©u hái gîi ý cho HS nhËn xÐt mÉu.
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
b/ GV HD mÉu
B­íc 1: C¾t thµnh c¸c nan giÊy.
B­íc 2: Lµm mÆt ®ång hå
B­íc 3: Gµi d©y ®eo ®ång hå.
B­íc 4: VÏ sè vµ kim lªn mÆt ®ång hå 
-c/ Thùc hµnh.
GV quan s¸t nh¾c nhë
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
cñng cè, dÆn dß
GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc, HD chuÈn bÞ tiÕt sau.
- HS quan s¸t, nhËn xÐt. 
- HS quan s¸t.
- HS nh¾c l¹i c¸c b­íc.
- HS thùc hµnh
- Tr­ng bµy s¶n phÈm.
Thø t­ ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2008.
-----------------------------------------------------------
 Líp 1.
TiÕt 1: TËp ®äc.
M­u chó sÎ
I/ Môc tiªu.
HS ®äc tr¬n ®­îc c¶ bµi. Ph¸t ©m ®óng c¸c tiÕng, tõ ng÷ khã BiÕt nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu chÊm, dÊu phÈy.
¤n c¸c vÇn u«n, u«ng: T×m ®­îc c¸c tiÕng nãi ®­îc c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n, u«ng.
HiÓu c¸c tõ ng÷ trong bµi: chép, lÔ phÐp.
HiÓu sù th«ng minh, nhanh trÝ cña SÎ ®· khiÕn chó tù cøu ®­îc m×nh tho¸t n¹n.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: tranh
 - Häc sinh: 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn.
Häc sinh.
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a) Giíi thiÖu bµi.
b) LuyÖn ®äc.
- GV ®äc mÉu.
* LuyÖn ®äc tiÕng tõ khã.
- GV gi¶ng tõ.
* LuyÖn ®äc c©u.
* LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi.
- GV chia ®o¹n
c) ¤n c¸c vÇn u«n, u«ng.
* GV nªu yªu cÇu 1 trong SGK.
- GV g¹ch ch©n.
* GV nªu yªu cÇu 2 trong SGK.
* GV nªu yªu cÇu 3 SGK.
*TiÕt 2
d/ T×m hiÓu bµi ®äc vµ luyÖn nãi.
* T×m hiÓu bµi ®äc.
GV nªu c©u hái gîi ý cho HS tr¶ lêi c©u hái.
- HD ®äc diÔn c¶m.
* LuyÖn nãi.
- GV nªu yªu cÇu luyÖn nãi. 
- GV chèt l¹i ý ®óng.
3/ Cñng cè, dÆn dß.
 GV nhËn xÐt tiÕt häc, HD häc ë nhµ.
* HS ®äc c¸ nh©n, nhãm.
* HS ®äc nèi tiÕp c©u.
* HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n.
- Thi ®äc theo nhãm.
* HS t×m tiÕng cã vÇn u«n.
- HS ®äc.
* HS t×m tiÕng cã vÇn u«n, u«ng ngoµi bµi.
* HS nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn u«n, u«ng.
*HS ®äc c©u hái.
- HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái.
- HS thi ®äc diÔn c¶m.
HS thi xÕp ch÷ theo nhãm.
§äc theo vai.
TiÕt3: To¸n.
LuyÖn tËp chung
I/ Môc tiªu.
- Gióp HS cñng cè vÒ ®äc, viªt, so s¸nh c¸c sè cã 2 ch÷ sè vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: 
 - Häc sinh: 
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra:
2/ Bµi míi: 
 a) giíi thiÖu.
b) LuyÖn tËp.
Bµi 1: GVHD.
Bµi 2: GV ghi b¶ng
Bµi 3: §iÒn dÊu
Bµi 4: GV tãm t¾t vµ HD
Bµi 5: GV nªu yªu cÇu
3/ Cñng cè - DÆn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, h­íng dÉn häc ë nhµ.
- Líp lµm vë, 2 em lªn b¶ng.
- HS ®äc sè.
- HS lµm b¶ng con theo nhãm.
- HS lµm b¶ng con.
- HS lµm b¶ng con.
Líp 2.
TiÕt 1: To¸n.
LuyÖn tËp 
I/ Môc tiªu.
 Gióp HS biÕt:
Tù lËp b¶ng nh©n vµ b¶ng chia 1.
Cñng cè vÒ phÐp nh©n cã thõa sè 1 vµ 0, phÐp chia cã sè bÞ chia lµ 0.
II/ §å dïng d¹y häc.
- GV : 
- HS : 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra.
2/ Bµi míi : 
a) Giíi thiÖu 
b) LuyÖn tËp.
Bµi 1: HD lµm miÖng.
Bµi 2: HD c¸ch lµm
Bµi 3 : HD HS n¾m yªu cÇu BT
3) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* HS ®äc yªu cÇu vµ lµm miÖng. 
* HS nªu yªu cÇu vµ lµm b¶ng con, b¶ng líp. 
* HS lµm nhãm.
TiÕt 2: LuyÖn tõ vµ c©u.
¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× (tiÕt 5)
I/ Môc tiªu.
§äc bµi S­ Tö xuÊt qu©n.
¤n luyÖn c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái: Nh­ thÕ nµo?
¤n luyÖn c¸ch ®¸p lêi kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh cña ng­êi kh¸c.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn:
 - Häc sinh: 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b) LuyÖn ®äc bµi S­ Tö xuÊt qu©n.
- GV ®äc mÉu.
b ) ¤n luyÖn c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Nh­ thÕ nµo?
- GVHD.
- GV kÕt luËn
c) ¤n luyÖn c¸ch ®¸p lêi kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh cña ng­êi kh¸c.
- GV nªu yªu cÇu.
- Nh©n xÐt, ®¸nh gi¸.
3) Cñng cè
- GV tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
* Líp chó ý nghe.
- §äc nèi tiÕp c©u.
- §äc c¸ nh©n.
- §äc nèi tiÕp nhau theo ®o¹n.
- §äc l¹i toµn bµi.
- HS lµm vë bµi tËp.
- HS ®ãng vai theo cÆp
TiÕt 3: TËp ®äc
¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× (tiÕt 6)
I/ Môc tiªu.
§äc bµi GÊu tr¾ng lµ chóa tß mß.
Më réng vèn tõ vÒ mu«ng thó qua trß ch¬i.
BiÕt kÓ chuyÖn vÒ c¸c con vËt mµ m×nh yªu thÝch.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn:
 - Häc sinh: 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b) LuyÖn ®äc bµi GÊu tr¾ng lµ chóa tß mß. 
- GV ®äc mÉu.
b ) Trß ch¬i më réng vèn tõ vÒ mu«ng thó.
 - GV chia nhãm, tæ chøc, HDHS ch¬i trß ch¬i.
c) KÓ vÒ 1 con vËt mµ em biÕt.
- GV nªu yªu cÇu.
3) Cñng cè
- GV tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
* Líp chó ý nghe.
- §äc nèi tiÕp c©u.
- §äc c¸ nh©n.
- §äc nèi tiÕp nhau theo ®o¹n.
- §äc l¹i toµn bµi.
- HS ch¬i trß ch¬i.
- HS kÓ tr­íc líp
TiÕt 4: ¢m nh¹c.
Häc bµi h¸t: Hoµ b×nh cho bÐ (tiÕp)
(Gi¸o viªn bé m«n so¹n, gi¶ng)
TiÕt 4: ¢m nh¹c.
¤n bµi h¸t: Chim chÝch b«ng
 (Gi¸o viªn bé m«n so¹n, gi¶ng)
Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2008.
	Líp 1.
TiÕt 1: ThÓ dôc.
Bµi thÓ dôc – Trß ch¬i vËn ®éng.
I/ Môc tiªu.
- TiÕp tôc «n bµi thÓ dôc. Yªu cÇu hoµn thiÖn bµi.
- ¤n trß ch¬i “T©ng cÇu”. Yªu cÇu tham gia vµo trß ch¬i mét c¸ch chñ ®éng.
II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn.
 - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn.
 - Ph­¬ng tiÖn: Cßi, cÇu trinh. 
III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Néi dung.
§L
Ph­¬ng ph¸p
1/ PhÇn më ®Çu.
- Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc.
2/ PhÇn c¬ b¶n.
* ¤n bµi thÓ dôc.
- GVHD.
* Trß ch¬i “T©ng cÇu”.
- GV nªu trß ch¬i vµ HD c¸ch ch¬i. 
3/ PhÇn kÕt thóc.
- HD häc sinh hÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.
 4-6’
 18-22’
 4- 6
* TËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè.
- Khëi ®éng c¸c khíp.
- Ch¹y t¹i chç.
- Ch¬i trß ch¬i khëi ®éng.
- HS «n.
- HS ch¬i trß ch¬i.
* Th¶ láng, håi tÜnh.
- Nªu l¹i néi dung giê häc.
TiÕt 2: chÝnh t¶
Nhµ bµ ngo¹i
I/ Môc tiªu:
- HS chÐp l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n v¨n Nhµ bµ ngo¹i. 
- §iÒn ®óng vÇn ¨m hay ¨p; ch÷ c hay k vµo chç chÊm thÝch hîp.
- ViÕt ®óng cù li, tèc ®é, c¸c ch÷ ®Òu vµ ®Ñp. Sau dÊu chÊm cã viÕt hoa. 
II/ §å dïng:
 GV: 
 HS: B¶ng con
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
1) Më bµi
2) Bµi míi
a) Giíi thiÖu
b) HDHS tËp chÐp.
- GV viÕt ®o¹n v¨n cÇn chÐp lªn b¶ng.
- GV chØ b¶ng tiÕng khã.
- HD viÕt vë.
- HD c¸ch so¸t lçi.
- GV thu chÊm, nhËn xÐt.
c) HD lµm bµi tËp chÝnh t¶.
* Bµi tËp 1: §iÒn vÇn ¨m hoÆc ¨p.
- GVHD.
* Bµi tËp 2: §iÒn c hoÆc k.
3) Cñng cè, dÆn dß
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, HD viÕt ë nhµ.
-2 em nh×n b¶ng ®äc.
- HS ®äc.
- HS viÕt b¶ng con.
- HS viÕt bµi vµo vë.
- HS so¸t lçi.
- HS ®äc yªu cÇu.
- 1 em lªn b¶ng.
- Líp lµm vë.
- HS lµm vë, 1 em lªn b¶ng.
TiÕt 3:TËp viÕt
T« ch÷ hoa: E, £, G
I/ Môc tiªu.
- HS biÕt t« c¸c ch÷ hoa: E, £, G.
- ViÕt ®óng c¸c vÇn ¨m, ¨p, ­¬n, ­¬ng; c¸c tõ ng÷ ch¨m häc, kh¾p v­ên, v­ên hoa, ng¸t h­¬ng - ch÷ viÕt th­êng cì võa, ®óng kiÓu ; ®Òu nÐt; ®­a bót theo quy tr×nh viÕt; d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ theo mÉu ch÷ .
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: Ch÷ mÉu.
 - Häc sinh: B¶ng con, VTV.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn.
Häc sinh.
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a) Giíi thiÖu bµi.
b) HD t« ch÷ hoa.
- GV giíi thiÖu ch÷ mÉu.
- HDHS quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- GV nªu quy t¾c viÕt vµ t« ch÷.
c) HD viÕt vÇn vµ tõ ng÷ øng dông.
- GV giíi thiÖu vÇn vµ tõ.
- HD quan s¸t nhËn xÐt.
- HD c¸ch viÕt.
d) HDHS t« vë tËp viÕt.
- GVHD.
- ChÊm, nhËn xÐt.
4/ Cñng cè, dÆn dß.
 GV nhËn xÐt tiÕt häc, HD viÕt ë nhµ.
- HS quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- HS viÕt b¶ng con tõng ch÷.
- HS ®äc l¹i.
- HS quan s¸t nhËn xÐt.
- ViÕt b¶ng con
- ViÕt t« tËp viÕt.
TiÕt 4: To¸n.
LuyÖn tËp chung
I/ Môc tiªu.
- Gióp HS cñng cè vÒ ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã 2 ch÷ sè vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn:
 - Häc sinh: 
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra:
2/ Bµi míi: 
 a) giíi thiÖu
b) LuyÖn tËp
Bµi 1: GVHD
Bµi 2: GV ghi b¶ng
Bµi 3: HDHS c¸ch ®iÒn dÊu. 
Bµi 4: GV nªu yªu cÇu vµ HD.
Bµi 5: GV nªu yªu cÇu vµ HD.
3/ Cñng cè - DÆn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, h­íng dÉn häc ë nhµ.
- 2 em lªn b¶ng lµm, líp lµm vë.
- HS ®äc sè.
- HS lµm b¶ng con vµ b¶ng líp.
- HS lµm vë vµ b¶ng líp.
- HS lµm b¶ng con.
Líp 2.
TiÕt 1: ThÓ dôc
Trß ch¬i: Tung vßng vµo ®Ých
I/ Môc tiªu.
- Lµm quen víi trß ch¬i “Tung vßng vµo ®Ých”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ b­íc ®Çu tham gia ®­îc vµo trß ch¬i.
II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn.
- §Þa ®iÓm:Trªn s©n tr­êng,vÖ sinh n¬i tËp,®¶m b¶o an toµn. - Ph­¬ng tiÖn: cßi, vßng. 
III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp.
Néi dung
§L
Ph­¬ng ph¸p
1/ PhÇn më ®Çu.
- Phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu giê häc.
2/ PhÇn c¬ b¶n.
Trß ch¬i: Tung vßng vµo ®Ých
- GV nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch vµ HD c¸ch ch¬i.
- KiÓm tra HS ch­a hoµn thµnh giê tr­íc.
3/ PhÇn kÕt thóc.
- HD häc sinh hÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
4-6
18- 22
4- 6
* TËp hîp, ®iÓm sè, b¸o c¸o sÜ sè.
- Khëi ®éng c¸c khíp.
- Ch¹y t¹i chç.
- ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
* HS thùc hµnh ch¬i.
 Th¶ láng, håi tÜnh.
- Nªu l¹i néi dung giê häc.
TiÕt 2: To¸n.
LuyÖn tËp chung
I/ Môc tiªu.
 Gióp HS:
RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh tÝnh trong c¸c b¶ng nh©n, b¶ng chia ®· häc.
RÌn kÜ n¨ng t×m thõa sè, sè bÞ chia.
Dùa vµo c¸c b¶ng nh©n chia ®· häc ®Ó nhÈm kÕt qu¶ cña c¸c phÐp tÝnhcã d¹ng sè trßn chôc nh©n chia víi sè nhá h¬n 5 vµ kh¸c 0.
Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n b»ng mét phÐp tÝnh chia.
II/ §å dïng d¹y häc.
- GV : 
 - HS : 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra.
2/ Bµi míi : 
a) Giíi thiÖu 
b) LuyÖn tËp.
Bµi 1: GV ghi b¶ng 
Bµi 2: GVHD c¸ch nhÈm
 Bµi 3: GVHD 
Bµi 4, 5: GVHD
3) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- HS lµm miÖng.
- HS lµm miÖng.
- HS lµm b¶ng con.
-HS nªu yªu cÇu vµ lµm vë.
TiÕt 3: TËp viÕt.
¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× (tiÕt 7)
I/ Môc tiªu.
§äc bµi Dù b¸o thêi tiÕt.
Cñng cè vèn tõ vÒ c¸c chñ ®Ò ®· häc qua trß ch¬i §è ch÷. 
II/ §å dïng d¹y häc.
 - Gi¸o viªn: phiÕu
 - Häc sinh: 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b) LuyÖn ®äc bµi dù b¸o thêi tiÕt.
- GV ®äc mÉu.
b ) Cñng cè vèn tõ vÒ c¸c chñ ®Ò ®· häc.
- GV chia nhãm, ph¸t cho mçi nhãm 1 phiÕu nh­ SGK.
- GV nhËn xÐt, ®éng viªn, khÝch lÖ.
3) Cñng cè
- GV tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt tiÕt häc.
* Líp chó ý nghe.
- §äc nèi tiÕp c©u.
- §äc c¸ nh©n.
- §äc nèi tiÕp nhau theo ®o¹n.
- §äc l¹i toµn bµi.
- HS th¶o luËn theo nhãm.
- Thi gi÷a c¸c nhãm.
TiÕt 4: Tù nhiªn vµ x· héi.
Loµi vËt sèng ë ®©u?
I/ Môc tiªu.
 Sau bµi häc, HS biÕt:
Loµi vËt cã thÓ sèng ®­îc ë kh¾p n¬i: trªn c¹n, d­íi n­íc, trªn kh«ng.
H×nh thµnh kÜ n¨ng quan s¸t, m« t¶.
ThÝch s­u tÇm vµ b¶o vÖ c¸c loµi vËt. 
II/ §å dïng d¹y häc.
- GV : tranh.
 - HS : S­u tÇm tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i vËt. 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Gi¸o viªn
Häc sinh
1/ KiÓm tra bµi cò.
2/ Bµi míi.
a)Giíi thiÖu bµi.
b) ¤n tËp.
* Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc víi SGK.
- GVHDHS quan s¸t tranh vµ ®Æt c©u hái gîi ý.
- GV kÕt luËn: SGV
* H§ 2: Lµm viÖc víi vËt thËt vµ tranh ¶nh s­u tÇm ®­îc.
c) Cñng cè - dÆn dß.
- Tãm t¾t néi dung bµi.
- Nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
* HS quan s¸t h×nh SGK theo nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái.
C¸c nhãm tr×nh bµy.
* HS thùc hiÖn theo nhãm.
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2008.
Líp 1	
TiÕt 1: chÝnh t¶
C©u ®è
I/ Môc tiªu:
- HS chÐp l¹i chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng c©u ®è vÒ con ong
- Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶: ®iÒn tr hoÆc ch; v/d/gi.
II/ §å dïng:
 GV: 
 HS: B¶ng con
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
1) Më bµi
2) Bµi míi
a) Giíi thiÖu
b) HDHS tËp chÐp.
- GV viÕt bµi lªn b¶ng. 
- GV chØ b¶ng tiÕng khã.
- HD viÕt vë.
- GV ®äc chËm
- HD c¸ch so¸t lçi.
- GV thu chÊm, nhËn xÐt.
c) HD lµm bµi tËp chÝnh t¶.
- GVHD
3) Cñng cè, dÆn dß
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, HD viÕt ë nhµ.
-2 em nh×n b¶ng ®äc.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1 + 2 Tuan 27.doc