Giáo án Khoa học Lớp 4 - Bài 64: Trao đổi chất ở động vật (Phương pháp bàn tay nặn bột)

A. Kiểm tra bài cũ:

 Động vật ăn gì để sống?

 Nêu tên một số động vật ăn tạp mà em biết?

+ Nhận xét HS.

B.Tiến trình đề xuất:

Bước 1: Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề:

- GV nêu : Theo các em, trong quá trình sống, động vật lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì?

Bước 2:Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS:

Bước 3:Đề xuất câu hỏi:

GV cho HS đính phiếu lên bảng- So sánh kết quả làm việc.

- GV tổng hợp và chỉnh sửa câu hỏi cho phù hợp với nội dung bài:

+ Trong quá trình sống, động vật lấy vàocơ thể và thải ra môi trường hững gì?

 

doc 2 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 08/06/2021 Lượt xem 602Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học Lớp 4 - Bài 64: Trao đổi chất ở động vật (Phương pháp bàn tay nặn bột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÖÔNG PHAÙP BAØN TAY NAËN BOÄT
Khoa hoïc (Tiết:64)
 Trao đổi chất ở động vật
I. MỤC TIÊU:
-HS nêu được trong quá trình sống động vật lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì.
-Vẽ sơ đồ và trình bày sự trao đổi chất ở động vật.
-Ứng dụng được vào thực tế khi chăn nuôi động vật.
II. ĐỐ DÙNG.
-Các hình minh hoạ trong SGK trang 128.
-Sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật viết sẵn ở bảng phụ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Hoạt đông dạy học
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ: 
 Động vật ăn gì để sống?
 Nêu tên một số động vật ăn tạp mà em biết?
+ Nhận xét HS.
B.Tiến trình đề xuất:
Bước 1: Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề:
- GV nêu : Theo các em, trong quá trình sống, động vật lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì?
Bước 2:Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS:
Bước 3:Đề xuất câu hỏi:
GV cho HS đính phiếu lên bảng- So sánh kết quả làm việc.
- GV tổng hợp và chỉnh sửa câu hỏi cho phù hợp với nội dung bài:
+ Trong quá trình sống, động vật lấy vàocơ thể và thải ra môi trường hững gì?
Bước 4 : Thực hiện phương án tìm tòi
Để trả lời câu hỏi trên chúng ta sẽ cùng quan sát tranh.
- Yêu cầu các nhóm quan sát tranh 2.
- Gọi các nhóm lên dán bảng phụ,
- GV treo ảnh và gọi 1 HS lên nêu.
H: Động vật thường xuyên phải lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?
+ Qúa trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất giữa động vật với môi trường.
Bước 5: Kết luận kiến thức:
GV nhận xét rút kết luận 
* GV: Động vật cũng giống như người chúng hấp thụ từ môi trường chất ô-xi có trong không khí,nước, các chất hữu cơ có trong thức ăn lấy từ thực vật hoặc động vật khác và thải ra môi trường nước tiểu, chất thừa, cặn bã, khí các-bô-níc.
* Vẽ sơ đồ trao đổi chất ở động vật
- Vẽ theo nhóm.
- GV nhận xét sơ đồ của các nhóm và tuyên dương nhóm vẽ đẹp và trình bày hay.
+ Gọi HS đọc mục bạn cần biết SGK.
C.Củng cố - dặn dò:
- Thế nào là sự trao đổi chất ở động vật?
- Nhận xét tiết học 
- Dặn dò chuẩn bị tiết sau.  
- HS lên bảng trả lời.
 - Aên thöïc vaät, aên thòt, aên saâu boï, aên taïp
- Gaø, meøo, lôïn, caù, chuoät,
 HSCHT
HS ghi những hiểu biết ban đầu của mình vào vở ghi chép, sau đó thống nhất ghi vào phiếu theo nhóm. 
HSHTT
- Chẳng hạn:
- Động vật lấy khí ô-xi , thịt, rau.
- Động vật uống nước vào cơ thể.
- Động vật thải ra phân, nước tiểu.
- Động vật thải ra cặn bã.....
- HS so sánh điểm giống và khác nhau giữa các nhóm.
HSCHT
- HS đề xuất câu hỏi liên quan đến nội dung bài học . Chẳng hạn:
+Liệu động vật có uống nước vào cơ thể?
+ Tại sao bạn lại cho rằng động vật lấy khí ô-xi, thịt, rau?
+ Bạn có chắc rằng động vật thải ra nước tiểu không?
+ Liệu thực vật thải ra môi trường ngoài cặn bã không?...
 + Trong quaù trình soáng, ñoäng vaät caàn laáy vaøo cô theå khí oâ-xi, nöôùc, caùc chaát höõu cô trong thöùc aên.
HS thảo luận đưa ra phương án tìm tòi: HSHTT
- Quan sát. Các nhóm quan sát tranh, ghi vào phiếu và lên dán.
- 1 HS đại diện nhóm lên nêu.
Đại diện  nhóm lên đính phiếu và nêu kết quả làm việc của nhóm mình. – So sánh với kết quả làm việc ban đầu.
+ Động vật laáy vaøo cô theå khí oâ-xi, nöôùc, caùc chaát höõu cô trong thöùc aên từ môi trường và thaûi ra moâi tröôøng: khí caùc-boâ-níc,phaân, nöôùc tieåu. 
+Quaù trình treân ñöôïc goïi laø quaù trình trao ñoåi chaát ôû ñoäng vaät.
- 2 HSCHT nhắc lại nội dung bài học.
- Các nhóm hoàn thành sơ đồ, sau đó đại diện nhóm lên trình bày.
- HSHTT lần lượt nêu.
- HSCHT đọc.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_64_Trao_doi_chat_o_dong_vat_PP_BTNB.doc