Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 27 (chi tiết)

HOA NGOC LAN

I.Mủc đích yêu cầu:

 Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: hoa ngọc lan, dày, lấp ló, ngan ngát, khắp vườn, bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. Hiểu nội dung bài: Tình cảm yu mến cy hoa ngọc lan của bạn nhỏ. Trả lời cu hỏi 1, 2 SGK.

GDMT: Dặn dị HS ở phần củng cố chăm sóc hoa và trồng thêm cây bóng mát quanh nhà; GD tình cảm đối với thiên nhiên.

 

doc 34 trang Người đăng hong87 Lượt xem 492Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 27 (chi tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ç chåì âọn em åí ngoaìi vỉåìn?
+ Khi dáûy såïm âiãưu gç chåì âọn em åí trãn âäưi?
- Goüi HS lãn baíng viãút: dáûy såïm, âáút tråìi.
* Giåïi thiãûu baìi måïi.
- Treo tranh giåïi thiãûu baìi vaì ghi baìi
HÂ2: Hỉåïng dáùn luyãûn âoüc
1/ Âoüc máùu.
2/ Luyãûn âoüc tiãúng, tỉì vaì giaíi nghéa tỉì.
- GV gảch chán cạc tỉì ngỉỵ cáưn luyãûn phạt ám: buäøi såïm, nẹn såü, sảch seỵ, tỉïc giáûn, muäün.
- Giaíi nghéa tỉì:
+ Hoaíng làõm: såü hãút caí häưn vêa.
+ Nẹn såü: giaí våì khäng såü.
+ Lãø phẹp: thại âäü kênh troüng
3/ Luyãûn âoüc cáu
Hỉåïng dáùn HS âoüc näúi tỉìng cáu.
4/ Luyãûn âoüc âoản, baìi.
- GV chia baìi laìm 3 âoản räưi goüi tỉìng nhọm âoüc näúi âoản. Xong thç âoüc caí baìi.
- GV nháûn xẹt ghi âiãøm.
HÂ3: Än váưn uän, uäng.
- Viãút baíng uän, uäng.
- Goüi HS âoüc yãu cáưu 1.
- Goüi âoüc yãu cáưu 2.
- GV treo tranh vaì cho HS âoüc máùu tỉì dỉåïi
tranh.
- GV gàõn cáu máùu
HÂ4: Cuỵng cäú 
-Tiết 2
HÂ1: Tçm hiãøu baìi âoüc.
1/ Cho HS âoüc tháưm âoản 1 vaì âoản 2, traí låìi cạc cáu hoíi.
- Khi Seí bë Meìo chäüp âỉåüc Seí âaỵ nọi gç våïi Meìo?
2/ Cho HS âoüc tháưm âoản cuäúi vaì traí låìi cáu hoíi.
- Seí laìm gç khi Meìo âàût nọ xuäúng âáút?
HÂ2: Xãúp cạc ä chỉỵ thaình cáu nọi âụng vãư chụ Seí trong baìi.
- Giaíi thêch cạch xãúp chỉỵ: âỉa ra cạc theí tỉì.
- GV âoüc diãùn caím baìi vàn.
- Hỉåïng dáùn HS âoüc diãùn caím cáu hoíi cuía Seí våïi gioüng âiãûu lãø phẹp áøn chỉïa sỉû mỉu trê nhanh nháùu cuía Seí.
- Cho HS âọng vai Meìo vaì Seí cọ thãø chuyãøn thaình cáu chuyãûn âäúi thoải.
HÂ3: Cuỵng cäú - dàûn doì.
- Nháûn xẹt - biãøu dỉång.
- Yãu cáưu âoüc lải baìi táûp âoüc nhiãưu láưn, táûp kãø lải cáu chuyãûn - Chuáøn bç baìi sau Ngơi nhà.
- HS 1 lãn âoüc baìi vaì traí låìi cáu hoíi 1.
- HS 2 âoüc vaì traí låìi cáu 2.
- 01 em lãn baíng viãút. Caí låïp viãút baíng con.
- Theo doỵi.
- HS nghe.
- Theo doỵi trãn baíng âãø âoüc vaì phán têch cáúu tảo theo yãu cáưu cuía GV.
- Luyãûn âoüc cạ nhán, âäưng thanh.
- HS nghe.
- HS âoüc näúi tiãúp nhau tỉìng cáu.
- HS âoüc nhọm 3 em näúi 3 âoản (4 âãún 5 nhọm).
- Thi âoüc caí baìi (cạ nhán, täø, låïp)
- Låïp nháûn xẹt
- HS âoüc váưn äm vaì so sạnh 2 váưn.
- HS âoüc yãu cáưu 1 vaì tçm muän (pt tiãúng)
- HS tçm tiãúng ngoaìi baìi cọ váưn uän, uäng.
- HS âoüc cáu máùu vaì thi âua âoüc cáu tỉû tçm.
- Caí låïp âoüc tháưm âoản 1 vaì 2
- HS choün yï âụng : yï nghéa
- Sao anh khäng rỉía màût
- HS: Seí vủt bay âi.
- 01 HS âoüc cạc theí tỉì:
thäng minh
seí
- 02 em lãn baíng thi xãúp âụng, nhanh cạc theí tỉì.
- Caí låïp laìm våí baìi táûp.
- HS âoüc kãút quaí baìi laìm
- Låïp nháûn xẹt
- 02 HS âoüc lải caí baìi
- HS âọng vai (4 täø thi âua)
- Nghe
- Nghe
Toạn
LUYÃÛN TÁÛP
I. Mủc tiãu:
Biết đọc viết so sánh các số cĩ 2 chữ số; biết tìm số liền sau của một số; biết phân tích số cĩ hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị. BT cần làm 1, 2a-b, 3a-b, 4. Thực hiệ bồi giỏi.
II. Âäư duìng dảy hoüc:
GV: Baíng bça ghi säú âãø hoüc sinh viãút säú, troì chåi.
HS: Våí ä ly, baíng con, sạch giạo khoa.
III. Cạc hoảt âäüng:
GV
HS
HÂ1: Kiãøm tra baìi cuỵ
“So sạnh cạc säú cọ hai chỉỵ säú”
- Cho 1 HS lãn baíng âiãưn dáúu =
- Cho 1 em khoanh vaìo säú låïn nháút trong daỵy säú: 72, 13, 81, 73
- Cho 1 em khoanh vaìo säú bẹ nháút trong daỵy säú: 43, 12, 21, 71
- HÂ2: Baìi måïi
1/ Giåïi thiãu: Ghi âãư baìi
2/ Cạc hoảt âäüng:
* Baìi táûp 1:
- Goüi 1 em âoüc yãu cáưu
- Duìng baíng quay säú, GV quay voìng troìn nãúu muỵi tãn chè vaìo thç HS seỵ viãút säú âọ vaìo baíng con.
* Baìi táûp 2:
- Goüi 1 em âoüc yãu cáưu
- Goüi 1 em âoüc cáu máùu.
- Goüi tỉìng càûp HS lãn hoíi âạp räưi viãút säú vaìo chäø cháúm.
* Baìi táûp 3: Goüi HS âoüc yãu cáưu baìi táûp
* Baìi táûp 4: 1 em âoüc yãu cáưu
- 1 em âoüc doìng viãút máùu
3. Dặn dị: Thực hiện các BT vừ làm ở lớp và các BT cịn lại. Xem bài Bảng các số từ 1 đến 100.
- HS1: âiãưn dáúu =
 53...55
 79...67
 63...63
- Låïp laìm baíng con.
- HS2: khoanh säú 73
- HS3 khoanh säú 13
- HS âoüc: Viãút säú
- HS viãút cạc säú vaìo baíng con phuì håüp våïi muỵi tãn chè vaìo cạch âoüc säú.
- HS viãút (theo máùu)
- Låïp laìm vaìo SGK
- Càûp 1:
HS1: säú liãưn sau cuía 23 laì...
HS2 traí låìi nhanh: Hai mỉåi bäún vaì ghi säú 24.
Cạc càûp khạc laìm tỉång tỉû våïi cáu b,c,d.
- HS âoüc yãu cáưu: âiãưn dáúu =
- HS laìm baìi vaìo SGK
- 3 HS láưn lỉåüc lãn chỉỵa baìi. Nãu lyï do vç sao phaíi âiãưn ( =)
- Viãút (theo máùu)
- HS tỉû laìm baìi. 3 em chỉỵa baìi
Toạn
BAÍNG CẠC SÄÚ TỈÌ 1 ÂÃÚN 100
I. Mủc tiãu:
Nháûn biãút säú 100 laì säú liãưn sau cuía 99. Tỉû láûp âỉåüc baíng cạc con säú tỉì 1 âãún 100. Nháûn biãút mäüt säú âàût âiãøm cuía cạc säú trong baíng cạc säú tỉì 1 âãún 100.
BT cần làm 1, 2, 3. Thực hiện bồi giỏi.
II. Âäư duìng dảy hoüc:
GV: Baíng viãút säú coìn thiãúu nhỉ cáu 2 
HS: Sạch giạo khoa.
III. Cạc hoảt âäüng:
GV
HS
HÂ1: Baìi cuỵ
Goüi 2 HS lãn kiãøm tra
HÂ2: Baìi måïi
1/ Giåïi thiãûu bỉåïc âáưu vãư säú 100
- Baìi táûp 1
Säú liãưn sau cuía 99 laì säú máúy?
- Âoüc 100 (mäüt tràm)
- Säú 100 cọ ba chỉỵ säú.
- Säú 100 liãưn sau 99 nãm säú 100 bàịng 99 thãm 1
2/ Giåïi thiãûu baíng cạc säú tỉì 1 âãún 100
- Goüi HS viãút láưn lỉåüt tỉìng haìng xong 1 haìng cho HS kiãøm tra vaì âãúm lải.
- Cho thi âua âoüc baíng säú.
- Cho HS nháûn biãút säú liãưn trỉåïc, liãưn sau trong baíng.
3/ Giåïi thiãûu mäüt vaìi âàûc âiãøm cuía baíng cạc säú tỉì 1 âãún 100
- Cho HS tỉû laìm baìi táûp 3
- Hoíi âãø cuỵng cäú.
+ Säú bẹ nháút cọ hai chỉỵ säú laì säú naìo? 
+ Säú låïn nháút cọ hai chỉỵ säú laì säú naìo? 
+ Säú låïn nháút cọ mäüt chỉỵ säú laì säú naìo?
4/ Dặn dị: xem bài luyện tập
HS1: Âiãưn vaìo dáúu =
45...95; 42...42; 28...21; 55...65
HS2: Viãút cáúu tảo säú
36 = ... + ...
92 = ... + ...
- Theo doỵi.
- HS laìm vaìo SGK.
- HS âoüc näúi tiãúp cạc säú
- HS chỉỵa baìi.
- Phạt biãøu
- Phạt biãøu
- Các bạn lắng nghe nhận xét
Toạn
LUYÃÛN TÁÛP
I. Mủc tiãu:
Viãút säú cọ hai chỉỵ säú, tçm säú liãưn trỉåïc, säú liãưn sau cuía mäüt säú. Thỉï tỉû cạc säú
BT cần làm 1, 2, 3. Thực hiện bồi giỏi.
II. Âäư duìng dảy hoüc:
Duìng baíng bça các số từ 1-100. Baíng con, sạch giạo khoa.
III. Cạc hoảt âäüng:
Hoảt âäüng cuía giạo viãn
Hoảt âäüng cuía hoüc sinh
HÂ1: Kiãøm tra baìi cuỵ
- Cho 3 HS lãn baíng âiãưn säú thiãúu trong baíng säú tỉì 1 âãún 100.
- HÂ2: Baìi måïi
1/ Giåïi thiãu: Ghi âãư baìi
2/ Cạc hoảt âäüng chuí yãúu:
* Baìi 1:
- Cho 1 HS âoüc yãu cáưu
- Cho HS viãút cạc säú naìo åí ngay nåi muỵi tãn.
* Baìi 2:
- Cho 1 HS âoüc yãu cáưu
- Nhàõc lải cạch tçm säú liãưn trỉåïc, säú liãưn sau cuía 1 säú.
- Vê dủ: con säú 62
+ Muäún tçm säú liãưn trỉåïc cuía säú 62 ta láúy 62 båït âi 1 ta cọ säú 61. Säú 61 laì säú liãưn trỉåïc.
+ Muäún tçm säú liãưn sau cuía säú 62 ta láúy 62 cäüng 1 ta cọ säú 63. Säú 63 laì säú liãưn sau cuía 62.
- Hỉåïng dáùn laìm cáu c.
* Baìi 3: Cho HS âoüc yãu cáưu räưi tỉû laìm baìi.
Baìi 4: Cho 1 HS âoüc yãu cáưu
Dặn dị: Làm lại các BT vừa thực hành ở lớp; thực hành thêm các BT cịn lại; chuẩn bị luyện tập chung.
- HS1: âiãưn cạc ä coìn thiãúu
 33, 35, 37, 39, 40
 HS2: âiãưn cạc säú coìn thiãúu
 72, 73, 75, 77, 79
- HS3 âoüc säú låïn, bẹ tuìy theo yãu cáưu cuía GV.
- HS: Viãút säú
- 3 em láưn lỉåüc lãn baíng
- Låïp viãút baíng con.
- HS viãút säú.
- Làõng nghe.
- HS tỉû laìm baìi. 1 em chỉỵa baìi
- HS âoüc yãu cáưu: viãút cạc säú tỉì:
50 âãún 60; 85 âãún 100
- HS: Näúi cạc âiãøm âãø cọ 2 hçnh vuäng.
+ Caí låïp laìm baìi
+ 1 em lãn chỉỵa baìi
Tốn
LUYÃÛN TÁÛP CHUNG
I. Mủc tiãu: Cuỵng cäú âoüc viãút säú, so sạnh cạc säú cọ hai chỉỵ säú, Cuỵng cäú giaíi toạn cĩ phép tính cộng. BT cần làm 1. 2. 3a-c, 4, 5. Thực hiện bồi giỏi.
II. Âäư duìng dảy hoüc: Baíng phủ. SGK. 
III. Cạc hoảt âäüng:
GV
HS
HÂ1: Kiãøm tra baìi cuỵ
- Goüi 2 em lãn viãút säú.
- Goüi 2 em lãn âiãưn säú liãưn trỉåïc, säú liãưn sau.
- HÂ2: Baìi måïi
1/ Ghi âãư baìi
2/ Cạc hoảt âäüng luyãûn táûp:
* Baìi 1:
- Cho 1 HS âoüc yãu cáưu
- Cho caí låïp âãúm miãûng tỉì 15 âãún 25 vaì 69 âãún 79
- Yãu cáưu HS tỉû laìm baìi. 
Goüi 2 em lãn chỉỵa baìi.
* Baìi 2:
- Cho 1 HS âoüc yãu cáưu
- Goüi HS âỉïng tải chäø âoüc säú : 35, 41, 64, 85, 69, 70. Goüi tỉìng càûp lãn âoüc viãút säú.
* Baìi 3: 
- Goüi HS âoüc yãu cáưu.
- Yãu cáưu HS nãu cạch nháûn biãút khi so sạnh 2 säú.
* Baìi 4: 
- Cho HS âoüc tháưm baìi toạn vaì tçm hiãøu (cọ gç, tçm gç)
- Cho HS tỉû giaíi baìi toạn.
Baìi 5: Goüi 1 HS âoüc yãu cáưu rooìi cho HS tỉû laìm baìi.
Dặn dị: Thực hành các BT cịn lại, xem bài giải tốn cĩ lời văn.
- HS1 viãút säú: bäún mỉåi tỉ, nàm mỉåi làm
- HS2 viãút: sạu mỉåi chên, chên mỉåi chên.
- HS3 âiãưn säú liãưn trỉåïc cuía 68 vaì 72.
- HS4 âiãưn säú liãưn sau cuía 68 vaì 72.
- HS âoüc: viãút cạc säú
Cáu a: tỉì 15 âãún 25
Cáu b: tỉì 69 âãún 79
- Låïp âãúm âäưng thanh
- HS tỉû laìm cáu a, b
- 2 HS lãn chỉỵa baìi
- HS : âoüc mäùi säú sau............
- HS thi âua âoüc säú
- Tỉìng càûp lãn âoüc - viãút
- HS: so sạnh âiãưn =.
- Phạt biãøu cạch laìm. HS laìm baìi
3 em lãn chỉỵa baìi
- Phạt biãøu.
- HS laìm baìi.
- 1 em chỉỵa baìi
- HS tỉû laìm baìi.
Tự nhiên và xã hội
CON MEÌO
I. Mủc tiãu:
 Chỉ vaì nãu âỉåüc cạc bäü pháûn bãn ngoaìi cuía con meìo. Âàûc âiãøm cuía con meìo.Nãu âỉåüc êch låüi trong viãûc nuäi meìo 
II. Âäư duìng dảy hoüc:
GV: Cạc hçnh aính trong SGK
HS: Sạch giạo khoa. Våí baìi táûp.
III. Cạc hoảt âäüng:
GV
HS
HÂ1: Baìi cuỵ
Goüi 2 HS lãn baíng traí låìi cáu hoíi
+ Nãu cạc bäü pháûn bãn ngoaìi cuía con gaì.
+ Nãu êch låüi cuía viãûc nuäi gaì?
HÂ2: Baìi måïi
1/ Giåïi thiãûu cho HS âoüc hồûc hạt cáu thå hay baìi hạt cọ nọi âãún meìo.
2/ Cạc hoảt âäüng chuí yãúu:
* Cho HS laìm viãûc våïi SGK
- Cho HS nhçn tranh vaì traí låìi cáu hoíi trong sạch.
- Giụp âåỵ cạc nhọm tçm hiãøu thãm vãư con meìo: Dạng âi, thại âäü khi väư con chuäüt, våìn con mäưi, khi chụng nä âuìa, hay khi àn, nguí...
* Yãu cáưu cạc nhọm lãn trçnh baìy.
* Thaío luáûn låïp
HÂ3: Täøng kãút - Dàûn doì
- Nháûn xẹt tiãút hoüc.
- Tuyãn dỉång nhọm, cạ nhán hoüc täút.
- Dàûn doì chuáøn bë cho baìi sau: Con Muäùi
- HS traí låìi: âáưu, thán, 2 chán, âuäi.
- HS2 traí låìi: láúy thët, trỉïng, laìm kinh tãú.
- HS hạt: Rỉía màût nhỉ meìo.
- HS thaío luáûn càûp.
+ Meìo cọ läng maìu gç?
+ Nãu cạc bäü pháûn bãn ngoaìi cuía con Meìo.
+ Nuäi meìo cọ êch låüi gç?
+ Meìo âi nhỉ thãú naìo?
+ Nọ väư chuäüt nhỉ thãú naìo?
- Tỉìng càûp HS lãn hoíi âạp vãư con Meìo (5 nhọm)
- Caí låïp thaío luáûn chung.
+ Êch låüi khi nuäi Meìo.
+ Thại âäü khi bàõt mäưi.
+ Sỉû nguy hiãøm khi bë Meìo caìo hay càõn.
- Nghe.
Thủ công
Cắt dán hình vuông ( tiết 2 )
I.MỤC TIÊU :
- Học sinh kẻ được hình vuông.
- Học sinh cắt,dán được hình vuông theo 2 cách.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Giấy màu,bút chì,thước,kéo,hồ,vở thủ công.
- HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn định lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . 
3. Bài mới :
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Ÿ Hoạt động 1 : Thực hành trên giấy màu.
 Mục tiêu : Học sinh nắm vững quy trình và thực hành cắt hình vuông đúng.
 Giáo viên cho học sinh thực hành cắt hình vuông theo 2 cách.Lật trái tờ giấy màu kẻ hình vuông có độ dài các cạnh là 7 ô theo 2 cách.
 Kẻ xong học sinh cắt rời hình vuông.
Ÿ Hoạt động 2 : Dán sản phẩm vào vở thủ công.
 Mục tiêu : Học sinh biết trình bày cân đối,đẹp.
 Nhắc nhở học sinh cắt thẳng,dán cân đối và phẳng.
 Giáo viên theo dõi,giúp đỡ những em còn lúng túng,khó hoàn thành sản phẩm.
 Cho 2 em học sinh nhắc lại.
 Học sinh thực hành trên giấy màu,kích thước 7x7 ô.
 Học sinh cắt hình.
 Học sinh thực hành cắt dán vào vở thủ công.
4. Nhận xét – Dặn dò :
 - Giáo viên nhận xét về tinh thần học tập,chuẩn bị đồ dùng học tập và kỹ năng để cắt,dán hình của học sinh.
 - Học sinh chuẩn bị giấy màu,1 tờ giấy vở có kẻ ô,thước kẻ,kéo,hồ dán,bút chì để học bài “ Cắt dán hình tam giác “.
Thứ sáu, ngày 11 tháng 03 năm 2011
Mĩ thuật
VẼ HOẶC NẶN CÁI Ô TÔ
I.MỤC TIÊU : Giúp HS vẽ được ô tô theo ý thích.
II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 
	Một số ô tô đồ chơi. Bài vẽ ô tô của HS năm trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1.Ổn định :
2.Bài cũ :
-Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
-Nhận xét. 
3.Bài mới :
*Giới thiệu bài :
* Phát triển các hoạt động :
Hoạt động 1 : Quan sát và nhận xét.
-Cho HS quan sát ô tô đồ chơi để nhận biết hình dáng, bộ phận của chúng .
 +Buồng lái
 +Thùng xe 
 +Bánh xe
 +Màu sắc
-Quan sát.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS cách vẽ.
 +Vẽ thùng xe.Vẽ buồng lái.
 +Vẽ bánh xe. Vẽ cửa lên xuống, cửa kính. Vẽ màu theo ý thích. 
-HS quan sát.
- Thực hành vẽ vào bảng con.
Hoạt động 3 : Thực hành.
 -Hướng dẫn HS vẽ một kiểu ô tô vào vở tập vẽ .
 +Vẽ hình : Thùng xe, buồng lái (đầu ) bánh xe vừa với phần giấy tròn vở tập vẽ. Cần vẽ cái ô tô có tỉ lệ cân đối đẹp .
 +Vẽ màu theo ý thích có thể trang trí để ô tô đẹp hơn.
-HS thực hành vẽ ôtô.
Hoạt động 4 : Nhận xét, đánh giá.
-GV chọn 1 số bài vẽ đẹp và chưa đẹp đính lên bảng.
-Quan sát.
-Cho HS nhận xét, đánh giá.
-Nhận xét. 
-Động viên, khen ngợi.
4.Củng cố – Dặn dò : Chuẩn bị bài vẽ tiếp màu và hình vẽ hình vuơng.
Tập đọc
NGÄI NHAÌ
I. Mủc đích yêu cầu:
a/ Kiãún thỉïc: Âoüc trån caí baìi, phạt ám âụng: nhaì, haìng xoan, xao xuyãún, laính lọt, thåm phỉïc, mäüc mảc, ngoỵ.
b/ Kyỵ nàng: Biãút nghé ngåi sau mäùi doìng thå. Än váưn yãu, iãu; tçm tiãúng, nọi âỉåüc cáu
c/ Thại âäü: Thêch hoüc män táûp âoüc. Quan tám âãún ngäi nhaì cuía mçnh vaì toí tçnh caím thán yãu âäúi våïi ngäi nhaì cuía mçnh.
II. Âäư duìng dảy hoüc:
a/ Cuía giạo viãn: tranh ngäi nhaì. Baìi táûp âoüc ghi sàơn.
b/ Cuía hoüc sinh: Baíng con. Sạch giạo khoa.
III. Cạc hoảt âäüng
GV
HS
HÂ1: Kiãøm tra baìi cuỵ
- 2 HS âoüc baìi Quyãøn våí cuía em vaì traí låìi cáu hoíi.
+ Khi måí quyãøn våí måïi em tháúy gç?
+ Chỉỵ âẻp laì tênh nãút cuía ai?
- 2 em viãút baíng: quyãøn våí, bao nhiãu, ngay ngàõn, troì ngoan.
HÂ2: Baìi måïi
1/ Giåïi thiãûu: ghi âãư baìi
2/ Luyãûn âoüc:
a. Âoüc máùu.
b. Hỉåïng dáùn HS luyãûn âoüc + Tiãúng, tỉì.
- Gảch chán: haìng xoan, xao xuyãún, laính lọt
- Giaíi nghéa: thåm phỉïc (thỉom háúp dáùn)
+ Âoüc cáu.
+ Âoüc âoản.
3/ Än váưn yãu - iãu:
- Goüi HS âoüc yãu cáưu 1
- Goüi HS âoüc yãu cáưu 2
- Goüi HS âoüc yãu cáưu 3 vaì âoüc cáu máùu dỉåïi tranh.
4/ Troì chåi: tiãúp sỉïc
-HS1 âoüc 2 khäø thå âáưu traí låìi cáu hoíi.
-HS2 âoüc khäø thå 3 vaì traí låìi cáu hoíi.
- HS3 viãút: quyãøn våí, bao nhiãu.
- HS4: viãút ngay ngàõn, troì ngoan,
- Låïp viãút baíng con
- Nghe.
- Âoüc vaì phán têch tiãúng (cạ nhán, täø, nhọm)
- HS âoüc näúi tiãúp tỉìng cáu.
- HS âoüc näúi tiãúp tỉìng khäø thå (cạ nhán, täø, nhọm)
- HS âoüc trån caí baìi (cạ nhán, täø, låïp)
- HS âoüc nhỉỵng doìng thå cọ tiãúng yãu.
- HS âoüc.
- HS âoüc: tçm tiãúng ngoaìi baìi cọ váưn yãu, iãu.
- HS thi âua tçm
- HS âoüc: nọi cáu chỉïa tiãúng yãu, iãu
- HS âoüc cáu máùu: Bẹ cọ phiãúu bẹ ngoan.
- HS thi âua nọi
Táûp Âoüc
NGÄI NHAÌ (tt)
I. Mủc đích yêu cầu:
a/ Kiãún thỉïc: Hiãøu âỉåüc näüi dung baìi thå. Traí låìi âụng näüi dung baìi.
b/ Kyỵ nàng: Hiãøu baìi, traí låìi âụng cáu hoíi.
c/ Thại âäü: Têch cỉûc hoüc táûp
II. Âäư duìng dảy hoüc:
a/ Cuía giạo viãn: Sạch giạo khoa
b/ Cuía hoüc sinh: Sạch giạo khoa.
III. Cạc hoảt âäüng
GV
HS
HÂ1: Tçm hiãøu baìi
- Goüi 2 HS âoüc 2 khäø thå âáưu vaì traí låìi cáu hoíi.
+ ÅÍ ngäi nhaì cuía mçnh bản nhåï:
Nhçn tháúy gç?
Nghe tháúy gç?
Ngỉíi tháúy gç?
- Goüi 2 em âoüc khäø thå 3:
+ Ngäi nhaì bản nhoí laìm bàịng gç?
+ Hai cáu thå naìo nọi lãn tçnh yãu ngäi nhaì gàõn våïi tçnh yãu âáút nỉåïc.
HÂ2: Luyãûn nọi (vãư ngäi nhaì em må ỉåïc)
- Cho HS quan sạt tranh minh hoả cạc loải ngäi nhaì khạc nhau.
- Cho HS âoüc yãu cáưu luyãûn nọi.
- Yãu cáưu vaìi em khạ, gioíi lãn nọi máùu.
- Khuyãún khêch nhiãưu HS lãn nọi vaì cuìng låïp nháûn xẹt ghi âiãøm thi âua.
HÂ3: Täøng kãút - Dàûn doì
- Nháûn xẹt tiãút hoüc.
- Khen ngåüi cạ nhán
- Dàûn chuáøn bë baìi: Quaì cuía Bäú
- 2 em âoüc khäø thå âáưu
- Caí låïp âoüc nháøm.
- HS thi âua traí låìi âụng ndung baìi thå
- Nhçn tháúy haìng xoan.
- Nghe chim họt laính lọt.
- Ngỉíi muìi mại rả.
- TL: Gäù, tre.
- HS âoüc cạc cáu cuäúi cuía khäø thå 3.
- HS âoüc yãu cáưu vaì chuáøn bë nọi vãư ngäi nhaì cuía mçnh.
- 1 em lãn nọi máùu:
Nhaì täi åí âỉåìng...
Nhaì xáy cọ mại ngọi....
Trỉåïc sán cọ.....
Täi ráút yãu......
- Thi âua nọi vãư ngäi nhaì mçnh hồûc ngäi nhaì mçnh må ỉåïc.
- Nghe.
Âảo Âỉïc
CHAÌO HOÍI, TẢM BIÃÛT
I. Mủc đích:
a/ Kiãún thỉïc: Tháúy yï nghéa cuía låìi chaìo hoíi, tảm biãût. Tháúy roỵ treí cọ quyãưn âỉåüc tän troüng. 
b/ Kyỵ nàng: Biãút chaìo hoíi vaì tảm biãût. 
c/ Thại âäü: Biãút tän troüng vaì lãù âäü våïi ngỉåìi trãn. Hoaì nhaỵ, vui veỵ våïi bản beì.
II. Âäư duìng dảy hoüc:
a/ Cuía giạo viãn: Tranh baìi táûp. Âäư duìng hoạ trang
b/ Cuía hoüc sinh: Våí baìi táûp Âảo Âỉïc
III. Cạc hoảt âäüng
GV
HS
HÂ1: Baìi cuỵ
- Hoíi HS âaỵ thỉûc hiãûn âụng näüi dung baìi häm trỉåïc
“ Caím ån vaì xin läøi” chỉa?
- Goüi HS phạt biãøu: kãø lải nhỉỵng tçnh huäúng cuía mçnh hồûc cuía bản.
HÂ2: Baìi måïi
1/ Giåïi thiãûu cho caí låïp hạt :Con coì bẹ bẹ”
- Ghi âãư baìi
2/ Cạc hoảt âäüng chuí yãúu:
* HÂ1: Troì chåi: “Voìng troìn chaìo hoíi”
- Yãu cáưu HS âỉïng thaình 2 voìng troìn âäưng tám, quay màût vaìo nhau laìm thaình tỉìng âäi. Ngỉåìi quaín troì âỉïng giỉỵa tám nãu nhỉỵng tçnh huäúng khạc nhau:
+ Hai bản gàûp nhau.
+ Gàûp Tháưy Cä giạo.
+ Gàûp bäú mẻ bản
- Yãu cáưu voìng troìn ngoaìi chuyãøn qua bãn phaíi mäüt bỉåïc, voìng troìn trong âỉïng im tảo tỉìng càûp måïi vaì tiãúp tủc troì chåi.
* HÂ2: Thaío luáûn.
- Cạch chaìo hoíi cuía mäùi tçnh huäúng khạc nhau thãú naìo?
- Em caím tháúy thãú naìo khi âỉåüc ngỉåìi khạc chaìo hoíi?
- GV kãút luáûn.
+ Nãn chaìo hoíi khi gàûp gåỵ.
+ Tảm biãût khi chia tay.
- Làõng nghe vaì phạt biãøu.
- HS thi âua phạt biãøu.
- HS hạt.
- HS tham gia troì chåi
16 em
- Tỉìng càûp chaìo hoíi nhau tuyì theo nhỉỵng tçnh huäúng.
- HS tiãúp tủc troì chåi chaìo hoíi nhau.
- HS laìm viãûc theo càûp.
- HS thaío luáûn vaì âải diãûn nhọm lãn phạt biãøu.
- Nghe
Táûp Viãút
TÄ CHỈỴ HOA H ,I, K
I/ Mủc đích yêu cầu:
a/ Kiãún thỉïc: Biãút tä chỉỵ K hoa âụng quy trçnh, viãút âụng nẹt chỉỵ thỉåìng, cåí nhoí, cạc váưn, tỉì ngỉỵ.
b/ Kyỵ nàng: Viãút âỉåüc chỉỵ hoa K 
c/ Thại âäü: Thêch viãút chỉỵ âẻp, giỉỵ våí sảch 
II.Âäư duìng dảy hoüc:
a/ Cuía giạo viãn: Chỉỵ máùu 
b/ Cuía hoüc sinh: Våí táûp viãút, baíng con. 
III. Cạc hoảt âäüng:
GV
HS
HÂ1: Baìi cuỵ
- Kiãøm tra baìi viãút åí nhaì cuía HS. Nháûn xẹt ghi âiãøm.
- Cho 2 HS viãút: viãút âẻp, duyãût bçnh.
HÂ2: Baìi måïi
1/ Giåïi thiãûu.
- Trçnh baìy näüi dung viãút: Chỉỵ hoa máùu, cạc váưn, tỉì ngỉỵ trong khung chỉỵ.
2/ Hỉåïng dáùn tä chỉỵ hoa K
- Nãu säú lỉåüng nẹt, kiãøu nẹt
- Thỉûc haình tä theo quy trçnh viãút chỉỵ K
- Cho HS viãút vaìo baíng con
GV nháûn xẹt chỉỵa sai cho HS
3/ Hỉåïng dáùn viãút váưn, tỉì ngỉỵ
- Cho HS âoüc váưn, tỉì.
- Giaíng cạch viãút.
- Cho HS viãút vaìo baíng con.
4/ Hỉåïng dáùn viãút vaìo våí Tiãúng Viãût.
- GV quan sạt, hỉåïng dáùn cạ nhán vaì cháúm baìi mäüt säú HS.
HÂ3: Täøng kãút - Dàûn doì
- Nháûn xẹt tiãút hoüc.
- Tuyãn dỉång baìi viãút täút.
- Dàûn vãư nhaì viãút tiãúp pháưn B
- 5 em näüp våí
- 2 em lãn baíng
- Låïp viãút baíng con.
- Quan sạt, nháûn xẹt.
- Quan sạt, nháûn xẹt.
- Theo doỵi.
- HS viãút baíng con K.
- HS âoüc: iãu, hiãúu thaío, yãu, yãu mãún
- HS viãút baíng con
- HS tä chỉỵ hoa
- HS viãút váưn, tỉì.
- Nghe
- Nghe
Chênh Taí
NGÄI NHAÌ
I. Mục đích yêu cầu:
a/ Kiãún thỉïc: Chẹp chênh xạc, trçnh baìy khäø thå 3 âụng. Laìm baìi táûp chênh taí.
b/ Kyỵ nàng: Chẹp âụng vaì âuí säú chỉỵ quy âënh. Viãút sảch, âẻp
c/ Thại âäü: Thêch män chênh taí. Têch cỉûc hoüc táûp.
II. Âäư duìng dảy hoüc:
a/ Cuía giạo viãn: Baíng phủ
b/ Cuía hoüc sinh: Våí baìi táûp
III. Cạc hoảt âäüng:
GV
HS
HÂ1: Baìi cuỵ
- Kiãøn tra baìi chẹp åí nhaì cuía HS. Nháûn xẹt ghi âiãøm
- Cho 2 em lãn chỉỵa baìi.
HÂ2: Baìi måïi
1/ Giåïi thiãûu: Ghi âãư baìi
2/ Hỉåïng dáùn táûp chẹp
- Treo baíng viãút sàơn khäø thå 3, cho 2 em âoüc.
- Nãu chỉỵ khọ viãút: mäüc mảc, gäù tre, âáút nỉåïc, bäún muìa.
- Nhàõc nhåỵ cạch ngäưi, cáưm bụt vaì cạch trçnh baìy khäø thå vaìo våí ä li.
- Yãu cáưu HS viãút hoa âáưu cáu, cuäúi cáu cọ dáúu cháúm.
- Yãu cáưu HS viãút
3/ Hỉåïng dáùn cháúm chỉỵa baìi:
- Yãu cáưu HS duìng bụt chç
- Âoüc cháûm raỵi tỉìng doìng thå vaì dỉìng lải cạc chỉỵ khọ viãút âạnh váưn, phán têch.
- GV cháúm 1 säú baìi
4/ Hỉåïng dáùn laìm baìi táûp
- Goüi HS yãu cáưu âoüc cáu 1
- Goüi HS yãu cáưu âoüc cáu 2
Goüi HS lãn baíng laìm.
- Hỉåïng dáùn chỉỵa baìi táûp: Cho cạc em lãn laìm tỉû âoüc baìi cuía mçnh.
HÂ3: Cuỵng cäú - Dàûn doì
- Nháûn xẹt - Khen ngåüi
- Dàûn vãư viãút lải âoản thå.
- 3 em näüp våí.
- 2 em chỉỵ baìi
- Quan sạt. 2 em láưn lỉåüt âoüc.
- HS viãút baíng con cạc tỉì khọ viãút.
- Chụ yï.
- Chụ yï.
- HS viãút vaìo våí.
- HS cáưm bụt chç.
- HS theo doỵi trãn baíng vaì tỉû cháúm baìi: gảch dỉåïi chỉỵ sai, viãút lải chỉỵ âụng ngoaìi lãư våí, ghi säú läùi bãn lãư trại våí.
- HS âiãưn váưn iãu hay yãu.
- Lãn baíng laìm baìi (4 e

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 27 da GDMT TH HCM CKT.doc