Kế hoạch giảng dạy khối lớp 1 - Tuần học 26 năm học 2010

I/Mục tiêu:

1.Học sinh đọc trơn cả bài,đọc đúng các từ ngữ:yêu nhất, nấu cơm, rám nắng,xương xương;Ôn vần an, at.Biết nghỉ hơi ở các dấu câu.

2.Rèn kỹ năng đọc trơn lưu loát;hiểu các từ ngữ trong bài.

3.Học sinh yêu quý, biết ơn và biết giúp đỡ mẹ những việc vừa sức.

II/Đồ dùng dạy học:Tranh minh hoạ bài đọc(SGK)

III/Các hoạt động dạy học:

1.Kiểm tra bài cũ:

Cho HS đọc bài trong SGK “Cái nhãn vở”

-Trong nhãn vở của em có những thông tin gì?

-GV đọc cho HS viết ở bảng con: trang trí,nhãn vở,nắn nót.

Nhận xét.

 

doc 23 trang Người đăng hong87 Lượt xem 625Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng dạy khối lớp 1 - Tuần học 26 năm học 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g , Giaùo vieân keát luaän :
T1 : Caûm ôn khi ñöôïc baïn taëng quaø .
T2 : Xin loãi coâ giaùo khi ñeán lôùp muoän .
Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän baøi taäp 2
Mt : Hoïc sinh hieåu ñöôïc khi naøo caàn noùi caûm ôn , khi naøo caàn noùi xin loãi .
Phaân nhoùm cho Hoïc sinh thaûo luaän .
+ Tranh 1: nhoùm 1,2 
+ Tranh 2 : nhoùm 3,4 
+ Tranh 3 : nhoùm 5,6 
+ Tranh 4 : nhoùm 7,8 
- Giaùo vieân neâu yeâu caàu : caùc baïn Lan , Höng , Vaân , Tuaán caàn noùi gì trong moãi tröôøng hôïp 
* Giaùo vieân keát luaän :Tranh 1,3 caàn noùi lôøi caûm ôn vì ñöôïc taëng quaø sinh nhaät , baïn cho möôïn buùt ñeå vieát baøi .
Tranh 2,4 caàn noùi lôøi xin loãi vì lôõ laøm rôi ñoà duøng cuûa baïn , lôõ ñaäp vôõ loï hoa cuûa meï .
Hoaït ñoâïng 3 : Laøm BT4 ( Ñoùng vai )
Mt:Nhaän bieát Xöû lyù trong caùc tình huoáng caàøn noùi caûm ôn hay xin loãi . 
GV giao nhieäm vuï ñoùng vai cho caùc nhoùm 
Vd : - Coâ ñeáùn nhaø em , cho em quaø .
 - Em bò ngaõ , baïn ñôõ em daäy ..vv..
Giaùo vieân hoûi : em coù nhaän xeùt gì veà caùch öùng xöû trong tieåu phaåm cuûa caùc nhoùm .
Em caûm thaáy theá naøo khi ñöôïc baïn caûm ôn ?
Em caûm thaáy theá naøo khi nhaän lôøi xin loãi ?
Giaùo vieân choát laïi caùch öùng xöû cuûa Hoïc sinh trong caùc tình huoáng vaø keát luaän : 
* Caàn noùi lôøi caûm ôn khi ñöôïc ngöôøi khaùc quan taâm , giuùp ñôõ . Caàn noùi lôøi xin loãi khi maéc loãi , khi laøm phieàn ngöôøi khaùc .
4.Cuûng coá daën doø : 
Em vöøa hoïc baøi gì ? 
Khi naøo em noùi lôøi caûm ôn ? Khi naøo em noùi lôøi xin loãi ? 
Nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .
Daën Hoïc sinh thöïc hieän toát nhöõng ñieàu ñaõ hoïc .
Chuaån bò baøi hoïc tieát sau . Xem BT3,5,6 /41.
Hoïc sinh quan saùt traû lôøi .
Huøng môøi Haûi vaø Sôn aên taùo ,Haûi noùi caûm ôn . Sôn ñi hoïc muoän neân xin loãi coâ.
Hoïc sinh quan saùt tranh , thaûo luaän nhoùm 
Cöû ñaïi dieän leân trình baøy 
Caû lôùp trao ñoåi boå sung yù kieán .
Hoïc sinh thaûo luaän phaân vai 
Caùc nhoùm Hoïc sinh leân ñoùng vai .
-------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 09 tháng 3 năm 2010
Thể dục . Tiết 26 /ct
Bài : Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi vận động.
	I. Mục tiêu :
	+ Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung ( chưa cần nhớ thứ tự từng động tác. ) Biết cách tâng cầu bằng vợt gỗ hoặc tung cầu lên cao rồi bắt lại.
	+ HS có kỹ năng thực hiện động tác tương đối chính xác.
	+ Chủ động luyện tập, tham gia trò chơi nhiệt tình.
	II. Địa điểm - Phương tiện:
	Sân trường - Còi TT - vợt, quả cầu trinh.
	III. Nội dung và Phương pháp:
NỘI DUNG
TG
PHƯƠNG PHÁP
1.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học.
-HS chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
-Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
-Khởi động: cổ, tay, hông, đầu gối.
2.Phần cơ bản:
a.Ôn bài thể dục:
-GV hô nhịp cho HS tập cả lớp.
-Các tổ luyện tập- cán sự điều khiển.
GV theo dõi, sửa động tác sai cho một số em.
b.Tâng cầu:
GV hướng dẫn cách chơi.
Cho các tổ tập luyện theo khu vực.
GV quán xuyến chung.
-Tổ chức cho các tổ thi đua .
-Nhận xét.
3.Phần kết thúc:
-HS đi thường theo 3 hàng dọc và hát.
-Ôn lại động tác điều hoà.
-GV cùng HS hệ thống nội dung bài học.
-Nhận xét tiết học, dặn HS về ôn lại các động tác của bài thể dục.
1-2’
1-2’
2-3’
2-3 lần
2x8 nhịp
10 -12’
1-2’
1’
1-2’
1-2’
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
 * *
 * *
 * *
 * *
 * * * * *
* * * * *
 * * * * *
 GV
 * ------------>* 
 * ------------->*
 * ------------>*
 x x x
 x x x
 x x x
 x x x
-----------------------------------------------------------------
Tập viết: Tiết 25/ct.
Bài: TÔ CHỮ HOA C, D, Đ
 I/Mục tiêu:
+Học sinh biết tô các chữ hoa C, D, Đ ;Viết đúng các vần:an, at, anh, ach ;các từ :bàn tay, hạt thóc.
+Rèn kỹ năng tô chữ hoa đúng quy trình, viết đúng mẫu chữ thường cỡ vừa,đều nét,giãn khoảng cách giữa các chữ.
+Học sinh cẩn thận,tự giác luyện viết.
II/Đồ dùng dạy-học:
Mẫu chữ hoa C ; bảng phụ; vở TV
III/Các hoạt động dạy-học:
1.Kiểm tra bài cũ:
GV đọc cho HS viết vào bảng con các chữ :sao sáng , mai sau.
Kiểm tra bài viết ở nhà của HS.
2.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
2.1.Giới thiệu bài:Tô chữ hoa C.
2.2.Hoạt độngchính:
a.HD tô chữ hoa:
+GV đính chữ mẫu,HD học sinh nhận biết cấu tạo chữ hoa :đọ cao, số lượng nét, kiểu nét.
+GV vừa nêu cấu tạo vừa tô trong khung chữ.
+Viết mẫu, nêu quy trình viết.
+HD học sinh tập tô theo chữ mẫu,sau đó tập viết vào bảng con.
-GV theo dõi, uốn nắn cho HS.
-Nhận xét, sửa sai.
b.HD viết vần, từ ứng dụng:
GV treo bảng phụ,cho HS đọc vần, từ ứng dụng, kết hợp phân tích cấu tạo một số tiếng:
 an at anh ach
 bàn tay hạt thóc
 gánh đỡ sạch sẽ
GV viết mẫu,y/c HS viết vào bảng con.
Nhận xét ,sửa sai.
c.HD tập tô và viết:
-GV HD tô chữ hoa vào vở TV
-HD viết vần, từ ứng dụng :viết chữ thường cỡ vừa.
-Chấm bài, nhận xét, tuyên dương những em tô,viết đúng mẫu, sạch đẹp.
3.Củng cố, dặn dò:
-Cho HS đọc lại các chữ hoa, các vần ,từ trong bài tập viết.
-nhận xét tiết học,dặn HS về viết phần còn lại trong vở TV.
HS nhắc lại đề bài
HS quan sát chữ hoa,nhận biết số lượng nét, kiểu nét.
Nhắc lại cấu tạo các chữ hoa C, D, Đ
-Chữ hoa C:cao 5 li, gồm nét cong dưới kết hợp với nét cong trái tạo vòng xoắn trên đầu chữ.
-Chữ hoa D cao 5 li, gồm nét lượn dọc kết hợp với nét cong phải tạo vòng xoắn ở chân chữ...
HS quan sát quy trình tô chữ hoa.
Theo dõi quy trình tô chữ hoa.
HS tập tô theo chữ mẫu.
Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ:
 C D Đ 
HS đọc vần, từ ứng dụng: (cn)
Nêu cấu tạo một số tiếng.
Tập viết vào bảng con.
HS tô chữ hoa và viết vần, từ ứng dụng vào vở TV.
 C D Đ
an at
anh ach
bàn tay hạt thóc
gánh đỡ sạch sẽ
HS đọc lại bài tập viết: (cn-đt)
------------------------------------------------------
Chính tả: Tiết 3/ct (Tập chép)
Bài : BÀN TAY MẸ
I/Mục tiêu:
+Học sinh chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Bàn tay mẹ”
 -Làm đúng các bài tập:Điền vần an hay at ; chữ g hay gh.
+Rèn kỹ năng viết chính tả thành thạo.
+HS có ý thức rèn chữ viết đúng ,đẹp; cẩn thận khi viết bài.
II/Đồ dùng dạy học:
-Bảng phụ; vở chính tả; vở BTTV.
III/các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Kiểm tra bài cũ:
GV đọc cho HS viết ở bảng con: quyển vở , nắn nót.
-Nhận xét.
2.Bài mới:
2.1/Giới thiệu bài: Tập chép bài “Bàn tay mẹ”
2.2/Hoạt động chính:
a.HD tập chép:
GV chép sẵn bài chính tả ở bảng lớp:
 Bàn tay mẹ
 Hằng ngày,đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.
 Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
-Y/c HS đọc lại bài.
H:Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình?
-HD viết một số từ dễ lẫn.
Cho HS phân tích một số tiếng.
-Yêu cầu HS chép bài vào vở.
HD cách trình bày bài chính tả.
GV theo dõi,nhắc nhở,uốn nắn thêm cho HS.
-HD soát lỗi chính tả: GV đọc, chỉ từng chữ trên bảng lớp, y/c học sinh dùng bút chì soát lỗi,cách chữa lỗi sai ra lề vở.
-Chấm bài: GV thu vở chấm một số bài, nhận xét,sửa sai.
Số vở còn lại thu về nhà chấm.
b.HD làm bài tập:
GV treo bảng phụ,cho hs đọc y/c bài tập.
-GV nhắc lại y/c:
1.Điền vần an hay at:
 kéo đ..`.. t nước
2.Điền chữ g hay gh:
 nhà a cái  ế
Y/c HS làm vào vở BTTV.
-Tổ chức cho hai nhóm thi đua.
-Chữa bài, củng cố quy tắc viết chữ g , gh.
-Cho HS đọc lại các từ vừa điền xong.
3.Củng cố ,dặn dò:
Cho HS đọc lại bài chính tả.
Nhận xét tiết học,dặn HS về viết lại bài (đối với những em viết chưa đạt).
HS viết bảng con
Đọc lại bài ( đt)
HS nhắc lại đề bài.
HS đọc thầm.
Đọc bài trên bảng (cn –đt)
Mẹ đi chợ, nấu cơm,tắm cho em bé, giặt quần áo 
HS tập viết vào bảng con:
Hằng ngày , bao nhiêu, việc,giặt , tã lót.
HS chép bài vào vở chính tả.
Soát lỗi chính tả ,chữa lỗi sai ra lề vở.
Đọc y/c bài tập: (cn)
Làm bài tập vào vở BTTV.
Hai nhóm lên thi điền vần và chữ.
Đọc lại các từ đã điền:
 Kéo đàn tát nước
 Nhà ga cái ghế
-Đọc lại bài chính tả ( cn )
---------------------------------------------------
Toaùn: Tieát 102/ct.
 Baøi : CAÙC SOÁ COÙ 2 CHÖÕ SOÁ (tt)
I. MUÏC TIEÂU : 
 + Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh: 
- Nhaän bieát veà soá löôïng; ñoïc, vieát caùc soá töø 50 ñeán 69 
- Bieát ñeám vaø nhaän ra thöù töï cuûa caùc soá töø 50 ñeán 69 
 +Reøn kyõ naêng ñoïc, vieát caùc soá coù hai chöõ soá ñaõ hoïc.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Söû duïng boä ñoà duøng hoïc toaùn lôùp 1 
+ 6 boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø 10 que tính rôøi 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1.Kieåm tra baøi cuõ : GV đọc số cho hs viết 
+ Vieát caùc soá töø 20 š 35 ?
+ Vieát caùc soá töø 35 š 50 
Y/c hoïc sinh ñoïc caùc soá đó
+Số lieàn sau 29 laø soá naøo ? Số lieàn sau 35 laø soá naøo ? 
+ Nhaän xeùt ,ghi ñieåm.
 2. Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùc soá töø 50 š 60 
GV cho HS thao taùc treân que tính ñeå laàn löôït
 nhaän bieát soá löôïng, ñoïc, vieát caùc soá 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 . 
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 1 
GV ñoïc soá cho HS vieát vaøo baûng con.
y/c hs ñoïc laïi caùc soá ñoù.
Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùc soá töø 60 š 69 
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh töông töï nhö giôùi thieäu caùc soá töø 50 š 60 
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm caùc baøi taäp 2, 3 sau khi chöõa baøi neân cho hoïc sinh ñoïc caùc soá ñeå nhaän ra thöù töï cuûa chuùng. Chaúng haïn ôû Baøi taäp 3, nhôø ñoïc soá, hoïc sinh nhaän ra thöù töï caùc soá töø 30 š 69 
-Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi baûng soá töø 30 š 69 
Baøi 4 : ( Baøi taäp traéc nghieäm )
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi 
-GV chuaån bò treân baûng lôùp.
-GV höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt ñuùng sai 
goïi 2 em leân chöõa baøi.
4.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi. Taäp ñoïc, vieát soá, töø 20 š 69 
- Laøm baøi taäp vaøo vôû Baøi taäp toaùn 
- Chuaån bò baøi : Caùc soá coù 2 chöõ soá ( tt)
HS viết các số vào bảng con theo tổ
Đọc dãy số đã viết ( cn)
Trả lời câu hỏi.
-Hoïc sinh thao taùc treân que tính.
-Coù 5 chuïc que tính vaø 1 que rôøi laø 51 que tính.
HS ñoïc: naêm möôi moát.
Vieát soá: 51
Tương tự với các số còn lại.
HS neâu y/c baøi 1:Vieát soá.
HS vieát soá vaøo baûng con:
50,51, 52 ,53 ,54, 55, 56, 57, 58, 59
Ñoïc laïi caùc soá vöøa vieát (cn-ñt)
HS thao taùc ñeå nhaän bieát caùc soá töø 60- 69
Neâu y/c baøi taäp 2:Vieát soá.
-Hoïc sinh töï laøm baøi :
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
-Neâu y/c baøi 3:Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng:
- 4 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi 
30
34
41
45
52
57
60
69
HS neâu y/c baøi 4:
 Ñuùng ghi Ñ , sai ghi S
a.ba möôi saùu vieát laø 306 s
 Ba möôi saùu vieát laø 36 ñ
b.54 goàm 5 chuïc vaø 4 ñôn vò ñ
 54 goàm 5 vaø 4 s	
--------------------------------------------------------------
Thứ 4 ngày 10 tháng 3 năm 2010
Toaùn: tieát 103 /ct
Baøi : CAÙC SOÁ COÙ 2 CHÖÕ SOÁ ( TT )
I. MUÏC TIEÂU : 
 + Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh: 
- Nhaän bieát veà soá löôïng, ñoïc, vieát caùc soá töø 70 š 99 
- Bieát ñeám vaø nhaän ra thöù töï cuûa caùc soá töø 70 š 99 
 +Reøn kyõ naêng ñoïc, vieát, phaân tích soá coù hai chöõ soá.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ 9 boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø 10 que tính rôøi 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1.Kieåm tra baøi cuõ : 
+ Gọi hoïc sinh leân baûng vieát caùc soá töø 30 š 40. Töø 40 š 50. Töø 50 š 60 .
+ Lieàn sau 59 laø  ? Lieàn sau 48 laø ? Lieàn sau 60 laø ? 
+ Nhaän xeùt .
 2. Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùc soá coù 2 chöõ soá
 Giôùi thieäu caùc soá töø 70 š 80 
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thao taùc treân que tính: Laáy 7 boù que tính vaø 2 que rôøi.
– Giaùo vieân neâu : “ Coù 7 chuïc vaø 2 ñôn vò töùc laø coù baûy möôi hai” . 
-Höôùng daãn hoïc sinh vieát soá 72 vaø ñoïc soá ñoù.
-Laøm töông töï nhö vaäy ñeå hoïc sinh nhaän bieát soá löôïng, ñoïc, vieát caùc soá töø 70 š 80 
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 1 vaø löu yù hoïc sinh ñoïc caùc soá, ñaëc bieät laø 71, 74, 75 .
Giôùi thieäu caùc soá töø 80 š 99 
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laàn löôït nhaän ra caùc soá 81, 82, 83, 84  98, 99 töông töï nhö giôùi thieäu caùc soá töø 70 š 80 
-Cho hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi taäp 2, 3 roài laøm baøi .
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá töø 80 š 99
Baøi 3 : GV treo baûng phuï, HD hoïc sinh nhaän bieát caáu taïo caùc soá coù 2 chöõ soá.
Toå chöùc cho hai nhoùm thi ñua.
Baøi 4 : 
-Cho hoïc sinh quan saùt hình veõ roài traû lôøi “ Coù 33 caùi baùt “ soá 33 goàm 3 chuïc vaø 3 ñôn vò .
-(Cuõng laø chöõ soá 3, nhöng chöõ soá 3 ôû beân traùi chæ 3 chuïc hay 30; chöõ soá 3 ôû beân phaûi chæ 3 ñôn vò )
4.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp .
- Chuaån bò baøi hoâm sau : So saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá 
 HS viết số trên bảng lớp ( 3 em )
HS dưới lớp viết bảng con.
Đọc lại dãy số.
Trả lời câu hỏi ( cn )
-Hoïc sinh thao taùc vaø nhaéc laïi:
Coù baûy möôi hai que tính.
HS vieát vaø ñoïc soá: 72( baûy möôi hai )
HS neâu y/c baøi taäp 1: Vieát soá.
-HS vieát soá vaøo vôû, 1 em leân vieát ôû baûng lôùp:
70, 71, 72, ,79, 80.
HS ñoïc ,vieát caùc soá töø 80 -99.
Neâu y/c baøi taäp 2:Vieát soá thích hôïp:
HS tieáp noái nhau leân vieát soá:
a.80,.,. , 83, , , ., , , 89, 90
b. ., 90, , ., . ,. , ., ., ., ., 99
HS neâu y/c baøi 3: Vieát (theo maãu)
- Hoïc sinh nhaän ra “caáu taïo” cuûa caùc soá coù 2 chöõ soá. Chaúng haïn : Soá 76 goàm 7 chuïc vaø 6 ñôn vò 
b.soá 95 goàm  chuïc vaø  ñôn vò.
c.Soá 83 goàm  chuïc vaø  ñôn vò.
d. Soá 90 goàm  chuïc vaø  ñôn vò.
 HS thi ñua theo nhoùm (noái tieáp )
HS quan saùt hình veõ, traû lôøi:
Coù ba möôi ba caùi baùt.
Trong ñoù coù 3 chuïc vaø 3 ñôn vò.
-----------------------------------------------
TẬP ĐỌC: Tiết 9 , 10 / ct.
Bài : CÁI BỐNG
I/Mục tiêu:
+Học sinh đọc trơn cả bài;phát âm đúng các tiếng có âm đầu : r –s ; ch – tr.
Các tiếng có vần ang – anh.
 -Ôn vần anh , ach ;tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần anh -ach; Hiểu nội dung bài: Tình cảm của Bống đối với mẹ.
+HS có kỹ năng đọc trơn lưu loát,diễn cảm.
+Giáo dục HS biết giúp đỡ mẹ những việc vừa sức.
II/Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài đọc (SGK)
III/Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Kiểm tra bài cũ:
Cho HS đọc bài: “Bàn tay mẹ”
H:-Câu văn nào nói lên tình cảm của Bình đối với bàn tay mẹ?
 -Nhận xét.
2.Bài mới:
2.1/Giới thiệu bài : Cái Bống.
2.2/Hoạt động chính:
 TIẾT 1.
a.HD luyện đọc:
GV đọc mẫu bài thơ (chép ở bảng lớp)
Yêu cầu 1 em khá đọc lại.
+Luyện đọc tiếng, từ:
GV gạch chân các từ cần luyện đọc.
Cho HS đọc cá nhân +phân tích cấu tạo một số tiếng.
-GV giảng từ:
*Đường trơn:Do trời mưa làm đường trơn,đi dễ ngã.
*gánh đỡ: gánh giúp cho mẹ.
+Luyện đọc câu:
HD học sinh đọc nối tiếp từng dòng thơ.
HD cách ngắt nhịp thơ.
+Luyện đọc cả bài:
Cho HS đọc cả bài 
GV chỉ bảng cho HS đọc.
-Tổ chức cho các nhóm thi đọc.
Nhận xét, sửa sai.
b. Ôn vần anh - ach
-Tìm tiếng trong bài có vần anh.
Y/c HS tìm tiếng và luyện đọc.
-Nói câu chứa tiếng :
* có vần anh :
* có vần ach:
HD học sinh nói theo câu mẫu:
+Nước chanh mát và bổ.
+Quyển sách này rất hay.
Cho HS thi đua nói thành câu.
Nhận xét, sửa chữa ,HD bổ sung.
c.Củng cố bài tiết 1:
chỉ bảng cho HS đọc lại bài thơ.
Nhận xét.
 TIẾT 2.
a.Luyện đọc:
HD luyện đọc trong SGK
Chỉnh sửa nhịp đọc cho HS.
Cho các tổ thi đọc.
-Nhận xét,tuyên dương.
b.Tìm hiểu bài:
-Y/c HS đọc hai dòng thơ đầu.
H:Bống đã làm gì giúp mẹ nấu cơm?
Giảng:Thời trước,gạo được giã bằng cối,nên còn sót lại thóc,trấuDo đó phải sàng, sảy cho sạch mới nấu cơm.
Cho HS đọc hai dòng thơ cuối.
H:- Bống làm gì khi mẹ đi chợ về?
 -Bống là người như thế nào?
*GV liên hệ, gdhs.
-GV đọc lại bài thơ.Y/c HS đọc lại.
c.HD học thuộc lòng:
GV chỉ trên bảng cho HS đọc ,sau đó xoá dần từng dòng thơ, giúp HS ghi nhớ cả bài thơ.
d.Luyện nói:
-Ở nhà em đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ?
-HD đóng vai theo ND tranh: ( nhóm 3hs)
+Tr1: Trông em cho mẹ nấu cơm.
+Tr2:Quét nhà giúp mẹ.
+Tr3:Cho gà ăn, tưới rau.
+Tr4:Rót nước mời bố mẹ uống.
-Gọi các nhóm lên thể hiện.
-Nhận xét.
3.Củng cố ,dặn dò:
-Cho HS thi đua đọc thuộc lòng.
-Nêu những việc em đã làm để giúp đỡ bố mẹ.
-Nhận xét tiết học,dặn HS chuẩn bị bài: Ôn tập.
HS đọc ( 3 em )
( Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng,các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.)
Nêu đề bài tập đọc.
HS đọc thầm theo.
1 HS đọc lại bài thơ.
Luyện đọc tiếng, từ: (cn)
Nêu cấu tạo một số tiếng:
Bống bang, khéo sảy, khéo sàng,
Đường trơn, gánh đỡ,mưa ròng.
HS luyện đọc nối tiếp từng dòng thơ.
( cn- dãy bàn )
Luyện đọc cả bài 
(cn –tổ -đt)
-các nhóm thi đọc (cn-nhóm 2HS )
HS nêu y/c, tự tìm tiếng và đọc:
 Gánh = g + anh + sắc.
HS nói theo mẫu
Thi đua nói thành câu:
-Bé chạy nhanh về nhà.
-Em thích ăn bánh.
-Chị xách nước cho mẹ.
-Viên gạch hoa rất đẹp.
HS đọc lại bài thơ: (cn)
Luyện đọc bài trong SGK 
(cn- tổ- nhóm)
Các tổ thi đua đọc bài: (cn-tổ)
Đọc hai dòng thơ đầu ( 3 em)
Bống khéo sảy, sàng gạo cho mẹ nấu cơm.
Đọc hai dòng thơ cuối ( 3 em)
Bống chạy ra gánh đỡ cho mẹ .
Bống chăm làm ,ngoan ,biết thương mẹ, giúp đỡ mẹ công việc nhà.
HS đọc lại bài : (cn –đt)
HS luyện đọc thuộc lòng bài thơ.
HS kể những việc đã làm ở nhà.
HS quan sát tranh, đóng vai theo nhóm.
Các nhóm lên trình diễn.
Cả lớp theo dõi, nhận xét.
HS thi đua đọc thuộc lòng bài thơ
(cn-tổ)
Nêu những việc đã làm để giúp đỡ mẹ.
-----------------------------------------------------
Thuû coâng ( tiết 26)
Baøi daïy : Caét daùn hình vuoâng ( tieát 1 )
MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh bieát caùch keû,caét vaø daùn hình vuoâng.
- Hoïc sinh coù kyõ naêng caét,daùn ñöôïc hình vuoâng theo 2 caùch.
-Hoïc sinh yeâu thích moân hoïc.
ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- GV : Hình vuoâng maãu baèng giaáy maøu treân neàn giaáy keû oâ.
 1 tôø giaáy keû oâ kích thöôùc lôùn,buùt chì,thöôùc keùo.
- HS : Giaáy maøu,giaáy vôû,duïng cuï thuû coâng.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. OÅn ñònh lôùp : Haùt taäp theå.
2. Baøi cuõ :
 Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh,nhaän xeùt . 
3. Baøi môùi :
Ÿ Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi,ghi ñeà.
 Cho hoïc sinh quan saùt hình vuoâng maãu.
 Hình vuoâng coù maáy caïnh,caùc caïnh coù baèng nhau khoâng? Moãi caïnh coù maáy oâ?
Ÿ Hoaït ñoäng 2 : Giaùo vieân höôùng daãn.
Coù hai caùch keû hình vuoâng.
 Ø Caùch 1 : Höôùng daãn keû hình vuoâng.
 Muoán veõ hình vuoâng coù caïnh 7 oâ ta phaûi laøm theá naøo?
 Xaùc ñònh ñieåm A,töø ñieåm A ñeám xuoáng 7 oâ vaø sang phaûi 7 oâ ta ñöôïc 2 ñieåm B vaø D.Töø ñieåm B ñeám xuoáng 7 oâ coù ñieåm C.Noái BC,DC ta coù hình vuoâng ABCD.
 Höôùng daãn caét hình vuoâng vaø daùn.Giaùo vieân thao taùc maãu töøng böôùc caét vaø daùn ñeå hoïc sinh quan saùt.
 Ø Caùch 2 : Höôùng daãn keû hình vuoâng ñôn giaûn.
 Giaùo vieân höôùng daãn laáy ñieåm A taïi 1 goùc tôø giaáy,töø A ñeám xuoáng vaø sang phaûi 7 oâ ñeå xaùc ñònh ñieåm D,B keû xuoáng vaø keû sang phaûi 7 oâ theo doøng keû oâ taïi ñieåm gaëp nhau cuûa 2 ñöôøng thaúng laø ñieåm C vaø ñöôïc hình vuoâng ABCD.
Ÿ Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh.
 HD Hoïc sinh laáy giaáy traéng ñeå taäp ñaùnh daáu keû oâ vaø caét thaønh hình vuoâng.
 Giaùo vieân giuùp ñôõ,theo doõi nhöõng em keû oâ coøn luùng tuùng.
4. Cuûng coá ,daën doø :
 Hoïc sinh nhaéc laïi caùch caét,keû hình vuoâng theo 2 caùch.
 Giaùo vieân nhaän xeùt veà tinh thaàn hoïc taäp,chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp,kyõ thuaät keõ,caét daùn cuûa hoïc sinh vaø ñaùnh giaù.
Hoïc sinh ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn.
 Hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi.
 Hình vuoâng coù 4 caïnh baèng nhau,moãi caïnh coù 7 oâ.
 Hoïc sinh quan saùt.
 A B
 D C
 Hoïc sinh laéng nghe vaø theo doõi caùc thao taùc cuûa giaùo vieân.
 Hoïc sinh thöïc haønh treân giaáy keû oâ traéng vaø caét daùn ôû giaáy nhaùp.
------------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 10 tháng 3 năm 2010
 ÔN TẬP
	A. Tập đọc: HS luyện đọc bài : Vẽ ngựa
	I. Mục tiêu :
	+HS đọc trơn bài : " Vẽ ngựa "; Đọc đúng các từ ngữ: bao giờ, sao em biết, bức tranh, trông thấy.Trả lời được các câu hỏi trong bài.
	+ Hiểu nội dung bài:Tính hài hước của câu chuyện: Bé vẽ ngựa chẳng ra hình con ngựa, khi bà hỏi con gì, bé lại nghĩ bà chưa trông thấy con ngựa bao giờ.
	II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ ( sgk)
	III. Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Kiểm tra bài cũ:
	B. Chính tả ( Nghe - viết ) : Bài : Cái Bống
I/Mục tiêu:
+Giúp học sinh viết đúng chính tả bài thơ “ Cái Bống” ; làm đúng bài tập điền vần anh – ach ; điền chữ : ng –ngh .
+Rèn cho HS kỹ năng viết đúng chính t; nắm được quy tắc viết ng –ngh.
+Học sinh có ý thức luyện viết ,giữ gìn sách vở.
II/Đồ dùng dạy học: Vở chính tả ,bảng phụ, vở BTTV.
III/Các hoạt động dạy học:
1.Kiểm tra bài cũ:GV kiểm tra vở chính tả những em về viết lại bài tiết trước.
Đọc cho HS viết vào bảng con: hằng ngày , giặt, cái ghế.
.2 Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
a.Giới thiệu bài : Nghe –viết
Bài “ Cái Bống”
b.HD nghe –viết:
GV treo bảng phụ (chép bài chính tả)
-Y/c học sinh đọc bài chính tả:
 Cái Bống là cái bống bang
 Khéo sảy,khéo sàng cho mẹ nấu cơm
 Mẹ Bống đi chợ đường trơn
 Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.
H:Bống làm những việc gì để giúp đỡ mẹ?
-Cho HS tập viết một số từ khó.y/c học sinh phân tích một số tiếng.
-HD cách trình bày bài đồng dao ( 6 -8)
-GV đọc từng dòng thơ cho HS viết vào vở.
GV theo dõi, có thể đánh vần một số từ HS hay nhầm lẫn.
-GV đọc lại bài, mở bảng phụ cho HS soát lỗi.
-Thu vở chấm, nhận xét, sửa lỗi sai phổ biến.
c.HD làm bài tập chính tả:
GV chuẩn bị trên bảng lớp,HD học sinh làm vào vở BTTV.
Tổ chức cho hai nhóm thi đua điền vần, chữ vào chỗ c

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 26 chuan(1).doc