Giáo án dạy học các môn khối lớp 4 - Tuần 21

Tập đọc :

ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA

I. MỤC TIÊU :

 - HS b­íc dÇu biÕt ®äc diÔn c¶m mét ®o¹n phï hîp víi néi dung tù hµo , ca ngîi .

 - Nội dung ý nghĩa : Bài ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và XD nền khoa học của đất nước . ( Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)

 II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

 1. Kiểm tra:

 - Gọi HS đọc bài “Trống đồng Đông Sơn”

 - TLCH: Vì sao trống đồng là niềm tự hào của người Việt Nam ta?

 2. Bài mới :

 * HĐ1 : Giơí thiệu bài

 * HĐ2: Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

 

doc 21 trang Người đăng hong87 Lượt xem 680Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học các môn khối lớp 4 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iên kết luận (SGV)
 Rút ra bài ghi nhớ (SGK) . Gọi HS nhắc lại 
	* HĐ 4 : Liên hệ thực tế : HS tự liên hệ - Giáo viên bổ sung 
	3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
 ________________________
 Khoa học :
ÂM THANH
I. MỤC TIÊU : Gióp HS .
- Nhận biết được những âm thanh do vËt rung ®éng ph¸t ra.
- Biết và thực hiện được các cách khác nhau để làm cho vật phát ra âm thanh .
- Nêu được ví dụ về sự liên hệ giữa rung động và sự phát ra âm thanh. 
II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
* HĐ1 : Tìm hiểu các âm thanh xung quanh.
- HS liên hệ trong thực tế và nêu các âm thanh xung quanh mà các em biết.
- Phân biệt trong các âm thanh trên, âm thanh nào do con người gây ra 
* HĐ2: Thực hành : Cách phát ra âm thanh .
- HS quan sát hình (SGK) . HS thực hành làm thí nghiệm để nhận biết 
- Nêu các cách làm để phát ra âm thanh .
* HĐ3: Tìm hiểu:khi nào vật phát ra âm thanh.
- HS thực hành thí nghiệm : “gõ lên mặt trống ” (gõ mạnh, gõ nhẹ)
- HS nêu kết quả thực hành : Giáo viên nhận xét, kết luận (SGV).
- Giáo viên giải thích khi con người phát ra âm thanh từ miệng (SGV)
* HĐ4: Tổ chức trò chơi “Tìm âm thanh”
(Giáo viên hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi như SGV)
3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
 ______________________________
ChiÒu:
Anh v¨n:
GV chuyªn tr¸ch 
 ______________________________
Luyện Toán:
 LUYỆN TẬP tiÕt 1. tuÇn 20
I. MỤC TIÊU : 
- Luyện tập củng cố cho HS các kiến thức và kĩ năng về phân số , ph©n sè bằng nhau và phương pháp rút gọn phân số .
- HS vận dụng thành thạo vào làm tính và giải toán .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
1. Giáo viên nêu yêu cầu nội dung tiết học 
2. HD luyện tập : 
* HĐ1 : Củng cố kiến thức:
- Nêu tính chất cơ bản của phân số .
- Nêu cách rút gọn phân số .
* HĐ : Luyện tập 
a) HS hoàn thành bài tập 1, 2, 3,4 ( vë BT thùc hµnh)
- Giáo viên kiểm tra, chữa bài .
b) Bài luyện thêm 
Bài 1: Viết 4 phân số bằng phân số 
Cho 2 phân số và . Hai phân số này có bằng nhau không ? Vì sao ?
Bài 2: Rút gọn phân số :
 ; ; ; 
Bài 3: Tính 
 ; ; 
c) Chấm bài , chữa bài 
3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
 _____________________________
 Tin häc:
 GV chuyªn tr¸ch
 _____________________________
Thứ 3 ngày 31 tháng 1 năm 2012
Tin häc:
GV chuyªn tr¸ch
_______________________________
Thể dục:
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN – TRÒ CHƠI
 “LĂN BÓNG”
	I. MỤC TIÊU : 
	- Ôn luyện cho HS kiểu nhảy dây cá nhân chụm hai chân . Yêu cầu thực hiện đúng động tác.
	- Tổ chức trò chơi “Lăn bóng” . Yêu cầu biết cách lăn bóng .
	II. CHUẨN BỊ : dây, bóng, còi.
	III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	1. Phần mở đầu .
	- HS tập hợp – Giáo viên nêu yêu cầu nội dung giờ luyện tập .
	- Khởi động tay chân ; chạy chậm vòng quanh sân .
	2. Phần cơ bản .
	* HĐ1 : Luyện tập :
	- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân .
	- Giáo viên nhắc lại các thao tác : so dây, chao dây, quay dây, giải thích từng động tác để HS nắm được .
	- Giáo viên làm mẫu, gọi một số HS làm trước lớp – Giáo viên nhận xét, bổ sung .
	- HS luyện tập theo tổ, Giáo viên theo dõi, HD 
	* HĐ2 : Tổ chức trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
	- Giáo viên hướng dẫn cách chơi 
	- Tổ chức cho HS chơi – Thi đua giữa các tổ .
	3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
_________________________
Toán :
LUYỆN TẬP
	I. MỤC TIÊU : Giúp HS 
	- Củng cố và hình thành kỹ năng rút gọn phân số .
	- NhËn biÕt ®­îc tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	1. Kiểm tra : Cho 2 phân số và 
	- Gọi HS lên bảng rút gọn 2 phân số và nêu cách rút gọn .
	- Thế nào là phân số tối giản .
	2. HD luyện tập 
	- HS nêu yêu cầu từng bài tập . Giáo viên hướng dẫn cách làm từng bài .
	Bài 1: Lưu ý HS tìm cách rút gọn nhanh nhất . 
	Bài 2: HD HS rút gọn từng phân số rồi trả lời câu hỏi .
	Bài 4: HD học sinh tính và trình bày bài toán theo dạng mới .
	 = (Giáo viên HD từng bước (SGV)
	- HS làm bài – Giáo viên kiểm tra .
	- Chấm bài, nhận xét.
	- Chữa bài ở bảng .
	3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
_____________________________
Luyện từ và câu :
CÂU KỂ AI THẾ NÀO ?
	I. MỤC TIÊU : 
	 - HS nhận diện được dạng câu kể Ai thế nào ? Xác định được CN, VN trong câu.
	- Biết viết đoạn văn có dùng câu kể Ai thế nào?
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	1. Kiểm tra: 
	Tìm một số từ chỉ các hoạt động có lợi cho sức khoẻ
	2. Bài mới: 
	* HĐ1 : Phần nhận xét 
	- HS đọc yêu cầu BT 1, 2 - cả lớp theo dõi .
	- HS làm bài : gạch dưới những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu ở đoạn văn .
	- HS nêu kết quả . Giáo viên nhận xét bổ sung , kết luận và giải thích (SGV)
	Bài tập 3: HS đọc yêu cầu 
	- HS suy nghĩ đặt câu hỏi cho các TN vừa tìm được ở bài 1, 2.
	- Giáo viên nhận xét bổ sung, kết luận (SGV)
	Bài tập 4, 5: HS tìm từ ngữ chỉ sự vật được miêu tả và đặt câu hỏi cho các TN đó (Theo mẫu – VBT)
	- HS nêu kết quả - Giáo viên nhận xét, bổ sung (SGV)
	Rút ra bài học ghi nhớ (SGV) . Gọi HS đọc lại, Giáo viên củng cố lại .
	* HĐ2: Luyện tập
	- HS nêu yêu cầu bài tập 1, 2 (VBT)
	- Giáo viên HD cách làm .
	- HS làm bài – Giáo viên theo dõi.
	- Chấm bài một số em . Nhận xét, bổ sung.
	- Chữa bài .
	3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
________________________
ChiÒu:
Lịch sử :
NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC 
	I. MỤC TIÊU : HS biết :
	- Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê
	- Nhà Hậu Lê đã tổ chức được một bộ máy nhà nước quy cũ và quản lý nhà nước tương đối chặt chẽ : So¹n Bé luËt Hång §øc ( n¾m ®­îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n.
	- Bước đầu thấy được vai trò của của pháp luật 
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	1. Kiểm tra : Thuật lại những nét chính của trận Chi Lăng ?
	Kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa ?
	2. Bài mới : 
	* HĐ1 : Tìm hiểu 1 số nét khái quát về nhà Hậu Lê 
	- HS đọc bài (SGK) nêu 1 số nét khái quát về nhà Hậu Lê 
	Giáo viên bổ sung (SGV)
	* HĐ2 : Tìm hiểu về uy quyền của nhà vua 
	- HS quan sát hình (SGK) . Đọc bài (SGK) . Trả lời câu hỏi ?
	Tại sao nói Vua có uy quyền tuyệt đối ?
	- HS trả lời – Giáo viên nhận xét Kết luận ( quyền hành tập trung ở Vua rất cao, Vua là con trời (thiên tử ) có quyền tối cao trực tiếp chỉ huy quân đội ) 
	* HĐ3 : Tìm hiểu vai trò của bộ luật Hồng Đức : HS nêu những vấn đề chính của BL
	Giáo viên nhấn mạnh : Đây là công cụ để quản lý đất nước 
	Rút ra bài học (SGK) 
	- Gọi HS đọc lại 
	3. Củng cố bài : Luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi của ai ? 
	Luật Hồng Đức có điểm nào tiến bộ 
	Nhận xét - Dặn dò:
 __________________________
 Luyện TiÕng ViÖt:
 LuyÖn tËp tiÕt 1, tuÇn 20
	I. MỤC TIÊU : 
 - Gióp HS luyÖn ®äc hiÓu bµi KhoÐt s¸o diÒu.lµm ®­îc c¸c bµi tËp 2,3 vë bµi tËp thùc hµnh 
	 - Gióp HS cñng cè dạng câu kể Ai lµm g× ? Xác định được CN, VN trong câu. 
 - Gióp hs cñng cè l¹i tõ lo¹i ®éng tõ , tõ lo¹i danh tõ.
	- Biết viết đoạn văn có dùng câu kể Ai lµm g×?
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
HĐ1 : Ho¹t ®éng c¶ líp:
* LuyÖn ®äc bµi: KhoÐt s¸o diÒu.
Bµi v¨n nµy ®­îc ph©n lµm mÊy ®o¹n?
Bèn HS luyªn ®äc bµi (2 l­ît)
LuyÖn ®äc tù khã trong bµi.
HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i.
H­íng dÉn HS hoµn thµnh BT 2, 3 vë BT thùc hµnh
Bµi 1: §¸nh dÊu v vµo « trèng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
Baif2: Nèi ®éng tõ trong « vu«ng víi danh tõ thÝch hîp trong « trßn:
- HS ®äc yªu cÇu bµi vµ lµm BT vµo vë.
C©u kÓ Ai lµm g× gåm mÊy bé phËn?
Chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai lµm g× tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
Vin ng÷ trong c©u kÓ Ai lµm g× tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
Y/ c HS nèi tiÕp lÊy vÝ dô. GV ghi lªn b¶ng, HS kh¸c nhËn xÐt.
 H§2 : Bµi tËp thªm:
	1, §Æt c©u theo y/c sau:
 a. 1 c©u kiÓu Ai thÕ nµo?
 b. 1 C©u kiÓu Ai lµm g×?
 c. X¸c ®Þnh chñ ng÷ , vÞ ng÷ cña 2 c©u trªn.
 2, ViÕt mét ®o¹n v¨n t­ 4- 5 c©u kÓ vÒ gia ®×nh em trong ®ã cã sö dông mét sè c©u kÓ Ai thÕ nµo? 
	- HS làm bài – Giáo viên theo dõi.
	- Chấm bài một số em . Nhận xét, bổ sung.
	- Chữa bài .
	3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
 ________________________
KÜ thuËt:
§iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y rau, hoa
I, Môc tiªu:
- HS biÕt ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh vµ ¶nh h­ëng cña chóng ®èi víi c©y rau, hoa
- Cã ý thøc ch¨m sãc c©y rau, hoa.
 II. §å dïng d¹y häc:
Tranh SGK.
 III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng1: GV h­íng dÉn hs t×m hiÓu c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh ¶nh h­ëng ®Õn sù sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y rau, hoa.
GV treo tranh vµ h­íng dÉn HS quan s¸t kÕt hîp quan s¸t h×nh 2 SGK
? C©y rau, hoa cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh nµo?
GV nhËn xÐt kÕt luËn: C¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cÇn cho c©y rau, hoa gåm : nhiÖt ®é , ¸nh s¸ng chÊt dinh d­ìng, ®Êt , kh«ng khÝ.
 Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu ¶nh h­ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn ®èi víi sù sinh tr­ëngph¸t triÓn cña c©y rau, hoa.
HS ®äc néi dung SGK
 HS nªu ¶nh h­ëng cña tõng ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh ®èi víi c©y rau, hoa.
HS th¶o luËn theo nhãm 5:
? NHiÖt ®é kh«ng khÝ cã nguån gèc tõ ®©u?
? nhiÖt ®é cña c¸c mïa trong n¨m cã gièng nhau kh«ng?
? C©y rau hoa lÊy n­íc ë ®©u?
? N­íc cã t¸c dông nh­ thÕ nµo ®èi víi c©y?
? C©y cã hiÖn t­îng g× khi thiÕu hoÆc thõa n­íc?
? c©y nhËn ¸nh s¸ng t­ ®©u?
? ¸nh s¸ng cã t¸c dông nh­ thÕ nµo ®èi víi c©y rau hoa?
? C©y cÇn kh«ng khÝ ®Ó lµm g×?
§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, HS nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
GV nhËn xÐt chung , kÕt luËn , ghi ®iÓm.
Ho¹t ®éng nèi tiÕp: GV nhËn xÐt tiÕt häc./
Thứ 4 ngày 01 tháng 2 năm 2012
MÜ thuËt:
GV chuyªn tr¸ch
 ________________________
Tập đọc :
BÈ XUÔI SÔNG LA
	I. MỤC TIÊU : Đọc lưu loát trôi chảy bài thơ - Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhÑ nhµng trìu mến, phù hợp với ND M.tả cảnh đẹp thanh bình, êm ả của dòng sông La .
	- Hiểu ND ý nghĩa của bài thơ : Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông la và nói lên tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong công cuộc XD quê hương đất nước, bất chấp bom đạn của kẻ thù 
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	1. Kiểm tra: 
	HS đọc bài “Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa”
	Nêu nội dung chính của bài .
	2. Bài mới: 
	* HĐ1 : Luyện đọc và tìm hiểu bài 
	a) Luyện đọc : HS đọc nối tiếp nhau theo 3 khổ thơ ( 2- 3 lần ) 
	- Giáo viên gới thiệu hoàn cảnh ra đời của bài thơ – HD cách đọc và giúp HS hiểu các TN (SGK)
	- HS luyện đọc theo cặp 
	 Hai HS đọc toàn bài 
	- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài 
	b) Tìm hiểu bài :
	Nước sông La đẹp như thế nào ?
	Chiếc bè gỗ được ví như cái gì ? Cách nói ấy có gì hay ?
	Vì sai đi trên bè tác giả lại nghĩ đến mùi vôi xây, mùi lán cưa ngọt mát và những mái ngói hồng ?
	Hình ảnh “ Trong đạn bom đổ nát bừng .. ngói hồng ”nói lên điều gì ?
	 Nêu ý chính của bài thơ : (MT)
	* HĐ2 : HD đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ (SGK)
	- HS thi đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng 
	3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò:
___________________________
Toán :
QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ 
	I. MỤC TIÊU : Giúp HS :
	- Biết cách quy đồng mẫu số 2 phân số ( trường hợp đơn giản )
	- Bước đầu biết cách quy đồng mẫu số 2 phân số .
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	1. Kiểm tra:HS làm bài tập 4 (SGK)
	2. Bài mới: 
	* HĐ1 : HDHS cách quy đồng mẫu số 2 phân số 
	- Cho 2 phân số và 
	- HDHS tìm 2 phân số có cùng mẫu số trong đó 1 phân số bằng và một phân số bằng 
	( Giáo viên hướng dẫn HS tuần tự từng bước như SGK )
 Rút ra cách quy đồng mẫu số 2 phân số (SGK)
	- Giáo viên giải thích thêm (SGV)
	* HĐ2 : Luyện tập 
	a) HS nêu miệng và quy đồng mẫu số 2 phân số :
	 và ; = = ; = = 
	b) HS nêu yêu cầu các BT (VBT) – Giáo viên hướng dẫn cách làm 
	- HS làm BT – Giáo viên theo dõi 
	c) Giáo viên chấm bài 1 số em - Nhận xét 
	- Chữa BT ở bảng
	3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
________________________
Địa lý :
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTCỦA
NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ 
I. MỤC TIÊU :
Học xong bài này, HS biết :
- Đồng bằng Nam Bộ là nơi trồng nhiều lúa gạo, cây ăn trái, đánh bắt và nuôi trồng nhiều thuỷ sản nhất nước ta.
+ ChÕ biÕn l­¬ng thùc.
- Nêu một số dẫn chứng chứng minh cho đặc điểm trên và nguyên nhân của nó .
- Dựa vào tranh ảnh kể tên thứ tự các công việc trong việc xuất khẩu gạo . 
- Khai thác kiến thức từ tranh, ảnh, bản đồ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
Bản đồ nông nghiệp Việt Nam.
Tranh ảnh về sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản ở ĐBNB.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
1. Kiểm tra: 
HS trả lời câu hỏi của bài 18
2. Bài mới : 
* HĐ1 : Tìm hiểu việc trồng lúa, cây ăn trái
HS đọc sách GK và vận dụng vốn hiểu biết của bản thân , trả lời câu hỏi : 
- Đồng bằng Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước ?
- Lúa gạo, trái cây ở đống bằng Nam Bộ được tiêu thụ ở những đâu ?
Giáo viên kết luận (SGV)
* HĐ2: Tìm hiểu việc đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản 
- Giáo viên giải thích từ “thuỷ sản”, “hải sản”.
HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau: 
- Điều kiện nào làm cho đồng bằng Nam Bộ đánh bắt được nhiều thuỷ sản ?
- Kể tên một số loại thuỷ sản được nuôi nhiều ở đây?
- Thuỷ sản của đồng bằng được tiêu thụ ở những đâu ?
- HS trao đổi kết quả trước lớp .
- Giáo viên mô tả về việc nuôi cá, tôm ở đây.
3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
________________________
ChiÒu: 
Kể chuyện :
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA 
I. MỤC TIÊU : Rèn kỹ năng nói :
	- HS biết chọn được câu chuyện về một người có khả năng hoặc có sức khoẻ đặc biệt - Biết kể chuyện theo cách sắp xếp về sự việc thành 1 câu chuyện có đầu, có cuối ( hoặc kể sự việc ) chứng minh khả năng đặc biệtcủa nhân vật ( không cần kể thành chuyện ) 
	- Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện 
	- Lời kể tự nhiên chân thực . Có thể kết hợp lời nói với cử chỉ, điệubộ một cách tự nhiên 
	- Rèn kỹ năng nghe . Biết nghe bạn kể và nhận xét được lời kể của bạn .
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	1. Giới thiệu bài 
	2. HDHS hiểu yêu cầu của đề bài 
	Một HS đọc đề bài – Giáo viên ghi bảng - Gạch dưới những TN quan trọng :
	Kể lại một chuyện về một người có khả năng hoặc có sức khoẻ đặc biệt mà em biết 
	- HS đọc gợi ý (SGK)
	- HS suy nghĩ – Nêu nhân vật em chọn kể ( Người ấy là ai có tài gì ? ở đâu )
	+ HDHS kể chuyện theo gợi ý (SGK) 
	+ Kể 1 câu chuyện cụ thể cố đầu, có đuôi
	+ Kể sự việc chứng minh khả năng đặc biệt của nhân vật 
	( HDHS lập dàn ý câu chuyện mình định kể - Cách xưng hô )
	3. HS thực hành kể chuyện 
	a) Kể chuyện theo cặp ( Trao đổi về ý nghĩa của chuyện ) 
	b) Thi kể chuyện trước lớp 
	- Giáo viên hướng dẫn cách đánh giá bài KC (SGV)
	- HS xung phong KC - lớp và Giáo viên nhận xét – Cho điểm 
	3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
 ________________________
Chính tả : (Nhớ - viết)
CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI
I. MỤC TIÊU : 
- HS nhớ và viết đúng, trình bày đẹp 4 khổ thơ trong bài : “Truyện cổ tích về loài người ”
- Luyện viết đúng các tiếng có âm đầu, dấu thanh dễ lẫn .
- Lµm ®óng BT 3
II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
1. Kiểm tra : 
HS lên bảng viết một số từ khó của bài trước 
HS viết một số tiếng có vần uôc, uôt.
2. Bài mới : 
* HĐ1 : Giới thiệu bài
* HĐ2 : HD học sinh nhớ - viết 
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài .
- Gọi HS đọc thuộc lòng bài . Lớp theo dõi, đọc thầm .
- 2 HS đọc 4 khổ thơ cần viết chính tả , HS ghi nhớ chuẩn bị viết bài .
- HS viết bằng trí nhớ .
- HS tự soát bài .
- Giáo viên chấm bài một số em .
* HĐ3 : HD học sinh làm bài tập chính tả 
- HS đọc yêu cầu nội dung của bài tập – Giáo viên giaỉ thích cách làm .	- HS tự làm bài .
- Gọi HS nêu kết quả - Giáo viên nhận xét , bổ sung, chữa bài lên bảng .
3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
 ______________________________
Luyện Toán:
 LUYỆN TẬP tiÕt2 – tuÇn 20
I. MỤC TIÊU : 
- Luyện tập củng cố cho HS các kiến thức và kĩ năng về phân số bằng nhau và phương pháp rút gọn phân số .
- HS vận dụng thành thạo vào làm tính và giải toán .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
1. Giáo viên nêu yêu cầu nội dung tiết học 
2. HD luyện tập : 
* HĐ1 : Củng cố kiến thức:
- Nêu tính chất cơ bản của phân số .
- Nêu cách rút gọn phân số .
* HĐ : Luyện tập 
a) HS hoàn thành bài tập1, 2, 3,4 tiÕt 2 tuÇn 20
- Giáo viên kiểm tra, chữa bài .
b) Bài luyện thêm 
Bài 1: Viết 4 phân số bằng phân số 
Cho 2 phân số và . Hai phân số này có bằng nhau không ? Vì sao ?
Bài 2: Rút gọn phân số :
 ; ; ; 
Bài 3: Tính 
 ; ; 
c) Chấm bài , chữa bài 
3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
 ____________________________
Thứ 5 ngày 02 tháng 02 năm 2012
Anh V¨n
GV chuyªn tr¸ch
Thể dục :
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM 2 CHÂN – TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG”
	I. MỤC TIÊU : Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân , yêu cầu thực hiện đúng động tác .
	- Tổ chức trò chơi “ Lăn bóng bằng tay ” – yêu cầu biết cách chơi và chơi chủ động 
	II. CHUẨN BỊ : Dây + Bóng + Còi 
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	1. Mở đầu : HS ra sântập hợp 
	- Khởi động tay, chân - Chạy chậm trên sân 
	2. Phần cơ bản 
	a) Ôn BT RLTT cơ bản 
	- Ôn nhảy dây các nhân kiểu chụm 2 chân 
	- HS nhắc lại các thao tác nhảy dây 
	- Gọi 1 số HS khá lên thực hiện 
	- HS ôn luyện theo vị trí tổ - Giáo viên theo dõi và sửa sai từng động tác .
	- Thi nhảy dây : Xem ai nhảy được nhiều lần nhất 
	- Các tổ cử đại diện lên dự thi ( nhảy và đếm số lần )
	b) Tổ chức trò chơi “ Lăn bóng bằng tay”
	- HS chơi theo đội hình tổ 
	3. Kết thúc : Đi thường trên sân 
	Củng cố bài - Nhận xét - Dặn dò 
________________________
Tập làm văn :
TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT 
	I. MỤC TIÊU : Giúp HS thấy được : Lỗi trong bài văn của mình và của bạn .
	- Biết sửa lỗi chung và sửa lỗi theo yêu cầu của giáo viên
	- Thấy được những phần đã làm được và phần còn sai sót 
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	* HĐ1 : Nhận xét chung về kết quả bài làm 
	- Giáo viên ghi đề bài lên bảng 
	- Nêu nhận xét 
	+ Ưu điểm : Nhìn chung các em đã biết xác định đúng đề bài , kiểu bài - Biết trình bày bài theo bố cục - Biết liên kết giữa các phần ( Mở bài, kếtbài hay đúng yêu cầu ) - Một số bài trình bày và chữ viết đẹp ( Nhật Thuỷ, Thanh Huyền, )
+Thiếu sót : 1 số bài viết còn sơ sài . Chưa đi vào trọng tâm yêu cầu - Viết sai lỗi chính tả nhiều . Trình bày chưa rõ ràng .
	- Nêu kết quả 
	* HĐ2 : HDHS chữa bài 
	a) Hướng dẫn HS sữa lỗi 
	+ Lỗi về chính tả 
	+ Lỗi về dùng từ 
	* HĐ3 : HD học tập những đoạn văn hay , những bài văn hay (Nhật Thuỷ, Hương Trà, Thanh Huyền, )
	- HS thảo luận và tìm ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, bài văn rút kinh nghiệm cho mình 
	III. CỦNG CỐ - NHẬN XÉT : 
(Tuyên dương những em có bài làm tốt)
	Dặn dò .
____________________________
Toán :
QUI ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ ( TIẾP ) 
	I. MỤC TIÊU : Giúp HS :
	- Biết qui đồng mẫu số 2 phân số , trong đó mẫu số của một phân số được chọn làm mẫu số chung ( MSC)
	- Củng cố về cách qui đồng mẩu số của 2 phân số 
 - L­u ý: Gi¶m t¶i ( Kh«ng lµm ý c bµi 1, ý c,d,e,g bµi2 vµ bµi 3.
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	1. Kiểm tra:Gọi 3 HS làm bài tập 2 SGK – Trang 116
	HS nhắc lại cách quy đồng mẫu số các phân số .
	2. Bài mới : 
	* HĐ1 : HDHS tìm cách quy đồng mẫu số ( có 1 mẫu số được chọn làm mẫu số chung ) 
	- Giáo viên nêu 2 phân số (SGK) : và 
	- Cho HS quan sát về mối quan hệ của 2 phân số (có mẫu số 6 và 12 )
	HS nhận ra 6 x 2 = 12 ( hay 12 : 6 = = 2 ) tức là 12 chi hết cho 6 
	Giợi ý để HS chọn 12 là MSC
	Và HS tự qui đồng để có :
	 = = và giữ nguyên phân số 
 Quy đồng mâu số 2 phân số và ta được 2 phân số và 
Rút ra cách quy đồng MS 2 phân số trong tổ hợp chọn MSC là một trong 2 MS của 1 trong 2 phân số đã cho (SGK) – HS nhắc lại 
	* HĐ2 : Luyện tập 
	a) HS nêu miệng : Qui đông MS 2 phân số và 
	b) HS làm BT (VBT) – Giáo viên theo dõi
	- Giáo viên giải thích cách làm từng bài 
	- Chấm bài 1 số em nhận xét 
	- Chữa bài lên bảng 
	3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò .
 _________________________
ChiÒu:
Luyện từ và câu :
VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ “ AI THẾ NÀO ”
	I. MỤC TIÊU : Giúp HS : Nắm được đặc điểm về ý nghĩa và cấu tạo của VN trong câu kể ai thế nào ?
	- Xác định được BPVN trong các câu kể ai thế nào ?
	- Biết đặt câu đúng mẫu 
	II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
	1. Bài cũ: HS nêu phần ghi nhớ của bài : Câu kể Ai thế nào?
	HS nêu ví dụ về câu kể Ai thế nào? Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu vừa đặt.
	2. Bài mới: 
	* HĐ1 : Nhận xét 
	- HS đọc yêu cầu BT1 ( HS đọc thầm đoạn văn và làm bài vào VBT)
	- HS nêu kết quả - Lớp nhận xét – Giáo viên bổ sung kết luận (SGV)
	BT2 : Tìm CN – VN trong các câu trên 
	BT3 : Ý nghĩa và cấu tạo của VN trong câu 
	- HS làm bài – Nêu kết quả - Giáo viên nhận xét kết luận (SGV)
	 Rút ra bài ghi nhớ (SGK)
	- Gọi HS đọc lại 
	* HĐ2 : Luyện tập : 
	- HS nêu yêu cầu ND các BT – Giáo viên HD cách làm 
	- HS làm bài (VBT) – Giáo viên theo dõi 
	- Kiểm tra - Chấm bài 1 số em 
	- Chữa bài 
	3. Tổng kết : Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 
________________________
LuyÖn TiÕng ViÖt:
LUYÖN TËP ( TiÕt 2) , tuÇn 20
I. MôC TI£ U
- Gióp HS cñng cè vÒ hai kiÓu më bµi, kÕt bµi trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt.
- LuyÖn viÕt mét bµi v¨n miªu t¶ ®ß vËt cã ®ñ ba phÇn (më bµim, th©n bµi, kÕt bµi), diÔn ®¹t thµnh c©u, lêi v¨n sinh ®éng, tù nhiªn.
II. HO¹T §éNG D¹Y HäC
Giíi tiÖu bµi
Ho¹t ®éng 1: Cñng cè kiÕn thøc 
HS nh¾c l¹i c¸c kiÓu më bµi, kÕt bµi trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt.
- Cã hai kiÓu më bµi: Më bµi trùc tiÕp
 Më bµi gi¸n tiÕp
- Cã hai kiÓu kÕt bµi: KÕt bµi më réng 
 KÕt bµi kh«ng më réng.
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS hoµn thµnh bµi tËp tiÕt 2 tuÇn 20.
GV theo dâi gióp ®ì HS yÕu.
Ho¹t ®éng 3 : Gäi mét sè HS ®äc bµi lµm cña m×nh 
GV vµ HS c¶ líp nhËn xÐt ghi ®iÓm.
NhËn xÐt tiÕt häc.
 __________________________
Khoa học :
SỰ LAN TRUYỀN ÂM THANH
I. MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Nhận biết được : Tai ta nghe được âm thanh khi rung động từ vật phát ra âm thanh được lan truyền trong môi trường tới tai 
- Hiểu : Âm thanh yếu đi khi lan truyền ra xa nguồn 
- Nªu vÝ dô chøng tá ©m thanh có thể lan truyền qua chất rắn, chất lỏng 
II. CHUẨN BỊ : Trống, chậu nước 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : 
1. Bài cũ: 
- Âm thanh do đâu mà có?
2. Bài mới :
* HĐ1 : Tìm hiểu sự lan truyền của âm thanh 
- Giáo viên thực hành TN ( H1SGK)- HS quan sát 
- HS thảo luận tìm hiểu nguyên nhân làm mặt trống rung, các giấy vụn nhảy lên và giải thích âm thanh trống truyền tới tai 
( Giáo viên giải thích (SGV) 
* HĐ2 : Tìm hiểu về sự lan truyền âm thanh qua chất lỏng, chất rắn 
- HDHS làm thí nghiệm (SGK

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 21a 2012.doc