Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần dạy 7 năm học 2012

Hướng đạo sinh:

Chương trình Giị non

 BÀI : KIỂM TRA

I.Mục tiêu :

 -Kiểm tra kết quả học tập của học sinh.

 -Nhận biết số lượng trong phạm vi 10, viết các số từ 0 đến 10.

-Nhận biết thứ tự từ 0 đến 10.

-Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

II.Đồ dùng dạy học:

-Đề bài để chuẩn bị kiểm tra.

III.Các hoạt động dạy học :

 

doc 21 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 16/01/2020 Lượt xem 337Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần dạy 7 năm học 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m bé ba tuổi,vẫn chưa biết cười, biết nói.
Tranh 2:Bỗng một hôm có người rao: vua đang cần người đánh giặc.
Tranh 3: Từ đó bỗng chú lớn nhanh như thổi.
Tranh 4: Chú và ngựa đi đến đâu, giặc chết như rạ, chốn chạy tan tác.
Tranh 5: Gậy sắt gẫy, chú liền nhổ cụm tre gần đó thay gậy, tiếp tục chiến đấu với kẻ thu.ø
Tranh 6: Đất nước yên bình,ngựa đưa chú bé bay thẳng lên trời
- Ý nghĩa câu chuyện: Truyền thống đánh giặc cứu nước của trẻ nước Nam.
-Đưa ra những âm và từ mới học
-Lên bảng chỉ và đọc
-Đọc các tiếng ghép ở B1, B2
(Cá nhân- đồng thanh)
Viết bảng con : tre ngà
-Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh)
-Thảo luận và trả lời
-Đọc trơn (C nhân- đ thanh) 
-Đọc SGK(C nhân- đ thanh)
-Viết từ còn lại trong vở tập viết
-Đọc lại tên câu chuyện
Thảo luận nhóm và cử đại diện lên thi tài
III.Củng cố, dặn dò : 5P
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
HS học bài và chuẩn bị bài sau.
Rút kinh nghiệm:
Luyện tiếng Việt:
¤n ©m vµ ch÷ ghi ©m 
Mơc tiªu 
- Hs t×m ®­ỵc mét sè ©m ®· häc d¾t vµo b¶ng d¾t .
- ViÕt ®­ỵc mét sè tiÕng ghi ©m ®· häc . T×m ®­ỵc mét sè tiÕng nghi ©m ®· häc . 
II . §å dïng d¹y häc 
Bé ®å dïng TV1 
Ho¹t ®éng d¹y – häc 
 Gv
 Hs
1 . Giíi thiƯu bµi 
2 H­íng dÉn hs thùc hµnh
Bµi 1 .
- Gv ®äc ©m .
- NhËn xÐt 
Bµi 2.
-Cho hs t×m mét sè tiÕng cã ©m ®· häc sau ®ã cho hs t×m mét sè tõ chøa tiÕng cã ©m ®· häc . 
- Gv quan s¸t uèn n¾n .
Bµi 3. ®äc cho hs viÕt vµo vë « li c¸c ©m ®· häc .
3 . NhËn xÐt dỈn dß 
- NhËn xÐt tiÕt häc 
- Hs d¾t vµo b¶ng c¸c ©m ®· häc .
- Hs thùc hiƯn yªu cÇu .
- Hs viÕt .
Rút kinh nghiệm:
Thø ba, ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2012
Học vần:
ƠN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM
I/ Mục tiêu dạy học:
a/ Kiến thức	: Học sinh học thuộc bảng chữ cái: đọc và viết đúng
b/ Kỹ năng	: Đọc và viết đúng chính xác các chữ ghi âm
c/ Thái độ	: Vui thích học tập, chú ý nghe giảng.
II/ Đồ dùng dạy học:
 Bảng chữ cái
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ ỉn ®Þnh tỉ chøc
2/ Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên đọc và viết
3/ Bài mới
Giới thiệu bài: 
Giới thiệu bảng chữ cái ở bảng phụ lớp.
 + Hướng dẫn đọc bảng chữ cái
 + Hướng dẫn cài chữ ghi âm cùng nhĩm
 - Viết bảng con
+ Viết mẫu các nhĩm chữ ghi âm cĩ nét gần giống nhau: d đ, e ê, b, h, l, k, n m, o ơ ơ, u ư,.....
+ Tiếng ứng dụng:
- Giới thiệu một số từ ứng dụng.
 Bé bi bo; ba bĩ lá
 Da dê; lề mề
 Na ná; tờ mờ
 Tỉ tê; tị vị
- Trị chơi: Dùng thẻ ghi từ ứng dụng, HS nào bốc gặp thẻ nào thì đọc nhanh tiếng hoặc chữ ghi âm.
TiÕt 2
Hoạt động 1: Luyện đọc
- Cho HS đọc lại bảng chữ cái
- Quan tâm chỉnh phát âm sai cho HS.
- Cho HS đọc nối các chữ ghi âm.
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng
Hoạt động 2: Luyện viết
- Hướng dẫn viết theo GV phát âm:
 Đọc cho HS kiểm sĩat
- Chấm chữa một số bài
 Hoạt động 3: Luyện nĩi
- Hỏi đáp về câu tạo tiếng
- Hãy nêu những tiếng chứa chữ : ch, nh, th....
4: Củng cố - Dặn dị
- Đọc SGK bảng chữ ghi âm trang đầu tiên
- Dặn dị: Học thuộc chữ ghi âm để chuẩn bị sang phần Học Vần.
đọc: nhà ga, tre già, quả nho, ý nghĩ
- Lớp viết bảng con
- 1 em đọc SGK
- Xem
- Lắng nghe
- HS đọc: (cá nhân, tổ, lớp)
- HS dùng bảng cài: d đ, e ê, n m, u ư.....
- HS viết bảng con
- HS đọc và phân tích cấu tạo một vài tiếng
- Tham dự 4 tổ
- HS đọc bảng chữ cái
- Nhiều HS lần lượt phát âm
- HS đọc các câu ứng dụng trong SGK
- HS thi đua đọc các câu ứng dụng
Rút kinh nghiệm:
Tốn :
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3
A.Mục tiêu :
 -Giúp HS hình thành ban đầu về phép cộng trong phạm vi 3.
-Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
B.Đồ dùng dạy học:
-Nhóm vật mẫu có số lượng là 3, VBT, SGK, bảng  .
C.Các hoạt động dạy học :
I.KTBC : (4P) 
-Gọi 2 HS lên bảng lớp sửa bài kiểm tra.
-GV nhận xét chung bài kiểm tra của học sinh.
II.Bài mới : 28P
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh 
Giới thiệu bài:
HD tìm hiểu bài:
Ví dụ 1 : GV cài và hỏi.
Có mấy con gà?
Thêm mấy con gà?
GV nói :Thêm ta làm phép tính cộng.
GV giới thiệu dấu (+) cộng cho HS nhận biết.
Cho HS đọc dấu cộng (+)
Vậy 1 con gà cộng 1 con gà là mấy con gà.
GV ghi phần nhận xét
Toàn lớp cài phép tính.
GV nhận xét và sửa sai.
Ví dụ 2 :
GV cài và hỏi .
Có mấy ô tô?
Thêm mấy ô tô?
Thêm ta làm phép tính gì?
Vậy 1ô tô cộng 2 ô tô là mấy ô tô?
GV ghi phần nhận xét.
Toàn lớp cài phép tính.
GV nhận xét và sửa sai.
Ví dụ 3 : ( tương tự 1 và 2 )
Gọi HS đọc phần nhận xét ở bảng.
3.Luyện tập :
Bài 1 : Làm tính ngang với các phép cộng.
Bài 2 : Làm tính dọc với các phép cộng.
Bài 3 : Nối phép tính với các số thích hợp.
HS sửa bài kiểm tra.
HS nhắc tựa.
1 con gà.
1 con gà.
Dấu cộng (+).
1 con gà + 1 con gà = 2 con gà.
HS cài 1 + 1 = 2.
2 ô tô.
1 ô tô.
Tính cộng.
1 ô tô + 2 ô tô là 3 ô tô.
1 + 2 = 3
1 + 2 = 3 
CN 5 em, đồng thanh.
1 + 1 = 3 , 1 + 2 = 3 , 2 + 1 = 3
HS thực hành làm VBT.
4.Củng cố – dặn dò:
-Thi đua đọc lại bảng cộng trong PV3.
-Nhận xét, tuyên dương.
-Về nhà làm bài tập ở VBT, học bài, xem bài mới.
Rút kinh nghiệm:
Luyện tiếng Việt:
¤N TẬP TỔNG HỢP
I. Mơc tiªu:
- C¸c ©m vµ ch÷ ghi ©m ®· häc.
- Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp trang 28.
II. §å dïng:
- Vë bµi tËp TV 1.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
1. Giíi thiƯu bµi:
- GV nªu tªn bµi häc.
2. ¤n tËp: 
a. GV ghi b¶ng c¸c ©m, tiÕng, tõ.
- Gäi HS ®äc bµi trªn b¶ng.
b. ViÕt:
- Cho HS viÕt b¶ng con: h, nh, th, thỵ nỊ, bÐ hµ, qu¶ nho.
- GV nhËn xÐt, sưa nÐt sai.
3. H­íng dÉn lµm bµi tËp 
a. Bµi tËp 1:
- Gäi HS nªu yªu cÇu ?
- Cho HS tù lµm bµi.
- GV nhËn xÐt.
b. Bµi 2:
- Gäi HS nªu yªu cÇu ?
- H­íng dÉn c¸ch lµm: Cho HS quan s¸t tranh vÏ ® ®iỊn tiÕng thÝch hỵp vµo chç chÊm.
- GV nhËn xÐt.
c. Bµi 3: - Gäi HS nªu yªu cÇu ?
- Cho HS viÕt tõ theo mÉu.
- GV quan s¸t, giĩp ®ì HS yÕu.
3. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- DỈn: luyƯn ®äc, viÕt l¹i bµi: ph, nh.
- HS nh¾c l¹i
- HS ®äc: c¸ nh©n, nhãm, líp.
- HS viÕt b¶ng con.
- 1 HS nªu: nèi.
- HS tù lµm bµi ® Ch÷a miƯng
phè nhá, gi¸ ®ì, trë vỊ, ghÐ qua.
- 1 HS nªu: ®iỊn tiÕng.
- HS lµm bµi tËp ® ch÷a bµi trªn b¶ng: nhµ ga, l¸ tre, qu¶ m¬.
- 1 HS nªu: viÕt.
- HS viÕt vµo vë bµi tËp: nhµ ga, ý nghÜ.
- HS nghe.
Rút kinh nghiệm:
Thø t­, ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2012
Học vần :
Bài 28: CHỮ THƯỜNG - CHỮ HOA
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ viết hoa
2.Kĩ năng :Nhận ra và đọc được các chữ in hoa trong câu ứng dụng :B, K, S, P, V
 Đọc được câu ứng dụng: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ba Vì
B.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Bảng chữ thường – Chữ hoa. 
 -Tranh minh hoạ câu ứng dụng : Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa.
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Ba Vì
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
C.Hoạt động dạy học: Tiết1 
I.Kiểm tra bài cũ : 5P
 -Đọc và viết : nhà ga, quả nho, tre già, ý nghĩ
 -Đọc câu ứng dụng : Quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé nga có nghề giã giò
 -Nhận xét bài cũ.
II.Bài mới : 30P
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài :
2. Nhận diện chữ hoa
-Nêu câu hỏi: Chữ in hoa nào gần giống chữ in thường, nhưng kích thước lớn hơn và chữ in hoa nào không giống chữ in thường?
-Ghi lại ở góc bảng
-GV nhận xét và bổ sung thêm
-Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường gần giống nhau (C, E, Ê , I, K, L, O, Ô, Ơ, P, S, T, U, Ư, X, Y)
-Các chữ cái in có chữ hoa và chữ thường khác nhau nhiều ( A, Ă, Â, B, D, Đ, G, H, M, N, Q, R)
-GV chỉ vào chữ in hoa
-GV che phần chữ in thường, chỉ vào chữ in hoa
*Tiết 2: 30P
3. Luyện tập:
a.Luyện đọc:
-Đọc lại bài tiết 1
-Đọc câu ứng dụng :
+Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
+Tìm tiếng có chữ in hoa trong câu ( gạch chân : Bố, Kha, SaPa)
- Chữ đứng đầu câu: Bố
- Tên riêng : Kha, SaPa
+Hướng dẫn đọc câu: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa. (Giải thích về SaPa).
b.Luyện nói:
+Mục tiêu: Phát triển lời nói : BaVì
+Cách tiến hành :
-Giải thích và giới thiệu qua địa danh Ba Vì
-GV có thể gợi ý cho học sinh nói về sự tích Sơn Tinh , Thuỷ Tinh; về nơi nghỉ mát, về bò sữa
-GV có thể mở rộng chủ đề luyện nói về các vùng đất có nhiều cảnh đẹp ở nước ta hoặc của chính ngay tại địa phương mình.	
-Hs đọc
-Thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến của nhóm mình
-(Cá nhân- đồng thanh)
Hs theo dõi
Dựa vào chữ in thường để nhận diện và đọc âm các chữ
Hs nhận diện và đọc âm của chữ
(C nhân- đ thanh)
-Đọc cá nhân, nhóm, bàn, lớp
-Hs thi đua luyện nói
III.Củng cố dặn dò: 5p
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
HS về ơn bài và chuẩn bị bài sau.
Rút kinh nghiệm:
Tốn :
LUYỆN TẬP
A.Mục tiêu :
 	-Giúp HS củng cố bảng cộng và làm tính cộng trong PV3. 
-Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính thích hợp.
B.Đồ dùng dạy học:
-Tranh vẽ các bài tập, VBT, SGK, bảng  .
C.Các hoạt động dạy học :
I.KTBC:3P
Hỏi tên bài, gọi nộp vở
Gọi học sinh để KT miệng các phép cọâng trong phạm vi 3.
Nhận xét KTBC.
II.Bài mới : 28P
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh 
1.GT trực tiếp : Ghi tựa “Luyện tập”
2.HD làm các bài tập :
*Bài 1 : Gọi HS nêu YC của bài toán.GV hướng dẫn học sinh nhìn tranh vẽ rồi viết tiếp 1 phép cộng ứng với tình huống trong tranh.
*Bài 2 : Gọi HS nêu YC của bài toán.
Yêu cầu các em thực hiện bảng con bằng hàng dọc.
*Bài 3 : Yêu cầu các em nêu cách làm.
Cho cả lớp thực hiện VBT.
*Bài 4: Gọi HS nêu YC của bài toán.
GV giúp HS nhìn vào từng tranh rồi viết kết quả phép tính với các tình huống trong tranh.
Bài 5 : Gọi HS nêu YC của bài toán.
a) GV đính tranh và hướng dẫn cách làm.
b) GV hướng dẫn : 1 con thỏ thêm 1 con nữa là bao nhiêu con thỏ?
-1 em nêu “ Luyện tập”.
- 5 em nêu miệng.
-HS nêu YC.
HS viết : 
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
-Thực hiện bảng con.
- Viết số thích hợp vào ô trống:
HS viết: 
1 + 1= 2
1 + 2 = 3
2 + 1 = 3
-HS nêu : Viết dấu + vào ô trống để có 
1 + 2 = 3 và đọc “Một cộng hai bằng ba”.
HS : là 2 con thỏ
Thực hiện: 1 + 1 = 2 
- HS nêu bài tốn và viết phép tính
III.Củng cố dặn dò: 4p
-Đọc bảng cộng trong PV 3.
 Về nhà làm bài tập ở VBT, học bài, xem bài mới.
-Nhận xét, tuyên dương,
Rút kinh nghiệm:
Luyện tốn:
¤n phÐp céng trong PV 3.
I. Mơc tiªu.
 - Giĩp HS cđng cè phÐp céng trong PV 3.
 - Lµm tèt mét sè bµi tËp cã phÐp céng trong PV 3.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
 Ho¹t ®éng cđa GV
	Ho¹t ®éng cđa HS
1. ¤n l¹i phÐp céng trong PV 3.
- GV hái, sau ®ã ghi l¹i lªn b¶ng.
2 + 1 = ? 2 + ? = 3 3 = 2 + ?
1 + 2 = ? 1 + ? = 3 3 = 1 + ?
- GV nhËn xÐt. Gäi HS ®äc l¹i bµi
2. HS lµm bµi tËp 
Bµi 1:
- GV cho HS tù lµm bµi.
- GV theo dâi HS lµm bµi.
Bµi 2:	
- GV cho HS tù lµm bµi.
- GV theo dâi HS lµm bµi.	
Bµi 3: 
- GV cho HS tù lµm bµi.
- GV theo dâi HS lµm bµi.	
Bµi 4. Tỉ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i.
Nèi phÐp tÝnh víi sè thÝch hỵp
3. Cđng cè dỈn dß
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
- HS tr¶ lêi miƯng 
- HS nhËn xÐt.
- HS ®äc bµi trªn b¶ng
- HS lµm bµi Þ 2 HS lªn b¶ng ch÷a
- HS lµm bµi Þ 3 HS lªn b¶ng ch÷a
- HS lµm bµi Þ 2 HS lªn b¶ng ch÷a. HS nªu miƯng kÕt qu¶
- HS ch¬i trß ch¬i.
- HS nghe.
Rút kinh nghiệm:
Luyện tiếng Việt:
Ch÷ th­êng ch÷ hoa ( LTV- Trang 25 )
Mơc tiªu 
- Tõ ch÷ viÕt hoa , viÕt ®­ỵc ch÷ th­êng t­¬ng øng .
- Tõ ch÷ th­êng , viÕt ®­ỵc mét sè ch÷ hoa .
II . §å dïng d¹y häc 
Bé ®å dïng TV1 
Ho¹t ®éng d¹y – häc 
 Gv
 Hs
1 . Giíi thiƯu bµi 
2 Híng dÉn hs thùc hµnh
Bµi 1 
- Gäi hs nªu yªu cÇu bµi tËp 
- Gv viÕt ch÷ hoa .
Bµi 2. 
- Gv viÕt c¸c ch÷ hoa . 
- Gv nhËn xÐt .
Bµi 3 Gv ®äc c¸c ch÷ hoa võa viÕt ë bµi 2 , cho hs tËp viÕt vµo vë .
3 . NhËn xÐt dỈn dß 
- NhËn xÐt tiÕt häc 
- Hs viÕt ch÷ th­êng t­¬ng øng .
- Hs d¾t vµo b¶ng d¾t c¸c ch÷ th­êng .
- Hs thùc hiƯn yªu cÇu .
- Hs viÕt .
Rút kinh nghiệm:
Thø n¨m, ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2012
Học vần:
 Bài 29 : ia
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần ia và từ lá tía tô
2.Kĩ năng :Học sinh đọc và viết được : ia và lá tía tô
 Đọc được câu ứng dụng : Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Chia quà
B.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: lá tía tô; Câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Chia quà
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
C.Hoạt động dạy học: Tiết1 
I.Kiểm tra bài cũ : 5P
 - Đọc câu ứng dụng: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở SaPa ( 2 – 4 em)
- Nhận xét bài cũ
II.Bài mới : 30P
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài :
2.Dạy vần:
a-Nhận diện vần : Vần ia được tạo bởi: i và a
-GV đọc mẫu
 Hỏi: So sánh: ia và a?
-Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá: tía, lá tía tô
-Đọc lại sơ đồ:
 ia
 tía
 lá tía tô
b,Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ô li( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ
c,Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 tờ bìa vỉa hè
 lá mía tỉa lá
-Đọc lại bài ở trên bảng
*Củng cố dặn dò
 Tiết 2: 30p
3. Luyện tập: 
a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
-Đọc câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá
-Đọc SGK:
b,Luyện viết:
c.Luyện nói:“Chia quà”
+Cách tiến hành :
Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì?
 -Ai đang chia quà cho các em nhỏ trong tranh?
 -Bà chia những gì?
 -Bạn nhỏ trong tranh vui hay buồn? Chúng có tranh nhau không?
 -Ở nhà em, ai hay chia quà cho em?
+ Kết luận : Khi được chia quà, em tự chịu lấy phần ít hơn. Vậy em là người như thế nào?
-Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
-Phân tích vàghép bìa cài: ia
*Giống: i ( hoặc a)
*Khác : i ( hoặc a)
-Đánh vần( CN-N-CL )
-Đọc trơn(CN-N-CL)
-Phân tích tiếng tía
-Ghép bìa cài: tía
-Đánh vần và đọc trơn tiếng, từ ( cá nhân - đồng thanh)
-Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
-Theo dõi qui trình
-Viết bảng con: ia, lá tía tô
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học.Đọc trơn từ ứng dụng:
( cá nhân - đồng thanh)
-Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
(cá nhân 10 em – đồng thanh)
-HS mở sách và theo dõi
-Đọc cá nhân 10 em
-Viết vở tập viết
-Người biết nhường nhịn
III. Củng cố dặn dị: 5p
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
- Nhận xét tiết học 
Rút kinh nghiệm:	
Đạo đức:
Bài4: GIA ĐÌNH EM (tiết 1).
A. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Hs hiểu: Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương chăm sóc, trẻ em có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông ba, ø cha mẹ, anh chị.
2.Kĩ năng : Biết yêu quí gia đình của mình, yêu thương, kính trọng, lễ phép với ôngbà, cha mẹ, anh chị. 
3.Thái độ : Tỏ ra ngoan ngoãn, quí trọng gia đình của mình và học tập những tấm gương tốt về yêu thương, kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ, anh chị.
B.Đồ dùng dạy học:
.GV: - Điều 5,7,9,10,18,20,21,27 trong công ước Quốc tế về quyền trẻ em.
 - Đồ dùng hoá trang, Bộ tranh về quyền có gia đình.
- 1 số bài hát: Mẹ yêu không nào; Cả nhà thương nhau; Gia đình
.HS : -Vở BT Đạo đức 1.
C-Hoạt động daỵ-học:
I.Kiểm tra bài cũ: 4p
-Tiết trước em học bài đạo đứcnào?
- Em phải làm gì để giữ gìn đồ dùng học tập và sách vở cho tốt ? Vì sao?
 .Nhận xét bài cũ.
II.Bài mới: 28p
 Hoạt đông của GV
 Hoạt đông của HS
1.Giới thiệu bài.
2.HD tìm hiểu 
*Hoạt động1: 
-Chia Hs thành từng nhóm & hướng dẫn cách kể: -- G.thiệu về cha mẹ, anh chị,
+Kếùt luận: Chúng ta ai cũng có một gia đình.
*Hoạt động 2: 
.Gv chia Hs thành từng nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ.
.Cho Hs thảo luận theo nhóm về nội dung tranh.
.Gọi đại diện nhóm lên kể.
.Gọi Hs nhận xét bổ xung.
.Chốt nội dung.
.Cho Hs làm hội thoại theo câu hỏi.
+Kếùt luận: Các em thật hạnh phúc, sung sướng khi sống cùng gia đình, được gia đình yêu thương chăm sóc. Chúng ta cần phải cảm thông chia sẻ với các bạn thiệt thòi, không có gia đình và không ai chăm sóc.
*Hoạt động 3: Bài tập3
-Yêu cầu Hs đọc BT3, hướng dẫn Hs làm BT:
 . Chia Hs thành nhóm và giao nhiệm vụ.
 . Cho Hs đóng vai các nhân vật trong bài tập.
 . Gv quan sát, giúp đỡ các em hoàn thành tốt BT.
 . Gv nhận xét bài làm và dẫn dắt Hs đi đến kết kuận.
*Kết luận về cách ứng xử phù hợp trong các tình 
 huống.
+Kếùt luận: Các em phải có bổn phận kính trọng, lễ
 phép, vâng lời ông bà cha mẹ.
-Hs làm theo Y/c của giáo viên giới thiệu về cha mẹ, anh chị,
-Hs xem tranh BT2 và tập kể theo tranh.
-Đại diện nhóm lên kể theo tranh.
- Hs khác cho nhận xét & bổ xung.
- Hs đọc Y/c BT.
- Hs làm BT đóng vai.
-Theo sự h/dẫn của Gv.
-Trả lời các câu hỏi dẫn dắt của Gv để đi đến kết luận bài.
III. Củng cố : 3p
 -Về nhà chuẩn bị đồ hoá trang để tiết sau đóng vai 
Rút kinh nghiệm:
Luyện tiếng Việt :
LuyƯn ®äc viÕt: ia
I. Mơc tiªu:
- Giĩp HS n¾m ch¾c vÇn ia, ®äc, viÕt ®­ỵc c¸c tiÕng, tõ cã vÇn ia.
- Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp.
II. §å dïng:
- Vë bµi tËp .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
1. ¤n tËp: ia
- GV ghi b¶ng: ia, l¸ tÝa t«, tê b×a, l¸ mÝa, vØa hÌ, tØa l¸,...
BÐ Hµ nhỉ cá, chÞ Kha tØa l¸.
- GV nhËn xÐt.
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp: 
a. Bµi 1:
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- Cho HS tù lµm bµi.
- GV nhËn xÐt bµi lµm cđa HS.
b. Bµi 2:
- Cho HS xem tranh vÏ.
- Gäi 3 HS lµm bµi trªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt.
c. Bµi 3:
- L­u ý HS viÕt ®ĩng theo ch÷ mÉu ®Çu dßng.
- GV quan s¸t, nh¾c HS viÕt ®ĩng.
3. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc.
- DỈn: luyƯn ®äc, viÕt bµi
- HS luyƯn ®äc: c¸ nh©n, nhãm, líp.
- 1 HS nªu: nèi ch÷.
- HS nªu miƯng kÕt qu¶ ® nhËn xÐt.
- HS xem tranh BT.
- 1 HS lµm bµi → ch÷a bµi → nhËn xÐt.
- HS viÕt bµi: l¸ mÝa ( 1 dßng)
 vØa hÌ ( 1 dßng)
- HS nghe vµ ghi nhí.
Rút kinh nghiệm:
Thø s¸u, ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2012
Tốn :
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4
A.Mục tiêu :
 	-Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
-Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
-Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
B.Đồ dùng dạy học:
-Nhóm vật mẫu có số lượng là 4, VBT, SGK, bảng  .
C.Các hoạt động dạy học :
I.KTBC : 5P
- Gọi 3 HS làm bảng lớp: 2 + 1 = 1 + 1 = 1 + 2 = 
- Điền dấu >, <, = vào ô trống :
 1 + 1 1 + 2 , 1 + 2 2 + 1
-GV nhận xét chung .
II.Bài mới : 30P
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1,GT bài ghi tựa bài học.
2.GT phép cộng 3 + 1 = 4.
*Ví dụ 1 : GV cài và hỏi.
Có mấy con gà?
Thêm mấy con gà?
*GV nói :Thêm ta làm phép tính gì?
Vậy 3 con gà cộng 1 con gà là mấy con gà?
GV ghi phần nhận xét.
Cho HS nhắc lại.
Toàn lớp cài phép tính.
GV nhận xét và sửa sai.
*Ví dụ 2 : ( Quy trình tương tự )
-GT phép cộng 2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4
3.Luyện tập :
Bài 1 : HS nêu yêu cầu cuả bài.
Yêu cầu thực hiện bảng con:
Bài 2 : HS nêu yêu cầu của bài.
Yêu cầu thực hiện bảng con:
Bài 3 : HS nêu yêu cầu cuả bài.
GV theo dõi chấm 1 số em.
Bài 4 : HS nêu yêu cầu cuả bài.
GV đính tranh và hướng dẫn học sinh quan sát để điền đúng yêu cầu của bài.
-HS nhắc tựa.
3 con gà.
1 con gà.
Tính cộng: 3 + 1 
3 con gà + 1 con gà là 4 con gà.
HS nêu 3 + 1 = 4.
2 + 2 = 4.
- CN 5 em, đồng thanh.
1 + 3 = 4	 2 + 2 = 4	 3 + 1 = 4
+
+ ++ +
+
 2 3 1
 2 1 3
 4 4 4
HS thực hành làm VBT.
3 + 1 = 4 hoặc 1 + 3 = 4.
III.Củng cố – dặn dò: 5p
-Bảng cộng trong PV4
-Nhận xét, tuyên dương.
-Về nhà làm bài tập ở VBT, học bài, xem bài mới.
Rút kinh nghiệm:
Luyện tốn:
¤n phÐp céng trong phạm vi 4.
I. Mơc tiªu.
 - Giĩp HS cđng cè phÐp céng trong PV 4.
 - Lµm tèt mét sè bµi tËp cã phÐp céng trong PV 4.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
 Ho¹t ®éng cđa GV
	Ho¹t ®éng cđa HS
1. ¤n l¹i phÐp céng trong PV 4.
- GV hái, sau ®ã ghi l¹i lªn b¶ng.
3 + 1 = ? 2 + ? = 4 4 = 2 + ?
1 + 3 = ? 1 + ? = 4 4 = 1 + ?
- GV nhËn xÐt. Gäi HS ®äc l¹i bµi
2. HS lµm bµi tËp 
Bµi 1:
- GV cho HS tù lµm bµi.
- GV theo dâi HS lµm bµi.
Bµi 2:	
- GV cho HS tù lµm bµi.
- GV theo dâi HS lµm bµi.	
Bµi 3: 
- GV cho HS tù lµm bµi.
- GV theo dâi HS lµm bµi.	
Bµi 4. Tỉ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i.
Nèi phÐp tÝnh víi sè thÝch hỵp
3. Cđng cè dỈn dß
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
- HS tr¶ lêi miƯng 
- HS nhËn xÐt.
- HS ®äc bµi trªn b¶ng
- HS lµm bµi Þ 2 HS lªn b¶ng ch÷a
- HS lµm bµi Þ 3 HS lªn b¶ng ch÷a
- HS lµm bµi Þ 2 HS lªn b¶ng ch÷a. HS nªu miƯng kÕt qu¶
- HS ch¬i trß ch¬i.
- HS nghe.
Rút kinh nghiệm:
Học vần:
CỬ TẠ – THỢ XẺ – CHỮ SỐ – CÁ RÔ.
NHO KHÔ, NGHÉ Ọ, CHÚ Ý.
A.Mục tiêu :
 -Giúp học sinh nắm được nội dung bài viết, đọc được các từ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô,
 hiểu được nghĩa một số từ. Cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, nho khô, nghé ọ, chú ý,
-Viết đúng độ cao các con chữ.
-Biết cầm 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 7khanhvanbsa.doc