Giáo Án Buổi Hai Lớp 1 - Trần Thị Thu Hương

I. MỤC TIÊU :

 + Giúp học sinh : - Nhận biết được những việc thường phải làm trong các tiết học toán.

 - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập toán 1

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 + Sách GK – Bộ đồ dùng Toán 1 của học sinh

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định tỉ chc :

 2. Bài mới : Giới thiệu và ghi đầu bài

Hoạt động 1 : Giới thiệu một số hoạt động học toán 1

-Giáo viên giới thiệu các đồ dùng học toán cần phải có trong học tập môn toán.

-Giới thiệu qua các hoạt động học thảo luận tập thể, thảo luận nhóm.

Hoạt động 2: GV nªu yêu cầu cần đạt khi học toán

-Đếm, đọc số, viết số so sánh 2 số, làm tính cộng, tính trừ. Nhìn hình vẽ nêu được bài toán rồi nêu phép tính, cách giải bài toán đó . Biết đo độ dài biết xem lịch hàng ngày

-Đặc biệt các em sẽ biết cách học tập và làm việc, biết cách suy nghĩ thông minh và nêu cách suy nghĩ của mình bằng lời

Hoạt động 3 : Giới thiệu bộ đồ dùng học toán 1

-Yêu cầu học sinh lấy đưa lên 1 số đồ dùng theo yêu cầu của giáo viên

-Học sinh lấy đúng đồ dùng theo yêu cầu của giáo viên

3.Củng cố dặn dò :

- Học toán cần có những dụng cụ gì ?

- Nhận xét tiết học

- Tuyên dương học sinh tích cực hoạt động

 

doc 280 trang Người đăng honganh Lượt xem 972Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo Án Buổi Hai Lớp 1 - Trần Thị Thu Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hĨ
 NhËn xÐt chung
 Tuyªn d­¬ng nh÷ng c¸ nh©n, nhãm biĨu diƠn hay
Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2009
 TiÕt 1: LuyƯn TiÕng ViƯt
Thùc hµnh: u«m - ư¬m
I Mơc tiªu:
- §äc viÕt ®­ỵc: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm. 
- §äc tr¬n toµn bµi
- Nèi ®ĩng « ch÷ víi h×nh , nèi « ch÷ víi « ch÷ cho phï hỵp , ®iỊn ®ĩng vÇn thÝch hỵp
II §å dïng d¹y- häc
 Vë bµi tËp TV1, SGKTV1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
1.Bµi cị:
 HS ®äc viÕt : uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm. 
 bướm.
 GV nhËn xÐt
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
NhËn xÐt cho ®iĨm
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TV
Bµi1: Nèi « ch÷ cho phï hỵp
Bµi 2: §iỊn : uôm, ươm 
Bµi 3: LuyƯn viÕt
GV viÕt mÉu kÕt hỵp nªu quy tr×nh
Sưa c¸ch ngåi viÕt cho HS
 3.Cđng cè – dỈn dß:
HS ®äc toµn bµi
NhËn xÐt giê häc
VỊ nhµ «n bµi.
Ho¹t ®éng cđa HS
§äc bµi SGK CN- TT
§äc ch÷ trong «
§äc ch÷ trong « vµ nèi
§äc cơm tõ võa nèi ®­ỵc 
 Quan s¸t tranh vµ ®iỊn vÇn 
 §äc tõ võa ®iỊn ®­ỵc 
ViÕt b¶ng con
ViÕt vµo vë	
	------------------------------------------------------------
TiÕt 2: MÜ thuËt
vÏ hoỈc xÐ d¸n lä hoa
 ( §· säan ë kÕ ho¹ch d¹y häc m«n MÜ thuËt) 
------------------------------------------------------------
TiÕt 3: LuyƯn to¸n.
 Thùc hµnh tiÕt: LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU: 
- Giúp học sinh củng cố về các phép tính cộng trõ trong phạm vi 10
- RÌn tÝnh nhanh, ®ĩng.
Cã ý thøc häc tËp.
HS lµm bµi tËp më réng ( nÕu cßn thêi gian ®èi víi HS kh¸ giái)
II C¸c H§ trªn líp
Ho¹t ®éng 1 :«n luyƯn 
HS ®äc l¹i b¶ng céngø trõ trong phạm vi 10
GV nªu 1 sè phÐp tÝnh yªu cÇu HS nªu kÕt qu¶
 5 + 3 = 10 - 1 = 10 + 0 = 0 + 10 =
 9 - 6 = 10 - 0 = 8 + 2 = 9 + 1 = 
Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh: 
a)Lµm viƯc víi vë luyƯn toán 
 H­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp vë luyƯn Bµi LuyƯn tËp
 Giáo viên đi xem xét giúp đỡ học sinh yếu
b)HS lµm bµi tËp më réng: §iỊn sè?
 9 = + 3 10 = 6 + + 0 8 = 2 +3 + 
10 = 4 + 7 =  + 7 2 +  = 10
- HS nªu yªu cÇu bµi 
HS tù lµm bµi 
GV cho HS lªn ch÷a bµi. GV nhËn xÐt sưa sai
Ho¹t ®éng 3: Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học.
- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.
Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2009
	TiÕt 1:LuyƯn Tù nhiªn vµ x· héi
 Thùc hµnh: Ho¹t ®éng ë líp
I. Mơc tiªu :Giĩp häc sinh biÕt :
	- C¸c ho¹t ®éng häc tËp ë líp .
	- Mèi quan hƯ gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh trong tõng ho¹t ®éng häc tËp 
	- Cã ý thøc tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng líp häc 
	- Hỵp t¸c vµ chia sỴ víi c¸c b¹n trong líp . 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Sách giáo khoa +Vở bài tậpTN-XH bài 16
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động 1 : ¤n luyƯn
C©u 1: Em häc ë líp nµo , tr­êng nµo ?
 Hãy kĨ vỊ líp häc cđa m×nh víi b¹n 
 1-2 em kĨ tr­íc líp
C©u 2: Nêu các ho¹t ®éng ë líp :( häc , ®äc , viÕt , lµm to¸n ,..)
* GV KL : ë líp häc cã nhiỊu ho¹t ®éng kh¸c nhau .Trong ®ã cã ho¹t ®éng tỉ chøc trong líp , cã ho¹t ®éng tỉ chøc ngoµi líp 
Hoạt động 2: H­íng dÉn HS lµm bµi vë luyƯn Bµi 16
 H­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp vë luyƯn 
 Giáo viên đi xem xét giúp đỡ học sinh yếu
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò:
 Dặn HS biÕt hỵp t¸c ,giĩp ®ì , chia sỴ víi c¸c b¹n trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp trªn líp , ®oµn kÕt víi b¹n häc, yªu quý líp häc cđa m×nh.
TiÕt 2:Sinh ho¹t líp
NhËn xÐt tuÇn 16
I Mơc tiªu :
HS nhËn ra ­u khuyÕt ®iĨm trong tuÇn ®Ĩ ph¸t huy vµ kh¾c phơc trong tuÇn tíi 
II Néi dung:
1. Rĩt kinh nghiƯm tuÇn 16
- VỊ häc tËp 
- VỊ nỊ nÕp líp vµ c¸ nh©n tõng em 
- VỊ c«ng t¸c kh¸c 
2. Nªu c«ng viƯc tuÇn sau
 - §i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê
 - Häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®đ
 - Trong líp kh«ng nãi chuyƯn riªng
 - Duy tr× mäi nỊ nÕp líp cho tèt: Kh«ng trÌo c©y, bøt l¸, bỴ cµnh
 Kh«ng nãi tơc, chưi bËy
 Kh«ng vÏ bÈn ra bµn ghÕ, t­êng , cưa líp häc
 - Ơn tập chuẩn bị thi định kỳ cuối kỳ I
TiÕt 3: LuyƯn ©m nh¹c
(Gi¸o viªn chuyªn d¹y)
...
 Giao H­¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009
 Ký duyƯt cđa BGH
TuÇn 17	 
 Thø hai ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2010
TiÕt 1:LuyƯn To¸n
Thùc hµnh: LuyƯn tËp chung
I Mơc tiªu:
Giĩp H cđng cè vỊ :
Cấu t¹o cđa mçi sè trong ph¹m vi 10.
ViÕt c¸c sè theo thø tù cho biÕt.
Xem tranh, tù nªu ®Ị to¸n, råi gi¶i vµ viÕt phÐp tÝnh gi¶i bµi to¸n.
II/ §å dïng d¹y häc:
 + Bộ thực hành 
 + vë luyƯn toán 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1 )«n luyƯn
 Gäi nhiỊu HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 10
 Gäi mét sè HS nªu nhanh kÕt qu¶:
 7 + 1 = 2 + 8 = 3 + 6 = 
 10 - 2 = 9 - 6 = 10 - 6 = 
 ? - 2 = 7 ? - 3 = 7 5 + 4 = 
2) Thùc hµnh Lµm viƯc víi vë luyƯn toán 
 H­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp vë luyƯn to¸n tiÕt LuyƯn tËp chung( trang 59)
 Giáo viên h­íng dÉn thªm Bµi 3 : Cho HS đọc c¸c sè theo thø tù
 Giáo viên đi xem xét giúp đỡ học sinh yếu
3)Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học.
- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.
 TiÕt 2: LuyƯn TiÕng ViƯt
Thùc hµnh «n luyƯn bµi: ¨t, ©t 
I Mơc tiªu:
- H ®äc viÕt ®­ỵc: ¨t, ©t, rưa mặt, ®Êu vËt.
§äc tr¬n toµn bµi
Nèi ®ĩng « ch÷ víi h×nh , nèi « ch÷ víi « ch÷ cho phï hỵp , ®iỊn ®ĩng vÇn thÝch hỵp
II §å dïng d¹y- häc
Vë bµi tËp TV1, SGKTV1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
1.Bµi cị:
§äc viÕt : ¨t, ©t, rưa mặt, ®Êu vËt.
 2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
NhËn xÐt cho ®iĨm
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TV
Bµi1: Nèi « ch÷ cho phï hỵp víi h×nh vµ « ch÷
Bµi 2: §iỊn : ¨t, ©t
Bµi 3: LuyƯn viÕt
Sưa c¸ch ngåi viÕt cho HS 
3.Cđng cè – dỈn dß:
HS ®äc toµn bµi
NhËn xÐt giê häc
VỊ nhµ «n bµi.
Ho¹t ®éng cđa HS
§äc bµi SGK CN- TT
§äc ch÷ trong «: bắt cá, giải nhất, con lật đật rồi nối với hình
§äc ch÷ trong « vµ nèi
§äc 3 câu võa nèi ®­ỵc 
Quan s¸t tranh vµ ®iỊn vÇn 
§äc tõ võa ®iỊn ®­ỵc: cắt bánh, đổ đất phù sa, gặt lúa
ViÕt b¶ng con nắng gắt, giật giải
ViÕt vµo vë
 	-----------------------------------------------------
 TiÕt3: LuyƯn MÜ thuËt
 Thùc hµnh : vÏ hoỈc xÐ d¸n lä hoa
I. Mơc tiªu 
-Giĩp HS thÊy ®­ỵc vỴ ®Đp vỊ h×nh d¸ng cđa 1 sè lä hoa
- VÏ hoỈc xÐ d¸n ®­ỵc mét lä hoa ®¬n gi¶n
II §å dïng
HS: Mµu vÏ, vë thùc hµnh 
GV : 1 sè tranh 
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu 
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt
 GV ®Ỉt mÉu 1 sè lä hoa kh¸c nhau sau đ ĩ nêu câu hỏi gọi HS trả lời
 Lä hoa cã nh÷ng bé phËn g×?
 C¸c lä hoa nµy cã ®Ỉc ®iĨm ntn?
 Lä hoa cã c«ng dơng g×?
 Nhµ em cã lä hoa ntn? T¶ l¹i h×nh d¸ng cđa lä hoa nhµ em? 
Gv nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa hs
GV tãm t¾t:Cã nhiỊu lä hoa kh¸c nhau. Cã lä hoa ®Ĩ trang trÝ, cã lä hoa ®Ĩ dïng. C¸c lä hoa cã h×nh d¸ng vµ c«ng dơng kh¸c nhau. Lä hoa ®­ỵc trang trÝ vµ cã mµu s¾c rÊt ®Đp. 
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn c¸ch vÏ lä hoa vµo vë thùc hµnh 
 Nªu lại c¸ch vÏ lä hoa?
 GV nhËn xÐt vµ tãm t¾t:
+VÏ miƯng lä
+VÏ nÐt cong th©n lä
+VÏ ®¸y lä
+trang trÝ vµ vÏ mµu
Ho¹t ®éng 3: Häc sinh thùc hµnh vÏ
 Gv xuèng líp h­íng dÉn hs vÏ bµi
3.Cđng cè – dỈn dß: 
GV cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm 
Chän nh÷ng bµi vÏ ®Đp
Khen nh÷ng HS vÏ ®Đp
VỊ nhµ quan s¸t lọ hoa chuẩn bị cho bài sau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø ba ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2010
 TiÕt1: LuyƯn TiÕng ViƯt
Thùc hµnh «n luyƯn bµi : «t, ¬t
I Mơc tiªu:
- H ®äc viÕt ®­ỵc: «t, ¬t. cét cê, c¸i vỵt.
§äc tr¬n toµn bµi
Nèi ®ĩng « ch÷ víi h×nh , nèi « ch÷ víi « ch÷ cho phï hỵp , ®iỊn ®ĩng vÇn thÝch hỵp
II §å dïng d¹y- häc
 Vë bµi tËp TV1, SGKTV1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
1.Bµi cị:
§äc viÕt : «t, ¬t. cét cê, c¸i vỵt.
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
NhËn xÐt cho ®iĨm
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TV
Bµi1: Nèi « ch÷ cho phï hỵp víi h×nh , víi « ch÷ 
Bµi 2: §iỊn : «t, ¬t. 
Bµi 3: LuyƯn viÕt
GV viết mẫu kết hợp nêu quy trình: bạn tốt , ngớt mưa
Sưa c¸ch ngåi viÕt cho HS 
3.Cđng cè – dỈn dß:
HS ®äc toµn bµi
NhËn xÐt giê häc
VỊ nhµ «n bµi.
Ho¹t ®éng cđa HS
§äc bµi SGK CN- TT
§äc ch÷ trong «
§äc ch÷ trong « vµ nèi
§äc 3 câu võa nèi ®­ỵc 
 Quan s¸t tranh vµ ®iỊn vÇn 
 §äc tõ võa ®iỊn ®­ỵc: đốt đèn, vớt cá
ViÕt b¶ng con 
ViÕt vµo vë
 TiÕt 2: LuyƯn to¸n.
Thùc hµnh tiÕt: LuyƯn tËp chung
 I/ Mơc tiªu:
Giĩp H cđng cè vỊ :
Thø tù cđa d·y sè trong ph¹m vi 10.
RÌn kü n¨ng thùc hiƯn c¸c phÐp tÝnh +,- trong ph¹m vi 10.
So s¸nh c¸c sè trong phạm vi 10.
Xem tranh, tù nªu ®Ị to¸n, råi gi¶i vµ viÕt phÐp tÝnh gi¶i bµi to¸n.
 II/ §å dïng d¹y häc:
 + Bộ thực hành 
 + vë luyƯn toán 
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Ho¹t ®éng 1 :«n luyƯn 
HS ®äc l¹i b¶ng céng và b¶ng trõ trong phạm vi 10
 - GV nªu 1 sè phÐp tÝnh yªu cÇu HS nªu kÕt qu¶
 9 + 1 = 6 + 2 = ? + 4= 10 
 6 +4 = 5 + 3 = 3 +? =10 
 Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh: 
a)Lµm viƯc víi vë luyƯn toán 
 H­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp vë luyƯn Bµi LuyƯn tËp chung( trang 59+ 60)
 Gi¸o viªn l­u ý thªm Bµi 3 vµ bµi 4
 + Bµi 3: §iỊn dÊu (>, <, =) thÝch hỵp 
§Ĩ ®iỊn ®ĩng dÊu ta ph¶i lµm g×? (Ta ph¶i tÝnh råi so s¸nh vµ ®iỊn dÊu)
 + Bµi 4: Nªu yªu cÇu bµi
Quan s¸t tranh nªu bµi to¸n
GhÐp phÐp tÝnh thÝch hỵp
 Giáo viên đi xem xét giúp đỡ học sinh yếu
b)HS lµm bµi tËp më réng
 T×m hai sè ®Ĩ khi céng l¹i cã kÕt qu¶ b»ng 8 và lÊy sè lớn trừ số bé cũng cã kết quả là 8
- HS nªu yªu cÇu bµi 
HS tù lµm bµi 
GV cho HS lªn ch÷a bµi. GV nhËn xÐt sưa sai
--------------------------------------------------
 TiÕt 3: Gi¸o dơc ngoµi giê lªn líp 
Chđ ®Ị: anh bé ®éi
I Mơc tiªu: 
 Giĩp HS hiĨu s©u h¬n vỊ ngµy 22-12 ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViƯt Nam
 BiÕt kÝnh träng,biÕt ¬n c¸c chĩ bé ®éi.
 Gi¸o dơc ý thøc häc tËp vµ noi g­¬ng anh bé ®éi Cơ Hå
II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ 1 : Th¶o luËn : Tìm hiểu về anh bộ đội Cụ Hồ:
GV nêu chủ điểm hoạt động của tháng sau ®ã gäi HS tr¶ lêi: 
 - Ai là đội trưởng Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đầu tiên? (Kim Đồng, tên thật là Nông Văn Dền)
 - §Ĩ thĨ hiƯn sù kÝnh träng, yªu quý c¸c chĩ bé ®éi hµng ngµy c¸c con ®· lµm g×?
H§ 2: Mĩa h¸t tËp thĨ
 GV nªu chđ ®Ị
 Thi hát múa, đọc thơ ca ngợi chú bộ đội.
 NhËn xÐt chung
 Tuyªn d­¬ng nh÷ng c¸ nh©n, nhãm biĨu diƠn hay
- Gv nhận xét tiết häc, đề ra phương hướng trong tuÇn tới.
Thø t­ ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2010
 TiÕt 1: LuyƯn TiÕng ViƯt
Thùc hµnh: et, ªt
I Mơc tiªu:
- §äc viÕt ®­ỵc: et, ªt, b¸nh tÐt, dƯt v¶i. 
- §äc tr¬n toµn bµi
- Nèi ®ĩng « ch÷ víi h×nh , nèi « ch÷ víi « ch÷ cho phï hỵp , ®iỊn ®ĩng vÇn thÝch hỵp
II §å dïng d¹y- häc
 Vë bµi tËp TV1, SGKTV1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
1.Bµi cị:
 HS ®äc viÕt : et, ªt, b¸nh tÐt, dƯt v¶i. 
 GV nhËn xÐt
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
NhËn xÐt cho ®iĨm
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TV
Bµi1: Nèi « ch÷ cho phï hỵp
Bµi 2: §iỊn : et, ªt
Bµi 3: LuyƯn viÕt
GV viÕt mÉu kÕt hỵp nªu quy tr×nh
Sưa c¸ch ngåi viÕt cho HS
 3.Cđng cè – dỈn dß:
HS ®äc toµn bµi
NhËn xÐt giê häc
VỊ nhµ «n bµi.
Ho¹t ®éng cđa HS
§äc bµi SGK CN- TT
§äc ch÷ trong «
§äc ch÷ trong « vµ nèi
§äc 3 câu võa nèi ®­ỵc 
 Quan s¸t tranh vµ ®iỊn vÇn 
 §äc tõ võa ®iỊn ®­ỵc 
ViÕt b¶ng con: nét chữ, kết bạn
ViÕt vµo vë	
	------------------------------------------------------------
TiÕt 2: MÜ thuËt
VÏ tranh ng«i nhµ cđa em
 ( §· säan ë kÕ ho¹ch d¹y häc m«n MÜ thuËt) 
------------------------------------------------------------
TiÕt 3: LuyƯn to¸n.
 Thùc hµnh tiÕt: LuyƯn tËp chung
I Mơc tiªu:
Giĩp H cđng cè vỊ :
Céng trõ vµ cÊu t¹o sè trong ph¹m vi 10.
So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10.
Xem tranh, tù nªu ®Ị to¸n, råi gi¶i vµ viÕt phÐp tÝnh gi¶i bµi to¸n.
HS lµm bµi tËp më réng ( nÕu cßn thêi gian ®èi víi HS kh¸ giái)
II C¸c H§ trªn líp
Ho¹t ®éng 1 :«n luyƯn 
HS ®äc l¹i b¶ng céngø trõ trong phạm vi 10
GV nªu 1 sè phÐp tÝnh yªu cÇu HS nªu kÕt qu¶
 7 + 3 = 10 - 4 = 9 + 0 = 0 + 10 =
 9 - 6 = 10 - 0 = 6 + 2 = 5 + 3 = 
Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh: 
a)Lµm viƯc víi vë luyƯn toán 
 H­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp vë luyƯn Bµi LuyƯn tËp chung( trang 60+ 61)
 Giáo viên đi xem xét giúp đỡ học sinh yếu
b)HS lµm bµi tËp më réng: Đúng ghi Đ, sai ghi S
 2+ 3+ 4 =9 	 7- 3- 2= 3 
 2+ 7- 4 = 4	 4+ 4 – 6= 2
- HS nªu yªu cÇu bµi 
HS tù lµm bµi 
GV cho HS lªn ch÷a bµi. GV nhËn xÐt sưa sai
Ho¹t ®éng 3: Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học.
- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.
Thø n¨m ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010
	TiÕt 1:LuyƯn Tù nhiªn vµ x· héi
 Thùc hµnh: Gi÷ g×n líp häc s¹ch ®Đp
I.Mơc tiªu:
Giĩp H biÕt :
NhËn biÕt ®­ỵc thÕ nµo lµ líp häc s¹ch, ®Đp.
T¸c dơng cđa viƯc gi÷ g×n líp häc s¹ch ®Đp ®èi với søc khoỴ vµ häc tËp.
Lµm 1 sè c«ng viƯc ®¬n gi¶n ®Ĩ gi÷ g×n líp häc s¹ch ®Đp nh­: Lau b¶ng, quÐt líp
Cã ý thøc gi÷ g×n líp häc s¹ch, ®Đp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Sách giáo khoa +Tranh 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động 1 : ¤n luyƯn
C©u 1: Lớp học sạch, đẹp có lợi gì?	
 C©u 2: §Ĩ líp häc s¹ch sÏ, ®Đp chĩng ta ph¶i lµm g×?
GV kết luận: §Ĩ líp häc s¹ch ®Đp mçi H cÇn cã ý thøc gi÷ g×n líp häc.
Hoạt động 2: VƯ sinh líp häc
Hoạt động 3: Củng cố,dặn dò:
 Dặn HS biÕt lµm 1 sè c«ng viƯc ®¬n gi¶n ®Ĩ gi÷ g×n líp häc s¹ch ®Đp nh­: Lau b¶ng, quÐt líp
Cã ý thøc gi÷ g×n líp häc s¹ch, ®Đp.
TiÕt 2:Sinh ho¹t líp
NhËn xÐt tuÇn 17
I Mơc tiªu :
HS nhËn ra ­u khuyÕt ®iĨm trong tuÇn ®Ĩ ph¸t huy vµ kh¾c phơc trong tuÇn tíi 
II Néi dung:
1. Rĩt kinh nghiƯm tuÇn 17
- VỊ häc tËp 
- VỊ nỊ nÕp líp vµ c¸ nh©n tõng em 
- VỊ c«ng t¸c kh¸c 
- GV nhËn xÐt nh¾c nhë thªm:
 + Tuyªn d­¬ng nh÷ng em cã ®iĨm cao tr×nh bµy bµi s¹ch sÏ trong tuÇn 
 +Nh¾c nhë c¸c em cßn vi ph¹m nỊ nÕp líp 
 2. Phỉ biÕn c«ng viƯc tuÇn tíi
 - Häc ch­¬ng tr×nh tuÇn 18
 - Häc tËp tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh , t¸c phong anh bé ®éi Cơ Hå
 - ChuÈn bÞ c¸c tiÕt mơc v¨n nghƯ chµo mõng ngµy 22 - 12 
 - Ơn tập chuẩn bị thi định kỳ cuối kỳ I
TiÕt 3: LuyƯn ©m nh¹c
 ¤n tËp bµi h¸t: Em yªu tr­êng em
I- Mơc tiªu:	- HS h¸t ®ĩng giai ®iƯu vµ thuéc lêi ca.
	- TËp h¸t kÕt hỵp vËn ®éng phơ ho¹.
 - TËp ®äc nh÷ng c©u th¬ 4 ch÷ theo tiÕt tÊu bµi: Em yªu tr­êng em
II- Gi¸o viªn chuÈn bÞ
 - Nh¹c cơ, tËp ®Ưm theo bµi h¸t.
 	- Mét sè nh¹c cơ gâ.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1- ỉn ®Þnh tỉ chøc 	
2- KiĨm tra bµi cị: 	- Gäi 2 häc sinh h¸t bµi h¸t " Em yªu tr­êng em ".
	- GV: nhËn xÐt, xÕp lo¹i.
3- Bµi míi: 
a- Giíi thiƯu bµi: 
- Giíi thiƯu bµi + ghi ®Çu bµi.
b- Gi¶ng bµi.
* H§1: ¤n bµi h¸t: “Em yªu tr­êng em”.
- GV treo mét vµi bøc tranh quang c¶nh tr­êng häc cho HS nhËn xÐt néi dung bøc tranh.
- Gäi nhiỊu c¸ nh©n HS h¸t.
- B¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t.
H­íng dÉn HS h¸t kÕt hỵp víi vç tay theo ph¸ch, theo nhÞp, theo tiÕt tÊu lêi ca.
- Chia líp thµnh nhiỊu nhãm: nhãm h¸t, nhãm vç tay, nhãm gâ thanh ph¸ch.
* Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hỵp víi vËn ®éng phơ ho¹:
- GV h­íng dÉn HS:
- GV h­íng dÉn HS chËm tõng ®éng t¸c.
- Gäi 3 nhãm mĩa ®Đp biĨu diƠn tr­íc líp.
4 - Cđng cè, dỈn dß 	
? Nªu tªn bµi häc?	
- GV nhËn xÐt giê häc. 
 - DỈn HS häc thuéc bµi h¸t, nhí c¸ch gâ ®Ưm
...
 Giao H­¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2010
 Ký duyƯt cđa BGH
TuÇn 18	 
 Thø hai ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2010
TiÕt 1:LuyƯn To¸n
Thùc hµnh: §iĨm , ®o¹n th¼ng
I.Mơc tiªu:
Giĩp H nhËn biÕt ®­ỵc “ ®iĨm , ®o¹n th¼ng”
BiÕt kỴ ®o¹n th¼ng qua hai ®iĨm
BiÕt ®äc tªn c¸c ®iĨm vµ ®o¹n th¼ng.
II/ §å dïng d¹y häc:
 + Bộ thực hành 
 + vë luyƯn toán 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HĐ 1: Lµm viƯc víi vë luyƯn toán 
 H­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp vë luyƯn to¸n tiÕt “ ®iĨm , ®o¹n th¼ng”
GV cho HS nêu yêu cầu từng bài
HS tự làm bài
 Giáo viên đi xem xét giúp đỡ học sinh yếu
HĐ 2(đối với HS khá giỏi)
 Bài tập : 2 Hình vẽ bên cĩ mấy điểm , mấy đoạn thẳng
HĐ 3:Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học.
- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.
 TiÕt 2: LuyƯn TiÕng ViƯt
Thùc hµnh «n luyƯn bµi: it - iªt
I Mơc tiªu:
- H ®äc viÕt ®­ỵc: it, iêt, trái mít, chữ viết.
- §äc tr¬n toµn bµi
Nèi ®ĩng « ch÷ víi h×nh , nèi « ch÷ víi « ch÷ cho phï hỵp , ®iỊn ®ĩng vÇn thÝch hỵp
II §å dïng d¹y- häc
 Vë bµi tËp TV1, SGKTV1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
1.Bµi cị:
§äc viÕt : it, iêt, trái mít, chữ viết.
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
NhËn xÐt cho ®iĨm
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TV
Bµi1: Nèi « ch÷ cho phï hỵp víi h×nh vµ « ch÷
Bµi 2: §iỊn : it, iêt, 
Bµi 3: LuyƯn viÕt
Sưa c¸ch ngåi viÕt cho HS 
3.Cđng cè – dỈn dß:
HS ®äc toµn bµi
NhËn xÐt giê häc
VỊ nhµ «n bµi.
Ho¹t ®éng cđa HS
§äc bµi SGK CN- TT
§äc ch÷ trong « rồi nối với hình
§äc ch÷ trong « vµ nèi
§äc 3 câu võa nèi ®­ỵc 
Quan s¸t tranh vµ ®iỊn vÇn 
§äc tõ võa ®iỊn ®­ỵc
ViÕt b¶ng con nắng gắt, giật giải
ViÕt vµo vë
 	-----------------------------------------------------
 TiÕt3: LuyƯn MÜ thuËt
 Thùc hµnh : VÏ tranh ng«i nhµ cđa em
I Mơc tiªu:
- Giĩp H biÕt c¸ch vÏ tranh theo ®Ị tµi: Ng«i nhµ cđa em.
- VÏ ®­ỵc tranh cã ng«i nhµ vµ c©y
- VÏ mµu theo ý thÝch
II §å dïng
- HS: Mµu vÏ, vë thùc hµnh 
- GV: Tranh ¶nh cã ng«i nhµ, c©y
iII.C¸c H§ d¹y – häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt
 Cho HS quan sát tranh ngơi nhà và trả lời:
 - Bøc tranh cã h×nh ¶nh g×?
 - C¸c ng«i nhµ trong tranh nh­ thÕ nµo?
 - Ngoµi ng«i nhµ cßn cã g×?
 GV kết luận:C¸c em vÏ 1,2 ng«i nhµ kh¸c nhau, vÏ thªm c©y cèi vµ ®­êng ®i cho thêm đẹp
Ho¹t ®éng 2: Häc sinh thùc hµnh vÏ
 Gv xuèng líp h­íng dÉn hs vÏ bµi
Ho¹t ®éng 3:Cđng cè – dỈn dß: 
GV cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm 
Chän nh÷ng bµi vÏ ®Đp
Khen nh÷ng HS vÏ ®Đp
VỊ nhµ quan s¸t viên gạch hoa chuẩn bị cho bài sau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø ba ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2010
 TiÕt1: LuyƯn TiÕng ViƯt
Thùc hµnh «n luyƯn bµi : uôt - ươt
I Mơc tiªu:
- H ®äc viÕt ®­ỵc: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván.
§äc tr¬n toµn bµi
Nèi ®ĩng « ch÷ víi h×nh , nèi « ch÷ víi « ch÷ cho phï hỵp , ®iỊn ®ĩng vÇn thÝch hỵp
II §å dïng d¹y- häc
 Vë bµi tËp TV1, SGKTV1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
1.Bµi cị:
§äc viÕt : uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván.
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
 NhËn xÐt cho ®iĨm
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TV
Bµi1: Nèi « ch÷ cho phï hỵp víi h×nh , víi « ch÷ 
Bµi 2: §iỊn : uôt, ươt 
Bµi 3: LuyƯn viÕt
GV viết mẫu kết hợp nêu quy trình ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
Sưa c¸ch ngåi viÕt cho HS 
3.Cđng cè – dỈn dß:
HS ®äc toµn bµi
NhËn xÐt giê häc
VỊ nhµ «n bµi.
Ho¹t ®éng cđa HS
§äc bµi SGK CN- TT
§äc ch÷ trong «
§äc ch÷ trong « vµ nèi
§äc 3 câu võa nèi ®­ỵc 
 Quan s¸t tranh vµ ®iỊn vÇn 
 §äc tõ võa ®iỊn ®­ỵc
ViÕt b¶ng con 
ViÕt vµo vë
 TiÕt 2: LuyƯn to¸n.
Thùc hµnh tiÕt: ®é dµi ®o¹n th¼ng
I Mơc tiªu:
- H hiĨu ®­ỵc dµi h¬n, ng¾n h¬n tõ ®ã hiĨu vỊ ®é dµi đoạn th¼ng.
- BiÕt so s¸nh ®é dµi 2 ®o¹n th¼ng.
 II/ §å dïng d¹y häc:
 + Bộ thực hành 
 + vë luyƯn toán 
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Ho¹t ®éng 1 :«n luyƯn 
 GV gi¬ 2 chiÕc th­íc dµi ng¾n kh¸c nhau,hỏi HS lµm thÕ nµo ®Ĩ biÕt c¸i nµo dµi h¬n, c¸i nµo ng¾n h¬n?
Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh: 
a)Lµm viƯc víi vë luyƯn toán 
 H­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp vë luyƯn Bµi :®é dµi đoạn th¼ng.
 Giáo viên đi xem xét giúp đỡ học sinh yếu
b)HS thi đo độ dài bảng, bàn bằng gang tay 
 NhËn xÐt chung
 Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS thực hành tốt
--------------------------------------------------
 TiÕt 3: Gi¸o dơc ngoµi giê lªn líp 
Chđ ®Ị: anh bé ®éi
I Mơc tiªu: 
 Giĩp HS hiĨu s©u h¬n vỊ ngµy 22-12 ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViƯt Nam
 BiÕt kÝnh träng,biÕt ¬n c¸c chĩ bé ®éi.
 Gi¸o dơc ý thøc häc tËp vµ noi g­¬ng anh bé ®éi Cơ Hå
II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ 1 : Tìm hiểu về anh bộ đội Cụ Hồ:
 GV gi ới thiệu và nêu ý nghĩa ngày 22/12: ngµy 22-12 là ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViƯt Nam cịn gọi là ngày quốc phịng tồn dân . Đây là ngày lễ kỉ niệm dành cho những người lính đang trong Quân đội và đã từng trong quân đội 
 - §Ĩ thĨ hiƯn sù kÝnh träng, yªu quý c¸c chĩ bé ®éi hµng ngµy c¸c con ®· lµm g×?
H§ 2: Mĩa h¸t tËp thĨ
 GV nªu chđ ®Ị
 Thi hát múa, đọc thơ ca ngợi chú bộ đội.
 NhËn xÐt chung
 Tuyªn d­¬ng nh÷ng c¸ nh©n, nhãm biĨu diƠn hay
- Gv nhận xét tiết sinh hoạt Đội, đề ra phương hướng trong tuÇn tới.
Thø t­ ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2010
 TiÕt 1: LuyƯn TiÕng ViƯt
Thùc hµnh: ÔN TẬP
I Mơc tiªu:
- Học sinh đọc và viết được chắc chắn 14 chữ ghi vần vừa học từ bài 68 đến 74
- §äc tr¬n toµn bµi
- Nèi ®ĩng « ch÷ víi h×nh , nèi « ch÷ víi « ch÷ cho phï hỵp , ®iỊn ®ĩng vÇn thÝch hỵp
II §å dïng d¹y- häc
 Vë bµi tËp TV1, SGKTV1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
1.Bµi cị:
 HS ®äc viÕt : uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván.
 GV nhËn xÐt
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
NhËn xÐt cho ®iĨm
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TV
Bµi1: Nèi « ch÷ cho phï hỵp
Bµi 2: §iỊn : at, ăt, ât
Bµi 3: LuyƯn viÕt
GV viÕt mÉu kÕt hỵp nªu quy tr×nh
Sưa c¸ch ngåi viÕt cho HS
 3.Cđng cè – dỈn dß:
HS ®äc toµn bµi
NhËn xÐt giê häc
VỊ nhµ «n bµi.
Ho¹t ®éng cđa HS
§äc bµi Ơn tập trong SGK 
§äc ch÷ trong «
§äc ch÷ trong « vµ nèi
§äc 3 câu võa nèi ®­ỵc : 
 Quan s¸t tranh vµ ®iỊn vÇn 
 §äc tõ võa ®iỊn ®­ỵc : phât cờ, gặt l úa, máy xay xát
ViÕt b¶ng con: cháu chắt , thật thà
ViÕt vµo vë	
	------------------------------------------------------------
TiÕt 2: MÜ thuËt
VÏ tiÕp h×nh vµ mµu vµo h×nh vu«ng
 ( §· säan ë kÕ ho¹ch d¹y häc m«n MÜ thuËt) 
------------------------------------------------------------
TiÕt 3: LuyƯn to¸n.
 Thùc hµnh tiÕt: ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng
I Mơc tiªu:
- Giĩp HS:
+ BiÕt c¸ch so s¸nh, ®o ®é dµi 1 sè ®å vËt quen thuéc
+NhËn biÕt ®­ỵc gang tay, b­íc ch©n cđa hai ng­êi kh¸c nhau th× kh«ng nhÊt thiÕt gièng nhau.
+ B­íc ®Çu thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i cã ®¬n vÞ ®o “chuÈn” ®Ĩ ®o ®é dµi.
II/ §å dïng d¹y häc:
 +Một số sợi dây cĩ độ dài khác nhau
 + vë luyƯn toán 
II C¸c H§ trªn líp
Ho¹t ®éng 1 :«n luyƯn 
Em đã biết những cách đo độ dài nào?
Đĩ là những đơn vị đo cĩ chuẩn khơng? Vì sao?
Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh: 
a)Lµm viƯc víi vë luyƯn toán 
 H­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp vë luyƯn Bµi Thùc hµnh ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng
 Giáo viên đi 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an buoi 2 lop 1.doc