Bài soạn Tự nhiên xã hội Lớp 3 (PPBTNB) - Bài 12: Cơ quan thần kinh - Nguyễn Thị Ánh Tuyết

HĐ1:Tìm hiểu về các bộ phận của cơ quan thần kinh

1. Tình huống xuất phát và nêu vấn đề :

 - Gv đưa ra câu hỏi : em có biết cơ quan nào trong cơ thể chúng ta có chức năng điều khiển các hoạt động của cơ thể không?(HS:Cơ quan thần kinh)

GV:Theo em cơ quan thần kinh gồm các bộ phận nào?

2. Làm bộc lộ biểu tơ­ợng ban đầu của học sinh:

 GV yêu cầu học sinh mô tả bằng lời hoặc hình vẽ những hiểu biết ban đầu của mình vào vở TNXH về các bộ phận của cơ quan thần kinh

– Sau đó tổ chức thảo luận (nhóm 4 ) để đưa ra dự đoán.

- Cho các nhóm đưa ra dự đoán b¸o c¸o trước lớp

 VD: -Cơ quan thần kinh có não, tủy sống và các dây thần kinh

 - Cơ quan thần kinh có tủy sống nằm trong cột sống

 -Cơ quan thần kinh có não nằm trong hộp sọ .

 

doc 3 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 14/06/2021 Lượt xem 877Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn Tự nhiên xã hội Lớp 3 (PPBTNB) - Bài 12: Cơ quan thần kinh - Nguyễn Thị Ánh Tuyết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi so¹n: TNXH líp 3
GV: NguyÔn ThÞ ¸nh TuyÕt(PPBTNB) 
---------------------------------
Tù nhiªn x· héi 
 C¬ quan thÇn kinh
I. Môc tiªu : 
- KÓ tªn, chØ ®óng vÞ trÝ c¸c bé phËn cña c¬ quan thÇn kinh trªn tranh vÏ.
HS NK : Nªu vai trß cña n·o, tuû sèng, c¸c d©y thÇn kinh vµ c¸c gi¸c quan.
II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
	Bàn tay nặn bột
II1. §å dïng d¹y häc 
 - C¸c h×nh trong SGK trang 26, 27
 - S¬ ®å c¬ quan thÇn kinh phãng to.
IV. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 
HĐ1:Tìm hiểu về các bộ phận của cơ quan thần kinh
1. T×nh huống xuất ph¸t vµ nªu vÊn ®Ò :
 - Gv đưa ra câu hỏi : em có biết cơ quan nào trong cơ thể chúng ta có chức năng điều khiển các hoạt động của cơ thể không?(HS:Cơ quan thần kinh)
GV:Theo em cơ quan thần kinh gồm các bộ phận nào?
2. Lµm béc lé biÓu t­îng ban đầu của học sinh:
 GV yêu cầu học sinh mô tả bằng lời hoặc hình vẽ những hiểu biết ban đầu của mình vào vở TNXH về các bộ phận của cơ quan thần kinh 
– Sau đó tổ chức thảo luận (nhóm 4 ) để đưa ra dự đoán.
- Cho các nhóm đưa ra dự đoán b¸o c¸o trước lớp
 VD: -Cơ quan thần kinh có não, tủy sống và các dây thần kinh
 - Cơ quan thần kinh có tủy sống nằm trong cột sống 
 -Cơ quan thần kinh có não nằm trong hộp sọ .
3. Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi:
 Từ các ý kiến cña hS GV tập thành các nhóm biểu tượng ban đầu để hướng dẫn HS so sánh sự gióng nhau và khác nhau của các ý kiến 
 Tõ nh÷ng dù ®o¸n trªn c¸c em cã th¾c m¾c g× kh«ng. HS đề xuất các câu hỏi liên quan đế nội dung kiến thức tìm hiểu
Ví dụ các câu hỏi của HS:
 -Cơ quan thần kinh có những bộ phận nào?
- Có phải cơ quan Cơ quan thần kinh có não, tủy sống và các dây thần kinh không?
-Có phải cơ quan thần kinh có tủy sống nằm trong cột sống?
-Cơ quan thần kinh có ích như thế nào đối với con người?
Từ các câu hỏi của HS. GV tổng hợp lại các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học. (chỉnh sửa cho phù hợp)
GV chốt câu hỏi:
-Cơ quan thần kinh có những bộ phận nào?
 §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c trªn c¸c em sÎ lµm g×? đề xuất phương án tìm tòi để trả lời câu hỏi.
HS có thể đề xuất khác nhau
Đẻ trả lời câu hỏi : -Cơ quan thần kinh có những bộ phận nào?
HS đề xuất các phương án :.Hỏi người lớn. Quan s¸t h×nh vÏ SGK;§äc SGK ;,.... 
GV có thể gợi ý các em nên lựa chọn phương án :Quan sát hình vẽ
4.Thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p t×m tßi
 HS th¶o luËn theo nhãm 4 
*N1: + Cơ quan thần kinh có những bộ phận nào?
 Dự đoán : -Cơ quan thần kinh có não, tủy sống và các dây thần kinh
Cách tiến hành: Quan s¸t tranh 2 Trong SGK
Kết luận rút ra. C¬ quan thÇn kinh gåm n·o, tñy sèng, c¸c d©y thÇn kinh.
* N2: N·o n»m ë ®au?
* N3? Tñy sèng n»m ë ®au trong c¬ thÓ
* N4: C¸c d©y thÇn kinh n»m ë ®©u ?
 - Lần lượt tổ chức cho học sinh cho HS quan sát và nghiên cứu hình vẽ ở SGK
5. Kết luận và hợp thức hóa kiến thức:
Cho HS báo cáo kết quả,Các em có thể nêu:
 C¬ quan thÇn kinh gåm cã bé n·o (n»m trong hép sä), tuû sèng (n»m trong cét sèng) vµ c¸c d©y thÇn kinh.
-GV hướng dẫn HS so sánh lai với biểu tượng ban đầu của các em ở bước 2 đẻ khắc sâu kiến thức.
 Giúp học sinh chốt lại kiến thức bài học.
Cho 1 em nhắc lại kiến thức vừa mới được kiểm chứng.
HS ghi kết luận chung vào vở
H§2. Th¶o luËn 
* Môc tiªu: HSNK Nªu ®­îc vai trß cña n·o, tuû sèng, c¸c d©y thÇn kinh vµ c¸c gi¸c quan.
* C¸ch tiÕn hµnh :
Bíc 1 : Ch¬i trß ch¬i
- GV cïng HS ch¬i mét sè trß ch¬i ®ßi hái ph¶n øng nhanh, nh¹y cña ng­êi ch¬i.
Ch¬i trß ch¬i ®ßi hái ph¶n øng nhanh : “ Con thá, ¨n cá...”. 
Hái: C¸c em ®· sö dông nh÷ng gi¸c quan nµo ®Ó ch¬i?
Bíc 2 : Lµm viÖc c¶ líp 
GV yªu cÇu HS ®äc môc b¹n cÇn biÕt trong SGK trang 27 vµ liªn hÖ nh÷ng quan s¸t ®­îc trong thùc tÕ .
 - HS tr¶ lêi tr­íc líp.
C¶ líp vµ GV nhËn xÐt bæ sung.
H§3. Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt chung tiÕt häc
 - Nh¾c HS vÒ lµm c¸c bµi tËp trong VBT.
_________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_12_Co_quan_than_kinh.doc