Bài soạn các môn khối lớp 1 - Tuần 10

Hoc vần : au âu

Mục tiêu :

- Đọc được : au ,âu ,cây cau ,cái cầu ; từ và các câu ứng dụng

-Viết được : au ,âu cây cau ,cái cầu .

-HS khá giỏi biết đọc trơn .

-Luyện nói từ 2, 3 câu theo chủ đề: Bà cháu.

HS yêu quý bà.

-HS khá giỏi luyện nói 4-5 câu xoay quanh chủ đề qua các bức tranh trong SGK

- HS ñoïc baøi to, roõ raøng, vieát baøi saïch ñeïp.

CHUẨN BỊ

 Tranh sgk

Sgk, vở tv, bảng con ,bảng cài .

 

doc 50 trang Người đăng hong87 Lượt xem 752Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn khối lớp 1 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 vần mới 
 Đoïc caâu öùng duïng( cá nhân, nhóm, lớp) .
-GV Ñoïc maãu caâu öùng duïng
Luyện viết
 -HS viết vào vở tập viết iu ,êu ,lưỡi rùi ,cái phễu .
Luyện nói
-HS luyện nói 2-3 câu theo chủ đđề:
Ai chịu khó .
 HS ñoïc teân baøi luyeän noùi
Ai chịu khó
- GV ñaët caâu hoûi gôïi yù döïa vaøo noäi dung tranh. 
-Tranh veõ nhöõng gì?
-Ngöôøi noâng daân vaø con traâu ai chòu khoù?
 Chuù chim ñang hoùt coù chòu khoù khoâng?
- Meøo ñang baét chuoäi vaäy con meøo coù chòu khoù khoâng ?
-Con choù ñang laøm gì? Noù coù chòu khoù khoâng?
- Beù ñi hoïc ñaày ñuû vaäy beù coù chòu khoù khoâng?
GV nhaän xeùt.
Cuûng coá- Daën doø:
-HS nhắc lại bài
-Nhận xét tiết học 
-Chuẩn bị tiết 
1Ổn định:
-2.KTBC : 2 hs leân baûng laøm, caû lôùp laøm baûng con
 x + 12 = 29; 16 + x = 37.
-Caû lôùp vaø giaùo vieân nhaän xeùt. Ghi ñieåm. 
3. Bài mới: GTB – ghi bảng
Luyện tập
Giôùi thieäu caùch thöïc hieän pheùp tröø: 40 – 8.
- GV gaén caùc boù que tính nhö sgk
- 4 chuïc ta vieát NTN?
- 4 chuïc que tính laáy bôùt ñi 8 que tính. Em laøm NTN ñeå bieát coøn bao nhieâu que tính? 
- Cho hoïc sinh töï tính tìm ra keát quaû vaø neâu caùch tính.
-GV nhaän xeùt vaø HD laïi caùch tính baèng que tính.
- HD hoïc sinh töï ñaët tính roài tính. 
( HD tröø töø traùi sang phaûi.)
-1 em leân baûng ñaët tính, caû lôùp laøm vaøo baûng con.
 40
 8
 32 
-
* Vaäy 40 – 8 = 32
Giôùi thieäu caùch thöïc hieän pheùp tröø 40 – 18;
B1: Giôùi thieäu pheùp tröø 40 – 18 töông töï caùc böôùc treân .
B2: Cho hs ñaët tính roài tính keát quaû.
- Hoïc sinh thöïc hieän töông töï caùc böôùc treân cuûa pheùp tröø 40 – 8.
+ 1 hs leân baûng thöïc hieän ñaët tính roài tính, caû lôùp laøm vaøo baûng con.
 40 
 18
 22 
-
	- Neâu caùch ñaët tính vaø 
 caùch tính.
Vaäy: 40 – 18 = 22.
Baøi 1:. tính 
- GV nêu yeâu caàu baøi 
- HS laøm vaøo bảng con. 1 em laøm treân baûng.
GV nhận xét
Baøi 3: 
HS ñoïc ñeà toaùn. vaø neâu yeâu caàu baøi toaùn.
 Tóm tắt bài toán
- Caû lôùp laøm vaøo vôû, 1 em laøm vaøo baûng phuï leân trình baøy.
GV nhận xét .
Baøi 2 :
- HS khá giỏi làm .
GV nhận xét .
4. Củng cố - dặn dò:
-HS nhắc lại nội dung bài học
-Nhận xét tiết học,
-chuẩn bị tiết sau .
TIẾT 4
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1 
Mĩ thuật :Vẽ quả ( quả dạng tròn)
MỤC TIÊU : HS nhận biết được hình dáng,
Màu sắc vẻ đẹp của một vài loại quả .
Biết cách vẽ quả dạng tròn .
Vẽ được hình một loại quả dạng tròn và vẽ màu theo ý thích .
HS khá giỏi : Vẽ được hình một vài loại quả dạng tròn và vẽ màu theo ý thích .
CHUẨN BỊ 
GV :Một số quả :Bưởi ,cam ,táo xoài .
HS:Vở tâp vẽ 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2 
Mĩ thuật: Vẽ tranh đề tài
 chân dung 
MỤC TIÊU :Tập quan sát ,nhận xét hình dáng ,đặc điểm của khuôn mặt người .
Biết cách vẽ chân dung đơn giản .
Vẽ được một tranh chân dung theo ý thích .
HS khá giỏi:Vẽ được khuôn mặt đối tượng,sắp xếp hình vẽ cân đối ,màu sắc phù hợp .
CHUẨN BỊ 
-GV:Một số tranh chân dung .
-HS: vở tập vẽ, chì, màu 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
tg
Hoạt động
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
1
4
5
5
20
5
1
2
3
4
5
6
1 oån ñònh 
2 KTBC: Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS
3 Bài mới : GT b ghi bảng 
Vẽ quả (quả dạng tròn )
Quan sát nhận xét
HS quan sát các loại quả và trả lời câu hỏi:
-Đây là quả gì ? Hình dạng của quả ?
-Màu sắc của quả ?
HS tìm một thêm một vài loại quả mà em biết :
Qủa xoài màu vàng .Qủa dưa lê màu trắng ngà 
Có nhiều loại quả có dạng hình tròn với nhiều màu phong phú .
Cách vẽ quả
(Hình.2 ,Bài 10,vở tập vẽ 1)
GV vẽ lên bảng:Vẽ hình bên ngoài trước quả dạng tròn thì vẽ hình gần tròn ( quả bí đỏ ), quả đu đủ có thể vẽ 2 hình tròn
Nhìn mẫu vẽ cho giống quả
Nhận xét màu của quả .
Thực hành
GV bày một số quả lên bàn .
HS chọn mẫu vẽ :Vẽ vào vở tập vẽ 1 
Vẽ màu theo ý thích .
Nhận xét đánh giá 
GV cùng HS nhận xét một số về hình bài về hình vẽ và màu sắc .
Bài của bạn nào đẹp? Em thích bài nào? Vì sao?
- GV khen ngợi những em có bài vẽ đẹp .
GDMT:yêu mến vẽ đẹp của cây trái .Có ý thức bảo vệ vẻ đẹp của thiên nhiên .
1 oån ñònh 
2 KTBC :Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS 
 Bài mới : GT b ghi bảng
Vẽ tranh chân dung 
 -Tìm hiểu về tranh chân dung.
- GV giới thiệu một số tranh chân dung và gợi ý để HS nhân xét:
-Tranh chân dung củ yếu là vẽ phần nào? ( chủ yếu là vẽ khuôn mặt,có thể vẽ khuôn mặt với phần thân hoặc toàn thân) 
-Tìm hiểu về các đặc điểm trên khuôn mặt: khuôn mặt tròn, trái xoan, 
-Những phần chính trên khuôn mặt: mắt, mũi, miệng.
-Vẽ tranh chân dung ngoài khuôn mặt còn vẽ gì nữa? ( cổ vai, một phần thân hoặc toàn thân) 
-Em hãy tả khuôn mặt ông, bà, cha, mẹ hoặc bạn bè?
GV tùy theo lời kể của HS có thể gợi tả thêm sự phong phú của khuôn mặt người.
Cách vẽ tranh chân dung
GV vừa hướng dẫn vừa thao tác mẫu: 
Vẽ khuôn mặt, vẽ cổ, vai
Vẽ tóc, mắt, mũi, miệng, tai
Vẽ màu 	
Thực hành
- HS nhắc lại cách vẽ
- HS thực hành cá nhân vẽ vào vở tập vẽ : vẽ chân dung bạn em và vẽ màu theo ý thích. 
- GV theo dõi và gợi ý kịp thời để các em vẽ hình cân đối, vẽ màu phù hợp.
 Nhân xét, đánh giá:
HS nhận xét một số bài vẽ về: hình vẽ, bố cục, màu sắc. Bài của bạn nào đẹp? Em thích bài nào? Vì sao?
- GV khen ngợi những em có bài vẽ đẹp 
Ngày soạn:
Ngày dạy: 
TIẾT 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
Hoc vần : Ôn tập
Mục tiêu :
. Đọc được các âm, vần ,các từ , câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 40
Viết được các vần , từ ngữ ứng dụng từ bài 1đến bài 40 .
Nói được tù 2 -3 câu theo các chủ đề đã học .
HS khá giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.
CHUẨN BỊ 
 Tranh sgk ,bảng ôn .
Sgk, vở tv, bảng con .
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
Toán: 11 trừ đi một số 11-5
-Mục tiêu: 
Bieát caùch thöïc hieän pheùp tröø daïng 11 – 5, laäp ñöôïc baûng 11 tröø ñi moät soá.
* Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tröø daïng 11 – 5.
* Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 ( a), Baøi 2, Baøi 4.
HS khá giỏi làm bài 3
CHUẨN BỊ 
GV: que tính, baûng caøi.
HS: que tính, baûng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
tg
Hoạt động
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
1
5
10
10
10
4
1
2
3
4
5
6
1 oån ñònh 
2 KTBC:2 hs ñoïc bài iu ,êu ,lưỡi rìu ,cái phễu
Đọc từ và câu ứng dụng:
Viết bảng con :iu ,êu ,lưỡi rìu cái phễu
- GV nhaän xeùt đđ 
3 Bài mới : GTB
Ôn tập
 GV viết một số âm vần lên bảng
n, m, t, y, u, oâ, i,a, p-ph, nh, g, gh, ng, g,nh,gi, qu, kh, th, tr, ch, s, d, ñ
vaàn: ia, ua, öa, oi, ai, oâi, ôi, uoâi, öôi, ui, öi, ay, aâ- aây
HS nhận diện vần (từ bài 1đến bài
40 giống nhau,khác nhau .
Phát âm, đánh vần
GV nhận xét
Hướng dẫn viết
GV viết mẫu lên bảng hướng dẫn quy trình .
HS viết bảng con 
GV nhận xét .
Dạy từ ngữ ứng dụng
GV viết lên bản một số từ ngữ 
 nhaø laù bia ñaù
 pha traø mua caù
 trí nhôù noâ ñuøa
 töôùi caây maøo gaø
HS tìm tiếng có vần mới ôn gạch chân 
Đánh vần ,đọc trơn từ ngữ ứng dụng( cá nhân,nhóm lớp)
GV giải nghĩa từ ngữ ứng dụng.
Đọc mẫu toàn bài
4 .Củng cố-Dặn dò:
HS nhắc lại bài
Nhận xét tiết học . 
-Chuaån bò baøi sau
1 oån ñònh 
-2 KTBC: 2 hs lên baûng ,cả lôùp laøm vaøo baûng con : x+9=30 
 5+x =20
GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
3 Bài mới : GT B ghi bảng
 11 trừ đi một số 11-5
HD hoïc sinh thöïc hieän pheùp tröø daïng 11 – 5 & laäp baûng tröø ( 11 tröø ñi moät soá )
GV hướng dẫn HS thao tác trên que tính 
1chục que tính và 1 que tính là mấy que tính ?
11 que tính lấy 5 que tính còn mấy que tính ?
Nêu phép tính tìm kết quả .
Viết kết quả vào phép tính .
11-5 = 6
HD đặt tính theo cột dọc 11-5 theo cột dọc 5 viết thẳng cột với 1 ở cột đơn vị
 Viết dấu phép tính rồi kẻ vạch ngang 
-
 11
 5 
 6
 11trừ 5 bằng 6 viết 6 thẳng cột với 1 và 5 
Lập bảng 11 trừ đi một số
=9
=8...
HS đọc thuộc và nêu tùng công thức
Bài 1: Tính nhẩm
- HS nêu yeâu caàu baøi
Cả lớp làm phiếu
1 em lên bảng làm
GV nhaän xeùt.
Baøi 2 : Tính.
 - HS ñoïc yeâu caàu baøi.
- Caû lôùp laøm bảng con, 1 em leân baûng laøm.
- Caû lôùp vaø giaùo vieân nhaän xeùt
Baøi 4: 
- HS ñoïc đề toán. toùm taét bài toán.
- Cả lớp laøm baøi vaøo vôû. 1 HS laøm bảng phụ ,lên trình bày.
- Caû lôùp vaø giaùo vieân nhaän xeùt
Baøi 3:HS khá giỏi làm 
GV nhaän xeùt.
 4 .Củng cố-Dặn dò:
HS nhắc lại bài
Nhận xét tiết học . 
-Chuaån bò baøi
TIẾT 2
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
Học vần: ( tieát 2)
I: MỤC TIÊU:
Đọc được các âm, vần ,các từ , câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 40
Viết được các vần , từ ngữ ứng dụng từ bài 1đến bài 40 .
Nói được tù 2 -3 câu theo các chủ đề đã học .
HS khá giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.
CHUẨN BỊ 
 Tranh sgk
Sgk, vở tv, bảng con ,bảng cài 
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
Tập đọc: Bưu thiếp
I: MỤC TIÊU: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài;Biết đọc liền mạch các từ,cụm từ trong câu .
-Bieát ngaét nghæ hôi sau các dấu câu ,giũa các cụm từ 
-Hieåu tác dụng của bưu thiếp ,cách viết bưu thiếp ,phong bì thư .(trả lời được các câu hỏi trong SGK ). 
HS bieát caùch vieát moät böu thieáp ñeå thaêm hoûi ngöôøi thaân .
CHUẨN BỊ 
- Moãi HS mang theo 1 böu thieáp + 1 phong bì thö
Baûng phuï vieát nhöõng caâu vaên ôû böu thieáp vaø phong bì ñeå höôùng daãn luyeän ñoïc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Tg
Hoạt động
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
1
5
10
6
8
7
3
1
2
3
4
5
6
7
 Ổn định :
KTBC :
-HS nhắc bài tiết 1
Phát âm ,đánh vần ,đọc trơn
-GV nhận xét .
3.Bài mới: GTB
Tiết2
Luyện tập
Luyện đọc
Luyện đọc các vần ở tiết 1
-HS lần luợt phát âm (cá nhân, nhóm ,lớp )
-Đọc từ ngữ ứng dụng (cá nhân, nhóm, lớp )
Ñoïc caâu öùng duïng:
 HS quan saùt tranh minh hoaï caâu öùng duïng :Đọc một số câu ứng dụng
VD :
 Chú bói cá nghĩ gì thế ?
Chú nghĩ về bữa trưa .
Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ôi tới từ đâu bay về
-Nhận biết tiếng có vần mới ôn 
 Đoïc caâu öùng duïng( cá nhân, nhóm, lớp) .
-GV Ñoïc maãu caâu öùng duïng
Luyện viết
 -HS viết vào vở 
Luyện nói
-HS luyện nói 2-3 câu theo chủ đđề đã học :Sẻ ,ri ,bói cá,le le
 HS ñoïc teân baøi luyeän noùi
Sẻ, ri , bói cá ,le le
- GV ñaët caâu hoûi gôïi yù döïa vaøo noäi dung tranh. 
-Tranh veõ gì?
-Chim Boùi Caù, le le soáng ôû ñaâu? Noù thích aên gì?
- Chim seû vaø chim ri thích aên gì?Noù soáng ôû ñaâu?
- Trong soá caùc con chim naøy con chim naøo bieát hoùt? Hoùt coù hay khoâng?
-HS khaù gioûi keå ñöôïc 2-3 ñoaïn truyeän theo tranh.
GV nhaän xeùt.
4.Cuûng coá- Daën doø:
-HS nhắc lại bài
-Nhận xét tiết học 
-Chuẩn bị tiết 
1.Ổn định:
-2.KTBC: 3 HS ñoïc 3 ñoaïn cuûa truuyeän saùng kieán cuûa beù Haø vaø traû lôøi caâu hoûi.
GV nhaän xeùt ghi ñieåm
3. Bài mới: GTB – ghi bảng
Bưu thiếp
Luyện đọc 
GV đọc mẫu
-HS đọc kết hợp giải nghĩa từ
a) Đọc từng câu:
- HS đọc nối tiếp; đọc đúng một số từ khó
b) Đọc từng đoạn trước lớp
- HS đọc nối tiếp
Giải nghĩa một số từ ngữ
c) Đọc từng đoạn trong nhóm
d- Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm,
Tìm hieåu baøi
HS ñoïc thaàm trả lời câu hỏi .
1.Böu thieáp ñaàu laø cuûa ai göûi cho ai? Göøi ñeå laøm gì?( cuûa chaùu göûi cho oâng baø. göûi ñeå chuùc möøng oâng baø nhaân dòp naêm môùi.)
2.Böu theáp thöù hai laø cuûa ai göûi cho ai? Göûi ñeå laøm gì? ( Cuûa oâng baø göûi cho chaùu. Göûi ñeå baùo tin oâng baø ñaõ nhaän ñöôïc teát cuûa chaùu vaø chuùc teát chaùu.)
3.Böu theáp duøng ñeå laøm gì?( -Ñeå chuùc möøng, thaêm hoûi, baùo tin töùc. )
* Haõy vieát moät böu thieáp.. 
- HD hoïc sinh caàn vieát ngaén goïn.
- Ghi roõ ñòa chæ ngöôøi nhaän. - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi.
- HS vieát böu thieáp vaø phong bì thö
- HS noái nhau ñoïc baøi .
Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt.
4. Củng cố - dặn dò:
-HS nhắc lại nội dung bài học
-Nhận xét tiết học,
-chuẩn bị tiết sau .
TIẾT 3
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
Toán :Phép trừ trong phạm vi 4 
Mục tiêu:
- Thuoäc baûng tröø vaø bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 4; bieát moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø.
-Thực hiện các BT 1(cột 1,2 ),BT 2 .BT3
 -HS biết vận dụng vào đời sống hằng
II. CHUAÅN BÒ:
-Boä ñoà duøng hoïc taäp toaùn lôùp 1
-Moâ hình phuø hôïp vôùi baøi hoïc.
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
Chính tả :Ngày lễ
Mục tiêu:
-Cheùp chính xaùc, trình baøy ñuùng bài chính tả Ngày lễ . 
-Laøm ñöôïc BT2; BT(3) a.
-HS trình baøy baøi vieát saïch ñeïp. 
II. CHUAÅN BÒ
Baûng phụ vieát saün ñoaïn vaên caàn cheùp.
Baûng phụ vieát noäi dung baøi taäp 2, 3. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
tg
Hoạt động
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
1
4
10
7
7
7
4
1
2
3
5
6
7
8
. OÅn ñònh: 
KTBC :2HS lên bảng làm,cả lớp
 laøm baûng con
2-1=1 , 3-1=2 , 3-1-1=1
GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
3.Baøi môùi:GTB ghi bảng
Phép trừ trong phạm vi 4
- Giôùi thieäu pheùp trừ, baûng trừ trong phaïm vi 4
-Höôùng daãn pheùp trừ 4-1=3
HS quan saùt moâ hình vaø neâu bài toán : Treân caây coù 4 quaû taùo ruïng maát 1 quaû taùo. Hoûi coøn laïi bao nhieâu quaû taùo?
GV chæ vaøo moâ hình vaø neâu: Coù 4 quaû taùo ruïng 1 quaû taùo coøn laïi 3 quaû taùo. Boán bôùt 1 coøn ba. Ta vieát pheùp tính nhö sau 4-1=3 goïi HS ñoïc.
-Höôùng daãn pheùp tröø:4-2=2
HS quan saùt moâ hình vaø neâu bài toán : Coù 4 hình tam giaùc bôùt ñi 2 hình tam giaùc . Hoûi coøn laïi coøn maáy hình tam giaùc.
- Coù4 hình tam giaùc bôùt ñi 2 hình coøn laïi 2 hình tam giaùc.
Chæ vaøo moâ hình vaø neâu: Boán bôùt 2 coøn hai. Ta vieát nhö sau: 4-2=2
Goïi HS ñoïc
*Höôùng daãn pheùp tröø 4-3=1 töông töï nhö 4-2=2, 4-1=3
Goïi HS ñoïc baûng tröø trong phaïm vi 4: 4-1=3
 4-2=2
 4-3=1
Höôùng daãn HS nhaän bieát moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø 3+1=4 2+2=4 
 1+3=4 4-2=2
 4-1=3 
 4-3=1 
Baøi 1: Tính
GV nêu yeâu caàu baøi taäp.
1 HS leân baûng lôùp laøm Cả lớp làm phiếu 
GV nhận xét .
Baøi 2: Tính
GV nêu yeâu caàu baøi taäp.
Cả lớp laøm vở
3 HS lên bảng sửa bài
GV nhận xét
Baøi 3: Vieát pheùp tính thích hôïp
HS quan saùt tranh neâu baøi toaùn.
1 HS leân baûng vieát pheùp tính 
Cả lớp làm bảng con
Củng có dặn dò 
-HS nhắc lại bài
-Nhận xét tiết học 
-Chuẩn bị tiết sau
Ổn định :
KTBC: GV nhaän xeùt baøi kieåm tra tieát kieåm tra giöõa kì I.
Bài mới: GTB ghi bảng
Ngày lễ
HD HS chuaån bò:
- GV treo baûng phuï ñaõ vieát ñoaïn vaên, roài ñoïc ñoaïn vaên.
2HS đọc bài chính tả 
Chæ vaøo baøi chính taû ( ngaøy ..). 
nhöõng chöõ naøo trong teân caùc ngaøy leã ñöôïc vieát hoa? (Chöõ ñaàu cuûa moãi boä phaän teân. )
- Hoïc sinh phaùt hieän tieáng khoù vaø luyeän vieát vaøo baûng con: haèng naêm, Quoác teá, lao ñoäng,
HS cheùp baøi vaøo vôû chính taû.
- HS töï chöõa loãi, gaïch chaân nhöõng tieáng vieát sai baèng buùt chì roài vieát tieáng ñuùng ra leà loãi.
GV theo doõi, uoán naén.
Chaám baøi, nhaän xeùt.
HD hoïc sinh laøm baøi taäp.
Baøi 2 :Ñieàn vaøo choã troáng c hay k 
1 hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi.
- 1 hoïc sinh leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû. con caù, con kieán, caây caàu, doøng keânh
.GVnhận xét
Baøi 3 a: Ñieàn vaøo choã troáng; L hay n?
- 2 nhoùm leân bảng làm. 
* lo sôï, aên no, hoa lan, thuyeàn nan
- Caû lôùp vaø giaùo vieân nhaän xeùt.
Củng có dặn dò :
-HS nhắc lại bài
-Nhận xét tiết học 
Chuẩn bị tiết sau .
TIẾT 4
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1:
Thủ công:Xé ,dán hình con gà con
 (tiết 1)
I/ Muïc tieâu :
-Bieát caùch xeù, daùn hình con gà con .
 Xeù daùn ñöôïc hình con gà con ,ñöôøng xeù có thể bò raêng cöa .hình daùn tương đối phaúng.mỏ, mắt ,chân gà có thể dùng bút màu để vẽ .
-Với HS khéo tay :
 - xé , dán được hình con gà con . Đường xé ít răng cưa . hình dán phẳng .Mỏ mắt gà có thể dùng bút màu để vẽ .
- Có thể xé được thêm hình con gà con có hình dạng , kích thước, màu sắc khác . 
Có thể kết hợp vẽ trang trí con gà con .
Chuẩn bị 
-G V:baøi maãu
HS:ø giaáy maøu +giaáy traéng ,hồ
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
Thủ công:Gấp thuyền phẳng đáy có mui (tiết 2)
I/ Muïc tieâu
-Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui .
Gấp được thuyền phẳnng đáy có mui .
- Caùc neáp gaáp töông ñoái phẳng, thaúng.
-Vôùi HS kheùo tay: Gaáp ñöôïc thuyền phẳng đáy có mui Hai mui thuyền cân đối.
 Caùc neáp gaáp thaúng phaúng. 
-Hoïc sinh höùng thuù vaø yeâu thích gaáp hình.
Chuẩn bị
- Mẫu Thuyền phẳng đáy có mui
Quy trình gấp Thuyền phẳng đáy có mui .Giấy màu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
tg
Hoạt động
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
1
4
10
20
5
1
2
3
4
5
1 oån ñònh 
2 KTBC: Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS
3 Bài mới : GT b ghi bảng 
Xé dán hình con gà con 
Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.
GV cho HS quan sát bài mẫu vaø ñaët caâu hoûi veà ñaëc ñieåm hình daùngmàu sắc của con gaø.
 HS neâu ñaëc ñieåm khaùc nhau giöõa gaø troáng, gaø maùi, gaø con
Höôùng daãn maãu:
Xeù hình thaân gaø: Duøng moät tôø giaáy maøu vaøng laät maët sau ñaùnh daáu HCN vaø xeù khoûi tôø giaáy maøu. Xeù 4 goùc cuûa tôø giaáy chænh söûa cho gioáng hình thaân gaø. Laät maët maøu cho HS quan saùt.
* Xeù hình ñaàu gaø: 
Ñeám oâ ñaùnh daáu veõ vaø xeù moät hình vuoâng tuyø theo kích côõ cuøng maøu thaân gaø. Xeù 4 goùc hình vuoâng chænh söûa sao cho gioáng hình ñaàu gaø.
* Xeù hình ñuoâi gaø:
Veõ vaø xeù hình vuoâng 4 oâ xeù rôøi khoûi tôø giaáy sau ñoù veõ hình tam giaùc vaø xeù khoûi tôø giaáy maøu.
* Xeù moû maét, chaân gaø.
Moû, maét,chân gà có thể ø duøng buùt maøu ñeå veõ.
* GV daùn caùc boä phaän treân thaønh hình con gaø con theo thöù töï. Thaân gaø – ñaàu gaø- vẽ mỏ ,mắt chân gà.
- GV höôùng daãn vaø cho HS thöïc haønh treân giaáy nhaùp.
Höôùng daãn vaø giuùp ñôõ HS.
Củng cố- Dặn dò
Nhận xét tinh thần học tâp ,kĩ năng thực hiện .
Nhận xét tiết học 
Chuẩn bị tiết sau .
1 oån ñònh 
2 KTBC: Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS
3 Bài mới : GT b ghi bảng
Gấp Thuyền phẳng đáy có mui (tiết 2)
Höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh 
Gấp thuyền phẳng đáy có mui
- HS nhắc laïi quy trình Gấp thuyền phẳng đáy có mui
Bước 1: Gấp tạo mui thuyền
Bước 2 : gấp các nếp gấp cách đều .
Bước 3:Gấp tạo thân và mũi thuyền .
Bước 4:Tạo thuyền phẳng đáy có mui.
Thöïc haønh:
HS thöïc haønh Gấp thuyền phẳng đáy có mui
- GV theo doõi, quan saùt giuùp ñôõ h S .
HS có thể kết hợp vẽ trang trí hai bên mạn thuyền
- HS trình baøy saûn phaåm
- Töï nhaän xeùt ñaùnh giaù,choïn saûn phaåm yeâu thích. 
- GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa hoïc sinh.
- Tuyeân döông hoïc sinh coù saûn phaåm ñeïp, saùng taïo.
Củng cố- Dặn dò
Nhận xét tinh thần học tâp của hs
Nhận xét tiết học 
Chuẩn bị tiết sau .
Ngày soạn :
Ngày dạy :
TIẾT 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
Hoc vần : KTGHKI
Mục tiêu :
CHUẨN BỊ 
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
Toán: 31 - 5
-Mục tiêu: 
Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 31 – 5.
* Bieát giaûi baøi toaùn coù moät pheùp tröø daïng 31 – 5.
* Nhaän bieát giao ñieåm cuûa hai ñoaïn thaúng.
* Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 ( doøng 1), Baøi 2 ( a,b), Baøi 3, Baøi 4.
HS biết vận dụng vào thực tế.
CHUẨN BỊ 
GV: que tính, baûng caøi.
HS: que tính, baûng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
tg
Hoạt động
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
1
5
1
2
1 oån ñònh 
2 KTBC: 
3 Bài mới : 
4 .Củng cố-Dặn dò:
HS nhắc lại bài
Nhận xét tiết học . 
-Chuaån bò baøi sau
1 oån ñònh 
-2 KTBC: 2 hoïc sinh ñoïc laïi baûng 11trừ đi một số.3 HS làm BT3
GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3 Bài mới : GT b ghi bảng
 31-5
Toå chöc hs tìm keát quaû pheùp tröø: 31 – 5.
GV neâu: Coù 31 que tính laáy bôùt 5 que tính coøn laïi bao nhieâu que tính? Muoán bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta laøm NTN?
Hoïc sinh thöïc haønh laáy 31 tröø 5 baèng 26 que tính.
- 1 em leân baûng ñaët tính roài tính, neâu caùch tính. Caû lôùp laøm baûng con.
 31
 5
 2 6
- 
 .1 khoâng tröø ñöôïc 5, laáy 
 11 tröø 5 baèng 6, vieát
 6, nhôù 1
 . 3 tröø 1 baèng 2, vieát 2.
Vaäy 31 – 5 – 26.
Bài 1: Tính 
-GV nêu yeâu caàu baøi
- Caû lôùp laøm phiếu, 1 em leân baûng laøm.
GV nhaän xeùt.
Baøi 2 : 
GV nêu yeâu caàu baøi
- Caû lôùp laøm bảng con, 1 em leân baûng laøm.
GV nhaän xeùt.
Baøi 3: 
- HS ñoïc đề toán. toùm taét bài toán.
- Cả lớp laøm baøi vaøo vôû. 1 HS laøm bảng phụ ,lên trình bày.
- Caû lôùp vaø giaùo vieân nhaän xeùt
Baøi 4:
-GV nêu yeâu caàu baøi
-HS xem hình vẽ rồi trả lời
GV nhaän xeùt
4 .Củng cố-Dặn dò:
HS nhắc lại bài
Nhận xét tiết học . 
-Chuaån bò baøi
TIẾT 2
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1:
Hoc vần : KTGHKI
I: MỤC TIÊU:
CHUẨN BỊ 
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
Tập viết: Chữ hoa H
-Mục tiêu: 
-Vieát ñuùng chöõ hoa H ( 1 doøng côõ vöøa , 1 doøng côõ nhoû) , chöõ vaø caâu öùng duïng : Hai( 1 doøng côõ vöøa , 1 doøng côõ nhoû ) ,Hai sương một nắng ( 3 laàn )
-HS khaù , gioûi vieát ñuû caùc doøng ( taäp vieát ôû lôùp ) .
-Hoïc sinh vieát ñeïp, ñeàu chöõ caùi vaø caâu öùng duïng.
CHUẨN BỊ 
Maãu chöõ hoa H
Baûng phuï vieát saün maãu chöõ côõ nhoû treân doøng keû li: Hai1 doøng. Hai sương một nắng 2 doøng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Tg
Hoạt động
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
 Ổn định :
KTBC :
-.
3.Bài mới: GTB
Tiết2
Cuûng coá- Daën doø:
-HS nhắc lại bài
-Nhận xét tiết học 
-Chuẩn bị tiết 
1 oån ñònh 
2 KTBC: Kieåm tra phaàn vieát baøi oân taäp cuûa hoïc sinh.
GV nhận xét
3 Bài mới : GT b ghi bảng .
Chữ hoa H
HD vieát chöõ hoa.
 HD HS quan saùt vaø nhaän xeùt chöõ H
- GV treo maãu chöõ leân baûng.
-HS quan saùt, nhaän xeùt
+ Chöõ hoa H cao maáy li ?
+ Chöõ hoa H goàm maáy neùt ?
- GV hướng daãn caùch vieát.
- GV vöøa vieát maãu treân baûng vöøa neâu laïi caùch vieát.
- Hoïc sinh taäp vieát treân baûng con: H
HD vieát caâu öùng duïng
Hai sương một nắng
- Giuùp hoïc sinh hieåu caâu öùng duïng.
-Hoïc sinh quan saùt vaø neâu nhaän xeùt veà:
+ Ñoä cao caùc chöõ caùi.
+ Caùch ñaët daáu thanh.
+ khoaûng caùch giöõa caùc chöõ.
- GV vieát maãu chöõ :Hai
HS taäp vieát chöõ Hai vaøo baûng con .
-Hướng dẫn viết vở
HS viết bài vào vở
GV chấm bài nhận xét .
Củng cố -Dặn dò:
2 HS nhaéc laïi caùc neùt chöõ H.
-Nhận xét tiết học 
-Chuẩn bị tiết sau .
TIẾT 3
NHÓM TRÌNH ĐỘ 1
 Toán: Luyện tập 
Mục tiêu: 
- Bieát laøm tính trừ trong phaïm vi các số đã học; Biết biểu thò tình huoáng trong hình veõ baèng pheùp tính thích hợp.
Thực hiện các BT 1 , BT 2( dòng1) BT 3,
BT 5 (a) 
-HS bieát aùp duïng trong cuoäc soáng hằng ngày.
II. CHUAÅN BÒ:
-Caùc nhoùm ñoà vaät, moâ hình phuø hôïp vôùi tranh veõ cuûa baøi hoïc.
-SGK ,bảng con ,vở toán .
NHÓM TRÌNH ĐỘ 2
Luyện từ và câu:Từ ngữ về họ hàng .Dấu chấm ,dấu chấm hỏi
Mục tiêu:
-Tìm ñöôïc m

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(59).doc