Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 23 - Trường tiểu Trà Lân

I/ MỤC TIÊU:

 - Đọc được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch; từ và câu ứng dụng.

 - Viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch.

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, thu hoạch.

II/ CHUẨN BỊ:

- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể: Nhà máy, cửa hàng, thu hoạch.

 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài oang, oăng

- Viết bảng con: áo choàng, luyến thoắng.

-GV nhận xét

 

doc 14 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 07/08/2018 Lượt xem 215Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 23 - Trường tiểu Trà Lân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u ứng dụng. 
	- Viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, thu hoạch.
II/ CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể: Nhà máy, cửa hàng, thu hoạch.
 III/ HOẠT ĐỘÏNG DẠY HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài oang, oăng
- Viết bảng con: áo choàng, luyến thoắng.
-GV nhận xét
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1 :
2.Bài mới:(1’)Giới thiệu vần oanh,oach 
HĐ.1 :(25’)a/ Dạy vần: oang
- Nhận diện vần: vần oan h được tạo nên từ oavà nh.
- So sánh oanh với oang.
- Cài :oanh
-Đánh vần : o – a – nh - oanh / oanh 
- Tiếng khoá: doanhï
Phân tích tiếng : doanhï
Cài : doanhï
Đánh vần: dờøø – oanh – doanh/ doanh ï 
Từ ngữ: doanh trại
b/ Dạy vần: oach ( tương tự)
So sánh: oach với oanh.
* / Giải lao. 2’
c/. Đọc từ ứng dụng:
 khoanh tay kế hoạch
 mới toanh loạch soạch
-Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc
- Tìm tiếng có vần mới ngoài bài
HĐ.2:(10’) Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu: 
 oanh, oach, doanh trại, thu hoạch.
HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò
Đọc lại toàn bài trên bảng
Tiết 2 :
HĐ.1 :(15’) a/Luyện đọc :
- Đọc bài bảng lớp
- Đọc Câu ứng dụng
Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng có âm mới học ?
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng :
 Chúng em tích cực thu gom giấy vụn...
 -Đọc SGK
HĐ,2:10’) Luyện nói :
Phát triển lời nói theo nội dung:
 Nhà máy, cửa hàng, thu hoạch.
H. Em thấy dùng để làm gì?
H.Doanh trại quân đội là nơi ai ở?
H. Em đã được đến thăm doanh doanh trại chưa?
H.Cửa hàng là nơi trao đổi mua bán gì?
 HĐ.3:(10’) Viết vở tập viết
HD viết – cách cầm bút
Chấm- nhận xét
HĐ,4 :(2’) Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học
Về xem trước bài: oat, oăt.
-Quan sát
- giống: đều có âm oa
- Khác: oanh kết thúc bằng âm nh
- Cài: oanh
Đánh vần đồng thanh, nhóm, cá nhân
-tiếng doanh có âm d đứng trước.... 
- cài: doanhï
-Đánh vần ( cá nhân – đồng thanh)
-Lớp đọc
- Đọc trơn từ ngữ khoá
- Giống nhau: bắt đầu bằng âm oa
- Khác: oach kết thúc bằng âm ch.
-Đọc thầm
- Gạch chân tiếng có vần mới
- Đọc (Cá nhân – đồng thanh)
HS tìm
HS quan sát
- viết trên không bằng ngón trỏ
- Viết bảng con :
Đọc lại bài tiết 1
( cá nhân – đồng thanh)
Thảo luận và trả lời :
- hoạch
Đọc câu ứng dụng
( Cá nhân – đồng thanh)
Đọc SGK ( cá nhân – đồng thanh)
Quan sát và Thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
Các nhóm bổ sung
-HS viết vào vở
oanh, oach, doanh trại, thu hoạch.
TO¸N: VÏ §O¹N TH¼NG Cã §é DµI CHO TR¦íC 
 I.MơC TI£U: 
 - BiÕt dïng th­íc cã chia v¹ch x¨ng- ti mÐt vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc d­íi 10 cm. 
 - BiÕt bµi gi¶i gåm : c©u lêi gi¶i, phÐp tÝnh, ®¸p sè.
 II. CHUÈN BÞ : 
 GV vµ HS sư dơng th­íc cã v¹ch chia thµnh tõng x¨ng ti mÐt. 
 III. HO¹T §éNG D¹Y HäC :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. KiĨm tra : HS thùc hiƯn vµo b¶ng con 
 - NhËn xÐt .
 2. Bµi míi : 
H§.1(16’) HD häc sinh thùc hiƯn c¸c thao t¸c vÏ ®o¹n th¼ng ...
- §Ỉt th­íc cã v¹ch x¨ng-ti – mÐt lªn b¶ng tay tr¸i gi÷ th­íc; tay ph¶i cÇm phÊn chÊm 1 ®iĨm trïng v¹ch 0, chÊm 1 ®iĨm trïng víi v¹ch 4
- Dïng phÊn nèi ®iĨm ë v¹ch 0 víi ®iĨm ë v¹ch 4, th¼ng theo mÐp th­íc.
- NhÊc th­íc ra, viÕt A bªn ®iĨm ®Çu, viÕt B bªn ®iĨm cuèi cđa ®o¹n th¼ng. Ta ®· vÏ ®­ỵc ®o¹n th¼ng AB cã ®é dµi 4 cm. 
 H§. 2 (20’) Thùc hµnh : 
Bµi 1: GV h­íng dÉn HS vÏ c¸c ®o¹n th¼ng 
Bµi 2 : Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau 
§o¹n th¼ng AB : 5 cm
§o¹n th¼ng AB : 3 cm
C¶ hai ®o¹n th¼ng : ... cm ?
Bµi 3: VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AB,CD cã ®é dµi nªu trong bµi 2.
ChÊm ch÷a bµi
3. DỈn dß: VỊ häc vµ lµm l¹i c¸c bµi tËp
2 cm + 3cm = 5cm 6 cm – 2cm = 4 cm 
 14 cm + 5 cm = 19 cm
 A B
 • •
 4 cm
- HS nªu bµi to¸n vµ tù gi¶i
§o¹n th¼ng AB dµi 5 cm, ®o¹n th¼ng BC dµi 3cm. Hái c¶ hai ®o¹n th¼ng dµi bao nhiªu x¨ng ti mÐt?
 Bµi gi¶i
 C¶ hai ®o¹n th¼ng dµi lµ.
 5 + 3 = 8 ( cm)
 §¸p sè: 8 cm
HS tù vÏ.
 5 cm 3 cm
 • • •
 A B C
 •
 5 cm 3 cm 
 • • 
 Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010
TIẾNG VIỆT OAT - OĂT
I/ MỤC TIÊU:
	- Đọc được : oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt; Từ và đoạn thơ ứng dụng. 
	- Viết được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt.
- Luyện nói 2 -4 câu theo chủ đề: Phim hoạt hình .	
II/ CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng, luyện nói: Phim hoạt hình .
III/ HOẠT ĐỘÏNG DẠY HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài :ôn tập
- Viết bảng con: đón tiếp, ấp trứng.
-GV nhận xét
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1 :
2.Bài mới:(1’)Giới thiệu vần oat, oăt
HĐ.1 :(25’)a/ Dạy vần: oat
- Nhận diện vần vần oat được tạo nên từ oa và t
- So sánh oat với oang
- Cài :oang
-Đánh vần : o – a – oang / oang 
- Tiếng khoá: hoạt
Phân tích tiếng : hoạt
Cài : hoạt
Đánh vần: hờøø – oat – hoat - nặng – hoat/ hoạtï 
Từ ngữ: hoạ sĩ
b/ Dạy vần: oăt ( tương tự)
So sánh: oăt với oat.
* / Giải lao. 2’
c/. Đọc từ ứng dụng:
 lưu loát chích choè
 đoạt giải nhọn hoắt
-Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc
- Tìm tiếng có vần mới ngoài bài
HĐ.2:(10’) Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu: 
 oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt.
HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò
Đọc lại toàn bài trên bảng
Tiết 2 :
HĐ.1 :(15’) a/Luyện đọc :
- Đọc bài bảng lớp
- Đọc Câu ứng dụng
Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng có âm mới học ?
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng :
Thoắt một cái,Sóc bông đã leo lên....
-Đọc SGK
HĐ,2:10’) Luyện nói :
Phát triển lời nói theo nội dung:
 Phim hoạt hình .
H. Em thấy cảnh gì ở trong tranh?
H. Trong cảnh đó em thấy những gì?
H. Có ai ở trong cảnh? Họ đang làm gì?
 HĐ.3:(10’) Viết vở tập viết
HD viết – cách cầm bút
Chấm- nhận xét
HĐ,4 :(2’) Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học
Về xem trước bài: ôn tập.
-Quan sát
- giống: đều có âm oa
- Khác: oang kết thúc bằng âm ng
- Cài: oang
Đánh vần đồng thanh, nhóm, cá nhân
-tiếng hoạt ï có âm h đứng trước.... 
- cài: hoạt
-Đánh vần ( cá nhân – đồng thanh)
-Lớp đọc
- Đọc trơn từ ngữ khoá
- Giống nhau: bắt đầu bằng âm oa
- Khác: oăt kết thúc bằng âm e.
-Đọc thầm
- Gạch chân tiếng có vần mới
- Đọc (Cá nhân – đồng thanh)
HS tìm
HS quan sát
- viết trên không bằng ngón trỏ
- Viết bảng con :
Đọc lại bài tiết 1
( cá nhân – đồng thanh)
Thảo luận và trả lời :
 - thoắt, hoạt 
Đọc câu ứng dụng
( Cá nhân – đồng thanh)
Đọc SGK ( cá nhân – đồng thanh)
Quan sát và Thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
Các nhóm bổ sung
-HS viết vào vở
oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt.
	TOÁN:	LUYỆN TẬP CHUNG.
	I. MỤC TIÊU:
 - Có kĩ năng đọc, viết, đếm các số đến 20; biết công ( không nhớ) các số trong phạm vi 20
 - Biết giải bài toán. 
 II. CHUẨN BỊ:
	 - HS : Th­íc chia tõng x¨ng-ti-met
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. KiĨm tra : 
 VÏ ®o¹n th¼ng 6 cm
 - NhËn xÐt .
2. Bµi míi : (33’) LuyƯn tËp chung 
 Bµi 1: §iỊn sè tõ 1 ®Õn 20 vµo « trèng
Gäi HS nªu
Bµi 2: §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng
- H­íng dÉn häc sinh ®iỊn .
Líp nhËn xÐt
Bµi 3: Cho HS ®äc bµi to¸n 
- ch÷a bµi vµ nªu b»ng lêi .
3. DỈn dß: vỊ lµm bµi tËp cßn l¹i
- .HS vÏ ®o¹n th¼ng dµi 6cm vµo b¶ng con 
 HS ®iỊn vµo vë
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HS tÝnh ®iỊn kÕt qu¶.
 - Lµm vµo vë 
 Bµi gi¶i
 Hép ®ã cã sè bĩt lµ:
 12 + 3 = 15 ( bĩt)
 §¸p sè: 15 bĩt
 ĐẠO ĐỨC: ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH. (T1)
I.Mục tiêu:
- Nêu được một số quy định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông địa phương.
- Nêu được ích lợi của việc đi bộ đúng quy định.
- Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
 II.Chuẩn bị: 
-Tranh BT1/ 33 
-Học sinh chuẩn bị giấy , bút chì , bút màu.
III. Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 2.Bài cũ :(5’)
 -Muốn có nhiều bạn quý mến mình thì em phải cư xử với bạn như thế nào khi cùng học cùng chơi ?
-Nhận xét. 
3.Bài mới: Giới thiệu bài :
 HĐ.1(8’) -GV treo tranh1 và 2, thảo luận 
H.Ở thành phố đi bộ phải đi ở phần đường nào?
H. Ở nông thôn khi đi bộ phải đi ở phần đường nào ?
 KL: Ỏ nông thôn cần đi sát lề đường. Ở thành phố cần đi trên vỉa hè...
HĐ.2: (10’)HS làm bài tập 2.
Trong các tranh dưới đây, em thấy bạn nào đi bộ đúng quy định.
Một số HS trình bày kết quả
- Lớp nhận xét bổ sung.
HĐ.3:(10’) Trò chơi “ qua đường”
GV vẽ sơ đồ ngã tư có vạch quy định dành cho người đi bộ, ...
GV phổ biến luật chơi ..... 
3. Dặn dò: (2’) Nhớ đi sát lề đường phía bên tay phải.
- HS trả lời
- HS quan sát, thảo luận 
- Phần đường dành cho người đi bộ
- Đi sát vào lề đường phía bên phải
Quan sát, thảo luận nhóm đôi
- Tranh 1 : đi bộ đúng quy định
- Tranh 2 : Bạn nhỏ chạy ngang qua đường là sai quy định.
- Tranh 3 : Hai bạn sang đường đi đúng 
quy định.
Lớp chia 3 nhóm 
Các nhóm tiến hành trò chơi
Lớp nhận xét khen các nhóm có bạn đi đúng quy định
 Thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2010 
TIẾNG VIỆT 	ÔN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
	- Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 91 đến bài 97. 
	- Viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 91 đến bài 97 
 - Nghe hiểu và kể được đoạn truyện theo tranh truyện kể: Chú gà trống khôn ngoan.
II/ CHUẨN BỊ:
- Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể: Chú gà trống khôn ngoan.
 III/ HOẠT ĐỘÏNG DẠY HỌC:
1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài oat, oăt
- Viết bảng con: lưu loát, chỗ ngoặt.
-GV nhận xét
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2.Bài mới:(2’) ôn tập
HĐ.1:(33’) a/ Ôân các vần vừa học
GV ghi các vần vừa học trong tuần
b/ Ghép âm thành vần .
Ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn
* Giải lao
c/ Đọc từ ngữ ứng dụng.
 Khoa học, ngoan ngoãn, khai hoang.
- Tìm tiếng có vần mới
d/ HD viết bảng :
 GV viết mẫu: ngoan ngoãn, khai hoang.
Sửa sai cho học sinh
-HS đọc lại toàn bài 
 Tiết 2
HĐ.1(10’) Luyện đọc.
-Đọc bài bảng lớp
- Đọc câu ứng dụng: Hoa đào ưa rét
 Lấm tấm mưa bay... 
- Đọc bài sgk
HĐ.2(13’) Kể chuyện : 
Chú gà trống khôn ngoan.
 GV kể toàn bộ câu chuyện kèm theo tranh minh hoạ
- Hướng dẫn HS kể chuyện
+ HS khá giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.
 H.Con cáo nhìn lên cây thấy gì?
 H. Cáo đã nói gì với gà trống?
 H. Gà trống đã nói gì với cáo?
 H.Nghe gà trống nói xong cáo đã làm gì?
 HĐ.3(7’)Luyện viết.
 Hướng dẫn viết
 Chấm bài, nhận xét
HĐ.4:(2’) Củng cố – dặn dò.
- Nhận xét lớp học
Đọc lại bài , xem trước bài sau
- Đọc đồng thanh, nhóm, cá nhân
 -HS ghép và đọc các chữ
- Đọc nhóm, cá nhân, cả lớp
- HS tìm
Quan sát GV viết
- HS viết bảng con
 Đọc theo hướng dẫn của GV
- Đọc nhóm, cá nhân, cả lớp
-HS chú ý lắng nghe
- HS kể chuỵên theo nội dung từng tranh
Tranh 1: ...... thấy con gà trống.
Tranh 2: .... anh đang nghĩ gì thế. 
Tranh 3:Có hai con chó săn đang.... 
Tranh 4: Cáo cụp đuôi chạy thẳng...
- HS viết vở tập viết
 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI:	 CÂY HOA.
I.Mục tiêu : 
- Kể tên và nêu ích lợi của một số cây hoa. 
- Chỉ được rễ, thân, , lá, hoa của cây hoa.
II.Đồ dùng dạy học:
GV và HS đêm một số cây hoa đến lớp.
Hình ảnh các cây hoa trong bài 23 SGK. 
 III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. KiĨm tra : sù chuÈn bÞ cđa häc sinh - NhËn xÐt .
2. Bµi míi :giíi thiƯu
 H§.1: Cho HS quan s¸t c©y hoa 
 - Cho häc sinh quan s¸t c©y hoa.
- ChØ ®©u rƠ , th©n , l¸, hoa cđa c©y hoa em mang tíi líp? .
- C¸c b«ng hoa cã ®Ỉc ®iĨm g× mµ ai cịng thÝch nh×n thÝch ng¾m?
- So s¸nh c¸c lo¹i hoa ®Ĩ t×m thÊy sù kh¸c nhau vỊ mµu s¾c....
KL :Cã nhiỊu loµi, mçi loµi hoa cã mµu s¾c, h­¬ng th¬m .... 
H§. 2: Lµm viƯc víi SGK
 H. KĨ tªn c¸c loµi hoa cã trong bµi 23 SGK.
H. KĨ tªn c¸c loµi hoa kh¸c mµ em biÕt?
H. Hoa ®­ỵc dïng ®Ĩ lµm g×?
KL : Ng­êi ta trång hoa ®Ĩ lµm c¶nh, trang trÝ, lµm n­íc hoa....
H§.3(8’) Trß ch¬i “ §è b¹n hoa g×”
- GV ®­a hoa cho b¹n ®ã vµ b¹n ph¶i nãi ®­ỵc hoa g×?
- Nhãm nµo ®o¸n nhanh ®ĩng lµ th¾ng
3. DỈn dß:- GV nhËn xÐt giê .
 Quan s¸t tr­íc c©y gç. 
- HS để các cây hoa lên bàn .
- Quan s¸t c©y hoa, tr¶ lêi .
- Hs chØ vµo tõng bé phËn cđa c©y hoa.
- Cã mµu s¾c, h­¬ng th¬m, h×nh d¸ng.
HS quan s¸t tranh (theo cỈp)
- Hoa hång, hoa d©m bơt, hoa mua, hoa loa kÌn. 
- HS kĨ
kĨ- -Hoa ®­ỵc lµm c¶nh trang trÝ
Mçi tỉ cư mét b¹n lªn ch¬i, dïng kh¨n bÞt m¾t, dïng tay ®Ĩ sê, mịi ®Ĩ ngưi ®Ĩ ®o¸n 
 Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm2010 
 TOÁN: 	LUYỆN TẬP CHUNG	 .
I.Mục tiêu :
 	- Thực hiện được cộng, trừ nhẩm, so sánh các số trong phạm vi 20
 - Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước; 
 - Biết giải bài toán có nội dung hình học. 
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV vµ Hs chuÈn bÞ th­íc cã v¹ch x¨ng ti mÐt. 
III.Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. KiĨm tra : nªu c¸c b­íc gi¶i 1 bµi to¸n cã lêi v¨n 
- GV nhËn xÐt .
2. Bµi míi : (33’) luyƯn tËp 
 Bµi 1: TÝnh.
Lµm b¶ng con
Bµi 2: Lµm miƯng
Khoanh vµo sè lín nhÊt:
Khoanh vµo sè bÐ nhÊt:
Lớp nhận xét.
 Bài 3: Làm vở.
Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4 cm
- Chấm, nhận xét
Bài 4: Làm vở.
Đọc bài toán, viết tóm tắt rồi giải.
GV chÊm, ch÷a bµi
3. Dặn dò: Về làm lại các bài tập.
- Nªu 3 b­íc .
- NhËn xÐt .
- ®äc yªu cÇu.
12 + 3 = 15 15 + 4 = 19 8 + 2 = 10
15 – 3 = 12 19 – 4 = 15 10 – 2 = 8
11 + 4 + 2 = 17 19 – 5 – 4 = 10
- §äc yªu cÇu
 - 14 , 18 , 11 , 15
 - 17 , 13 , 19 , 10
HS dùng thước cm vẽ vào vở
 A B
 • •
 4 cm
 Tãm t¾t.
§o¹n th¼ng AB : 3 cm
§o¹n th¼ng BC : 6 cm
§o¹n th¼ng AC : ... cm ?
 Bµi gi¶i : 
§o¹n th¼ng AC dµi lµ : 
 3 + 6 = 9 ( cm )
 §¸p sè: 9 cm .
 TIẾNG VIỆT :	 UÊ - UY	 
 I/ MỤC TIÊU :
- Đọc được: uê, uy, uê, uy, bông huệ, huy hiệu; từ và các câu ứng dụng
- Viết được: uê, uy, bông huệ, huy hiệu.
- Luyện nói từ 2 -4 câu theo chủ đề : Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ các từ khoá: uê, uy, bông huệ, huy hiệu.
- Tranh minh hoạ phần luyện nói: Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Kiểm tra bài cũ : ( 5’) - Đọc và viết : khoa học, khai hoang .
 Nhận xét bài cũ
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Tiết 1 :
2.Bài mới:(1’)Giới thiệu vần: uê, uy.
HĐ.1 :(25’)a/ Dạy vần: uê.
- Nhận diện vần: vần uê được tạo nên từ u và ê
- So sánh uê vớ uơ.
- Cài: uê
-Đánh vần u – ê - uê / uê
- Tiếng khoá: huệ
Phân tích tiếng: huệ
Cài: huệ 
Đánh vần: hờ – uê – huê- nặng- huệ 
Từ ngữ: bông huệ
b/ Dạy vần: uy ( tương tự)
So sánh : uy với uê
* / Giải lao. 2’
c/. Đọc từ ứng dụng:
 cây vạn tuế tàu thuỷ 
 xum xuê khuy áo
-Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc
- Tìm tiếng có vần mới ngoài bài
HĐ.2:(10’) Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu : uê, uy, bông huệ, huy hiệu.
HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò
Đọc lại toàn bài trên bảng
 Tiết 2 :
HĐ.1 :(15’) a/Luyện đọc :
- Đọc bài bảng lớp
- Đọc Câu ứng dụng
Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng có âm mới học ?
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng :
 Cỏ mọc xanh chân đê
Dâu xum xuê nương bãi...
 -Đọc SGK
HĐ,2:10’) Luyện nói :
Phát triển lời nói theo nội dung : 
 Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay. 
- Em thấy gì trong tranh?
- Tàu thuỷ chạy trên đường nào ?
- Em đã được đi ô tô, tàu thuỷ, tàu hoả, máy bay chưa?
- Em đã đi phương tiện đó khi nào?
 HĐ.3:(10’) Viết vở tập viết
HD viết – cách cầm bút
Chấm- nhận xét
HĐ,4 :(2’) Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học
Về xem trước bài uơ, uya.
-Quan sát
- giống: Đều có âm u 
- Khác: uê có âm u đứng trước
- Cài: uê
Đánh vần đồng thanh, nhóm, cá nhân
-tiếng khoan có âm h đứng trước... 
- cài: huệ
-Đánh vần ( cá nhân – đồng thanh)
-Lớp đọc
- Đánh vần, đọc trơn từ ngữ khoá
- Giống nhau: bắt đầu bằng âm u 
- Khác: uy kết thúc bằng âm y
-Đọc thầm
- Gạch chân tiếng có vần mới
- Đọc (Cá nhân – đồng thanh)
HS tìm
HS quan sát
- viết trên không bằng ngón trỏ
- Viết bảng con :
Đọc lại bài tiết 1
( cá nhân – đồng thanh)
Thảo luận và trả lời :
- xuê
Đọc câu ứng dụng
( Cá nhân – đồng thanh)
Đọc SGK ( cá nhân – đồng thanh)
Quan sát và Thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
-Chóp núi là nơi cao nhất của ngọn núi
- HS tự trả lời
Các nhóm bổ sung
-HS viết vào vở: 
uê, uy, bông huệ, huy hiệu.
 Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2010 
TIẾNG VIỆT :	 UƠ - UYA 
 I/ MỤC TIÊU :
- Đọc được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya; từ và các câu ứng dụng
- Viết được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya.
- Luyện nói từ 2 -4 câu theo chủ đề : Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya.. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ các từ khoá: huơ vòi, đêm khuya.
- Tranh minh hoạ phần luyện nói: Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya.
1.Kiểm tra bài cũ : ( 5’) - Đọc và viết : xum xuê, khuy áo .
 Nhận xét bài cũ
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 Tiết 1 :
2.Bài mới:(1’)Giới thiệu vần: uơ, uya
HĐ.1 :(25’)a/ Dạy vần: uơ.
- Nhận diện vần: vần uơ được tạo nên từ u và ơ
- So sánh uơ vớ uy.
- Cài: uơ
-Đánh vần u – ơ - uơ / uơ
- Tiếng khoá: huơ
Phân tích tiếng: huơ
Cài: huơ 
Đánh vần: hờ– uơ – huơ / huơ 
Từ ngữ: huơ vòi
b/ Dạy vần: uya ( tương tự)
So sánh : uya với uơ
* / Giải lao. 2’
c/. Đọc từ ứng dụng:
 thuở xưa giấy pơ - luya 
 huơ tay phéc – mơ - tuya 
-Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc
- Tìm tiếng có vần mới ngoài bài
HĐ.2:(10’) Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu : uơ, uya,huơ vòi, đêm khuya.
HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò
Đọc lại toàn bài trên bảng
 Tiết 2 :
HĐ.1 :(15’) a/Luyện đọc :
- Đọc bài bảng lớp
- Đọc Câu ứng dụng
Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- Tìm tiếng có âm mới học ?
- Hướng dẫn đọc câu ứng dụng :
 Nơi ấy ngôi sao khuya 
Soi vào trong giấc ngủ....
 -Đọc SGK
HĐ,2:10’) Luyện nói :
Phát triển lời nói theo nội dung : 
 Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya.. 
- Cảnh trong tranh là cảnh của buổi nào trong ngày?
- Trong tranh em thấy các con vật đang làm gì ?
- Sáng mai, chiều tối em thường làm gì?
 HĐ.3:(10’) Viết vở tập viết
HD viết – cách cầm bút
Chấm- nhận xét
HĐ,4 :(2’) Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học
Về xem trước bài uân, uyên.
-Quan sát
- giống: Đều có âm u 
- Khác: uơ có âm u đứng trước.
- Cài: uơ
Đánh vần đồng thanh, nhóm, cá nhân
-tiếng huơ có âm h đứng trước... 
- cài: huơ
-Đánh vần ( cá nhân – đồng thanh)
-Lớp đọc
- Đánh vần, đọc trơn từ ngữ khoá
- Giống nhau: bắt đầu bằng âm u 
- Khác: uya kết thúc bằng âm a
-Đọc thầm
- Gạch chân tiếng có vần mới
- Đọc (Cá nhân – đồng thanh)
HS tìm
HS quan sát
- viết trên không bằng ngón trỏ
- Viết bảng con :
Đọc lại bài tiết 1
( cá nhân – đồng thanh)
Thảo luận và trả lời :
- khuya
Đọc câu ứng dụng
( Cá nhân – đồng thanh)
Đọc SGK ( cá nhân – đồng thanh)
Quan sát và Thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm trả lời
- Cảnh buổi sớm, buổi chiều, đêm khuya
- HS tự trả lời
Các nhóm bổ sung
-HS viết vào vở: 
uơ, uya,huơ vòi, đêm khuya.
TOÁN:	 CÁC SỐ TRÒN CHỤC
 I.Mục tiêu :
 	 - Nhận biết các số tròn chục.
	- Biết đoc, viết, so sánh các số tròn chục.
 - Học sinh làm thành thạo loại toán này.
II.Đồ dùng dạy học: 
	 GV vµ HS chuÈn bÞ que tÝnh.
 III. HO¹T §éNG d¹y häc: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bµi cị : Lµm b¶ng con
VÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi 5cm 
- NhËn xÐt. 
 2. Bµi míi :Giíi thiƯu bµi. 
a. H­íng dÉn häc sinh tù gi¶i bµi to¸n .
H§.1: (20’) Giíi thiƯu c¸c sè trßn chơc tõ (10 ®Õn 90).
- LÊy bã chơc que tÝnh, nãi” cãmotj chơc que tÝnh”
H. Mét chơc cßn gäi lµ bao nhiªu? 
- GV viÕt sè 10 lªn b¶ng.
b/ Hd häc sinh t­¬ng tù nh­ trªn tõ 10 cho ®Õn 90.
- HD ®Õm tõ 1 chơc ®Õn 9 chơc vµng­ỵc l¹i.
- Giíi thiƯu c¸c sè trßn chơc tõ 10 ®Õn 90 lµ sè cã hai ch÷ sè. 30 cã hai ch÷ sè lµ 3 vµ 0.
H§.2: (20’) Thùc hµnh.
Bµi 1: ViÕt theo mÉu.
HD c¸ch lµm bµi.
 Bµi 2: §iỊn c¸c sè trßn chơc
- H­íng dÉn ®iỊn theo SGK 
Bµi 3: , = ?
ChÊm, nhËn xÐt
4. DỈn dß:vỊ nhµ «n l¹i bµi
HS vÏ vµo b¶ng con
 - HS quan s¸t, Lµm theo GV
- Mét chơc que tÝnh lµ 10 que tÝnh
HS ®Õm c¸c sè trßn chơc theothø tù tõ 10 ®Õn 90 
HS nªu miƯng
Viªtsè
§äc sè
 20
Hai m­¬i
10
 m­êi
Ba chơc 
30
90
chÝnm­¬i
T¸m chơc 
80
70
B¶y m­¬i
Mét chơc 
10
C¸c sè cÇn ®iỊn:20, 30, 40, 60, 70, 90.
b)	80, 70, 50, 40, 30, 20.
-HS lµm vë.
 20..>. 10 40 ... 60
 30.... 40 60 .<.. 90
 50 ..>. 70 40 ..=. 40 90 .=.. 90
 SINH HOẠT TẬP THỂ
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. (20’) ¤n tiÕngviƯt phÇn vÇn tõ ®Çu SGK tËp 2 ®Õn hÕt phÇn vÇn.
 3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn qua : (10’) 
 - Lớp trưởng b¸o c¸o,tổng kết chung .
 - Tuyªn d­¬ng mét sè em cã ý thøc

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 23CKT.doc