Thiết kế bài giảng lớp 1 (buổi sáng)

I) Mục tiêu:

- Học sinh đọc và viết được : ăt, ât, rửa mặt, đấu vật. Đọc đúng các tiếng từ ứng dụng

- Đọc được câu ứng dụng: Cái mỏ tí hon ta yêu chú lắm.

- Phát triển lời nói theo chủ đề: ngày chủ nhật. Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt

II) Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Tranh trong sách giáo khoa , bộ đồ dùng tiếng việt

2. Học sinh:

- Sách, bảng con, bộ đồ dùng tiếng việt

_ Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành

_ Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp

Hoạt động dạy và học

doc 16 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 354Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 (buổi sáng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1’
5’
25’
5’
2’
OÅn ủũnh :
Baứi cuừ : Luyeọn taọp
Daùy vaứ hoùc baứi mụựi:
Giụựi thieọu: Luyeọn taọp chung
Hoaùt ủoọng 2: Laứm baứi taọp ụỷ saựch giaựo khoa 
Baứi 1: Goùi hoùc sinh ủoùc yeõu caàu
Giaựo vieõn gụùi hd 
2 baống 1 coọng maỏy ?
4 baống maỏy coọng maỏy ?
Baứi 2: ẹoùc yeõu caàu baứi
Giaựo vieõn ghi leõn baỷng
Vieỏt caực soỏ : 7, 5, 2, 9, 8 
a. Vớeõt theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn
b. Vieỏt theo thửự tửù tửứ lụựn ủeỏn beự
Baứi 3: Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp
Quan saựt xem ụỷ haứng treõn coự maỏy boõng hoa?, haứng dửụựi coự maỏy boõng hoa?
Giaựo vieõn ghi toựm taột
Giaựo vieõn thu vụỷ chaỏm vaứ nhaọn xeựt 
Cuỷng coỏ :
Troứ chụi : nhỡn vaọt ủaởt ủeà
Giaựo vieõn nhaọn xeựt 
Daởn doứ:
Veà nhaứ laứm laùi caực baứi taọp coứn laùi
Xem laùi caực daùng baứi taọp ủaừ laứm
Haựt
Hoùc sinh neõu
Hoùc sinh laứm baứi
Sửỷa baứi neõu mieọng. Goùi 4 em ủoùc keỏt quaỷ cuỷa mỡnh
Hoùc sinh neõu
Lụựp nhaọn xeựt
Goùi 2 hoùc sinh leõn sửỷa
Lụựp nhaọn xeựt
Hoùc sinh neõu yeõu caàu
Hoùc sinh ủaởt ủeà baứi
Hoùc sinh laứm baứi
1 hoùc sinh leõnbaỷng sửỷa baứi
Hoùc sinh noọp vụỷ
Hoùc sinh chi thaứnh 2 ủoọi
Lụựp theo doừi nhaọn xeựt
Hoùc sinh tuyeõn dửụng
Thửự ba 16/12/08
 ẹaùo ủửực:
 TRAÄT Tệẽ TRONG GIễỉ HOẽC (Tieỏt 2)
I.Muùc tieõu: -Hoùc sinh hieồu caàn phaỷi traọt tửù trong giụứ hoùc vaứ khi ra vaứo lụựp.
	-Giửừ traọt tửù trong giụứ hoùc vaứ khi ra vaứo lụựp laứ ủeồ thửùc hieọn toỏt quyeàn ủửụùc hoùc taọp, quyeàn ủửụùc baỷo ủaỷm an toaứn cuỷa treỷ em.
	-Hoùc sinh coự yự thửực giửừ traọt tửù khi ra vaứo lụựp vaứ khi ngoài hoùc.
II.Chuaồn bũ: Tranh minh hoaù phoựng to theo noọi dung baứi.
	-Phaàn thửụỷng cho cuoọc thi xeỏp haứng vaứo lụựp.
	-ẹieàu 28 Coõng ửụực Quoỏc teỏ veà quyeàn treỷ em.
Phửụng phaựp: Trửùc quan, giaỷng giaỷi, ủaứm thoaùi, thửùc haứnh
Hỡnh thửực: Caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng hoùc sinh
1.KTBC: (5’)
2.Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi ghi tửùa.
Hoaùt ủoọng 1 : (10’) Quan saựt tranh baứi taọp 3 vaứ thaỷo luaọn:
GV chia nhoựm vaứ yeõu caàu hoùc sinh quan saựt tranh vaứ thaỷo luaọn noọi dung:
Caực baùn trong tranh ngoài hoùc nhử theỏ naứo?
Goùi ủaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy trửụực lụựp.
GV keỏt luaọn: Hoùc sinh caàn traọt tửù khi nghe giaỷng, khoõng ủuứa nghũch, noựi chuyeọn rieõng, giụ tay xin pheựp khi muoỏn phaựt bieồu.
Hoaùt ủoọng 2: (10’) Toõ maứu tranh baứi taọp 4:
Yeõu caàu: Hoùc sinh toõ maứu vaứo quaàn aựo caực baùn traọt tửù trong giụứ hoùc.
Cho hoùc sinh thaỷo luaọn:
Vỡ sao toõ maứu vaứo aựo quaàn caực baùn ủoự?
Chuựng ta caàn hoùc taọp caực baùn ủoự khoõng? Vỡ sao?
Hoùc sinh trỡnh baứy yự kieỏn cuỷa mỡnh trửụực lụựp.
GV nhaọn xeựt chung.
GV keỏt luaọn: chuựng ta neõn hoùc taọp caực baùn giửừ traọt tửù trong giụứ hoùc.
Hoaùt ủoọng 3: (10’) Hoùc sinh laứm baứi taọp 5.
Caỷ lụựp thaỷo luaọn:
Vieọc laứm cuỷa 2 baùn ủoự ủuựng hay sai? Vỡ sao?
Maỏt traọt tửù trong lụựp seừ coự haùi gỡ?
GV keỏt luaọn: Hai baùn ủaừ giaứnh nhau quyeồn truyeọn, gaõy maỏt traọt tửù trong giụứ hoùc.
Taực haùi cuỷa vieọc maỏt traọt tửù trong giụứ hoùc:
Baỷn thaõn khoõng nghe ủửụùc baứi giaỷng, khoõng hieồu baứi.
Laứm maỏt thụứi gian cuỷa coõ giaựo.
Laứm aỷnh hửụỷng ủeỏn caực baùn xung quanh.
Goùi hoùc sinh ủoùc 2 caõu thụ cuoỏi baứi.
Keỏt luaọn chung:
Khi ra vaứo lụựp caàn xeỏp haứng traọt tửù, ủi theo haứng, khoõng chen laỏn,xoõ ủaồy, ủuứa nghũch.
Trong giụứ hoùc caàn chuự yự laộng nghe coõ giaựo giaỷng, khoõng ủuứa nghũch, khoõng laứm vieọc rieõng. Giụ tay xin pheựp khi muoỏn phaựt bieồu.
Giửừ traọt tửù khi ra vaứo lụựp vaứ khi ngoài hoùc giuựp caực em thửùc hieọn toỏt ủửụùc quyeàn ủửụùc hoùc cuỷa mỡnh
4..Cuỷng coỏ - Daởn doứ: (5’) Goùi neõu noọi dung baứi. Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng. Hoùc baứi, xem baứi mụựi. Xeỏp haứng ra vaứo lụựp nhanh nheùn, traọt tửù. Ngoài hoùc ngay ngaộn  
Vaứi HS nhaộc laùi.
Hoùc sinh moói nhoựm quan saựt tranh, thaỷo luaọn vaứ trỡnh baứy trửụực lụựp.
Hoùc sinh nhoựm khaực nhaọn xeựt.
Hoùc sinh laộng nghe.
Hoùc sinh thửùc haứnh toõ maứu vaứ neõu lyự do taùi sao toõ maứu vaứo aựo quaàn caực baùn ủoự.
Hoùc sinh laộng nghe.
Hoùc sinh thaỷo luaọn vaứ trỡnh baứy yự kieỏn cuaỷ mỡnh trửụực lụựp.
Hoùc sinh laộng nghe.
Hoùc sinh nhaộc laùi.
Hoùc sinh neõu noọi dung baứi hoùc.
Hoùc sinh laộng nghe ủeồ thửùc hieọn cho toỏt.
Tieỏng Vieọt
Vaàn oõt - ụt (Tieỏt 1)
Muùc tieõu:
Hoùc sinh ủoùc vaứ vieỏt ủửụùc : oõt, ụt, coọt cụứ, caựi vụùt. ẹoùc ủuựng caực tieỏng tửứ ửựng duùng
ẹoùc ủửụùc caõu ửng duùng: Hoỷi caõy boựng raõm.
Phaựt trieồn lụứi noựi theo chuỷ ủeà: Nhửừng ngửụứi baùn toỏt. Yeõu thớch ngoõn ngửừ Tieỏng Vieọt
Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: Tranh trong saựch giaựo khoa , boọ ủoà duứng tieỏng vieọt 
Hoùc sinh: 
Saựch, baỷng con, boọ ủoà duứng tieỏng vieọt 
Phửụng phaựp: Trửùc quan, giaỷng giaỷi, ủaứm thoaùi, thửùc haứnh
Hỡnh thửực: Caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp 
Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa Giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 
1’
5’
10’
10’
10’
Oồn ủũnh:
Baứi cuừ: 
Baứi mụựi:
Giụựi thieọu :
Hoaùt ủoọng1: Daùy vaàn oõt
Muùc tieõu: Nhaọn dieọn ủửụùc vaàn oõt, bieỏt caựch phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn tieỏng coự vaàn oõt
Nhaọn dieọn vaàn:
Giaựo vieõn vieỏt vaàn oõt
So saựnh oõt vaứ ot
Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn
Giaựo vieõn ủaựnh vaàn: 
Giaựo vieõn phaựt aõm oõ-tụứ-oõt
Hoaùt ủoọng 2: Daùy vaàn ụt
Muùc tieõu: Nhaọn dieọn ủửụùc vaàn ụt, bieỏt phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn tieỏng coự vaàn ụt
Quy trỡnh tửụng tửù nhử vaàn oõt
GVHD hs vieỏt baỷng con: oõt, ụt
Nghổ giaỷi lao giửừa tieỏt
d) Hoaùt ủoọng 3: ẹoùc tieỏng tửứ ửựng duùng
Muc Tieõu : Bieỏt vieỏt tieỏng coự vaàn oõt, ụt vaứ ủoùc trụn nhanh vaứ thaứnh thaùo tieỏng vửứa hoùc 
Giaựo vieõn ủaởt caõu hoỷi gụùi yự ủeồ ruựt ra caực tửứ caàn luyeọn ủoùc: cụn soỏt, xay boọt, quaỷ ụựt, ngụựt mửa.
Giaựo vieõn sửỷa sai cho hoùc sinh 
Hoùc sinh ủoùc laùi toaứn baỷng
Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Haựt muựa chuyeồn tieỏt 2	
Haựt
Hoùc sinh quan saựt 
Hoùc sinh thửùc hieọn
Hoùc sinh ủaựnh vaàn vaứ phaựt aõm caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp
Hoùc sinh quan saựt 
Hoùc sinh vieỏt treõn khoõng, treõn baứn, baỷng con
Hoùc sinh luyeọn ủoùc 
Hoùc sinh ủoùc
Hoùc vaàn 
Vaàn oõt - ụt (Tieỏt 2)
Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng hoùc sinh
1’
8’
8’
10’
5’
2’
OÅn ủũnh:
Baứi mụựi: GV hd hs ủoùc laùi baứi cuừ
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc SGK
Muùc tieõu : ẹoùc ủuựng caực tửứ, tieỏng, phaựt aõm chớnh xaực
GV hd hs ủoùc trong sgk
Giaựo vieõn ghi caõu ửựng duùng: Hoỷi caõy boựng raõm..
Giaựo vieõn sửỷa sai cho hoùc sinh 
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn noựi
Muc Tieõu : Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn cuỷa hoùc sinh theo chuỷ ủeà Nhửừng ngửụứi baùn toỏt
-GVHDHS quan saựt tranh- taọp noựi theo caõu hoỷi gụùi yự cuỷa GV.
-GV nx
Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn vieỏt
Muùc tieõu: vieỏt ủuựng neựt, ủuựng chieàu cao con chửừ, ủeàu, ủeùp
-GVHDHS vieỏt vaàn, tửứ vaứo vụỷ taọp vieỏt. hd hs tử theỏ ngoài, caựch ủeồ taọp, caàm buựt.
-Gv chaỏm moọt soỏ taọp - nx
Cuỷng coỏ:
-Thi ủua: tỡm tửứ mụựi, tieỏng mụựi coự vaàn ủaừ hoùc
Daởn doứ:
ẹoùc caực tieỏng, tửứ coự vaàn ủaừ hoùc ụỷ saựch baựo
Chuaồn bũ baứi sau
GVnx tieỏt hoùc
-Haựt
-HS ủoùc caự nhaõn – ủoàng thanh
Hoùc sinh theo doừi vaứ ủoùc tửứng phaàn theo hửụựng daón
Hoùc sinh luyeọn ủoùc caự nhaõn
-HS phaựt bieồu caự nhaõn.
-HS nx
-HS vieỏt baứi vaứo taọp
-HS thi ủua
Toaựn
LUYEÄN TAÄP CHUNG
Muùc tieõu:
Hoùc sinh ủửụùc cuỷng coỏ vaứ khaộc saõu veà:
Thửự tửù cuỷa caực soỏ trong daừy tửứ 0 đ 10
Xem tranh neõu ủửụùc baứi toaựn vaứ pheựp tớnh giaỷi
Thửùc hieọn caực pheựp tớnh coọng trửứ vaứ so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 10
Luoõn nhanh, nhaùy, trung thửùc
Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn:
Noọi dung baứi, 1 soỏ hỡnh troứn, tam giaực
Hoùc sinh :
Vụỷ baứi taọp, saựch, baỷng con
Phửụng phaựp: Trửùc quan, giaỷng giaỷi, ủaứm thoaùi, thửùc haứnh
Hỡnh thửực: Caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp 
Caực hoaùt doọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1’
5’
25’
5’
2’
OÅn ủũnh :
Baứi cuừ : 
Daùy vaứ hoùc baứi mụựi:
Giụựi thieọu: Luyeọn taọp chung
Hoaùt ủoọng 2: Laứm baứi taọp ụỷ saựch giaựo khoa 
Baứi 1: Noỏi caực daỏu chaỏm theo thửự tửù
Baứi 2: Tớnh
Baứi 3: ẹoùc yeõu caàu baứi toaựn
Trửụực khi ủieàn daỏu, em phaỷi thửùc hieọn ủieàu gỡ trửụực, laứm theỏ naứo ?
Hửụựng daón maóu: 
3 + 2 = 2 + 3
 5 5
Baứi 4: Vieõt pheựp tớnh thớch hụùp
Em nhỡn vaứo tranh vaứ neõu laùi baứi toaựn
Choùn pheựp tớnh ghi laùi
Giaựo vieõn thu vụỷ chaỏm vaứ nhaọn xeựt 
Cuỷng coỏ :
Vieỏt baứi soỏ 5 trong saựch giaựo khoa ra laứm troứ chụi
Giaựo vieõn phaựt cho moói toồ 1 soỏ hỡnh troứn, tam giaực nhử trong saựch giaựo khoa 
Giaựo vieõn nhaọn xeựt 
Daởn doứ:
Veà nhaứ laứm laùi caực baứi coứn sai vaứo baỷng
Xem laùi caực daùng baứi taọp ủaừ laứm
Haựt
Hoùc sinh laứm baứi 
Sửỷa baứi leõn baỷng
Hoùc sinh laứm baứi
Hoùc sinh sửỷa baứi , neõu mieọng
lụựp nhaọn xeựt
ẹieàn daỏu: > , < , =
Thửùc hieọn pheựp tớnh trửụực sau ủoự so saựnh, choùn daỏu
Hoùc sinh laứm baứi
Sửỷa baứi ụỷ baỷng lụựp
Hoùc sinh neõu ủeà baứi: coự 5 con vũt theõm 4 con vũt. Hoỷi coự maỏy con vũt?
5 + 4 = 9
Hoùc sinh sửỷa leõn baỷng
Hoùc sinh noọp vụỷ
Lụựp chia 4 toồ
Caực nhoựm thi ủua xeỏp hỡnh
Nhoựm xeỏp nhanh, thaộng
Lụựp theo doừi nhaọn xeựt
Hoùc sinh tuyeõn dửụng
TNXH
GIệế GèN LễÙP HOẽC SAẽCH ẹẼP
I.Muùc tieõu : Sau giụứ hoùc hoùc sinh bieỏt :
 -Taực haùi cuỷa vieọc khoõng giửừ gỡn lụựp hoùc saùch ủeùp. Neõu ủửụùc taực duùng cuỷa vieọc giửừ lụựp hoùc saùch ủeùp.
-Nhaọn bieỏt theỏ naứo laứ lụựp hoùc saùch ủep, coự yự thửực giửừ lụựp saùch ủeùp.
-Laứm ủửụùc moọt soỏ coõng vieọc ủeồ giửừ lụựp saùch ủeùp: lau baứn gheỏ trang trớ lụựp.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-Caực hỡnh baứi 17 phoựng to.
-Choồi lau nhaứ, choồi queựt nhaứ, xoõ coự nửụực saùch, gieỷ lau.
Phửụng phaựp: Trửùc quan, giaỷng giaỷi, ủaứm thoaùi, thửùc haứnh
Hỡnh thửực: Caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp 
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng GV
Hoaùt ủoọng HS
1.OÅn ủũnh:
2.KTBC : 
3.Baứi mụựi:
Giụựi thieọu baứi vaứ ghi tửùa.
Hoaùt ủoọng 1: (8’) Quan saựt lụựp hoùc:
MT: Hoùc sinh bieỏt theỏ naứo laứ lụựp saùch, lụựp baồn.
ễÛ lụựp chuựng ta laứm gỡ ủeồ giửừ saùch lụựp hoùc?
Caực em nhaọn xeựt xem hoõm nay lụựp ta coự saùch hay khoõng?
Hoaùt ủoọng 2: (10’) Laứm vieọc vụựi SGK
MT: Hoùc sinh bieỏt giửừ lụựp hoùc saùch ủeùp.
GV giao nhieọm vuù vaứ thửùc hieọn hoaùt ủoọng.
-Chia hoùc sinh theo nhoựm 4 hoùc sinh. Yeõu caàu hoùc sinh quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
-Trong bửực tranh treõn caực baùn ủang laứm gỡ? Sửỷ duùng duùng cuù gỡ?
-Trong bửực tranh dửụựi caực baùn ủang laứm gỡ? Sửỷ duùng duùng cuù gỡ?
-GV cho caực em leõn trỡnh baứy yự kieỏn cuỷa mỡnh trửụực lụựp. Caực em khaực nhaọn xeựt.
Keỏt luaọn: ẹeồ lụựp hoùc saùch ủeùp, caực con luoõn coự yự thửực giửừ lụựp saùch, ủeùp vaứ laứm nhửừng coõng vieọc ủeồ lụựp mỡnh saùch ủeùp.
Hoaùt ủoọng 3: (12’) Thửùc haứnh giửừ lụựp hoùc saùch ủeùp.
MT: Hoùc sinh bieỏt caựch sửỷ duùng moọt soỏ ủoà duứng ủeồ laứm veọ sinh lụựp hoùc.
GV laứm maóu caực ủoọng taực: queựt doùn, lau chuứi
Goùi hoùc sinh leõn laứm caực hoùc sinh khaực nhaọn xeựt.
GV keỏt luaọn: Ngoaứi ra ủeồ giửừ saùch ủeùp lụựp hoùc caực con caàn lau chuứi baứn hoùc cuỷa mỡnh thaọt saùch, xeỏp baứn gheỏ ngay ngaộn.
4.Cuỷng coỏ: (5’)
Cho hoùc sinh nhaộc laùi noọi dung baứi.
Nhaọn xeựt. Tuyeõn dửụng.
5.Daởn doứ: (2’) Hoùc baứi, xem baứi mụựi.
Hoùc sinh nhaộc tửùa.
Lau chuứi baứn, xeỏp baứn gheỏ ngay ngaộn.
Lụựp ta hoõm nay saùch.
Laứm veọ sinh lụựp hoùc. Sửỷ duùng choồi, gieỷ lau
Trang trớ lụựp hoùc.
Hoùc sinh neõu noọi dung trửụực lụựp keỏt hụùp thao taực chổ vaứo tranh..
Nhoựm khaực nhaọn xeựt.
HS nhaộc laùi.
Hoùc sinh laứm vieọc theo nhoựm 4 em moói em laứm moói coõng vieọc. Nhoựm naứy laứm xong nhoựm khaực laứm. Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt
Hoùc sinh neõu teõn baứi.
Hoùc sinh neõu noọi dung baứi hoùc.
Thửự tử 17/12/08
Tieỏng Vieọt
Vaàn et - eõt (Tieỏt 1)
Muùc tieõu:
Hoùc sinh ủoùc vaứ vieỏt ủửụùc : et, eõt, baựnh teựt, deọt vaỷi. ẹoùc ủuựng caực tieỏng tửứ ửựng duùng
ẹoùc ủửụùc caõu ửng duùng: Chim traựnh reựt bay veà phửụng nam. Caỷ ủaứn ủaừ thaỏm meọt nhửng vaón coỏ bay theo haứng.
Phaựt trieồn lụứi noựi theo chuỷ ủeà: Chụù teỏt. Yeõu thớch ngoõn ngửừ Tieỏng Vieọt
Chuaồn bũ:
1. Giaựo vieõn: 
Tranh trong saựch giaựo khoa , boọ ủoà duứng tieỏng vieọt 
2. Hoùc sinh: 
Saựch, baỷng con, boọ ủoà duứng tieỏng vieọt 
Phửụng phaựp: Trửùc quan, giaỷng giaỷi, ủaứm thoaùi, thửùc haứnh
Hỡnh thửực: Caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp 
Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa Giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 
1’
5’
10’
10’
10’
OÅn ủũnh:
Baứi cuừ: 
Baứi mụựi:
Giụựi thieọu :
Hoaùt ủoọng1: Daùy vaàn et
Muùc tieõu: Nhaọn dieọn ủửụùc vaàn uoõm, bieỏt caựch phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn tieỏng coự vaàn et
Nhaọn dieọn vaàn:
Giaựo vieõn vieỏt et
So saựnh et vaứ at
Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn
Giaựo vieõn ủaựnh vaàn: e-tụứ-eựt
Giaựo vieõn phaựt aõm et
Hoaùt ủoọng 2: Daùy vaàn eõt
Muùc tieõu: Nhaọn dieọn ủửụùc chửừ eõt, bieỏt phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn tieỏng coự vaàn eõt
Quy trỡnh tửụng tửù nhử vaàn eõt
	So saựnh eõt vaứ et
GVHD hs vieỏt baỷng con: et, eõt
Nghổ giaỷi lao giửừa tieỏt
d) Hoaùt ủoọng 3: ẹoùc tieỏng tửứ ửựng duùng
Muc Tieõu : Bieỏt vieỏt tieỏng coự vaàn et – eõt vaứ ủoùc trụn nhanh vaứ thaứnh thaùo tieỏng vửứa hoùc 
Giaựo vieõn ủaởt caõu hoỷi gụùi yự ủeồ ruựt ra caực tửứ caàn luyeọn ủoùc: neựt chửừ, saỏm seựt, con reỏt, keỏt baùn.
Giaựo vieõn sửỷa sai cho hoùc sinh 
Hoùc sinh ủoùc laùi toaứn baỷng
Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Haựt muựa chuyeồn tieỏt 2	
Haựt
Hoùc sinh quan saựt 
Hoùc sinh thửùc hieọn
Hoùc sinh ủaựnh vaàn vaứ phaựt aõm caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp
Hoùc sinh quan saựt 
Hoùc sinh vieỏt treõn khoõng, treõn baứn, baỷng con
Hoùc sinh luyeọn ủoùc 
Hoùc sinh ủoùc
Hoùc vaàn 
Vaàn et - eõt (Tieỏt 2)
Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng hoùc sinh
1’
8’
8’
10’
5’
2’
OÅn ủũnh:
Baứi mụựi: GV hd hs ủoùc laùi baứi cuừ
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc SGK
Muùc tieõu : ẹoùc ủuựng caực tửứ, tieỏng, phaựt aõm chớnh xaực
GV hd hs ủoùc trong sgk
Giaựo vieõn ghi caõu ửựng duùng: Chim traựnh reựt bay veà phửụng nam. Caỷ ủaứn ủaừ thaỏm meọt nhửng vaón coỏ bay theo haứng.
Giaựo vieõn sửỷa sai cho hoùc sinh 
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn noựi
Muùc Tieõu : Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn cuỷa hoùc sinh theo chuỷ ủeà Chụù teỏt
-GVHDHS quan saựt tranh- taọp noựi theo caõu hoỷi gụùi yự cuỷa GV.
-GV nx
Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn vieỏt
Muùc tieõu: vieỏt ủuựng neựt, ủuựng chieàu cao con chửừ, ủeàu, ủeùp
-GVHDHS vieỏt vaàn, tửứ vaứo vụỷ taọp vieỏt. hd hs tử theỏ ngoài, caựch ủeồ taọp, caàm buựt.
-Gv chaỏm moọt soỏ taọp - nx
Cuỷng coỏ:
-Thi ủua: tỡm tửứ mụựi, tieỏng mụựi coự vaàn ủaừ hoùc
Daởn doứ:
ẹoùc caực tieỏng, tửứ coự vaàn ủaừ hoùc ụỷ saựch baựo
Chuaồn bũ baứi sau
GVnx tieỏt hoùc
Haựt
-HS ủoùc caự nhaõn – ủoàng thanh
Hoùc sinh theo doừi vaứ ủoùc tửứng phaàn theo hửụựng daón
Hoùc sinh luyeọn ủoùc caự nhaõn
-HS phaựt bieồu caự nhaõn.
-HS nx
-HS vieỏt baứi vaứo taọp
-HS thi ủua
Toaựn
LUYEÄN TAÄP CHUNG
Muùc tieõu: Hoùc sinh ủửụùc cuỷng coỏ vaứ khaộc saõu veà:
Coọng trửứ vaứ caực caỏu taùo soỏ trong phaùm vi 10
So saựnh caực soỏ trong phaùm vi 10
Reứn kyừ naờng giaỷi toaựn vaứ neõu ủeà baứi toaựn tửứ hỡnh veừ. Nhaọn daùng hỡnh
Ham thớch hoùc toaựn, nhanh nheùn, chớnh xaực.
Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn:
Hỡnh tam giaực
Hoùc sinh :
Vụỷ baứi taọp, ủoà duứng hoùc toaựn, saựch 
Phửụng phaựp: Trửùc quan, giaỷng giaỷi, ủaứm thoaùi, thửùc haứnh
Hỡnh thửực: Caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp 
Caực hoaùt doọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1’
5’
30’
5’
2’
OÅn ủũnh :
2) Baứi cuừ : 
3)Daùy vaứ hoùc baứi mụựi:
Giụựi thieọu: Luyeọn taọp chung
Hoaùt ủoọng 1: Thửùc haứnh
Baứi 1: Tớnh
Giaựo vieõn ghi ủeà baứi leõn baỷng
Baứi 2: ẹieàn soỏ vaứo choó chaỏm
Neõu yeõu caàu ủeà baứi
10 baống 4 coọng maỏy ?
9 baống 10 trửứ maỏy? 
Baứi 3: ẹoùc yeõu caàu baứi
Muoỏn so saựnh caực soỏ ta phaỷi bớeõt ủieàu gỡ ?
Baứi 4: 
Giaựo vieõn toựm taột baứi toaựn leõn baỷng
Goùi hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi
Cho 1 hoùc sinh leõn baỷng ghi
Giaựo vieõn thu vụỷ chaỏm vaứ nhaọn xeựt 
*Cuỷng coỏ :
Baứi taọp 5
Giaựo vieõn chia lụựp thaứnh 4 nhoựm, cho moói nhoựm 1 tụứ bỡa, 8 hỡnh tam giaực
Toồng keỏt, tuyeõn dửụng
*Daởn doứ:
Laứm laùi taỏt caỷ caực daùng baứi taọp ủeồ chuaồn bũ thi hoùc kyứ I
Haựt
Hoùc sinh ủoùc yeõu caàu 
Hoùc sinh laứm baứi
Hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi tieỏp sửực
Hoùc sinh laứm baứi
Hoùc sinh sửỷa baứi ụỷ baỷng.
Lụựp nhaọn xeựt
So saựnh caực soỏ, bieỏt soỏ naứo lụựn nhaỏt, soỏ naứo nhoỷ nhaỏt ủeồ choùn
Hoùc sinh laứm baứi
Sửỷa baứi neõu mieọng
Hoùc sinh ủoùc ủeà baứi
Hoùc sinh nhỡn toựm taột neõu toaứn vaờn ủeà toaựn
Hoùc sinh laứm baứi
Lụựp nhaọn xeựt
Hoùc sinh noọp vụỷ
Thi ủua, nhoựm naứo daựn nhanh, ủeùp seừ thaộng
Hoùc sinh nhaọn xeựt
Hoùc sinh tuyeõn dửụng
Thửự naờm 18/12/08	
Tieỏng Vieọt
Vaàn ut - ửt (Tieỏt 1)
Muùc tieõu:
Hoùc sinh ủoùc vaứ vieỏt ủửụùc : ut, ửt, buựt chỡ, mửựt gửứng. ẹoùc ủuựng caực tieỏng tửứ ửựng duùng
ẹoùc ủửụùc caõu ửựng duùng: Bay cao cao vuựt Laứm xanh da trụứi
Phaựt trieồn lụứi noựi theo chuỷ ủeà: Ngoựn uựt, em uựt, sau roỏt. Yeõu thớch ngoõn ngửừ Tieỏng Vieọt
Chuaồn bũ:
1. Giaựo vieõn: 
Tranh trong saựch giaựo khoa , boọ ủoà duứng tieỏng vieọt 
2. Hoùc sinh: 
Saựch, baỷng con, boọ ủoà duứng tieỏng vieọt 
Phửụng phaựp: Trửùc quan, giaỷng giaỷi, ủaứm thoaùi, thửùc haứnh
Hỡnh thửực: Caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp 
Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa Giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 
1’
5’
10’
10’
10’
OÅn ủũnh:
Baứi cuừ: 
Baứi mụựi:
Giụựi thieọu :
Hoaùt ủoọng1: Daùy vaàn ut
Muùc tieõu: Nhaọn dieọn ủửụùc vaàn ut, bieỏt caựch phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn tieỏng coự vaàn ut
Nhaọn dieọn vaàn:
Giaựo vieõn vieỏt ut
Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn
Giaựo vieõn ủaựnh vaàn: u-tụứ-uựt
Giaựo vieõn phaựt aõm ut
Hoaùt ủoọng 2: Daùy vaàn ửt
Muùc tieõu: Nhaọn dieọn ủửụùc chửừ ửt, bieỏt phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn tieỏng coự vaàn ửt
Quy trỡnh tửụng tửù nhử vaàn ut
	So saựnh ut vaứ ửt
GVHD hs vieỏt baỷng con: ut, ửt
Nghổ giaỷi lao giửừa tieỏt
d) Hoaùt ủoọng 3: ẹoùc tieỏng tửứ ửựng duùng
Muc Tieõu : Bieỏt vieỏt tieỏng coự vaàn ut - ửt vaứ ủoùc trụn nhanh vaứ thaứnh thaùo tieỏng vửứa hoùc 
Giaựo vieõn ủaởt caõu hoỷi gụùi yự ủeồ ruựt ra caực tửứ caàn luyeọn ủoùc: chim cuực, suựt boựng, sửựt raờng, nửựt neỷ.
Giaựo vieõn sửỷa sai cho hoùc sinh 
Hoùc sinh ủoùc laùi toaứn baỷng
Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Haựt muựa chuyeồn tieỏt 2	
Haựt
Hoùc sinh quan saựt 
Hoùc sinh thửùc hieọn
Hoùc sinh ủaựnh vaàn vaứ phaựt aõm caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp
Hoùc sinh quan saựt 
Hoùc sinh vieỏt treõn khoõng, treõn baứn, baỷng con
Hoùc sinh luyeọn ủoùc 
Hoùc sinh ủoùc
Hoùc vaàn 
Vaàn et - eõt (Tieỏt 2)
Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
TG
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng hoùc sinh
1’
8’
8’
10’
5’
2’
OÅn ủũnh:
Baứi mụựi: GV hd hs ủoùc laùi baứi cuừ
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc SGK
Muùc tieõu : ẹoùc ủuựng caực tửứ, tieỏng, phaựt aõm chớnh xaực
GV hd hs ủoùc trong sgk
Giaựo vieõn ghi caõu ửựng duùng: Bay cao cao vuựt Laứm xanh da trụứi
Giaựo vieõn sửỷa sai cho hoùc sinh 
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn noựi
Muùc Tieõu : Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn cuỷa hoùc sinh theo chuỷ ủeà Ngoựn uựt, em uựt, sau roỏt
-GVHDHS quan saựt tranh- taọp noựi theo caõu hoỷi gụùi yự cuỷa GV.
-GV nx
Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn vieỏt
Muùc tieõu: vieỏt ủuựng neựt, ủuựng chieàu cao con chửừ, ủeàu, ủeùp
-GVHDHS vieỏt vaàn, tửứ vaứo vụỷ taọp vieỏt. hd hs tử theỏ ngoài, caựch ủeồ taọp, caàm buựt.
-Gv chaỏm moọt soỏ taọp - nx
Cuỷng coỏ:
-Thi ủua: tỡm tửứ mụựi, tieỏng mụựi coự vaàn ủaừ hoùc
Daởn doứ:
ẹoùc caực tieỏng, tửứ coự vaàn ủaừ hoùc ụỷ saựch baựo
Chuaồn bũ baứi sau
GVnx tieỏt hoùc
Haựt
-HS ủoùc caự nhaõn – ủoàng thanh
Hoùc sinh theo doừi vaứ ủoùc tửứng phaàn theo hửụựng daón
Hoùc sinh luyeọn ủoùc caự nhaõn
-HS phaựt bieồu caự nhaõn.
-HS nx
-HS vieỏt baứi vaứo taọp
-HS thi ủua
TOAÙN
KIEÅM TRA ẹềNH Kè HK I
Thuỷ coõng
GAÁP CAÙI VÍ
I . Muùc tieõu:
Hs naộm ủửụùc caựch gaỏp caựi vớ
HS gaỏp caực neỏp thaỳng, ủeàu, gaỏp ủửụùc caựi vớ
Giaựo duùc HS tớnh thaồm myừ, kheựo leựo
II . Chuaồn bũ :
GV: caựi vớ gaỏp maóu 
 HS : giaỏy maứu, buựt chỡ, hoà daựn
Phửụng phaựp: Trửùc quan, giaỷng giaỷi, ủaứm thoaùi, thửùc haứnh
Hỡnh thửực: Caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp 
 III . Caực hoaùt ủoọng :
1 . Khụỷi ủoọng :(1’) Haựt
2 . Baứi cuừ : (3) GV kieồm tra ẹDHT
3 . Baứi mụựi :(1’) Gaỏp caựi vớ 
Hoaùt ủoọng thaày
Hoaùt ủoọng troứ
Hoaùt ủoọng 1 : quy trỡnh gaỏp caựi vớ (8’)
MT: Giuựp hs naộm ủửụùc quy trỡnh gaỏp caựi vớ.
GV gaộn quy trỡnh
-Sửỷ duùng neỏp gaỏp gỡ?
-GV hd hs caực bửụực gaỏp
B1: Laỏy ủửụứng daỏu giửừa, gaỏp ủoõi tụứ giaỏy, gaỏp 2 ủaàu giaỏy vaứo ủửụứng daỏu giửừa
B2: Gaỏp 2 meựp vớ: gaỏp 2 meựp vaứo phaàn sau 
B3: Gaỏp tuựi vớ
- Caàn lửu yự gỡ khi gaỏp ?
Gaỏp neỏp thaỳng
* Gụùi yự cho HS trang trớ theo caựi vớ maóu, theo yự thớch, nhử caựi vớ em ủaừ tửứng thaỏy
Gv nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 2 : thửùc haứnh (15’)
MT: Giuựp hs gaỏp ủửụùc caựi vớ. 
Hửụựng daón Hs gaỏp vaứ daựn vaứo vụỷ thuỷ coõng 
Quan saựt – chổnh sửỷa cho HS
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ (5’)
Nhaọn xeựt baứi HS thửùc hieọn.
HS traỷ lụứi theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn.
HS neõu 3 bửụực gaỏp
Hs daựn vaứo vụỷ, trang trớ
 5. Daởn doứ (2’) Chuaồn bũ : Gaỏp muừ ca loõ
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Thửự saựu 19/12/08
Taọp vieỏt
THANH KIEÁM – AÂU YEÁM – AO CHUOÂM
BAÙNH NGOẽT – BAếI CAÙT – THAÄT THAỉ
I.Muùc tieõu : -Giuựp HS naộm ủửụùc noọi dung baứi vieỏt, ủoùc ủửụùc caực tửứ trong baứi vieỏt.
	 -Vieỏt ủuựng ủoọ cao caực con chửừ.
 -Bieỏt caàm buựt, tử theỏ ngoài vieỏt.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-Maóu vieỏt baứi 1

Tài liệu đính kèm:

  • docsangcattoc.doc