Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 2 - Trường tiểu học Ngã Năm 1

I/. Mục tiêu:

-Nhận biết được dấu hỏi v thanh hỏi, dấu nặng v thanh nặng

-Đọc được bể, bẹ.

-Trả lời 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.

doc 31 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 9Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 2 - Trường tiểu học Ngã Năm 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trong tiÕt tr­íc c¸c em ®· häc dÊu thanh vµ tiÕng míi nµo ?
 +Cho HS ®äc l¹i c¸c tiÕng: bª, bÏ
 + Theo dõi chỉnh sửa
DÊu (\ ), (~)
TiÕng bÌ, bÏ
- HS ®äc CN, nhãm, líp
b- LuyƯn viÕt:
- H­íng dÉn viÕt vë tËp viÕt 
- KT t­ thÕ ngåi, cÇm bĩt.
- Cho hs viÕt (bÌ, bÏ) trong vë 
- GV theo dâi, uèn n¾n thªm
- NhËn xÐt bµi viÕt.
- HS chĩ ý theo dâi
- HS lµm theo Y/c
- HS tËp viÕt theo mÉu.
NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt
Líp tr­ëng điều khiển
c- LuyƯn nãi: Chđ ®Ị bÌ
 +Bøc tranh vÏ g× ?
 +BÌ ®i trªn c¹n hay d­íi n­íc
 +ThuyỊn vµ bÌ kh¸c nhau nh­ thÕ nµo ?
 +ThuyỊn ®Ĩ lµm g× ?
 +Nh÷ng ng­êi trong b­íc tranh nµy ®ang lµm g× +T¹i sao ng­êi ta kh«ng dïng thuyỊn mµ dïng bÌ 
 +Em ®· nh×n thÊy bÌ bao giê ch­a ?
 +Em h·y ®äc l¹i tªn cđa bµi ?
- HS th¶o luËn nhãm 2 vµ nãi cho nhau nghe vỊ chđ ®Ị luyƯn nãi h«m nay.
- VÏ bÌ
- BÌ ®i d­íi n­íc 
- ThuyỊn: cã khoang chøa ng­êi vµ hµng ho¸.
BÌ: Kh«ng cã khoang chøa vµ tr«i = søc n­íc lµ chÝnh.
- §Ĩ chë ng­êi vµ hµng ho¸ qua s«ng.
- §Èy cho bÌ tr«i
- V× vËn chuyĨn ®­ỵc ng­êi 
- HS tr¶ lêi
- BÌ
NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt
Líp tr­ëng ®iều khiển
d- Cđng cè - dỈn dß:
Trß ch¬i: "thi viÕt ch÷ ®Đp"
C¸ch ch¬i: Cho HS thi viÕt tiÕng võa häc. Trong cïng mét thêi gian nhãm nµo viÕt ®ĩng, ®Đp vµ xong tr­íc lµ th¾ng cuéc 
- Mçi tỉ cư mét b¹n ®¹i diƯn lªn thi.
- Cho HS ®äc l¹i bµi
- NhËn xÐt chung giê häc
ê: - Tù t×m dÊu ®· häc trong s¸ch b¸o.
 - Xem tr­íc bµi 6.
- C¶ líp ®äc l¹i bµi (mét lÇn)
----------------------------------------------------------
Tù nhiªn x· héi
 Chĩng ta ®ang lín lªn
I/-Mơc tiªu:
 +Nhận ra sự thay đổi của bản thân về số đo chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết của bản thân.
 +Hs khá giỏi nêu được vd cụ thể sự thay đổi của bản thân về số đo chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết.
II- ChuÈn bÞ:
- Phãng to c¸c h×nh trong SGK
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
HĐ DẠY
HĐ HỌC
- GV chØ h×nh 2 hái tiÕp:
+ Hai b¹n nhá trong h×nh muèn biÕt ®iỊu g× ?
- C¸c b¹n cßn muèn biÕt ®iỊu g× n÷a ?
+ C¸c b¹n muèn biÕt chiỊu cao vµ c©n nỈng cđa m×nh.
- Muèn biÕt ®Õm
+
 KÕt luËn: TrỴ em sau khi ra ngoµi ®êi sÏ lín lªn hµng ngµy, hµng th¸ng vỊ c©n nỈng, chiỊu cao... vỊ sù hiĨu nh­ biÕt nãi, biÕt ®äc... c¸c em cịng vËy mçi n¨m cịng cao h¬n, nỈng h¬n häc ®­ỵc nhiỊu ®iỊu h¬n.
- HS nghe vµ ghi nhí
3- Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh ®o
+ Mơc ®Ých: Xác định ®­ỵc sù lín lªn cđa b¶n th©n víi c¸c b¹n trong líp vµ thÊy ®­ỵc sù lín lªn cđa mçi ng­êi lµ kh«ng gièng nhau.
+ C¸ch lµm:
B­íc 1:- Chia HS thµnh 3 nhãm vµ HD c¸c em c¸ch ®o.
B­íc 2: KT kÕt qu¶ ho¹t ®éng
- GV mêi mét sè nhãm lªn b¶ng, Y/c 1 em trong nhãm nãi râ b¹n nµo bÐo nhÊt, gÇy nhÊt.
+ C¬ thĨ chĩng ta lín lªn cã gièng nhau kh«ng?
+ §iỊu ®ã cã g× ®¸ng lo ch­a ?
+ KÕt luËn:
Sù lín lªn cđa c¸c em lµ kh«ng gièng nhau, c¸c em cÇn chĩ ý ¨n uèng ®iỊu ®é, tËp thĨ dơc th­êng xuyªn, kh«ng èm ®au th× sÏ chãng lín, m¹nh khoỴ.
- HS chia nhãm vµ thùc hµnh ®o trong nhãm
- C¶ líp quan s¸t, cho ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®o ®ĩng ch­a
- Kh«ng gièng nhau
- HS nªu th¾c m¾c cđa m×nh.
- NghØ gi÷a tiÕt
Hát tập thể
4- Ho¹t ®éng 3: Lµm thÕ nµo ®Ĩ khoỴ m¹nh
+ Mơc ®Ých: HS biÕt lµm mét sè viƯc ®Ĩ c¬ thĨ mau lín, khoỴ m¹nh.
+ C¸ch lµm:
- GV nªu vÊn ®Ị: "§Ĩ cã mét c¬ thĨ khoỴ m¹nh mau lín hµng ngµy c¸c em cÇn lµm g× ?"
- Mçi HS chØ cÇn nãi mét viƯc: Ch¼ng h¹n ®Ĩ cã c¬ thĨ khoỴ m¹nh hµng ngµy em cÇn tËp thĨ dơc, gi÷ vƯ sinh th©n thĨ.
S¹ch sÏ, ¨n uèng ®iỊu ®é, häc hµnh ch¨m chØ...
- GV tuyªn d­¬ng nh÷ng em cã ý tèt
- GV cho HS ph¸t biểu cµng nhiỊu cµng tèt.
- HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy nh÷ng viƯc nªn lµm ®Ĩ cã c¬ thĨ maulín, khoỴ m¹nh
- HS tiÕp tơc suy nghÜ vµ t×m nh÷ng viƯc kh«ng nªn lµm. Mçi em chØ cÇn nãi 1 ý kiÕn.
5- Cđng cè - DỈn dß:
- GV tỉng kÕt giê häc, tuyªn d­¬ng c¸c em tÝch cùc ho¹t ®éng. Ph¸t biĨu ý kiÕn x©y dùng bµi, khen ngỵi nh÷ng em khoỴ m¹nh, nhanh nhĐn trong líp. Nh¾c nhë c¸c em ch­a biÕt gi÷ vƯ sinh.
- HS nghe vµ ghi nhí 
-------------------------------------------------------
Toán
Luyện tập
 I- Mơc tiªu:
 - Giĩp HS cđng cè vỊ: NhËn xÐt t×nh huèng, h×nh tam gi¸c, h×nh trßn
 II- §å dïng d¹y häc:
 - 1 sè h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c, h×nh trßn b»ng b×a 
 - Que diªm
 - 1 sè ®å vËt cã d¹ng h×nh vu«ng, h×nh ê, h×nh trßn
 III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
HĐ DẠY
HĐ HỌC
I- KiĨm tra bµi cị:
+ Giê tr­íc em häc h×nh g×?
+ H×nh ê cã mÊy c¹nh?
- Yªu cÇu HS t×m vµ gµi h×nh ê
II- LuyƯn tËp
Bµi 1: t« mµu vµo c¸c h×nh
- Y/c hs më BT1 
+ Trong bµi cã nh÷ng h×nh nµo ?
HD: c¸c h×nh vu«ng: t« 1 mµu
C¸c h×nh trßn: t« mét mµu
C¸c h×nh ê t« 1 mµu
- Y/c hs lÊy bĩt ch× vµ hướng dẫn t«
GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng 
- Bµi cđng cè cho c¸c em kiĨm tra g× ?
- H×nh tam gi¸c
- H×nh ê cã ba c¹nh
 - HS t×m vµ gµi
- HS më s¸ch
- Trong bµi cã h×nh ê, h×nh vu«ng, h×nh trßn.
- HS chĩ ý nghe
- Chĩ ý nghe
- T« mµu vµo c¸c h×nh theo HD
- Củng cố vỊ nhËn biÕt h×nh vu«ng, h×nh ê vµ h×nh trßn
NghØ gi÷a tiÕt
Hát tập thể
Bµi 2: Thùc hµnh ghÐp h×nh
- HD hs dïng mét h×nh vu«ng vµ hai h×nh tam gi¸c ®Ĩ ghÐp thµnh h×nh míi 
- GV ghÐp mÉu mét h×nh 
- Cho hs ghÐp h×nh
III- Cđng cè - dỈn dß:
+ Trß ch¬i: "Thi xÕp h×nh b»ng que tÝnh"
- Cho hs thi xÕp h×nh vu«ng, h×nh tam gi¸c b»ng que tÝnh
- Nhãm nµo xÕp ®ĩng vµ nhanh th× nhãm ®ã sÏ th¾ng cuéc.
- NhËn xÐt chung giê häc
ê: LuyƯn tËp ghÐp h×nh.
- HS theo dâi
- LÇn l­ỵt ghÐp c¸c h×nh nh­ h×nh a, b, c
- HS thi xÕp h×nh
--------------------------------------------------------------------------
Thứ tư , ngày 31 tháng 8 năm 2011
Học vần
Bµi 6: be - bª - bÐ - bỴ - bÏ - bĐ
I/-Mơc tiêu:
+Nhận biết được các âm, chữ e, b và dấu thanh : sắc, hỏi, nặng, huyền, ngã.
+Đọc được tiếng be kết hợp với các dấu thanh : be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ.
+Tơ được e, b, bé và các dấu thanh.
II- §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phơ kỴ b¶ng «n: b, e, be \ , / ? , ~,.
- Tranh minh ho¹ c¸c mÉu vËt cđa c¸c tiÕng: bÌ, bỴ, bÐ, bĐ
- Tranh minh ho¹ phÇn luyƯn nãi.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
HĐ DẠY
HĐ HỌC
I- KiĨm tra bµi cị:
- ViÕt vµ ®äc
- GV kiĨm tra vµ cho ®äc l¹i tiÕng võa viÕt 
- Nªu nhËn xÐt sau kiĨm tra.
II- D¹y bµi míi
1- Giíi thiƯu bµi (trùc tiÕp)
- Y/c HS nªu nh÷ng ©m, dÊu thanh vµ c¸c tiÕng ®· ®­ỵc häc trong tuÇn 
2- ¤n tËp:
a- Ch÷, ©m e, b vµ ghÐp e, b thµnh tiÕng be
- Y/c HS t×m vµ ghÐp tiÕng be
- GV g¾n lªn b¶ng
- GV theo dâi, chØnh sưa
- ViÕt b¶ng con: T1, T2, T3 mçi tỉ viÕt mét ch÷: bÌ, bÏ, bỴ
 - C¶ líp ®äc: bÌ, bỴ, bÏ
b- DÊu thanh vµ ghÐp be víi c¸c dÊu thanh thµnh tiÕng.
 \ / ? ~ .
 be 
Cho HS ®äc (be) vµ c¸c dÊu
+ Be thªm (~) ta ®­ỵc tiÕng g× ?
- Cho HS ®äc: be - huyỊn - bÌ
+ C« cã tiÕng be, thªm dÊu g× ®Ĩ ®­ỵc tiÕng bÐ ?
- Cho HS ®äc
- Cho HS ghÐp tiÕng be víi c¸c dÊu ? ~ .
®Ĩ ®­ỵc: bỴ, bÏ, bĐ vµ luyƯn ®äc 
- GV theo dâi, chØnh sưa.
- HS ®äc ®ång thanh
- BÌ
- §äc CN, nhãm, líp
- DÊu s¾c
- HS ®äc: be - s¾c - bÐ
- HS ghÐp vµ ®äc (CN, líp)
NghØ gi÷a tiÕt
Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
c- C¸c tõ t¹o nªn tõ e, b vµ dÊu thanh 
Nªu: Tõ ©m e, b vµ c¸c dÊu thanh ta cã thĨ t¹o ra c¸c tõ kh¸c nhau.
"be be" lµ tiÕng kªu cđa bª vµ dª con 
"bÌ bÌ" to, bµnh ra hai bªn
"be bÐ" chØ ng­êi hay vËt nhá xinh xinh 
- Cho HS ®äc
- GV theo dâi, chØnh sưa.
d- H­íng dÉn viÕt tiÕng trªn b¶ng con.
- GV viÕt mÉu vµ nªu quy tr×nh viÕt 
- Cho HS viÕt trªn b¶ng con 
- GV thu mét sè b¶ng viÕt tèt vµ ch­a tèt cho học sinh nhận xét nhËn xÐt.
- HS theo dâi
- HS t« ch÷ vµ viÕt trªn b¶ng con
- HS nhËn xÐt b¶ng.
e- Cđng cè - dỈn dß:
- Trß ch¬i "T×m tiÕng cã dÊu võa «n"
- NhËn xÐt tiÕt häc
- Ch¬i tËp thĨ, nãi theo hiƯu lƯnh cđa GV.
Tiết 2
3- LuyƯn tËp:
a- LuyƯn ®äc
+ §äc l¹i bµi tiÕt 1 (b¶ng líp)
- GV theo dâi, chØnh sưa
+ Giíi thiƯu tranh minh ho¹ "be bÐ"
- Cho HS më s¸ch vµ giao viƯc
+ Tranh vÏ g× ?
+ Em bÐ vµ c¸c ®åvËt ®­ỵc vÏ ntn ?
GV : ThÕ giíi ®å ch¬i cđa c¸c em lµ sù thu nhá cđa thÕ giíi cã thùc mµ chĩng ta ®ang
- Đäc cá nhân, nhãm, líp
- HS quan s¸t tranh trong SGK
- Tranh vÏ em bÐ ®ang ch¬i ®å ch¬i
- ... ®Đp, nhá, xinh xinh, be bÐ.
sèng. V× vËy tranh minh ho¹ cã tªn "be bÐ" chđ nh©n cịng bÐ, ®å vËt cịng be bÐ vµ xinh xinh.
- Cho HS ®äc: be bÐ
- GV theo dâi, chØnh sưa
b- LuyƯn viÕt:
- HD HS t« c¸c ch÷ cßn l¹i trong vë tËp viÕt.
- GV KT t­ thÕ ngåi, cÇm bĩt...
- GV theo dâi, chØnh sưa
- NX bµi viÕt
HS ®äc đồng thanh
NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt
Lớp trưởng điều khiển
c- LuyƯn nãi: C¸c dÊu thanh vµ sù ph©n biƯt c¸c tõ theo dÊu thanh
+ Tranh thø nhÊt vÏ g× ?
+Tranh thø hai theo chiỊu däc vÏ g× ?
(t­¬ng tù víi c¸c tranh tiÕp theo)
+ C¸c con ®· tr«ng thÊy nh÷ng h×nh ¶nh nh­ trong tranh nµy ch­a ? ë ®©u ?
+ Qu¶ dõa dïng ®Ĩ lµm g× ?
+ Trong c¸c tranh em thÝch tranh nµo nhÊt ? v× sao ?
+ Bøc tranh nµo vÏ ng­êi ?
+ Ng­êi ®ã ®ang lµm g× ?
+ Em cã thÝch tËp vÏ kh«ng ? v× sao?
- C« gi¸o chØ vµo tranh con dª, c« thªm dÊu ( / ) ®­ỵc dÕ. C« viÕt dÊu s¾c d­íi bøc tranh con dÕ.
- Yêu cầu học sinh viÕt tiÕp dÊu thanh d­íi nh÷ng bøc tranh cßn l¹i.
- Gv nhận xét, bỉ sung
III- Cđng cè -DỈn dß:
+ Trß ch¬i "§«i b¹n hiĨu nhau"
- GV nªu luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i
- NX chung giê häc
ê : §äc l¹i bµi, t×m ch÷ cã dÊu thanh võa «n trong s¸ch, b¸o
- HS quan s¸t tranh vµ th¶o luËn nhãm 2 nãi cho nhau nghe vỊ chđ ®Ị luyƯn nãi h«m nay.
- HS viÕt theo Y/c cđa GV
- HS ch¬i theo HD
- HS nghe vµ ghi nhí
----------------------------------------------------------
To¸n
 C¸c sè 1, 2, 3 .
I- Mơc tiêu:
- HS cã kh¸i niƯm ban ®Çu vỊ sè 1,2,3
- BiÕt ®äc, viÕt c¸c sè 1,2,3; biÕt ®Õm tõ sè 1 ®Õn sè 3 , tõ sè 3 ®Õn sè 1
- NhËn biÕt sè l­ỵng c¸c nhãm tõ 1 ®Õn 3 ®å vËt vµ thø tù cđa mçi sè trong ®©y sè 1, 2, 3.
II- Đå dïng d¹y - häc:
- ViÕt s½n c¸c sè 1, 2, 3 vµo tê b×a (sè 1, 2, 3 in; Sè 1, 2, 3 viÕt)
- B¶ng phơ viÕt s½n h×nh vu«ng ë trang 14
- Bé ®å dïng häc to¸n.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
HĐ DẠY
HĐ HỌC
- ỉn ®Þnh tỉ chøc:
II- KiĨm tra bµi cị:
+ Giê to¸n h«m tr­íc chĩng ta häc bµi g×?
+H×nh tam gi¸c vµ h×nh vu«ng cã g× kh¸c nhau?
III- Bµi míi:
1- Ho¹t ®éng 1: LÊy sè 1, ®äc viÕt sè 1
+ Tranh vÏ mÊy con chim?
+ Tranh vÏ mÊy b¹n g¸i ?
+ Tranh vÏ mÊy chÊm trßn trßn ?
+ Nhãm ®å vËt võa quan s¸t cã sè l­ỵng lµ mÊy?
- GV viÕt lªn b¶ng sè 4 in vµ sè 4 viÕt
- H­íng dÉn HS viÕt sè 1 vµ viÕt mÉu
- GV theo dâi, chØnh sưa
2- Ho¹t ®éng 2: LËp sè 2, ®äc, viÕt
Sè 2
- ChØ cho HS quan s¸t tranh
+ H×nh vÏ mÊy con mÌo ?
+ H×nh vÏ mÊy b¹n HS ?
+ C¸c nhãm ®å vËt võa quan s¸t ®Ịu cã l­ỵng lµ mÊy ?
- Giíi thiƯu sè 2 in vµ sè 2 viÕt
- H­íng dÉn HS viÕt sè 2
- GV theo dâi, chØnh sưa
3- Ho¹t ®éng 3: LËp sè 3, ®äc, viÕt sè 3.
- Cho HS quan s¸t tranh
+ H×nh vÏ mÊy b«ng hoa?
+ H×nh vÏ mÊy b¹n häc sinh?
+ C¸c h×nh ®Ịu cã sè l­ỵng lµ mÊy ?
- Giíi thiƯu vµ viÕt mÉu sè 3 in, 3 viÕt
- H­íng dÉn vµ viÕt mÉu sè 3
- GV theo dâi, chØnh sưa
+ C« cïng c¸c em võa häc ®­ỵc nh÷ng sè nµo?
+ H­íng dÉn HS chØ vµo c¸c h×nh vÏ vµ ®Õm
- HS quan s¸t tranh
- Tranh vÏ 1 con chim
- Tranh vÏ 1 b¹n g¸i
- Tranh vÏ 1 chÊm trßn
- Nhãm ®å vËt cã sè l­ỵng lµ mét
- HS quan s¸t sè 1 vµ ®äc sè 1
- LÊy vµ gµi sè 1
- LÊy c¸c ®å vËt cã sè l­ỵng lµ 1 trong hép
- HS viÕt trªn kh«ng sau ®ã viÕt b¶ng con sè 1
- HS quan s¸t tranh
- H×nh vÏ 2 con mÌo 
- H×nh vÏ 2 b¹n häc sinh
- Nhãm ®å vËt ®Ịu cã sè l­ỵng lµ 2
- HS quan s¸t vµ ®äc sè 
- HS gµi sè 2
- LÊy c¸c ®å vËt cã sè l­ỵng lµ 2
- HS t« sè 2 vµ viÕt sè 2 trªn b¶ng con
- HS quan s¸t
- H×nh vÏ 3 b«ng hoa
- H×nh vÏ 3 b¹n HS
- C¸c h×nh ®Ịu cã sè l­ỵng lµ 3
- HS ®äc sè 3
- HS gµi sè 3
- HS lÊy c¸c ®å vËt cã sè l­ỵng lµ 3
- HS t« vµ viÕt b¶ng con sè 3
- HS häc c¸c sè 1, 2, 3
- HS ®Õm; mét, hai, ba, ba, hai, mét
 NghØ gi÷a tiÕt
- §äc sè: 1, 2, 3, ; 3, 2,1
tËp bµi thĨ dơc chèng mƯt mái
4- LuyƯn tËp:
Bµi 1: Thùc hµnh viÕt sè
- H­íng dÉn HS viÕt mét dßng sè 1, mét dßng sè 2, mét dßng sè 3
- Quan s¸t, uèn n¾n, giĩp ®ì HS yÕu 
- NhËn xÐt, chÊm ch÷a bµi cho HS
Bµi 2:
- Cho HS quan s¸t
+ Nªu yªu cÇu cđa bµi?
- H­íng dÉn vµ giao viƯc
- Cho HS nhËn xÐt, sưa ch÷a
Bµi 3;
+ Nªu yªu cÇu cđa bµi ?
+ Cơm 1 ®è c¸c em biÕt ph¶i lµm g× ?
+ Cơm 2 ®è c¸c em biÕt ph¶i lµm g× ?
+ Cơm 3 ®è c¸c em biÕt ph¶i lµm g× ?
5- Cđng cè - dỈn dß:
+ Cho HS ch¬i trß ch¬i "NhËn biÕt sè l­ỵng nhanh"
+ GV ®­a ra c¸c tËp hỵp ®å vËt cã sè l­ỵng lµ 1, 2, 3. Yªu cÇu HS nh×n vµ gi¬ sè thÝch hỵp 
+ Cho HS ®Õm l¹i c¸c võa häc
+ NhËn xÐt chung giê häc
ê: TËp viÕt vµ ®Õm c¸c sè 1, 2, 3.
- Më SGK quan s¸t bµi 1, nªu yªu cÇu bµi 1 (viÕt sè 1, 2, 3)
- Nªu c¸ch ®Ĩ vë, c¸ch cÇm bĩt, t­ thÕ ngåi viÕt
- ViÕt bµi
- HS quan s¸t
- Nh×n tranh viÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng 
- HS ®iỊn vµ nªu miƯng
- ViÕt sè 
- ViÕt chÊm trßn
- ViÕt sè vµ viÕt chÊm trßn
- HS ch¬i c¶ líp 
- HS lµm theo yªu cÇu
- 1, 2, 3, 3, 2, 1
------------------------------------------------------------------------
Thứ năm , ngày 1 tháng 9 năm 2011
Học vần
Bài 7: ê ; v
I- Mơc tiªu:
Sau bµi häc HS cã thĨ:
- §äc vµ viÕt ®­ỵc: ª, v , bª, ve.
- §äc ®­ỵc c¸c tõ ng÷ vµ c©u øng dơng
- Ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị: bÕ bÐ
- NhËn ra ®­ỵc ch÷ ª, v ë trong s¸ch b¸o.
II- §å dïng d¹y häc:
- S¸ch tiÕng viƯt 1, tËp 1.
- Bé ghÐp ch÷ tiÕng viƯt
- Tranh minh ho¹ c©u øng dơng vµ phÇn luyƯn nãi 
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
TiÕt 1
HĐ DẠY
HĐ HỌC
I- KiĨm tra bµi cị
- ViÕt vµ ®äc:
- GV nªu nhận xét sau kiĨm tra
- ViÕt b¶ng con: 2 tỉ viÕt mét cặp tõ: be be, bª bª, be bÐ
- Mét vµi em ®äc trong SGK
II- D¹y - Häc bµi míi 
1- Giíi thiƯu bµi (trùc tiÕp)
2- D¹y ch÷ ghi ©m
ch÷ ª: 
a- NhËn diƯn ch÷:
- GV viÕt lªn b¶ng ch÷ ª vµ hái
? Ch÷ ª cã g× gièng vµ kh¸c víi ch÷ e chĩng ta ®· häc.
+ DÊu mị trªn ch÷ ª tr«ng gièng g× ?
b- Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn tiÕng:
+ Ph¸t ©m:
- GV ph¸p ©m mÉu ª, l­u ý khi ph¸t ©m miƯng më réng h¬n ®äc ©m e
- GV chØnh sưa, ph¸t ©m cho HS
+ §¸nh vÇn tiÕng kho¸
- Y/c HS t×m vµ gµi ©m ª võa häc.
- H·y t×m ©m b ghÐp bªn tr¸i ©m ª?
- §äc tiÕng em võa ghÐp
- GV viÕt lªn b¶ng: bª
+Nªu vÞ trÝ c¸c ©m b tiÕng bª ?
+ H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn : bê - ª- bª
- GV theo dâi, chØnh sưa.
 c- H­íng dÉn viÕt ch÷:
- GV viÕt mÉu vµ nªu quy tr×nh viÕt
- GV nhËn xÐt, ch÷a lçi cho HS
- HS ®äc theo GV: ª - v
- Gièng: Cïng ®­ỵc viÕt bëi mét nÐt th¾t
- Kh¸c: Ch÷ ª cã thªm mét dÊu mị ë trªn ch÷ e
- Gièng h×nh c¸i nãn.
- HS quan s¸t vµ ghe GV lµm mÉu
- Nh×n b¶ng ph¸t ©m nh÷ng lÇn (CN, nhãm, líp).
- HS lÊy ®å dïng vµ thùc hµnh
- HS ghÐp : bª
- C¶ líp ®äc: bª
- TiÕng bª cã ©m b ®øng tr­íc, ©m ª ®øng sau
- HS ®¸nh vÇn theo (líp, nhãm, CN) 
- HS quan s¸t vµ ghi nhí
HS viÕt trªn kh«ng
- HS viÕt b¶ng con ch÷ ª sau ®ã viÕt ch÷ bª
Nghỉ giải lao
Hát múa tập thể
d- §äc tiÕng øng dơng:
- GV viÕt lªn b¶ng: bª, bỊ, bÕ, ve, vÌ, vÏ
- GV gi¶i nghÜa nhanh, ®¬n gi¶n 
- GV ®äc mÉu
- GV nhËn xÐt, chØnh sưa ph¸t ©m cho HS
®- Cđng cè;
+ Trß ch¬i: T×m tiÕng cã ©m võa häc 
- GV gµi b¶ng vµ nªu yêu cầu
- Nhận xét giê häc
HS theo dâi vµ lµm theo
- C¸c nhãm cư ®¹i diƯn lªn ch¬i theo h­íng dÉn
Tiết 2
3- LuyƯn tËp
a- LuyƯn ®äc:
+ §äc l¹i bµi tiÕt 1
- Cho HS ph©n tÝch mét sè tiÕng: vÏ , bỊ, bÕ
+ §äc c©u øng dơng
- Cho HS quan s¸t tranh minh ho¹ c©u øng dơng
- Bøc tranh vÏ g× ?
GV: Bøc tranh ®Đp nµy lµ minh ho¹ cho c©u øng dơng cđa chĩng ta h«m nay "bÏ, vÏ, bª" GV ®äc vµ chØ vµo ch÷ 
- GV ®äc mÉu
- GV sưa lçi ph¸t ©m cho HS
b- LuyƯn viÕt:
- HD viÕt trong vë tËp viÕt
- KT t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt
- Quan s¸t, sưa lçi cho HS
- NhËn xÐt bµi viÕt
- C¶ líp ®äc trªn b¶ng
- CN, nhãm ®äc trong SGK
- HS ph©n tÝch
- HS quan s¸t tranh
- VÏ 3 b¹n nhá ®ang tËp vÏ, 1 con bª ®øng trªn bê cá.
- mét HS ®äc c©u øng dơng 
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- HS viÕt bµi theo HD
 NghØ gi¶i lao gi÷a tiÕt
 Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn
c- LuyƯn nãi:
+ Chđ ®Ị luyƯn nãi cđa chĩng ta h«m nay lµ g× nhØ ?
- Y/c HS quan s¸t tranh vµ ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn qua viƯc trao ®ỉi víi b¹n bÌ ®Ĩ tr¶ lêi c¸c c©u hái.
+Bøc tranh vÏ g× ?
+Em bÐ vui hay buån ? v× sao?
+ MĐ th­êng lµm g× khi bÕ em bÐ ?
+ Cßn em bÐ nịng nÞu mĐ nh­ thÕ nµo ?
+Chĩng ta ph¶i lµm g× cho cha mĐ vui lßng ?
III- Cđng cè - DỈn dß:
+ Trß ch¬i: "Thi ghÐp ch÷ cã ©m e, v
- Cho HS ®äc l¹i bµi trong SGK
- NX chung giê häc
ê: Häc bµi vµ t×m c¸c ©m míi häc trong s¸ch b¸o
- BÕ bÐ
- HS quan s¸t tranh vµ th¶o luËn nhãm 2 nãi cho nhau nghe vỊ chđ ®Ị luyƯn nãi h«m nay.
- MĐ ®ang bÕ em bÐ
- Em bÐ vui v× em thÝch ®­ỵc mĐ bÕ.
- HS ch¬i tËp thĨ.
- HS ®äc mét lÇn.
Tập viết
Bài 1:Tô các nét cơ bản
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức : Củng cố kĩ năng viết các nét cơ bản : 
 2.Kĩ năng : HS viết thành thạo các nét cơ bản.
3.Thái độ : Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Các nét cơ bản được trình bày trong khung chữ. 
 -Viết bảng lớp nội dung bài 1
-HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.
 III.Hoạt động dạy học: 
 1.Khởi động : Oån định tổ chức ( 1 phút )
 2.Kiểm tra bài cũ: ( 2 phút ) Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS
 -Nhận xét kiểm tra bài cũ.
 3.Bài mới :
HĐ DẠY
HĐ HỌC
 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
 +Mục tiêu: Biết tên bài tập viết : Các nét cơ bản
 +Cách tiến hành :
 Hôm nay cô sẽ giúp các em ôn lại cách viết các
 nét cơ bản để các em biết vận dụng viết chữ tốt 
 hơn qua bài học hôm nay : Các nét cơ bản - 
 Ghi bảng.
 2.Hoạt động 2 : Củng cố cách viết các nét cơ bản
 +Mục tiêu: Giúp HS nắm được các nét, tên gọi của
 chúng.
 +Cách tiến hành :
 -GV đưa ra các nét cơ bản mẫu
 -Hỏi: Đây là nét gì?
 ( Nét ngang :
 Nét sổ :
 Nét xiên trái :
 Nét xiên phải :
 Nét móc xuôi :
 Nét móc ngược :
 Nét móc hai đầu :
 Nét khuyết trên :
 Nét khuyết dưới : 
 +Kết luận: Hãy nêu lại các nét cơ bản vừa học?
3.Hoạt động 2: Hướng dẫn qui trình viết
 +Mục tiêu: HS quan sát cách viết các nét cơ bản
 +Cách tiến hành : 
 -GV sử dụng que chỉ tô trên chữ mẫu 
 -Viết mẫu trên khung chữ thật thong thả
 -Viết mẫu trên dòng kẻ ở bảng lớp 
 -Hướng dẫn viết: + Viết trên không
 + Viết trên bảng con
 +Kết luận: Nêu lại cách viết các nét cơ bản?
4.Hoạt động 4: Thực hành 
 +Mục tiêu: HS thực hành viết vào vở Tập viết
 +Cách tiến hành : 
 -GV nêu yêu cầu bài viết
 -Nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở
 -GV viết mẫu
 -GV theo dõi , uốn nắn, giúp đỡ những HS yếu 
 kém
 -Chấm bài HS đã viết xong ( Số vở còn lại thu về
 nhà chấm) 
 - Nhận xét kết quả bài chấm.
 5.Hoạt động cuối: Củng cố , dặn dò
 -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung của bài viết
 -Nhận xét giờ học
 -Dặn dò: Về luyện viết ở nhà
 Chuẩn bị : Bảng con, vở tập viết để học tốt ở tiết sau
HS quan sát
HS trả lời
2 HS nêu
HS quan sát
HS theo dõi
HS viết theo sự hướng dẫn của GV
2 HS nêu
1 HS nêu
HS làm theo
HS viết vở
Viết xong giơ tay
--------------------------------------------------
Toán
Luyện tập
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố về nhận biết số lượng 1,2,3 .Đọc viết đếm các số trong phạm vi 3 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bảng sơ đồ ven bài tập số 3 trang 9 SBTT
 + Bộ thực hành toán học sinh 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập -Sách Giáo khoa , vở BTT
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Tiết trước em học bài gì ?
+ Em hãy đếm xuôi từ 1 – 3 , đếm ngược từ 3- 1 
+ Viết lại các số 1,2,3 vào bảng con 
+ Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới 
Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài , ghi đầu bài 
-Cho học sinh mở sách giáo khoa 
-Giáo viên nêu yêu cầu bài tập 1 : - Giáo viên nhắc nhở học sinh ghi chữ số phải tương ứng với số lượng đồ vật trong mỗi hình.
-Nêu yêu cầu bài tập 2 : Điền số còn thiếu vào ô trống 
-Giáo viên nhắc nhở lưu ý dãy số xuôi hay ngược để điền số đúng 
-Nêu yêu cầu bài tập 3 : Viết các số tương ứng vào ô trống 
-Giáo viên gắn biểu đồ ven bài tập 3 lên và hướng dẫn học sinh cách ghi số đúng vào ô 
-Bài tập 4 : Viết lại các số 1,2,3 
Hoạt động 2 : Thực hành 
Mt : Củng cố nhận biết số lượng 1,2,3 đọc,viết các số 1,2,3 
-Cho học sinh mở vở bài tập toán trang 9 
-Giáo viên đi xem xét nhắc nhở thêm cho những em còn chậm, yếu kém
-Cho học sinh sửa bài 
-Giáo viên giảng thêm ở bài tập 3 ; Có 2 nhóm hình vẽ theo biểu đồ ven. Đây là phần biểu diễn cấu tạo số .
 Ví dụ :
-1 hình vuông với 1 hình vuông là 2 hình vuông tức là 1 với 1 là 2 hay 2 gồm 1 và 1 
-2 hình vuông với 1 hình vuông là 3 hình vuông. Nghĩa là 2 với 1 là 3 hay 3 gồm 2 và 1 
-Giáo viên thu vở để chấm bài 
Hoạt động 3: Trò chơi 
-Giáo viên gắn biểu đồ ven trên bảng yêu cầu học sinh thi đua gắn số hay gắn hình đồ vật vào chỗ trống sao cho số hình và chữ số phù hợp nhau.
-Giáo viên nhận xét tổng kết trò chơi .
-Học sinh làm miệng : Có 2 hình vuông, ghi số 2. Có 3 hình tam giác ghi số 3 
-Học sinh làm miệng.
–Học sinh nêu miệng : 2 hình vuông ghi số 2, 1 hình vuông ghi số 1 . Tất cả có 3 hình vuông ghi số 3 
-Học sinh tự làm bài tập 
-1 em đọc lại bài làm của mình ( mỗi học sinh đọc 1 bài tập )
-Học sinh dò bài tự kiểm tra đúng sai.
-Học sinh quan sát hình và lắng nghe để nhận ra cấu tạo số 2, số 3 
-Từng đôi lên tham gia chơi. Em nào nhanh, đúng là thắng 
4.Củng cố dặn dò : 
- Em vừa học bài gì ? Đếm xuôi từ 1 -3 và ngược từ 3 - 1 
- Trong 3 số 1,2,3 số nào lớn nhất ? số nào bé nhất ?
- Số 2 đứng giữa số nào ?
- Nhận xét tiết học.- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.
- Dặn học sinh ôn bài 
- Chuẩn bị bài hôm sau 
----------------------------------------------------------------------
T

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 2 LOP 1 TONG HOP.doc