Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 1 năm 2007

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC (T1)

A- Mục đích - Yêu cầu:

 Giúp học sinh:

 - Nắm được nội quy học tập trong lớp học.

 - Nhớ được vị trí chỗ ngồi và cách chào hỏi giáo viên khi ra vào lớp.

 - Biết được các ký hiệu, hiệu lệnh của giáo viên đã quy định trong giờ học.

 - Bầu ban cán sự lớp, giúp ban cán sự lớp làm quen với nhiệm vụ được giao.

 - Biết được các loại sách vở và đồ dùng cần có

 - Biết cách bọc, ghép dán và giữ gìn sách vở sạch đẹp.

II- Đồ dùng dạy học:

+ Học sinh: - Chuẩn bị toàn bộ đồ dùng, sách vở của mình

+ Giáo viên: - Dự kiến trước ban cán sự lớp.

 - Chuẩn bị sẵn nội quy lớp học.

III- Các hoạt động dạy học:

doc 43 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 7Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 1 năm 2007", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Çu n¾m ®­îc tªn, quy tr×nh viÕt c¸c nÐt c¬ b¶n, ®é cao, réng, nÐt b¾t ®Çu vµ kÕt thóc.
 - BiÕt t« vµ viÕt ®­îc c¸c nÐt c¬ b¶n.
II- §å dïng d¹y häc:
 - GiÊy t« ki cã kÎ s½n « li
 - Sîi d©y ®Ó minh ho¹ c¸c nÐt
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
T.gian
Gi¸o viªn
Häc sinh
5 Phót
A- KiÓm tra bµi cò:
- KT s¸ch, vë vµ ®å dïng cña m«n TV
- NhËn xÐt sau khi kiÓm tra (­u, nh­îc ®iÓm)
- HS lÊy s¸ch vë vµ ®å dïng ®Æt lªn bµn ®Ó GVKT
B- D¹y - Häc bµi míi:
1- Giíi thiÖu bµi (linh ho¹t)
2- D¹y c¸c nÐt c¬ b¶n.
+ Giíi thiÖu tõng nÐt ë tÊm b×a ®· chuÈn bÞ s½n ë nhµ.
- GV nªu lªn tõng nÐt
- HD vµ viÕt mÉu (kÕt hîp gi¶i thÝch)
+ NÐt th¼ng: 
+ NÐt ngang: (®­a tõ tr¸i sang ph¶i)
- NÐt th¼ng ®øng (®­a tõ trªn xuèng)
- NÐt xiªn ph¶i (®­a tõ trªn xuèng)
- NÐt xiªn tr¸i (®­a tõ trªn xuèng)
+ NÐt cong:
- NÐt con kÝn (h×nh bÇu dôc ®øng: 0)
- NÐt cong hë: cong ph¶i ( )
 cong tr¸i (c)
+ NÐt mãc:
- NÐt mãc xu«i:
- NÐt mãc ng­îc
- NÐt mãc hai ®Çu:
+ NÐt khuyÕt
- HS theo dâi vµ nhËn biÕt c¸c nÐt.
- NÐt khuyÕn trªn:
- NÐt khuyÕt d­íi
- GV chØ b¶ng bÊt kú nÐt nµo Yªu cÇu häc sinh ®äc tªn nÐt ®ã.
- GV theo dâi vµ söa sai
- HS ®äc: líp, nhãm, CN
5phót
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
- HS tËp TD, móa tËp thÓ
11phót
C- H­íng dÉn häc sinh viÕt c¸c nÐt c¬ b¶n trªn b¶ng con.
- GV viÕt mÉu, kÕt hîp víi HD
- GV nhËn xÐt, söa lçi
- HS viÕt hê b»ng ngãn trá xuèng bµn.
- HS lÇn l­ît luyÖn viÕt tõng nÐt trªn b¶ng con.
4phót
D- Cñng cè - DÆn dß
+ Trß ch¬i: "Nhanh tay - Nhanh m¾t"
- GV nªu tªn trß ch¬i vµ luËt ch¬i
- Cho HS ch¬i theo tæ
+ NhËn xÐt chung giê häc
+ C¶ líp ®äc l¹i c¸c nÐt mét lÇn.
- HS ch¬i 2-3 lÇn
- Líp tr­ëng lµm qu¶n trß
- HS ®äc ®ång thanh
TiÕt 2
Thêi gian
Gi¸o viªn
Häc sinh
6 phót
LuyÖn tËp:
1- LuyÖn ®äc:
- Cho HS ®äc tªn c¸c nÐt võa häc
- GV theo dâi, nhËn xÐt vµ cho ®iÓm
- HS ®äc, líp, nhãm, c¸ nh©n
12 phót
2- LuyÖn viÕt:
- Cho HS tËp t« vµ viÕt c¸c nÐt c¬ b¶n trong vë tËp viÕt.
- H­íng dÉn t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót, ®­a bót cho HS.
+ Quy ®Þnh: Khi nµo GV gâ 1 tiÕng th­íc míi ®­îc viÕt nÐt thø nhÊt.
- Sau mçi nÐt GV kiÓm tra, chØnh söa råi míi cho viÕt tiÕp nÐt sau.
- GV theo dâi vµ gióp ®ì HS yÕu
- HS thùc hµnh
- HS t« vµ viÕt tõng nÐt trong vë theo h­íng dÉn cña GV
5 phót
- Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
- HS tËp thÓ dông vµ móa h¸t TT
7 phót
3- LuyÖn nãi:
- Cho HS lªn chØ vµo tõng nÐt vµ nãi tªn c¸c nÐt.
VD: ChØ vµo nÐt (2) nãi, ®©y lµ nÐt mãc 2 ®Çu 
ChØ vµo nÐt (-): §©y lµ nÐt ngang
- HS thùc hiÖn CN
- Líp theo dâi vµ nhËn xÐt
5 phót
4- Cñng cè - DÆn dß:
Trß ch¬i:
- GV nªu tªn trß ch¬i vµ luËt ch¬i.
+ C¸ch ch¬i:
- Chi líp thµnh 2 nhãm (A-B) nhãm A cö 1 em lªn chØ lÇn l­ît vµo c¸c nÐt c¬ b¶n ®Ó nhãm B ®äc.
- NÕu nhãm B ®äc ®óng th× ®­îc 1 ®iÓm
- NÕu nhãm B ®äc sai th× nhãm A ®­îc 1 ®iÓm
* NhËn xÐt chung tiÕt häc
ê: - LuyÖn viÕt c¸c nÐt võa häc vµo vë
- Xem tr­íc bµi 1 (SGK)
- HS ch¬i 2 lÇn
- LÇn 2 ®æi bªn.
TiÕt 4
To¸n
§ 2 NhiÒu h¬n - Ýt h¬n
I- Môc tiªu:
1- KiÕn thøc: - HS n¾m ®­îc c¸ch so s¸nh sè l­îng cña 2 nhãm ®å vËt
- N¾m ®­îc c¸ch sö dông tõ "nhiÒu h¬n" "Ýt h¬n" khi so s¸nh vÒ sè l­îng 
2- KÜ n¨ng:
- BiÕt so s¸nh 2 nhãm ®å vËt.
- BiÕt chØ ra ®­îc nhãm nµo nhiÒu h¬n, nhãm nµo Ýt h¬n.
II- §å dïng d¹y häc:
- SGK, tranh vµ mét sè nhãm ®å vËt cô thÓ
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Thêi gian
Gi¸o viªn
Häc Sinh
4 phót
A- KiÓm tra bµi cò:
? H·y nªu nh÷ng yªu cÇu cÇn ®¹t khi häc to¸n 1?
? M«n häc giái to¸n em ph¶i lµm g× ?
- KiÓm tra s¸ch vë, ®å dïng häc to¸n
- Häc to¸n 1 em sÏ biÕt ®Õn, ®äc sè, viÕt sè, bµi tÝnh céng trõ...
- Em ph¶i ®i häc ®Òu, häc thuéc bµi, lµm bµi tËp ®Çy ®ñ chÞu khã suy nghÜ.....
10 phót
B- Bµi míi:
1- Giíi thiÖu bµi (ghi b¶ng)
2- D¹y bµi míi:
- GV ®­a ra 5 c¸i cèc vµ 4 c¸i th×a 
- YÒu cÇu HS lªn ®Æt mçi c¸i th×a vµo 1 c¸i cèc.
? Cßn cèc nµo ch­a cã th×a ?
+ GV nãi: Khi ®Æt vµo mçi c¸i cèc 1 c¸i th×a th× vÉn cßn cèc ch­a cã th×a, ta nãi "sè cèc nhiÒu h¬n sè th×a"
- Cho HS nh¾c l¹i "sè cèc nhiÒu h¬n sè th×a"
+ GV nãi tiÕp: Khi ®Æt vµo mçi c¸i cèc 1 c¸i th×a th× kh«ng cßn th×a ®Ó ®Æt vµo cèc cßn l¹i, ta nãi "sè th×a Ýt h¬n sè cèc"
- Gäi 1 vµi HS nªu "sè cèc nhiÒu h¬n sè th×a" råi nªu "sè th×a nhiÒu h¬n sè cèc"
- 1 HS lªn b¶ng thùc hµnh
- HS chØ vµo cèc ch­a cã th×a
- 1 sè HS nh¾c l¹i
- 1 sè HS nh¾c l¹i "sè th×a nhiÒu h¬n sè cèc
- 1 vµi HS nªu
5 phót
- Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
- HS tËp thÓ dôc vµ móa h¸t tËp thÓ.
11 phót
3- LuyÖn tËp:
+ H­íng dÉn c¸ch so s¸nh
- Nèi 1 ®å vËt nµy víi 1 ®å vËt kia 
- Nhãm nµo vã ®èi t­îng bÞ thõa ra th× nhãm ®ã cã sè l­îng nhiÒu h¬n nhãm kia cã sè l­îng Ýt h¬n.
- Cho HS quan s¸t tõng phÇn vµ so s¸nh
- GV nhËn xÐt, chØnh söa
- HS chó ý nghe
- HS lµm viÖc CN vµ nªu kÕt qu¶.
H1: Sè thá nhiÒu h¬n sè cµ rèt, sè cñ cµ rèt Ýt h¬n sè thá.
H2: Sè vung nhiÒu h¬n sè nåi, sè nåi Ýt h¬n sè vung.
H3: Sè r¾c c¾m Ýt h¬n sè æ c¾m sè æ c¾m nhiÒu h¬n sè r¾c c¾m.
5 phót
4- Cñng cè - dÆn dß
Trß ch¬i: So s¸nh nhanh
C¸ch ch¬i: - LÊy 2 nhãm HS cã sè l­îng kh¸c nhau, cho 2 nhãm quan s¸t vµ nªu xem "nhãm nµo cã sè l­îng nhiÒu h¬n, nhãm nµo Ýt h¬n"
- Nhãm nµo nªu ®óng vµ nhanh sÏ th¾ng cuéc.
- NhËn xÐt chung giê häc
ê: - Thùc hµnh so s¸nh c¸c nhãm ®èi t­îng cã sè l­îng kh¸c nhau.
- HS ch¬i theo h­íng dÉn cña GV
TiÕt 1
Thø 4 ngµy 07 th¸ng 09 n¨m 2007
Thñ c«ng:
 § 1 Giíi thiÖu mét sè lo¹i giÊy, b×a vµ dông cô thñ c«ng
A- Môc tiªu
- HS n¾m ®­îc 1 sè lo¹i giÊy, b×a vµ dông cô m«n häc
- BiÕt ph©n biÖt gi÷a giÊy vµ b×a
- KÓ ®­îc tªn c¸c dông cô cña m«n häc
- GV häc sinh yªu thÝch m«n häc.
B- ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: C¸c lo¹i giÊy mÇu, b×a, kÐo, hå d¸n, th­íc kÎ...
Häc sinh: Dông cô häc thñ c«ng
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Gi¸o viªn
Häc sinh
I- æn ®Þnh tæ chøc
II- KiÓm tra bµi cò:
- KiÓm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng, s¸ch vë
- GV nhËt xÐt sau khi kiÓm tra
- HS b¸o c¸o sÜ sè vµ h¸t ®Çu giê
- HS lÊy ®å dïng, s¸ch vë ®Ó lªn bµn cho GVKT
8phót
III- D¹y häc bµi míi:
1- giíi thiÖu bµi ( ghi gi¶ng)
2- Gi¬i thiÖu giÊy, b×a
+ Gi¬ tê giÊy cho HS quan s¸t vµ nãi" §©y lµ tê giÊy"
 ? GiÊy nµy dïng ®Ó lµm g× ?
+ Gi¬ tiÕp cho HS xem mét sè lo¹i giÊy mµu, mÆt sau cã dßng kÎ « li.
 ? GiÊy nµy cã dïng ®Ó viÕt kh«ng ?
 ? VËy dïng ®Ó lµm g× ?
+ Gi¬ cho HS xem mét sè tÊm b×a vµ nãi:" §©y lµ b×a"
 ? B×a cøng hay mÒm ?
 ? B×a dïng ®Ó lµm g× ?
GV nãi: GiÊy vµ b×a ®Òu ®­îc lµm tõ tre nøa
 ? GiÊy vµ b×a cã g× gièng vµ kh¸c nhau
- Cho HS xem quyÓn s¸ch tiÕng viÖt
- HS quan s¸t mÉu
- GiÊy dïng ®Ó viÕt
- Kh«ng
- Dïng ®Ó xÐ, d¸n, c¾t hoa
- HS sê vµo tê b×a vµ tr¶ lêi
- §Ó lµm tê b×a ë ngoµi c¸c quyÓn s¸ch vµ dïng bäc bªn ngoµi vë...
- Gièng: §Òu lµm b»ng tre, nøa
- Kh¸c: B×a dµy cã nhiÒu mµu, dïng ®Ó bäc
+ GiÊy máng dïng ®Ó viÕt
- HS xem ®Ó ph©n biÖt ®­îc phÇn b×a vµ phÇn giÊy
5phót
NghØ gi÷a tiÕt
Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn
6 phót
3- Giíi thiÖu dông cô thñ c«ng
- GV giíi thiÖu lÇn l­ît tõng lo¹i ®å dïng sau ®ã nªu trªn vµ c«ng dông
+ Th­íc kÎ: lµm b»ng gç hoÆc nhùa dïng ®Ó ®o chiÒu dµi, kÎ
+ Bót ch×: Dïng ®Ó kÎ ®­êng th¼ng
+ KÐo: Dïng ®Ó c¾t giÊy, b×a
+ Hå d¸n: Dïng ®Ó d¸n s¶n phÈm...
- Cho HS nªu l¹i c«ng dông cña tõng lo¹i
- HS chó ý nghe
- Mét sè HS nªu
8 phót
4- Thùc hµnh:
- GV nªu tªn ®å dïng vµ yªu cÇu HS lÊy ®óng
- GV gi¬ tõng ®å dïng vµ yªu cÇu HS nªu tªn gäi
- GV theo dâi, nhËn xÐt
- HS thùc hµnh theo yªu cÇu
3 phót
5- Cñng cè - dÆn dß:
 ? H«m nay chóng ta häc bµi g× ?
 ? Qua bµi em n¾m ®­îc ®iÒu g× ?
ê: ChuÈn bÞ cho bµi 2.
- 2 HS nªu
- Ph©n biÖt gi÷a giÊy vµ b×a.
TiÕt 2+3
TiÕng viÖt
Bµi 1: e
A- Môc ®Ých yªu cÇu:
- HS lµm quen vµ nhËn biÕt ch÷ vµ ©m e 
- B­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a ch÷ vµ tiÕng chØ ®å vËt, sù vËt
- Ph¸t biÓu lêi nãi tù nhiªn theo néi dung: TrÎ em vµ loµi vËt ®Òu cã líp häc cña m×nh.
B- §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô cã kÎ « li
- Sîi d©y ®Ó minh ho¹ nÐt ch÷ e
- Tranh minh ho¹ c¸c tiÕng: bÐ, me, xe, ve
- Tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi vÒ c¸c "líp häc" cña loµi chim, ve, Õch, gÊu vµ HS
- S¸ch TiÕng viÖt T1, vë tËp viÕt tËp 1
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
TiÕt 1
Thêi gian
Gi¸o viªn
Häc sinh
5 phót
I- KiÓm tra bµi cò:
- ViÕt vµ ®äc
- §äc c¸c nÐt c¬ b¶n
- Mçi tæ viÕt mét sè nÐt c¬ b¶n theo yªu cÇu cña GV.
T1: ViÕt nÐt cong
T2: ViÕt nÐt mãc
T3: ViÕt nÐt khuyÕt
- 1 ®Õn 3 HS ®äc
7 phót
II- D¹y häc bµi míi
1- Giíi thiÖu bµi ( Trùc tiÕp)
2- D¹y ch÷ ghi ©m: e
a- NhËn diÖn ch÷:
- GV viÕt lªn b¶ng ch÷ e vµ nãi: ch÷ e gåm 1 nÐt th¾t.
 ? Ch÷ e gièng h×nh g× ?
- GV dïng sîi d©y len thao t¸c cho HS xem
- HS chó ý nghe
- Ch÷ e gièng h×nh sîi d©y v¾t chÐo
- HS theo dâi
5 phót
b- Ph¸t ©m:
- GV chØ vµo ch÷ vµ ph¸t ©m mÉu ( gi¶i thÝch)
- Cho HS tËp ph¸t ©m e
- GV theo dâi vµ söa cho HS
+ Yªu cÇu HS t×n vµ gµi ch÷ ghi ©m e võa ®äc
- HS theo dâi c¸ch ph¸t ©m cña c« gi¸o
- HS nh×n b¶ng ph¸t ©m ( nhãm c¸ nh©n, líp)
- HS thùc hµnh bé ®å dïng HS
5 phót
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn
8 phót
c- H­íng dÉn viÕt ch÷:
- ViÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt
- Cho HS tËp t« ch÷ e trªn kh«ng
- Ch HS tËp viÕt chÏ e trªn b¶ng con
- GV KT, NX vµ chØnh söa
- HS chó ý theo dâi
- HS dïng ngãn trë ®Ó t«
- HS tËp viÕt ch÷ e trªn b¶ng con
5 phót
d- Cñng cè - dÆn dß:
Trß ch¬i: T×m tiÕng cã ©m e
- GV nªu c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i
C¸ch ch¬i: Trong 1 phót nhãm nµo t×m ®­îc nhiÒu tiÕng cã ©m e nhãm ®ã sÏ th¾ng cuéc
+ NhËn xÐt chung tiÕt häc
- Chia líp thµnh 3 nhãm vµ ch¬i theo HD cña GV
TiÕt 2
Thêi gian
Gi¸o viªn
Häc sinh
3- LuyÖn tËp:
a- LuyÖn ®äc:
- §äc l¹i bµi tiÕt 1 ( b¶ng líp)
- Gi¸o viªn theo dâi vµ chØnh söa cô thÓ cho HS ®äc sai
- HS ®äc ( c¸ nh©n, nhãm, líp)
10 phót
b- LuyÖn viÕt:
- H­íng dÉn c¸ch t« ch÷ trong vë
- KT c¸ch cÇm bót, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viÖc
- GV quan s¸t vµ gióp ®ì nh÷ng HS yÕu
- HS theo dâi
- HS tËp t« ch÷ trong vë tËp viÕt theo HD cña GV
+ ChÊm ®iÓm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cña HS, ch÷a mét sè lçi sai phæ biÕn
- HS chó ý theo dâi
5 phót
Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn
10 phót
c- LuyÖn nãi:
- GV nªu yªu cÇu th¶o luËn
- H­íng dÉn vµ gi¸o viÖc
- Cho HS nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
+ GV nªu c©u hái yªu cÇu HS tr¶ lêi
 ? Quan s¸t tranh em thÊy nh÷ng g× ?
 ? C¸c bøc tranh cã g× lµ chung ?
 ? Líp ta cã thÝch ®i häc ®Òu vµ ch¨m chØ kh«ng ?
- HS th¶o luËn nhãm tho yªu cÇu cña GV
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
- Tranh 1: Chim mÑ d¹y 3 chim con tËp hãt
-Tranh 2: C¸c chó ve ®ang häc ®µn
- Tranh 3: 4 chó Õch ®ang häc bµi
- Tranh 4: GÊu ®ang tËp ®äc chÏ e
- Tranh 5: C¸c b¹n nhá ®ang häc bµi
- TÊt c¶ ®Òu ®ang häc bµi ch¨m chØ
- HS tù tr¶ lêi
5 phót
d- Cñng cè - dÆn dß:
Trß ch¬i: GV nªu tªn trß ch¬i vµ luËt ch¬i
C¸ch ch¬i: 
- GV ghi 1 sè ch÷ cã chøa ©m e lªn b¶ng, 3 nhãm cö ®¹i diÖn lªn t×m ®óng ch÷ cã ©m e vµ kÎ ch©n ch÷ ®ã.
- Nhãm nµo t×m ®­îc nhiÒu th× nhãm ®â sÏ th¾ng cuéc
- Cho c¶ líp ®äc l¹i ch÷ e
- NhËn xÐt chung tiÕt häc
ê: §äc l¹i bµi, tËp viÕt ch÷ e
- ChuÈn bÞ tr­íc bµi 2
- HS ch¬i theo nhãm
- HS ®äc ( 2 lÇn)
TiÕt 4
To¸n:
§ 3: H×nh vu«ng - H×nh trßn
A- Môc tiªu:
- NhËn ra vµ nªu ®óng tªn h×nh vu«ng, h×nh trßn
- B­íc ®Çu nhËn ra h×nh vu«ng, h×nh trßn tõ c¸c vËt thËt
B- §å dïng d¹y häc:
- 1 sè h×nh vu«ng, h×nh trßn ( gç, nhùa) cã mµu s¾c, kÝch cì kh¸c nhau.
- 1 sè vËt thËt cã mÆt lµ h×nh vu«ng, h×nh trßn.
c- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Thêi gian
Gi¸o viªn
Häc sinh
5 phót
I- KiÓm tra bµi cò:
 ? Giê tr­íc ta häc bµi g× ?
- Gäi 1 sè häc sinh so s¸nh nhãm ®å vËt cña GV.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
- ... häc bµi Ýt - nhiÒu h¬n
- 1 sè HS so s¸nh vµ nªu kÕt qu¶
6 phót
II- Bµi míi:
1- Giíi thiÖu h×nh vu«ng:
- GV gi¬ tÊm b×a h×nh vu«ng cho HS xem vµ nãi: " §©y lµ h×nh vu«ng".
- GV nãi s¬ qua vÒ h×nh vu«ng.
- HS quan s¸t mÉu
- H×nh vu«ng cã 4 c¹nh
- 4 c¹nh b»ng nhau
? H×nh vu«ng cã mÊy c¹nh
 ? 4 C¹nh cña h×nh vu«ng ntn ?
 ? Em biÕt nh÷ng ®å vËt nµo cã d¹ng h×nh vu«ng ?
- Cho HS t×m vµ gµi h×nh vu«ng
- Viªn g¹ch hoa, kh¨n mïi xoa...
- HS sö dông hép ®å dïng
6 phót
2- Giíi thiÖu h×nh trßn:
- GV gi¬ tÊm b×a h×nh trßn vµ nãi:" §©y lµ h×nh trßn".
 ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh trßn ?
 ? Em biÕt nh÷ng vËt nµo cã d¹ng h×nh trßn ?
- Cho HS t×m vµ gµi h×nh trßn
- H×nh trßn lµ 1 nÐt cong kÝn
- B¸nh xe ®¹p, miÖng cèc, miÖng chËu...
- HS sö dông hép ®å dïng
5 phót
Cho häc sinh nghØ gi÷a tiÕt
Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn
10 phót
3- LuyÖn tËp:
- Cho HS më s¸ch
Bµi 1 (8)
- GV nªu yªu cÇu vµ giao viÖc
- L­u ý HS kh«ng t« chêm ra ngoµi
- Theo dâi vµ uèn n¾n
Bµi 2 (8)
- HD t­¬ng tù bµi 1
L­u ý: H×nh cuèi mçi h×nh trßn t« 1 mµu
- HS më SGK to¸n 1
- HS dïng bót mµu vµ t« vµo c¸c h×nh vu«ng.
- HS t« mµu vµo h×nh trßn
Bµi 3 (8)
- HD vµ giao viÖc
L­u ý: T« kh«ng chêm ra ngoµi, mçi h×nh t« 1 mµu
- GV theo dâi vµ uèn n¾n
Bµi 4(8)
- GV chuÈn bÞ giÊy cã d¹ng nh­ h×nh trong bµi råi ph¸t cho HS
 ? lµm thÕ nµo ®Ó cã c¸c h×nh vu«ng ?
- GV theo dâi vµ chØnh söa
- HS t« mµu theo HD
- HS quan s¸t h×nh
- Ta gÊp h×nh vu«ng nµy chång lªn h×nh vu«ng kia
- HS thùc hµnh
3 phót
4- Cñng cè - dÆn dß:
Trß ch¬i:
- GV vÏ 1 sè h×nh kh¸c nhau lªn b¶ng. cho HS thi t×m h×nh vu«ng, h×nh trßn.
- NhËn xÐt chung tiÕt häc
ê: ChuÈn bÞ cho tiÕt 4
- HS ch¬i trß ch¬i
TiÕt 5
Tù nhiªn x· héi
§ 1: C¬ thÓ chóng ta
A- Môc tiªu:
1- KiÕn thøc: N¾m ®­îc tªn c¸c bé phËn chÝnh cña c¬ thÓ vµ 1 sè cö ®éng cña ®Çu, m×nh, ch©n, tay.
2- Kü n¨ng: KÓ ®­îc tªn c¸c bé phËn chÝnh cña c¬ thÓ ng­êi. ChØ ra ®­îc c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ
3- Gi¸o dôc: Gi¸o dôc HS cã thãi quen ho¹t ®éng ®Ó cã c¬ thÓ ph¸t triÓn
B- §å dïng d¹y - häc:
Phãng to c¸c h×nh cña bµi 1 trong SGK
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Gi¸o viªn
Häc sinh
3 phót
I- KiÓm tra bµi cò:
- KT ®å dïng, s¸ch vë cña m«n häc
- GV nªu nhËn xÐt sau khi kiÓm tra
- HS lÊy ®å dïng s¸ch vë theo yªu cÇu cña gi¸o viªn
II- D¹y häc bµi míi:
1- Giíi thiÖu bµi ( ghi b¶ng)
2- Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh (T4)
* Môc tiªu: Gäi ®óng tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ
* C¸ch lµm:
B­íc 1: Ho¹t ®éng theo nhãm.
- Cho HS quan s¸t tranh ë trang 4.
 ? H·y chØ vµ nãi tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ ?
6 phót
B­íc 1: Ho¹t ®éng theo nhãm.
- Cho HS quan s¸t tranh ë trang 4.
 ? H·y chØ vµ nãi tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ ?
- HS th¶o luËn nhãm 4 theo yªu cÇu c©u hái cña GV
- C¸c nhãm cö nhãm tr­ëng nªu VD: rèn, ti, tai...
- Cho c¸c nhãm nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
B­íc 2: Ho¹t ®éng c¶ líp
- Treo tranh lªn b¶ng vµ giao viÖc
* KÕt luËn: GV kh«ng cÇn nh¾c l¹i nÕu HS ®· nªu chÝnh x¸c
- 1 vµi em lªn chØ trªn tranh vµ nãi
8 phót
3- Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t tranh (T5)
* Môc tiªu: HS quan s¸t tranh vÒ 1 sè ho¹t ®éng cña c¬ thÓ vµ nhËn biÕt ®­îc c¬ thÓ gåm 3 phÇn: ®Çu, m×nh vµ tay ch©n
* C¸ch lµm:
B­íc 1: Ho¹t ®éng nhãm nhá
- Cho HS quan s¸t c¸c h×nh ë trang 5 vµ cho biÕt c¸c b¹n ®ang lµm g× ?
 ? C¬ thÓ ta gåm mÊy phÇn? §ã lµ nh÷ng phÇn nµo ?
B­íc2: Ho¹t ®éng c¶ líp:
- Cho ®¹i diÖn nhãm lªn nªu kÕt qu¶ TL
* KÕt luËn:
- C¬ thÓ ta gåm 3 phÇn: ®Çu, m×nh, vµ tay
- Chóng ta nªn tÝch cùc ho¹t ®éng ®Ó c¬ thÓ khoÎ vµ ph¸t triÓn.
- HS quan s¸t tranh trang 5 vµ th¶o luËn nhãm 2
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn vµ lµm 1 sè ®éng t¸c nh­ c¸c b¹n trong h×nh
5 phót
Cho HS nghØ gi÷a ti Õt
Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn
8 phót
4- Ho¹t ®éng 3: TËp thÓ dôc
* Môc tiªu: G©y høng thó rÌn luyÖn th©n thÓ
* C¸ch lµm:
B­íc 1: D¹y HS bµi h¸t " Cói m·i mái"
B­íc 2: D¹y h¸t kÕt hîp víi lµm ®éng t¸c phô ho¹
B­íc 3: Gäi 1 sè HS lªn b¶ng h¸t vµ lµm ®éng t¸c
- Cho c¶ líp võa h¸t võa lµm ®éng t¸c
* KÕt luËn: Muèn cho c¬ thÓ ph¸t triÓn tèt ta cÇn tËp TD hµng ngµy
- HS häc h¸t theo GV
- HS theo dâi vµ lµm theo
- 1 sè em lªn b¶ng
- HS lµm 1-2 lÇn 
5 phót
5- Cñng cè - dÆn dß:
* Trß ch¬i: " Ai nhanh, ai ®óng"
C¸ch ch¬i: Cho tõng HS lªn nãi c¸c bé phËn ngoµi cña c¬ thÓ võa nãi võa chØ trong h×nh vÏ.
- Trong 1 phót b¹n nµo chØ ®­îc ®óng vµ nhiÒu lµ th¾ng cuéc
+ NhËn xÐt chung giê häc
ê: - N¨ng tËp thÓ dôc
- Xem tr­íc bµi 2
- HS ch¬i theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn
Ngµy so¹n: 07/9/2005
Ngµy gi¶ng: 08/19/2005
Thø n¨m ngµy 08 th¸ng 09 n¨m 2005
MÜ ThuËt: 
§ 1: Xem tranh thiÕu nhi vui ch¬i
A- Môc tiªu:
1- KiÕn thøc: - Gióp HS lµm quen vµ tiÕp xóc víi tranh thiÕu nhi 
- N¾m ®­îc néi dung cña tranh
2- KÜ n¨ng:
- TËp quan s¸t vµ m« t¶ h×nh ¶nh trong tranh 
3- Th¸i ®é: - BiÕt yªu quý c¸i ®Ñp
B- §å dïng d¹y häc: 
+ GV: Mét sè tranh thiÕu nhi vÏ c¶nh vui ch¬i (ë s©n tr­êng, ngµy lÔ, c«ng viªn, c¾m tr¹i...).
+ S­u tÇm tranh vÏ cña thiÕu nhi cã néi dung vÒ vui ch¬i
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Gi¸o viªn
Häc sinh
I- KiÓm tra bµi cò:
- KiÓm tra ®å dïng vµ s¸ch vë cña m«n häc
- Nªu nhËn xÐt sau khi kiÓm tra
- HS lµm theo yªu cÇu cña gi¸o viªn
II- Bµi míi:
1- Giíi thiÖu bµi:
- GV giíi thiÖu tranh ®Ó HS quan s¸t
"§©y lµ 1 sè lo¹i tranh vÏ vÒ c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i cña thiÕu nhi ë tr­êng, ®Ò tµi vui ch¬i rÊt réng, phong 
- HS quan s¸t tranh
phó vµ hÊp dÉn, nhiÒu b¹n ®· say mª ®Ò tµi nµy vµ vÏ ®­îc tranh ®Ñp. Bøc tranh mµ chóng ta xem h«m nay lµ mét tronh nh÷ng bøc tranh ®ã".
2- H­íng dÉn HS xem tranh:
+ B­íc 1: Ho¹t ®éng nhãm
- Cho HS më s¸ch vµ nªu yªu cÇu
- HS më s¸ch vµ th¶o luËn
nhãm 4 theo yªu cÇu cña GV
- GV theo dâi vµ h­íng dÉn thªm tõng nhãm
+ B­íc 2: Ho¹t ®éng c¶ líp
- GV treo tranh lªn b¶ng
- Yªu cÇu c¸c nhãm nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn chØ vµo tranh vµ nªu kÕt qu¶ th¶o luËn.
- GV nhËn xÐt vµ nªu c©u hái
? Bøc tranh vÏ nh÷ng g× ?
? Em thÝch h×nh ¶nh nµo nhÊt ?
	V× sao?
? Trong tranh h×nh ¶nh nµo lµ chÝnh, h×nh ¶nh nµo lµ phô?
? H×nh ¶nh trong tranh ®ang diÔn ra ë ®©u ?
- Trong tranh cã nh÷ng mÇu nµo ?
? MÇu nµo ®­îc vÏ nhiÒu h¬n?
? Em thÝch mÇu nµo trong bøc tranh cña b¹n ?
- Bøc tranh vÏ l¹i h¶ c¸c b¹n HS ®ang ch¬i trß ch¬i 
- 1 sè HS tr¶ lêi theo ý thÝch cña m×nh
- C¸c b¹n vui ch¬i lµ chÝnh, c©y, mÆt trêi lµ phô
- H×nh ¶nh trong tranh ®ang diÔn ra ë s©n tr­êng
- Trong tranh cã c¸c mÇu xanh, tr¾ng, ®en...
- MÇu ®en...
- HS nªu
5 phót
- Cho HS nghØ gi÷a tiÕt 
- Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn
6 phót
3- Tãm t¾t vµ kÕt luËn:
- GV hÖ thèng l¹i néi dung vµ nhÊn m¹nh: C¸c em võa ®­îc xem nh÷ng bøc tranh rÊt ®Ñp. Muèn th­ëng thøc ®­îc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña tranh, tr­íc hÕt c¸c em ph¶i quan s¸t vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ ®­a ra ®­îc nhËn xÐt riªng cña m×nh vÒ bøc tranh
- HS chó ý theo dâi
5 phót
4- NhËn xÐt ®¸nh gi¸:
- NhËn xÐt chung c¶ tiÕt häc vÒ néi dung bµi häc, ý thøc häc tËp cña c¸c em. 
5- DÆn dß:
- VÒ nhµ tËp quan s¸t vµ nhËn xÐt tranh
- chuÈn bÞ cho bµi häc sau
- HS chó ý nghe vµ thu dän ®å dïng, s¸ch vë cña m«n häc
Häc vÇn:
Bµi 2: b
A- Môc ®Ých yªu cÇu:
- HS lµm quen vµ nhËn biÕt ®­îc ch÷ vµ ©m b
- GhÐp ®­îc tiÕng be
- B­íc ®Çu nhËn thøc ®­îc m«i liªn hÖ gi÷a ch÷ víi tiÕng chØ ®Ó vËt, vËt sù vËt.
- Nh÷ng lêi nãi tù nhiªn theo néi dung, c¸c ho¹t ®éng häc tËp kh¸c nhau cña trÎ em vµ cña c¸c con vËt 
B- §å dïng d¹y - häc:
- B¶ng cã kÎ « li
- Sîi d©y ®Ó minh ho¹ nÐt cho ch÷ b
-Tranh minh ho¹ c¸c tiÕng: bÐ, bª, bãng, bµ
TiÕt 2+3
- Tranh minh ho¹ phÇn luyÖn nãi: Chim non, gÊu, voi, em bÐ ®ang häc, hai b¹n g¸i ch¬i xÕp ®å
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
TiÕt 1
Thêi gian
Gi¸o viªn
Häc sinh
5 phót
I- KiÓm tra bµi cò:
- ViÕt ch÷ e
- §äc ch÷ e
- GV nhËn xÐt sau kiÓm tra vµ cho ®iÓm
- 3 HS lªn b¶ng, líp viÕt b¶ng con
- 1 vµi em ®äc
12 phót
II- D¹y bµi míi:
1- Giíi thiÖu bµi (trùc tiÕp)
2- D¹y ch÷ ghi ©m:
a- NhËn diÖn ch÷:
- ViÕt b¶ng ch÷ b (®©y lµ ch÷ b in)
- GV gµi ch÷ (b) cho HS quan s¸t 
? Ch÷ (b) gåm mÊy nÐt?
- Cho häc sinh t×m vµ gµi ©m b võa häc
- HS ®äc theo GV: b (bê)
- HS quan s¸t (b)
- Ch÷ (b) gåm 2 nÐt: nÐt khuyÕt trªn vµ nÐt th¾t, cao 5li
? Ch÷ (b) vµ ch÷ (e) gièng vµ kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?
b- Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn tiÕng:
- GV ph¸t ©m mÉu (gi¶i thÝch)
- GV theo dâi, chØnh söa
- Gièng: nÐt th¾t cña e vµ nÐt khuyÕt trªn cña b
- Kh¸c: ch÷ b cã thªm nÐt th¾t
- HS nh×n b¶ng ph¸t ©m (Nhãm, CN, líp)
- HS thùc hµnh bé ®å dïng
- H¨y t×m ch÷ ghi ©m e ghÐp bªn ph¶i ch÷ b?
- GV viÕt lªn b¶ng: be
? Nªu vÞ trÝ cña c¸c ch÷ trong tiÕng?
+ H­íng dÉn c¸ch ®¸nh vÇn
 bê - e - be
- GV theo dâi, chØnh söa
- HS t×m vµ gµi
- TiÕng be cã ©m b ®øng tr­íc ©m e ®øng sau
- HS ®¸nh vÇn (CN, líp, nhãm)
- HS ®äc tr¬n: b-be
5 phót 
- Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
- Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn
c- H­íng dÉn viÕt ch÷ trªn b¶ng con 
- ViÕt mÉu, nãi quy tr×nh viÕt
- HS t« ch÷ trªn kh«ng 
- HS viÕt b¶ng con ch÷ b xong viÕt ch÷ be
7 phót
- GV kiÓm tra, nhËn xÐt, chØnh söa
d- Cñng cè - dÆn dß:
+ Trß ch¬i: "Thi viÕt ch÷ ®Ñp"
- C¸ch ch¬i: C¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn thi viÕt ch÷ võa häc, trong thêi gian 1 phót nhãm nµo viÕt xong tr­íc sÏ th¾ng cuéc.
? C¸c em võa häc ©m g× ?
- NhËn xÐt chung tiÕt häc 
- HS ch¬i mét lÇn
- ¢m b (c¶ líp ®äc 1 lÇn)
TiÕt 2
Thêi gian
Gi¸o viªn
Häc sinh
5 phót
3 - LuyÖn tËp:
a- LuyÖn ®äc:
- §äc l¹i bµi tiÕt 1 (GSK)
- GV theo dâi, nhËn xÐt, chØnh söa 
- HS ®äc CN, nhãm, líp
10 phót
b- LuyÖn viÕt trong vë tËp viÕt:
- GV h­íng dÉn c¸ch viÕt trong vë
- KiÓm tra t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót....
- Giao viÖc
- GV theo dâi, uèn n¾n HS yÕu 
- ChÊm ®iÓm ®Ó ®éng viªn 1 sè bµi 
- Nªu vµ ch÷a lçi sai phæ biÕn
- NhËn xÐt chung bµi viÕt
- HS chØnh chç ngåi, cÇm bót
- HS tËp viÕt tõng dßng theo yªu cÇu cña GV
5 phót
- Cho HS nghØ gi÷a tiÕt 
- Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn
c- LuyÖn nãi:
Chñ ®Ò: ViÖc häc tËp cña tõng c¸ nh©n 
B­íc 1: Ho¹t ®éng nhãm
- Cho HS më SGK, nªu nhiÖm vô 
GV theo dâi, h­íng dÉn 
B­íc 2: Ho¹t ®éng c¶ líp
- Cho HS nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
- GV theo dâi vµ h­íng dÉn HS tr¶ lêi vµ nãi thµnh c©u
B­íc 3: GV nªu c©u hái 
? Ai ®ang häc bµi ?
- HS QST & th¶o luËn nhãm 4
- Tõng nhãm HS ®øng lªn hái vµ tr¶ lêi tr­íc líp 
- C¸c nhãm kh¸c theo dâi, bæ xung
- Chim chÝch choÌ ®ang häc bµi
10 phót
? Ai ®ang tËp viÕt ch÷ e?
? B¹n voi ®ang lµm g× ?
? Ai ®ang kÎ vë ?
? Hai b¹n g¸i ®ang lµm g× ?
? C¸c bøc tranh nµy cã g× gièng nhau vµ kh¸c nhau?
? Chñ ®Ò chuyÖn nãi h«m nay lµ g× ?
- B¹n thá ®ang tËp viÕt ch÷ e
- B¹n voi ®ang häc bµi
- B¹n g¸i ®ang kÎ vë
- Ch¬i trß ch¬i
- Gièng: Ai còng ®an

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 1 lop 1(3).doc