Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 18 năm 2010

A.KTBC :

-Đọc cho HS viết bảng con theo nhóm tổ, mỗi tổ một từ

-Đọc sách giáo khoa

GV nhận xét chung.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. Dạy vần

 *Vần it

a. Nhận diện vần

-Gọi 1số HS phân tích vần it.

-Lớp cài vần it.

-GV nhận xét.

-So sánh vần it với in.

 

doc 22 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần 18 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 2, 3: Häc vÇn Bµi 74 : u«t, ­¬t
A.Môc tiªu:
- HS ®äc ®­îc: u«t, ­¬t, chuét nh¾t, l­ít v¸n, tõ vµ c©u øng dông.
- HS viÕt ®­îc: u«t, ­¬t, chuét nh¾t, l­ít v¸n.
- LuyÖn nãi tõ 2 – 4 c©u theo chñ ®Ò : Ch¬i cÇu tr­ît.
B. §å dïng d¹y häc : Bé ch÷ TiÕng ViÖt líp 1
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc :
I. KiÓm tra bµi cò :
-ViÕt b¶ng cho HS ®äc
-Yªu cÇu viÕt b¶ng con
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
II .D¹y häc bµi míi: TiÕt 1
1. Giíi thiÖu bµi : GV giíi thiÖu vµ viÕt lªn b¶ng vÇn u«t, ­¬t.
2. D¹y vÇn : 
VÇn u«t
* NhËn diÖn vÇn :
 Cho HS quan s¸t tr¶ lêi c©u hái : VÇn u«t gåm mÊy ©m? lµ nh÷ng ©m nµo ?
-VÇn u«t vµ vÇn iªt cã g× gièng vµ kh¸c nhau?
*TiÕng, tõ
? Cã vÇn u«t muèn cã tiÕng chuét ph¶i thªm ©m vµ dÊu g× ?
-Yªu cÇu ®¸nh vÇn tiÕng chuét
-GV giíi thiÖu tõ míi chuét nh¾t 
-Cho HS ®äc cét vÇn
VÇn ­¬t (T­¬ng tù vÇn u«t)
-VÇn ­¬t vµ vÇn u«t cã g× gièng vµ kh¸c nhau ?
-Cho HS ®äc c¶ hai cét vÇn
2.§äc tõ ng÷ øng dông :
- GV viÕt b¶ng c¸c tõ øng dông tr¾ng muèt, tuèt lóa, v­ît lªn, ... 
-Cho HS ®äc vµ ph©n tÝch tiÕng cã vÇn míi
-Cho HS ®äc toµn bé bµi trªn b¶ng
*Cñng cè tiÕt 1
-Trß ch¬i: Thi t×m tiÕng cã vÇn míi ngoµi bµi
TiÕt 2
1.LuyÖn ®äc:
- LuyÖn ®äc b¶ng líp: u«t, chuét, chuét nh¾t - ­¬t, l­ít, l­ít v¸n vµ c¸c tõ øng dông
*LuyÖn ®äc c©u øng dông
-Cho HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi, rót c©u øng dông
-Yªu cÇu luyÖn ®äc
*LuyÖn ®äc SGK : Cho HS më SGK ®äc 
2.LuyÖn nãi : 
-Tranh vÏ g× ? 
-Qua tranh con thÊy nÐt mÆt c¸c b¹n nh­ thÕ nµo ?
-Khi ch¬i c¸c b¹n ®· lµm g× ®Ó kh«ng x« ng· nhau ?
-Con cã thÝch ch¬i cÇu tr­ît kh«ng ? T¹i sao ?
-ë tr­êng con cã cÇu tr­ît kh«ng ? Con ®· ®­îc ch¬i cÇu tr­ît khi nµo ?
3.LuyÖn viÕt : 
- GV viÕt mÉu kÕt hîp h­íng dÉn HS c¸ch nèi t¹o vÇn u«t, chuét ,­¬t ,l­ít
uô t , ươ t, chuộ t nhắt, lướ t ván
- GV theo dâi uèn n¾n .
 Cho HS më vë TËp viÕt ®äc l¹i yªu cÇu bµi viÕt 
- GV chÊm mét sè bµi vµ ch÷a lçi phæ biÕn.
III. Cñng cè dÆn dß:
- GV:VÇn míi võa häc lµ g× ? 
*Trß ch¬i : Thi t×m nhanh tiÕng tõ cã vÇn u«t, ­¬t - GV theo dâi nhËn xÐt)
-DÆn dß : TiÕp tôc luyÖn ®äc tèt vÇn, tiÕng tõ cã vÇn u«t, ­¬t võa häc.
-ChuÈn bÞ bµi sau : Bµi 75 ¤n tËp
-HS ®äc c¸ nh©n: Con vÞt, ®«ng nghÞt, thêi tiÕt, hiÓu biÕt.
HS viÕt b¶ng con: ®«ng nghÞt, hiÓu biÕt 
- HS tr¶ lêi, HS ghÐp vÇn u«t vµ ®¸nh vÇn: u« - tê - u«t / u«t (c¸ nh©n nèi tiÕp ®¸nh vÇn vµ ®äc vÇn)
- Hs so s¸nh
- HS ghÐp tiÕng chuét 
- HS ®¸nh vÇn chê - u«t – chu«t - nÆng - chuét / chuét (c¸ nh©n- tËp thÓ)
- (HS ®äc tr¬n - c¸ nh©n)
-4-5 HS ®äc. Líp ®ång thanh
-Tr¶ lêi
-2-4 HS ®äc
-HS ®äc thÇm
-T×m vµ ph©n tÝch tiÕng cã vÇn míi
-§äc c¸ nh©n, nhãm, líp
-3 HS ®äc
-Thi ®ua gi÷a c¸c tæ
- HS luyÖn viÕt vµo b¶ng
-HS ®äc c¸ nh©n, líp
- HS quan s¸t tranh minh häa c©u
- HS nhÈm ®äc ph¸t hiÖn tiÕng míi cã võa häc vµ luyÖn ®äc c¸c tiÕng võa t×m.
-LuyÖn ®äc c¸ nh©n, nhãm, líp
- 1 HS ®äc Ch¬i cÇu tr­ît.
-HS lÇn l­ît tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV thµnh c©u ®Çy ®ñ
-Theo dâi GV viÕt bµi
-ViÕt b¶ng con vµ viÕt vë tËp viÕt
-u«t, ­¬t
- HS ®äc ®ång thanh toµn bµi
- Hs thi t×m tõ cã vÇn võa häc
To¸n*: LuyÖn tËp: ®iÓm, ®o¹n th¼ng
I. Môc tiªu: Gióp hs :
NhËn biÕt ®­îc “®iÓm” “®o¹n th¼ng”
BiÕt ®äc tªn c¸c ®iÓm, ®o¹n th¼ng, kÎ ®o¹n th¼ng qua 2 ®IÓm 
BiÕt ®äc, ®Õm sè ®o¹n th¼ng trªn h×nh 
II.Ho¹t ®éng d¹y häc :
A.Giíi thiÖu bµi
B.Bµi luyÖn tËp:
-Yªu cÇu HS gië vë bµi tËp to¸n- trang 73
Bµi 1:
-Yªu cÇu HS ®äc tªn c¸c ®iÓm, nèi 2 ®iÓm ®Ó cã c¸c ®o¹n th¼ng
-HS nèi tiÕp ®äc ®iÓm, líp nhËn xÐt, bæ sung
-Nèi ®iÓm ®Ó cã ®o¹n th¼ng, ®äc ®o¹n th¼ng
-GV nhËn xÐt, kÕt luËn ý ®óng
Bµi 2: Nèi thµnh ®o¹n th¼ng
-Dïng bót vµ th­íc ®Ó nèi thµnh c¸c ®o¹n th¼ng
-Gäi 4 HS lªn nèi thµnh c¸c ®o¹n th¼ng, líp nhËn xÐt, bæ sung
Bµi 3: §Õm sè ®o¹n th¼ng
-Cho HS ®Õm sè ®o¹n th¼ng cã trong h×nh
GV vµ HS nhËn xÐt, bæ sung
C.Cñng cè, dÆn dß:
-NhËn xÐt chung tiÕt häc
-DÆn: ChuÈn bÞ th­íc ®o ®Ó ®o ®o¹n th¼ng trong tiÕt sau
 Thø t­ ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2010
Buæi s¸ng
TiÕt 2, 3: Häc vÇn: Bµi 75 : ¤n tËp
A. Môc tiªu : HS cã thÓ
 - §äc ®­îc c¸c vÇn, tõ ng÷, c©u øng dông tõ bµi 68 ®Õn bµi75.
 - ViÕt ®­îc c¸c vÇn, tõ ng÷ øng dông tõ bµi 68 ®Õn bµi75.
 - Nghe hiÓu vµ kÓ ®­îc mét ®o¹n truyÖn theo tranh truyÖn kÓ Chuét nhµ vµ Chuét ®ång.
 -Gi¸o dôc: CÇn biÕt t«n träng nh÷ng g× m×nh lµm ra 
 *KNS: t­ duy phª ph¸n
B. §å dïng d¹y häc: B¶ng «n SGK phãng to.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc : 
TiÕt 1
I. KiÓm tra bµi cò:
GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.
II. D¹y häc bµi míi :
1.Giíi thiÖu bµi
-Ghi gãc b¶ng, cho HS nhËn xÐt vµ giíi thiÖu tªn bµi «n
2. ¤n tËp :
 a. ¤n c¸c vÇn : 
- GV chØ b¶ng cho HS ®äc vÇn «n
 b. GhÐp vÇn :
-Treo b¶ng «n, chØ b¶ng cho HS ghÐp ©m thµnh vÇn vµ GV ghi b¶ng
-GV gäi nhiÒu HS ®äc (quan t©m nhiÒu h¬n nh÷ng HS yÕu kÐm).
 c. §äc tõ øng dông :
- GV ®Ýnh lªn b¶ng c¸c tõ : chãt vãt, b¸t ng¸t, ViÖt Nam.
- GV gi¶i thÝch nghÜa cña tõ.
3. Cñng cè tiÕt 1:
-Cho HS ®äc bµi trªn b¶ng
-GV chØnh söa vÒ tèc ®é ®äc
-NhËn xÐt chung tiÕt häc
TiÕt 2
1. LuyÖn tËp : 
a. LuyÖn ®äc :
+) LuyÖn ®äc c©u øng dông :
- Cho HS quan s¸t tranh minh häa c©u øng dông xem tranh ®ã vÏ g× ?
- GV theo dâi, nhËn xÐt) 
b. KÓ chuyÖn : Chuét nhµ vµ chuét ®ång.
GV giíi thiÖu chuyÖn
KÓ chuyÖn lÇn 1( GV kÓ diÔn c¶m)
KÓ lÇn 2 kÕt hîp víi tranh.
+) H­íng dÉn kÓ chuyÖn:
*Tranh 1 : Mét ngµy n¾ng r¸o Chuét nhµ vÒ th¨m Chuét ®ång. Chuét ®ång bª ra nh÷ng c©y cñ, qu¶ vÑo vä, Chuét nhµ chª vµ mêi Chuét ®ång ra thµnh phè. 	
*Tranh 2 : Tèi ®Çu tiªn ®i kiÕm ¨n, Chuét nhµ ph©n c«ng : Em ch¹y vµo nhµ khu©n thøc ¨n ra, cßn anh v¸c thøc ¨n vÒ nhµ nhÐ ... 
* Tranh 3 : LÇn nµy chóng bß ®Õn kho thùc phÈm. Võa lóc Êy chñ nhµ më nhµ kho ®Ó lÊy hµng. Mét con chã d÷ d»n cø nh»m vµo hai chÞ em Chuét nhµ mµ sña. 
 	* Tranh 4 : Chuét ®ång thu xÕp hµnh lÝ vÒ quª. 
- C©u chuyÖn trªn cho ta thÊy ®iÒu g× ? 
III. Cñng cè dÆn dß :
*Trß ch¬i: Thi t×m tiÕng,tõ cã vÇn «n
-GV theo dâi ®¸nh gi¸ kÕt qu¶.
* DÆn dß : TiÕp tôc luyÖn ®äc tèt vÇn, tiÕng tõ cã vÇn võa «n
-T×m vµ luyÖn viÕt thªm nhiÒu tiÕng, tõ cã vÇn võa «n.
-TËp kÓ chuyÖn Chuét nhµ vµ Chuét ®ång cho hay.
HS ®äc c¸ nh©n :tr¾ng muèt, tuèt lóa, v­ît lªn, ... vµ 
HS viÕt b¶ng con : tr¾ng muèt, v­ît lªn .
-HS nèi tiÕp nªu c¸c vÇn ®· häc trong tuÇn qua
-HS ®äc c¸ nh©n theo GV chØ
- HS ghÐp tõng vÇn trªn b¶ng «n ot, at, ¨t, ©t, ... u«t, ­¬t .
-Nèi tiÕp ®äc vÇn ®· ghÐp ®­îc
-2-3 HS ®äc toµn b¶ng «n
- HS nhÈm ®äc ph¸t hiÖn tiÕng cã vÇn «n .
-HS luyÖn ®äc tiÕng kÕt hîp ph©n tÝch theo yªu cÇu cña GV.
-HS luyÖn ®äc c¸c tõ ( c¸ nh©n, nhãm, líp) 
-2-3 HS ®äc l¹i bµi trªn b¶ng
-Líp ®ång thanh
- HS lÇn l­ît ®äc c¸c vÇn, tõ øng dông ë tiÕt 1( c¸ nh©n nèi tiÕp)
- §äc ®ång thanh 1 lÇn
- HS ®äc c©u øng dông : "Mét ®µn cß tr¾ng ... ®i n»m".( C¸ nh©n
- HS chuÈn bÞ vë tËp viÕt vµ luyÖn viÕt tõng dßng theo yªu cÇu cña GV.
- HS quan s¸t tranh th¶o luËn néi dung tranh vµ kÓ tõng ®o¹n theo néi dung tranh
- HS kÓ nèi tiÕp c¸c ®o¹n- Thi kÓ theo nhãm ( c¶ líp theo dâi, nhËn xÐt)
- KÓ toµn bé chuyÖn ( 2,3HS)
- C©u chuyÖn khuyªn chóng ta biÕt yªu quý nh÷ng g× do chÝnh m×nh lµm ra.
- HS ®äc ®ång thanh toµn bµi 1 lÇn 
-Thi t×m tiÕng tõ cã vÇn võa «n 
TiÕt 4:To¸n
§é DµI §O¹N TH¼NG.
I.Môc tiªu :
 	-Gióp häc sinh cã biÓu t­îng vÒ “dµi h¬n, ng¾n h¬n”, tõ ®ã cã biÓu t­îng vÒ ®é dµi ®o¹n th¼ng th«ng qua c¸c ®Æc tÝnh dµi, ng¾n cña chóng.
-BiÕt so s¸nh ®é dµi ®o¹n th¼ng b»ng 2 c¸ch: So s¸nh trùc tiÕp hoÆc so s¸nh gi¸n tiÕp qua ®é dµi trung gian.
-Bµi tËp cÇn lµm: BT 1,2,3
II.§å dïng d¹y häc:
-B¶ng phô, SGK, tranh ve c¸c ®o¹n th¼ng, mét vµi th­íc kÏ cã ®é dµi kh¸c nhau.
-Bé ®å dïng to¸n 1.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
A.KTBC:
-Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng thùc hiÖn l¹i bµi tËp 2 vµ 3. 
-VÏ hai ®o¹n th¼ng EF, MN.
GV nhËn xÐt vÒ kiÓm tra bµi cò.
2.Bµi míi :
Giíi thiÖu trùc tiÕp, ghi tùa.
A. Giíi thiÖu biÓu t­îng dµi h¬n ng¾n h¬n vµ so s¸nh trùc tiÕp ®é dµi 2 ®o¹n th¼ng
Gi¸o viªn ®­a cao 2 c¸i th­íc hoÆc bót ch× cã ®é dµi ng¾n kh¸c nhau, cho häc sinh so s¸nh trùc tiÕp b»ng c¸ch chËp 2 th­íc vµo nhau sao cho 1 ®Çu b»ng nhau, råi nh×n ®Çu kia ta biÕt ®­îc c¸i nµo dµi h¬n 
Gäi häc sinh lªn b¶ng so s¸nh 2 que tÝnh cã mµu s¾c vµ ®é dµi kh¸c nhau.
Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸c h×nh vÏ trong 
SGK vµ cho häc sinh nªu.
Th­íc trªn dµi h¬n th­íc d­íi, th­íc d­íi ng¾n h¬n th­íc trªn.
§o¹n th¼ng AB ng¾n h¬n ®o¹n th¼ng CD, ®o¹n th¼ng CD dµi h¬n ®o¹n th¼ng AB.
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 1 ®Ó so s¸nh c¸c cÆp ®o¹n th¼ng vµ KÕt luËn: “Mçi ®o¹n th¼ng cã mét ®é dµi nhÊt ®Þnh”.
B. So s¸nh gi¸n tiÕp ®é dµi 2 ®o¹n th¼ng qua ®é dµi trung gian
Gi¸o viªn vÏ ®o¹n th¼ng trªn b¶ng vµ cho häc sinh ®o b»ng gang tay ®Ó kh¼ng ®Þnh : “§o¹n th¼ng trong h×nh dµi 3 gang tay nªn ®o¹n th¼ng ®ã dµi h¬n 1 gang tay”.
Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t 2 ®o¹n th¼ng trong « vµ nªu: “§o¹n th¼ng thø nhÊt dµi b»ng 1 «, ®o¹n th¼ng thø hai dµi b»ng 3 «, nªn ®o¹n th¼ng thø hai dµi h¬n ®o¹n th¼ng thø nhÊt”.
Gi¸o viªn kÕt luËn: Cã thÓ so s¸nh ®é dµi 2 ®o¹n th¼ng b»ng c¸ch so s¸nh sè « vu«ng ®Æt vµo mçi ®o¹n th¼ng ®ã.
3. Bµi tËp thùc hµnh:
Bµi 2: Gäi häc sinh nªu yªu cÇu cña bµi:
§iÒn sè thÝch hîp vµo mçi ®o¹n th¼ng.
Cho häc sinh lµm VBT.
Bµi 3: Gäi häc sinh nªu yªu cÇu cña bµi:
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh cã thÓ ®Õm sè « cã trong mçi ®o¹n th¼ng hoÆc ®Æt c¸c b¨ng giÊy cho 1 ®Çu b»ng nhau ®Ó so s¸nh.
GV ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh lµm bµi 3 vµo phiÕu.
4.Cñng cè dÆn dß: 
Hái tªn bµi.
Trß ch¬i: Ai nhanh ai ®óng.
Gi¸o viªn cho häc sinh chuÈn bÞ 1 nhãm gåm 10 c©y viÕt hoÆc th­íc cã ®é dµi kh¸c nhau. Chia líp thµnh 2 nhãm.
Nhãm 1: T×m vËt ng¾n nhÊt trong c¸c vËt ®· chuÈn bÞ.
Nhãm 2: T×m vËt dµi nhÊt trong c¸c vËt ®· chuÈn bÞ
Gi¸o viªn h« ®éng lÖnh. Nhãm nµo t×m ra tr­íc vµ ®óng nhãm ®ã th¾ng cuéc.
NhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng, dÆn häc sinh häc bµi, xem bµi míi.
ChuÈn bÞ tiÕt sau.
Häc sinh nªu: “§iÓm – ®o¹n th¼ng”
Häc sinh lµm bµi ë b¶ng líp.
E · · F
 §o¹n th¼ng EF
M · · N
 §o¹n th¼ng MN
Häc sinh theo dâi vµ thùc hµnh theo c« ®Ó kiÓm tra l¹i kÕt qu¶.
Vµi häc sinh thùc hµnh v¬i nhiÒu que tÝnh kh¸c nhau ®Ó kÕt luËn, que tÝnh nµo dµi h¬n que tÝnh nµo ng¾n h¬n.
A · · B
C · · D
Häc sinh lµm VBT vµ nªu kÕt qu¶ cho Gi¸o viªn vµ líp nghe.
Häc sinh nh¾c l¹i.
Häc sinh thùc hµnh vµ nhËn xÐt.
Häc sinh nªu: “§o¹n th¼ng thø nhÊt dµi b»ng 1 «, ®o¹n th¼ng thø hai dµi b»ng 3 «, nªn ®o¹n th¼ng thø hai dµi h¬n ®o¹n th¼ng thø nhÊt”.
Häc sinh ®Õm sè « vµ ghi vµo bµi tËp.
T« mµu vµo b¨ng giÊy ng¾n nhÊt.
1 häc sinh lªn t« mµu ë b¶ng phô, häc sinh kh¸c nhËn xÐt.
Häc sinh nªu tªn bµi häc.
C¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn ch¬i trß ch¬i.
Häc sinh kh¸c cæ vò nhãm m×nh.
Buæi chiÒu 
TiÕt 1: To¸n
¤N TËP
I, Môc tiªu:
- RÌn kÜ n¨ng lµm ®­îc c¸c bµi to¸n cã d¹ng céng, trõ trong ph¹m vi 10.
- HS lµm ®­îc c¸c bµi tËp theo yªu cÇu.
*MTR: HS lµm ®­îc c¸c phÐp to¸n céng, trõ trong ph¹m vi 10.
II, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Bµi cò: Gäi hs ®äc b¶ng céng, trõ rong ph¹m vi 10.
GV nhËn xÐt.
2. Bµi míi : GV tæ chøc cho hs lµm bµi tËp.
Bµi 1: TÝnh 
 2 + 5 = 6 + 4 = 3 + 6 =
 7 -5 = 10 - 4 = 9 – 3 =
 7 – 2 = 10 -6 9 - 6 =
 Gäi hs nªu kÕt qu¶ . cho c¶ líp ®äc l¹i.
Bµi 2: Sè?
 ...= 6 + 4 10 = ...+ 3 6 = 4 + ..
 6 = 4 + .....= 6 + 3 7 =...- 3
 ...= 9 + 1 10 = ...+ 5 ....+ 3 = 7
Cho hs lµm vµo vë « li. gäi hs ch÷a bµi.
Bµi 3: >, < , =
 3 + 5. .5 + 3 2 + 4 ...10- 5 
 4 + 6 ..5 +2	 3 + 4 ..... 7 – 2
 8 – 5 ...4 + 2 9 – 4 ....7 + 3
Bµi 4: §óng ghi § , sai ghi S
 +
 -
 +
 -
 -
 1 4 10 8 6
 9 2 9 6 0
 10 6 1 2 0
Bµi 5: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
 MÑ cã :9 c¸i b¸nh
Cho em : 4 c¸i b¸nh 
Cßn .... c¸i b¸nh? 
- Cho hs lµm bµi 4 , 5 vµo phiÕu häc tËp. 
GV thu phiÕu chÊm.
3. Cñng cè dÆn dß:
 GV nhËn xÐt giê häc: 
2 em lªn viÕt b¶ng céng trõ trong ph¹m vi 10
HS nªu kÕt qu¶.
HS lµm bµi 2, 3 vµo vë « li, ®æi vë kiÓm tra bµi b¹n.
HS lµm bµi 4 , 5 vµo phiÕu häc tËp.
 hs lªn chòa bµi.
TiÕt 1: 	 Thùc hµnh TiÕng ViÖt
¤N TËP
I, Môc tiªu
-HS ®äc tr«i c¸c bµi võa häc trong tuÇn. .HS nghe viÕt ®­îc chãt vãt, b¸t ng¸t, ViÖt Nam.
-HS yªu thÝch m«n häc.
*MTR: HS ®äc ®­îc vÇn vµ tõ øng dông, nh×n viÕt ®­îc c¸c tõ trªn
II, ChuÈn bÞ: ThÎ tõ, sgk
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1.Bµi cò: gäi 2 em ®äc bµi u«t, ­¬t
2 em viÕt tr¾ng muèt, v­ît lªn.
GV nhËn xÐt.
2, Bµi míi: 
*LuyÖn ®äc bµi:
-Tæ chøc cho HS ®äc bµi ë s¸ch theo nhãm.
Gäi c¸c em lªn ®äc : 10-12 em
GV nhËn xÐt sö sai, rÌn ®äc cho HS yÕu.
LuyÖn viÕt vµ lµm bµi tËp :
- GV h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp.
- GV theo dâi nhËn xÐt.
c. *LuþÖn viÕt:: GV ®äc cho hs c¸c tõ 
chãt vãt, b¸t ng¸t, ViÖt Nam.
GV viÕt c¸c tõ hs võa viÕt lªn b¶ng gäi hs ®äc.
GV ®äc cho HS viÕt vµo vë « li
gv theo dâi uèn n¾n t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót.
3. Cñng cè dÆn dß.
-Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n:
GV høong dÉn hs sinh thi t×m tõ, tiÕng cã vÇn cã ©m kÕt thøc lµ ©m t
GV nhËn xÐt trß ch¬i , tuyªn d­¬ng ®éi t×m ®­îc nhiÒu tiÕng tõ ®óng.
GV nhËn xÐt giê häc , dÆn dß.
2 em lªn ®äc bµi.
2 em viÕt :tr¾ng muèt, v­ît lªn. C¶ líp viÕt b¶ng con.
HS ®äc bµi trong nhãm 4.
hs lªn ®äc bµi.
HS viÕt vµo b¶ng con
HS nghe viÕt vµo vë « li.
HS KKVH nh×n b¶ng viÕt c¸c tõ trªn.
HS thi ®ua ch¬i theo 2 ®éi.
 Thø n¨m ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2010
TiÕt 1: 	ThÓ dôc
S¥ KÕT HäC K× 1
I.Môc tiªu:-Lµm quen víi trß ch¬i nh¶y « tiÕp søc. Yªu cÇu biÕt tham gia ch¬i ë møc ban ®Çu.
II.ChuÈn bÞ : 
-Dän vÖ sinh n¬i tËp, kÏ hai d·y « nh­ h×nh 24.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng GV
Ho¹t ®éng HS
1.PhÇn mì ®Çu:
Thæi cßi tËp trung häc sinh.
Phæ biÕn néi dung yªu cÇu cña bµi häc.
§øng t¹i chç vç tay vµ h¸t (2 phót)
GiËm ch©n t¹i chç ®Õm theo nhÞp (2 phót).
¤n trß ch¬i: DiÖt con vËt cã h¹i (2 phót)
2.PhÇn c¬ b¶n:
Trß ch¬i nh¶y « tiÕp søc (12 ->18 phót)
GV nªu trß ch¬i sau ®ã chØ tªn h×nh vµ gi¶i thÝch c¸ch ch¬i, lµm mÉu.
Tæ chøc cho häc sinh ch¬i thö theo c¸ch 1: l­ît ®i nh¶y, l­ît vÒ ch¹y. 
Sau ®ã cho 1 nhãm 2, 3 em ch¬i thö, häc sinh c¶ líp ch¬i thö.
GV gi¶i thÝch thªm ®Ó häc sinh n¾m râ c¸ch ch¬i vµ tæ chøc cho c¸c em ch¬i.
3.PhÇn kÕt thóc :
GV dïng cßi tËp hîp häc sinh.
§i th­êng theo nhÞp vµ h¸t 2 ->3 hµng däc.
GV cïng HS hÖ thèng bµi häc.
4.NhËn xÐt giê häc.
H­íng dÉn vÒ nhµ thùc hµnh.
HS ra s©n. §øng t¹i chç, khëi ®éng.
Häc sinh l¾ng nghe n¾mYC néi dung bµi häc.
Häc sinh thùc hiÖn giËm ch©n t¹i chç theo ®iÒu khiÓn cña líp tr­ëng.
Häc sinh thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña líp tr­ëng.
Häc sinh thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña GV.
Häc sinh ch¬i thö.
Chia líp thµnh 2 ®éi ®Ó ch¬i, thi ®ua gi÷a c¸c ®éi.
Häc sinh thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña líp tr­ëng.
Häc sinh nªu l¹i c¸ch ch¬i.
TiÕt 2, 3: 	 TiÕng ViÖt
OC - AC
I.Môc tiªu:
 	-§äc vµ viÕt ®óng c¸c vÇn oc, ac, c¸c tõ con sãc, b¸c sÜ.	
-§äc ®­îc tõ vµ c©u øng dông. 
-LuyÖn nãi ®­îc 2-3 c©u chñ ®Ò: Võa vui võa häc.
*MTR: HS ®äc vµ viÕt ®­îc vÇn oc-ac, ®äc ®­îc tõ øng dông.
II.§å dïng d¹y häc: 
-Tranh minh ho¹ tõ khãa, tranh minh ho¹ c©u øng dông.
-Tranh minh ho¹ luyÖn nãi: Võa vui võa häc.
-Bé ghÐp vÇn cña GV vµ häc sinh.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng GV
Ho¹t ®éng HS
1.KTBC : Hái bµi tr­íc.
§äc s¸ch kÕt hîp b¶ng con.
ViÕt b¶ng con.
GV nhËn xÐt chung.
2.Bµi míi:
GV giíi thiÖu tranh rót ra vÇn oc, ghi b¶ng.
Gäi 1 HS ph©n tÝch vÇn oc.
Líp cµi vÇn oc.
GV nhËn xÐt.
So s¸nh vÇn oc víi ot.
HD ®¸nh vÇn vÇn oc.
Cã oc, muèn cã tiÕng sãc ta lµm thÕ nµo?
Cµi tiÕng sãc.
GV nhËn xÐt vµ ghi b¶ng tiÕng sãc.
Gäi ph©n tÝch tiÕng sãc. 
GV h­íng dÉn ®¸nh vÇn tiÕng sãc. 
Dïng tranh giíi thiÖu tõ “con sãc”.
Hái:Trong tõ cã tiÕng nµo mang vÇn míi häc
Gäi ®¸nh vÇn tiÕng sãc, ®äc tr¬n tõ con sãc.
Gäi ®äc s¬ ®å trªn b¶ng.
VÇn 2 : vÇn ac (d¹y t­¬ng tù )
So s¸nh 2 vÇn
§äc l¹i 2 cét vÇn.
Gäi häc sinh ®äc toµn b¶ng.
H­íng dÉn viÕt b¶ng con: oc, con sãc, ac, b¸c sÜ.
GV nhËn xÐt vµ söa sai.
§äc tõ øng dông.
Gi¸o viªn ®­a tranh, mÉu vËt hoÆc vËt thËt ®Ó giíi thiÖu tõ øng dông, cã thÓ gi¶i nghÜa tõ (nÕu thÊy cÇn), rót tõ ghi b¶ng.
H¹t thãc, con cãc, b¶n nh¹c, con v¹c.
Hái tiÕng mang vÇn míi häc trong tõ: H¹t thãc, con cãc, b¶n nh¹c, con v¹c.
Gäi ®¸nh vÇn tiÕng vµ ®äc tr¬n c¸c tõ trªn.
§äc s¬ ®å 2.
Gäi ®äc toµn b¶ng.
3.Cñng cè tiÕt 1: 
Hái vÇn míi häc.
§äc bµi.
T×m tiÕng mang vÇn míi häc.
NX tiÕt 1
TiÕt 2
LuyÖn ®äc b¶ng líp :
§äc vÇn, tiÕng, tõ lén xén
LuyÖn c©u : GT tranh rót c©u ghi b¶ng:
Bøc tranh vÏ g×?
Néi dung bøc tranh minh ho¹ cho c©u øng dông:
Da cãc mµ bäc bét läc
Bét läc mµ bäc hßn than.
Gäi häc sinh ®äc.
GV nhËn xÐt vµ söa sai.
LuyÖn nãi : Chñ ®Ò: “Võa vui võa häc ”.
GV treo tranh gîi ý b»ng hÖ thèng c©u hái, gióp häc sinh nãi tèt theo chñ ®Ò.
GV gi¸o dôc TTTc¶m
§äc s¸ch kÕt hîp b¶ng con
GV ®äc mÉu 1 lÇn.
GV NhËn xÐt cho ®iÓm.
LuyÖn viÕt vë TV.
GV thu vë mét sè em ®Ó chÊm ®iÓm.
NhËn xÐt c¸ch viÕt.
4.Cñng cè : Gäi ®äc bµi.
Trß ch¬i: KÕt b¹n.
Gi¸o viªn gäi häc sinh chia thµnh 2 nhãm mçi nhãm kho¶ng 15 em. Thi t×m b¹n th©n.
C¸ch ch¬i:
Ph¸t cho 15 em 15 thÎ vµ ghi c¸c tõ cã chøa vÇn oc, ac. Häc sinh biÕt ®­îc m×nh mang tõ g× vµ chuÈn bÞ t×m vÒ ®óng nhãm cña m×nh. Nh÷ng häc sinh mang vÇn oc kÕt thµnh 1 nhãm, vÇn ac kÕt thµnh 1 nhãm. Nh÷ng häc sinh kh«ng mang c¸c vÇn trªn kh«ng kÕt ®­îc b¹n. Sau khi GV h« “kÕt b¹n” th× häc sinh t×m b¹n vµ kÕt thµnh nhãm. Häc sinh nµo kÕt sai nhãm th× bÞ ph¹t lß cß xung quanh líp 1 vßng.
GV nhËn xÐt trß ch¬i.
5.NhËn xÐt, dÆn dß: Häc bµi, xem bµi ë nhµ, tù t×m tõ mang vÇn võa häc.
Häc sinh nªu tªn bµi tr­íc.
HS c¸ nh©n 6 -> 8 em
chãt vãt; b¸t nh¸t.
Häc sinh nh¾c l¹i.
HS ph©n tÝch, c¸ nh©n 1 em
Cµi b¶ng cµi.
Gièng nhau : B¾t ®Çu b»ng o.
Kh¸c nhau : oc kÕt thóc b¾t c.
O – cê – oc.
CN 4 em, ®äc tr¬n 4 em, nhãm.
Thªm ©m s ®øng tr­íc vÇn oc, thanh s¾c trªn ®Çu ©m o. 
Toµn líp.
CN 1 em.
Sê – oc – soc – s¾c - sãc.
CN 4 em, ®äc tr¬n 4 em, 2 nhãm §T.
TiÕng sãc.
CN 4 em, ®äc tr¬n 4 em, nhãm.
CN 2 em
Gièng nhau : kÕt thóc b»ng c.
Kh¸c nhau : ac b¾t ®Çu b»ng a.
3 em.
1 em.
.
Toµn líp viÕt.
HS ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n tõ, CN 4 em.
Thãc, cãc, nh¹c, v¹c.
CN 2 em.
CN 2 em, ®ång thanh.
VÇn oc, ac.
CN 2 em.
§¹i diÖn 2 nhãm
CN 6 ->8 em, líp ®ång thanh.
Chïm qu¶.
HS t×m tiÕng mang vÇn míi häc (cã g¹ch ch©n) trong c©u, 4 em ®¸nh vÇn c¸c tiÕng cã g¹ch ch©n, ®äc tr¬n tiÕng 4 em, ®äc tr¬n tån c©u 7 em, ®ång thanh.
Häc sinh nãi dùa theo gîi ý cña GV.
Häc sinh kh¸c nhËn xÐt.
HS ®äc nèi tiÕp kÕt hîp ®äc b¶ng con 6 em.
Häc sinh l¾ng nghe.
Toµn líp.
CN 1 em
§¹i diÖn 2 nhãm mçi nhãm 15 häc sinh lªn ch¬i trß ch¬i.
Häc sinh kh¸c cæ vò cho nhãm cña m×nh.
To¸n
THùC HµNH §O §é DµI
I.Môc tiªu :
 	-BiÕt ®o ®é dµi b»ng ngang tay , s¶i tay, b­íc ch©n ; thùc hµnh ®o chiÒu dµi b¶ng líp häc, bµn häc, líp häc. Thùc hµnh ®o b»ng que tÝnh , gang tay , b­íc ch©n.
 - HS lµm ®­îc c¸c bµi tËp theo yªu cÇu.
II.§å dïng d¹y häc:
-B¶ng phô, SGK, tranh vÏ, th­íc kÎ häc sinh.
-Bé ®å dïng to¸n 1.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng GV
Ho¹t ®éng HS
1.KTBC:
Hái tªn bµi.
Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi 2 vµ 3:
C« nhËn xÐt vÒ kiÓm tra bµi cò.
2.Bµi míi :
Giíi thiÖu trùc tiÕp, ghi tùa.
Giíi thiÖu ®o ®é dµi gang tay:
Gi¸o viªn nãi: Gang tay lµ ®é dµi tÝnh tõ ®Çu ngãn tay c¸i ®Õn ®Çu ngãn tay gi÷a.
Cho häc sinh x¸c ®Þnh 2 ®iÓm ®Ó ®o vµ vÏ ®o¹n th¼ng b»ng gang tay cña m×nh.
H­íng dÉn häc sinh ®o ®é dµi b»ng gang tay:
Gi¸o viªn cho häc sinh ®o c¹nh b¶ng b»ng gang tay: H­íng dÉn häc sinh ®Æt ngãn tay c¸i s¸t mÐp bªn tr¸i cña b¶ng kÐo c¨ng ngãn gi÷a vµ ®¨#t dÊu ngãn gi÷a t¹i mét ®iÓm nµo ®ã trªn mÐp b¶ng. Co ngãn tay vÒ trïng víi ngãn gi÷a råi ®Æt ngãn gi÷a ®Õn 1 ®iÓm kh¸c trªn mÐp b¶ng vµ cø nh­ thÕ ®Õn mÐp bªn ph¶i cña b¶ng, mçi lÇn co vµ ®Õm 1, 2  cuèi cïng ®äc to kÕt qu¶ ®o ®­îc b»ng gang tay
H­íng dÉn ®o ®é dµi b»ng b­íc ch©n:
Gi¸o viªn nªu YC vµ lµm mÉu ®o chiÒu dµi cña bôc gi¶ng b»ng b­íc ch©n.
Mçi lÇn b­íc lµ mçi lÇn ®Õm sè b­íc: mét b­íc, hai b­íc.Cuèi cïng ®äc to kÕt qu¶ ®· ®o b»ng b­íc ch©n bôc gi¶ng.
3.H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh:
Gi¸o viªn cho häc sinh ®o ®é dµi b»ng gang tay chiÒu dµi c¸i bµn häc sinh.
Gi¸o viªn v¹ch ®o¹n th¼ng tõ bôc gi¶ng ®Õn cuèi líp vµ cho häc sinh ®o b»ng b­íc ch©n.
Cho häc sinh ®o ®é dµi bµn Gi¸o viªn b»ng que tÝnh.
Cho häc sinh ®o ®é dµi b¶ng ®en b»ng s¶i tay.
Gi¸o viªn hái: V× sao ngµy nay ta kh«ng sö dông gang tay, b­íc ch©n ®Ó ®o ®é dµi trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy.
4.Cñng cè: 
Hái tªn bµi.
Gäi häc sinh nh¾c l¹i néi dung bµi häc.
5.DÆn dß: 
NhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng, dÆn häc sinh häc bµi, xem bµi míi.
ChuÈn bÞ tiÕt sau.
Häc sinh nªu tªn bµi “§é dµi ®o¹n th¼ng”
Häc sinh nh¾c tùa.
Cho häc sinh x¸c ®Þnh 2 ®iÓm (®iÓm A vµ ®iÓm B) b»ng 1 gang tay cña häc sinh vµ nªu “§é dµi gang tay cña em b»ng ®é dµi ®o¹n th¼ng AB”.
Häc sinh theo dâi Gi¸o viªn lµm mÉu vµ ®Õm theo: 1 gang, 2 gang, 3 gang,  vµ nãi “ChiÒu dµi b¶ng líp b»ng 15 gang tay cña c« gi¸o”.
Cho häc sinh thùc hµnh ®o b»ng gang tay cña m×nh vµ nªu kÕt qu¶ ®o ®­îc.
Häc sinh theo dâi Gi¸o viªn lµm mÉu.
Häc sinh tËp ®o ®é dµi bôc gi¶ng vµ nªu kÕt qu¶ ®o ®­îc.
Häc sinh thùc hµnh ®o vµ nªu kÕt qu¶.
Häc sinh thùc hµnh ®o vµ nªu kÕt qu¶.
Häc sinh thùc hµnh ®o vµ nªu kÕt qu¶.
Häc sinh thùc hµnh ®o vµ nªu kÕt qu¶.
V× ®©y lµ nh÷ng ®¬n vÞ ®o “ch­a chuÈn”. Cïng 1 ®o¹n ®­êng cã thÓ ®o b»ng b­íc ch©n víi kÕt qu¶ ®o kh«ng gièng nhau, ®o ®é dµi b­íc ch©n cña tõng ng­êi cã thÓ kh¸c nhau.
Häc sinh nªu tªn bµi häc.
Nªu l¹i c¸ch ®o ®é dµi b»ng gang tay, b­íc ch©n, s¶i tay, th­íc häc sinh
To¸n: ¤n tËp häc k× I
ChiÒu: D¹y bµi thø s¸u
TiÕt 3: 	To¸n
MéT CHôC – TIA Sè.
I.Môc tiªu :
 	-Gióp cho häc sinh nhËn biÕt ban ®Çu vÒ mét chôc; biÕt quan hÖ gi÷a chôc vµ ®¬n vÞ 1 chôc = 10 ®¬n vÞ.
	-BiÕt ®äc vµ ghi sè trªn tia sè.
	- HS lµm ®­îc c¸c bµi tËp theo yªu cÇu.
*MTR: HS biÕt 1 chôc = 10 ®¬n vÞ.
II.§å dïng d¹y häc: GV cÇn chuÈn bÞ.
	-Tranh vÏ, bã chôc que tÝnh, b¶ng phô.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng GV
Ho¹t ®éng HS
1.KiÓm tra: 
2.Bµi míi: 
GT bµi, ghi tùa.
Giíi thiÖu “mét chôc”.
Gi¸o viªn ®Ýnh m« h×nh c©y nh­ tranh SGK lªn b¶ng, cho häc sinh ®Õm sè qu¶ trªn c©y vµ nãi sè l­îng qu¶.
Gi¸o viªn nªu: 10 qu¶ cßn gäi lµ 1 chôc q

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1Tuan 18Hoa.doc