Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 9

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết được : uôi, ươi và từ : nải chuối, múi bưởi.

-Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Chuối, bưởi, vú sữa.

2. Kỹ năng:Bước đầu đọc và viết được : uôi, ươi và từ : nải chuối, múi bưởi.

-Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.

3.Thái độ:Yêu thích môn học

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: nải chuối, múi bưởi.; Tranh câu ứdụng: Buổi tối,

 chị Kha .

 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Chuối, bưởi, vú sữa.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

 

doc 29 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 24/08/2018 Lượt xem 137Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Phải yêu thương hòa thuận , giúp đỡ lẫn nhau .
Hs quan sát và nêu nội dung
tranh :
+ T1 : Bạn Lan đang chơi với em thì được cô cho quà .
+ T2 : Bạn Hùng có chiếc ô tô đồ chơi , em bé nhìn thấy và đòi mượn chơi .
Cho em phần nhiều hơn .
Học sinh có thể nêu ý kiến :
+ Cho em mượn 
+ Không cho em mượn 
+ Cho em mượn nhưng dặn dò em phải giữ gìn đồ chơi cẩn thận .
- Hs thảo luận nêu ý kiến chọn cách xử lý tốt nhất .
3. Kết luận: 
Hôm nay em vừa học bài gì ?
Đối với anh chị , em phải như thế nào ? Đối với em nhỏ , em phải thế nào ?
Anh em hoà thuận thì bố mẹ và gia đình thế nào ?
Nhận xét tiết học , tuyên dương Học sinh hoạt động tốt .
Chuẩn bị BT3 và chuẩn bị đóng vai các tình huống trong BT2 .
 ____________________________________________________
 Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2009
tiÕt 1: ThĨ dơc: 
$9: §éi h×nh ®éi ngị - thĨ dơc rÌn luyƯn t­ thÕ c¬ b¶n
I- Mơc tiªu:
1- KiÕn thøc: ¤n mét sè kü n¨ng ®éi h×nh, ®éi ngị ®· häc.
- Häc ®i th­êng nhÞp 12 - 4 hµng däc, lµm quen víi t­ thÕ c¬ b¶n.
- Trß ch¬i: "Qua ®­êng léi".
2- Kü n¨ng: 
- BiÕt thùc hiƯn ®éng t¸c ë møc ®é c¬ b¶n ®ĩng.
- BiÕt tham gia trß ch¬i mét c¸ch chđ ®éng.
3- Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc.
II- Ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS
A- PhÇn më ®Çu:
*Mơc tiªu: N¾m ®­ỵc ND YC cđa tiÕt häc
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
1- NhËn líp:
- KiĨm tra c¬ së vËt chÊt
- §iĨm danh
- Phỉ biÕn mơc tiªu bµi häc
2- Khëi ®éng: 
- GiËm ch©n t¹i chç thei nhÞp 1-2
- Trß ch¬i: "DiƯt c¸c con vËt cã h¹i"
B- PhÇn c¬ b¶n: 
*Mơc tiªu:Thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c ë møc c¬ b¶n ®ĩng
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
1- Thi tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, quay tr¸i, quay ph¶i
+ Thi tËp hỵp hµng däc, dãng hµng.
+ GV nhËn xÐt vµ tuyªn d­¬ng ®éi th¾ng.
2 Häc t­ thÕ c¬ b¶n.
- GV gi¶i thÝch
- H­íng dÉn vµ lµm mÉu ®éng t¸c.
TTCB - §øng ®­a tay ra tr­íc
3- ¤n trß ch¬i:
Qua ®­êng léi"
(T­¬ng tù bµi 8)
3. KÕt luËn:
+ Håi tÜnh: Vç tay vµ h¸t.
+ HƯ thèng l¹i bµi.
+ NhËn xÐt chung giê häc.
(Khen, nh¾c nhë, giao bµi)
- Mçi tỉ thùc hiƯn mét lÇn (tỉ tr­ëng ®khiĨn)
- LÇn 1: Dµn hµng, dån hµng.
- C¶ 3 tỉ cïng thùc hiƯn mét lĩc.
- HS chĩ ý nghe
- HS tËp ®ång lo¹t sau khi GV ®· lµm mÉu
x x x x 
 x x x x
3-5m (GV) §HTL
- Chi tỉ tËp luyƯn
- GV quan s¸t, sưa sai
x x x x x x 
 (GV) §HTC
x x x x
x x x x
 (GV) §HXL
 TiÕt 2+3: häc vÇn
 Bài 36: ay - â - ây 
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết được vần ay, â, ây và từ : máy bay, nhảy dây
-Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái chơi nhảy dây.
-Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
1. Kỹ năng:Bước đầu đọc và viết được ay,â,ây,máy bay, nhảy dây.Đọc được câu
 ứng dụng
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II.Chuẩn bị:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: máy bay, nhảy dây.; Câu ứng dụng: Giờ ra chơi, bé
 trai thi 
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS 
1.Giới thiệu bài:
-Khởi động : Hát tập thể
-Kiểm tra bài cũ :
 -Nhận xét bài cũ
 -Giới thiệu bài :Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới : ay, ây; âm â – Ghi bảng
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động 1 :Dạy vần ay- â- ây
* Mục tiêu: nhận biết được: ay, â, ây máy bay, nhảy dây
*Các bước hoạt động :Dạy vần ay:
-Nhận diện vần : Vần ay được tạo bởi: a và y
 GV đọc mẫu
 Hỏi: So sánh ay và ai?
-Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá : bay, máy bay
-Đọc lại sơ đồ:
 ay
bay
 máy bay
Giới thiệu âm â:
-GV phát âm mẫu
Dạy vần ây: ( Qui trình tương tự)
 ây
 dây
 nhảy dây
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
b. Hoạt động 2:Luyện viết
* Mục tiêu:HS viết đúng quy trình vần từ trên bảng
* Các bước hoạt động:Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
c. Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
*Mục tiêu:HS đọc trơn các từ ứng dụng
*Các bước hoạt động:HS đọc Gv kết hợp giảng từ
 cối xay vây cá
 ngày hội cây cối
-Đọc lại bài ở trên bảng
Củng cố dặn dò
Tiết 2:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
*Các bước hoạt động:
Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
Đọc câu ứng dụng: 
 Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái chơi nhảy dây.
 Đọc SGK:
b. Hoạt động 2:Luyện viết:
* Mục tiêu: HS viết đúng vần từ vào vở
*Các bước hoạt động:GV HD HS viết vào vở theo dòng
c. Hoạt động 3:Luyện nói:
* Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung 
“Chạy, bay, đi bộ, đi xe”.
* Các bước hoạt động:
Hỏi:-Trong tranh vẽ gì?
 -Em gọi tên các hoạt động trong tranh?
 -Khi nào thì phải đi máy bay?
 -Hằng ngày em đi bằng gì?
 -Ngoài ra, người ta còn dùng cách nào để đi từ chỗ này sang chỗ khác?
3. Kết luận:Thi ghép tiếng nhanh
 -Đọc và viết: tuổi thơ, buổi tối, túi 
lưới, tươi cười ( 2– 4 em đọc, cả lớp
 viết bảng con)
-Đọc câu ứng dụng: Buổi tối, chị Kha rủ 
bé chơi trò đố chữ ( 2 em)
 Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: ay
Giống: bắt đầu bằng a
Khác : ay kết thúc bằng y
Đánh vần( cá nhân - đồng thanh)
Đọc trơn( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: bay
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
Phát âm ( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b. con: ay, â, ây,máy bay,
nhảy dây.
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc (c nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh. Đọc (c nhân–đthanh)
HS mở sách . Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
( bơi, bò, nhảy,)
tiÕt 4: ¢m nh¹c: 
TiÕt 9: ¤N tËp bµi h¸t "Lý c©y xanh"
I. Mơc tiªu: 
1- KiÕn thøc: - ¤n bµi h¸t "Lý c©y xanh"
- TËp tr×nh diƠn vµ ®éng t¸c phơ ho¹
- TËp nãi th¬ theo ©m h×nh tiÕt tÊu.
2- Kü n¨ng: 
- Thuéc lêi ca, h¸t ®ĩng giai ®iƯu
- BiÕt tr×nh diƠn vµ ®éng t¸c phơ ho¹.
- TËp nãi th¬ theo theo ©m h×nh tiÕt tÊu.
3- Gi¸o dơc: Yªu thÝch m«n häc.
II/ChuÈn bÞ:
- Tranh, ¶nh phong c¶nh Nam Bé.
- S­u tÇm 1 sè bµi th¬ 4 ch÷.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS 
1.Giíi thiƯu bµi:
-ỉn ®Þnh tỉ chøc:H¸t
- KiĨm tra bµi cị: 
- Giê tr­íc c¸c em häc bµi h¸t g× ?
- H·y h¸t l¹i bµi h¸t ®ã ?
- NhËn xÐt vµ cho ®iĨm.
- Giíi thiƯu bµi: 
2 Giíi thiƯu bµi:
a. Ho¹t ®éng 1: ¤n bµi h¸t "Lý c©y xanh"
*Mơc tiªu:H¸t thuéc lêi vµ ®ĩng giai ®iƯu
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
- Cho HS xem phong c¶nh tranh, ¶nh Nam Bé
"Lý c©y xanh" lµ mét bµi ca Nam bé
+ Cho Hs h¸t «n.
- GV theo dâi vµ h­íng dÉn thªm.
+ Cho HS h¸t kÕt hỵp víi vËn ®éng phơ ho¹
b. Ho¹t ®éng 2: TËp nãi th¬ theo tiÕt tÊu.
*Mơc tiªu: B­íc ®Çu tËp nãi th¬ theo ©m h×nh tiÕt tÊu bµi h¸t
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
- Cho HS nãi theo tiÕt tÊu trªn b»ng chÝnh lêi ca cđa bµi "Lý c©y xanh"
- Tõ c¸ch nãi trªn cho HS vËn dơng ®äc nh÷ng c©u th¬ kh¸c.
"Võa ®i võa nh¶y
lµ chim chÌo bỴo"
- §o¹n th¬ trªn nãi vỊ c¸c lo¹i chim, chim liÕu ®iÕu, ch×a v«i, chÌo bỴo
- Cho HS ®äc §T ®o¹n th¬ trªn råi gâ theo ©m h×nh tiÕt tÊu võa ®i nh¶y lµ anh s¸o xinh.
3. KÕt luËn:
- C¶ líp h¸t vµ gâ ®Ưm bµi "Lý c©y xanh" 1 lÇn
- NhËn xÐt chung giê häc.
ê: ¤n l¹i bµi, luyƯn c¸ch ®äc tiÕt tÊu.
- 1 vµi em h¸t.
- Hs quan s¸t
- HS h¸t kÕt hỵp víi vç tay gâ ®Ưm theo ph¸ch.
- H¸t kÕt hỵp víi nhĩn ch©n theo ®Ưm.
- HS h¸t (®¬n ca, tèp ca)
- HS thùc hiƯn nãi theo ©m h×nh tiÕt tÊu (nhãm, líp)
- HS tËp ®äc.
- HS §T vµ gâ ®Ưm theo ph¸ch.
 Thø t­ ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2009
tiÕt1: To¸n: 
$ 34: LuyƯn tËp chung
I. Mơc tiªu: 
 1. KiÕn thøc: Giĩp HS cđng cè vỊ
- B¶ng céng vµ lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 5.
- PhÐp céng 1 sè víi 0
- So s¸nh c¸c sè.
- Nh×n tranh viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
2.KÜ n¨ng:RÌn kü n¨ng céng vµ lµm tÝnh céng trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc
3. Th¸i ®é: ham thÝch häc to¸n 
II/ChuÈn bÞ:
GV: Th­íc, phÊn mµu, b¶ng phơ
HS: Th­íc kỴ, bĩt
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
 Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
ho¹t ®éng häc cđa HS
1.Giíi thiƯu bµi:
-ỉn ®Þnh tỉ chøc:-h¸t
- KiĨm tra bµi cị:
- cho 2 Hs lªn b¶ng ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh
5 + 1 = 
2 + 1 =
- Yªu cÇu HS ®äc thuéc c¸c b¶ng céng: 3, 4, 5
- Giíi thiƯu bµi (linh ho¹t)
2- Ph¸t triĨn bµi:
a. Ho¹t ®éng1:
*Mơc tiªu: BiÕt ¸p dơng b¶ng céng lµm tÝnh céng trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
Bµi1: (53) TÝnh
Bµi yªu cÇu g× ?
- H­íng dÉn HS
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
Bµi 2: (53) TÝnh
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ị to¸n.
- C©u hái: Mçi con tÝnh cã 2 phÐp céng ta ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ?
- Giao viƯc
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
b. Ho¹t ®éng 2:
*Mơc tiªu: Thùc hiƯn ®­ỵc phÐp tÝnh so s¸nh ®iỊn dÊu
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
Bµi 3: (53)
- Bµi Y/c g× ?
Muèn ®iỊn dÊu tr­íc hÕt ta ph¶i lµm g× ? 
- Gi¸o viªn
- GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
c. Ho¹t ®éng 3:
*Mơc tiªu: Nªu ®­ỵc bµi to¸n viÕt ®­ỵc phÐp tÝnh
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
Bµi 4: (53):
- Nh×n vµo bµi ta ph¶i lµm g× ?
- Lµm thÕ nµo ®Ĩ viÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp ?
- Giao viƯc.
- GV ch÷a bµi, cho ®iĨm.
3. KÕt luËn:
+ Trß ch¬i: Chän sè, dÊu gµi phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶ theo tranh.
- NhËn xÐt chung giê häc.
ê: Häc l¹i bµi.
- Lµm bµi tËp (VBT)
- 2 HS lªn b¶ng 5 2
	 0 1
 5 3
- 3 HS ®äc.
- TÝnh
- HS lµm bµi trªn b¶ng con
2 4 1
3 0 2
 5 4 3
- TÝnh
- Ph¶i céng lÇn l­ỵt tõ tr¸i qua ph¶i, ®Çu tiªn lÊy sè thø nhÊt céng víi sè thø hai, sau ®ã lÊy kÕt qu¶ võa t×m ®­ỵc céng víi sè thø ba.
- HS lµm råi lªn b¶ng ch÷a.
- §iỊn dÊu vµo chç chÊm
- Thùc hiƯn phÐp céng , lÊy kÕt qu¶ cđa phÐp céng so s¸nh víi sè bªn vỊ ph¶i.
- HS lµm theo 3 nhãm trªn b¶ng phơ
- ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
- Quan s¸t tranh, ®Ỉt ®Ị to¸n theo tranh råi viÕt phÐp tÝnh t­¬ng øng.
- HS lµm bµi råi lªn b¶ng ch÷a
a) 2 + 1 = 3
 hoỈc 1 + 2 = 3
b) 1 + 4 = 5
 hoỈc 4 + 1 = 5
- HS ch¬i tËp thĨ.
- HS chĩ ý nghe vµ theo dâi.
tiÕt 2+3: häc vÇn 
 Bµi 37: ÔN TẬP
I. Mục tiêu
1.Kiến thức : Học sinh đọc và viết được chắc chắn các vần kết thúc bằng –i , -y
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng 
- Nghe và hiểu, kể lại theo tranh truyện kể : Cây khế
2. Kỹ năng: Rền kỹ năng đọc viết các vần có kết thúc =i và y.Đọc đúng các từ ngữ 
và câu ứng dụng
3. Thái độ:Yêu thích môn học
II. Chuẩn bị
-GV: -Bảng ôn. Tranh minh hoạ cho đoạn thơ ứng dụng.Tranh minh hoạ truyện kể :
Cây khế
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
 III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài:
-Khởi động thể
-Kiểm tra bài cũ
Nhận xét bài cũ
-Giới thiệu bài -Hỏi: Tuần qua chúng ta đã học được những vần gì mới?
 -GV gắn Bảng ôn được phóng to
2 Phát triển bài:
a. Hoạt động 1 :Ôn tập:
* Mục tiêu:Ôn các vần đã học 
*Các bước hoạt động:
-Các vần đã học:
-Ghép chữ và vần thành tiếng
b. Hoạt động 2:Đọc từ ngữ ứng dụng:
* Mục tiêu: HS đọc được từ ứng dụng
* Các bước hoạt động:
 -GV chỉnh sửa phát âm
 -Giải thích từ: 
 Đôi đũa tuổi thơ máy bay
c. Hoạt động 3:Hướng dẫn viết bảng con :
*Mục tiêu: HS viết đúng quy trình trên bảng
* Các bước hượt động: GV Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
-Đọc lại bài ở trên bảng
Củng cố dặn dò
Tiết 2:
a.Hoạt động 1: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc được đoạn thơ ứng dụng
* các bước hoạt động:
 Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 Đọc đoạn thơ ứng dụng: 
 “Gió từ tay mẹ
 Ru bé ngủ say
 Thay cho gió trời
 Giữa trưa oi ả”
Đọc SGK:
b. Hoạt động 2:Luyện viết:
* Mục tiêu: HS viết được từ ứng dụng vào vở
*Các bước hoạt động: GV HD HS viết vào vở
c. Hoạt động 3:Kể chuyện:
* Mục tiêu: Kể lại được câu chuyện: “Cây khế”
* Các bước hoạt động
-GV dẫn vào câu chuyện
-GV kể diễn cảm, có kèm theo tranh minh hoạ
 Tranh1: Người anh lấy vợ ra ở riêng, chia cho em mỗi một cây khế ở góc vườn. Người em ra làm nhà cạnh cây khế và ngày ngày chăm sóc cây. Cây khế ra rất nhiều trái to và ngọt.
 Tranh 2: Một hôm, có một con đại bàng từ đâu bay tới. Đại bàng ăn khế và hứa sẽ đưa cho người em ra một hòn đảo có rất nhiều vàng bạc, châu báu.
 Tranh 3: Người em theo đại bàng ra một hòn đảo đó và nghe lời đại bàng chỉ nhặt lấy một ít vàng bạc. Trở về, người em trở nên giàu có.
 Tranh 4: Người anh sau khi nghe chuyện của em liền bắt em đổi cây khế lấy nhà cửa, ruộng vườn của mình
 Tranh 5: Nhưng khác với em, người anh lấy quá nhiều vàng bạc. Khi bay ngang qua biển, đại bàng đuối sức vì chở quá nặng. Nó xoải cánh, người anh bị rơi xuống biển.
+ Ý nghĩa : Không nên tham lam.
3. Kết luận:Thi ghép tiếng có vần vừa ôn
 -Viết: ay, ây, máy bay, nhảy dây
 ( cả lớp viết bảng con)
-Đọc từ ngữ ứng dụng : cối xay,
 ngày hội, vây cá, cây cối ( 2 em)
-Đọc câu ứng dụng: Giờ ra chơi, 
bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy 
dây ( 2em) 
HS nêu 
HS lên bảng chỉ và đọc vần
HS đọc các tiếng ghép từ chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn
Tìm và đọc tiếng có vần vừa ôn
Đọc (cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Cả lớp viết trên bàn
Viết b. con: tuổi thơ
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Quan sát tranh
HS đọc trơn (cá nhân– đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
HS đọc tên câu chuyện
Thảo luận nhóm và cử đại diện lên thi tài
tiÕt 4: Mü thuËt: 
TiÕt 1: Xem tranh phong c¶nh
I. Mơc tiªu: 
1- KiÕn thøc: NhËn biÕt ®­ỵc tranh phong c¶nh, thÊy ®­ỵc nh÷ng h×nh vÏ vµ mµu s¾c trong tranh.
2- Kü n¨ng: BiÕt m« t¶ mµu s¾c vµ h×nh vÏ trong tranh.
3- Th¸i ®é: Yªu quª h­¬ng, yªu c¶nh ®Đp.
II/ChuÈn bÞ:
1- Gi¸o viªn: - Tranh, ¶nh phong c¶nh.
	 - Mét sè tranh phong c¶nh cđa HS n¨m tr­íc.
2- Häc sinh: Vë tËp vÏ 1.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
 Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
ho¹t ®éng häc cđa HS 
1.Giíi thiƯu bµi :
-ỉn ®Þnh tỉ chøc :-H¸t
- KiĨm tra bµi cị: 
-Giãi thiƯu bµi míi 
2 Ph¸t triĨn bµi:
a. Ho¹t ®éng1: Giíi thiƯu tranh phong c¶nh.
*Mơc tiªu: Lµm quen víi tranh phong c¶nh
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
+ Treo tranh lªn b¶ng cho HS xem
- Tranh phong c¶nh th­êng vÏ g× ?
- Tranh phong c¶nh cßn vÏ thªm nh÷ng g× ?
- Cã thĨ vÏ tranh b»ng g× ?
- ThÕ nµo lµ tranh phong c¶nh ?
b. Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh xem tranh.
*Mơc tiªu: BiÕt xem tranh nhËn xÐt vỊ vỴ ®Đp cđa tranh
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
+ Treo tranh 1 vµ giao viƯc.
- Tranh vÏ g× ?
- Mµu s¾c cđa tranh NTN ?
- Em cã nhËn xÐt g× vỊ tranh ®ªm héi ?
+ T2: Tranh vÏ ban ngµy hay ban ®ªm ?
- Tranh vÏ c¶nh ë ®©u ?
- T¹i sao b¹n (Hoµng Phong) l¹i ®Ỉt tªn cho tranh lµ chiỊu vỊ.
- Mµu s¾c cđa tranh NTN ?
3. KÕt luËn
- Tranh phong c¶nh lµ tranh vÏ vỊ c¶nh. Cã nhiỊu lo¹i c¶nh kh¸c nhau.
+ C¶nh n«ng th«n: §­êng lµng, c©y cèi.
+ C¶nh thµnh phè: S«ng, tµu thuyỊn
+ C¶nh nĩi rõng: C©y, suèi.
- Cã thĨ dïng mµu thÝch hỵp ®Ĩ vÏ.
- Hai bøc tranh c¸c em võa xem lµ nh÷ng bøc tranh phong c¶nh ®Đp.
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸:
- NhËn xÐt chung tiÕt häc.
ê: - Quan s¸t c©y vµ c¸c con vËt.
 - S­u tÇm tranh phong c¶nh.
- HS quan s¸t vµ NX
- Tranh phong c¶nh th­êng vÏ nhµ, c©y, ®­êng, ao, hå.
- VÏ thªm ng­êi, c¸c con vËt
- Ch× mµu vµ s¸p mµu.
- 1 vµi em nªu.
- HS quan s¸t vµ NX.
- Tranh vÏ nh÷ng ng«i nhµ cao thÊp víi m¸i ngãi ®á, phÝa tr­íc lµ c©y
- Tranh vÏ = nhiỊu mµu t­¬i s¸ng vµ ®Đp.
- Tranh ®Đp, mµu s¾c t­¬i vui 
- Tranh vÏ ban ngµy
- Tranh vÏ c¶nh ë n«ng th«n cã nhµ ngãi, ®µn tr©u.
- BÇu trêi chiỊu vỊ ®­ỵc vÏ = mµu da cam, ®µn tr©u ®ang vỊ chuång.
- Mµu s¾c cđa tranh t­¬i vui, mµu ®á cđa m¸i ngo¸i, mµu xanh cđa l¸ c©y.
- HS chĩ ý nghe.
- Nghe vµ ghi nhí.
 Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2009
TiÕt 1: To¸n
 $ 35: KiĨm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× 1
 Thêi gian: 45’ ( Kh«ng kĨ thêi gian chÐp ®Ị)
I/ §Ị bµi: 
1. Bµi 1: : Sè ( 2,5 ®iĨm)
2. Bµi 2: ( 2 ®iĨm ) TÝnh, ®iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng
 10
 0
3. Bµi 3: ( 3 ®iĨm) TÝnh
 4 + 1= 1 + 3 + 1 =
 3 + 2 = 1 + 2 + 1 =
4. Bµi 4: ( 1 ®iĨm) Trong c¸c sè sau: 5, 2, 7, 4, 9
 a. Sè lín nhÊt lµ:
 b. Sè bÐ nhÊt lµ:
5. Bµi 5: ( 1,5 ®iĨm) 
 a. Cã. h×nh vu«ng 
 b. Cã ..h×ng tam gi¸c
II/ H­íng dÉn cho ®iĨm:
Bµi 1: 2,5 ®iĨm
§iỊn ®ĩng mçi sè trong « trèng: 0,25 ®iĨm
Bµi 2: 2 ®iĨm
Mçi lÇn viÕt ®ĩng sè ë « trèng cho 0, 25 ®iĨm
Bµi 3: 3 ®iĨm
2 phÐp tÝnh ®Çu ®ĩng mçi phÐp tÝnh cho 0,25 ®iĨm
2 phÐp tÝnh sau ®ĩng mçi phÐp tÝnh cho 1 ®iĨm
Bµi 4: ( 1 ®iĨm)
ViÕt ®ĩng sè lín nhÊt cho 0,5 ®iĨm
ViÕt ®ĩng sè nhá nhÊt cho 0,5 ®iĨm
Bµi 5: ( 1,5 ®iĨm)
§iỊn ®ĩng cã mét h×nh vu«ng cho 0,5 ®iĨm
§iỊn ®ĩng cã 3 h×nh tam gi¸c cho 1 ®iĨm
NÕu HS ®iỊn ®ĩng cã 2 h×nh tam gi¸c cho 0,5 ®iĨm
 ________________________________________________-
tiÕt 2+3: häc vÇn
Bài 38: eo - ao
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần eo, ao và từ chú mèo, ngôi sao
-Đọc được đoạn thơ ứng dụng : Suối chảy rì rào
-Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
2. Kỹ năng:Bước đầu đọc và viết được: eo.ao,chú mèo,ngôi sao.Đọc được đoạn thơ 
ứng dụng
II. Chuẩn bị:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: chú mèo, ngôi sao; Tranh đoạn thơ ứng dụng: Suối
 chảy rì rào
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Giới thiệu bài:
-Khởi động : Hát tập thể
-Kiểm tra bài cũ :
 -Nhận xét bài cũ
-Giới thiệu bài :Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới : eo, ao, – Ghi bảng
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động :Dạy vần eo-ao
* Mục tiêu: nhận biết được: eo, ao ,chú mèo,
 ngôi sao
* Các bước hoạt động
Dạy vần eo:
-Nhận diện vần : Vần eo được tạo bởi: e và o
 GV đọc mẫu
 Hỏi: So sánh eo và e?
-Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá : mèo, chú mèo
-Đọc lại sơ đồ:
 eo
 mèo
 chú mèo
 Dạy vần ao: ( Qui trình tương tự)
 ao
 sao
 ngôi sao
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
b .Hoạt động 2:Luyện viết
* Mục tiêu: HS viết đúng quy trình vần từ vào bảng
* Các bước hoạt động: Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
c. Hoạt động 3:Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
* Mục tiêu: HS đọc trơn được từ ứng dụng
*Các bước hoạt động: HS đọc GV kết hợp giảng từ
 cái kéo trái đào
 leo trèo chào cờ
-Đọc lại bài ở trên bảng
Củng cố dặn dò
Tiết 2:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
*Các bước hoạt động : Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
Đọc đoạn thơ ứng dụng: 
 “ Suối chảy rì rào
 Gió reo lao xao
 Bé ngồi thổi sáo” 
Đọc SGK:
b. Hoạt động 2:Luyện viết:
* Mục tiêu: HS viết được vần và từ ứng dụng vào vở
* Các bước hoạt động: GV HD HS viết vào vở theo dòng
c. Hoạt động 3:Luyện nói:
* Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : “Gió, mây, mưa, bão, lũ”.
* Các bước hoạt động:
Hỏi:-Trên đường đi học về, gặp mưa em làm gì?
 -Khi nào em thích có gió?
 -Trước khi mưa to, em thường thấy những gì trên bầu trời?
 -Ngoài ra, người ta còn dùng cách nào để đi từ chỗ này sang chỗ khác?
 3. Kết luận:Thi tìm tiếng có vần vừa học
-Đọc và viết: đôi đũa, tuổi thơ, mây
 bay ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết 
bảng con)
 -Đọc đoạn thơ ứng dụng ứng dụng:
 Gió từ tay mẹ  ( 2 em)
 Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: eo
Giống: e
Khác : o
Đánh vần( cá nhân - đồng thanh)
Đọc trơn( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: mèo
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi ,ngược ( c nhân– đ thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b. con: eo, ao , chú mèo, ngôi sao
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.Đọc(cnhân–đthanh)
HS mở sách . Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
tiÕt 4: Tù nhiªn x· héi: 
$ 9: Ho¹t ®éng vµ nghØ ng¬i
I. Mơc tiªu: 
1- KiÕn thøc: KĨ vỊ nh÷ng ho¹t ®éng mµ em biÕt vµ em thÝch
2- Kü n¨ng: BiÕt nghØ ng¬i vµ gi¶i trÝ ®ĩng c¸ch.
3- Th¸i ®é: Tù gi¸c thùc hiƯn nh÷ng ®iỊu ®· häc vµo cuéc sèng hµng ngµy.
*GD BVm«i tr­êng, møc ®é tÝch hỵp:Liªn hƯ ë ho¹t ®éng 1
II. ChuÈn bÞ:
- Phãng to c¸c h×nh ë bµi 9 trong SGK.
- KÞch b¶n do gi¸o viªn thiÕt kÕ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS
1. Giíi thiƯu bµi 
-ỉn ®Þnh tỉ chøc : H¸t
- KiĨm tra bµi cị: 
- Muèn c¬ thĨ khoỴ m¹nh, mau lín chĩng ta ph¶i ¨n uèng NTN ? 
- KĨ tªn nh÷ng thøc ¨n em th­êng ¨n, uèng hµng ngµy ?
- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ cho ®iĨm.
- Giíi thiƯu bµi (linh ho¹t)
2. Ph¸t triĨn bµi :
a. Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm.
*Mơc tiªu: NhËn biÕt ®­ỵc c¸c ho¹t ®éng hoỈc trß ch¬i cã lỵi cho søc khoỴ.
* C¸c b­íc ho¹t ®éng: 
- Chia nhãm vµ giao viƯc.
- H»ng ngµy c¸c em th­êng ch¬

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 9.doc