Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 5

I. Mục tiêu:

. Kiến thức:

 - Đọc được câu ứng dụng: Thứ tư bé hà thi vẽ.

 . 2. Kĩ năng:

 -Bước đầu đọc và viết được u –ư ;nụ –thư.Đọc được câu ứng dụng

 - Bieỏt gheựp aõm taùo tieỏng.

 3. Thái độ:

 

doc 31 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 24/08/2018 Lượt xem 101Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaựo vieõn ghi tửứ luyeọn ủoùc: thụù xeỷ, xa xa, chổ ủoỷ, chaỷ caự
GV HD HS ủoùc toaứn baứi 
Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Haựt muựa chuyeồn tieỏt 2	
Haựt
-ẹoùc baỷng tay – vieỏựt baỷng con, ủoùc saựch giaựo khoa.
Hoùc sinh quan saựt 
HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp
- HS ủaựnh vaàn caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp.
Hoùc sinh quan saựt 
HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp
- HS ủaựnh vaàn caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp.
HD hs vieỏt baỷng con: x, ch, xe, choự 
Hoùc sinh nhaọn xeựt caựch phaựt aõm cuỷa gv.
HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp
ẹoùc toaứn baứi (caự nhaõn – ủoàng thanh)
 Tieỏt 2 
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng hoùc sinh
OÅn ủũnh:
Baứi mụựi: GV hd hs ủoùc laùi baứi cuừ
a.Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc SGK
Muùc tieõu : ẹoùc ủuựng tửứ tieỏng, phaựt aõm chớnh xaực
* các bước hoạt động:
GV hd hs ủoùc trong sgk
Giaựo vieõn ghi caõu ửựng duùng: xe oõ toõ chụỷ caự veà thũ xaừ
Giaựo vieõn sửỷa sai cho hoùc sinh 
b- Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn vieỏt
Muùc tieõu: vieỏt ủuựng neựt, ủuựng chieàu cao con chửừ, ủeàu, ủeùp
* các bước hoạt động:
-GVHDHS vieỏt aõm, tửứ vaứo vụỷ taọp vieỏt. hd hs tử theỏ ngoài, caựch ủeồ taọp, caàm buựt.
-Gv chaỏm moọt soỏ taọp nx
c.Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn noựi
Muc Tieõu : Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn cuỷa hoùc sinh theo chuỷ ủeà xe boứ, xe lu, xe oõ toõ
* các bước hoạt động:
-GVHDHS quan saựt tranh- taọp noựi theo caõu hoỷi gụùi yự cuỷa GV.
? có những loại xe nào trong tranh ? Em chỉ từng loại xe ?
? xe bò thường dùng để làm gì ? ở quê em còn gọi là xe gì ?
? xe lu dùng để làm gì ? xe lu còn gọi là xe gì ?
xe ô tô như trong tranh còn gọi là xe ô tô gì ? nó dùng để làm gì ?
? có những loại xe ô tô nào nữa .Chúng được dùng làm gì ?
Còn có những loại xe nào nữa ?
? ở quê em thường dùng loại xe nào ?
-GV nx
3. Kết luận:
-Thi ủua: tỡm tửứ mụựi, tieỏng mụựi coự aõm ủaừ hoùc
ẹoùc caực tieàng, tửứ coự aõm ủaừ hoùc ụỷ saựch baựo
Chuaồn bũ baứi sau
GVnx tieỏt hoùc
Haựt
-HS ủoùc caự nhaõn – ủoàng thanh
- Hoùc sinh theo doừi vaứ ủoùc tửứng phaàn theo hửụựng daón
Hoùc sinh luyeọn ủoùc caự nhaõn
HS : viết
-HS phaựt bieồu caự nhaõn.
-HS nx
-HS thi ủua
 tiết 4: Âm nhạc:
 $5: 	Ôn tập hát bài hát
Quê hương tươi đẹp - mời bạn vui múa ca
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn tập bài hát "Quê hương tươi đẹp - Mời bạn vui múa ca"
2. Kỹ năng: Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.
- Biết hát kết hợp với vỗ tay đệm theo phách, đệm theo tiết tấu lời ca.
- Biết hát kết hợp với một vài động tác phụ hoạ.
- Biết hát kết hợp trò chơi.
B. GV chuẩn bị.
	- Nhạc cụ tập đệm theo bài hát.
	- Một số nhạc cụ gõ.
C. Các hoạt động dạy học:
 hoạt động của gv
 hoạt động của hs
1. Giới thiệu bài:
a. ổn định tổ chức: 
b. Kiểm tra bài cũ: - Giờ trước các em học bài gì?
- Bài hát của ca sĩ nào?
- Cho HS hát bài hát.
- GV nhận xét và cho điểm
c. Giới thiệu bài mới:
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động 1: Ôn lại bài hát "Quê hương tươi đẹp"
Mục tiêu:Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu 
* các bước hoạt động:
- GV hướng dẫn và giao việc.
- GV theo dõi sửa sai.
- Cho HS hát kết hợp với với vỗ tay theo tiết tấu.
- Giúp HS cần thể hiện đúng từng kiểu vỗ tay.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
- Cho HS tập biểu diễn trước lớp.
- GV nhận xét và cho điểm.
b.. Hoạt động 2: Ôn tập bài hát.
"Mời bạn vui múa ca"
Mục tiêu: Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu 
* các bước hoạt động:
- GV yêu cầu và hướng dẫn.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
- Cho HS hát kết hợp với vỗ tay theo tiết tấu.
- Cho HS biểu diễn trước lớp.
- GV nhận xét ghi điểm.
c. Hoạt động 3: Trò chơi Cưỡi ngựa theo bài đồng dao "Ngựa ông đã về"
- GV phổ biến lại luật chơi và cách chơi.
- GV theo dõi uốn lắn.
3. Kết luận:
- Cho HS hát lại mỗi bài một lần.
- Nhận xét chung giờ học.
- Ôn lại hai bài hát trên.
- Tập hát kết hợp biểu diễn và vỗ tay theo tiết tấu.
- Mời bạn vui múa ca.
- Bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên
- 2 HS
- HS hát: Nhóm, lớp, CN
- HS hát và vỗ tay.
- HS biểu diễn (nhóm, CN) kết hợp với một vài động tác phụ hoạ.
- HS hát ôn.
- HS thực hiện theo yêu cầu (vỗ tay cả lớp, một nhóm hát và một nhóm vỗ tay sau đó đổi bên)
- HS biểu diễn CN, nhóm, lớp kết hợp với chân và một vài động tác phụ họa.
- HS ôn lại trò chơi, thi chơi giữa các tổ.
- HS hát theo yêu cầu.
- HS nghe và ghi nhớ
Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009
tiết 1:Toaựn
$ 18 :SOÁ 8
Muùc tieõu:
1. Kiến thức: Coự khaựi nieọm ban ủaàu veà soỏ 8. Nhaọn bieỏt soỏ lửụùng trong phaùm vi 8, vũ trớ cuỷa soỏ 8 trong daừy soỏ tửứ 1 ủeỏn 8.
2. Kĩ năng: Bieỏt ủoùc , bieỏt vieỏt soỏ 8 (TB,K,G). ẹeỏm vaứ so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 8
3. Thái độ: Hoùc sinh yeõu thớch hoùc Toaựn
Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn:Caực nhoựm maóu vaọt cuứng loaùi coự soỏ lửụùng laứ 8
Hoùc sinh :Vụỷ baứi taọp, boọ ủoà duứng hoùc toaựn. 
III)Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn 
Hoạt động của hs
1. Giới thiệu bài:
a. ổn định tổ chức: 
b. Kiểm tra bài cũ: HS viết số 7 trên bảng con 
c. Giới thiệu bài mới:
2. Phát triển bài:
a.Hoaùt ủoọng 1: giụựi thieọu soỏ 8
Muùc tieõu: Coự khaựi nieọm ban ủaàu veà soỏ 8, nhaọn bieỏt soỏ lửụùng trong phaùm vi 8, vũ trớ cuỷa soỏ 8 trong daừy soỏ tửứ 1 ủeỏn 8
* các bước hoạt động:
Bửụực 1 : 
Coự 7 em ủang chụi, 1 em khaực chaùy tụựi coự taỏt caỷ laứ maỏy em?
à 7 em theõm 1 em laứ 8 em. Taỏt caỷ coự 8 em
Tửụng tửù vụựi boõng hoa, hỡnh vuoõng, chaỏm troứn
à Keỏt luaọn: taựm hoùc sinh, taựm hỡnh vuoõng, taựm chaỏm troứn ủeàu coự soỏ lửụùng laứ 8
Bửụực 2 : Soỏ 8 ủửụùc vieỏt baống chửừ soỏ 8
Giaựo vieõn hửụựng daón vieỏt soỏ 8 vieỏt
Bửụực 3 : nhaọn bieỏt thửự tửù soỏ 8
Giaựo vieõn ủoùc 1 2 3 4 5 6 7 8
Soỏ 8 ủửụùc naốm ụỷ vũ trớ naứo ?
b.Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh 
Muùc tieõu : Bieỏt ủoùc, vieỏt soỏ 8, ủeỏm vaứ so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 8
* các bước hoạt động:
GV hd hs laứm bt trong sgk.
Bài 1 (30)Viết số 8
Bài 2+3 (31) Viết số thích hợp vào ô trống
Bài 4(31)Điền dấu thích hợp vào ô trống 
3. Kết luận:
Troứ chụi thi ủua : troứ chụi thi ủua ai nhanh hụn
Taọp vieỏt laùi soỏ 8
Xem trửụực baứi soỏ 9. GVnx tieỏt hoùc.
Haựt
soỏ 8
Laọp soỏ
coự 8 em
giụựi thieọu soỏ 8
soỏ 8 in vaứ soỏ 8 vieỏt thửụứng
-Hoùc sinh vieỏt baỷng con 
-Hoùc sinh ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 8 vaứ ủeỏm ngửụùc laùi tửứ 8 ủeỏn 1
Soỏ 8 lieàn sau soỏ 7 trong daừy soỏ 1 2 3 4 5 6 7 8
(TB,K,G)
HS laứm caực bt trong sgk
Hoùc sinh sửỷa baứi vaứ nhaọn xeựt.
HS viết 1dòng số 8
HS làm bài SGK
Làm theo 4 nhóm 
	tiết 2+3: Học vần 
Bài 19 : s-r
I.Mục tiêu:
1 Kiến thức :Bước đầu học sinh ủoùc vaứ vieỏt ủửụùc s, r, seỷ, reó vaứ caực tieỏng coự aõm ủaừ hoùc
-ẹoùc ủửụùc caõu ửựng duùng beự toõ cho roừ chửừ vaứ soỏ.
- Noựi ủửụùc thaứnh caõu coự chuỷ ủeà roồ, raự. 
 2.Kĩ năng:
--Bước đầu HS đọc và viết được :s .r .sẻ .rễ.Đọc được câu ứng dụng
 -Bieỏt gheựp aõm taùo tieỏng. Vieỏt ủuựng maóu, ủeàu neựt .
3. Thái độ: Yeõu thớch ngoõn ngửừ Tieỏng Vieọt
Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn: 
Tranh minh hoùc tửứ khoaự: seỷ, reó
Tranh minh hoa cho caõu ửựng duùng, vaứ phaàn luyeọn noựi.
Hoùc sinh: 
Saựch, baỷng, boọ ủoà duứng tieỏng vieọt 
Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa Giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 
 1 Giới thiêu bài :
-ổn định tổ chức:
 thụù xeỷ, xa xa, chổ ủoỷ, chaỷ caự
-KT bài cũ :
Giụựi thieọu :
2 .Phát triển bài :
Hoaùt ủoọng1: Daùy chửừ ghi S
Muùc tieõu: Nhaọn dieọn ủửụùc chửừ s, bieỏt caựch phaựt ộng:aõm vaứ ủaựnh vaàn tieỏng coự aõm s
* các bước hoạt động :
Giụựi thieọu aõm s
Tỡm chửừ s trong boọ ủoà duứng
Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn
Giaựo vieõn giụựi thieọu tửứ mụựi 
Hoaùt ủoọng 2: Daùy chửừ ghi aõm r
Muùc tieõu: Nhaọn dieọn ủửụùc chửừ r, bieỏt phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn tieỏng coự aõm r
Quy trỡnh tửụng tửù nhử aõm s
So saựnh s vaứ r
GVHD hs vieỏt baỷng con: s, r . sẻ .rễ
Hoaùt ủoọng 3: ẹoùc tieỏng tửứ ửựng duùng
Muc Tieõu : Bieỏt gheựp tieỏng coự s, r vaứ ủoùc trụn nhanh tieỏng vửứa gheựp 
* các bước hoạt động:
Giaựo vieõn ghi tửứ luyeọn ủoùc: su su, chửừ soỏ, roồ raự, caự roõ
GV HD HS ủoùc toaứn baứi 
Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Haựt muựa chuyeồn tieỏt 2	
Haựt
-ẹoùc baỷng tay – vieỏựt baỷng con, ủoùc saựch giaựo khoa.
Hoùc sinh quan saựt 
HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp
- HS ủaựnh vaàn caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp.
Hoùc sinh quan saựt 
HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp
- HS ủaựnh vaàn caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp.
HD hs vieỏt baỷng con: s, r, seỷ, reó 
Hoùc sinh nhaọn xeựt caựch phaựt aõm cuỷa gv.
HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, caỷ lụựp
ẹoùc toaứn baứi (caự nhaõn – ủoàng thanh)
 Tieỏt 2 
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng hoùc sinh
OÅn ủũnh:
Baứi mụựi: GV hd hs ủoùc laùi baứi cuừ
a.Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc SGK
Muùc tieõu : ẹoùc ủuựng tửứ tieỏng, phaựt aõm chớnh xaực
* các bước hoạt động:
GV hd hs ủoùc trong sgk
Giaựo vieõn ghi caõu ửựng duùng: beự toõ cho roừ chửừ vaứ soỏ 
Giaựo vieõn sửỷa sai cho hoùc sinh 
b.Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn vieỏt
Muùc tieõu: vieỏt ủuựng neựt, ủuựng chieàu cao con chửừ, ủeàu, ủeùp
* các bước hoạt động:
-GVHDHS vieỏt aõm, tửứ vaứo vụỷ taọp vieỏt. hd hs tử theỏ ngoài, caựch ủeồ taọp, caàm buựt.
-Gv chaỏm moọt soỏ taọp - nx
c.Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn noựi
Muc Tieõu : Phaựt trieồn lụứi noựi tửù nhieõn cuỷa hoùc sinh theo chuỷ ủeà roồ, raự
* các bước hoạt động:
-GVHDHS quan saựt tranh- taọp noựi theo caõu hoỷi gụùi yự cuỷa GV.
?Trong tranh vẽ gì ?
?Rổ dùng để làm gì ? rá dùng để làm gì ?
?Rổ rá khác nhau như thế nào ?
?Ngoài rổ rá còn có những loại nào khác đan bằng mây tre ?
?Rổ rá có thể làm bằng gì nếu k có mây tre ?
?Quê em có ai đan rổ rá k?
-GV nx
3. Kết luận:
-Thi ủua: tỡm tửứ mụựi, tieỏng mụựi coự aõm ủaừ hoù
-ẹoùc caực tieỏng, tửứ coự aõm ủaừ hoùc ụỷ saựch baựo
-Chuaồn bũ baứi sau
-GVnx tieỏt hoùc
Haựt
-HS ủoùc caự nhaõn – ủoàng thanh
Hoùc sinh theo doừi vaứ ủoùc tửứng phaàn theo hửụựng daón
Hoùc sinh luyeọn ủoùc caự nhaõn
-HS viết vào vở TV
-HS phaựt bieồu caự nhaõn.
-HS nx
-HS thi ủua
tiết 4: Mỹ thuật
Tiết 5: Vẽ nét cong
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhận biết được nét cong.
- Nắm được cách vẽ nét cong.
2. Kỹ năng:
- Biết cách vẽ nét cong
- Vẽ được hình có nét cong và vẽ màu theo ý thích.
3. Giáo dục: Yêu thích môn học
B. Đồ dùng dạy học:
1. Chuẩn bị của giáo viên.
- Một số đồ vật có dạng hình tròn.
- Một vài hình có nét cong.
2. Chuẩn bị của học sinh.
- Vở tập vẽ.
- Bút chì, bút dạ, sáp màu.
C. Các hoạt động dạy học.	
HĐ của Giáo viên
HĐ của Học sinh
1. Giới thiệu bài:
a. ổn định tổ chức: 
b. Kiểm tra bài cũ:- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho tiết học.
- Nêu nhận xét sau KT
c. Giới thiệu bài mới:
2. Phát triển bài:
a.Hoạt động 1: Quan sát mẫu và nhận xét.
Mục tiêu: Giới thiệu nét cong
* các bước hoạt động:
- Treo mẫu một số nét cong lên bảng.
- Em có nhận xét gì về các nét trên bảng?
- Treo các hình vẽ lá, quả, cây, dãy núi lên bảng.
- Các hình vẽ trên được tạo ra từ những nét gì?
b.Hoạt động 2: HD HS cách vẽ nét cong
Mục tiêu:năm được cách vẽ nét cong.
* các bước hoạt động:
- GV vẽ mẫu và nêu hình vẽ.
c. Hoạt động 3: Thực hành:
Mục tiêu:HS vẽ được bức tranh theo ý thích
* các bước hoạt động:
* Giáo viên HD và giao việc.
- yêu cầu HS vẽ to vừa với phần giấy ở vở tập vẽ.
- Vẽ thêm những hình khác và tô màu theo ý thích.
- GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.
. Nhận xét đánh giá.
- Cho HS nhận xét một số bài vẽ đạt và chưa đạt về hình vẽ màu sắc
- Em thích hình vẽ nào nhất? Tại sao?
- Nhận xét chung giờ học.
- Quan sát hình dáng, màu sắc của cây, hoa quả.
- HS làm theo yêu cầu.
- HS quan sát và nhận xét
- HS quan sát mẫu.
- Đều được tạo ra từ nét cong
- HS theo dõi để biết được cách vẽ chiền núi.
- HS sử dụng nét cong để vẽ những gì mình thích: Núi, biển, hoa 
- Tô màu theo ý thích.
- HS nhận xét theo ý hiểu.
- HS trả lời.
thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2009
tiết 1:Toán
 $19: Số 9
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Sau bài học, học sinh có
+ Khái niệm ban đầu về số 9
+ Biết đọc, viết số 9, so sánh các số trong phạm vi 9, nhận biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.
2. Kĩ năng:Bước đầu biết đọc, viết số 9, so sánh các số trong phạm vi 9, nhận biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.
3. Thái độ:Yêu thích môn học 
B.Chuẩn bị:
- Các nhóm có 9 đồ vật cùng loại
- Mẫu số 9 in và viết
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 hoạt động của gv
 hoạt động của hs
1. Giới thiệu bài:
a. ổn định tổ chức: 
b. Kiểm tra bài cũ: - Cho học sinh lên bảng nhận biết 1 nhóm đồ vật có số lượng là 8.
- Yêu cầu HS đọc từ 1 - 8 và từ 9 - 1.
- Cho HS nêu cầu tạo số 8
- Nêu nhận xét sau KT.
c. Giới thiệu bài mới:
2. Phát triển bài:
a.HĐ 1:Giới thiệu số 9
Mục tiêu:có khái niệm về số 9 nhận biết số lượng trong phạm vi 9,vị trí của số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.
* các bước hoạt động:
Bước 1: Lập số 9.
* Treo tranh lên bảng
? Lúc đầu có mấy bạn đang chơi?
? Có thêm mấy bạn muốn chơi.
? Có 8 bạn thêm một bạn hỏi có mấy bạn?
- GV nêu: Có 8 bạn thêm 1 bạn tất cả có 9 bạn.
* Yêu cầu học sinh lấy 8 quy tính rồi lấy 1 quy tính nữa trong bộ đồ dùng , hỏi.
? Các em có tất cả mấy quy tính?
- Cho học sinh nhắc lại.
* Theo hình 8 chấm tròn và thêm 1 chấm tròn
? Bạn nào có thể giải thích hình nói trên.
+ GV kết luận: 9 học sinh, 9 chấm tròn, 9 que tính đều có sô lượng là 9.
Bước 2 : Giới thiệu số 9 in và chữ số 9 viết:
- GV nêu: Để thể hiện số lượng là 9 như trên người ta dùng chữ số 9.
- Đây là số 9 in (mẫu)
- Đây là chữ số 9 in (mẫu)
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết.
Bước 3: Thứ tự của số 9.
- Yêu cầu học sinh lấy 9 que tính rồi tính rồi đếm số que tính của mình từ 1 đến 9.
- Mời 1 HS lên bảng viết các số từ 1 đến 9.
? Số 9 đứng liền sau số nào?
? Số nào đứng liền trước số 9?
? Những số nào đứng liền trước số 9.
- Yêu cầu HS đếm từ 1 đến 9 rồi từ 9 -1
b.HĐ 2:Thực hành
Mục tiêu:Biết đọc, viết số 9,đếm và so sánh các số trong phạm vi 9.
* các bước hoạt động:
Bài 1: (32) Yêu cầu HS viết 1 dòng số 9 cho đúng mẫu.
- GV theo dõi và giúp đỡ HS yếu.
Bài 2: (33)
? Bài yêu cầu gì?
? Em hãy nêu cách làm?
Chữa bài:
- Cho HS làm bài tập rồi đổi bài để KT kết quả.
- Gọi một số HS nêu kết quả của bạn.
- GV đưa ra một số câu hỏi để HS nhận ra cấu tạo số.
Chẳng hạn: Có mấy con tính mầu đen?
 Có mấy con tính mầu xanh?
Nói: 9 gồm 8 và 1; gồm 1 và 8
- Cho HS nêu cấu tạo của số 9 ở các hình còn lại (tương tự)
Bài 3:(33)
- Bài yêu cầu gì?
- HD và giao việc
- GV nhận xét và cho điểm.
Bài 4(33)
- HS nêu yêu cầu bài toán.
- Cho HS làm bài tập và chữa
- GV theo dõi sửa sai.
- GV nhận xét và cho điểm.
Bài 5:
- Bài yêu cầu gì?
- HD HS dựa vào thứ tự của dãy số từ 1 đến 9 để làm bài.
- GV nhận xét một số bài của HS.
3. Kết luận:
* Trò chơi: "Nhận biết đồ vật có số lượng là 9"
- Nhận xét giờ học
- Học lại bài.
- Xem trước bài: Số 0
- 1 HS lên bảng.
- 1 -3 học sinh
- Một vài em.
- HS quan sát tranh.
- Có 8 bạn.
- Tất cả có 9 bạn.
- Một số học sinh nhắc lại.
- 8 quy tính thêm 1 quy tính bằng 9 quy tính
-Một số em nhắc lại.
- Lúc đầu có 8 chấm tròn sau thêm 1 chấm tròn là 9. tất cả có 9 chấm tròn.
- HS tô chữ trên không sau đó tập viết số 9 trên bảng con.
- HS đọc 9.
- HS lấy que tính rồi đọc.
- HS viết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Số 8
- Số 8
- Các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
- Một số em đếm.
- HS viết số 9.
- Điền số vào ô trống.
- Đếm các con tính rồi nêu kết quả đếm bằng số vào ô trống
- HS làm theo hướng dẫn.
Có 8 con tính mầu đen
Có 1 con tính mầu xanh
- Điền dấu >; <; =
- So sánh và điền dấu.
- HS làm và nêu miệng kết quả
- Điền dấu vào chỗ chấm.
- HS làm bài tập , nêu miệng kết quả
- 3 HS lên bảng.
- Viết số thích hợp vào chỗ trống
- HS làm BT rồi đổi vở KT chéo
- HS chơi theo tổ.
- HS nghe và ghi nhớ.
	tiết 2+3: học vần	Bài 20	:K - Kh
A- Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Sau bài học, học sinh có thể 
- Đọc và viết được: K, Kh, Kẻ, KhếP
- Đọc được các từ ứng dụng và câu ứng dụng
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề ù ù, vò vò, vù vù, ro ro, tu tu
2. Kĩ năng:
 -Bước đầu đọc và viết được k-kh-kẻ –khế.Đọc được câu ứng dụng
- Nhận ra được các âm K, Kh và các tiếng mới học trong sách, báo
3. Thái độ:yêu thích môn học 
 B- Chuẩn bị
- Sách tiếng việt 1, tập1
- Bộ ghép chữ tiếng việt
- Tranh minh hoạ có phần từ khoá, câu ứng dụng và phần luyện nói
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
 HĐ của giáo viên
HĐ của học sinh
1. Giới thiệu bài:
a. ổn định tổ chức: 
b. Kiểm tra bài cũ: - Viết và đọc
- Đọc câu ứng dụng trong SGK
- Nêu nhận xét sau kiểm tra
c. Giới thiệu bài mới:
2. Phát triển bài:
aHoạt đông1:- Dạy chữ ghi âmK
Mục tiêu:Nhận diện được chữ k, biết cách phát âm và đánh vần tiếng có âm k
* các bước hoạt động:
- Nhận diện chữ:
- Viết lên bảng K
? Chữ K gồm những nét gì?
? Hãy so sánh chữ k và chữ h ?
 - Phát âm, đánh vần tiếng:
+ Phát âm:
- GV phát âm mẫu: k (ca)
- GV theo dõi, chỉnh sửa
+ Đánh vần tiếng:
? Y/c HS tìm âm k vừa học ?
? Y/c HS tìm tiếp chữ ghi âm e gài bên phải chữ ghi âm k và gài thêm dấu hỏi ?
- Đọc tiếng em vừa ghép
- Ghi tiếng em vừa ghép
- Ghi bảng: kẻ
? Hãy phân tích tiếng kẻ ?
? Ai có thể đánh vần cho cô ?
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- Y/c đọc
- Đọc từ khoá
? Tranh vẽ gì ?
- Ghi bảng (kẻ) và giải thích
- Hướng dẫn viết chữ:
? Hãy nhắc lại cho cô chữ k gồm những 
nét nào?
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- GV theo dõi, NX và chỉnh sửa cho HS
b HĐ2:Dạy chữ ghi âm kh 
Mục tiêu: Nhận diện được chữ kh , biết cách phát âm và đánh vần tiếng có âm kh
* các bước hoạt động:
- Nhận diện chữ:
- GV ghi bảng: kh
? Cho cô biết chữ kh được ghép bởi những con chữ nào ?
? Chữ k và h có gì giống và khác nhau
- Phát âm, đánh vần tiếng:
+ Phát âm:
- GV phát âm mẫu kh (khờ) (giải thích)
- GV theo dõi & chỉnh sửa cho HS
+ Đánh vần tiếng khoá
- Y/c HS tìm và gài: kh
- Cho HS tìm tiếp chữ ghi âm ê gài bên phải âm kh và dấu sắc trên ê.
? Hãy đọc tiếng em vừa ghép ?
- GV ghi bảng: khế
? Phân tích cho cô tiếng khế ?
? Hãy đánh vần tiếng khế ?
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- Y/c đọc
+ Đọc từ khoá:
? Tranh vẽ gì ?
- Ghi bảng: khế (gt)
- Hướng dẫn viết:
- Viết mẫu và nêu quy trình
- GV theo dõi, sửa sai
c.HĐ3:- Đọc từ ứng dụng:
Mục tiêu:Biết đọc tiếng có âm k-kh
* các bước hoạt động:
- Viết lên bảng từ ứng dụng
- GV giải nghĩa nhanh, đơn giản
- GV đọc mẫu
Tiết 2
 Luyện tập:
a HĐ1:- Luyện đọc
Mục tiêu:Đọc đúng từ tiếng phát âm chính xác
* các bước hoạt động:
+ Đọc lại bài tiết 1 (Bảng lớp)
+ Đọc câu ứng dụng : (GT tranh)
? Tranh vẽ gì ?
- Cho HS đọc câu ứng dụng
- GV đọc mẫu
- GV nhận xét, sửa sai
bHĐ2:- Luyện viết:
Mục tiêu:viết đúng nét đúng chiều cao con chữ ,đều
* các bước hoạt động: 
- GV HD và giao việc
- GV lưu ý cho HS các nét nối
- Theo dõi và uốn nắn HS yếu
- NX bài viết.
c.HĐ3: Luyện nói:
Mục tiêu: PT lời nói TN của HS theo chủ đề
* các bước hoạt động:
? Đọc tên bài luyện nói ?
- GV hướng dẫn và giao việc
+ Y/c HS thảo luận
? Trong tranh vẽ gì 
? Các vật trong tranh có tiếng kêu ntn ?
? Các con có biết tiếng kêu khác của loài vật không ?
? Có tiếng kêu nào làm cho người ta sợ ?
? Có tiếng kêu nào khi nghe làm cho người ta thích ?
- Cho HS bắt trước tiếng kêu của các loài vật trong tranh.
3. Kết luận:
+ Trò chơi: Thi viết tiếng có âm và chữ vừa học vào bảng con
- Đọc lại bài trong SGK
- Đọc tiếng có âm k, kh vừa học
- NX chung giờ học
ờ: - Học lại bài
- Xem trước bài: 21
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con
(Cá rô, chữ số, su su)
- 1-3 em đọc
- HS đọc theo GV: K - Kh
- Chữ k gồm nét khuyết trên nét thắt và nét móc ngược
- Giống: Đều có nét khuyết trên
- Khác: Chữ k có nét thắt còn chữ h có nét móc hai đầu
- HS phát âm CN, nhóm, lớp
- HS thực hành bằng đồ dùng HS
- 1 số em
- HS đọc lại
- Tiếng kẻ có âm k đứng trước, âm e đứng sau, dấu hỏi trên e
- HS: ca-e-ke-hỏi-kẻ
- HS đánh vần: nhóm, CN, lớp
- Đọc trơn
- HS quan sát tranh
- Tranh vẽ gà mẹ, gà con
- HS đọc trơn kẻ CN, nhóm, lớp.
- 1 HS nhắc lại
- HS viết trên không sau đó viết trên bảng con
- Con chữ k và h
- Giống: đều có chữ k
- Khác: chữ kh có thêm con chữ h.
- HS đánh vần (CN, nhóm, lớp)
- HS tìm và vài: kh - khế
- Khế
- Cả lớp đọc lại
- Tiếng khế có am kh đứng trước, âm ê đứng sau, dấu sắc trên ê.
- HS đánh vần (nhóm, CN, lớp) khờ-ê-khê-sắc-khế.
- Đọc trơn
- HS quan sát tranh vẽ
- Tranh vẽ rổ khế
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- HS viết chữ trên không sau đó viết bảng con
- 1 - 3 HS đọc
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- HS quan sát tranh và NX
- Vẽ chi kha kẻ vở cho hai bé 
- 2 HS đọc trước
- HS đọc CN, nhóm ,lớp 
- 1 số HS đọc lại 
- HS tập viết vở: k, kh, kẻ, khế
- 2 HS đọc
- HS thảo luận nhóm 2 theo tranh và nói cho nhau nghe về chủ đề luyện nói hôm nay.
- HS làm theo hướng dẫn
- HS chơi theo tổ
- 2 HS
- Một số HS đọc
- HS chú ý nghe và theo dõi.
tiết 4:Tửù nhieõn xaừ hoọi
 $ 5: GIệế VEÄ SINH THAÂN THEÅ
Muc Tieõu :
 1. Kiến thức: Giuựp hoùc sinh hieồu raống thaõn theồ saùch seừ giuựp cho chuựng ta khoeỷ maùnh, tửù tin 
- Bieỏt vieọc neõn laứm vaứ khoõng neõn laứm ủeồ da luoõn saùch 
2. Kĩ năng: Coự yự thửực tửù giaực laứm veọ sinh caự nhaõn haứng ngaứy
3. Thái độ:Yêu thích môn học 
Chuaồn Bũ 
Giaựo vieõn Tranh veừ saựch giaựo khoa trang 12, 13
Xaứ phoứng, baỏm moựng tay, khaờn maởt
Hoùc sinh Saựch giaựo khoa
Vụỷ baứi taọp, Khaờn tay 
Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn 
 Hoạt động của hs
Giới thiệu bài 
--ổn định tổ chức 
Haựt.
-Kieồm tra baứi cuừ : 
Giụựi thieọu baứi ;
2.Phát triển bài 
Hoaùt ủoọng 1 : Laứm vieọc theo caởp
Muc Tieõu : Tửù lieõn heọ veà nhửừng vieọc moói hoùc sinh ủaừ laứm ủeồ giửừ veọ sinh caự nhaõn 
* các bước hoạt động:
Haừy nhụự laùi nhửừng vieọc ủaừ laứm ủeồ giửừ saùch thaõn theồ, quaàn aựo  sau ủoự noựi cho baùn beõn caùnh
Cho hoùc sinh neõu
Giửừ Veọ Sinh Thaõn Theồ 
Hoùc sinh trao ủoồi 2 em 1 caởp 
Hoùc sinh nhaọn xeựt, boồ sung 
Hoaùt ẹoọng 2 : Laứm vieọc vụựi saựch giaựo khoa 
Muc Tieõu : Hoùc sinh nhaọn bieỏt caực vieọc neõn laứm, khoõng neõn laứm ủeồ giửừ da saùch seừ 
* các bước hoạt động:
Giaựo vieõn treo tranh 12 , 13
Neõu vieọc laứm ủuựng sai, vỡ sao ?
Hoùc sinh neõu 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1(Tuan 5)da sua.doc