Kế hoạch bài dạy lớp 1 - Tuần học 4 năm 2010

I. Mục tiêu:

- Đọc được: n, m, nơ, me; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: n, m ,nơ, me.

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Bố mẹ, ba má.

- HS khá, giỏi biết đọc trơn.

II. Đồ dùng dạy- học:

 - Tranh minh hoạ( hoặc các vật mẫu) các từ khoá: nơ, me.

 - Tranh minh hoạ câu ứng dụng: bò bê có cỏ, bò bê no nê, phần luyện nói: bố mẹ, ba má.

III. Các hoạt động dạy- học:

 A. Kiểm tra bài cũ:

 - HS viết vào bảng con: i, a, bi, cá.

 - 2 HS đọc câu sau: bé hà có vở ô li.

 - GV nhận xét, cho điểm.

 

doc 23 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 24/12/2018 Lượt xem 46Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy lớp 1 - Tuần học 4 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- GV hướng dẫn học sinh điền vào chỗ trống sao cho đúng từ : Nơ, nỏ, mỏ. 
- Cả lớp làm trong vở. 
- GV theo dõi giúp đỡ những HS còn viết yếu
Bài 3: - HS viết vào vở: Ca nô 1 dòng , bó mạ 1 dòng 
GV chấm bài - nhận xét. 
III. Cñng cè - Dặn dò: 
	- NhËn xÐt tiÕt häc
 - Xem trước bài 14: d, đ. 
 ____________________________________________________________
Thø 3 ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2010
Mü thuËt
C« Nga so¹n gi¶ng
______________________________________
To¸n
LuyÖn tËp
I. Môc tiªu:
- BiÕt sö dông c¸c tõ b»ng nhau, bÐ h¬n, lín h¬n vµ c¸c dÊu =, ®Ó so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 5.
II. §å dïng: 
B¶ng con, b¶ng phô.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
 HS lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3 vµo vë bµi tËp to¸n trang 16.
 - GV h­íng dÉn HS lµm tõng bµi.
 - HS lµm bµi - GV theo dâi gióp ®ì thªm.
 - ChÊm bµi- ch÷a bµi.
 Bµi 1: Gäi 1 HS nªu yªu cÇu cña bµi. Gäi 4 em kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. Líp nhËn xÐt.
 Bµi 2: Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi: Nh×n tranh viÕt sè vµ dÊu , = vµo « trèng
 Ch¼ng h¹n: GV cho HS quan s¸t tranh vÏ vµ hái:
? Hµng trªn cã mÊy côc tÈy ( 4 ) VËy chóng ta viÕt sè 4 vµo chç nµo.
 	? Hµng d­íi cã mÊy c¸i bót ch× ( 3 ) VËy ta viÕt sè 5 vµo chç nµo.
 So s¸nh sè 4 vµ sè 5 nh­ thÕ nµo? ( 4 bÐ h¬n 5 ). Ta ®iÒn dÊu g× vµo ë gi÷a.
 Cø lµm t­¬ng tù nh­ thÕ víi 2 bøc tranh cßn l¹i.
 Bµi 3: Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi: ( Lµm cho b»ng nhau )
GV h­íng dÉn HS lµm: Cho HS nh×n vµo h×nh vÏ thø nhÊt vµ hái:
 ? Hµng trªn cã mÊy h×nh vu«ng ®Ëm ( 4 )
 ? Hµng d­íi cã mÊy h×nh vu«ng tr¾ng ( 3 )
 ? VËy cßn thiÕu mÊy h×nh vu«ng tr¾ng ®Ó b»ng sè h×nh vu«ng ®Ëm ( 1 )
 	VËy ta nèi h×nh vÏ thø nhÊt víi h×nh cã 1 h×nh vu«ng tr¾ng
 Cø lµm nh­ thÕ víi c¸c h×nh cßn l¹i.
III.Cñng cè - DÆn dß: 
NhËn xÐt tiÕt häc.Tuyªn d­¬ng nh÷ng b¹n lµm bµi tèt.
_______________________________
Häc vÇn
Bµi 14: d - ®
I. Môc tiªu:
- §äc ®­îc: d, ®, dª, ®ß; tõ vµ c©u øng dông. ViÕt ®­îc: d, ®, dª, ®ß. LuyÖn nãi tõ 2 – 3 c©u theo chñ ®Ò: DÕ, c¸ cê, bi ve, l¸ ®a. 
II. §å dïng d¹y- häc: 
 - Tranh minh ho¹( hoÆc c¸c vËt mÉu) c¸c tõ kho¸: dª, ®ß.
 - Tranh minh ho¹ c©u øng dông: d× na ®i ®ß, bÐ vµ mÑ ®i bé, phÇn luyÖn nãi: dÕ, c¸ cê, bi ve, l¸ ®a.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
 A.KiÓm tra bµi cò:
 - HS viÕt vµo b¶ng con: n, m, n¬, me.
 - HS ®äc c©u sau: bß bª cã bã cá, bß bª no nª.
GV nhËn xÐt ,cho ®iÓm.
 B. D¹y- häc bµi míi:
TiÕt 1
H§1: Giíi thiÖu bµi.
GV cho HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:
 ? C¸c tranh nµy vÏ g×.
 - GV: Trong tiÕng dª vµ ®ß ch÷ nµo ®· häc?
 - GV: H«m nay, chóng ta häc c¸c ch÷ vµ ©m míi: d - ® GV viÕt lªn b¶ng d- ®.
 - HS ®äc theo GV: d- dª ,® - ®ß.
 H§2. D¹y ch÷ ghi ©m:
 d
 a.NhËn diÖn ch÷:
 - GV ®­a mÉu ch÷ d mÉu ra cho HS quan s¸t vµ nãi: Ch÷ d gåm mét nÐt hë- ph¶i, mét nÐt mãc ng­îc (dµi).
 ? So s¸nh ch÷ d víi c¸c ®å vËt, sù vËt trong thùc tÕ.
 b. Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn:
 * Ph¸t ©m.
 - GV ph¸t ©m mÉu d( ®Çu l­ìi gÇn ch¹m lîi, h¬i tho¸t ra x¸t, cã tiÕng thanh)
 - HS nh×n b¶ng, ph¸t ©m. GVchØnh söa ph¸t ©m cho HS.
 * §¸nh vÇn.
 - GV cho HS lÊy BDDHäc vÇn ra. GV cho HS lÊy ©m d ghÐp víi ©m ª ta ®­îc tiÕng dª.
 - GV viÕt lªn b¶ng dª vµ ®äc dª.
 - HS ®äc: c¸ nh©n, tæ, c¶ líp.
 - HS tr¶ lêi vÞ trÝ cña hai ch÷ trong dª(d ®øng tr­íc, ª ®øng sau).
 - GV h­íng dÉn HS ®¸nh vÇn: dê- ª-dª.
 - HS ®¸nh vÇn: líp, nhãm, bµn, c¸ nh©n.
 ®
( Quy tr×nh d¹y t­¬ng tù nh­ ©m d)
L­u ý:
 - Ch÷ ® gåm: ch÷ d, thªm mét nÐt ngang.
 - So s¸nh ch÷ d víi ® cã g× gièng vµ kh¸c nhau.
 - Ph¸t ©m: ®µu l­ìi ch¹m lîi råi bËt ra, cã tiÕng thanh.
 c. §äc tiÕng øng dông.
 - HS ®äc tiÕng øng dông: c¸ nh©n, nhãm, bµn, líp.
 - GV nhËn xÐt vµ chØnh söa ph¸t ©m cho HS. 
 d.H­íng dÉn viÕt ch÷ ( ch÷ ®øng riªng)
 - GV viÕt mÉu lªn b¶ng líp ch÷ c¸i d, ® theo khung « li ®­îc phãng to. Võa viÕt võa h­íng dÉn quy tr×nh. HS viÕt lªn kh«ng trung b»ng ngãn trá cho ®Þnh h×nh trong trÝ nhí tr­íc khi viÕt ch÷ ë b¶ng con.
 - HS viÕt vµo b¶ng con: d, ®.
 - GV theo dâi vµ söa sai cho HS.
 H­íng dÉn viÕt tiÕng:
GV h­íng dÉn HS viÕt vµo b¶ng con: dª, ®ß. L­u ý nÐt nèi gi÷a d vµ ª, nÐt nèi gi÷a ® vµ o.
 - GV nhËn xÐt vµ ch÷a lçi cho HS.
TiÕt 2
H§3: LuyÖn tËp.
a. LuyÖn ®äc
 LuyÖn ®äc l¹i c¸c ©m ë tiÕt 1:
 - HS nh×n trong SGK ®äc d, ®, dª, ®ß . GV söa ph¸t ©m cho HS.
 - HS ®äc c¸c tõ tiÕng øng dông: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
 §äc c©u øng dông:
 - HS th¶o luËn nhãm vÒ tranh minh ho¹ cña c©u ®äc øng dông.
 - HS ®äc c©u øng dông: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
 - GV chØnh söa lçi ph¸t ©m cho HS khi ®äc c©u øng dông
 - GV ®äc mÉu c©u øng dông.
b. LuyÖn viÕt:
 - HS viÕt vµo vë tËp viÕt:d, ®, dª, ®ß.
 - GV theo dâi vµ gióp ®ì thªm.
c. LuyÖn nãi:
 - HS ®äc tªn bµi luyÖn nãi: dÕ, c¸ cê, bi ve, l¸ ®a.
 - HS quan s¸t tranh trong SGK vµ gv nªu c©u hái cho HS tr¶ lêi ( C©u hái trong s¸ch h­íng dÉn )
IV. Cñng cè dÆn dß:
 - GV chØ b¶ng cho häc sinh theo dâi vµ ®äc theo.
 - HS t×m ch÷ võa häc ( trong SGK, trong c¸c tê b¸o ).
 - DÆn häc sinh häc l¹i bµi vµ xem tr­íc bµi sau.
_____________________________
ChiÒu: ThÓ dôc*
Bµi4: §éi h×nh ®éi ngò - Trß ch¬i vËn ®éng
I. Môc tiªu: 
 - ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ. Yªu cÇu thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c c¬ b¶n ®óng, nhanh, trËt tù vµ kØ luËt h¬n.
 - Häc quay ph¶i, quay tr¸i. Yªu cÇu nhËn bÕt ®óng h¬n vµ xoay ng­êi theo khÈu lÖnh.
 - ¤n trß ch¬i: “ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i ” Yªu cÇu biÕt tham gia trß ch¬i ë møc t­¬ng ®èi chñ ®éng.
II. Ph­¬ng tiÖn - §Þa ®iÓm:
 Trªn s©n tr­êng - GV chuÈn bÞ 1 c¸i cßi.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:
 1. PhÇn më ®Çu.
 - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc.
 GV gióp c¸n sù tËp hîp líp thµnh 2 hµng däc, sau ®ã quay thµnh 3 hµng ngang.
 - §øng vç tay vµ h¸t.
 - GiËm ch©n t¹i chç.
 2. PhÇn c¬ b¶n.
 - ¤n tËp hîp hµng däc, hµng ngang, ®øng nghiªm, ®øng nghØ: 2 - 3 lÇn.
 Sau mçi lÇn GV nhËn xÐt, cho HS gi¶i to¸n råi tËp hîp.
 LÇn 3: §Ó c¸n sù líp tËp hîp.
 - Quay tr¸i, quay ph¶i: 3 - 4 lÇn.
 Tr­íc khi cho HS quay ph¶i ( tr¸i ) GV hái xem ®©u lµ bªn ph¶i cho HS gi¬ tay lªn ®Ó nhËn biÕt h­íng, sau ®ã cho c¸c em h¹ tay xuèng, GV h« “ Bªn ph¶i ( tr¸i )... quay ” §Ó c¸c em xoay ng­êi theo h­íng ®ã. Ch­a yªu cÇu kØ thuËt cao.
 - ¤n tæng hîp: TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i: 2 lÇn ( do GV ®iÒu khiÓn ).
 - ¤n trß ch¬i: DiÖt c¸c con vËt cã h¹i.
 3. PhÇn kÕt thóc.
 - §øng væ tay vµ h¸t.
 - GV nhËn xÐt giê häc.
_______________________________
Luyện toán:
LuyÖn tËp chung
I. Mục tiêu: Giúp học sinh viết được các số: 1, 2, 3, 4, 5, dấu , = . Làm tốt vở bài tập 
 II. Hoạt động dạy học:
 A. Kiểm tra:
 B. Bài ôn: 
H§1: Giới thiệu bài – ghi tªn bµi.
HĐ2: Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1: Viết dấu , = vào chỗ trống. 
- GV viết mẫu - Hướng dẫn HS viết vào bảng con. 
1.......2 4........3 2.........3
2.......2 4........4 3..........5
3........2 4........5 2..........5 
GV kiểm tra nhận xét. 
Bài 2: Viết theo mẫu. 
GV gọi 1HS đọc bài tập 2 - y/cầu HS làm bảng con
 3 > 2; 2 2, 
 2 < 5, 4 = 4, 3 < 4, 
GV kiểm tra, nhận xét.
Bài 3 : Làm cho bằng nhau 
 - GV gọi học sinh đọc y/cầu bài tập 3 
 - Cho HS làm vào vở sau đó tổ chức trò chơi. 
 - Gọi HS lên bảng nối. Cả lớp làm vào vở. Nhận xét 
 GV chấm chữa bài - Nhận xét 
III. Củng cố, dặn dò: 
 Về nhà xem lại các bài tập đã làm. xem trước bài tiếp theo : LT chung
______________________________
LuyÖn Tù nhiªn – X· héi
NhËn biÕt c¸c vËt xung quanh
I. Môc tiªu:
	- HiÓu ®­îc m¾t, mòi, tay,tai, l­ìi (da) lµ c¸c bé phËn gióp tanhËn biÕt ®­îc c¸c vËt xung quanh.
II. ChuÈn bÞ : 
 - C¸c tranh minh häa , c¸c ®å vËt
	- SGK, mét sè ®å vËt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§1: Giíi thiÖu bµi – ghi tªn bµi.
H§2: Quan s¸t h×nh trong SGK.
Chia líp 3 nhãm – HS quan s¸t theo nhãm
H§3: HS th¶o luËn theo nhãm.
 - HS th¶o luËn theo nhãm 2
 - GV h/ dÉn HS ®Æt c©u hái ®Ó tr¶ lêi – ( 1 em nªu c©u hái – 1 em tr¶ lêi ).
 - Yªu cÇu 1 sè nhãm thùc hiÖn – nhãm kh¸c bæ sung.
 * GV kÕt luËn: Nhê m¾t mòi, l­ìi , tay( da) mµ ta nhËn biÕt ®­îc c¸c vËt xung quanh. V× vËy chóng ta ph¶I b¶o vÖ vµ gi÷ an toanfcho c¸c gi¸c quan trong c¬ thÓ.
IV. H§ cñng cè: 
 - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc.
 - NhËn xÐt chung tiÕt häc.
__________________________________
Thø 4 ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2010
Häc vÇn
Bµi 15 : t - th
I. Môc tiªu: 
- §äc ®­îc: t, th, tæ, thá; tõ vµ c©u øng dông. ViÕt ®­îc: t, th, tæ, thá.
- LuyÖn nãi tõ 2 – 3 c©u theo chñ ®Ò: æ, tæ. 
II. §å dïng d¹y- häc :
 - Tranh minh ho¹( hoÆc c¸c vËt mÉu) c¸c tõ kho¸:tæ, thá.
 - Tranh minh ho¹ c©u øng dông: bè th¶ c¸ mÌ, bÐ th¶ c¸ cê, phÇn luyÖn nãi: æ, tæ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
 A.KiÓm tra bµi cò:
 - HS viÕt vµo b¶ng con: d, ®, dª, ®ß.
 - 2 HS ®äc c©u sau: d× na ®i ®ß, bÐ vµ mÑ ®i bé.
 GV nhËn xÐt , cho ®iÓm.
 B. D¹y- häc bµi míi:
 TiÕt 1
H§1: Giíi thiÖu bµi.
GV cho HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:
 ? C¸c tranh nµy vÏ g×.
 - GV: Trong tiÕng tæ vµ thá ch÷ nµo ®· häc?
 - GV: H«m nay, chóng ta häc c¸c ch÷ vµ ©m míi cßn l¹i: t th. GV viÕt lªn b¶ng t th.
 - HS ®äc theo GV: t- tæ ,th - thá.
H§2: D¹y ch÷ ghi ©m:
 t
 a.NhËn diÖn ch÷:
 - GV ®­a mÉu ch÷ t mÉu ra cho HS quan s¸t vµ nãi: Ch÷ t gåm nÐt xiªn ph¶i, nÐt mãc ng­îc(dµi) vµ mét nÐt ngang.
 ? So s¸nh ch÷ t víi c¸c ®å vËt, sù vËt trong thùc tÕ.
 b. Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn:
 Ph¸t ©m.
 - GV ph¸t ©m mÉu t( ®Çu l­ìi ch¹m r¨ng råi bËt ra, kh«ng cã tiÕng thanh)
 - HS nh×n b¶ng, ph¸t ©m. GVchØnh söa ph¸t ©m cho HS.
 §¸nh vÇn.
 - GV cho HS lÊy BDDHäc vÇn ra. GV cho HS lÊy ©m t ghÐp víi ©m « vµ dÊu hái ta ®­îc tiÕng tæ.
 - GV viÕt lªn b¶ng tæ vµ ®äc tæ.
 - HS ®äc: c¸ nh©n, tæ, c¶ líp.
 - HS tr¶ lêi vÞ trÝ cña hai ch÷ trong tæ (t ®øng tr­íc, « ®øng sau).
 - GV h­íng dÉn HS ®¸nh vÇn: tê- «-t«- hái- tæ.
 - HS ®¸nh vÇn: líp, nhãm, bµn, c¸ nh©n.
 th
( Quy tr×nh d¹y t­¬ng tù nh­ ©m t)
L­u ý:
 - Ch÷ th lµ ch÷ ghÐp tõ hai con ch÷ t vµ h ( t ®øng tr­íc, h ®øng sau).
 - So s¸nh ch÷ t víi th cã g× gièng vµ kh¸c nhau.
 - Ph¸t ©m:®Çu l­ìi ch¹m r¨ng råi bËt m¹nh, kh«ng cã tiÕng thanh.
 c. §äc tiÕng øng dông:
 - HS ®äc tiÕng øng dông: c¸ nh©n, nhãm, bµn, líp.
 - GV nhËn xÐt vµ chØnh söa ph¸t ©m cho HS.
 d. H­íng dÉn viÕt:
 * H­íng dÉn viÕt ch÷ .
- GV viÕt mÉu lªn b¶ng líp ch÷ c¸i t, th theo khung « li ®­îc phãng to. Võa viÕt võa h­íng dÉn quy tr×nh. HS viÕt lªn kh«ng trung b»ng ngãn trá cho ®Þnh h×nh trong trÝ nhí tr­íc khi viÕt ch÷ ë b¶ng con.
 - HS viÕt vµo b¶ng con: t, th.
 - GV theo dâi vµ söa sai cho HS.
 * H­íng dÉn viÕt tiÕng.
GV h­íng dÉn HS viÕt vµo b¶ng con: tæ, thá. L­u ý nÐt nèi gi÷a t vµ «, nÐt nèi gi÷a th vµ o.
 - GV nhËn xÐt vµ ch÷a lçi cho HS.
TiÕt 2
H§3. LuyÖn tËp
a. LuyÖn ®äc
 LuyÖn ®äc l¹i c¸c ©m ë tiÕt 1:
 - HS nh×n trong SGK ®äc t, th, tæ, thá . GV söa ph¸t ©m cho HS.
 - HS ®äc c¸c tõ tiÕng øng dông: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
 §äc c©u øng dông:
 - HS th¶o luËn nhãm vÒ tranh minh ho¹ cña c©u ®äc øng dông.
 - HS ®äc c©u øng dông: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
 - GV chØnh söa lçi ph¸t ©m cho HS khi ®äc c©u øng dông
 - GV ®äc mÉu c©u øng dông.
b. LuyÖn viÕt:
 - HS viÕt vµo vë tËp viÕt:t, th, tæ, thá.
 - GV theo dâi vµ gióp ®ì thªm.
c. LuyÖn nãi:
 - HS ®äc tªn bµi luyÖn nãi: æ, tæ.
 - HS quan s¸t tranh trong SGK vµ nªu c©u hái gîi ý nh­ s¸ch gi¸o viªn
IV. Cñng cè dÆn dß:
 - GV chØ b¶ng cho häc sinh theo dâi vµ ®äc theo.
 - HS t×m ch÷ võa häc ( trong SGK, trong c¸c tê b¸o ).
 - DÆn häc sinh häc l¹i bµi vµ xem tr­íc bµi sau.
____________________________________
To¸n
LuyÖn tËp chung
I. Môc tiªu: 
- BiÕt sö dông c¸c tõ b»ng nhau, bÐ h¬n, lín h¬n, vµ c¸c dÊu =, ®Ó so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 5.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
A. KiÓm tra: Cho HS ch÷a bµi 1 SGK. 
 - HS lµm b¶ng con.
 - GV nhËn xÐt.
B. Bµi míi: 
H§1Giíi thiÖu bµi ...
H§1: H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1: Lµm cho b»ng nhau.
- H­íng dÉn HS lµm cho b»ng nhau b»ng c¸ch vÏ thªm hoÆc g¹ch bít theo yªu cÇu tõng phÇn.
- HS lµm vµo vë.
- Cho HS ®æi bµi kiÓm tra. Gäi HS nhËn xÐt. 
Bµi 2: Nèi víi sè thÝch hîp (theo mÉu).
- Quan s¸t mÉu vµ nªu c¸ch lµm.
- GV hái: Sè nµo bÐ h¬n 2? Nèi « trèng víi sè mÊy?
- T­¬ng tù cho HS lµm bµi. Gäi HS ®äc kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt. 
GV chÊm ,ch÷a bµi, nhËn xÐt
Bµi 3: Nèi víi sè thÝch hîp
- H­íng dÉn HS lµm t­¬ng tù bµi 2
- ChÊm ch÷a, nhËn xÐt.
III. Cñng cè, dÆn dß: NhËn xÐt giê häc.
- Xem tr­íc bµi: Sè 6 chuÈn bÞ cho ngµy mai.
 _____________________________________
Tù nhiªn x· héi
B¶o vÖ m¾t vµ tai
I. Môc tiªu: 
- Nªu ®­îc c¸c viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ m¾t vµ tai.
- HS kh¸: §­a ra ®­îc mét sè c¸ch xö lý ®óng khi gÆp t×nh huèng cã h¹i cho m¾t vµ tai. 
VD: Khi bôi bay vµo m¾t, bÞ kiÕn bß vµo tai.
II. §å dïng d¹y häc: 
C¸c h×nh trong bµi 4 SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
 * Khëi ®éng: C¶ líp h¸t bµi “ Röa mÆt nh­ mÌo”
H§1: Giíi thiªu bµi – ghi tªn bµi.
H§2: Lµm viÖc víi SGK.
Môc tiªu: HS nhËn ra viÖc g× nªn lµm vµ viÖc g× kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ m¾t .
C¸ch tiÕn hµnh: 
B­íc1: GV h­íng dÉn HS quan s¸t tõng h×nh ë trang 10 SGK.
 GV nªu c©u hái gîi ý:
 ? Khi cã ¸nh s¸ng chãi chiÕu vµo m¾t, b¹n trong h×nh vÏ lÊy tay che m¾t, viÖc lµm ®ã ®óng hay sai.
 ? Chóng ta cã nªn häc tËp b¹n ®ã kh«ng.
 ? B¹n g¸i trong tranh xem s¸ch víi kho¶ng c¸ch tõ m¾t vµ s¸ch nh­ vËy ®óng hay sai.
 ? B¹n g¸i ®ang xem ti vi víi kho¶ng c¸ch gÇn nh­ vËy ®óng hay sai? Chóng ta cã nªn häc tËp b¹n ®ã kh«ng?
B­íc 2: Tõng nhãm lªn tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c bæ sung.
GV chèt: Khi ¸nh s¸ng chiÕu vµo m¾t chóng ta nªn che m¾t l¹i...
H§3: Lµm viÖc víi SGK.
Môc tiªu: HS nhËn ra viÖc g× nªn lµm vµ viÖc g× kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ tai. C¸ch tiÕn hµnh:
 - GV cho HS quan s¸t tõng h×nh ë trang 11 SGK.
 + HS chØ vµo h×nh ®Çu tiªn bªn tr¸i trang s¸ch vµ hái:
 ? Hai b¹n ®ang lµm g×.
 ? Theo b¹n viÖc ®ã ®óng hay sai.
 ? Tai sao chóng ta kh«ng nªn ngo¸y tai cho nhau hoÆc kh«ng nªn lÊy vËt nhän chäc vµo tai nhau?
 + HS chØ vµo h×nh phÝa trªn bªn ph¶i cña trang s¸ch vµ hái:
 ? B¹n g¸i trong h×nh ®ang lam g×? Lµm nh­ vËy cã t¸c dông g×?
 + HS chØ vµo h×nh phÝa d­íi bªn ph¶i cña trang s¸ch vµ hái:
 ? C¸c b¹n trong h×nh ®ang lµm g×? ViÖc lµm nµo ®óng, viÖc lµm nµo sai? V× sao?
 ? NÕu b¹n ngåi häc gÇn ®Êy, b¹n sÏ nãi g× víi nh÷ng ng­êi nghe nh¹c qu¸ to
 GV chèt ý chÝnh cho ho¹t ®éng nµy.
H§4: §ãng vai.
 Môc tiªu: TËp øng xö ®Ó b¶o vÖ m¾t vµ tai.
C¸ch tiÕn hµnh:
 B­íc1: GV giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm.
 + Nhãm1: Th¶o luËn vµ ph©n c«ng c¸c b¹n ®èng vai theo t×nh huèng sau: “ Hïng ®i häc vÒ thÊy TuÊn ( em trai cña Hïng ) vµ c¸c b¹n cña TuÊn ®ang ch¬i kiÕm b»ng hai chiÕc que. NÕu lµ Hïng em sÏ xö lý nh­ thÕ nµo?
 + Nhãm 2: Th¶o luËn vµ ph©n c«ng c¸c b¹n ®èng vai theo t×nh huèng sau: “
Lan ®ang häc bµi th× b¹n cña anh ®Õn ch¬i vµ ®em ®Õn 1 sè b¨ng nh¹c. Hai anh më nh¹c rÊt to. NÕu lµ Lan em sÏ lµm g×?
 - C¸c nhãm th¶o luËn vÒ c¸ch øng xö vµ chän ra mét c¸ch ®Ó ®ãng vai.
 - C¸c nhãm lªn tr×nh diÔn ( ng¾n gän )
 - Sau mçi nhãm tr×nh bµy, GV cho HS nhËn xÐt vÒ c¸ch ®èi ®¸p gi÷a c¸c vai
 KÕt luËn: 
 ? C¸c em ®· häc ®­îc ®iÒu g× khi ®Æt m×nh vµo vÞ trÝ cña c¸c nh©n vËt trong t×nh huèng trªn.
 - GV nhËn xÐt sù cè g¾ng cña c¶ líp , §Æc biÖt lµ c¸c nhãm ®èng vai
IV. Cñng cè- dÆn dß:
 NhËn xÐt chung tiÕt häc.
________________________________
Thø 5 ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2010
To¸n
Sè 6
I. Môc tiªu: 
- BiÕt 5 thªm 1 ®­îc 6, viÕt ®­îc sè 6, ®äc, ®Õm ®­îc tõ 1 – 6; so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 6, biÕt vÞ trÝ sè 6 trong d·y sè tõ 1 – 6.
II. §å dïng d¹y - häc: 
- C¸c nhãm cã 6 mÉu vËt cïng lo¹i.
 - 6 miÕng b×a nhá cã viÕt c¸c sè tõ 1 ®Õn 6
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
 H§1. Giíi thiÖu sè 6:
B­íc1: LËp sè 6.
 - GV ®Ýnh c¸c vËt mÉu lªn b¶ng. H­íng dÉn gîi ý ®Ó HS ®Õm d­îc 6 em bÐ, 6 chÊm trßn, 6 con tÝnh, 6 h×nh vu«ng.
 - HS nh¾c l¹i.
 - GV nªu: “ C¸c nhãm nµy ®Òu cã sè l­îng lµ 6 ”.
B­íc 2: Giíi thiÖu ch÷ sè 6 in vµ ch÷ sè 6 viÕt.
 - H­íng dÉn HS quan s¸t ë ch÷ rêi.
 - HS ®äc: sè 6
B­íc 3: NhËn biÕt thø tù cña d·y sè 6 trong d·y sè 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 - GV h­íng dÉn HS ®Õm tõ 1 ®Õn 6 råi ®Õm ng­îc l¹i tõ 6 ®Õn 1.
 - GV gióp HS nhËn ra sè 6 lµ sè liÒn sau cña 5 trong d·y sè ta ®· häc.
 - Gäi vµi HS nh¾c l¹i.
H§2. H­íng dÉn HS thùc hµnh
 - HS lµm c¸c bµi tËp vµo vë 
 - HS lµm bµi - GV theo dâi gióp ®ì thªm.
 - ChÊm bµi - ch÷a bµi
Bµi1: viÕt sè 6
Bµi 2: §iÒn sè vµo « trèng: 6 = 6. Sau ®ã hS tr¶ lêi ®­îc:
 Cã 5 chïm nho xanh vµ 1chïm nho chÝn lµ 6 chïm nho.
 Cã 4 con kiÕn vµ 2 con kiÕn lµ 6 con kiÕn.
 Cã 3 bót ch× xanh vµ 3 bót ch× mµu lµ 6 bót ch×.
Bµi 3: HS tù lµm.
H§3. Trß ch¬i: “ XÕp sè ”
 - GV nªu tªn trß ch¬i - chia tæ.
 - Ph¸t cho mçi tæ c¸c sè tõ 1 ®Õn 6. Mçi tæ cã 6 em lªn ch¬i, mçi em ®­îc cÇm 1 sè vµ s¾p xÕp tõ 1 ®Õn 6 vµ ng­îc l¹i tõ 6 ®Õn 1.
 Tæ nµo xÕp ®óng vµ nhanh th× tæ ®ã th¾ng.
IV. NhËn xÐt- dÆn dß:
 NhËn xÐt chung tiÕt häc.
 __________________________________
Häc vÇn
Bµi 16: ¤n tËp
I. Môc tiªu: 
 - §äc ®­îc: i, a, n, m, d, ®, t, th; c¸c tõ ng÷, c©u øng dông tõ bµi 12 – 16. 
 - ViÕt ®­îc: i, a, n, m, t, th; c¸c tõ ng÷ øng dông tõ bµi 12 – 16. 
 - Nghe hiÓu vµ kÓ ®­îc mét ®o¹n truyÖn theo tranh truyÖn kÓ: Cß ®i lß dß.
II. §å dïng d¹y häc:
 Sö dông b¶ng «n. Sö dông tranh minh ho¹ truyÖn kÓ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
 A.KiÓm tra bµi cò:
 - HS viÕt vµo b¶ng con: t, th, tæ, thá.
 - 1HS ®äc c©u øng dông: bè th¶ c¸ mÌ, bÐ th¶ c¸ cê.
 B. D¹y- häc bµi míi:
TiÕt 1
H§1. Giíi thiÖu bµi – ghi tªn bµi.
H§2.¤n tËp.
 a. C¸c ch÷ vµ ©m võa häc
 - HS lªn b¶ng chØ c¸c ch÷ võa häc trong tuÇn ë b¶ng «n.
 - GV ®äc ©m, HS chØ ch÷.
 - HS chØ ch÷ vµ ®äc ©m.
 b. GhÐp ch÷ thµnh tiÕng.
 - HS ®äc c¸c tiÕng do c¸c ch÷ ë cét däc kÕt hîp c¸c ch÷ ë hµng ngang cña b¶ng «n.
 - HS ®äc c¸c tõ ®¬n( mét tiÕng) do c¸c tiÕng ë cét däc kÕt hîp víi c¸c dÊu thanh ë dßng ngang trong b¶ng «n.
 -GV chØnh söa ph¸t ©m cña HS .
 c. §äc tõ ng÷ øng dông:
 - HS tù ®äc c¸c tõ ng÷ øng dông: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
 - GV chØnh söa ph¸t ©m cho HS.
 d.TËp viÕt tõ ng÷ øng dông:
 - HS viÕt vµo b¶ng con tõ ng÷: tæ cß, l¸ m¹.
 - GV chØnh söa ch÷ viÕt cho HS .
TiÕt 2
3. LuyÖn tËp
a. LuyÖn ®äc:
 - Nh¾c l¹i bµi «n ë tiÕt tr­íc
 - HS lÇn l­ît ®äc c¸c tiÕng trong b¶ng «n vµ c¸c tõ ng÷ øng dông theo nhãm, c¶ líp, c¸ nh©n.
 - GV chØnh söa ph¸t ©m cho HS.
 * C©u øng dông
 - GV cho HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:
 ? bøc tranh vÏ g×.
 - HS ®äc c©u øng dông theo c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
 - GV chØnh söa ph¸t ©m cho HS.
 b. LuyÖn viÕt:
 - HS viÕt vµo vë tËp viÕt: tæ cß, l¸ m¹.
 - HS tËp viÕt - GVtheo dâi gióp ®ì thªm.
 - GV chÊm ®iÓm vµ nhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
c.KÓ chuyÖn: Cß ®i lß dß.
 * GV kÓ chuyÖn mét c¸ch diÔn c¶m, cã kÌm theo tranh minh ho¹ trong SGK
 ( Néi dung c©u chuyÖn nh­ trong s¸ch h­íng dÉn ).
 * HS kÓ chuyÖn theo tranh. GV cïng c¸c nhãm kh¸c theo dâi vµ bæ sung.
 - §¹i diÖn tõng nhãm lªn kÓ, c¸c nhãm kh¸c theo dâi vµ bæ sung thªm.
 ý nghÜa c©u chuyÖn: T×nh c¶m ch©n thµnh gi÷a con cß vµ anh n«ng d©n.
IV. Cñng cè, dÆn dß:
 - HS ®äc toµn bµi trong SGK 1 lÇn.
- DÆn HS vÒ nhµ ®äc l¹i bµi vµ xem tr­íc bµi sau. 
____________________________________
Thø 6 ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2010 
TËp viÕt
TuÇn 3: LÔ, cä, bê, hæ
I. Môc tiªu:
 - ViÕt ®óng c¸c ch÷: LÔ, cä, bê, hæ, bi ve kiÓu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë tËp viÕt, tËp 1. HS kh¸, giái: ViÕt ®­îc ®ñ sè dßng quy ®Þnh trong vë tËp viÕt 1, tËp 1.
II. §å dïng d¹y häc: 
 Bé ch÷ d¹y tËp viÕt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
A. KiÓm tra: 
HS viÕt b¶ng con: e, b. NhËn xÐt d¸nh gi¸.
B. Bµi míi: 
H§1:Giíi thiÖu bµi – ghi tªn bµi.
H§2: H­íng dÉn c¸ch viÕt
 - GV giíi thiÖu ch÷ viÕt mÉu- Häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt.
 - GV viÕt mÉu lÇn 1. GV viÕt mÉu lÇn 2 võa viÕt võa h­íng dÉn.
 + Ch÷ lÔ: Cã ch÷ c¸i l cao 5 «, nèi liÒn víi ª, dÊu ng· ®­îc ®Æt trªn ª.
 + Ch÷ cä: Gåm cã ch÷ c nèi liÒn nÐt víi ch÷ o, dÊu nÆng d­íi ch÷ o.
 + Ch÷ bê: Gåm cã ch÷ b nèi liÒn víi ch÷ ¬, dÊu huyÒn trªn ch÷ ¬.
 + Ch÷ hæ: Gåm ch÷ h cao 5 « li nèi víi ch÷ «, dÊu hái trªn ch÷ «.
 H§3. LuyÖn viÕt trªn b¶ng con:
 - GV viÕt mÉu - HS viÕt vµo b¶ng con. - GV h­íng dÉn gióp ®ì HS viÕt - NhËn xÐt c¸ch viÕt.
H§3: LuyÖn viÕt ë vë tËp viÕt:
 - GV nªu yªu cÇu bµi viÕt - HS thùc hµnh viÕt. GV l­u ý c¸ch ®Ó vë, cÇm bót, t­ thÕ ngåi viÕt.
 - HS viÕt bµi - GV theo dâi gióp ®ì thªm.
 - ChÊm bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
III. Cñng cè, dÆn dß: 
 - GV nhËn xÐt giê häc. DÆn HS vÒ nhµ luyÖn thªm.
 - Xem vµ chuÈn bÞ cho bµi häc sau.
_______________________________
TËp viÕt
TuÇn 4: m¬ , do , ta , th¬
I. Môc tiªu:
 - ViÕt ®óng c¸c ch÷: M¬, do, ta, th¬, thî má kiÓu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë tËp viÕt 1, tËp 1. HS kh¸, giái: ViÕt ®­îc ®ñ sè dßng quy ®Þnh trong vë tËp viÕt 1, tËp 1.
II. §å dïng d¹y häc: Bé ch÷ d¹y tËp viÕt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
I. KiÓm tra:
 HS viÕt b¶ng con: Bê, hæ. GV nhËn xÐt
II. Bµi míi: 
 H§1Giíi thiÖu bµi ...
H§2: H­íng dÉn c¸ch viÕt
- GV giíi thiÖu ch÷ viÕt mÉu.
GV viÕt mÉu lÇn 1. GV viÕt mÉu lÇn 2 võa viÕt võa h/dÉn.
+ Ch÷ m¬: Cã ch÷ c¸i m, nèi liÒn víi ¬.
+ Ch÷ do: Gåm cã ch÷ d nèi liÒn nÐt víi ch÷ o.
+ Ch÷ ta: Gåm cã ch÷ t cao 3 «, nèi liÒn víi ch÷ a.
+ Ch÷ th¬: Gåm ch÷ th nèi víi ch÷ ¬.
H§3. LuyÖn viÕt trªn b¶ng con:
 - GV viÕt mÉu - HS luyÖn viÕt trªn b¶ng con: m¬, do, ta, th¬.
 - GV h­íng dÉn gióp ®ì HS viÕt - NhËn xÐt c¸ch viÕt.
H§4. LuyÖn viÕt ë vë tËp viÕt:
 - GV nªu yªu cÇu bµi viÕt - HS thùc hµnh viÕt. GV l­u ý c¸ch ®Ó vë, cÇm bót, t­ thÕ ngåi viÕt.
 - HS viÕt bµi - GV theo dâi gióp ®ì thªm.
 - ChÊm bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
IV. Cñng cè, dÆn dß: 
 - GV nhËn xÐt giê häc. DÆn HS vÒ nhµ luyÖn thªm.
 - Xem vµ chuÈn bÞ cho bµi häc sau.
__________________________________________
Thñ c«ng
XÐ, d¸n h×nh vu«ng
I. Môc tiªu: 
 - HS lµm quªn víi kû thuËt xÐ, d¸n giÊy ®Ó t¹o thµnh h×nh.
 - XÐ ®­îc h×nh vu«ng, h×nh trßn theo h­íng dÉn vµ biÕt c¸ch xÐ d¸n cho c©n ®èi.
II. ChuÈn bÞ:
 - Bµi mÉu xÐ, d¸n h×nh vu«ng, h×nh trßn.
 - Hai tê giÊy mµu kh¸c nhau.
 - Hå d¸n, giÊy tr¾ng lµm nÒn.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§1: Giíi thiÖu bµi – ghi tªn bµi
H§2. H­íng dÉn HS quan s¸t vµ nhËn xÐt
 - C¸c em h·y quan s¸t vµ ph¸t hiÖn 1 sè ®å vËt xung quanh m×nh

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan4.doc