Kế hoạch bài dạy khối 1 - Tuần 16 năm học 2009

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 - Đọc đúng và diễn cảm bài văn.

- Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.

 2. Kĩ năng: Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thể hiện thái độ cảm phục tấm lòng nhân ái, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông.

3. Thái độ: Yêu quý và tôn trọng nghề thầy thuốc.

 *HSKK: Đọc được 2 đoạn trong bài văn, trả lời được câu hỏi 1,2.

II. Đồ dùng dạy - học:

Tranh ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 

doc 28 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 24/08/2018 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy khối 1 - Tuần 16 năm học 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
au 1 th¸ng cã l·i®?
-Cho HS tù lµm ra nh¸p.
-Mêi 1 HS lªn b¶ng lµm. Ch÷a bµi.
-HS thùc hiƯn:
1% sè HS toµn tr­êng lµ:
 800 : 100 = 8 (HS)
Sè HS n÷ hay 52,5% sè HS toµn tr­êng lµ:
 8 x 52,5 = 420 (HS)
-HS nªu quy t¾c. Sau ®ã HS nèi tiÕp ®äc quy t¾c trong SGK.
*Bµi gi¶i:
Sè tiỊn l·i sau mét th¸ng lµ:
 1 000 000 : 100 x 0,5 = 5000 (®ång)
 §¸p sè: 5000 ®ång
Hoạt động 2: Luyện tập. 
Mục tiêu: Vận dụng giải bài toán đơn giản về tính một số phần trăm của một số. 
Tiến hành: 
*Bµi tËp 1 (77): 
-Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
-GV h­íng dÉn HS: T×m 75% cđa 32 HS (lµ sè HS 10 tuỉi). Sau ®ã t×m sè HS 10 tuỉi.
-Cho HS lµm vµo nh¸p. 
-Ch÷a bµi.
*Bµi tËp 2 (77): 
-Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
-GV h­íng dÉn: T×m 0,5% cđa 5 000 000 ® ( lµ sè tiỊn l·i trong 1 th¸ng). Sau ®ã tÝnh tỉng sè tiỊn gưi vµ tiỊn l·i 
-Cho HS lµm vµo nh¸p.
-Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 3 (77):
-Mêi 1 HS ®äc ®Ị bµi.
-H­íng dÉn HS t×m hiĨu bµi to¸n.
-Cho HS lµm vµo vë.
-Mêi 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
-C¶ líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt.
*Bµi gi¶i:
Sè HS 10 tuỉi lµ:
 32 x 75 : 100 = 24 (HS)
Sè HS 11 tuỉi lµ:
 32 – 24 = 8 (HS)
 §¸p sè: 8 häc sinh.
*Bµi gi¶i:
Sè tiỊn l·i gưi tiÕt kiƯm sau mét th¸ng lµ:
 5 000 000 : 100 x 0,5 = 25 000 (®ång)
Tỉng sè tiỊn gưi vµ tiỊn l·i trong mét th¸ng lµ:
 5 000 000 + 25 000 = 5025000 (®ång)
 §¸p sè: 5025000 ®ång.
*Bµi gi¶i:
Sè v¶i may quÇn lµ:
 345 x 40 : 100 = 138 (m)
Sè v¶i may ¸o lµ:
 345 – 138 = 207 (m)
 §¸p sè: 207 m.
*HSKK: Chỉ thực hiện phép tính
3. Củng cố, dặn dò: Muốn tính một số phần trăm của một số ta có thể thực hiện ntn?
- GV nhận xét và ghi điểm tiết học. 
Tiết 3 	 Âm nhạc
GV chuyên dạy
_________________________________
Tiết 4 	CHÍNH TẢ (Nghe- viết) 
VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nghe – viết đúng chính tả hai khổ thơ của bài Về ngôi nhà đang xây. 
- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt các tiếng có âm đầu r/d/gi; v/d;hoặc phân biệt các tiếng có vần iêm/im; iêp/ip.
2. Kĩ năng: Viết đúng, chính xác, trình bày khoa học bài viết. Điền đúng các âm đầu r/d/gi.
3. Thái độ: Có ý thức viết đúng chính tả.
	* HSKK: Nghe- viết một khổ thơ, phần còn lại nhìn SGK chép lại. 
II. Đồ dùng dạy học:
	Ba bốn tờ giấy khổ to để các nhóm HS thi tiếp sức làm bài tập 2. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Giới thiệu bài.
- Kiểm tra bài cũ: GV gọi 1 HS làm bài 2a và 1HS làm bài tập 2b. 
- Giới thiệu bài.
2. Phát triển bài
 Hoạt động 1: Viết chính tả. 
Mục tiêu: Nghe – viết đúng chính tả hai khổ thơ của bài Về ngôi nhà đang xây. 
Tiến hành:
- GV đọc bài chính tả trong SGK. 
- Nêu nội dung của đoạn. 
- Yêu cầu HS đọc thầm laiï bài chính tả. 
- GV nhắc nhở HS quan sát trình bày bài thơ lục bát, chú ý những từ ngữ viết sai. 
- GV đọc cho HS viết. 
- Đọc cho HS soát lỗi. 
- Chấm 5- 7 quyển, nhận xét. 
Hoạt động 2: Luyện tập. 
Mục tiêu: Làm đúng bài tập chính tả phân biệt các tiếng có âm đầu r/d/gi; v/d;hoặc phân biệt các tiếng có vần iêm/im; iêp/ip. 
Tiến hành:
Bài2/154:
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. 
- GV cho HS làm việc theo nhóm 4. 
- Tổ chức cho HS thi tiếp sức. 
- Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương. 
Bài 3/155:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. 
- GV tiến hành tương tự bài tập 2. 
- Gọi 2 HS đọc lại mẫu chuyện. 
- Câu chuyện buồn cười ở chỗ nào?
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. 
- Dặn dò viết mỗi lỗi sai viết lại nhiều lần, ghi nhớ những hiện tượng chính tả trong bài, về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. 
- 1 HS nhắc lại đề. 
- HS theo dõi trong SGK. 
- HS đọc thầm. 
- HS viết chính tả. 
- Soát lỗi. 
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập. 
- HS làm việc theo nhóm 4. 
- Thi tiếp sức. 
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 
- HS làm bài vào vở. 
- HS đọc lại mẫu chuyện. 
__________________________________
TiÕt 5	 §¹o ®øc
 Hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh (tiÕt 1)
I/ Mơc tiªu: 
1. Kiến thức: C¸ch thøc hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh vµ ý nghÜa cđa viƯc hỵp t¸c.
2. Kĩ năng: Hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong häc tËp, lao ®éng, sinh ho¹t h»ng ngµy.
3. Thái độ: §ång t×nh víi nh÷ng ng­êi biÕt hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh vµ kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng ng­êi kh«ng biÕt hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh.
	* THGDMT: Toàn phần
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Giíi thiƯu bµi:
-KiĨm tra bµi cị: Cho HS nªu phÇn ghi nhí bµi 7.
	- Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc tiªu cđa tiÕt häc.
2. Phát triển bài:
	Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu tranh t×nh huèng (trang 25-SGK)
*Mơc tiªu: HS biÕt ®­ỵc mét biĨu hiƯn cơ thĨ cđa viƯc hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh.
*C¸ch tiÕn hµnh:
-GV chia líp thµnh 4 nhãm vµ giao nhiƯm vơ:
C¸c nhãm quan s¸t 2 tranh ë trang 25 SGK vµ th¶o luËn c¸c c©u hái ®­ỵc nªu d­íi tranh.
-C¸c nhãm th¶o luËn.
-Mêi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy.
-C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
-GV kÕt luËn: SGV-Tr. 39.
-HS th¶o luËn theo h­íng dÉn cđa GV.
-§¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
-NhËn xÐt.
Ho¹t ®éng 2: Thảo luận theo nhóm
*Mơc tiªu: HS nhËn biÕt ®­ỵc mét sè viƯc lµm thĨ hiƯn sù hỵp t¸c. nhËn biÕt ®­ỵc mét sè viƯc lµm thĨ hiƯn sù hỵp t¸c.
*C¸ch tiÕn hµnh: 
- Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1.
 	- Cho HS th¶o luËn nhãm 4.
- Mêi ®¹i diƯn c¸c nhãm HS tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
	- GV kÕt luËn: SGV-Tr. 40
Ho¹t ®éng 3: Bµy tá th¸i ®é (bµi tËp 2-SGK)
*Mơc tiªu: HS biÕt ph©n biƯt nh÷ng ý kiÕn ®ĩng hoỈc sai liªn quan ®Õn viƯc hỵp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh.
*C¸ch tiÕn hµnh:
- GV nªu yªu cÇu cđa bµi tËp 2 vµ h­íng dÉn HS bµy tá th¸i ®é b»ng c¸ch gi¬ thỴ.
- GV lÇn l­ỵt nªu tõng ý kiÕn.
- Mêi mét sè HS gi¶i thÝch lÝ do.
- GV kÕt luËn: 
+T¸n thµnh víi c¸c ý kiÕn: a, d
+Kh«ng t¸n thµnh víi c¸c ý kiÕn: b, c
- Mêi 1-2 HS ®äc phÇn ghi nhí.
-HS bµy tá th¸i ®é b»ng c¸ch gi¬ thỴ.
-HS gi¶i thÝch lÝ do.
-HS ®äc.
	3-Ho¹t ®éng nèi tiÕp: HS thùc hµnh theo néi dung trong SGK, trang 27.
__________________________________
Thø tư ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2009
TiÕt 1	 TËp ®äc 
ThÇy cĩng ®i bƯnh viƯn
I/ Mơc tiªu:
1. Kiến thức: 
- §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t diƠn c¶m bµi v¨n, giäng kĨ linh ho¹t, phï hỵp víi diƠn biÕn truyƯn.
- HiĨu ý nghÜa c©u chuyƯn: Phª ph¸n c¸ch suy nghÜ mª tÝn dÞ ®oan ; giĩp mäi ng­êi hiĨu cĩng b¸i kh«ng thĨ ch÷a khái bƯnh, chØ cã khoa häc vµ bƯnh viƯn míi lµm ®­ỵc ®iỊu ®ã.
2. Kĩ năng: §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t diƠn c¶m bµi v¨n, giäng kĨ linh ho¹t, phï hỵp với giọng nhân nhân vật.
3. Thái đôï: HS biết phân biệt và có thái độ đúng với hủ tục lạc hậu.
	* HSKK: Đọc được đoạn 1,2 bài TĐ 
II/ §å dïng d¹y häc:
- Tranh minh ho¹ bµi ®äc trong SGK.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Giới thiệu bài:
- KiĨm tra bµi cị: HS ®äc tr¶ lêi c¸c c©u hái vỊ bµi ThÇy thuèc nh­ mĐ hiỊn.
- Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc.
2. Phát riển bài:
 Hoạt động 1: Luyện đọc
Mục tiêu: Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn, giọng kể linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuyện. 
Tiến hành:
a) LuyƯn ®äc:
-Mêi 1 HS giái ®äc.
-Chia ®o¹n.
-Cho HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n, GV kÕt hỵp sưa lçi ph¸t ©m vµ gi¶i nghÜa tõ khã.
-Cho HS ®äc ®o¹n trong nhãm.
-Mêi 1-2 HS ®äc toµn bµi.
-GV ®äc diƠn c¶m toµn bµi.
-PhÇn 1: Tõ ®Çu ®Õn häc nghỊ cĩng b¸i.
-PhÇn 2: TiÕp cho ®Õn kh«ng thuyªn gi¶m.
-PhÇn 3: TiÕp cho ®Õn vÉn kh«ng lui
-PhÇn 3: PhÇn cßn l¹i.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. 
Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán cách suy nghĩ mê tín dị đoan; giúp mọi người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh, chỉ có khoa học và bệnh viện mới làm được điều đó. 
Tiến hành:
Cho HS ®äc ®o¹n 1:
+Cơ Ún lµm nghỊ g×?
-Cho HS ®äc ®o¹n 2:
+Khi m¾c bƯnh, cơ Ún ®· tù ch÷a b»ng c¸ch nµo? KÕt qu¶ ra sao?
+)Rĩt ý 1:
-Cho HS ®äc ®o¹n 3, 4:
+V× sao bÞ sái thËn mµ cơ kh«ng chÞu mỉ, trèn viƯn vỊ nhµ?
-Cho HS ®äc ®o¹n 5:
+Nhê ®©u cơ Ún khái bƯnh?
+C©u nãi cuèi bµi giĩp em hiĨu cơ Un ®· thay ®ỉi c¸ch nghÜ nh­ thÕ nµo?
+)Rĩt ý2:
-Néi dung chÝnh cđa bµi lµ g×?
-GV chèt ý ®ĩng, ghi b¶ng.
-Cho 1-2 HS ®äc l¹i.
-Cơ Ún lµm nghỊ thÇy cĩng
-Cơ ch÷a b»ng c¸ch cĩng b¸i nh­ng bƯnh t×nh kh«ng thuyªn gi¶m.
+) Cơ Ún bÞ bƯnh.
-V× cơ sỵ mỉ, l¹i kh«ng tin vµo b¸c sÜ ng­êi kinh b¾t ®­ỵc con ma ng­êi Th¸i.
-Nhê bƯnh viƯn mỉ lÊy sái thËn cho cơ.
-Cơ ®· hiĨu thÇy cĩng kh«ng thĨ ch÷a khái bªnh cho con ng­êi. ChØ cã thÇy thuèc míi 
+Nhê bƯnh viƯn cơ Ún ®· khái bƯnh.
-HS nªu.
*HSKK: Trả lời câu hỏi 1,2.
 Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm
Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện đúng yêu cầu của bài. 
Tiến hành:
Mêi HS nèi tiÕp ®äc bµi.
-Cho c¶ líp t×m giäng ®äc cho mçi ®o¹n.
-Cho HS luyƯn ®äc diƠn c¶m ®o¹n 5,6 trong nhãm.
-Thi ®äc diƠn c¶m.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, b×nh chän
-HS ®äc.
-HS t×m giäng ®äc diƠn c¶m cho mçi ®o¹n.
-HS luyƯn ®äc diƠn c¶m.
-HS thi ®äc.
*HSKK: Chỉ yêu cầu đọc đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- Gọi 1 HS nhắc lại ý nghĩa câu chuyện. 
- GV nhận xét tiết học. 
_______________________________
Tiết 2 	Mĩ thuật
 GV chuyên dạy 
_______________________________
Tiết 3 	 TẬP LÀM VĂN 
TẢ NGƯỜI
(Kiểm tra viết)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết viết một bài văn tả người.
2. Kĩ năng: HS viết được một đoạn văn tả người hoàn chỉnh, thể hiện kết quả quan sát chân thực và có cách diễn đạt trôi chảy.
3. Thái độ: HS yêu thích viết văn
	* HSKK: Viết được một bài văn ngắn có đủ nội dung.
II. Đồ dùng dạy - học: 
	Một số tranh, ảnh minh hoạ nội dung kiểm tra: những enm bé ở tuổi tập đi, tập nói; ông, bà, cha, mẹ, anh, em; bạn học; người lao động (nếu có). 
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
1. Giới thiệu bài: 
- Kiểm tra bài cũ.
- Giới thiệu bài.
2. Phát triển bài:
Hoạt động 1:Phân tích đề. 
Mục tiêu: Giúp HS nắm vững yêu cầu đề bài. 
Tiến hành: 
- Gọi HS đọc các đề bài. 
- GV nhắc nhở các em một số điểm cần chú ý. 
- Gọi 1 vài HS cho biết các em chọn đề tài nào. 
- GV giải đáp những thắc mắc của HS. 
Hoạt động 2: Viết bài 
Mục tiêu: HS viết được một đoạn văn tả người hoàn chỉnh, thể hiện kết quả quan sát chân thực và có cách diễn đạt trôi chảy. 
Tiến hành: 
- HS tiến hành làm bài kiểm tra. 
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học. 
- Về nhà đọc trước tiết tập làm văn tới: Làm biên bản một vụ việc. 
- HS đọc dề. 
- Nêu người mình tả. 
- HS làm bài kiểm tra. 
______________________________
TiÕt 4	 Khoa häc
 ChÊt dỴo
I/ Mơc tiªu:
1. Kiến thức: Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng: Nªu tÝnh chÊt, c«ng dơng vµ c¸ch b¶o qu¶n c¸c ®å dïng b»ng chÊt dỴo.
2. Kĩ năng: Biết sử dụng và bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo.
3. Thái độ: HS yêu thích môn học.
	*HSKK: Nêu được một số đồ dùng gần gũi và nêu được công dụng của chúng.
II/ §å dïng d¹y häc:
	-H×nh vµ th«ng tin trang 64, 65 SGK.
	-Mét vµi ®å dïng th«ng th­êng b»ng nhùa.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Giới thiệu bài:
	-KiĨm tra bµi cị: Cao su ®­ỵc dïng ®Ĩ lµm g×? 
Nªu tÝnh chÊt cđa cao su? Khi sư dơng vµ b¶o qu¶n nh÷ng ®å dïng b»ng cao su cÇn l­u ý nh÷ng g×?
	- Giíi thiƯu bµi: Em h·y kĨ tªn mét sè ®å dïng b»ng nhùa ®­ỵc sư dơng trong gia ®×nh?
GV giíi thiƯu bµi. 
2. Phát triển bài:
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t.
*Mơc tiªu: Giĩp HS nãi ®­ỵc vỊ h×nh d¹ng, ®é cøng cđa mét sè s¶n phÈm ®­ỵc lµm ra tõ chÊt dỴo.
*C¸ch tiÕn hµnh:
-GV cho HS th¶o luËn nhãm 7 theo néi dung:
+Quan s¸t mét sè ®å dïng b»ng nhùa c¸c em mang ®Õn líp, kÐt hỵp quan s¸t c¸c h×nh tr. 64
+T×m hiĨu vỊ tÝnh chÊt cđa c¸c ®å dïng b»ng chÊt dỴo.
-Mêi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy.
-C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
-GV kÕt luËn.
-HS thùc hµnh theo nhãm 7.
-§¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
-NhËn xÐt.
Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh xư lÝ th«ng tin vµ liªn hƯ thùc tÕ. 
*Mơc tiªu: 
HS nªu ®­ỵc tÝnh chÊt, c«ng dơng vµ c¸ch b¶o qu¶n c¸c ®å dïng b»ng chÊt dỴo.
*C¸ch tiÕn hµnh:
-B­íc 1: Lµm viƯc c¸ nh©n
+HS ®äc th«ng tin trong SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK.
-B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp
+Mêi mét sè HS tr¶ lêi.
+C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
-GV kÕt luËn: SGV-Tr.115.
-HS ®äc th«ng tin vµ tr¶ lêi c©u hái.
-HS tr×nh bµy.
-NhËn xÐt.
3-Cđng cè, dỈn dß: - Cho HS nèi tiÕp nhau ®äc phÇn ghi nhí.
 - GV nhËn xÐt giê häc. 
 - Nh¾c HS vỊ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
___________________________
Tiết 5 	 TOÁN 
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết tính phần trăm của một số và giải bài toán có liên quan.
2. Kĩ năng:
- Củng cố kỹ năng tính một số phần trăm của một số. 
- Rèn luyện kỹ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
3. Thái độ: HS có hứng thú học tập và áp dụng vào thực tế.
	*HSKK: Biết tính phần trăm của một số.
II. Đồ dùng dạy - học: 
	2 bảng phụ viết nội dung bài tập 2, 3/77. 
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
1. Giới thiệu bài:
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS làm bài trên bảng, yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm.
- Giới thiệu bài. 
2. Phát triển bài: 
Hoạt động 1: Phần trăm của một số
Mục tiêu: Giúp HS: Củng cố kỹ năng tính một số phần trăm của một số. 
Tiến hành: 
Bài 1/77:
- Gọi HS nêu yêu cầu. 
- GV yêu cầu HS làm bài theo nhóm đôi. 
- Gọi HS phát biểu kết quả làm bài tập. 
- GV và HS nhận xét. 
Hoạt động 2: Bài toán có liên quan đến tỉ số phần trăm.
Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. 
Tiến hành: 
Bài 2/77:
- Gọi HS đọc đề bài tập. 
- GV hướng dẫn HS tính 35% của 120 kg. 
- Yêu cầu HS làm bài vào vở. 
- Gọi 1 HS làm bài trên bảng. 
- GV nhận xét và ghi điểm. 
Bài 3/77:
- GV hướng dẫn HS tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật. 
- Sau đó tính 20% của diện tích đó. 
Bài 4/77:
- GV hướng dẫn HS tính nhẩm 1% của1 200 cây sau đó tính nhẩm 5% của 1200 cây. 
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập. 
- HS làm việc theo nhóm đôi. 
48kg
56,4m2
1,4
- HS đọc đề bài tập. 
- HS làm bài vào vở. 
- 1 HS làm bài trên bảng. 
Bµi gi¶i:
Sè g¹o nÕp b¸n ®­ỵc lµ:
 120 x 35 : 100 = 42 (kg)
 §¸p sè: 42 kg.
*Bµi gi¶i:
DiƯn tÝch m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ:
 18 x 15 = 270 (m2)
DiƯn tÝch ®Ĩ lµm nhµ lµ:
 270 x 20 : 100 = 54 (m2)
 §¸p sè : 54 m2.
- HS lắng nghe, sau đó tự giải vào vở. 
*KÕt qu¶:
 5%, 10%, 20%, 25% 1200 c©y trong v­ên lÇn l­ỵt b»ng:
 60, 120, 240, 300 c©y.
*HSKK: Yêu cầu thực hiện đưcợc BT1 và phép tính các bài tập 2,3,4.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét và ghi điểm tiết học. 
- Yêu cầu những HS nào làm bài sai về nhà sửa lại vào vở. 
_____________________
Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009
Tiết 1 	 LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
TỔNG KẾT VỐN TỪ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Tôûng kết lại vốn từ đã học.
2. Kĩ năng: 
- HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho. 
- HS tự kiểm tra được khả năng tự dùng từ của mình. 
3. Thái độ: HS có ý thức sử dụng đúng các từ ngữ đã học.
	* HSKK: Sử dụng các từ đơn giản và quen thuộc.
II. Đồ dùng dạy - học: 
- Một số tờ phiếu phô tô trình bày nội dung bài tập 1 để các nhóm HS làm bài. 
- Năm, bảy tờ giấy khổ A4 để HS làm bài tập 3. 
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
1. Giới thiệu bài:
- Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS
- HS1: Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với các từ: nhân hậu, dũng cảm. 
- HS2: Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với các từ: trung thực, cần cù. 
- Giới thiệu bài.
2. Phát triển bài:
Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm
Mục tiêu: HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho. 
Tiến hành: 
Bài 1/159:
- Goị HS đọc yêu cầu bài tập. 
- GV giao việc, phát phiếu cho các nhóm, yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4. 
- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. 
- GV và HS nhận xét, chốt lại kết quả đúng. 
Hoạt động 2: Làm việc cá nhân
Mục tiêu: HS tự kiểm tra được khả năng tự dùng từ của mình. 
Tiến hành:
Bài 2/160:
- Gọi HS đọc tòan bài văn bài tập 2. 
- GV nhắc nhở HS những điểm cần chú ý khi viết một bài văn miêu tả:
+ Không viết rập khuôn, bài phải có cái riêng, cái mới. 
+ Phải biết quan sát để tìm ra cái riêng, cái mới. 
Bài 3/161:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3. 
- GV yêu cầu HS đặt câu, ghi ra nháp. 
- Gọi HS lần lượt đọc những câu mình đặt. 
- GV và HS nhận xét. 
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét và ghi điểm. tiết học. 
- 1 HS đọc yêu cầu đề bài. 
- HS làm việc theo nhóm 4. 
- Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. 
a) C¸c nhãm tõ ®ång nghÜa.
-§á, ®iỊu, son
-Tr¾ng, b¹ch.
-Xanh, biÕc, lơc.
-Hång, ®µo.
b) C¸c tõ cÇn ®iỊn lÇn l­ỵt lµ:
 ®en, huyỊn, «, mun, mùc, th©m.
- 1 HS đọc bài văn. 
VD: Con gµ trèng b­íc ®i nh­ mét «ng t­íng
VD miªu t¶ c©y cèi: Gièng nh­ nh÷ng con ng­êi ®ang ®øng t­ lù,.
VD: CËu ta chõng Êy tuỉi mµ tr«ng nh­ mét cơ giµ, Tr«ng anh ta nh­ mét con gÊu,
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập. 
- HS đặt câu ra nháp. 
* HSKK: Sử dụng các từ đơn giản và quen thuộc.
TiÕt 2	 §Þa lÝ
 ¤n tËp
I/ Mơc tiªu: 
 1. Kiến thức: BiÕt hƯ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc ®· häc vỊ d©n c­, c¸c ngµnh KT cđa n­íc ta ë møc ®é ®¬n gi¶n.
2. Kĩ năng:
	- Thảo luận và trình bày trước lớp.
 - X¸c ®Þnh ®­ỵc trªn b¶n ®å mét sè TP vµ trung t©m c«ng nghiƯp , c¶ng biĨn n­íc ta.
3. Thái độ: Có ý thức tích cực trong giờ học.
	* HSKK: Nêu được các kiến thức đơn giản về dân cư và KT nước ta. 
II/ §å dïng d¹y häc: 
-B¶n ®å trèng ViƯt Nam.	
-B¶n ®å: ph©n bè d©n c­, kinh tÕ ViƯt Nam.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Giới thiệu bài:
	 - KiĨm tra bµi cị: Cho HS nªu phÇn ghi nhí bµi 15. 
	 - Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých, yªu cÇu cđa tiÕt häc.
2. Phát triển bài:	
 Ho¹t ®éng 1: Lµm viƯc theo nhãm 4
Mục tiêu: HƯ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc ®· häc vỊ d©n c­.
Cách tiến hành: 
-Mêi 4 HS ®äc nèi tiÕp 4 yªu cÇu trong SGK.
-GV cho HS th¶o luËn nhãm 4 theo néi dung c¸c c©u hái trªn.
Ho¹t ®éng 2: Lµm viƯc c¶ líp
Mục tiêu: Hệ thống c¸c ngµnh KT cđa n­íc ta
Cách tiến hành:
-Mêi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy, mçi nhãm tr×nh bµy mét c©u. 
-C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
-GV nhËn xÐt. KÕt luËn: SGV-Tr. 114
-HS ®äc yªu cÇu.
-HS th¶o luËn nhãm theo h­íng dÉn cđa GV.
-§¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
-C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung.
* HSKK: Nêu được các kiến thức đơn giản về dân cư và KT nước ta. 
	3-Cđng cè, dỈn dß: 
-GV nhËn xÐt giê häc. 
-Nh¾c HS vỊ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
Tiết 3	 Kĩ Thuật	 
Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
I. MỤC TIÊU:
í Kiến thức: Biết được một số giống gà và nêu được đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta.
í Kỹ năng: Kể được tên một số giống gà và nêu được đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta.
í Thái độ: Có ý thức nuôi gà.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
í Giáo viên : Tranh ảnh minh hoạ đặc điểm hình dạng của một số giống gà tốt.
 Phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Giới thiệu bài:
-. Khởi động .
- Kiểm tra bài cũ:
 Em hãy nêu yêu cầu tác dụng của chuồng nuôi gà?
 Em hãy nêu việc sử dụng máng ăn máng uống khi nuôi gà?
- Giới thiệu bài:
2. Phát triển bài:
Hoạt động1: Một số giống gà ở nước ta và địa phương.
Mục tiêu: Giúp học sinh biết được một số giống gà.
- Em nào có thể kể tên giống gà nào mà em biết?
- Gv ghi tên các giống gà lên bảng theo 3 nhóm:
Gà nội
Gà nhập nội
Gà lai
Gà ri, gà Đông Cảo, gà ác, gà mía
Gà tam hoàn, gà lơ-go, gà rốt
Gà ri 
Hoạt động 2: Đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
Mục tiêu: HS hiểu được một số đặc điểm của một số giống gà ở nước ta. 
cho học sinh hoạt động 
- Học sinh kể tên các giống gà: gà ri, gà ác, gà lơ – go, gà tam hoàn, gà đông cảo, gà mía 
nhóm tìm hiểu đặc điểm của một số giống gà nước ta, trên phiếu bài tập
Tên giống gà
Đặc điểm hình dạng
Ưu điểm chủ yếu
Nhược điểm chủ yếu
Gà ri
Gà ác
Gà lơ-go
Gà Tam Hoàn
Gv nhận xét kết quả làm việc của từng nhóm (tóm tắt hình dạng ưu nhựơc điểm của từng nhóm gà).
Gọi 1 học sinh đọc bài học
Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập
Gv đưa ra 1 số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của học sinh.
IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:
Về nhà học bài
Chuẩn bị: chuẩn bị chọn gà để nuôi.
Các nhóm làm trên phiếu bài tập.
Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả hoạt động nhóm (các nhóm khác theo dõi bổ sung).
- Có nhiều giống gà được nuôi ở nước ta. Các giống gà khác nhua có đặc điểm, hình dạng, khả năng sinh trưởng, sinh sản khác nhau. Khi chăn nuôi cần chọn giống gà phù hợp với điều kiện và mục đích chăn nuôi
_____________________________
TiÕt 4	 To¸n
Gi¶i to¸n vỊ tØ sè phÇn tr¨m 
(TiÕp theo)
I/ Mơc tiªu: 
1. Kiến thức: BiÕt t×m tØ sè phÇn tr¨m vµ gi¶i to¸n cã liªn quan.
2. KÜ n¨ng: 
- BiÕt c¸ch t×m mét sè khi biÕt mét sè phÇn tr¨m cđa nã.
- VËn dơng gi¶i bµi to¸n ®¬n gi¶n d¹ng t×m mét sè khi biÕt mét sè phÇn tr¨m cđa nã.
3. Th¸i ®é: Yªu thÝch 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 16.doc