Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 35

I.Mục tiêu:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn lung, bờ biển, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: Cá heo là con vật thong minh, là bạn của người.Cá heo đ nhiều lần gip người thoát nạn trên biển. Trả lời câu hỏi 1, 2 (SGK).

- Biết yêu mến các con vật có ích.

- *HSKT: Dọc, viết chữ a,o

II.Chuẩn bị:

*Giáo viên:

- Tranh vẽ SGK.

*Học sinh:

- SGK.

III.Hoạt động dạy và học:

 

doc 5 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 05/02/2016 Lượt xem 186Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 35
Từ ngày 9 / 5 đến ngày 13 / 5 /2011
Thứ
Tiết
 Tên bài dạy
 2
Chào cờ
Tập đọc
Đạo đức
Anh hùng biển cả.
Ôn tập cuối năm.
 3
Thể dục
Toán
Chính tả
Tập viết
Tự nhiên và xã hội
Đội hình đội ngũ – Trò chơi
Luyện tập chung.
Loài cá thông minh.
Viết chữ số : 0.9
Ôn tập tự nhiên.
 4
Âm nhạc 
Toán 
Tập đọc
Ôn tập và biểu diễn bài hát.
Luyện tập chung (t 180)
Òóo.
 5
Toán
Chính tả
Mĩ thuật
Thủ công
luyện tập chung.
Òóo.
Ôn tập
Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh.
 6
Toán
Tập đọc
Kể chuyện
Sinh hoạt lớp
Kiểm tra cuối năm.
Ôn tập.
Kiểm tra cuối học kỳ II
Thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2011
TẬP ĐỌC:
ANH HÙNG BIỂN CẢ
I.Mục tiêu:
Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn lung, bờ biển, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
Hiểu nội dung bài: Cá heo là con vật thong minh, là bạn của người.Cá heo đ nhiều lần gip người thoát nạn trên biển. Trả lời câu hỏi 1, 2 (SGK).
Biết yêu mến các con vật có ích.
*HSKT: Dọc, viết chữ a,o
II.Chuẩn bị:
*Giáo viên:
Tranh vẽ SGK.
*Học sinh:
SGK.
III.Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ:
Đọc bài SGK.
Người hàng xóm nói gì khi cụ trồng na?
Nhận xét.
2.Bài mới:
Giới thiệu: Học bài: Anh hùng biển cả.
Hoạt động 1: Luyện đọc.
Giáo viên đọc mẫu.
Giáo viên ghi bảng: nhanh vun vút
săn lùng
bờ biển
nhảy dù
Hoạt động 2: Ôn vần.
Tìm tiếng trong bài có vần uân.
Thi nói câu chứa tiếng có vần ân – uân.
Nhận xét, cho điểm.
Hát múa chuyển sang tiết 2.
Hát.
Học sinh dò theo.
Học sinh tìm từ khó và nêu.
Học sinh luyện đọc từ.
Luyện đọc câu.
Luyện đọc đoạn.
Luyện đọc cả bài.
 huân.
2 nhóm thi đua.
Giới thiệu: Học sang tiết 2.
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài.
Giáo viên đọc mẫu.
Đọc đoạn 1.
Cá heo bơi giỏi như thế nào?
Đọc đoạn 2.
Người ta có thể dạy cá heo làm những việc gì?
Chú cá heo ở biển được thưởng gì?
Vì sao chú được thưởng?
Nhận xét, cho điểm.
Hoạt động 2: Luyện nói.
Bạn có biết cá heo sống ở đâu không?
Cá heo sống ở biển.
Cá heo đẻ trứng như các loài cá khác không?
Ai đã được cá cứu sống?
4.Củng cố:
Đọc lại toàn bài.
Vì sao cá heo lại được gọi là anh hùng biển cả?
Dặn dò:
Đọc lại toàn bài.
Chuẩn bị bài: Ò ó o.
 nhanh vun vút.
 huân chương.
 cứu sống 1 phi công.
Học sinh luyện nói theo suy nghĩ.
§¹o ®øc
TiÕt 35: «n tËp vµ thùc hµnh kü n¨ng cuèi häc kú 2 vµ cuèi n¨m
A/ Môc tiªu: 
- ¤n tËp vµ thùc hµnh kü n¨ng vÒ c¸c hµnh vi ®¹o ®óc trong néi dung ®· häc.
- Hs biÕt thùc hiÖn vÒ 1 sè chuÈn mùc hµnh vi ®¹o ®øc nh­: kÜ n¨ng lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c hµnh vi øng xö phï hîp chuÈn mùc trong c¸c quan hÖ vµ t×nh hu«ng ®¬n gi¶n, cô thÓ vÒ cuéc sèng, biÕt nh¾c nhë b¹n bÌ cïng thùc hiÖn.
- Hs cã th¸i ®é tù tin, yªu th­¬ng, t«ng träng con ng­êi, yªu c¸i thiÖn, c¸i ®óng, c¸i tèt ®Ó häc tËp. Kh«ng ®ång t×nh víi c¸i ¸c, c¸i xÊu, c¸i sai, tõ ®ã cã ý thøc phßng chèng nh÷ng c¸i ¸c, xÊu, sai ®ã.
B/ §å dïng d¹y häc
C/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. kiÓm tra bµi cò
2. Bµi míi.
Giíi thiÖu bµi
¤n tËp
* Bµi 1: Gv cho hs ghi tªn m×nh cho c¶ líp vµ kÓ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng häc tËp ë líp.
* Bµi 2: gv cho hs nªu: ThÕ nµo lµ ¨n mÆc gän gµng s¹ch sÏ? Nh÷ng b¹n nµo ®· thùc hiÖn tèt vÒ ¨n mÆc s¹ch sÏ, gän gµng?
* Bµi 3: ThÕ nµo lµ gi÷ g×n s¸ch vë, ®å dïng häc tËp s¹ch sÏ? Tuyªn d­¬ng nh÷ng hs cã ý thøc gi÷ g×n s¸ch vë.
* Bµi 4: ThÕ nµo míi lµ øng xö tèt víi mäi ng­êi trong gia ®×nh? ( víi bè mÑ, «ng bµ, anh chÞ, em ) 
* Bµi 5: Hs sinh th¶o luËn nªu néi quy cña líp, tr­êng vµ b¹nu nµo ®· thùc hiÖn tèt.
* Bµi 6: Hs th¶o luËn, nªu b¹n nµo ®· ®èi xö ®óng mùc víi c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ? 
*Bµi 7: Khi nµo th× cÇn nãi lêi c¶m ¬n, khi nµo th× cÇn nãi lêi xin lçi?
* Bµi 8: H·y nªu c¸c qui ®Þnh vÒ ®­êng bé trªn ®­êng.
* Bµi 9: BiÕt b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i céng ®ång.
* Tãm l¹i: Gv kÕt luËn tuyªn d­¬ng hs ®· thùc hiÖn tèt nh¾c nhë nh÷ng em ch­a thùc hiÖn tèt h·y cè g¾ng lªn.
III. Cñng cè, dÆn dß : 
NhËn xÐt giê häc.
Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011
THỂ DỤC:
TỔNG KẾT MÔN HỌC
I / MỤC TIÊU : 
	- Tổng kết môn học.
 	- hệ thống được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học. Đánh giá kết quả học tập để phát huy và khắc phục trong năm học tiếp theo.
	- Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
	- Giáo viên : Chuẩn bị 1 còi. 
	- Học sinh : Trang phục gọn gàng. 
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Khởi động : Giậm chân, vỗ tay và hát. (2 phút) 
Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 HS tập 2 động tác đã học. (1 phút) 
Bài mới : 
Giới thiệu bài : TỔNG KẾT MÔN HỌC (1 phút)
Các hoạt động :
TL
(phút)
Hoạt động dạy 
Hoạt động học
22
* Hoạt động 1 : Tổng kết môn học. 
* Mục tiêu : hệ thống được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học. Đánh giá kết quả học tập để phát huy và khắc phục trong năm học tiếp theo. 
* Cách tiến hành :
- GV cùng HS hệ thống những khiến thức, kỹ năng đã học trong năm: ( tóm tắt theo từng chương bằng cách cùng HS kễ lại xem đã học những nội dung cơ bản nào, GV ghi lên bảng đã kẽ sẳn.)
- Xen kẽ để một vài HS lên minh hoạ. 
- GV đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của HS so với yêu cầu của chương trình ( Những nội dung nào HS học tốt, những nội dung nào HS học chưa tốt ) 
- Tuyên dương một số cá nhân, tổ học tốt, Nhắc nhở một vài cá nhân, phải cố gắng học tập cho tốt trong năm học tới . 
- Nhận xét : GV nhận xét.
4 hàng ngang. 
Thực hiện theo GV
 4. Củng cố : (4 phút) 
	- Thả lỏng. 
	- Giáo viên cùng học sinh hệ thống lại bài. 
IV/ Hoạt động nối tiếp : (2 phút) 
	- Biểu dương học sinh học tốt

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 35 lop1.doc