Giáo án Tổng hợp khối 1 - Tuần học 20 năm 2011

I.MỤC TIÊU:

 -Học sinh đọc và viết được : ach, cuốn sách ; Đọc được từ, câu ứng dụng trong bài. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giữ gìn sách vở.

 - HSKT biết đọc vần ach

 -Giáo dục HS ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.

 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 Bộ chữ học vần, tranh minh hoạ ( sgk)

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 16 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tổng hợp khối 1 - Tuần học 20 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 từ ứng dụng:
*Hướng dẫn viết:.
TIẾT 2:
a.Luyện đọc:
GV đọc mẫu - y/c học sinh đọc lại.
b.Luyện viết:
HD viết bài vào vở.
-Chấm bài, sửa sai.
c.Luyện nói:
HD học sinh quan sát tranh, đọc tên chủ đề LN:
GV ghi bảng: Giữ gìn sách vở
GV gợi ý, giúp HS nói đủ ý theo nội dung tranh ( từ 3 - 4 câu)
Cho HS quan sát bộ vở của những em biết giữ gìn, bao bọc cẩn thận.
Yêu cầu học sinh nêu cách bảo quản sách vở của bản thân.
*GV liên hệ, gdhs.
3.Củng cố, dặn dò:
Y/c học sinh đọc lại bài trong sgk
Tổ chức cho các nhóm thi đua tìm tiếng, từ có chứa vần mới học.
Nhận xét, tuyên dương những em hoạt động tích cực.
Dặn HS chuẩn bị bài: ich - êch
HS nêu cấu tạo và ghép bảng cài: 
vần ach gồm 2 âm ghép lại; âm a và âm ch
đánh vần - đọc trơn :
a - chờ - ach ; ach
Ghép tiếng và luyện đọc: sách
sờ - ach - sach - sắc - sách ; sách
Đọc từ khoá ( cn- tổ - đt)
cuốn sách
HS nghe, tìm hiểu
Đọc lại bài khoá ( cn- tổ - đt )
ach - sách - cuốn sách
*giống nhau: đều bắt đầu bằng a
*khác nhau : âm kết thúc: c - ch
Luyện đọc cn - nhóm - tổ 
Luyện viết bài vào vở TV:
Quan sát tranh, dọc tên chủ đề:
( cn - đt)
Luyện nói theo gợi ý.
Quan sát, nhận xét.
Nêu cách bảo quản sách vở.
Nghe, ghi nhớ.
HS đọc lại bài trong sgk( cn - tổ - đt)
Các nhóm thi đua:
chia tách, có khách, thanh phách, thách đố, áo rách,...
----------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội
Baøi : An toaøn treân ñöôøng ñi hoïc
I. MUÏC TIEÂU:
 +Xaùc ñònh 1 soá tình huoáng nguy hieåm coù theå xảy ra treân ñöôøng ñi hoïc-Hiểu được những quy định về đi bộ trên đường.
 + HS có kỹ năng nhận biết các tình huống và phòng tránh các tình huống xấu có thể xảy ra.
 + HSKT biết giữ an toàn trên đường đi học.
 +HS có yù thöùc chaáp haønh toát quy ñònh veà An Toaøn Giao Thoâng.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 Caùc hình trong baøi 20 SGK.	 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:
Hoaït Ñoäng cuûa GV
Hoaït Ñoäng cuûa HS
1. Kieåm tra baøi cuõ: Nêu tên bài học tiết trước.
 - Ngheà nghieäp chuû yeáu cuûa daân ñòa phöông em?	(Ngheà ñaùnh caù, buoân baùn)
 - Yeâu laøng xoùm, queâ höông em phaûi làm gì ?
2.Bài mới:Giôùi thieäu baøi:.)
HÑ1 
Chia lôùp thaønh 5 nhoùm: Moãi nhoùm thaûo luaän 1 tình huoáng
 - Ñieàu gì coù theå xảy ra? 
 - GV goïi 1 soá em leân trình baøy, caùc nhoùm khaùc boå sung
Keát luaän: Ñeå traùnh xảy ra tai naïn treân ñöôøng moïi ngöôøi phaûi chaáp haønh nhöõng quy ñònh veà An Toaøn Giao Thoâng.
HÑ2 Laøm vieäc vôùi SGK
Höôùng daãn HS quan saùt tranh SGK trang 43
 - Ñöôøng ôû tranh thöù nhaát khaùc gì vôùi ñöôøng tranh thöù 2?
 - Ngöôøi ñi boä ôû tranh 1 ñi ôû vò trí naøo treân ñöôøng?
 - Ngöôøi ñi boä ôû tranh 2 ñi ôû vò trí naøo treân ñöôøng?
 - GV goïi 1 soá em ñöùng leân traû lôøi.
Keát luaän: Khi ñi boä treân ñöôøng khoâng coù væa heø caàn ñi saùt leà ñöôøng veà beân tay phaûi, ñöôøng coù væa heø thì phaûi ñi treân væa heø
HÑ3: Troø chôi " Đèn xanh - đèn đỏ "
3.Củng cố - dặn dò:
-Em haõy neâu caùc tín hieäu khi gaëp ñeøn giao thoâng
- Dặn HS thöïc hieän toát noäi dung baøi hoïc hoâm nay.
 Nhaän xeùt tieát hoïc 
HS tự trả lời
HS nêu một số tình huống đã được chứng kiến
- Thaûo luaän tình huoáng
- trả lời
 Quan saùt tranh SGK
- Thaûo luaän nhoùm 2
- Troø chôi: Ñeøn xanh, ñeøn ñoû
Thuû coâng 
Baøi : Gaáp muõ ca loâ ( tieát 2 )
MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh bieát caùch gaáp muõ ca loâ baèng giaáy.
- Gaáp ñuùng,nhanh,trang trí ñeïp.
- Giuùp caùc em yeâu thích moân thuû coâng.
ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- GV : 1 muõ ca loâ lôùn,1 tôø giaáy hình vuoâng to.
- HS : Giaáy maøu,giaáy nhaùp,1 vôû thuû coâng.
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. OÅn ñònh lôùp : Haùt taäp theå.
2. Baøi cuõ :
 3. Bài mới:
Ÿ Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi hoïc – Ghi ñeà baøi.
 - Giaùo vieân nhaéc laïi quy trình gaáp mũ ca lô
Ÿ Hoaït ñoäng 2 : 
 Yêu cầu Hoïc sinh thöïc haønh gaáp muõ vaø daùn vaøo vôû.
 Giaùo vieân cho hoïc sinh thöïc haønh gaáp muõ.
 Giaùo vieân quan saùt,giuùp ñôõ nhöõng em coøn luùng tuùng.
 Khi hoïc sinh gaáp xong muõ,giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh trang trí beân ngoaøi.
Ÿ Hoaït ñoäng 3 : Đánh giá sản phẩm
 Giaùo vieân toå chöùc tröng baøy saûn phaåm.
 Choïn saûn phaåm ñeïp ñeå tuyeân döông.
4. Nhaän xeùt – Daën doø :
 - Tinh thaàn,thaùi ñoä hoïc taäp
Hoïc sinh chuù yù nghe vaø nhaéc laïi.
 Hoïc sinh laáy giaáy maøu ra gaáp muõ.
 Gaáp xong hoïc sinh trang trí beân ngoaøi theo yù thích cuûa moãi em.
 Hoïc sinh daùn saûn phaåm vaøo vôû.
Các tổ trưng bày sản phẩm.
Nhận xét
Thứ 3 ngày 11 tháng 01 năm 2011.
Thể dục 
BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG.
	I.MỤC TIÊU:
	-HS học động tác chân của bài thể dục phát triển chung.Điểm số hàng dọc theo tổ. Ôn trò chơi " Nhảy ô tiếp sức".
	- HS bước đầu biết biết thực hiện động tác trênỎơ mức tương đối chính xác, biết cách chơi trò chơi và tham gia chơi được.
	- Học sinh tích cực, tự giác luyện tập.
	II.ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN:
	 Sân trường ( vệ sinh nơi tập, kẻ sân cho t rò chơi )
	 Còi TT.
	III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV	
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Phần mở đầu:
2. Phần cơ bản:
*Học động tác : " chân "
GV nêu tên động tác, làm mẫu +phân tích động tác.
Vừa hô nhịp vừa làm mẫu, cho HS tập bắt chước
Xen kẽ, gv sửa chữa động tác sai.
*Tập phối hợp 3 động tác đã học:
GV hô nhịp, làm mẫu.
HS tập cả lớp.
GV theo dõi, sửa sai.
*Điểm số hàng dọc theo tổ:
-GV hướng dẫn cách điểm số: 1 tổ làm mẫu.
-Lần 1: Từng tổ lần lượt điểm số.
-Lần 2: Cả 3 tổ điểm số.
*Trò chơi : " Nhảy ô tiếp sức "
GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.
Cho HS chơi thử.
Tổ chức cho 3 tổ tham gia trò chơi.
GV điều khiển.
3.Phần kết thúc:
Đi thường theo hàng dọc và hít thở sâu.
-Ôn một số bài hát múa TT.
-GV và HS hệ thống nội dung bài học.
-Nhận xét, tuyên dương HS tích cực luyện tập
-Dặn HS về ôn lại hai động tác thể dục đã học.
1 - 2'
1 - 2'
2 - 3'
5 - 6'
2 x 8 nhịp
5 - 6'
2 x 8 nhịp
5'
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 GV
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
--------------------------------
1
2
4
3
Toán
 Baøi : PHEÙP COÄNG DAÏNG 14 + 3
I. MUÏC TIEÂU : 
 + Giuùp hoïc sinh :
 - Bieát laøm tính coäng ( khoâng nhôù ) trong phaïm vi 20 
 - Taäp coäng nhaåm ( daïng 14 + 3 ) 
 +HSKT biết làm bài 1.
 +HS caån thaän, chính xaùc khi hoïc toaùn.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Caùc boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
 + Baûng phuï.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
.Kieåm tra baøi cuõ :
Hoaït ñoäng 1 : Daïy pheùp coäng 14 + 3 
-Höôùng daãn caùch ñaët tính ( töø treân xuoáng döôùi )
14
 3
+
17
-Vieát 14 roài vieát 3 sao cho 3 thaúng coät vôùi 4 ( ôû coät ñôn vò ) 
-Vieát + ( daáu coäng )
-Keû vaïch ngang döôùi 2 soá ñoù 
-Tính : ( töø phaûi sang traùi ) 
 4 coäng 3 baèng 7 vieát 7 
 Haï 1, vieát 1 
 14 coäng 3 baèng 17 ( 14 + 3 = 17 ) 
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh 
-Baøi 1 : Tính ( theo coät doïc ) 
-HD hoïc sinh luyeän laøm tính :Y/c hs laøm vaøo baûng con, goïi 2 em leân baûng laøm.( Löu yù hs vieát caùc soá thaúng coät)
-Söûa baøi treân baûng lôùp ,cuûng coá veà ñaët tính vaø tính.
-Baøi 2 : Y/ïc hoïc sinh tính nhaåm – Löu yù : 1 soá coäng vôùi 0 baèng chính soá ñoù 
Goïi hs tieáp noái nhau neâu keát quaû tính.
Chöõa baøi ,cuûng coá veà tính nhaåm.
Baøi 3 : HD hoïc sinh reøn luyeän tính nhaåm 
4.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt, tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Daën hoïc sinh veà nhaø.
-Nhaéc laïi caùch thöïc hieän.
-Taäp ñaët tính vaøo baûng con:
 14
 + 3
 17
1/-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi :
 16 18 18 17 18
2/-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 
-Neâu caùch nhaåm vaø keát quaû tính:
12 + 3 = 15 13 + 6 = 19 13 + 1 = 14
3/-Hoïc sinh tính nhaåm 
HỌC VẦN
Bài : ich - êch
	I.MỤC TIÊU:
	-Học sinh đọc và viết được : ich, êch, tờ lịch , con ếch ; Đọc được từ, câu ứng dụng trong bài. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chúng em đi du lịch.
	-HSKT biết đọc vần ich - ếch.
	-Giáo dục HS ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
	II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	Bộ chữ học vần, tranh minh hoạ ( sgk)
	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TIẾT 1:
1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
 Giới thiệu bài: ich - êch
*Dạy vần:+ ich:
Yêu cầu HS nêu cấu tạo và ghép vần : ich
Gọi HS đánh vần, đọc trơn.
HD ghép tiếng : lịch
Y/c đánh vần, đọc trơn tiếng.
GV giới thiệu từ khoá: tờ lịch
HD học sinh đọc trơn từ khoá.
GV đọc mẫu, giảng từ.
Gọi HS đọc lại bài khoá: ich
 lịch
 tờ lịch
+ êch: Tiến trình tương tự: êch
 ếch
 con ếch
HD so sánh : ich và êch
*HD đọc từ ứng dụng:
*Hướng dẫn viết:
TIẾT 2:
a.Luyện đọc:
b.Luyện viết:
HD viết bài vào vở.
-Chấm bài, sửa sai.
c.Luyện nói:
HD học sinh quan sát tranh, đọc tên chủ đề LN:
GV ghi bảng: Chúng em đi du lịch
GV gợi ý, giúp HS nói đủ ý theo nội dung tranh ( từ 3 - 4 câu)
- Tranh vẽ cảnh gì ?
- Các bạn manh theo những gì khi đi du lịch ?
- Em đã đi du lịch bao giờ chưa ? Đi với ai ?
- Nơi em đi du lịch thường có những gì đẹp ?
- Em cần chú ý điều gì khi đi du lịch ?
*GV liên hệ, gdhs.
3.Củng cố, dặn dò
HS nêu cấu tạo và ghép bảng cài: 
vần ich gồm 2 âm ghép lại; âm i và âm ch
đánh vần - đọc trơn :
i - chờ - ich ; ich
Ghép tiếng và luyện đọc: lịch
lờ - ich - lich - nặng - lịch ; lịch
Đọc từ khoá ( cn- tổ - đt)
 tờ lịch
HS nghe, tìm hiểu
Đọc lại bài khoá ( cn- tổ - đt )
ich - lịch - tờ lịch
HS nêu cấu tạo, ghép vần và luyện đọc bài khoá: ( cn - nhóm - đt )
êch - ếch - con ếch.
*giống nhau: đều kết thúc bằng âm ch.
Tập viết vào bảng con
Luyện viết bài vào vở TV:
Quan sát tranh, dọc tên chủ đề:
( cn - đt)
Luyện nói theo gợi ý.
- Tranh vẽ cảnh các bạn đi du lịch. Các bạn mang theo đồ dùng cá nhân, mặc quần áo đẹp, đội nón mũ...Các bạn nói chuyện rất vui vẻ.
- HS tự nêu.
Nghe, ghi nhớ
Thứ 4 ngày 12tháng 01 năm 2011
HỌC VẦN
Bài : Ôn tập
	I.MỤC TIÊU:
	-Học sinh đọc và viết một cách chắc chắn các vần, từ chứa vần có kết thúc bằng c và ch; Đọc được từ, câu ứng dụng trong bài. Nghe, hiểu và kể lại được từng đoạn truyện theo tranh: Anh chàng Ngốc và con Ngỗng vàng.
	HSKT biết độc một số vẩn.
	II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	Bảng phụ, tranh minh hoạ ( sgk)
	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TIẾT 1:
1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Ôn tập
*Ôn vần:
Yêu cầu HS nêu các vần đã học có kết thúc bằng c và ch
GV hệ thống thành bảng ôn tập.
Yêu cầu HS ghép âm thành vần và luyện đọc lại bảng ôn:
*HD đọc từ ứng dụng:
GV viết từ ứng dụng lên bảng, y/c học sinh xác định tiếng chứa vần vừa ôn tập.
HD luyện đọc từ:
 thác nước chúc mừng ích lợi
GV chỉnh sửa phát âm cho HS
Đọc mẫu, giảng từ.
*Luyện viết:
GV đọc cho HS viết vào bảng con
GV theo dõi, uốn nắn thêm.
Nhận xét, sửa sai.
TIẾT 2:
a.Luyện đọc:
b.Luyện viết:
c.Kể chuyện:
HD học sinh quan sát tranh, đọc tên chuyện.
GV ghi bảng: Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng
GV kể lần 1 cho HS biết chuyện
Kể lần 2 + tranh minh hoạ
+Tr.1: Gia đình nọ có anh chàng ngốc. Một lần anh vào rừng, gặp một cụ già đang đói lả.Anh nhường thức ăn cho cụ... Theo hướng cụ chỉ, anh bắt được một con ngỗng có bộ lông vàng óng.
+Tr.2: Trên đường về nhà, anh tạt vào một quán trọ. Ba cô con gái chủ nhà đều muốn có những chiếc lông ngỗng bằng vàng. Khi họ đến đẻ rút lông ngỗng, lập tức bị dính chặt vào con ngỗng... 
*HD nêu ý nghĩa truyện.
*GV liên hệ, gdhs.
3.Củng cố, dặn dò:
Về nhà kể lại câu chuyên cho người thân nghe.
HS ghép vần và luyện đọc: ( cn -đt )
HS luyện đọc từ ứng dụng
( cn - nhóm -đt )
Nghe, tìm hiểu HS luyện viết ở bảng con.
 thác nước
 ích lợi
Luyện viết bài 
HS nghe kể chuyện
Nghe + quan sát tranh
HS tập kể lại nội dung từng tranh theo gợi ý.
-Các nhóm tập kể chuyện ( nhóm 4 )
-Từng nhóm lên thể hiện
Lớp nhận xét, bổ sung.
Nêu ý nghĩa truyện:
*Câu chuyện ca ngợi anh chàng ngốc có đức tính thật thà, tốt bụng, biết thương người nên gặp nhiều điều tốt lành.
Toaùn.
Baøi : LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU : 
 + Giuùp hoïc sinh :
 - Reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän pheùp coäng vaø tính nhaåm
 + KSKT biết làm bài 1.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Baûng phuï 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1.Kieåm tra baøi cuõ : 
 2. Bài mới: Luyeän taäp 
-Baøi 1 : Ñaët tính roài tính 
-Y/c HS laøm vaøo baûng con.
-Cho 2 em leân baûng laøm tính.
-Giaùo vieân söûa sai chung, cuûng coá caùch ñaët tính.
 -Baøi 2 : Tính nhaåm 
Y/C hs laøm vaøo vôû.
Goïi caùc nhoùm leân chöõa baøi.
Cuûng coá caùch tính nhaåm.
Baøi 3 :Tính 
-Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän töø traùi sang phaûi ( tính hoaëc nhaåm ) vaø ghi keát quaû cuoái cuøng 
-Cho hs laøm vaøo vôû.
- Chaám baøi, nhaän xeùt ,cuûng coá thöù töï thöïc hieän tính.
-Baøi 4 : Yêu cầu HS nhaåm tìm keát quaû moãi 
4.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt, tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh 
1/-Hs môû SGK, neâu yeâu caàu baøi 1 
HS töï ñaët tính vaø tính vào bảng con:
2 em lên bảng làm tính
2/-Hoïc sinh laøm vaøo vôû roài leân baûng chöõa baøi.
15 + 1 = 16 10 + 2 = 12 14 + 3 = 17
18 + 1 = 19 12 + 0 = 12 13 + 4 = 17 
13 + 5 = 18 15 + 3 = 18
3/-Hoïc sinh laøm baøi vào vở. 2 nhóm tiếp nối nhau làm ở bảng lớp.
-Ví duï : 10 + 1 + 3 = 
-Nhaåm : 10 coäng 1 baèng 11 
 11 coäng 3 baèng 14 
4/-Hoïc sinh töï laøm baøi . Duøng thöôùc noái, khoâng duøng tay khoâng 
---------------------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 13 tháng 01 năm 2011.
: §¹o ®øc
TiÕt 20: LÔ phÐp v©ng lêi thÇy gi¸o, c« gi¸o (tiết 2)
I/Môc tiªu: 
1. Gióp H hiÓu: 
 - H cÇn lÔ phÐp v©ng lêi thÇy, c« gi¸o v× thµy, c« gi¸o lµ nh÷ng ngêi cã c«ng d¹y dç c¸c em nªn ngêi, rÊt th¬ng yªu c¸c em.
2. H cã t×nh c¶m yªu quý, kÝnh träng thµy, c« gi¸o.
3. H cã hµnh vi lÔ phÐp, v©ng lêi thµy c« gi¸o trong häc tËp, rÌn luyÖn, sinh ho¹t hµng ngµy.
II/ Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn:
- VBT §¹o ®øc 1
- Mét sè ®å vËt phôc vô cho diÔn tiÓu phÈm.
III/ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§3: Kể các tấm gương của các bạn trong lớp.cho HS nghe.
H§4:Th¶o luËn theo cÆp víi ND sau 
+ Em sẽ làm gì nếu bạn em chưa lễ phép, chưa vâng lời thầy cô giáo?
*KL: Khi bạn em chưa lễ phép, chưa vâng lời thấy cô giáo em nên nhắc nhở bạn nhẹ nhàng và khuyên babj không nên như vậy.
HS nghe kể, TLCH.
HSTL
Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét.
IV.:Cñng cè, dặn dò:
- T¹i sao ph¶i v©ng lêi thµy c« gi¸o.
- Thùc hiÖn v©ng lêi thµy c« gi¸o trong cuéc sèng, häc tËp hµng ngµy
HỌC VẦN
Bài : op - ap
	I.MỤC TIÊU:
	-Học sinh đọc và viết được : op , ap , họp nhóm , múa sạp; Đọc được từ, câu ứng dụng trong bài. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông .
	-HSKT biết đọc vần op – ap.	
 -HS tích cực, chủ động học tập.
	II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	Bộ chữ học vần, tranh minh hoạ ( sgk)
	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TIẾT 1:
1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
 Giới thiệu bài: op - ap
*Dạy vần:
+ op:
Yêu cầu HS nêu cấu tạo và ghép vần : op
Gọi HS đánh vần, đọc trơn.
HD ghép tiếng : họp
Y/c đánh vần, đọc trơn tiếng.
GV giới thiệu từ khoá: họp nhóm
HD học sinh đọc trơn từ khoá.
GV đọc mẫu, giảng từ.
Gọi HS đọc lại bài khoá: op
 họp
 họp nhóm
+ ap: Tiến trình tương tự
*HD đọc từ ứng dụng:
*Hướng dẫn viết:
GV theo dõi, uốn nắn thêm.
Nhận xét, sửa sai.
TIẾT 2:
a.Luyện đọc:
b.Luyện viết:
c.Luyện nói:
HD học sinh quan sát tranh, đọc tên chủ đề LN:
GV ghi bảng: Chóp núi , ngọn cây , tháp chuông GV gợi ý, giúp HS nói đủ ý theo nội dung tranh ( từ 3 - 4 câu)
- Nhìn vào tranh, hãy chỉ đâu là chóp núi, ngọn cây.
+GV giới thiệu tháp chuông.
*GV liên hệ, gdhs.
3.Củng cố, dặn dò:
Y/c học sinh đọc lại bài trong sgk
Dặn HS chuẩn bị bài: ăp - â
HS nêu cấu tạo và ghép bảng cài: 
vần op gồm 2 âm ghép lại; âm o và âm p
đánh vần - đọc trơn :
o - pờ - op ; op
Ghép tiếng và luyện đọc: lịch
hờ - op - hop - nặng - họp ; họp
Đọc từ khoá ( cn- tổ - đt)
 họp nhóm
HS nghe, tìm hiểu
Đọc lại bài khoá ( cn- tổ - đt )
op - họp - họp nhóm
Tập viết vào bảng con
Đọc lại vần, từ vừa viết.
Luyện viết bài vào vở TV:
Quan sát tranh, dọc tên chủ đề:
( cn - đt)
Luyện nói theo gợi ý.
- HS tự nêu.
Nghe, ghi nhớ.
TOAÙN. 
Baøi : PHEÙP TRÖØ DAÏNG 17 – 3
I. MUÏC TIEÂU :
 + Giuùp hoïc sinh :
Bieát laøm tính tröø (khoâng nhôù ) trong phaïm vi 20 
Taäp tröø nhaåm (daïng 17 – 3 )
HSKT biết làm bài 1.
 + HS coù kyõ naêng thöïc hieän tính nhanh, chính xaùc,phaùt huy tính saùng taïo cuûa hs. 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi 
 + Baûng phuï.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: Pheùp tröø dạng 17 -3
b) Hoạt động 1:
-Giaùo vieân ñính 1 chuïc vaø 7 que tính leân baûng 
-Giaùo vieân laáy bôùt 3 que tính ñeå xuoáng döôùi 
-Hoûi : 17 que tính laáy bôùt 3 que tính, coøn laïi maáy que tính?
-Höôùng daãn ñaët tính vaø laøm tính tröø 
-Ñaët tính ( töø treân xuoáng ) 
-Vieát 17 roài vieát 3 thaúng coät vôùi 7 ( ôû haøng ñôn vò ) – vieát daáu tröø 
-Keû vaïch ngang döôùi 2 soá ñoù 
-Tính töø phaûi qua traùi 
17
 3
-
 * 7 tröø 3 baèng 4 vieát 4 
 * Haï 1 vieát 1 
 -Vaäy 17 – 3 baèng 14 
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh 
-Baøi 1 :Y/c hoïc sinh ï neâu yeâu caàu baøi taäp 
-Cho 4 em leân baûng laøm baøi. 
-Chia 3 daõy, moãi daõy laøm 2 pheùp tính treân baûng con 
-Söûa baøi chung caû lôùp 
-Baøi 2 : Neâu yeâu caàu baøi taäp
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû 
-Cho hoïc sinh töï chöõa baøi , GV chaám baøi trong vôû,nhaän xeùt
Baøi 3 :Troø chôi 
-Treo baûng phuï leân baûng 
-2 ñoäi cöû ñaïi dieän leân vieát soá coøn thieáu vaøo oâ troáng. Ñoäi naøo vieát nhanh, ñuùng chöõ soá ñeïp laø ñoäi ñoù thaéng.
-Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc 
4.Cuûng coá daën doø : 
- Nhaän xeùt, tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh.
-Hoïc sinh ñeå tröôùc maët 1 boù chuïc ( beân traùi ) 7 que tính beân phaûi 
-Hoïc sinh laøm nhö giaùo vieân 
-14 que tính 
-Hoïc sinh quan saùt laéng nghe, ghi nhôù 
-Vaøi em laëp laïi caùch tröø , taäp ñaët tính vaø thöïc hieän tính:
 17
 3
 14
1)-Hoïc sinh môû SGK, neâu y/c baøi taäp.
-HS laøm baøi vaøo baûng con:
 11 12 13 13 15
2)4 em leân baûng laøm baøi 
-Hoïc sinh nhaän xeùt, söûa baøi treân baûng 
-Neâu laïi caùch thöïc hieän :
HS tham gia troø chôi:
-Moãi baøi 2 em thöïc hieän troø chôi :
16
1
2
3
4
5
15
14
13
12
11
Thứ 6 ngày 14 tháng 01 năm 2011.
TOAÙN.
Baøi : LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU : 
 + Giuùp hoïc sinh : -Củng cố và reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän pheùp tröø (daïng 17 – 3 ) .
 + HSKT biết làm bài 1.
 + Phaùt huy tính saùng taïo cuûa hs trong hoïc taäp.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Baûng phuï ghi baøi taäp 4 / 111 .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1.Kieåm tra baøi cuõ 
2.Bài mới:
Bài1:HD hoïc sinh ñaët tính theo coät doïc roài tính 
GV chöõa baøi, cuûng coá caùch ñaët tính
 Baøi 2 :Hoïc sinh tính nhaåm theo caùch thuaän tieän nhaát : Ví duï : 17 – 2 = ? 
-Coù theå nhaåm ngay : 17 – 2 = 15 
-Coù theå nhaåm theo 2 böôùc : 7 – 2 = 5 
 10 + 5 = 15 
-Coù theå nhaåm theo caùch bôùt 1 lieân tieáp : 
 17 bôùt 1 ñöôïc 16 ; 16 bôùt 1 ñöôïc 15 
-Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi 
Baøi 3 :HD hoïc sinh thöïc hieän caùc pheùp tính töø traùi sang phaûi ( hoaëc nhaåm ) roái ghi keát quaû cuoái cuøng vaøo 
Y/c hs laøm baøi vaøo vôû, chaám baøi.
-Giaùo vieân söûa sai chung , cuûng coá thöù töï thöïc hieän tính.
-Baøi 4 : Hoïc sinh tröø nhaåm roài noái vôùi soá thích hôïp ( laø keát quaû cuûa pheùp tröø ñoù )
-Nhaåm : 15 – 1 = 14 
-Noái : 15 – 1 vôùi 14 
Toå chöùc cho hai nhoùm thi ñua
-Giaùo vieân söûa sai chung treân baûng lôùp
4.Cuûng coá daën doø : 
-Y/ c hs nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính.
- Daën hoïc sinh hoïc laïi baøi.
1)-HS laøm baøi vaøo baûng con:
- 3 em leân baûng chöõa baøi :
 11 11 12 17 10
2)-Hoïc sinh töï laøm baøi 
-4 em leân baûng: 2 baøi / 1 em 
14 – 1 = 13 15 – 4 = 11 17 – 2 = 15
15 – 3 = 12 15 – 1 = 14 19 – 8 = 11
16 – 2 = 14 15 – 2 = 13.
3)-Hoïc sinh töï laøm baøi 
- 12 + 3 – 1 =14 17 – 5 + 2 =14 
 15 + 2 – 1 =16 16 – 2 + 1 = 15
 15 – 3 – 1 =11
 19 – 2 – 5 =12
-3 em leân baûng chöõa baøi 
-Hoïc sinh cöû ñaïi dieän nhoùm leân tham gia chôi troø chôi 
 14 – 1 16 19 - 3
 14
 15 – 1 13 17 – 5
 15
 17 – 2 17 18 – 1
HS nhắc lại cách đặt tính.
HỌC VẦN
Bài : ăp -âp
	I.MỤC TIÊU:
	-Học sinh đọc và viết được : ăp , âp , cải bắp, cá mập; Đọc được từ, câu ứng dụng trong bài. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Trong cặp sách của em.
	-HSKT biết đọc vầ mới.
	-Giáo dục HS biết quý trọng và giữ gìn đồ dùng học tập .
	II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	Bộ chữ học vần, tranh minh hoạ ( sgk)
	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TIẾT 1:
1. Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới:
 Giới thiệu bài: ăp - âp
*Dạy vần:+ ăp:
Yêu cầu HS nêu cấu tạo và ghép vần : ăp
Gọi HS đánh vần, đọc trơn.
HD ghép tiếng : bắp
Y/c đánh vần, đọc trơn tiếng.
GV giới thiệu từ khoá: cải bắp
HD học sinh đọc trơn từ khoá.
GV đọc mẫu, giảng từ.
Gọi HS đọc lại bài khoá: ắp
 bắp
 cải bắp
+ âp: Tiến trình tương tự
*HD đọc từ ứng dụng:
*Hướng dẫn viết:
TIẾT 2:
a.Luyện đọc:
b.Luyện viết:
c.Luyện nói:
HD học sinh quan sát tranh, đọc tên chủ đề LN:
GV ghi bảng: Trong cặp sách của em
-GV gợi ý, giúp HS nói đủ ý theo nội dung tranh ( từ 3 - 4 câu)
- Hãy giới thiệu những đồ dùng học tập có trong cặp sách của em.
- Em đã giữ gìn những đồ dùng đó như thế nào ?
*GV liên hệ, gdhs.
3.Củng cố, dặn dò:
Nhận xét, tuyên dương những em hoạt động tích cực.
Dặn HS chuẩn bị bài: ôp , ơp
HS nêu cấu tạo và ghép bảng cài: 
vần ăp gồm 2 âm ghép lại; âm ă và âm p
đánh vần - đọc trơn :
ă - pờ - ăp ; ăp
Ghép tiếng và luyện đọc: bắp
bờ - ăp - băp - sắc - bắp ; bắp
Đọc từ khoá ( cn- tổ - đt)
 cải bắp
HS nghe, tìm hiểu
Luyện viết bài vào vở TV:
Quan sát tranh, đọc tên chủ đề:
( cn - đt)
Luyện nói theo gợi 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 chuan(3).doc