Giáo án Toán lớp 1 - Tiết 81: Phép Trừ Dạng 17 - 7_nguyễn Thị Hiền - Trường Tiểu Học Hải Đình TP - Đồng Hới

I/ Mục tiêu:

*Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 20. Tập trừ nhẩm (dạng 17 - 7).

*Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính chính xác.

II/ Chuẩn bị: Bó 1 chục que tính và các que tính rời.

III/ Hoạt động dạy và học:

 

doc 2 trang Người đăng honganh Ngày đăng 15/01/2016 Lượt xem 140Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán lớp 1 - Tiết 81: Phép Trừ Dạng 17 - 7_nguyễn Thị Hiền - Trường Tiểu Học Hải Đình TP - Đồng Hới", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
To¸n: (TiÕt 81) 
 PhÐp trõ d¹ng 17 - 7
I/ Mục tiêu:
*Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 20. Tập trừ nhẩm (dạng 17 - 7).
*Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính chính xác.
II/ Chuẩn bị: Bó 1 chục que tính và các que tính rời..
III/ Hoạt động dạy và học:
NDH§
Hoạt động của G
Hoạt động của H
 1/ Khởi động
2/ Bài mới:
H§1
Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 – 3. (10’)
H§2
Thực hành.(18’)
3/Cđng cè- Dặn dò: (4’)
 Tỉ chøc “Rung chu«ng vµng”
Néi dung: CÊu t¹o cđa c¸c sè tõ 10 ®Õn 20; tÝnh céng trõ d¹ng: 14 + 3 vµ 17-3”
- C¸ch thøc: Chän ph­¬ng ¸n ®ĩng sai råi ghi ra b¶ng con.
- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
a/ Lấy 17 que tính (gồm 1 bó chục que tính và 7 que tính rời) 
? Cã tÊt c¶ bao nhiªu que tÝnh?
? m­êi b¶y cã mÊy chơc vµ mÊy ®¬n vÞ?
? 17 que tính bít ®i 7 que tính, còn lại bao nhiêu que tính ®ã chÝnh lµ bµi häc h«m nay cđa c¸c em?
? Muèn biÕt m­êi b¶y que tÝnh bít ®i 7 que tÝnh cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh ta thùc hiªn phÐp tÝnh g×?
- G ghi phÐp tÝnh:
 17 -7 = ?
? H·y ®Ỉt tÝnh phÐp tÝnh trªn?
-G theo dâi vµ h­íng dÉn thªm cho H cßn chËm.
- G nhËn xÐt 
* Đặt tính vµ tÝnh
 17 * 7 trõ 7 b»ng 7, viÕt 7
 - * H¹ 1, viÕt 1
 7
 10
- Khi ®Ỉt tÝnh cÇn l­u ý ®iỊu g×?
- Tính (từ trái sang phải).
*NghØ giữa tiết:
Bài 1: TÝnh
G ghi b¶ng TH 15 - 5 vµ 19 - 9 råi yªu cÇu H lµm vµo phiÕu häc tËp.
- Theo dâi, giĩp ®ì H yÕu.
- Ch÷a bµi
C¸c phÐp tÝnh c¸c em võa lµm ®Ịu cã kÕt qu¶ lµ mÊy? 
L­u ý: Khi ghi kÕt qu¶ c¸c em nhí ghi th¼ng cét.
Bài 2: TÝnh nhÈm.
Trß ch¬i: ¤ cưa bÝ mËt.
C¸ch ch¬i: C¸c em h·y chän cho m×nh mét « cưa tïy ý, d­íi mçi « cưa cã mét b«ng hoa c¸c em h·y tÝnh ®Ĩ ®­a kÕt qu¶ phï hỵp víi phÐp tÝnh sau mçi « cưa.
- Trß ch¬i nµy chÝnh lµ néi dung cđa bµi tËp 2.
? Em h·y nªu c¸ch nhÈm cđa em?
Bµi 3: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp
- Bµi to¸n cho biÕt g×? bµi to¸n hái g×?
- ChÊm bµi vµ nhËn xÐt.
* G nhËn xÐt giê häc- dỈn H vỊ «n l¹i bµi.
H ghi kÕt qu¶ chän vµo b¶ng con.
- H thao t¸c trªn que tÝnh theo G
- H tr¶ lêi
- H theo dâi vµ nh¾c l¹i ®Ị bµi.
- H nªu phÐp tÝnh
- H tù ®Ỉt tÝnh vµo b¶ng con
Quan s¸t theo dâi
- H ®­a b¶ng
- H nh¾c l¹i c¸ch tÝnh (c¸ nh©n, líp) 
-H tr¶ lêi.
Hát múa.
- H lµm vµo phiÕu häc tËp.
Nèi tiÕp nhau nªu kÕt qu¶.
 - Yªu cÇu 2 em nãi l¹i c¸ch tÝnh.
- H tr¶ lêi
- H tham gia ch¬i
- H tr¶ lêi.
- §äc thÇm tãm t¾t; ph©n tÝch bµi to¸n vµ ghi phÐp tÝnh vµo vë: 15 - 5 = 10

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN DOI MOI LOP 1.doc