Giáo án môn học lớp 1 - Tuần thứ 15 năm 2011

Toán: LUYỆN TẬP

I-Yêu cầu:

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9. Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.

- Bài tập 1(cột 1.2) , 2(cột 1) , 3(cột 1.3) , 4

- Giáo dục học sinh làm bài cần tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.

II-Chuẩn bị: GV: Phiếu BT 4

 HS :SGK, vở Toán, Bảng con, bút.

 

doc 22 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 03/01/2020 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần thứ 15 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t nhËn xÐt mÉu
H§ 2: H­íng dÉn c¸ch gÊp 
a. GÊp nÕp gÊp thø nhÊt.
- GÊp mÐp giÊy vµo 1 « li theo ®­êng dÊu. 
b. GÊp nÕp gÊp thø 2
- GV ghim tê giÊy mµu lªn b¶ng mÆt mµu ë phÝa ngoµi ®Ó gÊp nÕp gÊp thø 2, gÊp gÇn gièng nÕp gÊp thø 1.
c. GÊp nÕp gÊp thø 3.
- GV lËt tê giÊy vµ ghim l¹i mÉu gÊp lªn b¶ng, gÊp vµo 1 « nh­ 2 nÕp gÊp tr­íc.
d. C¸c nÕp gÊp tiÕp theo.
- C¸c nÕp gÊp tiÕp theo thùc hiÖn theo c¸c nÕp gÊp tr­íc.
H§ 3: Thùc hµnh.
-GV cho HS thùc hµnh.
-GV quan s¸t gióp ®ì HS cßn lóng tóng.
3. NhËn xÐt, dÆn dß: 
- GV h­íng dÉn HS chuÈn bÞ bµi ®Ó häc ë tiÕt 2.
- HS lÊy ®å dïng häc tËp.
- HS lÊy s¸ch gi¸o khoa ®Ó tr­íc mÆt.
- HS chó ý quan s¸t các bước gấp của GV. 
- HS nêu nhận xét các bước gấp
- HS quan s¸t GV thùc hiÖn
- HS nêu nhận xét các bước gấp
- HS quan s¸t GV thùc hiÖn
-HS quan s¸t GV thùc hiÖn
- HS thùc hµnh tõng nÕp gÊp vµo giÊy nh¸p.
- HS thu gom ®å dïng tiÕt häc.
- HS vÒ xem l¹i bµi
 Thứ 3 ngày 29 tháng 11 năm 2011
Tiếng việt:	 	 BÀI 61: ĂM, ÂM( 2 Tiết)
I-Yêu cầu: 
.- Đọc được: ăm ,âm, nuôi tằm, hái nấm; từ và câu ứng dụng. Viết được: ăm ,âm, nuôi tằm, hái nấm. Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Thứ, ngày, tháng, năm.
- Rèn đọc và viết đúng cho hs. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trên.
- HS yªu thÝch häc TiÕng ViÖt.
II-Chuẩn bị: 	GV: Tranh minh hoạ: nuôi tằm, hái nấm,...
HS : SGK, Bảng cài , bộ chữ học vần, bảng con, Tập 1, bút chì
III.Các hoạt động dạy- học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
I. Kiểm tra bài cũ: .
- Gọi học sinh đọc bài SGK bài 60
- GV: Nhận xét, ghi điểm
II. Bài mới: 
 1. Giới thiệu bài:bài học vần: Ăm - Âm.
 2. Dạy vần: “Ăm”
- GV giới thiệu vần, ghi bảng: Ăm.
? Nêu cấu tạo vần mới?
- Hướng dẫn đọc vần (ĐV - T)
*Giới thiệu tiếng khoá:
- Thêm âm t vào trước vần ăm và dấu huyền tạo thành tiếng mới. 
? Con ghép được tiếng gì?
? Nêu cấu tạo tiếng?
- Đọc tiếng khoá (ĐV - T)
*Giới thiệu từ khoá.
- Đưa tranh cho học sinh quan sát.
? Tranh vẽ gì?
- Nhận xét, kết luận, ghi bảng.
- GV ghi bảng: Nuôi tằm.
- Đọc trơn từ khoá (ĐV - T)
- Đọc toàn vần khoá (ĐV - T)
- Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá
 3. Dạy vần: “Âm”.
- GV giới thiệu vần: Âm.
? Nêu cấu tạo vần?
- Đọc (ĐV - T)
- G/thiệu tiếng, từ khoá tương tự vần Ăm.
- Cho học sinh đọc xuôi, ngược bài khoá
- So sánh hai vần uông - ương có gì giống và khác nhau.
 4. Luyện viết: Viết lên bảng và h/dẫn HS 
ăm nuôi tằm
 âm hái nấm.
- Giáo viên nhận xét.
 5. Giới thiệu từ ứng dụng.
- GV ghi từ ứng dụng lên bảng.
? Tìm tiếng mang vần mới trong từ.
- Đọc vần mới trong tiếng.
- Đọc tiếng mang âm mới (ĐV - T)
- Đọc từ (ĐV - T)
- GV giải nghĩa một số từ.
- Cho học sinh đọc toàn bài trên bảng lớp
 6. Củng cố:
? Học mấy vần, là vần gì, đọc lại bài học?
? Tìm vần mới học?
- GV nhận xét tuyên dương.
- 2 Học sinh đọc bài.
- Nhận xét, sửa sai cho bạn.
- Lắng nghe, nhắc lại đầu bài.
- Học sinh nhẩm
=> Vần gồm 2 âm ghép lại: Âm ă đứng trước âm m đứng sau.
- Đọc đánh vần, đọc trơn: CN - N - ĐT
- Học sinh ghép tạo thành tiếng mới vào bảng gài tiếng Tằm.
- Con ghép được tiếng: Tằm.
=> Tiếng: Tằm gồm âm t đứng trước vần ăm đứng sau và dấu huyền trên ă.
- Đọc đánh vần, đọc trơn: CN - N - ĐT
- Học sinh quan sát tranh và trả lời.
- Tranh vẽ: Đang cho tằm ăn.
- Đọc: CN - N - ĐT
- Đọc đánh vần, đọc trơn: CN - N - ĐT
- Đọc xuôi, đọc ngược toàn bài khoá.
- Học sinh nhẩm
- Vần Âm gồm 2 âm: Âm â đứng trước, âm m đứng sau.
- Đọc đánh vần, đọc trơn: CN - N - ĐT
- Đọc xuôi, đọc ngược toàn bài khoá.
- So sánh: + Giống: đều có chữ m sau.
 + Khác: ă khác â trước.
- Học sinh quan sát giáo viên viết mẫu 
- Đọc các vần và từ: CN - N - ĐT
- Học sinh viết bảng con.
- Nhận xét, sửa sai cho bạn.
- Học sinh nhẩm.
- CN tìm và đọc.
- Đánh vần, đọc trơn tiếng: CN - N - ĐT
- Đánh vần, đọc trơn từ: CN - N – ĐT
- Đọc toàn bài trên lớp: CN - N - ĐT
- Học 2 vần. Vần: ăm - âm.
- Học sinh CN tìm, đọc.
- Nhận xét, chỉnh sửa cho bạn.
Tiết 2.
III/ Luyện tập: .
 1. Luyện đọc: .
*Đọc lại bài tiết 1 (ĐV - T).
- GV nhận xét, ghi câu ứng dụng.
- Đưa tranh cho học sinh quan sát.
? Tranh vẽ gì?
- Giới thiệu câu ứng dụng, ghi bảng
? Tìm tiếng mang vần mới trong câu?
? Đọc tiếng mang vần mới trong câu?
*Đọc từng câu.
- Gọi học sinh đọc.
*Đọc cả câu.
- Gọi học sinh đọc cả câu (ĐV - T)
? Câu gồm mấy tiếng?
? Hết câu có dấu gì?
? Gồm có mấy câu?
? Chữ đầu câu viết như thế nào?
- GV đọc mẫu câu, giảng nội dung
- Cho học sinh đọc bài
 2. Luyện viết: 
- Hướng dẫn HS mở vở tập viết, viết bài.
- GV nhận xét, uốn nắn học sinh.
- GV chấm một số bài, nhận xét bài.
 3. Luyện nói: .
- Đưa tranh cho học sinh quan sát.
? Tranh vẽ gì?
? Tờ lịch vẽ gì?
? Thứ, ngày, tháng, năm bao nhiêu?
? Thời khoá biểu thứ mấy. Các buổi học trong tuần có những tiết nào?
? Thời khoá biểu của em được để ở đâu?
- GV chốt lại nội dung luyện nói.
? Nêu tên chủ đề luyện nói?
- Cho học sinh luyện chủ đề luyện nói.
 4. Đọc bài trong sách giáo khoa: .
- GV đọc mẫu SGK và gọi HS đọc bài.
- Gõ thước cho học sinh đọc bài.
- GV nhận xét, ghi điểm
Tiết 2.
- Đánh vần, đọc trơn toàn bài tiết 1.
- Nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho bạn.
- Học sinh quan sát, trả lời
- Lớp nhẩm.
- Học sinh tìm đọc, CN tìm đọc
- Học sinh lên bảng tìm, chỉ và đọc.
- Đọc theo y/cầu : CN - N - ĐT
- Đọc cả câu: CN - N – ĐT
Câu gồm 16 tiếng
hết câu có dấu chấm 
Gồm 2 câu
- Các chữ đầu câu được viết hoa
- Đọc bài: CN - N - ĐT
- Học sinh mở vở tập viết, viết bài
- Học sinh quan sát, trả lời
- Tranh vẽ tờ lịch.
- Lắng nghe.
- Học sinh nêu: CN - N - ĐT
- Luyện chủ đề luyện nói.
- Đọc bài trong SGK: CN - N - ĐT
- Đọc bài theo nhịp thước của giáo viên.
IV. Củng cố, dặn dò: 
? Hôm nay học mấy vần? những vần nào?
 Về nhà đọc lại bài, tìm chữ vừa học ở sách, báo. Xem trước bài :62 ôm, ơm 
- GV nhận xét giờ học
- Học vần ăm - âm.
- Về học bài 61 và chuẩn bị bài 62
Thủ công: Gấp các đoạn thẳng cách đều
 ( Đã soạn ở tiết trước)
LThủ công: Gấp các đoạn thẳng cách đều
 ( Đã soạn ở tiết trước)
 Chiều:
Toán: Luyện tập
 ( Đã soạn ở tiết trước)
Thủ công: Gấp các đoạn thẳng cách đều
 ( Đã soạn ở tiết trước)
LThủ công: Gấp các đoạn thẳng cách đều
 ( Đã soạn ở tiết trước)
 Thứ 4 ngày 30 tháng 11 năm 2011
Thể dục: Tư thế đứng đưa 1 chân ra sau 2 tay dơ lên cao thẳng hướng và chếch chữ v .Tư thế đứng đưa 1 chân sang ngang 2 tay chống hông....
I. MUÏC TIEÂU :Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa 1 chân ra sau 2 tay dơ lên cao thẳng hướng và chếch chữ v .Tư thế đứng đưa 1 chân sang ngang 2 tay chống hông
.Biết cách chơi và chơi đúng theo luật của trò chơi.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
ÄGiaùo vieân :chuaån bò coøi.
ÄHoïc sinh : trang phuïc goïn gaøng, coù giaày caøng toát 
III . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 
Khôûi ñoäng : Gv giuùp caùn söï taäp hôïp lôùp , phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc . Chaïy nheï nhaøng theo ñoäi hình haøng doïc.
Kieåm tra baøi cuõ : GV goïi hs thöïc hieän ñoäng taùc RLTTCB ñaõ hoïc.
Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi :oân tö theá cô baûn ñaõ hoïc.
Caùc hoaït ñoäng : 
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
- Hoaït ñoäng 1:OÂn caùc ñoäng taùc theå duïc RLTTCB.
Muïc tieâu : Naém ñöôïc ñoäng taùc vaø thöïc hieän töông ñoái ñuùng kyõ thuaät.
Caùch tieán haønh : GV laøm maãu ñoäng taùc 2l-3l cho caùc em naém ñöôïc kt ñoäng taùc.
 -Sau ñoù gv hoâ khaåu leänh hs thöïc hieän .
- thöïc hieän phoái hôïp gv ñieàu khieån
- Hoïat ñoäng 2:Troø chôi “chaïy tieáp söùc.”
-Muïc tieâu : Tham gia troø chôi töông ñoái ñuùng luaät.
-Caùch tieán haønh:Neâu teân troø chôi, caùch chôi, laøm maåu troø chôi cho hs naém ñöôïc caùch chôi .
Sau ñoù cho hs laøm quen daàn vôùi caùch chôi.Quan saùt vaø laøm troïng taøi.
-HS taäp hôïp thaønh 3 haøng ngang ôû tö theá nghó vaø laéng nghe.
 -HS thöïc hieän ñoäng taùc theo khaåu leänh: ñöùng theo tö theá CB, vaø ñöùng ñöa hai tay ra tröôùc,ñöùng ñöa hai tay dang ngang.
-Chôi thöû .
-Chôi chính thöùc coù phaân thaéng thua giöõa caùc toå. 
4.Cuûng coá:
	-Goïi HS thöïc hieän phoái hôïp ñoäng taùc.	
	-GV giao bt veà nhaø oân ñoäng taùc ñöùng cô baûn, ñöùng hai tay ra tröôùc,ñi thöôøng theo nhòp.
	-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Toán: 	PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10
I-Yêu cầu:
- Làm tính cộng trong phạm vi 10; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
- Bài tập 1, 2, 3
-Giáo dục học sinh làm bài cần cẩn thận, chính xác trong tính toán.
II-Chuẩn bị: 1.Gv: Sgk, PHiếu BT . 2. Hs : Sgk , Bộ thực hành toán 1
III-Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của thầy.
Hoạt động của trò.
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi học sinh thực hiện phép tính.
- GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới
 a. GTB :phép cộng trong phạm vi 10.
- Ghi đầu bài lên bảng.
 b. Bài giảng.
- Hướng dẫn học sinh thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10
- Thành lập phép cộng:
9 + 1 = 10
1 + 9 = 10
? Cô có mấy hình tam giác?
? Cô thêm mấy hình tam giác?
? Tất cả cô có mấy hình tam giác?
? Vậy 9 thêm 1 là mấy?
- Cho HS đọc, viết phép tính tương ứng.
? Vậy 9 thêm 1 là mấy?
- Cho HS đọc, viết phép tính tương ứng
- Cho học sinh đọc cả 2 công thức.
- Hướng dẫn học sinh thực hành.
5 + 5 = 10
4 + 6 = 10
1 + 9 = 10
9 + 1 = 10
*Hướng dẫn học sinh ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10
- Cho học sinh đọc bảng cộng
- GV xoá các thành phần của phép cộng cho học sinh đọc thuộc.
- Gọi học sinh đọc thuộc bảng cộng
- GV nhận xét, tuyên dương
 c. Thực hành:
*Bài 1: Tính.
- GV hướng dẫn cho học sinh điền kết quả vào bảng con.
- GV nhận xét, tuyên dương
*Bài 2: Số ?
- GV hướng dẫn cho học sinh thảo luận nhóm
- GV nhận xét tuyên dương.
*Bài 3: Viết phép tính thích hợp.
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện
- Gọi học sinh lên bảng làm phép tính.
- GV nhận xét bài.
3. Củng cố, dặn dò: .
- GV nhấn mạnh nội dung bài học.
- Về học bài, làm lại các bài tập vào vở.
- GV nhận xét giờ học.
- Học sinh nêu bảng thực hiện
9 - 0 = 9
9 - 1 = 8
8 + 1 = 9
9 + 0 = 9
- Nhận xét, sửa sai.
- Học sinh lắng nghe
- Nhắc lại đầu bài.
- Học sinh quan sát.
- Có 9 hình tam giác.
- Có thêm 1 hình tam giác
- Có tất cả 10 hình tam giác
- Vậy 9 thêm 1 là 10.
- Đọc: CN - N - ĐT
- Vậy 9 thêm 1 là: 9 + 1 = 10.
- Đọc và viết phép tính: CN - N - ĐT
- Đọc bảng cộng. 
- Đọc thuộc bảng cộng.
- Nhận xét, sửa sai.
*Bài 1: Tính.
- Học sinh nêu yêu cầu bài toán và làm bài vào bảng con
1
2
3
4
+
+
+
+
9
8
7
6
10
10
10
10
(Phần b tương tự: Dựa vào bảng cộng)
- Nhận xét, sửa sai.
*Bài 2: Số ?
- Thảo luận nhóm và đại diện nhóm nêu kết quả của nhóm.
 7 6 8 10
 +5 +0 -1 -2 +4 +1 +1
 2 7 4 9
- Nhận xét, sửa sai.
*Bài 3: Viết phép tính thích hợp.
- Dựa vào tranh vẽ, nêu thành bài toán.
- Đứng tại chỗ nêu phép tính.
- Lên bảng làm bài tập.
6
+
4
=
10
- Nhận xét, sửa sai.
- Về nhà học bài xem trước bài học sau.
Thủ công: Gấp các đoạn thẳng cách đều
 ( Đã soạn ở tiết trước)
LThủ công: Gấp các đoạn thẳng cách đều
 ( Đã soạn ở tiết trước)
 Chiều
LTOAÙN : Pheùp coäng trong phaïm vi 10 
I)Muïc tieâu: Giuùp HS
Tieáp tuïc cuûng coá khaéc saâu khaùi nieäm veà pheùp coäng trừ.
Bieát laøm tính coäng trừ trong phaïm vi 10.
II)Ñoà duøng daïy hoïc:
Söû duïng boä ñoà duøng daïy hoïc toaùn lôùp 1
 Vôû baøi taäp lôùp 1.
III) Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 1:
GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp trong VBT 
 Baøi 1: HS ñoïc yeâu caàu
Goïi 2 HS neâu caùch laøm sau ñoù caû lôùp laøm vaøo VBT
Baøi 2: HS ñoïc yeâu caàu 
HS laøm baøi vaøo vở
 Baøi 3: Cho HS neâu yeâu caàu 
Goïi 2 HS neâu caùch laøm sau ñoù caû lôùp laøm vaøo vở.
Baøi 4 : Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng :
Mạnh có 5 hòn bi bố mua thêm cho Tuấn 5 hòn bi nữa.Hỏi Tuấn có tất cả mấy viên bi?
- Gv gôïi yù cho hs laøm .
Bài 5: HSKG:Lan có 10 bông hoa như vậy Lan nhiều hơn Hoa 3 bông hoa .Hỏi Hoa có mấy bông hoa?
HS laøm baøi taäp –Chấm chữa bài
Nhaän xeùt- Daën doø
2hs neâu caùch laøm sau ñoù caû lôùp laøm vaøo vở
+9	-9	-8	+4	-9	-9
 1	 7	 1	 5	 4	 8
 10	 2	 7	 9	 5	 1
8 – 4 – 2 = 2	 4 + 3 + 1 = 8 2 + 6 – 5 = 3	 	
8 – 6 + 3 = 5	 5 + 1 + 2 = 8 7 – 3 +4 = 8	
 HD HS nối theo mẫu YC HS làm bài vào vở BT.
	9	□ > 5 + 3
	7	□ < 8 – 0
	10	□ > 8 + 1
3	4	5	6	7	8	9
	 9 – 5 < □ < 3 + 6
 Viết pheùp tính vaøo oâ troáng
 5
 +
 5
 =
 10
a)
b) 
10
-
3
=
7
- HS ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng .
Tiếng việt : luyeän ñoïc: Vaàn oâm - ô m
I )Muïc tieâu :
- HS ñoïc vaø vieát ñöôïc : oâm, ôm, con toâm, ñoáng rôm
Nhaäân ñöôïc vaàn oâm , ôm trong caùc tieáng, töø ngöõ, saùch baùo baát kì .
 II) Ñoà duøng daïy hoïc:
 - SGK - Vôû BT Tieáng Vieät .
III)Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 1: 
Kieåm tra ñoïc vaø vieát: taêm tre, ñoû thaém, ñöôøng haàm.
Hoaït ñoäng 2:
1.Giôùi thieäu baøi: 
- HS luyeän ñoïc sgk
- HS tìm tieáng, töø coù vaàn ñaõ hoïc trong saùch,baùo
- Nhaän xeùt tuyeân döông
Hoaït ñoäng 3:
Yeâu caàu HS laáy vôû baøi taäp Tieáng Vieät ra ñeå laøm baøi
GV höôùng daãn HS
GV theo doõi söûa sai cho HS.
GV thu moät soá vôû chaám
GV nhaän xeùt söûa sai cho HS
Hoaït ñoäng 4:
Nhaän xeùt tieát hoïc.
2 HS ñoïc
Caû lôùp vieát baûng con
- Caù nhaân – nhoùm – ñoàng thanh
- HS tìm vaø neâu racaùc tieáng, töø coù vaàn ñaõ hoïc
- HS laéng nghe vaø laøm baøi taäp theo yeâu caàu
LVIẾTCHỮ ĐẸP: Bài 62: Ôm ,Ơm
I/Mục đích –yêu cầu :
-HS viết đúng các từ ôm, ơm, nuôi tôm,thổi cơm
 -Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ 
-Giáodục hs tính cẩn thận ,trình bày sạch sẽ trong khi viết 
II/Chuẩn bị : Bảng phụ , Bộ ghép chữ 
III/ các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*Hoạt động 1: Ôn luyện đọc 
+Đính bảng phụ hướng dẫn học sinh đọc bảng ghi sẵn bài viết : -Cho cả lớp đọc 
-Gọi cá nhân đọc 
Theo dõi sửa lỗi phát âm 
*Hoạt động 2: Luyện viết 
-GV giới thiệu chữ mẫu từ : nuôi tôm
-GV hỏi từ : nuôi tôm gồm mấy tiếng ?
-Trong tiếng : nuôi
 chữ cái n,u,ô,i cao mấy đơn vị ? 
-Trong tiếng tôm chữ cái t mấy đơn vị ? chữ cái ô,m cao mấy đơn vị ? 
-GV viết mẫu từ nuôi tôm
-Từ thổi cơm hướng dẫn tương tự như trên 
-GV viết mẫu từng từ 
Theo dõi giúp đỡ hs yếu 
-Thu vở chấm ,nhận xét 
*Củng cố dăn dò 
-Trò chơi : Chia lớp 3 đội thi tìm tiếng có vần ôm,ơm 
-Nhận xét tiết học 
Đọc bài : cả lớp ,nhóm 
HS đọc cá nhân 
Trả lời cá nhân 
Luyện viết bảng con 
Luyện viết vở 
3 đội tham gia chơi nhóm nào ghi nhiều tiếng thì nhóm đó thắng 
 Thứ 5 ngày 1 tháng 12 năm 2011
 LTOAÙN : Luyeän taäp 
I) Muïc tieâu:
Giuùp HS cuûng coá khaéc saâu veà:
- Pheùp coäng trong phaïm vi 10.
II) Ñoà duøng day hoïc:
 vôû BT toaùn 
III) Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1:Củng cố kiến thức
HS đọc bảng cộng trừ trong phạm vi 10
GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp trong VBT 
2 Bài tập
 Baøi 1: HS ñoïc yeâu caàu
-Goïi 2 HS neâu caùch laøm sau ñoù caû lôùp laøm vaøo VBT
Baøi 2:
 Giaùo vieân HD caùch thöïc hieän .
HS laøm baøi vaøo vở.
Baøi 3: Cho HS neâu yeâu caàu cuûa baøi toaùn
4+1+5=	7+2-4= 
8-3+3=	10+0-1=
Goïi 2 HS neâu caùch laøm sau ñoù caû lôùp laøm vaøo .
Baøi 4 : Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng :
- Gv gôïi yù cho hs laøm .
Bài 5 :HSKG: Coù 6 con gà mái ,3 con gà trống,mua thêm 1 con nöõa. Hoûi coù taát caû maáy con gaø?
Chấm chữa bài 
Nhaän xeùt- Daën doø laøm baøi taäp
Tính:
 + 5 + 4 + 10 + 8 6 7 
 5 6 0 1 3 3
 10 10 10 9 9 10
 - HS ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng
 7
 HD HS viết các số vào ô trống
2
8
5
5+ =10	 -2= 6 6 - = 4
3
10
1
9
 - 4 = 5 - 2 = 8 + 9 = 10
Tính;
 4+1+5=10	7+2-4=5 
8-3+3=8	10+0-1=9
 Vieát pheùp tính thích hôïp
HS nhìn tranh vaø neâu baøi toaùn
 Coù 7 con gaø ñang ñöùng, theâm 3 con chaïy tôùi nöõa. Hoûi coù taát caû maáy con gaø?
HS ñieàn pheùp tính
 7 
 +
 3
 =
 10
 a)
 b) 
3
+
7
=
10
Cho HS neâu yeâu caàu cuûa baøi toaùn
Gv gôïi yù cho hs laøm .
6
 +
 3
 +
 1
 =
 10
 Thủ công: Gấp các đoạn thẳng cách đều
 ( Đã soạn ở tiết trước)
LThủ công: Gấp các đoạn thẳng cách đều
 ( Đã soạn ở tiết trước)
 Thứ 6 ngày 2 tháng 12 năm 2011
Thể dục. Đi thường theo nhịp .Bài thể dục phát triển chung* Trò chơi Vòng tròn
 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh
 -Thực hiện được đi thường theo nhịp( nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải)
-Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thuộc bài,thực hiện từng động tác tương đối chính xác,đều,đẹp.
 -Tiếp tục học trò chơi Vòng tròn .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo vần điệu tương đối chủ động .
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Sân trường . 1 còi 
 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
	NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
 Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Khởi động
HS chạy một vòng trên sân tập
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
 II/ CƠ BẢN:
a.đi thường theo nhịp( nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải)
b.Ôn bài thể dục phát triển chung.
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét
c.Trò chơi Vòng tròn
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
 Nhận xét
 III/ KẾT THÚC:Thả lỏng :
HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Hệ thống bài học và nhận xét giờ học
Về nhà ôn 8 động tác TD đã học
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình học mới động tác TD
* * * * * * * 
 * * * * * * * 
* * * * * * * 
 * * * * * * * 
GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
TẬP LÀM VĂN: CHIA VUI.KỂ VỀ ANH,CHỊ,EM
I)Mục đích yêu cầu
 	-Biết nói lời chia vui(chúc mừng)hợp với tình huống giao tiếp.(BT2,BT3)
 	-Viết được đoạn văn ngắn kể về anh,chị,em.(BT3)
II)Đồ dùng dạy học
 	-Tranh minh họa trong SGK
III)Hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1)Ổn định lớp
2)Kiểm tra bài cũ
 -HS nhắc lại tựa bài
-HS quan sát tranh trả lời câu hỏi(tiết TLV tuần 14).
 -HS đọc mẫu nhắn tin đã viết
 -Nhận xét ghi điểm
3)Bài mới
a)Giới thiệu bài:Hôm nay các em học tập làm văn bài mới.
 b)Hướng dẫn làm bài tập
*Bài 1:miệng -HS đọc yêu cầu
 -HS quan sát tranh trong SGK
 +Tranh vẽ gì?
 -Hướng dẫn:Các em nói lời chia vui một cách tự nhiên,thể hiện thái độ vui mừng.
 -HS nói lời chúc mừng của bạn Nam
 -Nhận xét tuyên dương.
*Bài 2:miệng -HS đọc yêu cầu
 -Giải thích:Các em cần nói lời của em chúc mừng chị Liên(không nhắc lại lời của bạn Nam).
 -HS nói lời chúc mừng chị Liên(bằng lời của mình). 
*Bài 3:Viết-HS đọc yêu cầu
 -Hướng dẫn:các em chọn một người là(anh hay chị,em)của mình,em giới thiệu tên người đó,đặc điểm hình dáng,tính tình và tình cảm của em với người đó.
 -Nêu câu hỏi gợi ý:
 +Anh(chị,em)của em tên gì?
 +Da,mắt,nụ cười của anh(chị,em)thế nào?
 +Anh(chị,em)của em đang học ở trường nào?Lớp mấy?
 +Tình cảm của em đối với anh(chị,em)của em như thế nào?
 -HS làm bài vào vở
 -HS đọc bài vừa viết
 -Nhận xét tuyên dương
 Chị của em tên là Ngọc.Da chị trắng,đôi mắt sáng,chị có nụ cười rất tươi.Chị là HS lớp 5 trường tiểu học Hưng Phú B.Em rất yêu quý chị của em.
4)Củng cố -HS nhắc lại tựa bài
 -HS nói lời chia vui theo tình huống:Vừa qua bố em mua bán được lời nhiều.Em hãy nói lời chúc mừng bố của em. 
 -GDHS:Nói lời chia vui phải vui và yêu mến anh,chị,em của mình.
5)Nhận xét – Dặn dò
 -Nhận xét tiết học
-Hát vui
-Quan sát tranh trả lời câu hỏi.Viết nhắn tin.
-Quan sát tranh trả lời câu hỏi
-Đọc mẫu tin nhắn
-Nhắc lại
-Đọc yêu cầu
-Quan sát
-Tranh vẽ bạn HS tặng hoa cho chị của mình
-thực hành
-Đọc yêu cầu
-Em xin chúc mừng chị đạt giải nhì.Năm sau đạt giải nhất.
-Đọc yêu cầu
-Làm bài vào vở
-Đọc bài vừa viết
-Nhắc lại tựa bài
-Nói lời chia vui:Con chúc mừng buôn bán được lời nhiều
TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG
I)Mục tiêu-Thuộc bảng trừ đã học để tính nhẩm.
-Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.
-Biết tính giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính.
-Biết giải toán với các số có kèm đơn vị cm
II)Đồ dùng dạy học
-Que tính-Bảng nhóm
-Bảng phụ ghi sẵn bài tập 1,5
III)Hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1)Ổn định lớp
2)Kiểm tra bài cũ
-HS nhắc lại tựa bài
-HS lên bảng làm bài tập
-Nhận xét sửa sai
56 64 71 66
 - 27 -38 - 19 - 18
29 26 52 48
3)Bài mới
a)Giới thiệu bài:Hôm nay các em học toánbài:Luyện tập chung.-Ghi tựa bài
b)Thực hành
*Bài 1:Tính nhẩm-HS đọc yêu cầu
-HS nhẩm các phép tính
-HS nêu miệng kết quả
-Ghi bảng
-HS nhận xét sửa sai
16-7=9 12-6=6 10-8=2 13-6=7
11-7=4 13-7=6 17-8=9 15-7=8
14-8=6 15-6=9 11-4=7 12-3=9
*Bài 2:Đặt tính rồi tính
-HS đọc yêu cầu
+Đặt tính viết các số thế nào với nhau?
+Thực hiện phép tính theo thứ tự nào?
-HS làm bài tập bảng con+nêu miệng kết quả
-Nhận xét sửa sai
 a)32-25 44-8 b)53-29 30-6
32 44 53 30
- 25 - 8 - 29 - 6
07 36 24 24
*Bài 3:Tính
-HS đọc yêu cầu
-Hướng dẫn:Thực hiện phép tính từ trái sang phải.
-Làm mẫu
42 – 12 – 8=30 – 8
 =22
-HS làm bài tập bảng con+bảng lớp
-Nhận xét sửa sai
58-24-6=34-6 36+14-28=50-28
 =28 =22
72-36+24=36+24
 =60
*Bài 5:Bài toán
-HS đọc bài toán
-Hướng dẫn:
+Bài toán cho biết gì?
+Bài toán hỏi gì?
+Bài toán yêu cầu tìm gì?
-HS làm bài vào vở+bảng lớp
-HS trình bày
-Nhận xét sửa sai
Tóm tắt:
Băng giấy màu đỏ: | | |
17cm
Băng giấy màu xanh:| |
?cm
4)Củng cố
-HS nhắc lại tựa bài
-HS thi tính nhanh
-Nhận xét tuyên dương
72 54
 - 44 - 28
28 26
-GDHS:Nắm và thuộc các bảng trừ để làm toán nhanh và đúng,làm toán cẩn thận.
5)Nhận xét – Dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Về nhà ôn lại các bảng trừ
-Xem bài mới
-Hát vui
-Luyện tập
-Làm bài tập bảng lớp
-Nhắc lại
-Đọc yêu cầu
-Nhẩm các phép tính
-Nêu miệng kết quả
-Nhận xét sửa sai
-Đọc yêu cầu
-Viết các số thẳng cột với nhau
-Thực hiện từ phải sang trái
-Làm bài tập bảng con
-Đọc yêu cầu
-Làm bài tập bảng con+bảng lớp.
-Đọc bài toán
-Băng giấy màu đỏ dài 65 cm,băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17 cm.
-Băng giấy màu xanh dài baonhiêu xăng-ti-mét?
-Phát biểu
-Làm bài vào vở+bảng nhóm
-Trình bày
Bài giải
Băng giấy màu xanh dài là:
65 – 17=48(cm)
Đáp số:48 cm
-Nhắc tự

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 15 Hong Hai.doc