Giáo án Lớp 4 - Tuần 16

- Đọc đúng và đọc trôi chảy toàn bài, nhấn mạnh ở các từ gợi tả gợi cảm.

-Hiểu các từ ngữ trong bài.

-Nội dung: Hiểu tục chơi kéo co của dân tộc ta trên nhiều địa phương rất khác nhau. Kéo co là trò chơi thể hiện tinh thần

- GV: tranh SGK + bảng phụ

.-HS: SGK

 

doc 33 trang Người đăng honganh Ngày đăng 20/01/2016 Lượt xem 397Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u caàu baøi 3.
Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân.
Hoïc sinh söûa baøi.
Giaùo vieân choát laïi.
5. Cuûng coá - daën doø: 
Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû baøi 3.
Chuaån bò: “OÂn taäp”.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
Tiết 4
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
Toán 
Thương có chữ số 0
LTVC
Tổng kết vốn từ
I/ Mục tiêu
II/ ĐDDH
Kieán thöùc - Kó naêng:
Giuùp HS bieát thöïc hieän pheùp chia cho soá coù hai chöõ soá trong tröôøng hôïp coù chöõ soá 0 ôû thöông.
HG giỏi làm BT 2,3
*GV :Bảng phụ
*HS :SGK
1. Kieán thöùc:	- Toång keát ñöôïc caùc töø ñoàng nghóa vaø töø traùi nghóa noùi veà tính caùch nhaân haäu, trung thöïc, duõng caûm, caàn cuø.(BT1) 
2. Kó naêng: 	- Bieát thöïc haønh tìm nhöõng töø ngöõ mieâu taû tính caùch con ngöôøi trong moät ñoaïn vaên taû ngöôøi.trong baøi vaên coâ chaám( BT2)
3. Thaùi ñoä: 	- Giaùo duïc hoïc sinh yeâu quyù Tieáng Vieät, môû roäng ñöôïc voán töø cuûa mình.
+ GV: Giaáy khoå to baøi 3 _ Baøi taäp in saün.
+ HS: Töø ñieån Tieáng Vieät.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
10
8
7
7
3
1
2
3
4
5
6
1-Ổn định lớp.
2 KTBC: 
- GV: Gọi 2HS lên y/c làm BT ltập thêm ở tiết trc, đồng thời ktra VBT của HS.
- GV: Sửa bài, nxét & cho điểm HS.
3-Dạy-học bài mới:
a. Phép chia 9450 : 35 
- GV Viết phép chia: 9450 : 35.
- Đặt tính & tính.
- Hdẫn HS thực hiện đặt tính & tính như SGK.
b. Phép chia 2448 : 24 (trường hợp có chữ số 0 ở hàng chục của thương):
- GV Viết phép chia 2448 : 24 
- HS đặt tính để th/h phép chia này (tg tự như trên).
*Luyện tập-thực hành:
Bài 1: - GV Hỏi: BT y/c ta làm gì?
- HS tự đặt tính rồi tính.
- HS cả lớp nxét bài làm trên bảng.
- GV Nxét & cho điểm HS.
Bài 2:
- HS đọc y/c của bài.
- HS tự tóm tắt & trình bày bài giải toán
-Phát phiếu riêng cho 1 hs làm.
- GV Nxét & cho điểm HS.
Bài 3: 
- GV: Y/c HS đọc đề bài.
- Hỏi: + Bài toán y/c ta tính gì?
- Y/c HS làm bài.
- Chữa bài, nxét & cho điểm HS. 
4/Củng cố-dặn do:
 - GV: T/kết giờ học, dặn : r Làm BT & CBB sau.
1.oån ñònh: 
2. Baøi cuõ: 
Hoïc sinh laàn löôït söûa baøi taäp .
Giaùo vieân nhaän xeùt – cho ñieåm. 
3. Giôùi thieäu baøi môùi: 
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
	*Baøi 1:
Giaùo vieân phaùt phieáu cho hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm 4.
Hoïc sinh trao ñoåi veà caâu chuyeän xung quanh tính caàn cuø.
1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 1.
Hoïc sinh thöïc hieän theo nhoùm 4.
Ñaïi dieän 1 em trong nhoùm daùn leân baûng trình baøy.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Giaùo vieân nhaän xeùt – choát.
	* Baøi 2:
Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi.
- Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm ñoâi – Trao ñoåi, baøn baïc (1 haønh ñoäng nhaân haäu vaø 1 haønh ñoäng khoâng nhaân haäu).
GV gọi HS Laàn löôït hoïc sinh neâu.
Caû lôùp nhaän xeùt.
Giaùo vieân nhaän xeùt, keát luaän.
v Cuûng coá.
HS Tìm töø ngöõ noùi leân tính caùch con ngöôøi.
- HS neâu töø ® môøi baïn neâu töø traùi nghóa.
GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông.
5. Cuûng coá - daën doø: 
Hoïc baøi.
Chuaån bò: “Toång keát voán töø ”(tt)
- Nhaän xeùt tieát hoïc
Tiết 5
Thể dục
 Bài :Bài tập rèn luyện tư thế và KN VĐ cơ bản –TC “cò tiếp sức”
I-MUC TIEÂU:
-OÂn ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô baûn ñuùng.
-Troø chôi “Loø coø tieáp söùc”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chuû ñoäng.
II-ÑÒA ÑIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN:
-Ñòa ñieåm: saân tröôøng saïch seõ.
-Phöông tieän: coøi.
III-NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HÑ CUÛA HOÏC SINH
1. Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 phuùt. 
Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc, chaán chænh trang phuïc taäp luyeän. 
Chaïy chaäm theo haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân. 
Ñöùng taïi choã laøm ñoäng taùc xoay ngöôøi ñeå khôûi ñoâng. 
Troø chôi: Chaün leû. 
2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 phuùt. 
a. Baøi taäp RLTTCB:
OÂn: Ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang.
GV ñieàu khieån lôùp ñi theo ñoäi hình 2-3 haøng doïc. GV chuù yù söûa nhöõng ñoäng taùc chöa chính xaùc. 
Moãi toå bieåu dieãn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá vaøñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang.
GV nhaän xeùt ñaùnh giaù. 
b. Troø chôi: Loø coø tieáp söùc. GV cho HS taäp hôïp, neâu troø chôi, giaûi thích luaät chôi, roài cho HS laøm maãu caùch chôi. Tieáp theo cho caû lôùp cuøng chôi. GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông HS hoaøn thaønh vai chôi cuûa mình. 
3. Phaàn keát thuùc: 4 – 6 phuùt. 
Ñöùng taïi choã voã tay, haùt hoaëc ñi laïi thaû loûng, hít thôû saâu. 
GV cuûng coá, heä thoáng baøi.
GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. 
HS taäp hôïp thaønh 4 haøng.
HS chôi troø chôi. 
HS thöïc haønh 
Nhoùm tröôûng ñieàu khieån.
HS chôi.
HS thöïc hieän.
 Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
	Tiết 1
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
Tập đọc
Trong quán ăn “Ba cá bống” 
Toán 
Luyện tập 
I/ Mục tiêu
II/ ĐDDH
-Đọc trôi chảy toàn bài, đọcđúng các tên nước ngoài: Bu-ra-ti-nô, Toóc-ti-la, Ba-ra-ba, Đu-rê-ma, A-li-xa, A-di-li-ô. Biết đọc diễn cảm truyện.
-Hiểu nghĩa của các từ trong bài.
-Nội dung: Cậu bé người gỗ Bu-ra-ti-nô thông minh đã biết dùng mưu moi được bí mật chiếc chìa khoá vàng ở những kẻ độc ác đang tìm cách bắt chú.
 - GV: tranh SGK + bảng phụ
 - HS: SGK
1. Kieán thöùc: - Cuûng coá kó naêng tính moät soá phaàn traêm cuûa moät soá . Vaän duïng trong giaûi toaùn.Thöïc hieän ñöôïc BT 1a,b, baøi 2,3
2. Kó naêng: 	- Reøn luyeän kó naêng giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán tæ soá phaàn traêm.
3. Thaùi ñoä: 	- Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc, vaän duïng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá cuoäc soáng.
 HS khaù , gioûi laøm BT 4. 
+ GV:Giaáy khoå to A 4, phaán maøu. 
+ HS: Baûng con. vôû baøi taäp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
10
10
10
5
1
2
3
4
5
1-Ổn định lớp.
2-Kiểm tra bài cũ:
-GV gọi HS đọc bài: Kéo co và trả lời các câu hỏi.
 3-Bài mới:
3.1- Giới thiệu bài: Ghi đầu bài.
3.2-Luyện đọc và tìm hiểu bài 
a-Luyện đọc:
- Gọi HS đọc to toàn bài.
- HD HS chia đoạn. Bài chia làm 3đoạn.
Đoạn1: Từ đầu đến...vào cái lò sưởi này.
Đoạn 2:Tiếp đến...trong nhà bác Các-lô ạ.
Đoạn 3: Phần còn lại.
- Tổ chức cho HS đọc nối tiếp (2 lượt)
-HD HS đọc đúng từ khó.
HD tìm hiểu từ mới trong bài(SGK)
- Luyện đọc theo cặp.
-Gọi 1 hs đọc toàn bài.
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
b- Tìm hiểu nội dung:
-Gọi HS trả lời câu hỏi: 
+ Bu-ra-ti-nô cần moi bí mật gì ở lão Ba-ra-ba?
+ Chú bé gỗ làm thế nào để buộc lão Ba-ra-ba chịu nói ra điều bí mật?
+Chú bé gỗ gặp điều gì nguy hiểm và đã thoát thân như thế nào?
+ Tìm những chi tiết chuyện mà em cho là ngộ nghĩnh?
c- Đọc diễn cảm: 
-Gọi 4HS phân vai toàn bài .
-HD đọc diễn cảm đoạn 1.
GV đọc mẫu.
Gạch chân các từ cần nhấn giọng.
-Các nhóm thi đọc.
-Nhận xét tuyên dương.
 4- Củng cố- Dặn dò: 
 1 HS đọc lại bài 
– Bài TĐ nói lên điều gì?
HS nêu nội dung của bài- GV tóm lại.
- Về nhà đọc kĩ bài.
1 oån ñònh: 
2. Baøi cuõ: 
HS laàn löôït söûa baøi nhaø 
GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: 
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
 * Baøi 1: 	
Hoïc sinh ñoïc ñeà – Giaûi.
Laàn löôït hoïc sinh trình baøy caùch tính.
Caû lôùp nhaän xeùt.
* Baøi 2:
- GV höôùng daãn : Tính 35 % cuûa 120 kg
HS phaân tích ñeà vaø neâu caùch giaûi :
Soá gaïo neáp baùn ñöôïc laø :
 120 x 35 : 100 = 42 ( kg )
- GV nhaän xeùt
 * Baøi 3 :
Hoïc sinh ñoïc ñeà vaø toùm taét.
Hoïc sinh giaûi
_ Hoïc sinh söûa baøi vaø nhaän xeùt .
 * Baøi 4 : 
-HS giaûi caù nhaân treân baûng lôùp
+1% cuûa 1200 caây 1200 : 100=12(caây)
+ 5 % cuûa 1200 caây : 12 x 5 = 60(caây)
+10% cuûa 1200 caây : 60 x 2 = 120(caây)
+20% cuûa 1200 caây :120 x 2= 240(caây)
+25% cuûa 1200 caây 240 + 60=300(caây)
5. Cuûng coá - daën doø: 
Laøm baøi nhaø 3 , 4 / 77.
Chuaån bò: “Giaûi toaùn veà tæ soá phaàn traêm” (tt)
Nhaän xeùt tieát hoïc 
 Tiết 2
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
Kể chuyện
Kể chuyện được c/k hoặc tham gia
Tập đọc
Thầy cúng đi bệnh viện
I/ Mục tiêu
II/ĐDDH
1) Kiến thức: Kể được một câu chuyện về đồ chơi của mình hoặc của các bạn mà em có dip quan sát.
2) Kỹ năng: Biết sắp xếp các sự việc theo trình tự thành một câu chuyện. Hiểu ý nghĩa câu chuyện các bạn kể. 
Lời kể tự nhiên, chân thực, sáng tạo, kết hợp lời nói, cử chỉ, điệu bộ.
3) Thái độ: Biết nxét, đánh giá lời kể của bạn theo các tiêu chí đã nêu. 
- GV: Đề bài viết sẵn trên bảng lớp.
- HS: Sách vở môn học.
1. 	- Ñoïc löu troâi troâi chaûy vôùi gioïng keå chaäm raõi, linh hoaït phuø hôïp vôùi dieãn bieán caâu chuyeän.Ñoïc dieãn caûm baøi vaên.
2. - Hieåu noäi dung caâu chuyeän. Pheâ phaùn nhöõng caùch laøm, caùch nghó laïc haäu,meâ tín dò ñoan.Giuùp moïi ngöôøi hieåu cuùng baùi khoâng theå chöõa laønh beänh cho con ngöôøi. Chæ coù khoa hoïc vaø beänh vieän laøm ñöiôïc ñoù.traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi SGK.
3. Thaùi ñoä: 	- Giaùo duïc hoïc sinh khoâng meâ tín, dò ñoan, phaûi döïa vaøo khoa hoïc.
+ GV: Tranh minh hoïa phoùng to, baûng phuï vieát reøn ñoïc. 
+ HS: SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
10
15
5
1
2
3
4
1) ổn định tổ chức:
2) Kiểm tra bài cũ:
HS kể chuyện đã được đọc hay được nghe về đồ chơi của trẻ em.
GV nxét, cho điểm hs.
3) Dạy bài mới:
a) Giới thiệu bài:
b) HD kể chuyện:
- GV Gọi 1 hs đọc đề bài.
- HS đọc, phân tích đề bài.
- HS hs đọc nối tiếp 3 gợi ý.
+ HS giới thiệu câu chuyện đồ chơi mà em định kể.
+ HS kể chuyện trong nhóm. 
GV đi HD các cặp gặp khó khăn.
- Kể trước lớp:
+ GV Tổ chức cho hs thi kể trước lớp.
+ Gọi hs nxét bạn kể.
+ GV nxét chung và cho điểm từng hs.
4. Củng cố – dặn dò :
 - Nhận xét tiết học.
 - Học bài và chuẩn bị bài sau.
1.oån ñònh: 
2. Baøi cuõ: 
GV gọi HS ñoïc töøng ñoaïn vaø traû lôøi caâu hoûi theo töøng ñoaïn.
GV nhaän xeùt cho ñieåm.
3. Giôùi thieäu baøi môùi
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc.
Hoïc sinh khaù ñoïc.
Hoïc sinh phaùt aâm töø khoù, caâu, ñoaïn.
Laàn löôït hoïc sinh ñoïc noái tieáp caùc ñoaïn.
+ Ñoaïn 1: 3 caâu ñaàu.
+ Caâu 2: 3caâu tieáp.
+ Ñoaïn 3: “Thaáy cha khoâng lui”.
+ Ñoaïn 4: phaàn coøn laïi.
Ñoïc phaàn chuù giaûi.
Reøn hoïc sinh phaùt aâm ñuùng. Ngaét nghæ caâu ñuùng.
Giaùo vieân ñoïc maãu.
Giuùp hoïc sinh giaûi nghóa theâm töø.
v	Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu baøi.
HS trao ñoåi thaûo luaän nhoùm.
+ Caâu 1: Cuï UÙn laøm ngheà gì? Cuï laø thaày cuùng coù tieáng nhö theá naøo?
+ Caâu 2: Khi maéc beänh, cuï UÙn ñaõ töï chöõa baèng caùch naøo? Keát quaû ra sao?
+ Caâu 3: Vì sao bò soûi thaän maø cuï UÙn khoâng chòu moå, troán beänh vieän veà nhaø?
+ Caâu 4: Nhôø ñaâu cuï UÙn khoûi beänh? Caâu noùi cuoái baøi giuùp em hieåu cuï UÙn ñaõ thay ñoåi caùch nghó nhö theá naøo?
v	Reøn hoïc sinh ñoïc dieãn caûm. 
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh ñoïc dieãn caûm.
Giaùo vieân ñoïc maãu.
Reøn ñoïc dieãn caûm.
Laàn löôït hoïc sinh ñoïc dieãn caûm baøi thô.
Hoïc sinh thi ñoïc dieãn caûm.
5. cuûng coá - daën doø: 
- HS Ñoïc dieãn caûm toaøn baøi.
Qua baøi naøy ta ruùt ra baøi hoïc gì? (traùnh meâ tín neân döïa vaøo khoa hoïc).
Reøn ñoïc dieãn caûm.
Chuaån bò: “OÂn taäp”.
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Tiết 3
Môn
Tên bài
Kĩ thuật
Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (T2)
Mĩ thuật
VTM. Mẫu vẽ có hai vật mẫu
I/ Mục tiêu
II/ ĐDDH
Ñaùnh giaù kieán thöùc, kó naêng khaâu, theâu qua möùc ñoä hoaøn thaønh saûn phaåm töï choïn cuûa HS.
HS choïn saûn phaåm hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình.
-HS caét, khaâu, theâu saûn phaåm töï choïn vaø ñaùnh giaù saûn phaåm.
-Tranh quy trình cuûa caùc baøi ñaõ hoïc.
- Maãu khaâu, theâu ñaõ hoïc.
- HS hiểu được đặc điểm của mẫu
 - HS biết cách bố cục và vẽ được hình có tỉ lệ gần đúng mẫu
 - Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu
 - HS quan tâm, yêu quý đồ vật xung quanh
 GV : - Hình gợi ý cách vẽ 
 - Mẫu vẽ : Lọ và quả 
 HS : - Mẫu vẽ
 - Vở tập vẽ 
 - Bút chì, tẩy, màu vẽ 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
7
20
8
5
1
2
3
4
5
1/. Baøi cuõ: Theâu moùc xích hình quaû cam.
- GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù saûn phaåm ôû baøi tröôùc.
2/. Baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi
 OÂn taäp caùc baøi ñaõ hoïc trong chöông I.
- GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùc muõi khaâu, theâu ñaõ hoïc
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi quy trình vaø caùch caét vaûi theo ñöôøng vaïch daáu.
- GV nhaän xeùt, söû duïng tranh quy trình ñeå cuûng coá.
+ Choïn saûn phaåm vaø thöïc haønh laøm saûn phaåm töï choïn.
- GV neâu: Caùc em ñaõ oân laïi caùch thöïc hieän caùc muõi khaâu, theâu ñaõ hoïc.
- HS choïn vaø tieán haønh caét, khaâu, theâu 1 saûn phaåm mình töï choïn.
+ Ñaùnh giaù
- GV Ñaùnh giaù theo 2 möùc hoaøn thaønh vaø chöa hoaøn thaønh qua saûn phaåm.
Nhöõng saûn phaåm ñeïp, saùng taïo ñöôïc ñaùnh giaù hoaøn thaønh toát.
3) Cuûng coá – Daën doø:
- Nhaän xeùt chöông I.
- Chuaån bò: Chöônh II: Kó thuaät troàng rau hoa.
Baøi: Lôïi ích cuûa vieäc troàng rau, hoa.
- HS Để dụng cụ lên bàn 
- GV KT Đồ dùng của HS 
 2/ Baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi: 
 Quan sát, nhận xét 
- HS quan sát
+ Tỉ lệ chung của mẫu và tỉ lệ giữa hai vật mẫu
+ Vị trí của các vật mẫu (ở trước, sau,)
+ Hình dáng của từng vật mẫu
+ Độ đậm nhạt chung của mẫu và độ đậm nhạt của từng vật mẫu
 Cách vẽ 
 - Vẽ khung hình chung và khung hình của từng vật mẫu
- Ước lượng tỉ lệ các bộ phận của từng vật mẫu 
- Vẽ bằng nét thẳng
- Vẽ chi tiết, chỉnh hình cho giống mẫu
- Phác các mảng đậm, nhạt 
- Vẽ đậm nhạt và hoàn chỉnh bài vẽ
 Thực hành 
HS quan sát kỹ mẫu trước khi vẽ 
- HS ước lượng chiều cao, chiều ngang để vẽ hình vào giấy 
- QS hướng dẫn, giúp đỡ những HS còn lúng túng
 Nhận xét, đánh giá 
- HS nhận xét, đánh giá bài vẽ
-GV Nhận xét chung lại cách đánh giá của HS và xếp loại bài vẽ
- GV Khen ngợi một số bài vẽ đẹp để động viên HS
 3/ Dặn dò :
- Sưu tầm tranh của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung trên sách báo
	Tiết 4
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
Toán
Chia cho số có ba chữ số 
Kể chuyện
KC được chứng kiến hoặc tham gia 
I/ Mục tiêu
II/ ĐDDH
Kieán thöùc - Kó naêng:
Giuùp HS bieát thöïc hieän pheùp chia soá coù boán chöõ soá cho soá coù ba chöõ soá.
HS giỏi làm BT 3
*GV :Bảng phụ
*HS :SGK
1. Kieán thöùc:	- Bieát choïn ñuùng caâu chuyeän keå veà moät buoåi sum hoïp ñaàm aám gia ñình 	- Hieåu yù nghóa cuûa truyeän.
2. Kó naêng: 	- Hoïc sinh keå ñöôïc roõ raøng töï nhieân moät caâu chuyeän coù coát truyeän, coù yù nghóa veà moät gia ñình haïnh phuùc.
3. Thaùi ñoä: 	- Coù yù thöùc ñem laïi haïnh phuùc cho moät gia ñình baèng nhöõng vieäc laøm thieát thöïc: hoïc toát, ngoan ngoaõn, phuï giuùp vieäc nhaø 
+ GV: Bảng phụ
+ HS: Moät soá aûnh veà caûnh nhöõng gia 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
10
6
7
8
4
1
2
3
4
5
6
1-Ôn dịnh lớp.
2 KTBC: 
- HS làm BT ltập thêm ở tiết trc, 
- GV: Sửa bài, nxét & cho điểm HS.
3-Dạy-học bài mới:
*Gthiệu: 
*Hdẫn th/h phép chia:
a. Phép chia 1944 : 162
- GV Viết phép chia: 1944 : 462.
- HS: Đặt tính & tính.
- GV: Hdẫn HS th/h đặt tính & tính như SGK.
b. Phép chia 8469 : 241
- GV: Viết phép chia 8469 : 241 & y/c HS đặt tính để th/h phép chia này (tg tự như trên).
*Luyện tập-thực hành:
Bài 1: 
-GV Hỏi: BT y/c ta làm gì?
- Y/c HS tự đặt tính rồi tính.
- Y/c cả lớp nxét bài làm trên bảng.
- Nxét & cho điểm HS.
Bài 2: 
- GVHỏi: BT y/c ta làm gì?
- Hỏi: Khi th/h tính gtrị b/thức có các dấu tính cộng, trừ, nhân, chia & khg có dấu ngoặc ta th/h theo thứ tự nào?
- Y/c HS làm bài.
-Phát phiếu riêng cho 2 hs làm.
- Chữa bài, nxét & cho điểm HS.
Bài 3: 
- HS đọc đề bài.
- HS tự tóm tắt & giải bài toán.
- GV Nxét & cho điểm HS.
4/Củng cố-dặn do:
 - T/kết giờ học, dặn : r Làm BT & CBB sau.
1.OÅn ñònh.
2. Baøi cuõ: 
HS kể tiết trước
- GV nhaän xeùt – cho ñieåm 
3. Giôùi thieäu baøi môùi
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
HS ñoïc ñeà baøi.
HSñoïc trong SGK gôïi yù 1 vaø 2 vaø traû lôøi.
HS ñoïc thaàm suy nghó tìm caâu chuyeän cho mình.
HS laàn löôït trình baøy ñeà taøi.
v HD HS xaây döïng coát truyeän, daøn yù.
HS ñoïc gôïi yù 3.
HS laøm vieäc caù nhaân (döïa vaøo baøi soaïn) töï laäp daøn yù cho mình.
GV gọi HS khaù gioûi laàn löôït ñoïc daøn yù.
Nhaän xeùt.
v	Thöïc haønh keå chuyeän vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän.
Hoïc sinh thöïc hieän keå theo nhoùm.
Nhoùm tröôûng höôùng cho töøng baïn keå trong nhoùm – Caùc baïn trong nhoùm söûa sai cho baïn – Thaûo luaän noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän.
GV gọi HS Ñaïi dieän keå 
 - Caû lôùp nhaän xeùt.
Choïn baïn keå chuyeän hay nhaát.
5. cuûng coá- daën doø: 
Chuaån bò: “Keå chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc ”.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
 Tiết 5
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
Mĩ thuật
Tập nặn tạo dáng. Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ đồ hộp
Kĩ thuật 
Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
I/ Mục tiêu
II/ ĐDDH
- Học sinh biết tạo dáng một số con vật, đồ vật.
- Học sinh tạo dáng được con vật hay đồ vật theo ý thích.Học sinh ham thích tư duy sáng tạo. 
GV- Một vài hình tạo dáng (con mèo, con chim, ô tô, ...) đã hoàn thiện.
- Các vật liệu và dụng cụ cần thiết cho bài tạo dáng. 
HS:- Một số vật liệu và dụng cụ để tạo dáng. 
Giúp học sinh:
-Kể được tên một số giống gà và nêu được đặc điểm chủ yếu của 1 số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
-Có ý thức nuôi gà. 
-Tranh ảnh minh họa đặc điểm hình dạng của 1 số giống gà tốt.
Câu hỏi thảo luận
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
7
15
8
4
1
2
3
4
5
1.OÅn ñònh.
2. Baøi cuõ: 
- GV Kiểm tra đồ dùng học vẽ, Vở tập vẽ.
3- Dạy bài mới: 
*GV giới thiệu 
Quan sát, nhận xét: 
 - Giới thiệu một số sản phẩm tạo dáng con vật hoặc ô tô:
 + Tên của hình tạo dáng? 
+ Các bộ phận của chúng?
+ Nguyên liệu để làm?
- Nêu tóm tắt chung.
Cách tạo dáng:
* GV nêu Cách nặn:
* Cách xé dán: 
- Cho xem một số sản phẩm nặn hoặc xé dán ô tô, con vật của lớp trước để các em học tập cách nặn, cách xé dán.
 Thực hành: 
- HS thực hành theo nhóm để cùng nhau tạo thành một sản phẩm theo ý thích. Mỗi nhóm từ 4 đến 5 học sinh.
Nhận xét, đánh giá
 HS bày sản phẩm 
- HS xếp loại bài theo cảm nhận riêng
- GV Tóm tắt và khen ngợi các nhóm có sản phẩm đẹp. 
4-Dặn dò:
Quan sát các đồ vật dạng hình vuông có trang trí.
1.OÅn ñònh.
2. Baøi cuõ: 
GV Kiểm tra đồ dùng HS
3- Dạy bài mới:
*GV giới thiệu 
*Kể tên 1 số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta và địa phương:
HS Đọc thông tin SGK
- HS kể tên 1 số giống gà mà các em biết qua xem truyền hình, đọc sách báo, quan sát thực tế.
-HS kể tên các giống gà :Gà nội, gà nhập nội , gà lai
-Kết luận:Gà ri,gà Đông Cảo,gà mía, gà ác gà Tam Hoàng, gà lơ-go
Tìm hiểu đặc điểm của 1 số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta.
-HS thảo luận nhóm
Nhận phiếu và làm bài
1.Hãy đọc nội dung bài học và tìm các thông tin cần thiết để hoàn thành bảng sau:
Tên giống gà
Đặc điểm hình dạng
Ưu điểm chủ yếu
Nhược điểm chủ yếu
Gà ri
Gà ác 
Gà lơ-go
GàTam Hoàng
2.Nêu đặc điểm của 1 giống gà đang được nuôi nhiều ở địa phương
-GV Cho HS trình bày
-Nhận xét-Kết luận
*Đánh giá kết quả học tập
-GV nêu câu hỏi cuối bài cho HS trả lời
-Nhận xét
*Củng cố-Dặn dò:
-Nhận xét tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS 
-Chuẩn bị bài hôm sau:
	Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2010
Tiết 1
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
LTVC
Câu kể
TLV
Tả người (Kiểm tra viết)
I/ Mục tiêu
II/ 
ĐDDH
- Hiểu thế nào là câu kể, tác dụng của câu kể.(HS yếu)
- Biết tìm câu kể trong đoạn văn; biết đặt câu kể để kể, tả, trình bày ý kiến(HS TB, khá).
-GV: Giấy khổ to kẻ sẵn bảng ở bài tập 1
1. - Naém caùch vieát moät baøi vaên taû ngöôøi hoaøn chænh theå hieän ñöôïc söï quan saùt chaân thöïc , dieãn ñaït troâi chaûy.
2- Döïa treân keát quaû cuûa nhöõng tieát laøm vaên taû ngöôøi ñaõ hoïc, hoïc sinh vieát ñöôïc moät baøi vaên.
3. - Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu meán moïi ngöôøi xung quanh, say meâ saùng taïo.
+ GV: Moät soá tranh aûnh minh hoïa cho noäi dung kieåm tra: Nhöõng eùm beù ôû ñoä tuoåi taäp noùi, taäp ñi, oâng, baø, cha, meï, anh, chò, em, baïn hoïc.
+ HS: Baøi soaïn.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
HĐ
5
10
7
8
7
4
1
2
3
4
5
6
1-Ổn định lớp.
2- KTBC.
GV Yêu cầu HS những câu tục ngữ của bài trước.
Nhận xét, ghi điểm
3-Bài mới.
3.1-Giới thiệu bài -> ghi bảng
3.2 –Bài giảng
Nhận xét.
Bài 1:
Yêu cầu HS đọc y/c và nội dung bài tập
Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn, suy nghĩ và phát biểu ý kiến.
GV chốt lại: Câu in đậm là câu hỏi về một điều chưa biết, cuối câu có dấu chấm hỏi.
Bài 2, 3:
-Yêu cầu HS đọc y/c và nội dung bài tập
-Gv gợi ý để HS tìm các câu còn lại dùng để làm gì?
- Cho 1 số em nêu kết quả.
Nhận xét, kết luận chung
GV chốt ý rút ra ghi nhớ.
Gọi 1 số em nêu phần ghi nhớ.
Luyện tập.
Bài 1:
-Yêu cầu HS đọc nội dung và yêu cầu bài tập.GV phát phiếu, cho HS làm việc theo cặp.
-Các nhóm trình bày kết quả.
-Nhận xét chốt lại ý đúng.
Bài 2:
-HS đọc nội dung và yêu cầu bài tập. 
-HS làm bài cá nhân.
GV nhận xét, ghi điểm.
4-Củng cố dặn dò.
Nhận xét tiết học.Về nhà hoàn chỉnh BT2 viết lại vào vở.
Chuẩn bị bài sau.
1.oån ñònh: 
2. Baøi cuõ: 
HS ñoïc baøi taäp 2.
GV nhaän xeùt.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: 
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	 Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi kieåm tra.
GV höôùng daãn HS laøm baøi kieåm tra.
GV yeâu caàu ñoïc 4 ñeà kieåm tra.
GV choát laïi caùc daïng baøi Quan saùt – Taû ngoaïi hình, Taû hoaït ñoäng ® Daøn yù chi tieát ® ñoaïn vaên. - vieát caû baøi vaên.	
v	Hoïc sinh laøm baøi kieåm tra.
- HS Choïn moät trong caùc ñeà sau:
1. Taû moät em beù ñang tuoåi taäp ñi, taäp noùi.
2. Taû moät ngöôøi thaân (oâng, baø, cha, neï, anh, em ) cuûa em.
3. Taû moät baïn hoïc cuûa em.
4. Taû moät ngöôøi lao ñoäng (coâng nhaân, noâng daân, thôï thuû coâng, baùc só, yù taù, coâ giaùo, thaày giaùo ) ñamg laøm vieäc.
Ñoïc baøi vaên tieâu bieåu.
Phaân tích yù hay.
Nhaän xeùt.
5. Cuûng coá- daën doø: 
Hoïc sinh hoaøn chænh vaøo vôû bieân baûn treân.
Chuaån bò: “Laøm bieân baûn moät vuï vieäc”.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
	Tiết 2
NTĐ4
NTĐ5
Môn
Tên bài
TLV
Luyện tập giới thiệu địa phương
LTVC
Tổng 

Tài liệu đính kèm:

  • docLG T 16.doc