Giáo Án Lớp 1 - Tuần 9 Đến Tuần 11 - Hồ Thị Tuyết - Trường Tiểu Học Tân Hương 2

I.Mục tiêu:

- Biết:: Đối với anh chị cần lễ phép , đối với em nhỏ cần phải nhường nhịn.

- Yêu quý anh chị em trong gia đình.

- Biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống gia đình hàng ngày.

- HS khá giỏi biết vì sao cần phải lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.

- Biết phân biệt các hành vi, việc làm phù hợp và chưa phù hợp về lễ phép với anh chị và nhường nhịn em nhỏ.

II.Đồ dùng dạy – học:

GV: 1 số dụng cụ (đồ chơi, quả)

H: Vở bài tập.

III.Các hoạt động dạy – học:

 

doc 50 trang Người đăng honganh Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 578Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo Án Lớp 1 - Tuần 9 Đến Tuần 11 - Hồ Thị Tuyết - Trường Tiểu Học Tân Hương 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ph¶i lÔ phÐp vµ v©ng lêi anh chÞ.
* Ho¹t ®éng 3: Yªu cÇu HS tù liªn hÖ hoÆc kÓ vÒ nh÷ng tÊm g­¬ng vÒ lÔ phÐp víi anh chÞ vµ nh­êng nhÞn em nhá.
- Khen ngîi nh÷ng HS ®· thùc hiÖn tèt ®ång thêi nh¾c nhë nh÷ng HS ch­a thùc hiÖn tèt.
* KÕt luËn chung: Anh chÞ em trong gia ®×nh lµ nh÷ng ng­êi ruét thÞt. V× vËy em cÇn ph¶i th­¬ng yªu , quan t©m ch¨m sãc anh chÞ em. BiÕt lÔ phÐp víi anh chÞ vµ nh­êng nhÞn em nhá. Cã nh­ vËy gia ®×nh míi hoµ thuËn, cha mÑ míi vui lßng.
 Ho¹t ®éng cña HS
- Thùc hiÖn nèi theo c¸ nh©n.
- Mét sè tr×nh bµy tr­íc líp.
- Ph©n c«ng ®ãng vai.
- §ãng vai tr­íc líp.
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung .
- Tù kÓ tr­íc líp nh÷ng tÊm g­¬ng s¸ng vÒ lÔ phÐp v©ng lêi vµ nh­êng nhÞn em nhá.
--------------------------------------------**--**--**-------------------------------------------
TiÕt 2+3
TiÕng ViÖt: Bµi : au -©u .
 I. Yªu cÇu: 
 - Đọc được au, au, cay cau, c¸I cÇu từ vµ c©u øng dông trong bµi
- Viết được au, ©u, c©y cau, c¸I cÇu.
- Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề:Bµ ch¸u.
II. §å dïng d¹y - häc.
- Sö dông bé ch÷ häc vÇn 1.
- Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
 Ho¹t ®éng cña GV 
1.KiÓm tra bµi cò. 
- §äc :c¸i kÐo, leo trÌo, tr¸i ®µo. 
- NhËn xÐt ghi ®iÓm. 
2. Bµi míi : Giíi thiÖu bµi. 
 a. D¹y vÇn : au
 - Ghi b¶ng au
 - Ph¸t ©m mÉu au. 
- Dïng kÝ hiÖu cho HS ph©n tÝch vÇn 
- LÖnh :GhÐp vÇn au 
- §¸nh vÇn mÉu: a- u- au
- §äc mÉu au
- LÖnh :LÊy ©m c ®Æt tr­íc vÇn au ®Ó ®­îc tiÕng míi. 
- Ghi b¶ng: cau.
- §¸nh vÇn mÉu : cê -au- cau. 
- §äc mÉu cau. 
- Giíi thiÖu tõ kho¸; c©y cau. 
- Gi¶i thÝch tõ : c©y cau ( quan s¸t tranh SGH. ) 
*D¹y vÇn ©u ( c¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù d¹y vÇn au ) 
Gi¶i lao gi÷a tiÕt 1 
B. D¹y tõ øng dông: 
-G¾n tõ øng dông lªn b¶ng. 
-Yªu cÇu HS t×m tiÕng trong tõ chøa vÇn võa häc 
- G¹ch tiÕng chøa vÇn míi
 -* Gi¶i nghÜa tõ. 
- §äc mÉu tõ øng dông. 
c. H­íng dÉn viÕt: 
 - ViÕt mÉu vµ nªu quy tr×nh viÕt. 
- Quan s¸t uèn n¾n HS viÕt. 
 Gi¶i lao cuèi tiÕt 1
 *TiÕt 2: LuyÖn tËp 
1. LuyÖn ®äc: 
- Giíi thiÖu c©u øng dông 
- Giíi thiÖu tranh SGK 
2. LuyÖn viÕt; 
- H­íng dÉn viÕt vµo VTV
 -* L­u ý : nÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷ t­ thÕ ngåi viÕt. 
3.LuyÖn nãi: Theo chñ ®Ò 
- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh hái ®¸p theo cÆp. 
- NhËn xÐt chèt l¹i ý chÝnh.
 4. Cñng cè bµi; 
- Trß ch¬I thi t×m tiÕng , tõ ch÷a vÇn võa häc 
- H­íng dÉn luËt ch¬i.
 - NhËn xÐt c«ng bè kÕt qu¶
.- NhËn xÐt giê häc. 
 - dÆn dß vÒ nhµ. 
 Ho¹t ®éng cña HS. 
- ViÕt mçi tæ 1 tõ vµo b¶ng con 
- §äc c¸c tõ trªn vµ ®äc bµi trong SGK. 
- Quan s¸t 
- Ph¸t ©m ( c¸ nh©n, tæ, líp) 
- Ph©n tÝch vÇn
- GhÐp vÇn au 
- §¸nh vÇn au ( líp, tæ , c¸ nh©n) 
- §äc au ( c¶ líp) 
- GhÐp cau 
- §¸nh vÇn ( c¸ nh©n , tæ , líp) 
- §äc cau. 
- Quan s¸t 
ThÓ dôc chèng mái mÖt 
 - §äc nhÈm 
- Thi t×m tiÕng chøa vÇn míi 
 - §äc tiÕng
 - ®äc tõ 
- Quan s¸t 
- ViÕt vµo b¶ng con. 
- Móa h¸t 
- §äc bµi trªn b¶ng -§äc c©u.
 - Quan s¸t vµ ®äc bµi trong SGK 
- ViÕt bµi vµo VTV 
 - Quan s¸t tranh lµm viÖc theo cÆp.
 - Mét sè cÆp lªn tr×nh bµy tr­íc líp. 
- Tham gia vµo trß ch¬i. 
- §äc l¹i toµn bµi 1 lÇn. 
--------------------------------------**--**--**-----------------------------------------------
 ChiÒu thø hai ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2009
TiÕt 1:
To¸n: LuyÖn tËp.
 I. Môc tiªu:
- BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 3, biÕt mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
- TËp biÓu thÞ t×nh huèng trong h×nh b»ng phÐp tÝnh trõ.
- Bµi tËp cÇn lµm : Bµi 1( cét 2,3), bµi 2, bµi 3( cét 2,3), bµi 4.
II. §å dïng d¹y - häc
 - B¶ng con.
 - Vë bµi tËp ,vë « li.
II. Ho¹t ®éng d¹y - häc.
1 . KiÓm tra bµi cò;
- HS 3 em lªn b¶ng lµm : 3 -1 = , 3 - 2 =, 2 - 1 =
- C¶ líp lµm vµo b¶ng con 2 -1 =, 3 - 1 =, 3 - 2 =
- NhËn xÐt ghi ®iÓm.
2. Bµi míi : LÇn l­ît h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau:
 Bµi 1: TÝnh;
 - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 phÐp tÝnh.
 - C¸c phÐp tÝnh cßn l¹i yªu cÇu HS tr¶ lêi miÖng.
 L­u ý : Cñng cè quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
Bµi 2 ; Sè?
 - Gi¸o viªn lµm mÉu phÐp tÝnh thø nhÊt. 
 - Hai em lªn b¶ng lµm hai phÐp tÝnh tiÕp theo.
 - C¶ líp lµm vµo vµo b¶ng con.
 - NhËn xÐt ch÷a bµi
Bµi 3 : +,--
L­u ý : H­íng dÉn HS c¸ch tÝnh
 - Hai em lªn b¶ng lµm .
 - C¶ líp lµm vµo vë bµi tËp - ®æi vë cho nhau kiÓm tra.
 - NhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp.
 - H­íng dÉn HS quan s¸t tranh nªu bµi to¸n.
 - Ghi phÐp tÝnh thÝch hîp. 
 - Thu vë chÊm. - ch÷a bµi
3.Cñng cè dÆn dß vÒ nhµ	
-----------------------------------------**--**--**--------------------------------------------
TiÕt 2:
LuþÖn TiÕng ViÖt: ¤n luyÖn bµi 39: au, ©u
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
 - Häc sinh ®­îc, viÕt thµnh th¹o c¸c ch÷ ghi vÇn ®· häc
 - BiÕt t×m c¸c tiÕng mang ch÷ ghi vÇn ®· häc .
II.§å dïng d¹y- häc:
 - Sö dông b¶ng con , vë « li .
 - Sö dông bé ch÷ häc vÇn 1
 III.Ho¹t ®éng d¹y- häc:
 Ho¹t ®éng GV 
Ho¹t ®éng HS
* LuyÖn ®äc:
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c ch÷ ghi vÇn ®· häc s¸ng nay. 
- Ghi b¶ng. 
- Ph¸t ©m mÉu.
- ChØnh söa lçi ph¸t ©m cho HS 
L­u ý : H­íng dÉn HS ph¸t ©m chuÈn, nhÊt lµ HS yÕu.
? Hai vÇn nµy cã ®iÓm g× gièng, kh¸c nhau?
2 . Trß ch¬i : 
- Thi t×m tiÕng chøa ©m míi trªn
- Ghi mét sè tiÕng lªn b¶ng : 
- Yªu cÇu Hs ®äc ( kÕt hîp ph©n tÝch mét sè tiÕng )
L­u ý : ®èi víi HS yÕu cho ®¸nh vÇn ®Ó cñng cè ©m vÇn råi yªu cÇu ®äc tr¬n .Cßn ®èi víi HS kh¸ giái ®Èy nhanh tèc ®é ®äc.
*H­íng dÉn viÕt
- §äc mét sè ch÷ trªn yªu cÇu Hs viÕt vµo b¶ng con.
- H­íng dÉn viÕt vµo vë « li mçi ch÷ 1 dßng.
L­u ý : T­ thÕ ngåi viÕt , c¸ch cÇm bót, c¸c nÐt nçi gi÷a c¸c con ch÷ .
- NhËn xÐt söa lçi cho HS .
- Nh¾c l¹i c¸c ©m ®· häc : au, ©u
- Ph¸t ©m ( c¸ nh©n , tæ , líp ).
-- Gièng nhau ®Òu cã u ®øng sau, kh¸c nhau lµ a, © ®øng tr­íc.
- Nªu miÖng VD: Rau , ch¸u, b¸u, ®au, thau, lau. Ch©u , c©u , ®©u , l©u, cÊu..
- §äc ph©n tÝch mét sè tiÕng .
- ViÕt vµo b¶ng con .
 ---------------------------------------**--**--**------------------------------------------- 
TiÕt 3:
LuyÖn To¸n: ¤n luyÖn phÐp céng, trõ 
 I. Môc tiªu:
- Cñng cè vÒ phÐp céng , trõ trong ph¹m vi 3.
 II. Ho¹t ®éng d¹y – häc.
 LÇn l­ît h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1: TÝnh
 2 3 3 3 3 3
 + + + + - - 
 2 2 1 0 1 2 
L­u ý : ViÕt c¸c sè thËt th¼ng cét víi nhau.
Bµi 2: TÝnh.
 2 + 3 = 4 + 1 = 3 - 2 = 3 – 1 – 1 =
 1+ 2 +1 = 2 + 2+ 1= 3 – 1= 3 – 2 - 1 = 
L­u ý :+Yªu cÇu HS yÕu lµm ®óng bèn phÐp tÝnh ®Çu.
 + Khi ch÷a yªu cÇu HS nªu c¸ch tÝnh.
 - Yªu cÇu HS lµm vµo vë « li.
 L­u ý : ViÕt c¸c sè thËt th¼ng cét víi nhau.
 - Thu vë chÊm ch÷a bµi.
Bµi 3: Nèi víi kÕt qu¶ ®óng. (Tæ chøc thµnh trß ch¬i)
 1 + 3 2 + 1 2 + 0 2 + 2 4 + 1 3 +1
 1 2 3 4 5
 - GV h­íng dÉn luËt ch¬i
 - HS lªn tham gia trß ch¬i.
 - GV nhËn xÐt c«ng bè kÕt qu¶.
--------------------------------------------**--***-**-------------------------------------------
TiÕt 4:
 H­íng dÉn tù häc: 
 H­íng dÉn Häc sinh Thùc hµnh viÕt vµo vë
 “ Thùc hµnh viÕt ®óng viÕt ®Ñp”. 
 ---------------------------------------**---**---**---------------------------------------
 Thø ba ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2008
TiÕt 1+2:
TiÕng ViÖt: Bµi : iu - ªu .
 I. Yªu cÇu: 
 - §äc ®­îc iu, ªu, l­ìi r×u, c¸I phÔu, tõ vµ c©u øng dông trong bµi.
 - ViÕt ®­îc iu, ªu, l­ìi r×u, c¸I phÔu.
- Luyªn nãi tõ 2 ®Õn 3 c©u theo chñ ®Ò.: Ai chÞu khã.
II. §å dïng d¹y - häc.
- Sö dông bé ch÷ häc vÇn 1.
- Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
 Ho¹t ®éng cña GV
 1.KiÓm tra bµi cò. –
 §äc : rau c¶i , ch©u chÊu, s¸o sËu. 
 - NhËn xÐt ghi ®iÓm. 
2. Bµi míi : Giíi thiÖu bµi. 
a. D¹y vÇn : iu 
- Ghi b¶ng iu 
- Ph¸t ©m mÉu iu. 
- Dïng kÝ hiÖu cho HS ph©n tÝch vÇn
- LÖnh :GhÐp vÇn iu 
- §¸nh vÇn mÉu: i-u - iu. 
- §äc mÉu iu 
- LÖnh :LÊy ©m r ®Æt tr­íc vÇn iu ®Ó ®­îc tiÕng míi.
- Ghi b¶ng: cau. 
- §¸nh vÇn mÉu rê - iu- r×u- huyÒn - r×u 
- §äc mÉu r×u 
- Giíi thiÖu tõ kho¸ : l­ìi r×u
- Gi¶i thÝch tõ : l­ìi r×u ( quan s¸t tranh SGK. 
*D¹y vÇn ªu ( c¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù d¹y vÇn iu ) 
 Gi¶i lao gi÷a tiÕt 1
 B. D¹y tõ øng dông: 
- G¾n tõ øng dông lªn b¶ng. 
- Yªu cÇu HS t×m tiÕng trong tõ chøa vÇn võa häc –
- G¹ch tiÕng chøa vÇn míi
 -* Gi¶i nghÜa tõ. 
- §äc mÉu tõ øng dông. 
c. Híng dÉn viÕt: 
? vÇn iu vµ vÇn ªu cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau? 
 - ViÕt mÉu vµ nªu quy tr×nh viÕt.
 - Quan s¸t uèn n¾n HS viÕt. 
 Gi¶i lao cuèi tiÕt 1
 *TiÕt 2: LuyÖn tËp 
1. LuyÖn ®äc: 
- Giíi thiÖu c©u øng dông.
 - H­íng dÉn ®äc c©u øng dông.
- Giíi thiÖu tranh SGK
 2. LuyÖn viÕt; 
- H­íng dÉn viÕt vµo VTV
 L­u ý : nÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷ T­ thÕ ngåi viÕt. 
3.LuyÖn nãi: Theo chñ ®Ò 
-Yªu cÇu HS quan s¸t tranh hái ®¸p theo cÆp.
 - NhËn xÐt chèt l¹i ý chÝnh.
 4. Cñng cè bµi; 
- Trß ch¬i thi t×m tiÕng , tõ ch÷a vÇn võa häc 
- H­íng dÉn luËt ch¬i. 
- NhËn xÐt c«ng bè kÕt qu¶.
 - NhËn xÐt giê häc. - dÆn dß vÒ nhµ. 
 Ho¹t ®éng cña HS. 
 - ViÕt mçi tæ 1 tõ vµo b¶ng con
 - §äc c¸c tõ trªn vµ ®äc bµi trong SGK. 
- Quan s¸t 
- Ph¸t ©m ( c¸ nh©n, tæ, líp) 
- Ph©n tÝch vÇn iu 
- GhÐp vÇn iu. 
- §¸nh vÇn iu ( líp, tæ , c¸ nh©n) 
- §äc iu ( c¶ líp) 
- GhÐp r×u 
 - §¸nh vÇn ( c¸ nh©n , tæ , líp) 
- §äc r×u 
- Quan s¸t 
 - ThÓ dôc chèng mái mÖt 
- §äc nhÈm 
- Thi t×m tiÕng chøa vÇn míi 
 - §äc tiÕng 
- ®äc tõ 
 - So s¸nh hai vÇn 
- Quan s¸t 
- ViÕt vµo b¶ng con. 
- Móa h¸t 
- §äc bµi trªn b¶ng 
- §äc tiÕng - tõ , c©u. 
- Quan s¸t vµ ®äc bµi trong SGK 
 - ViÕt bµi vµo VTV 
 - Quan s¸t tranh lµm viÖc theo cÆp.
 - Mét sè cÆp lªn tr×nh bµy tr­íc líp. 
 - Tham gia vµo tß ch¬i. 
 - §äc l¹i toµn bµi 1 lÇn. 
TiÕt 3:
To¸n: PhÐp trõ trong ph¹m vi 4.
I.Môc tiªu: Gióp HS 
- Thuéc b¶ng trõ vµ biÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 4.
- BiÕt mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
- Bµi tËp cÇn lµm: 1,2,3.
II. ChuÈn bÞ:
- Sö dông bé ®å dïng häc to¸n 1.
 - C¸c nhãm vËt mÉu cã sè l­îng lµ 4.
III.Ho¹t ®éng d¹y -häc.
 Ho¹t ®éng cñaGV. 
1 KiÓm tra bµi cò:
- Yªu cÇu HS lªn b¶ng ®äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 3. 
 - NhËn xÐt ghi ®iÓm. 
2. bµi míi. A.Giíi thiÖu phÐp trõ , b¶ng trõ trong ph¹m vi 4 ( C¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù phÐp céng trong ph¹m vi 3) 
 L­u ý: - Mçi phÐp tÝnh ®Òu theo hai b­íc 
 + B­íc 1: GV h×nh thµnh th«ng qua vËt mÉu 
 + B­íc 2: Häc sinh thao t¸c trªn que tÝnh. 
 - §äc b¶ng trõ nhiÒu lµn theo nhiÒu h×nh thøc. 
 b. H­íng dÉn HS nhËn biÕt ban ®Çu vÒ mçi quan hÖ gi÷a céng vµ trõ. 3+ 1= 4 ng­îc l¹i lÊy 4 trõ 1 ®­îc 3 4- 1= 3, LÊy 4trõ 3 ®­îc 1, 4-3=1 
3.Thùc hµnh: 
Bµi 1:TÝnh. 
 - H­íng dÉn tÝnh miÖng nªu kÕt qu¶. L­u ý: còng cè mçi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ. 
Bµi 2. TÝnh.
 -H­íng dÉn c¸ch ®Æt tÝnh trõ theo cét däc.
L­u ý: viÕt c¸c sè thËt th¼ng cét víi Nhau.
- Yªu cÇu 3 em lªn b¶ng lµm.
 - C¶ líp mçi tæ lµm mét phÐp tÝnh vµo b¶ng con.
- NhËn xÐt ch÷a bµi.
 Bµi 3: viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp.
 - G¾n vËt mÉu lªn b¶ng. 
- H­íng dÉnHS quan s¸t vËt mÉu nªu bµi to¸n .
 - Ghi phÐp tÝnh vµo vë. 4- 1 =3 
4 . Cñng cè dÆn dß vÒ nhµ. 
 Ho¹t ®éng cña HS. 
- 3 em ®äc. 
 - Theo dâi. 
-Quan s¸t
 - Thao t¸c trªn que tÝnh.
 - §äc c¶ líp b»ng nhiÒu h×nh thøc 
- NhËn xÐt vµ so s¸nh kÕt qu¶. 
 - Lµm miÖng. 
 -3 em lªn b¶ng lµm. 
- C¶ líp lµm vµo b¶ng con. 
- Quan s¸t.
 - Nªu bµi to¸n.
 - Mét em lªn b¶ng lµm. 
- C¶ líp lµm VBT råi ®æi vë cho nhau kiÓm tra.
 --------------------------------------**--**--***------------------------------------------
TiÕt 4: 
LuyÖn To¸n: ¤n luyÖn phÐp trõ trong ph¹m vi 4
- Cñng cè vÒ phÐp trõ trong ph¹m vi 4.
- Nh×n tranh nªu ®­îc bµi to¸n thÝch vµ viÕt ®­îc phÐp tÝnh øng víi trnh ®ã.
 II. Ho¹t ®éng d¹y – häc.
 LÇn l­ît h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1: TÝnh
 4 3 4 4 3 
 - - - - - 
 2 2 1 3 1 
L­u ý : ViÕt c¸c sè thËt th¼ng cét víi nhau. HS lµm bµi vµo vë bµi tËp
Bµi 2: TÝnh.
 4 - 3 = 4 - 1 = 3 - 2 = 3 – 1 – 1 =
 4 - 1 -2 = 4 - 2- 1= 3 – 1= 3 – 2 - 1 = 
L­u ý :+Yªu cÇu HS yÕu lµm ®óng bèn phÐp tÝnh ®Çu.
 + Khi ch÷a yªu cÇu HS nªu c¸ch tÝnh.
 - Yªu cÇu HS lµm vµo vë « li.
 L­u ý : ViÕt c¸c sè thËt th¼ng cét víi nhau.
 - Thu vë chÊm ch÷a bµi.
Bµi 3: Nèi víi kÕt qu¶ ®óng. (Tæ chøc thµnh trß ch¬i)
 4 - 3 2 + 1 2 + 0 4 - 2 4 - 1 3 -1
 1 2 3 4 5
 - GV h­íng dÉn luËt ch¬i
 - HS lªn tham gia trß ch¬i.
 - GV nhËn xÐt c«ng bè kÕt qu¶.
-------------------------------------**--**--**---------------------------------------
 ChiÒu Thø t­ ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2009
TiÕt 1+2:
TiÕng ViÖt: ¤n luyÖn gi÷a häc k× 1
I. Yªu cÇu: 
 - HÖ thèng cho häc sinh nh÷ng ch÷ ghi ©m vÇn ®· häc.
 - Häc sinh ®äc , viÕt mét sè ©m, vÇn khã , dÔ lÉn lén.
 - §äc ®­îc mét sè tõ do G.V ®· ra.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
 1. ¤n ©m , vÇn 
 ( C¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù bµi luyÖn tËp.)
 L­u ý: Gi¸o viªn chän mét sè ©m vÇn dÔ lÉn lén.
VÝ dô: b - d, ®, p, q. ch, th, kh, nh, ng, ngh, gh, ia, ai, ay, au, ua, a, iu. ui, ¬i, u«i.
- §äc mét sè tõ øng dông: chó cuéi, l¸ bëi, rau c©u, nÊu rîu.
 L­u ý: - KhuyÕn khÝch HS ®äc tr¬n, ph¸t ©m chuÈn.
 - §èi víi HS yÕu cho ®¸nh vÇn ®Ó còng cè ©m vÇn råi yªu cÇu ®äc tr¬n.
 - ViÕt ®óng kÝch th­íc cÊu t¹o c¸c con ch÷.
 - Tæ chøc trß ch¬i thi t×m tiÕng tõ míi chøa ©m , vÇn ®· häc.( c¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù c¸c bµi tr­íc).
-----------------------------------------------------------
TiÕt 3:
To¸n: LuyÖn tËp.
 I. Môc tiªu:
- BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc.
- BiÕt biÓu thÞ t×nh huèng trong h×nh vÏb»ng phÐp tÝnh thÝch hîp
- Bµi tËp cÇn lµm : 1,2,3,5.( NÕu cã thêi gian lµm bµi tËp cßn l¹i)
II. §å dïng d¹y - häc
- B¶ng con.
- Vë bµi tËp ,vë « li.
II. Ho¹t ®éng d¹y - häc.
1 . KiÓm tra bµi cò;
 - HS 3 em lªn b¶ng lµm : 4 - 1 = , 4 - 2 =, 4 - 3 =
 - C¶ líp lµm vµo b¶ng con 4 - 2 =, 4 - 3 =, 3 - 1 =
 - NhËn xÐt ghi ®iÓm.
2. Bµi míi : LÇn l­ît h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau:
 Bµi 1: TÝnh;
 - Gi¸o viªn lµm mÉu 1 phÐp tÝnh.
 - C¸c phÐp tÝnh cßn l¹i yªu cÇu HS lµm vµo b¶ng con, mçi tæ mét phÐp tÝnh.
* L­u ý : ViÕt c¸c sè thËt th¼ng cét víi nhau.
Bµi 2 ; Sè?
 - Gi¸o viªn lµm mÉu phÐp tÝnh thø nhÊt. 
 - Hai em lªn b¶ng lµm hai phÐp tÝnh tiÕp theo.
 - C¶ líp lµm vµo vµo b¶ng con.
 - NhËn xÐt ch÷a bµi
Bµi 3 : TÝnh.
L­u ý : H­íng dÉn HS c¸ch tÝnh ( muèn tÝnh 4 - 1 - 1 , ta lÊy 4 -1 b»ng 3, lÊy 3- 1 b»ng 2.)
 - em lªn b¶ng lµm .
 - C¶ líp lµm vµo vë bµi tËp - ®æi vë cho nhau kiÓm tra.
 - NhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 4: ,? Yªu cÇu HS tÝnh kÕt qu¶ phÐp tÝnh, so s¸nh hai kÕt qu¶ råi ®iÒn dÊu thÝch hîp.
 - H­íng dÉn HS tù lµm vµo vë BT.
 - Thu chÊm. - nhËn xÐt ch÷a bµi.
Bµi 5 : ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp. ( tæ chøc thµnh trß ch¬i.)
 - H­íng dÉn luËt ch¬i.
 - §¹i diÖn hai tæ lªn than gia vµo trß ch¬i.
 - NhËn xÐt c«ng bè kÕt qña
 - NhËn xÐt giê häc.
3.Cñng cè dÆn dß vÒ nhµ	
--------------------------------------**--**--**---------------------------------------------
TiÕt 4: Ho¹t ®éng tù häc
Träng t©m:
H­íng dÉn HS hoµn thµnh trong vë thùc hµnh viÕt ®óng viÕt ®Ñp
-----------------------------------------**--**--**------------------------------------------
 TiÕt 1+2: Thø n¨m ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2008
TiÕng ViÖt: Bµi : kiÓm tra ®Þnh kú.
 ( §Ò tr­êng ra vµ tæ chøc kiÓm tra )
--------------------------------------------**--**--**-------------------------------------------
TiÕt 3:
To¸n: PhÐp trõ trong ph¹m vi 5 .
I.Môc tiªu: Gióp HS 
- Thuéc b¶ng trõ biÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 5.
- BiÕt mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
- Bµi tËp cÇn lµm:Bµi 1,2,3,4.
II.§å dïng d¹y - häc.
- Sö dông bé ®å dïng häc to¸n 1.
- C¸c nhãm vËt mÉu cã sè l­îng lµ 5.
III.Ho¹t ®éng d¹y -häc.
 Ho¹t ®éng cñaGV. 
 1 KiÓm tra bµi cò:
 - Ghi b¶ng: 4- 3 = 4- 1 = 
 4- 2 = 4 – 3 =
- NhËn xÐt ghi ®iÓm. 
2. bµi míi. Giíi thiÖu phÐp trõ , b¶ng trõ trong ph¹m vi 5. ( C¸ch tiÕn hµnh t¬ng tù phÐp céng trong ph¹m vi 4)
 L­u ý: - Mçi phÐp tÝnh ®Òu theo hai b­íc 
+ B­íc 1: GV h×nh thµnh th«ng qua vËt mÉu 
 + B­íc 2: Häc sinh thao t¸c trªn que tÝnh. 
 - §äc b¶ng trõ nhiÒu lÇn theo nhiÒu h×nh thøc.
b. H­íng dÉn HS nhËn biÕt ban ®Çu vÒ mçi quan hÖ gi÷a céng vµ trõ. 4+ 1= 5 ng­îc l¹i lÊy 5 trõ 1 ®­îc 4, 5 - 1= 4 LÊy 5 trõ 4 ®­îc 1, 5 - 4 = 1. 
 3.Thùc hµnh: 
Bµi 1:TÝnh. 
- H­íng dÉn tÝnh miÖng nªu kÕt qu¶. 
 L­u ý: Dùa vµo b¶ng trõ trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc nªu kÕt qu¶. 
Bµi 2. TÝnh.
 -H­íng dÉn c¸ch tÝnh trõ theo cét däc. *L­u ý: ë cét thø 2 vµ 3 cñng cè mçi quan hÖ gi÷a céng vµ trõ. 
- NhËn xÐt ch÷a bµi. 
Bµi 3: TÝnh. 
- Ghi 3 phÐp tÝnh lªn b¶ng , c¸c phÐp tÝnh cßn l¹i c¶ líp mçi tæ lµm mét phÐp tÝnh vµo b¶ng con. 
Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp .
 - H­íng dÉn HS quan s¸t tranh nªu bµi to¸n , ghi phÐp tinh . 
- Thu chÊm. Ch÷a bµi. 
4 . Cñng cè dÆn dß vÒ nhµ. 
 Ho¹t ®éng cña HS. 
- 2 em lªn b¶ng lµm.
 - C¶ líp mçi tæ lµm mét phÐp tÝnh vµo b¶ng con. 
 - Theo dâi. 
- Quan s¸t 
- Thao t¸c trªn que tÝnh.
 - §äc c¶ líp b»ng nhiÒu h×nh thøc 
- NhËn xÐt vµ so s¸nh kÕt qu¶. 
- Lµm miÖng. 
- Lµm vµo VBT ®æi vë cho nhau kiÓm tra. 
- 3 em lªn b¶ng lµm. 
- C¶ líp lµm vµo b¶ng con. 
- Quan s¸t. 
- Nªu bµi to¸n. 
- Mét em lªn b¶ng lµm. 
- C¶ líp lµm VBT . 
------------------------------------**--**--**--------------------------------------------
TiÕt 4:
luyÖn to¸n: PhÐp trõ trong ph¹m vi 5 .
I.Môc tiªu: Gióp HS.
 - Ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 5. Lµm thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh trõ trong ph¹m vi 5.
III.Ho¹t ®éng d¹y -häc.
 Gi¸o viªn lÇn l­ît h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau.
Bµi 1: TÝnh ( lµm miÖng )
 5 – 1 = , 5 – 2 = , 5 – 3 = , 5 – 4=
 - Yªu cÇu HS nèi tiÕp nhau nªu kÕt qu¶
 L­u ý : cñng cè b¶ng trõ trong ph¹m vi 5.
Bµi 2: TÝnh ( Lµm vµo b¶ng con)
 L­u ý : ViÕt c¸c sè thËt th¼ng cét víi nhau.
 5 5 5 5 5 5 5 
- - - - - - - 
 3 2 1 3  ...  
 2 4 1 
Bµi 3: TÝnh ( Lµm vµo vë « li)
 1 + 4 = 2 + 3 = 1 + 2 + 2 =
 4 + 1 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1 =
 5 – 4 = 5 – 3 = 5 – 2 – 2 =
 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 – 1 =
L­u ý : Hai cét ®Çu cñng cè mçi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
 ë cét ba tr­íc khi HS lµm yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh
- Thu vë chÊm ch÷a bµi. 
---------------------------------------**--**--**------------------------------------------- 
 TiÕt 4: 
LuyÖn tiÕng viÖt : ¤n luyÖn bµi 39, 40
I. Yªu cÇu :
- HS ®äc thµnh th¹o vÇn : au, ©u, iu, ªu vµ tiÕng cã chøa vÇn ®ã.
- ViÕt ®óng vµ ®Ñp vÇn au, ©u, iu, ªu. 
- H­íng dÉn HS hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong VBT 
II. ChuÈn bÞ:
B¶ng con vµ vë bµi tËp
III. Lªn líp: 1. Giíi thiÖu bµi:
2. LuyÖn ®äc:
GV yªu cÇu HS më SGK nhÈm ®äc bµi 39, 40.
LuyÖn ®äc theo c¸ nh©n, nhãm.
3. LuyÖn viÕt:
GV ®äc cho HS viÕt vµo b¶ng con: au, ©u, iu, ªu .
4. Thùc hµnh lµm bµi tËp ë vë bµi tËp 
Bµi 1:( Nèi) 
tr­íc khi HS nèi yªu cÇu c¸c em ®äc c¸c tõ vµ quan s¸t tranh, råi nèi tõ øng víi mçi bøc tranh. 
 Bµi 2: Nèi
 - Sau khi HS nèi xong yªu cÇu c¸c em ®äc l¹i c¸c c©u võa nèi ®­îc.
 Bµi 3: ViÕt
 - Kho¶ng c¸ch vµ kÝch th­íc nÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷.
 -------------------------------------------**--**--**----------------------------------------- 
 ChiÒu thø n¨m ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2009 
TiÕt 1:
LuyÖn To¸n: ¤n luyÖn phÐp trõ trong ph¹m vi 
luyÖn to¸n: 
I.Môc tiªu: Gióp HS.
 - Ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 5. Lµm thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh trõ trong ph¹m vi 5.
III.Ho¹t ®éng d¹y -häc.
 Gi¸o viªn lÇn l­ît h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau.
Bµi 1: TÝnh ( lµm miÖng )
 5 – 1 = , 5 – 2 = , 5 – 3 = , 5 – 4=
 - Yªu cÇu HS nèi tiÕp nhau nªu kÕt qu¶
 L­u ý : cñng cè b¶ng trõ trong ph¹m vi 5.
Bµi 2: TÝnh ( Lµm vµo b¶ng con)
 L­u ý : ViÕt c¸c sè thËt th¼ng cét víi nhau.
 5 5 5 5 5 5 5 
- - - - - - - 
 3 2 1 3  ...  
 2 4 1 
Bµi 3: TÝnh ( Lµm vµo vë « li)
 1 + 4 = 2 + 3 = 1 + 2 + 2 =
 4 + 1 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1 =
 5 – 4 = 5 – 3 = 5 – 2 – 2 =
 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 – 1 =
L­u ý : Hai cét ®Çu cñng cè mçi quan hÖ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
 ë cét ba tr­íc khi HS lµm yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh
- Thu vë chÊm ch÷a bµi. 
---------------------------------------**--**--**------------------------------------------- 
 TiÕt 2+3:
LuyÖn TiÕng ViÖt : ¤n luyÖn c¸c vÇn ®· häc 
I. Yªu cÇu: 
 - HÖ thèng cho häc sinh nh÷ng ch÷ ghi ©m vÇn ®· häc.
 - Häc sinh ®äc , viÕt mét sè ©m, vÇn khã , dÔ lÉn lén.
 - §äc ®­îc mét sè tõ do G.V ®· ra.
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
 1. ¤n ©m , vÇn 
 ( C¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù bµi luyÖn tËp.)
 L­u ý: Gi¸o viªn chän mét sè ©m vÇn dÔ lÉn lén.
VÝ dô: b - d, ®, p, q. ch, th, kh, nh, ng, ngh, gh, ia, ai, ay, au, ua, a, iu. ui, ¬i, u«i.
- §äc mét sè tõ øng dông: chó cuéi, l¸ bëi, rau c©u, nÊu rîu.
 L­u ý: - KhuyÕn khÝch HS ®äc tr¬n, ph¸t ©m chuÈn.
 - §èi víi HS yÕu cho ®¸nh vÇn ®Ó còng cè ©m vÇn råi yªu cÇu ®äc tr¬n.
 - ViÕt ®óng kÝch th­íc cÊu t¹o c¸c con ch÷.
 - Tæ chøc trß ch¬i thi t×m tiÕng tõ míi chøa ©m , vÇn ®· häc.( c¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù c¸c bµi tr­íc).
------------------------------------**--**--**-------------------------------------------------
TiÕt 4: 
 Ho¹t ®éng tù häc 
------------------------------------**--**--**------------------------------------------------- 
 Thø s¸u ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2008
TiÕt 1+2:
TiÕng ViÖt: Bµi 46 : iªu - yªu .
 I. Yªu cÇu: 
- §äc ®­îc iªu, yªu, diÒu s¸o , yªu quý, tõ vµ c©u øng dông .
- ViÕt ®­îc iªu, yªu , diÒu s¸o , yªu quý.
- LuyÖn nãi tõ 2 ®Õn 4 tõ vÒ chñ ®Ò : BÐ tù giíi thiÖu.
II. §å dïng d¹y - häc.
- Sö dông bé ch÷ häc vÇn 1.
- Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc
 Ho¹t ®éng cña GV 
1.KiÓm tra bµi cò. 
- §äc : lÝu lo , chÞu khã, c©y nªu. 
 - NhËn xÐt ghi ®iÓm. 
2. Bµi míi : Giíi thiÖu bµi. 
a. D¹y vÇn : iªu 
- Ghi b¶ng iªu. 
- Ph¸t ©m mÉu iªu. 
- Dïng kÝ hiÖu cho HS ph©n tÝch vÇn iªu. - LÖnh :GhÐp vÇn iªu. 
- §¸nh vÇn mÉu: iª- u- iªu.
 * L­u ý ; iª lµ nguyªn ©m ®«i.
- §äc mÉu iªu. 
- LÖnh :LÊy ©m d ®Æt tr­íc vÇn iªu ®Ó ®­îc tiÕng míi.
- Ghi b¶ng: diÒu .
- §¸nh vÇn mÉu: d¬- iªu- diªu - huyÒn - diÒu 
- §äc mÉu diÒu. 
- Giíi thiÖu tõ kho¸ : diÒu s¸o. 
- Gi¶i thÝch tõ :diÒu s¸o ( quan s¸t tranh SGK. 
*D¹y vÇn yªu ( c¸ch tiÕn hµnh t­¬ng tù d¹y vÇn iªu ) 
Gi¶i lao gi÷a tiÕt 1
 B. D¹y tõ øng dông: 
- G¾n tõ øng dông lªn b¶ng. 
-Yªu cÇu HS t×m tiÕng trong tõ chøa vÇn võa häc 
- G¹ch tiÕng chøa vÇn m

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 11.doc