Giáo án lớp 1 - Tuần 6

I. MUÏC TIEÂU:

-Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.

-Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.

-Thực hiện giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập của bản thân.

II. CHUAÅN BÒ:

1. Giáo viên: Vở Bài tập Đạo đức1. Bài hát: sách bút thân yêu ơi (Nhạc và lời: Bùi Đình Thảo). Bút chì màu và 1 bộ ĐDHT của học sinh. Phần thưởng cho HS khá nhất trong cuộc thi “Sách vở ai đẹp nhất”.

2. Học sinh: Sưu tầm những gương tốt về giữ gìn sách vở, đồ dùng bền đẹp.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:

 

doc 50 trang Người đăng honganh Ngày đăng 28/12/2015 Lượt xem 559Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 giaûng giaûi
a) Xeù hình quaû cam:
 Giaùo vieân laøm maãu caùc thao taùc vaø veõ
- Laáy 1 tôø giaáy thuû coâng maøu, laät maët sau ñaùnh daáu vaø veõ 1 hình vuoâng coù caïnh 8 oâ.
- Xeù rôøi hình vuoâng ra.
_ Xeù 4 goùc cuûa hình vuoâng theo ñöôøng keû.
Chuù yù: 2 goùc phía treân xeù nhieàu hôn.
_ Xeù chænh, söûa cho gioáng hình quaû cam
 _ Laät maët coù maøu ñeå HS quan saùt.
 b) Xeùù hình laù:
_ Laáy maûnh giaáy maøu xanh, veõ 1 hình chöõ nhaät daøi 4 oâ, roäng 2 oâ.
_ Xeù hình chöõ nhaät rôøi khôûi giaáy maøu.
_ Xeù 4 goùc cuûa hình chöõ nhaät theo ñöôøng veõ.
_ Xeù chænh, söûa cho gioáng hình chieác laù. Laät maët maøu ñeå HS quan saùt.
c) Xeù hình cuoáng laù:
_ Laáy 1 maûnh giaáy maøu xanh, veõ vaø xeù moät hình chöõ nhaät daøi 4 oâ, roäng 1 oâ.
_ Xeù ñoâi hình chöõ nhaät, laáy 1 nöûa ñeå laøm cuoáng.
Coù theå xeù cuoáng 1 ñaàu to, 1 ñaàu nhoû.
d) Daùn hình:
- Daùn theo ba böôùc:
+ Daùn quaû
+ Daùn cuoáng
+ Daùn laù
Nghæ giöõa tieát
HÑ3. Hoïc sinh thöïc haønh:
Phöông phaùp: thöïc haønh
 - Yeâu caàu HS thöïc haønh.
 - GV quan saùt, giuùp ñôõ, uoán naén töøng em.
 - Nhaän xeùt
- Ñaùnh giaù saûn phaåm: 
 + Thu moät soá saûn phaåm cuûa hoïc sinh ñeå nhaän xeùt.
+ Giaùo vieân nhaän xeùt
3.Nhaän xeùt- daën doø:
- Daën doø: Chuaån bò giaáy maøu, giaáy nhaáp coù keû oâ, buùt chì, thöôùc, hoà daùn, chuaån bò hoïc tieát sau: Xeù daùn hình quaû cam (thöïc haønh).
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hình hôi troøn
Khi chín coù maøu vaøng ñoû
Hôi troøn, phình ôû giöõa, phía treân coù cuoáng laù vaø laù, phía ñaùy hôi loõm.
HS quan saùt H1
HS Quan saùt H2
HS quan saùt H3
HS quan saùt H4
HS quan saùt H5
HS thöïc haønh treân giaáy nhaùp
HS thöïc haønh:
- Xeù hình quaû cam
- Xeù hình laù
- Xeù hình cuoáng laù.
- Daùn hình
Hoïc sinh nhaän xeùt saûn phaåm cuûa baïn
Ruùt kinh nghieäm:
	OÂN TAÄP TIEÁNG VIEÄT
OÂN BAØI 23: g - gh
I. MUÏC TIEÂU:
- Oân luyeän laïi baøi g - gh.
- Hoïc sinh noái ñuùng tieáng thaønh töø: goõ moõ, goã guï, ghi nhôù.
- Ñieàn ñuùng g hay gh vaøo choã chaám.
II. CHUAÅN BÒ:
- GV: vôû baøi taäp
- HS: vôû baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÂn baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh môû SGK Tieáng vieät ñoïc laïi baøi p – ph- nh ñaõ hoïc.
2. Hoïc sinh thöïc haønh.
- Gv yeâu caàu hoïc sinh laáy vôû baøi taäp ñeå thöïc haønh.
* Hoaït ñoäng 1: noái
- Cho hoïc sinh ñoïc caùc tieáng beân traùi, caùc tieáng beân phaûi sau ñoù noái cho phuø hôïp.
- Ñoïc caùc töø coù trong baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh noái caùc töø vôùi tranh cho phuø hôïp.
- HS giaùo vieân söûa chöõa.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 2: Ñieàn : g hay gh?
- Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh vaø nhaän xeùt töøng tranh.
- Döïa vaøo töøng tranh ñieàn vaøo choã chaám sao cho phuø hôïp.
- Nhaän xeùt söûa chöõa.
- GV chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt.
3. Cuûng coá – daën doø.
- Daën hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi tieáp theo: q – qu - gi
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS thöïc hieän 
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc haønh.
- HS thöïc haønh.
Ruùt kinh nghieäm:.
 ..
TÖÏ HOÏC
REØN HOÏC SINH KÓ NAÊNG TÌM KIEÁM SÖÏ HOÃ TRÔÏ
I. MUÏC TIEÂU:
- Böôùc ñaàu naém ñöôïc laøm vieäc tìm kieám söï hoã trôï laø vieäc laøm caàn thieát vaø coù hieäu quaû khi mình coù khoù khaên.
II. CHUAÅN BÒ:
- Giaùo vieân: moät soá kó naêng tìm kieám söï hoã trôï.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng.
- GV cho hoïc haùt taäp theå moät soá baøi haùt
2. Caùc hoaït ñoäng.
a. Höôùng daãn hoïc sinh caùch tìm kieám söï hoã trôï
- GV giaûng cho hoïc sinh naém veà moät soá caùch ñeå caùc em bieát caùch tìm söï hoã trôï töø ngöôøi khaùc.
Nghæ giöõa tieát
b. Hoïc sinh thöïc haønh.
- GV ñöa ra moat soá tình huoáng yeâu caàu hoïc sinh tìm kieám söï hoã trôï.
- GV theo doõi, giuùp ñôõ.
3. Cuûng coá – daën doø.
- Tuyeân döông nhöõng hoïc sinh laøm toát
- GV giaùo duïc hoïc sinh tính maïnh daïn trong giao tieáp.
- Nhaéc hoïc sinh thöïc hieän theo baøi hoïc.
- HS thöïc hieän
- HS laéng nghe
- Hoïc sinh thöïc hieän.
Ruùt kinh nghieäm:.
..
.
OÂN TAÄP TOAÙN
OÂN BAØI: SOÁ 10
I. MUÏC TIEÂU: 
 Cuûng coá vaø reøn theâm cho hoïc sinh:
 - Bieát 9 theâm 1 ñöôïc 10, vieát ñöôïc soá 10; ñoïc, ñeám ñöôïc töø 0 ñeán 10 ; bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10, bieát vò trí soá 10 trong daõy soá töø 0 ñeán 10. 
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Vôû baøi taäp. 
 - HS: Vôû baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Thöïc haønh- luyeän taäp: 
 - GV cho HS laøm baøi taäp laàn löôït treân baûng lôùp vaø vôû baøi taäp.
+ Baøi 1: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm 
 - Cho HS vieát soá 10, chöõ soá 10. 
 - Reøn kyõ naêng vieát chöõ soá 10. 
+ Baøi 3:
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm.
 - Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
 - GV y/c HS laøm laàn löôït 
 - GV theo doõi HS laøm. 
Nghæ giöõa tieát
 + Baøi 4: 
 - Khoanh troøn vaøo soá lôùn nhaát (theo maãu)
 - GV thöïc hieän maãu vaø cho HS laøm. 
2. Cuûng coá - daën doø:
 - GV cho HS ñeám xuoâi, ngöôïc daõy soá töø 0 - 10. 
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
 - Chuaån bò cho tieát hoïc sau. 
 + Baøi 1: 
 - HS neâu y/c baøi laøm. 
 - HS vieát chöõ soá 10 laàn löôït. 
 + Baøi 3:
 - HS neâu y/c ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng 
 - HS thöïc haønh laàn löôït. 
 + Baøi 4: .
 - HS chuù yù GV laøm maãu. 
 - HS thöïc haønh laàn löôït. 
Ruùt kinh nghieäm:
GIAÙO DUÏC TAÄP THEÅ AN TOAØN GIAO THOÂNG
BAØI 3: KHOÂNG CHÔI ÑUØA TREÂN ÑÖÔØNG PHOÁ
I. MUÏC TIEÂU: 
- Bieát quy ñònh veà an toaøn khi ñi boä treân ñöôøng phoá, treân væa heø, ñi saùt meùp ñöôøng.Khoâng chôi ñuøa döôùi loøng ñöôøng. Khi ñi boä treân ñöôøng phoá phaûi naém tay ngöôøi lôùn.
- Xaùc ñònh nhöõng nôi an toaøn ñeå chôi vaø ñi boä, bieát caùch ñi an toaøn khi gaëp caûn trôû ñôn giaûn treân ñöôøng phoá.
II: CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
- Khi ñi boä treân ñöôøng phoá phaûi ñi treân væa heø,neáu ñöôøng khoâng coù væa heø phaûi saùt vaøo meùp ñöôøng.
- Khi ñi boä treân ñöôøng phoá phaûi naém tay ngöôøi lôùn.
Hoaït ñoäng 1 : Troø chôi ñi treân sa baøn
Phöông phaùp: troø chôi.
Gv giôùi thieäu ñeå baûo ñaûm an toaøn, phoøng traùnh tai naïn giao thoâng khi ñi boä treân ñöôøng phoá moïi ngöôøi caàn phaûi tuaân theo.
- Ñi boä treân væa heø hoaëc ñi saùt meùp ñöôøng.
- Khoâng ñi, hoaëc chôi ñuøa döôùi loùng ñöôøng.
-Ñi treân ñöôøng phoá caàn phaûi ñi cuøng ngöôøi lôùn, khi ñi boä qua ñöôøng caàn phaûi naém tay cuøng ngöôøi lôùn.
+ Hs quan saùt treân sa baøn veõ theå hieän moät ngaõ tö.
- GV chia nhoùm 3. leân sa baøn quan saùt ñaët caùc hình ngöôøi lôùn, treû em, oâ toâ, xe maùy vaøo ñuùng vò trí an toaøn.
- Gv hoûi OÂ toâ, xe maùy, xe ñaïp.ñi ôû ñaâu ? ( Döôùi loøng ñöôøng ).
-Khi ñi boä treân ñöôøng phoá moïi ngöôøi phaûi ñi ôû ñaâu ?
- Treû em coù ñöôïc chôi ñuøa , ñi boä döôùi loøng ñöôøng khoâng.
Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi ñoùng vai:
+ Hs bieát choïn caùch ñi boä an toaøn khi gaëp vaät caûn treân væa heø. Caùch ñi boä an toaøn khi ñi treân ñöôøng khoâng coù væa heø.
+ Caùch tieán haønh: Gv choïn vò trí treân saân tröôøng, keû moät soá vaïch treân saân chia thaønh ñöôøng ñi vaø hai væa heø, yeâu caàu moät soá hoïc sinh ñöùng laøm nhö ngöôøi baùn haøng, hay döïng xe maùy treân væa heødeå gaây caûn trôû cho vieäc ñi laïi, 2 hs ñoùng laøm ngöôøi lôùn naém tay nhau ñi treân væa heøbò laán chieám.
- Gv hoûi hoïc sinh thaûo luaän laøm theá naøo ñeå ngöôøi lôùn vaø baïn nho ûñoù coù theå ñi boä treân væa heø bò laán chieám. 
* Keát luaän : Neáu væa heø coù vaät caûn khoâng ñi qua thì ngöôøi ñi boä coù theå ñi xuoáng loøng ñöôøng, nhöng caàn ñi saùt væa heø nhôø ngöôøi lôùn daét qua khu vöïc ñoù.
Nghæ giöõa tieát
Hoaït ñoäng 3 : Toång keát : 
- Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, moãi nhoùm thaûo luaän vaø traû lôøi moät caâu hoûi.
Khi ñi boä treân ñöôøng phoá moïi ngöôøi phaûi ñi ôû ñaâu ñeå baûo ñaûm an toaøn ?
-Treû em coù ñöôïc chôi ñuøa , ñi boä döôùi loøng ñöôøng seõ nguy hieåm nhö theá naøo? ( Deã bò xe maùy, oâ toâ ñaâm vaøo.. )
-Khi ñi boä treân ñöôøng phoá qua ñöôøng caàn phaûi laøm gì ñeå baûo ñaûm an toaøn cho mình.(ñi cuøng vaø naém tay ngöôøi lôùn, quan saùt tröôùc khi qua ñöôøng ).
-Khi ñi boä treân væa heø coù vaät caûn, caùc em caàn phaûi choïn caùch ñi nhö theá naøo ?( Neáu phaûi ñi xuoáng loøng ñöôøng phaûi ñi saùt væa heø vaø quan saùt xe coä ).
Cuûng coá : Khi ñi treân ñöôøng caùc em nhôù naém tay boá meï hoaëc anh chò .
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs laéng nghe
Hs traû lôøi.
Hs traû lôøi.
Hs traû lôøi.
- Hs chia nhoùm
- Hs thaûo luaän
- Hs traû lôøi
Hs traû lôøi.
Hs traû lôøi.
 - Hs laéng nghe.
Ruùt kinh nghieäm:
Thöù tö, ngaøy 25 thaùng 09 naêm 2011
TIEÁNG VIEÄT
 Baøi 24: q - qu - gi 
I. MUÏC TIEÂU: 
 - Ñoïc ñöôïc: q, qu, gi, chôï queâ, cuï giaø ; töø vaø caùc caâu öùng duïng. 
 - Vieát ñöôïc: q, qu, gi, chôï queâ, cuï giaø. 
 - Luyeän noùi töø 2, 3 caâu theo chuû ñeà: quaø queâ. 
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Boä thöïc haønh, SGK, tranh trong SGK. 
 - HS: Boä thöïc haønh, SGK, baûng con. 
III CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Ktra baøi cuõ: 
 - Cho HS ñoïc- vieát baøi 23 (coù choïn loïc). 
2. Daïy- hoïc baøi môùi:
2.1. Giôùi thieäu baøi: 
2.2. Daïy aâm vaø chöõ ghi aâm:
Hoaït ñoäng 1: nhaän dieän aâm, vaàn môùi.
Phöông phaùp: quan saùt, hoûi ñaùp, thöïc haønh.
 *Daïy aâm q - qu : 
a. Nhaän dieän aâm- Gheùp baûng caøi: 
 - GV cho HS nhaän dieän aâm q-qu vaø gheùp baûng caøi. 
 - GV nhaän xeùt- söûa chöûa cho HS. 
b. Luyeän ñaùnh vaàn- Gheùp tieáng vaøo baûng caøi:
* Phaùt aâm: 
 - GV cho HS luyeän phaùt aâm . 
 - GV nhaän xeùt- söûa chöûa cho HS.
 * Gheùp ñoïc tieáng:
 - GV cho HS gheùp tieáng vaø luyeän p.tích tieáng - ñaùnh vaàn tieáng.
 - Cho HS nhaän xeùt baïn ñoïc. 
* Luyeän ñoïc töø: 
 - GV cho HS quan saùt tranh vaø ruùt ra töø khoaù ñoïc töø khoaù vaø cho HS tìm aâm môùi hoïc. 
 - GV theo doõi, uoán naén cho HS. 
 * Ñoïc toång hôïp: 
 - GV hdaãn cho HS luyeän ñoïc toång hôïp xuoâi- ngöôïc. 
* Daïy aâm gi: 
 - GV hdaãn daïy töông töï quy trình daïy nhö aâm q-qu . 
* So saùnh:
 - GV cho HS so saùnh q vaø qu coù ñieåm gì gioáng, khaùc nhau. 
 - Hdaãn HS ñoïc khaùc nhau. 
Nghæ giöõa tieát
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát baûng con
Phöông phaùp: thöïc haønh
 - GV cho HS so saùnh söï gioáng vaø khaùc nhau veà chöõ vieát q-qu-gi veà chöõ vieát. 
 - GV hdaãn vaø luyeän cho HS vieát baûng con. 
 - GV chænh söûa , uoán naén cho HS. 
Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc töø öùng duïng: 
 - GV ghi laàn löôït caù töø öùng duïng leân baûng , hdaãn cho HS ñoïc thaàm tìn tieáng coù aâm môùi hoïc roài luyeän HS ñoïc laàn löôït caùc töø öùng duïng. 
 - GV nhaän xeùt vaø keát hôïp giaûi thích caùc töø öùng duïng.
 * Ñoïc toång hôïp: 
 - GV kieåm tra cho HS ñoïc xuoâi- ngöôïc laàn löôït. 
 - GV theo doõi nhaän xeùt, giuùp ñôõ. 
 * TIEÁT 2: 
3. Luyeän taäp: 
Hoaït ñoäng 1. Luyeän ñoïc: 
 - GV luyeän cho HS ñoïc baøi ghi baûng tieát 1 vaø trong SGK. 
 - GV nhaän xeùt HS luyeän ñoïc. 
* Luyeän ñoïc caâu öùng duïng: 
 - GV duøng tranh cho HS quan saùt vaø GV ruùt ra caâu öùng duïng ghi baûng vaø cho HS luyeän ñoïc.
 - GV cho HS nhaän xeùt baïn ñoïc. 
Hoaït ñoäng 2. Luyeän noùi:
 - GV cho HS quan saùt tranh vaø ñaët caâu hoûi gôïi yù qua chuû 
 ñeà quaø queâ ñeå giuùp HS taäp noùi maïnh daïn . 
 - GV cho HS quan saùt tranh vaø gôïi yù traû lôøi caâu hoûi. 
 - GV theo doõi giuùp ñôõ nhöõng HS coøn gaëp khoù khaên. 
Nghæ giöõa tieát
Hoaït ñoäng 3. Luyeän vieát: 
Phöông phaùp: thöïc haønh –luyeän taäp
 - GV hdaãn HS quy trình vieát vaø luyeän vieát vaøo trong vôû taäp vieát theo quy ñònh. 
 - GV theo doõi giuùp ñôõ HS vieát ñuùng . 
4. Cuûng coá - daën doø:
 - GV cho HS ñoïc toång hôïp caû baøi caù nhaân . 
 - GV luyeän cho HS khaù gioûi ñoïc trôn qua baøi.
 - GV nhaän xeùt HS ñoïc vaø nhaän xeùt tieát hoïc. 
 - GV daën doø tieát hoïc sau. 
 - HS ñoïc- vieát theo y/c cuûa GV. 
 - HS nhaän dieän aâm q-qu vaø gheùp baûng caøi.
- HS phaùt aâm caù nhaân laàn löôït.
 - HS tìm aâm gheùp taïo thaønh tieáng p.tích vaø luyeän ñaùnh vaàn caù nhaân. 
 - HS nhaän xeùt baïn ñoïc laãn nhau. 
 - HS luyeän ñoïc töø khoaù laàn löôït vaø tìm tieáng coù aâm môùi hoïc. 
 - HS chuù yù ñoïc theo hdaãn cuûa GV. 
 - HS chuù yù ñoïc theo hdaãn. 
* HS so saùnh: 
 + Gioáng nhau: ñeàu coù aâm q .
 + Khaùc nhau: qu coù u ñöùng sau. 
- HS ñoïc caù nhaân laàn löôït 
- HS chuù yù so saùnh söï gioáng vaø khaùc nhau veà chöõ vieát q –qu -gi. 
- HS chuù yù vieát baûng con theo hdaãn GV. 
 - HS ñoïc thaàm vaø ñoïc thaønh tieáng laàn löôït caùc töø öùng duïng caù nhaân. 
 - HS ñoïc laàn löôït toång hôïp xuoâi, ngöôïc theo y/c cuûa GV. 
 - HS luyeän ñoïc laïi baûng ghi tieát 1 caù nhaân vaø ñoïc trong SGK. 
 - HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt qua tranh vaø luyeän ñoïc caâu öùng duïng vaø tìm tieáng môùi coù aâm môùi hoïc. 
 - HS quan saùt tranh vaø gôïi yù traû lôøi caâu hoûi theo y/c laàn löôït. 
 - HS taäp luyeän noùi qua caùc caâu hoûi gôïi yù cuûa GV theo chuû ñeà: 
 - HS ñoïc laàn löôït theo y/c cuûa gv. 
- HS khaù gioûi luyeän ñoïc trôn laàn löôït. 
- HS luyeän vieát noái lieàn neùt vaøo vôû taäp vieát theo y/c. 
Ruùt kinh nghieäm:
MOÂN: TOAÙN
 BAØI: LUYEÄN TAÄP 
I. MUÏC TIEÂU: 
 -Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10,bieát ñoïc , bieát vieát, bieát so saùnh ñöôïc caùc soá trong phaïm vi 10; caáu taïo cuûa soá 10. 
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Boä thöïc haønh, SGK, tranh maãu vaät. 
 - HS: Boä thöïc haønh, SGK, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. K.tra baøi cuõ: 
 - Cho HS laøm baøi taäp ôû tieát 21. (coù choïn loïc). 
2. Daïy- hoïc baøi môùi: 
 a.Hoaït ñoäng: Thöïc haønh- luyeän taäp: 
phöông phaùp: thöïc haønh – luyeän taäp
 - GV cho HS laøm baøi taäp laàn löôït treân baûng lôùp + SGK.
+ Baøi 1: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm 
 - GV cho HS thöïc haønh baøi taäp trong SGK. 
 - Reøn kyõ naêng cho HS naém qua baøi. 
+ Baøi 3:
 - GV neâu y/c baøi laøm.
 - Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
 - GV y/c HS ñeám soá hình tam giaùc vaø ghi soá thích hôïp töông öùng. 
 - GV theo doõi HS laøm. 
Nghæ giöõa tieát
 + Baøi 4: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm a.
 - GV cho HS laøm caâu a. 
 - GV neâu y/c baøi laøm caâu b, c. 
 - GV theo doõi HS thöïc hieän 
3. Cuûng coá - daën doø:
 - GV cho HS ñeám xuoâi, ngöôïc daõy soá töø 0 - 10. 
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
 - Chuaån bò cho tieát hoïc sau. 
 -HS thöïc haønh theo y/c cuûa gv.
 + Baøi 1: 
 - HS neâu y/c baøi laøm. 
 - Noái soá thích hôïp vôùi tranh töông öùng. 
 + Baøi 3:
 - HS chuù yù nghe GV neâu y/c. 
 - HS ñeám soá hình tam giaùc vaø ghi soá thích hôïp töông öùng laàn löôït. 
 + Baøi 4: .
 - HS neâu y/c baøi laøm. 
 a) Ñieàn daáu , = vaøo oâ troáng thích hôïp. 
 0 1 1 	 2 2 3
 3 4 8 7 7 6
 6 6 4 5 10 9
 9 8
 - HS chuù yù vaø thöïc hieän. 
 b) Caùc soá beù hôn 10 laø: 
 c) Trong caùc soá töø 0 ñeán 10:
 Soá beù nhaát laø:
 Soá lôùn nhaát laø:
Ruùt kinh nghieäm:
OÂN TAÄP TIEÁNG VIEÄT
OÂN BAØI 24: q – qu - gi
	I. MUÏC TIEÂU:
- OÂn luyeän laïi baøi q – qu - gi.
- Hoïc sinh noái ñuùng tieáng thaønh töø: thì giôø, gioø chaû, quaû thò .
- Ñieàn ñuùng qu hay givaøo choã chaám.
II. CHUAÅN BÒ:
- GV: vôû baøi taäp
- HS: vôû baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. OÂn baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh môû SGK Tieáng vieät ñoïc laïi baøi qu, gi ñaõ hoïc.
2. Hoïc sinh thöïc haønh.
- Gv yeâu caàu hoïc sinh laáy vôû baøi taäp ñeå thöïc haønh.
* Hoaït ñoäng 1: noái
- Cho hoïc sinh ñoïc caùc tieáng beân traùi, caùc tieáng beân phaûi sau ñoù noái cho phuø hôïp.
- Ñoïc caùc töø coù trong baøi.
- Yeâu caàu hoïc sinh noái caùc töø vôùi tranh cho phuø hôïp.
- HS giaùo vieân söûa chöõa.
Nghæ giöõa tieát
* Hoaït ñoäng 2: Ñieàn : qu hay gi?
- Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh vaø nhaän xeùt töøng tranh.
- Döïa vaøo töøng tranh ñieàn vaøo choã chaám sao cho phuø hôïp.
- Nhaän xeùt söûa chöõa.
- GV chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt.
3. Cuûng coá – daën doø.
- Daën hoïc sinh veà nhaø xem laïi baøi vaø xem tröôùc baøi tieáp theo: ng, ngh
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS thöïc hieän 
- HS thöïc hieän.
- HS thöïc haønh.
- HS thöïc haønh.
Ruùt kinh nghieäm:.
 ..
TÖÏ HOÏC
REØN HOÏC SINH KÓ NAÊNG LAÉNG NGHE TÍCH CÖÏC
I. MUÏC TIEÂU:
- Böôùc ñaàu naém ñöôïc laéng nghe tích cöïc laø moät phaàn quan troïng cuûa kó naêng giao tieáp. Bieát theå hieän söï taäp trung chuù yù vaø theå hieän söï quan taâm laéng nghe.
II. CHUAÅN BÒ:
- Giaùo vieân: moät soá yeâu caàu laéng nghe tích cöïc.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng.
- GV cho hoïc haùt taäp theå moät soá baøi haùt
2. Caùc hoaït ñoäng.
a. Höôùng daãn hoïc sinh caùch laéng nghe tích cöïc
- GV giaûng cho hoïc sinh naém veà moät soá caùch ñeå caùc em bieát caùch laéng nghe tích cöïc. Theå hieän moät phaàn quan troïng cuûa kó naêng giao tieáp.
Nghæ giöõa tieát
b. Hoïc sinh thöïc haønh.
- GV ñöa ra moät soá tình huoáng cho hoïc sinh trao ñoåi.
- GV theo doõi, giuùp ñôõ xem nhöõng hoïc sinh naøo bieát taäp trung chuù yù , theå hieän söï quan taâm laéng nghe. Giaùo vieân giuùp nhöõng em chaäm ñaït ñöôïc yeâu caàu baøi hoïc.
3. Cuûng coá – daën doø.
- Tuyeân döông nhöõng hoïc sinh laøm toát
- GV giaùo duïc hoïc sinh tính maïnh daïn trong giao tieáp.
- Nhaéc hoïc sinh thöïc hieän theo baøi hoïc.
- HS thöïc hieän
- HS laéng nghe
- Hoïc sinh thöïc hieän.
Ruùt kinh nghieäm:.
..
.
OÂN TAÄP TOAÙN
BAØI: LUYEÄN TAÄP
I. MUÏC TIEÂU: 
Cuûng coá cho hoïc sinh:
 -Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10,bieát ñoïc, bieát vieát, bieát so saùnh ñöôïc caùc soá trong phaïm vi 10; caáu taïo cuûa soá 10. 
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Boä thöïc haønh, SGK, tranh maãu vaät. 
 - HS: Boä thöïc haønh, SGK, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 a Thöïc haønh- luyeän taäp: 
 - GV cho HS laøm baøi taäp laàn löôït treân baûng lôùp vaø vôû baøi taäp.
+ Baøi 1: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm 
 - GV cho HS thöïc haønh baøi taäp trong vôû baøi taäp. 
 - Reøn kyõ naêng cho HS naém qua baøi. 
+ Baøi 3:
 - GV neâu y/c baøi laøm.
 - Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
 - GV y/c HS ñeám soá hình tam giaùc, hình vuoâng vaø ghi soá thích hôïp töông öùng. 
 - GV theo doõi HS laøm. 
Nghæ giöõa tieát
 + Baøi 4: 
 - GV cho HS neâu y/c baøi laøm.
4. Cuûng coá - daën doø:
 - GV cho HS ñeám xuoâi, ngöôïc daõy soá töø 0 - 10. 
 - GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
 - Chuaån bò cho tieát hoïc sau. 
 + Baøi 1: 
 - HS neâu y/c baøi laøm. 
 - Noái soá thích hôïp vôùi tranh töông öùng. 
 + Baøi 3:
 - HS chuù yù nghe GV neâu y/c. 
 - HS ñeám soá hình tam giaùc, hình vuoâng vaø ghi soá thích hôïp töông öùng laàn löôït. 
 + Baøi 4: .
 - HS neâu y/c baøi laøm. 
Ñieàn daáu , = vaøo oâ troáng thích hôïp. 
 - HS chuù yù vaø thöïc hieän. 
	Ruùt kinh nghieäm:
Thöù naêm, ngaøy 29 thaùng 9 naêm 2011
MOÂN TIEÁNG VIEÄT
 Baøi 25: ng - ngh 
I. MUÏC TIEÂU: 
 - Ñoïc ñöôïc: ng, ngh, caù ngöø, cuû ngheä; töø vaø caùc caâu öùng duïng. 
 - Vieát ñöôïc: ng, ngh, caù ngöø, cuû ngheä. 
 - Luyeän noùi töø 2, 3 caâu theo chuû ñeà: beâ, ngheù, beù. 
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Boä thöïc haønh, SGK, tranh trong SGK. 
 - HS: Boä thöïc haønh, SGK, baûng con. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Ktra baøi cuõ: 
 - Cho HS ñoïc- vieát baøi 24 (coù choïn loïc). 
2. Daïy- hoïc baøi môùi:
2.1. Giôùi thieäu baøi: 
2.2. Daïy aâm vaø chöõ ghi aâm:
Hoaït ñoäng 1: nhaän dieän aâm, vaàn môùi.
Phöông phaùp: quan saùt, hoûi ñaùp, thöïc haønh.
 *Daïy aâm ng: 
a. Nhaän dieän aâm- Gheùp baûng caøi: 
 - GV cho HS nhaän dieän aâm ng vaø gheùp baûng caøi. 
 - GV nhaän xeùt- söûa chöûa cho HS. 
b. Luyeän ñaùnh vaàn- Gheùp tieáng vaøo baûng caøi:
* Phaùt aâm: 
 - GV cho HS luyeän phaùt aâm . 
 - GV nhaän xeùt- söûa chöûa cho HS.
 * Gheùp ñoïc tieáng:
 - GV cho HS gheùp tieáng vaø luyeän p.tích tieáng - ñaùnh vaàn tieáng.
 - Cho HS nhaän xeùt baïn ñoïc. 
* Luyeän ñoïc töø: 
 - GV cho HS quan saùt tranh vaø ruùt ra töø khoaù ñoïc töø khoaù vaø cho HS tìm aâm môùi hoïc. 
 - GV theo doõi, uoán naén cho HS. 
 * Ñoïc toång hôïp: 
 - GV hdaãn cho HS luyeän ñoïc toång hôïp xuoâi- ngöôïc. 
* Daïy aâm ngh: 
 - GV hdaãn daïy töông töï quy trình daïy nhö aâm ng . 
* So saùnh:
 - GV cho HS so saùnh ng vaø ngh coù ñieåm gì gioáng, khaùc nhau. 
 - Hdaãn HS ñoïc khaùc nhau. 
Nghæ giöõa tieát
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát baûng con
Phöông phaùp: thöïc haønh
 - GV cho HS so saùnh söï gioáng vaø khaùc nhau veà chöõ vieát ng- ngh veà chöõ vieát. 
 - GV hdaãn vaø luyeän cho HS vieát baûng con. 
 - GV chænh söûa , uoán naén cho HS. 
Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc töø öùng duïng: 
 - GV ghi laàn löôït caù töø öùng duïng leân baûng , hdaãn cho HS ñoïc thaàm tìn tieáng coù aâm môùi hoïc roài luyeän HS ñoïc laàn löôït caùc töø öùng duïng. 
 - GV nhaän xeùt vaø keát hôïp giaûi thích caùc töø öùng duïng.
 * Ñoïc toång hôïp: 
 - GV kieåm tra cho HS ñoïc xuoâi- ngöôïc laàn löôït. 
 - GV theo doõi nhaän xeùt, giuùp ñôõ. 
 * TIEÁT 2: 
3. Luyeän taäp: 
Hoaït ñoäng 1. Luyeän ñoïc: 
 - GV luyeän cho HS ñoïc baøi ghi baûng tieát 1 vaø trong SGK. 
 - GV nhaän xeùt HS luyeän ñoïc. 
* Luyeän ñoïc caâu öùng duïng: 
 - GV duøng tranh cho HS quan saùt vaø GV ruùt ra caâu öùng duïng ghi baûng vaø cho HS luyeän ñoïc.
 - GV cho HS nhaän xeùt baïn ñoïc. 
Hoaït ñoäng 2. Luyeän noùi:
 - GV cho HS quan saùt tranh vaø ñaët caâu hoûi gôïi yù qua chuû 
 ñeà beâ, ngheù, b

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 6.doc