Giáo án Lớp 1 - Tuần 36 - Nguyễn Thị Sáu

 I.Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài hai cậu bé và hai người bố. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài:Nghề nào của cha mẹ cũng đều đáng quý đáng yêu vì đều có ích cho mọi người .

II.Các hoạt động dạy học .

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 22/01/2016 Lượt xem 408Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 36 - Nguyễn Thị Sáu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Thø 2 ngµy 17 nth¸ng 5 n¨m 2010 
 TËp ®äc: ÔN TẬP
 HAI CẬU BÉ VÀ HAI NGƯỜI BỐ 
 I.Mục tiêu:
 - Đọc trơn cả bài hai cậu bé và hai người bố. Bướùc đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. 
- Hiểu nội dung bài:Nghề nào của cha mẹ cũng đều đáng quý đáng yêu vì đều có ích cho mọi người .
II.Các hoạt động dạy học .
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ:
- Tiết rồi đã học bài gì?
- GV gọi HS đọc bài trong SGK kết hợp đọc bài kết hợp trả lời câu hỏi trong SGK
- GV nhận xét
-Lớp hát
- Gởi lời chào lớp một
- Đọc: 4 HS
.Bài mới: GV giới thiệu – ghi tựa
HS nhắc lại
* Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- GV đánh số thứ tự vào đầu câu
- HS lắng nghe
- HS theo dõi để nhận biết xem bài thơ có mấy câu.
* Luyện đọc tiếng, từ khó đọc:
- GV yêu cầu HS tìm những tiếng khó đọc
- GV gạch chân những tiếng do HS tìm được: 
-HS tìm
- HS luyện đọc
* Luyện đọc câu:
- GV yêu cầu HS đọc câu thứ nhất
- Tiếp tục với các câu còn lại
- GV hướng dẫn cách ngắt nghỉ
HS ®äc
- GV gọi HS nối tiếp câu (mỗi em đọc 1 câu)
 Nghỉ giữa tiết
-HS đọc cá nhân
*Luyện đọc đoạn, bài
- GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn
- GV gọi HS đọc cả bài
-HS đọc cá nhân.nhóm
* Hoạt động 2: Ôn các vần: iêt,iêc
- GV nêu yêu cầu 1 SGK (Tìm tiếng trong bài có vần iêt,iêc )
HS nªu
 TIẾT 2
3.luyện đọc
 - GV yêu cầu HS đọc thầm bài
- GV gọi HS đọc nối tiếp câu
- GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn 
- GV gọi HS đọc cả bài
GV nhận xét – ghi điểm
 Nghỉ giữa tiết
HS ®äc 
GV cho HS đọc thi đua nhiều hình thức
-Đọc cá nhân, nhóm, dãy bàn
4.Củng cố 
- Vừa học bài gì?
Giao dục: Cha mẹ lao động cực nhọc vất vả để lo cho các em được cắp sách đến trường các em phải biết quý trọng nghề nghiệp công sức của cha mẹ ra sức học tập thật tốt để cha mẹ vui lòng
Nhận xét- dặn dò 
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà học bài. Chuẩn bị baì
 ThĨ dơc : Tỉng kÕt n¨m häc 
I. Mơc tiªu :
-HS ghi nhí ®­ỵc nh÷ng kiÕn thøc , kÜ n¨ng ®· häc trong n¨m häc .
-Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng nh÷ng kÜ n¨ng ®· häc .
II. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp :
1. PhÇn c¬ b¶n:
GV nhËn líp vµ phỉ biÕn néi dung buỉi häc 
-HS h¸t vµ vç tay
2. PhÇn c¬ b¶n :
GV cïng HS hƯn thèng nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®· häc trong n¨m häc 
-GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ tinh thÇn , th¸i ®é cđa HS so víi yªu cÇu cđa ch­¬ng tr×nh 
-Tuyªn d­¬ng mét sè c¸ nh©n , tỉ häc tèt. Nh¾c nhë cè g¨ng häc tèt trong n¨m häc tíi 
3. PhÇn kÕt thĩc :
HS h¸t vµ vç tay 
GV dỈn HS tù «n tËp trong hÌ
-Ch¬i trß ch¬i : LÞch sù 
 To¸n : LuyƯn tËp chung
I .Mơc tiªu :
-HS cđng cè kÜ n¨ng céng ,trõ trong ph¹m vi 100 (kh«ng nhí)
-VÏ ®é dµi ®o¹n th¼ng
-Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1 Giíi thiƯu bµi :
2. LuyƯn tËp :
Bµi 1:§Ỉt tÝnh råi tÝnh 
34+35 35+12 95-35
74-21 54+12 63-36
Bµi 2: TÝnh
34+3-2= 58-30-3=
18cm + 20 cm= 59cm-42cm-10cm =
Bµi 3 : VÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi 4cm
Bµi 4:
Líp 1a cã 24 häc sinh nam vµ 15 häc sinh n÷ .Hái líp 1a cã bao nhiªu häc sinh ? 
Bµi 5 : Lµm bµi 214 s¸ch to¸n hay vµ khã trang 34 , 35 
3. Cđng cè dỈn dß :
NhËn xÐt giê häc vµ HD häc ë nhµ
 Thđ c«ng : TR­ng bµy s¶n phÈm thùc hµnh cđa häc sinh 
I. Mơc tiªu :
-TR­ng bµy c¸c s¶n phÈm thđ c«ng ®· lµm ®­ỵc .
KhuyÕn khÝch tr­ng bµy nh÷ng s¶n phÈm míi cã tinh s¸ng t¹o 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. Giíi thiƯu bµi 
2.TR­ng bµy s¶n phÈm:
Cho häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm thùc hµnh vµ nhËn xÐt b×nh chän s¶n phÈm ®Đp nhÊt
3. GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tinh thÇn häc cđa HS 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 36 sau da sua.doc