Giáo án lớp 1 tuần 35 - Ngọc Thị Giang

.Mục tiêu:

 -Tập viết các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 -Tập viết chữ thường, cỡ vừa, đúng mẫu chữ, đều nét các vần ân, uân, oăt, oăc; các từ ngữ: thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay theo vở TV1-T2.

 II.Đồ dùng dạy học:

 GV: Chữ mẫu: các chữ số, các vần, từ ngữ(đã nêu ở mục I).

 HS: Bảng con, vở tập viết

III.Các hoạt động dạy học:

 

doc 13 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 445Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 35 - Ngọc Thị Giang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 :	Chñ ®iÓm Thiªn nhiªn - §Êt n­íc
 S¸ng 1B	Thø ba ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2011.
TËp viÕt
ViÕt ch÷ sè : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
I.Mục tiêu: 
 -Tập viết các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 -Tập viết chữ thường, cỡ vừa, đúng mẫu chữ, đều nét các vần ân, uân, oăt, oăc; các từ ngữ: thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay theo vở TV1-T2.
 II.Đồ dùng dạy học:
 GV: Chữ mẫu: các chữ số, các vần, từ ngữ(đã nêu ở mục I).
 HS: Bảng con, vở tập viết
III.Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Bài cũ: Kiểm tra bài viết ở nhà của HS
2)Bài mới: Giới thiệu bài
 *HĐ1:MT: Giúp hs viết các chữ số : 1 đến 9
 - Giới thiệu các chữ số từ 1 đến 9
-Viết và nói quy trình viết số
*HĐ2:MT:Giúp HS viết vần và từ ngữ
-Giới thiệu các vần và từ ứng dụng (như đã nêu ở mục I).
-Viết mẫu và nói quy trình viết
*HĐ3:Thực hành
-HD hs viết vào vở
3)Củng cố:
 Tổ chức trò chơi “Ai viết đẹp hơn”.
- Nhận xét, dặn dò.
- Vài em đọc
-Nhận xét về độ cao các chữ số, phân tích cấu tạo nét từng chữ số.
-1 HS tô, cả lớp phát nét bằng tay
 - Cả lớp viết b. con.
-HS đọc
-Lần lượt quan sát vần, từ ứng dụng; nhận xét các con chữ cấu tạo và độ cao từng con chữ.
-Cả lớp viết bc
-Viết các chữ số và các vần ,từ ngữ theo hướng dẫn của GV
- HS khá, giỏi viết đều nét, dãn đúng khoảng cách, viết đủ số dòng quy định theo vở TV1-T2.
-Nhắc lại nội dung bài viết
2 HS đại diện 2 đội thi viết các chữ số 2, 3, 5, 
---------------------------------------------
ChÝnh t¶ (TËp chÐp)
Loµi c¸ th«ng minh
I/ Mục tiêu : 
- Chép lại chính xác bài: Loài cá thông minh 40 chữ trong khoảng 15- 20 phút. 
- Điền đúng vần ân và uân, chữ g hoặc gh vào chỗ trống.
- Bài tập 2,3 SGK.
II/ Đồ dùng dạy học : 
 - Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài viết và phần bài tập
III/ Các hoạt động dạy và học : 
Hoạt động giáo viên
Hoạt động HS
A.Kiểm tra bài cũ:
HS viết: Thấy mẹ về chị em Hà reo lên
B.Bài mới: Loài cá thông minh
Hướng dẫn HS tập chép -Đọc mẫu bài chép
- Yêu cầu HS phân tích tiếng khó
 Làm xiếc, tàu, chiến công, cứu sống
* Hướng dẫn viết bài vào vở:
- HD soát bài
- GV chấm bài nhận xét chung
 Hướng dẫn HS làm bài tập
a)Điền ân hay uân ? 
b)Điền g hay gh ?
 Âm gh ghép với âm nào?
C.Dặn dò: 
- Chuẩn bị bài sau: òóo 
- Nhận xét lớp.
1 em lên bảng viết cả lớp theo dõi
- 2 em đọc 
- Hs viết bảng con
HS chép bài vào vở
HS đổi vở cho nhau chấm bài
HS làm vở bài tập
-gh: ghép với e, ê, i
Âm nhạc
GV bộ môn soạn và dạy
--------------------------------------------------------------------
To¸n
LuyÖn tËp chung
I/ Mục tiêu :
 - Đọc, viết số, xác định thứ tự của mỗi số trong một dãy các số đến 100.
 - Thực hiện phép tính cộng, phép trừ các só có hai chữ số( không nhớ).
 - Giải được bài toán có lời văn.
 - Biết đặc điểm của số 0 trong phép cộng, phép trừ.
II/ Đồ dùng dạy học :
 Chuẩn bị các nội dung bài tập. 
III/ Các hoạt động dạy và học : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1/Bài cũ: Tính: 13 + 4 = 15 - 5 =
 7 + 2 = 14 + 0 =
2/Bài mới : Luyện tập
 Bài1/179 ( SGK) Điền số
 Yêu cầu HS đọc yêu cầu 
 Bài2/ 179( SGK): Đặt tính rồi tính
Bài3/ 179: Viết các số: 28, 76, 54, 74 theo thứ tự
a/ Từ lớn đến bé:
b/ Từ bé đến lớn:
 Bài4/179
Tóm tắt
Có : 34 con gà
Bán : 12 con gà
Còn :  con gà?
 Bài 5/179 Số?
3/ Củng cố - dặn dò:
1em lên bảng làm 
cả lớp làm BC
- Gọi 3 HS lên bảng đièn số
 HS nêu yêu cầu và làm bài B/con 
2 em lên bảng làm cả lớp theo dõi
 HS làm vở, một em lên bảng
Bài giải
Số gà nhà em còn lại là:
34 - 12 = 22 (con gà)
 Đáp số: 22 con gà
 Trò chơi tiếp sức
 Chiều 1A	 Âm nhạc (LT)
GV bộ môn soạn và dạy
-----------------------------------------------------------
To¸n (LT)
¤n tËp c¸c sè ®Õn 100
 I.Mục tiêu : 
 - Nhận biết được thứ tự các số từ 0 đến 100; thực hiện được cộng, trừ các số trong phạm vi 100 (không nhớ); 
 - Giải được bài toán có lời văn; đo được độ dài đoạn thẳng.
 - HS làm bài tập 1, 2(a,c), 3( cột1, 2), 4, 5.
 II.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
 1.KTBC: 
 Gọi học sinh chữa bài tập số 4 trên bảng lớp
Nhận xét KTBC của học sinh.
2.Bài mới :
Giới thiệu trực tiếp, ghi đề.
Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Giáo viên tổ chức cho các em làm VBT rồi chữa bài trên bảng lớp.
Đối với học sinh giỏi giáo viên cho các em nhận xét từ cột thứ 2 tính từ trên xuống dưới, mỗi số đều bằng số liền trước cộng với 10.
Bài 2: Học sinh nêu 
yêu cầu của bài:
Cho học sinh thực hành ở VBT và chữa bài trên bảng lớp.
Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Cho học sinh làm bảng con tưng phép tính.
Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Cho học đọc đề toán, nêu tóm tắt và giải trên bảng lớp.
Bài 5: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Học sinh thực hiện đo ở SGK và ghi số đo được vào bảng con. Gọi nêu cách đo độ dài.
4.Củng cố, dặn dò:
Hỏi tên bài.
Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Dặn dò: Làm lại các bài tập, chuẩn bị tiết sau.
Giải:
Sợi dây còn lại có độ dài là:
72 – 30 = 42 (cm)
	Đáp số : 42 cm
Nhắc lại.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 Học sinh thực hiện và chữa bài trên lớp.
a) 82, 83, 84, , 90
b) 45, 44, 43, , 37
c) 20, 30, 40, , 100
22 + 36 = 58, 96 – 32 = 64, 62 – 30 = 32
89 – 47 = 42, 44 + 44 = 88, 45 – 5 = 40
32 + 3 – 2 = 33, 56 – 20 – 4 = 32,
23 + 14 – 15 = 22
Tóm tắt:
Có tất cả	: 36 con
Thỏ 	:12 con
Gà	: ? con
Giải:
Số con gà là:
36 – 12 = 24 (con)
Đáp số : 24 con gà
Học sinh thực hiện đo đoạn thẳng AB ở SGK và ghi số đo được vào bảng con.
Đoạn thẳng AB dài: 12cm.
Nhắc tên bài.
Thực hành ở nhà.
-------------------------------------------------------------------
Tù häc –TV
LuyÖn ®äc: Anh hïng biÓn c¶
I. Môc tiªu:
 Gióp HS: -§äc l­u lo¸t c¸c vÇn, c¸c tõ ng÷, c©u, ®o¹n vµ c¶ bµi Anh hïng biÓn c¶.
 -T×m ®­îc c¸c tiÕng chøa vÇn u©n trong bµi vµ cã thÓ nãi ®­îc 1-2 c©u chøa tiÕng cã vÇn ®ã.
II. ®å dïng d¹y häc:
- Bảng con .
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
HĐ1: HD hS HS luyÖn ®äc 
- HS đọc tiÕng khã: dÉn, s¨n lïng, cøu sèng, (c¸ nh©n, nhãm, §T ). L­u ý HS yÕu
- Cho HS luyÖn ®äc c©u (nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u nhiÒu lÇn – l­u ý HS Y) 
- H/s ®äc c¶ bµi nhiÒu em ®äc. HS KG ®äc diÔn c¶m toµn bµi 
HĐ2: HS t×m tiªng chøa vÇn u©n, ©n.
- GV HD t×m tiÕng chøa vÇn: ©n, u©n råi nãi 1-2 c©u chøa tiÕng ®ã.(HS nªu miÖng)
H§3: Củng cố, dặn dß.
 - GV nhËn xÐt giê häc, dÆn hs vÒ ®äc l¹i bµi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ChiÒu 1A	Thø t­ ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2011.
ThÓ dôc
GV bé m«n so¹n vµ d¹y
------------------------------------------------
TiÕng viÖt (LT)
 LuyÖn ®äc: Hoa ngäc lan 
 I Mục tiêu:
Giúp HS:-§äc l­u lo¸t c¸c vÇn, c¸c tõ ng÷, c©u, ®o¹n vµ c¶ bµi Hoa ngäc lan.
-T×m ®­îc c¸c tiÕng chøa vÇn ¨m, ¨p trong bµi vµ cã thÓ nãi ®­îc 1-2 c©u chøa tiÕng ®ã.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng con .
III. Các HĐ dạy học:
HĐ1: : HD hS HS luyÖn ®äc 
- HS đọc tiÕng khã: b¹c tr¾ng, xinh xinh, xße, duyªn d¸ng, s¸ng s¸ng.c¸ nh©n, nhãm, §T( l­u ý HS yÕu)
- Cho HS luyÖn ®äc c©u(nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u nhiÒu lÇn – l­u ý HS Y) 
- LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi: tõng nhãm 3 H/s (mçi em 1 ®o¹n) tiÕp nèi nhau ®äc.(H/s ®äc c¸ nh©n, nhãm, §T). GV nhËn xÐt.
- H/s K G ®äc c¶ bµi (nhiÒu em ®äc).
HĐ2: HS t×m tiªng chøa vÇn ¨m, ¨p.
 GV HD t×m tiÕng chøa vÇn: ¨m, ¨p. råi nãi 1-2 c©u chøa tiÕng ®ã.(HS nªu miÖng)
Củng cố , dặn dò. DÆn ®äc l¹i bµi vµ ®äc tr­íc bµi ( C¸i Bèng)
----------------------------------------------------------
Gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp
H¸t vÒ B¸c Hå kÝnh yªu.
A. Môc tiªu: Gióp HS:
- HiÓu ®ưîc c«ng lao to lín cña B¸c ®èi víi d©n téc nãi chung vµ víi thiÕu nhi nãi riªng.
- Tá lßng kÝnh yªu vµ tù hµo vÒ B¸c Hå vÜ ®¹i.
- TÝch cùc rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng ho¹t ®éng tËp thÓ.
B .n«i dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
a. Néi dung:
- Ca ngîi c«ng lao to lín cña B¸c Hå
- T×nh c¶m,sù quan t©m ®Æc biÖt cña B¸c ®èi víi thiÕu nhi.
b. H×nh thøc:
-Vui v¨n nghÖ.
-Thi h¸t liªn khóc.
c. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
1/Phư¬ng tiÖn :
- C¸c bµi h¸t,bµi th¬,c©u chuyÖn vÒ B¸c Hå.
- Mét vµi h×n ¶nh vÒ cuéc dd«õi cña B¸c
- C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng.
2/Tæ chøc :
- GVCN phæ biÕn yªu cÇu,néi dung ®Ó c¶ líp n¾m ®îc vµ chuÈn bÞ.
- C¸n bé líp giao cho mçi tæ 2 ®Õn 3 tiÕt môc v¨n nghÖ ®Ó tËp.
- C¸n sù v¨n nghÖ tËp hîp c¸c tiÕt môc cña tæ vµ x©y dùng ch­¬ng tr×nh.
- Cö Ban gi¸m kh¶o cuéc thi.
3/TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
- Ng­êi ®iÒu khiÓn chư¬ng tr×nh giíi thiÖu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng vµ mêi ban gi¸m kh¶o lªn vÞ trÝ cña m×nh.
- Ho¹t ®éng 1:BiÓu diÔn v¨n nghÖ.
- Ho¹t ®éng 2:Thi h¸t liªn khóc.
- Yªu cÇu : Tæ ®Çu tiªn h¸t mét c©u trong mét bµi h¸t vÒ B¸c Hå ,tæ tiÕp sau ph¶i h¸t nèi ®ưîc ngay,nÕu chËm sÏ bÞ ph¹t vµ c¸c tæ kh¸c cø h¸t tiÕp.
- KÕt thóc h¸t tËp thÓ bµi : “Như cã B¸c trong ngµy ®¹i th¾ng”
4/KÕt thóc ho¹t ®éng:
- Ngưêi ®iÒu khiÓn nhËn xÐt chung vÒ ý thøc tham gia cña líp.
- Rót kinh nghiÖm ®éng viªn toµn líp chuÈn bÞ cho mét k× nghØ hÌ vui vÎ khoÎ m¹nh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 S¸ng 1A	Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2011.
ThÓ dôc (LT)
GV bé m«n so¹n vµ d¹y
---------------------------------------------
TËp ®äc
¤n tËp bµi luyÖn tËp: 1
I. Muïc tieâu: Giuùp HS: 
* Ñoïc trôn caû baøi Laêng Baùc. Böôùc ñaàu bieát nghæ hôi ôû cuoái moãi doøng thô, khoå thô.
 * Hieåu ND baøi: Ñi treân quaûng tröôøng Ba Ñình ñeïp naéng muøa thu, baïn nhoû baâng khuaâng nhôù Baùc Hoà trong ngaøy tuyeân ngoân Ñoäc laäp
* Cheùp laïi vaø trình baøy ñuùng baøi quaû Soài; tìm tieáng trong baøi coù vaàn aêm, aêng; ñieàn chöõ r, d hoaëc gi vaøo choã troáng
II.Ñoà duøng daïy – hoc:
- SGK, vôû
III.Hoaït ñoäng day- hoïc 
 Hoaït ñoäng GV
 Hoaït ñoäng HS
1. H Ñ 1 : Giôùi thieäu baøi:
2. H Ñ 2: luyeän ñoïc baøi Laêng Baùc
 - GV ñoïc maãu
- Ñoïc doøng thô 
- ñoïc khoå thô
- Ñoïc caû baøi
3. H Ñ 3: HD tìm hieåu baøi
- Caâu 1 :SGK 
- Caâu 1 :SGK 
 - GV nx
4. H Ñ 4:Cheùp baøi : Quaû Soài
- Gv HD tìm töø khoù 
- GV ghi baûng: Quaû Soài, ngaém traêng, soâng nuùi
- Ñoïc - Vieát töø khoù
- GV HD baét loãi
 - GV chaám nx
 * Gv nx + tuyeân döông 
5. H Ñ 5: Laøm BT
-BT 2: SGK:Naèm, ngaém, traêng
-BT 3: SGK: Thöù töï ñieàn laø r, gi, d
 - GV nx
6. CC – DD:
* GV nx tieát hoïc + GD
* DD: Chuaån bò oân taäp KTC HKII
- HS theo doõi
- HS theo doõi
- CN
- HSK, G
- HSK, G + ÑT
CNTL
CNTL
HSnx
- CN
- Caùc nhoùm thaûo luaän phaân vai
- Cn – HS vieát baûng con
- HS baét loãi
*-HS theo doõi
- HS K, G neâu yeâu caàu
- HS ñieàn sgk
- CN leân baûng + nx
* HS chuù yù
------------------------------------------------------------
TiÕt 2
¤n tËp: Bµi luyÖn tËp 4
I. Muïc tieâu: Giuùp HS
 * Ñoïc trôn caû baøi : Muøa thu ôû vuøng cao. Böôùc ñaàu bieát nghæ hôi ôû choã coù daáu caâu.
 * Hieåu ND baøi: Muøa thu ôû vuøng cao thaät ñeïp, cuoäc soáng lao ñoäng cuûa ngöôøi vuøng cao thaät ñaùng yeâu
 * Cheùp laïi vaø trình baøy ñuùng baøi ; oâng em; ñieàn vaàn vaàn öôihoaëc uoâi vaøo choã troáng
 * Laøm BT 3 sgk
II.Ñoà duøng daïy – hoc: - SGK, vôû
III.Hoaït ñoäng day- hoïc 
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. H Ñ 1 : Giôùi thieäu baøi:
2. H Ñ 2: luyeän ñoïc baøi Muøa thu ôû vuøng cao
 - GV ñoïc maãu
- Ñoïc doøng thô 
- ñoïc khoå thô
- Ñoïc caû baøi
3. H Ñ 3: HD tìm hieåu baøi
- Caâu 1 :SGK + öông: nöông, töông
	+öôc: nöôùc
- GVnx
- Caâu 1 :SGK 
 + Baàu trôøi:Xanh trong
 + nhöõng daõy nuùi: daøi xanh bieác
 + nöông ngoâ, nöông luùa:vaøng möôït, vaøng oùng
 - GV nx
* Thö giaõn:
4. H Ñ 4:Cheùp baøi : OÂng em
- Gv HD tìm töø khoù 
- GV ghi baûng: Traéng muoát, keå chuyeän, say söa
- Ñoïc - Vieát töø khoù
- GV HD baét loãi
 - GV chaám nx
 5. H Ñ5: Laøm BT
-BT 2: SGK:ngaøy, nghe
-BT 3: SGK: Thöù töï ñieàn laø öôi, öôi, uoâi, öôi
6. CC – DD:
* GV nx tieát hoïc + GD
* DD: Chuaån bò oân taäp KTC HKII
- HS theo doõi
- HS theo doõi
- CN
- HSK, G
- HSK, G + ÑT
CNTL
CNTL
HSnx
+ CN
+ CN
+ CN
- HSnx
- Cn – HS vieát baûng con
- HS baét loãi
-HS theo doõi
- HS K, G neâu yeâu caàu
- HS ñieàn sgk
- CN leân baûng + nx
* HS chuù yù
To¸n
LuyÖn tËp chung
I.Muïc tieâu: Giuùp HS
- Bieát vieát, ñoïc ñuùng soá döôùi moãi vaät cuûa tia soá ;thöïc hieân ñöôïc coäng, tröø ( khoâng nhôù)caùc soá trong pv: 100á; ñoïc giôø ñuùng treân ñoàng hoà; giaûi ñöôïc baøi toaùn coù lôøi vaên.
- Laøm ñöôïc BT 1, 2, 3, 4, 5 trang 181
II. Ñoà duøng daïy- hoïc:
SGK, baûng nhoùm , thöôùc 
III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc: 
 Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. KTBC: 52 + 5= 87 – 7 =
- GV nhaän xeùt
2. Baøi môùi: 
 Baøi : Giaûi theo toùm taét sau:
Toùm taét: Baøi giaûi
Coù: 48 trang Soá trang coøn laïi laø:
Vieátû : 22 trang 48 – 22 = 26(trang)
Coøn:  trang chöa vieát? Ñaùp soá: 26trang
GV nhaän xeùt, chöõa baøi
Baøi: Ñaët tính roài tính.
 35 + 40 73 – 53 88 – 6 
 86 – 52 5 + 62 33 + 55
- Gv nhaän xeùt
3. Cuûng coá, daën doø:
* Ñoïc baûng caùc soá töø 1 ñeán 100
 * GVnx tieát hoïc + GD
* DD: Chuaån bò oân taäp KTCHKII
- HS laøm baûng con
- CN leân baûng
- HS nx
* HS neâu yeâu caàu
- HS ñieàn sgk
- HS leân baûng
-HS nx
*HS neâu yeâu caàu
- HS laøm baûng con
- HS nx baûng ñuùng
- Nhoùm ñoâi KT, baùo caùo
- HS laøm baûng nhoùm
* HS theo doõi
-----------------------------------------------------------
ChiÒu 1A	To¸n (LT)
¤n c¸c sè ®Õn 100
I/Mục tiêu : 
- Biết đọc, viết số liền trước, số liền sau của một số.
- Thực hành cộng, trừ các số có 2 chữ số.
- Giải toán có lời văn
II/Đồ dùng dạy học : Chuẩn bị nội dung các bài tập
III/Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của GV
Hoạt động HS
A Bài cũ:
 Điền số: 25 +  = 25; 25 -  = 25
B.Bài mới : 
1/ Hướng dẫn luyện tập
 Bài 1/180
a/ Viết số liền trước của mỗi số sau?
 35; 42; 70; 100
b/ Viết số liền sau của mỗi số sau:
 9; 37; 62; 99 ; 11
Bài 2( cột 1,2)/180( phần còn lại đàn cho HS khá, giỏi)
 Tính nhẩm
Bài 3( cột 1,2)/180 ( phần còn lại đàn cho HS khá, giỏi)
Đặt tính rồi tính:
 Bài 4/180
 Tóm tắt
 Có : 24 bi đỏ
 Có : 20 bi xanh
 Có tất cả:  viên bi?
 Bài 5/180( HS khá, giỏi)
 Vẽ đoạn thẳng dài 9cm
 C/ Củng cố, dặn dò:
- HS chơi trò chơi.
- Nhận xét lớp.
- 2 HS thực hiện
2 em lên bảng thực hiện ( cả lớp theo dõi)
Đố bạn
Vài em lên bảng thực hiện 
cả lớp làm bảng con
 1 em lên bảng giải, cả lớp làm vở
 Bài giải 
 Số vien bi của Hà có tất cả là:
 24 + 20 = 44 ( viên bi)
 Đáp số: 44 viên bi
- 1 em lên bảng dung thước vẽ
------------------------------------------------
Tù häc – TV
LuyÖn ®äc & viÕt bµi: Lµm anh
 I.Mục tiêu:
-Viết đúng bài “Lµm anh”
-Viết đúng: ng­êi lín, dç dµnh, dÞu dµng 
-Giáo dục HS ý thức rèn chữ viết.
- LuyÖn ®äc ®óng bµi Lµm anh
II.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Bài cũ: Gäi HS ®äc bµi 
 GV nhận xét- ghi điểm
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài- ghi đề:
2.Các hoạt động chính:
GV đọc bµi viết
GV gọi 2-3HS đọc lại bµi viết
GV yêu cầu HS tìm tiếng khó viết
GV yêu cầu HS luyện viết bảng con
GV đọc bài cho HS luyện viết vào vở
? bµi thơ có mấy dòng?
? Bắt đầu viết từ ô bao nhiêu?
GV nhắc HS tư thế ngồi viết
GV đọc bài cho HS dò bài
GV yêu cầu HS đổi vở dò bài bạn
GV thu chấm, nhận xét
3. LuyÖn ®äc 
- HDHS ®äc c©u 
- HDHS ®äc ®o¹n 
- HDHS ®äc c¶ bµi 
3.Củng cố, dặn dò:
GV gọi HS đọc lại bài viết
GV nhận xét tiết học
Dặn HS về nhà tập viết
- HS ®äc bµi 
HS lắng nghe
2-3 HS đọc lại bµi viết
HS tìm và nêu các tiếng khó viết.
HS luyện viết bảng con và đọc phân tích tiếng khó:
+ ng­êi lín, dç dµnh, dÞu dµng
HS luyện viết vào vở
HS dò bài sửa lỗi g¹ch chân những tiếng viết sai.
HS sửa lỗi viết ra lề
- HS ®äc bµi 
HS đọc bài viết
--------------------------------------------------------
Thñ c«ng
Tr­ng bµy s¶n phÈm thùc hµnh cña häc sinh
-----------------------------------------------------------------------------------
 S¸ng 1B	Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2011.
ThÓ dôc (LT)
GV bé m«n so¹n vµ d¹y
------------------------------------------
ChÝnh t¶ 
KiÓm tra häc k× II
---------------------------------------------
KÓ chuyÖn
KiÓm tra häc k× II
----------------------------------------------
To¸n
KiÓm tra häc k× II

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 1 Tuan 35 Ngoc Giang.doc