Giáo án Lớp 1 - Tuần 34 - Phan Thị Kim Thanh - Trường TH Đại Đồng

I.Mục tiêu: HS đọc đúng ,nhanh -phát âm đúng các từ khó: Mừng quýnh ,nhễ nhại ,lễ phép. Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm ,dấu phẩy.

 -Tìm được tiếng trong và ngoài bài có vần :inh ,uynh

 -Hiểu :Bác đưa thư rất vất vả trong công việc đưa thư tới mọi nhà .Các em cần yêu mến và chăm sóc bác cũng như những người lao động khác.

 -Nói theo đề tài :Nói lời chào của Minh với bác đưa thư.

I.IChuẩn bị: -Tranh minh họa bài đọc và luyện nói

III . Ho¹t ®ng d¹y vµ hc

 

doc 24 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 442Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 34 - Phan Thị Kim Thanh - Trường TH Đại Đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Giúp HS chép lại đúng và đẹp đoạn từ “ Bác đưa thưmồ hôi nhễ nhại“ 
 -Biết viết hoa tên riêng .Viết đúng cự ly tốc độ các chữ đều ,đẹp .
 Điền đúng inh hay uynh ; c hay k
II.Chuẩn bị: Bảng phụ chép sẵn đoạn văn và 2 bài tập 
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng 	
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
ø1.Bài cũ :
2Bài mới:
a.Giới thiệu:
b.Vàobài:*HĐ1
HD HS tập chép .
HĐ2: HD làm bài tập.
3.Củng cố
4.Dặn dò:
5’
2’
18’
8’
5’
2’
-Gọi HS lên làm 2 bài tập tiết trước -Chấm 1 số vở
-Nhận xét tuyên dương
 *Giới thiệu trực tiếp ghi đề bài.
* Treo bảng phụ –yêu cầu HS đọc bài ca dao.
-HD HS viết tiếng khó :
 -Quan sát uốn nắn –sửa sai.
*HD –HS tập chép vào vở:
-HD cách trình bày đoạn văn viết tên bài vào giưã trang,chữ đầu câu viết hoa â,sau dấu chấm phải viết hoa.
-Quan sát nhắc nhở tư thế ngồi viết 
*Soát lỗi: GV đọc lại bài viết
( đánh vần tiếng ,từ khó )
+/Bài 1:Treo bảng phụ –gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
HDHS quan sát tranh: tranh vẽ gì?
+/Bài 2: gọi HS đọc yêu cầu:
Yêu cầu HS tự làm
*Dạy quy tắc viết chính tả :
?Aâm k viết trước những nguyên âm nào? c? 
*Chấm ,chữa bài –nhận xét 
-Về luyện viết thêm cho đẹp-học thuộc quy tắc viết chính tả..
-Nhận xét tiết học.
-2 em 
-Quan sát nhận biết
-Đọc CN -ĐT
-Đọc và phân tích CN -ĐT
2 em viết bảng lớp –lớp viết bảng con
-Lắng nghe nhận biết 
-Chép bài vào vở theo HD của cô.
-Dùng chì soát lồi –ghi số lỗi ra lề vở.
-Điền inh hay uynh
2 em làm miệng –lớp làm vào vở.
-Điền c , hay k
-Làm vào vở.
-Lắng nghe nhận biết 
- e,ê i
- o ,ô ,ơ ,a..
TN-XH
THỜI TIẾT
I.Mục tiêu:-Sau bài học ,hs: 
 -Thời tiết luôn luôn thay đổi
 -Có ý thức ăn mặc phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe,
II.Chuẩn bị: Các hình ảnh trong bài- 
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1.Bài cũ:
2.Bài mới:a.GT.
b.Vao øbài:*HĐ1
Quan sát:
HĐ2: Thực hành quan sát
3.Củng cố:
4.Dặn dò:
5’
15’
15’
4’
1’
-Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
?Hãy kể lại các hiện tượng thời tiết mà em đã học?
 -Nhận xét đánh giá.
*Giới thiệu ghi đề bài
*Trò chơi:GV giới thiệu phổ biến cách chơi
-Nhận xét cuộc chơi
?Nhìn vào tranh,em thấy thời tiết thay đổi như thế nào ?
?Vậy muốn biết ngày mai thế nào ta phải làm gì?
*Thực hành quan sát
GV định hướng HD HS quan sát h/5 
?Các em quan sát bầu trời cây cối xem thời tiết hôm nay thế nào?
*Dẫn HS vào lớp thu kết quả quan sát –nhắc nhở những em ăn mắc không phù hợp.
-Quan sát nhận xét tuyên dương
-Tóm tắt nội dung chính của bài 
-Trò chơi “Aên mặc phù hợp”HD phổ biến cách chơi
-GD HS qua bài học –Ap dụng bài học vào thực tế hàng ngày.
-Nhận xét tiết học 
-2-3 em
-Lắng nghe 
-Thực hiện trò chơi-mỗi lần 2 em 
-Thời tiết luôn luôn biến đổi trong 1 năm ,1 tuần ,1 ngày.
-Nghe bản tin dự bào thời tiết
Quan sát –ngoài trời
 -Thảo luận kết quả vừa quan sát- 
-Thực hiện trò chơi
THỦ CÔNG
ÔN TẬP CHƯƠNG III: kü thuËt CẮT, DÁN GIẤY
I.Mục tiêu: -HS nắm chắc các kiến thức về cắt ,dán giấy.
 -Biết áp dụng kiến thức đã học vào việc cắt ,dán các đồ vật khác 
 -Cắt ,dán các sản phẩm cân đối ,đường cắt thẳng đẹp.
Ii.Chuẩn bị: GV : Nội dung ôn tập
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1.Bài cũ:
2.Bài mới:a.GT
b.Vào bài:
*HĐ1:HDHS ôn tập 
3.Củng cố:
4.Dặn dò:
5’
1’
30’
3’
1’
Yêu cầu HS nhắc lại tên các bài học về cắt ,dán?
-Nhận xét tuyên dương.
*Giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.-
*Đếm ,kẻ hình:
?Muốn cắt ,dán được 1 hình trước hết ta phải làm gì?
?Khi đếm ,kẻ ta phải lưu ý điều gì?
GV lấy GV và làm mẫu lại 
*Cắt hình :
?Khi muốn cắt rời 1 hình ta cần sử dụng dụng cụ gì ? cắt như thế nào ?
*Dán hình :
?Khi dán sản phẩm vào vở cần chú ý điều gì?
*GV chốt lại các câu trả lời của HS và bổ sung ý còn thiếu.
-Yêu cầu HS nêu lại nội dung cắt ,dán giấy?
Nhắc lại nội dung bài học –GD HS
-Về tự cắt dàn 1 hình mà em thích 
-Nhận xét tiết học
2-3 em
Lắng nghe
-Quan sát –nhận biết 
-Đếm số ô ,đánh dấu các điểm rồi nối các điểm lại với nhau.
-Chính xác
-Quan sát nhận biết
-Thực hành kẻ cắt 
-Dùng kéo cắt theo đường kẻ ,trùng với các điểm đã nối 
-Dàn phải cân đối ,miết nhẹ hồ để cho sản phẩm phẳng ,đẹp
TËp ®äc
luyƯn ®äc bµi : b¸c ®­a th­
I. Mơc tiªu
- Cđng cè kÜ n¨ng ®äc tr¬n vµ ®äc hiĨu
- §äc kÕt hỵp tr¶ lêi c©u hái
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu
H.§éng
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1.Bµi cị
2.Bµi míi
a. H§1: §äc tiÕng
b. H§ 2 : ®äc hiĨu
5’
15’
15’
- §äc bµi 
- GV ®äc mÉu, HD giäng ®äc
- §äc c©u
- §äc ®o¹n
- §äc c¶ bµi
- GV hái HS c©u hái trong SGK
- HS ®äc bµi
- NhËn xÐt b¹n ®äc
- HS theo dâi
- HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u, kÕt hỵp luyƯn ®äc tõ khã
+ §äc nèi tiÕp 5 ®o¹n
- KÕt hỵp luyƯn ®äc c©u khã
- §äc ®o¹n theo nhãm
- Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm
- B×nh chän nhãm ®äc hay
+ 5 HS ®äc c¶ bµi
- HS tr¶ lêi
3.cđng cè
2’
NhËn xÐt , dỈn dß
To¸n
«n c¸c sè ®Õn 100
I. Mơc tiªu :
- Giĩp häc sinh cđng cè l¹i c¸ch céng trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 100
- BiÕt tù ®Ỉt tÝnh råi lµm tÝnh céng , trõ ( kh«ng nhí ) trong ph¹m vi 100
- TËp tÝnh nhÈm víi c¸c phÐp céng, trõ ®¬n gi¶n.
- Cđng cè vỊ gi¶i to¸n 
II. §å dïng d¹y häc : 
1.GV : C¸c bã que tÝnh vµ 1 sè que tÝnh rêi 
2.HS : VBT to¸n 1- 2
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu : 
Ho¹t ®«ng
Tg
 Ho¹t ®éng cđa thÇy .
 Ho¹t ®éng cđa trß 
1.Bµi cị
2,Bµi míi
5’
30’
 ỉn ®Þnh tỉ chøc :
LuyƯn : phÐp céng trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 100
 a. Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn lµm BT 
Bµi 1( 51 )
- HD ®Ỉt tÝnh råi tÝnh cho HS tù lµm råi ch÷a bµi .
Bµi 2 
- Cho häc sinh nªu yªu cÇu cđa bµi – tÝnh nhÈm 
- Lµm vµo vë BT – nªu kÕt qu¶.
Bµi 3 : §iỊn sè 
- H­íng dÉn thùc hiƯn .
Bµi 4 : 
- Cho HS ®äc bµi to¸n .
- Nªu tãm t¾t .
- Gi¶i bµi to¸n.
- H¸t 1 bµi 
- Thùc hiƯn theo cét däc 
– Nªu kÕt qu¶ : 57 , 28 , 45, 23, 7 , 0
- Nªu yªu cÇu 
- TÝnh nhÈm – lÇn l­ỵt b¸o c¸o kÕt qu¶.
- §iỊn dÊu ,sè vµo SGK 
– nªu kÕt qu¶ : 10 , 2 , 20 , 
- nhËn xÐt.
- Nªu tãm t¾t.
- Cã : 45 qu¶ 
- B¸n: 20qu¶
- Cßn l¹i : qu¶? 
 Bµi gi¶i 
 gi¶zBµi gi¶i :
Cßn l¹i sè qu¶ lµ :
45 – 20 = 25( qu¶)
§¸p sè : 25qu¶
3. Cđng cè 
2’
NhËn xÐt giê
Thứ t­ ngày 5 tháng 5 năm 2010
TẬP ĐỌC
LÀM ANH
I.Mục tiêu: -HS đọc đúng ,nhanh phát âm đúng các từ:Làm anh ,người lớn ,dỗ dành,dịu dàng
 Đọc đúng giọng ,thể hiện thơ 4 chữ. 
- Tìm được tiếng trong và ngoài bài có vần : ia ,uya 
 -Hiểu: Anh chị phải thương yêu và nhường nhịn em.
 -Nói theo đề tài : Kể về anh ( chị em ) của em
I.Chuẩn bị: -Tranh minh họa bài thơ và luyện nói
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1.Bài cũ:
2.Bài mới:a.GT
b.Vàobài:*HĐ1
Luyện đọc.
*HĐ2: Oân vần
*HĐ3:Tìm hiểu bài –luyện nói.
*Luyện nói 
3.Củng cố:
4.Dặn dò:
5’
2’
20’
8’
10’
8’
5’
2’
-Gọi HS đọc bài:”Bác đưa thư” và trả lời câu hỏi.
 Nhận xét tuyên dương 
*Giới thiệu trực tiếp ghi đề bài.
-GV đọc mẫu bài thơ
-Dùng que chỉ bài trên bảng.
-GV gạch chân các từ :làm anh ,người lớn ,dỗ dành ,dịu dàng 
 *Giải nghĩa từ: 
 *Luyện đọc câu: HD cách đọc -GV chỉ bảng từng câu
Chỉ câu không thứ tự.
*Luyện đọc đoạn-bài: 
-HDHS đọc từng khổ thơ
-Yêu cầu HS thi đọc 
-Gọi HS nhận xét –GV bổ sung ghi điểm.
*Tìm tiếng trong bài mangvần :ăng
?Tìm tiếng ngoài bài có vần ia?
-Ghi các tiếng ,từ HS vừa tìm lên bảng 
*HDHS mở SGK/ -đọc mẫu lần 2:
-HD cách đọc 
-Yêu cầu HS đọc 2 khổ đầu trả lời:
-?Anh phải làm gì khi em bé khóc?
?Anh phải làm gì khi em bé ngã?
Gọi HS đọc khổ thơ 3
?Khi chia quà cho em anh phải chia như thế nào?
?Anh làm gì khi có đồ chơi đẹp?
Yêu cầu HS đọc khổ thơ cuối
?Muốn làm anh phải có tình cảm ntn với em?
-Gọi HS đọc toàn bài
Nhận xét ghi điểm
*Gọi HS đọc chủ đề: 
Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm
-Gọi các nhóm trình bày
-Nhận xét tuyên dương
*Chốt ý , liên hệ- giáo dục
Gọi HS đọc lại toàn bài.
-HD làm bài tập.
-Về đọc lại bài –xem bài sau
-Nhận xét tiết học.
2 em
-Quan sát trả lời
Lắng nghe
-Đọc thầm bằng mắt-2 em đọc
-Đọc và phân tích CN -ĐT
-Lắng nghe –nhắc lại
Đọc nối tiếp theo hàng dọc
(2-3em)
-Đọc nối CN –dãy;
-Đại diện các nhóm thi đọc
-ĐT 1 lần
Đọc và phân tích : chia
 -Thi đua giữ 3 dãy
-Đọc CN -ĐT
-Mở SGK đọc thầm
-1 HS khá đọc
-Anh phải dỗ dành.
-Anh nâng dịu dàng.
-Chia em phần hơn.
-Phải nhường em
-Phải yêu em bé
3-4 em
1 em
-Thảo luận –Hỏi đáp theo cặp
3-4 nhóm
2-3 em
1 em –ĐT 1 lần
TOÁN
«n tËp c¸c sè ®Õn 100
I.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố về: Đọc ,viết so sánh các số trong phạm vi 100
 -Làm tính cộng trừ các số trong phạm vi 100
 -Giải toán có lời văn- Đo độ dài đoạn thẳng
II.Chuẩn bị: - GV: Đồ dùng phục vụ luyện tập
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1.Bài cũ:
2.Bài mới:a.GT:
 b.Vào bài: 
HĐ2:Thực hành
3.Củng cố:
5’
1’
25’
5’
Gọi HS lên thứ tự các số trong phạm vi 100 theo yêu cầu của GV
*Giới thiệu ø ghi đề bài 
*Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu
-GV đọc lần lượt từng số cho HS viết 
-Quan sát sửa sai
Nhận xét sửa sai 
*Bài 2, Gọi HS nêu yêu cầu
- HD Phần a : Nhẩm rồi viết kết quả
b. Thực hiện phép tính rồi ghi kết quả
- *Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu –Gọi HS nhắc lại cách so sánh
-Gọi HS đọc bài mẫu 
 *
Bài 4: Gọi HS đọc bài toán 
-HDHS tìm hiểu và tóm tắt bài toán
-Tóm tắt nội dung bài học
-Về ôn lại dạng bài đã học.
4-5 em 
-Lắng nghe
-Viết các số tương ứng cách đọc số
-2 em làm bảng lớp-lớp viết bảng con
-Tính 
-Lần lượt từng em nêu miệng
-2 em làm bảng lớp 
-Điền dấu =
 2 em làm bảng lớp –lớp làm bảng con
2 em
 1 em lên trình bày bài toán 
 -Làm bài vào vở
ChÝnh t¶
LuyƯn viÕt bµi lµm anh
I . Mơc tiªu : 
	- HS viÕt ®ĩng cì ch÷ bµi Lµm anh
	- RÌn luyƯn kü n¨ng viÕt ®Đp , tèc ®é viÕt võa ph¶i .
	- GD HS cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë.
II. ThiÕt bÞ d¹y häc : Ch÷ viÕt mÉu vµo b¶ng phơ
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu :
Ho¹t ®éng
Tg
 Ho¹t ®éngcđa thÇy 
Ho¹t ®éng cđa trß
1.KTBC
5’
GV cho HS viÕt vµo b¶ng con 
Gv nhËn xÐt ,cho ®iĨm
- HS nhËn xÐt .
2.Bµi míi
30’
GTB -GB
a. Ho¹t ®éng 1 : nhËn diƯn ch÷ viÕt .
- GV treo b¶ng phơ .
- GV h­íng dÉn HS viÕt tõng tiÕng 
b. Ho¹t ®éng 2: LuyƯn viÕt b¶ng con 
- GV cho HS ®äc tõ - nhËn xÐt .
- GV ®äc cho HS viÕt vµo b¶ng con .
c. Ho¹t ®éng 3 : 
* ViÕt vµo vë
- GV cho HS më vë tËp viÕt .
- GV cho HS viÕt vë 
- GV chÊm 1 sè bµi .
- HS quan s¸t 
- HS ®äc thÇm c¸c tõ ë b¶ng phơ 
- HS viÕt b¶ng con : 
- HS viÕt bµi tËp viÕt vµo vë tËp viÕt .
- HS chĩ ý kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ .
To¸n
«n c¸c sè ®Õn 100
I. Mơc tiªu:
 - Cđng cè cho HS vỊ c¸c sè ®Õn 100 vµ c¸c phÐp tÝnh trong ph¹m vi 100.
 - Lµm ®­ỵc bµi tËp ë vë bµi tËp to¸n trang 64.
II. §å dïng d¹y häc: 
GV: vë bµi tËp to¸n.
HS: vë bµi tËp to¸n.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
H.§éng
Tg
 Ho¹t ®éng cđa thÇy .
 Ho¹t ®éng cđa trß 
1.bµi cị
2,Bµi míi
30’
Bµi 1: VÏ thªm kim dµi vµ kim ng¾n ®Ĩ ®ång hå chØ:
6 giê s¸ng: kim ng¾n chØ sè 6, kim dµi chØ sè 12
12 giê tr­a: kim ng¾n chØ sè 12, kim dµi chØ sè 12
4 giê chiỊu: kim ng¾n chØ sè 4, kim dµi chØ sè 12
7 giê tèi: kim ng¾n chØ sè 6, kim dµi chØ sè 12
12 giê ®ªm: kim ng¾n chØ sè 6, kim dµi chØ sè 12
8 giê: kim ng¾n chØ sè 6, kim dµi chØ sè 12
- HS nªu yªu cÇu
- HS lµm bµi vµ ®äc ch÷a bµi
Bµi 2: Nèi mçi c©u víi ®ång hå thÝch hỵp (theo mÉu)
Em ®i häc lĩc 7 giê s¸ng
Em tù häc lĩc 3 giê chiỊu
Em ch¬i thĨ thao lĩc 5 giê chiỊu
Em ®i ngđ lĩc 10 giê ®ªm s¸ng
Em ¨n tr­a lĩc 12 giê 
- HS nªu yªu cÇu
- HS lµm bµi vµ ®äc ch÷a bµi 
3.Cđng cè
2’
- VỊ nhµ «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc
Tù nhiªn x· héi
«n tËp bµi thêi tiÕt
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu
HS biÕt thêi tiÕt lu«n thay ®ỉi: HS nãi ®­ỵc sù thay ®ỉi cđa thêi tiÕt.
Cã ý thøc ¨n mỈc phï hỵp víi thêi tiÕt ®Ĩ gi÷ g×n søc kháe.
II. §å dïng d¹y häc
Tranh s¸ch gi¸ khoa
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®«ng
Tg
 Ho¹t ®éng cđa thÇy .
 Ho¹t ®éng cđa trß 
1.Bµi cị
2,Bµi míi
5’
30’
 Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp: 
Ho¹t ®éng 1:
MT: HS s¾p xÕp c¸c tranh, ¶nh m« t¶ c¸c hiƯn t­ỵng cđa thêi tiÕt mét c¸ch s¸ng t¹o lµm nỉi bËt néi dung cđa thêi tiÕt lu«n lu«n thay ®ỉi. HS nãi l¹i nh÷ng hiĨu biÕt cđa m×nh vỊ thêi tiÕt.
B­íc 1: GV giao nhiƯm vơ
S¾p xÕp c¸c tranh, ¶nh m« t¶ c¸c hiƯn t­ỵng cđa thêi tiÕt mét c¸ch s¸ng t¹o.
B­íc 2: C¸c nhãm tr×nh bÇy kÕt qu¶.
 Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn c¶ líp
MT: BiÕt lỵi Ých cđa dù b¸o thêi tiÕt. MỈc phï hỵp víi thêi tiÕt.
V× sao em biÕt trêi ngµy mai sÏ n¾ng, m­a, trêi rÐt ?
Em ph¶i mỈc nh­ thÕ nµo khi trêi nãng?
Em ph¶i mỈc nh­ thÕ nµo khi trêi rÐt?
Trß ch¬i: Dù b¸o thêi tiÕt
HS thùc hµnh theo nhãm 4
Bµn nhau vỊ c¸ch s¾p xÕp tranh, ¶nh d¸n vµo giÊy khỉ to.
VD: Lĩc trêi n¾ng, lĩc m­a, trêi lỈng giã, cã giã 
Líp NhËn xÐt, bỉ xung
V× nghe b¶n tin dù b¸o thêi tiÕt ®­ỵc ph¸t sãng trªn ti vi.
MỈc ¸o máng, m¸t
HS thùc hiƯn ch¬i 
3. Cđng cè 
2’
NhËn xÐt giê
Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010
ChÝnh t¶
CHIA QUÀ
I.Mục tiêu: :- Giúp HS chép lại đúng và đẹp đoạn văn “ chia quà”-Tập trình bày đoạn văn có ghi lời đối thoại.Viết đúng cự ly tốc độ các chữ đều ,đẹp
–Làm đúng bài tập trong SGK 
-Nhận ra thái độ lễ phép của chị em Phương khi nhận quà và thái độ nhường nhịn của em Phương. 
II.Chuẩn bị: Bảng phụ chép sẵn nội dung khổ thơ và 2 và bài tập 
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
ø1.Bài cũ :
2Bài mới:
a.Giới thiệu:
b.Vàobài:*HĐ1
HD HS tập chép .
*HĐ2: HD làm bài tập.
3.Củng cố
4.Dặn dò:
5’
2’
18’
8’
5’
2’
-Gọi HS sửa bài tập tiết trước
-Nhận xét tuyên dương ghi điểm
 *Giới thiệu trực tiếp ghi đề bài.
* Treo bảng phụ –yêu cầu HS đọc nội dung bài viết.
-Gạch chân các tiếng ,từ HS viết hay sai 
 -HD HS viết tiếng khó ( cất bảng phụ)
-Quan sát uốn nắn –sửa sai.
*HD –HS tập chép vào vở:
-HD cách trình bày đoạn văn có lời đối thoại
-Quan sát nhắc nhở tư thế ngồi viết 
*Soát lỗi: GV đọc lại đoạn văn
( đánh vần tiếng ,từ khó )
+/Bài 1:Treo bảng phụ –gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
HDHS quan sát tranh: tranh vẽ gì?
+/Bài 2: gọi HS đọc yêu cầu:
Treo tranh HDHS quan sát 
*Chấm ,chữa bài –nhận xét
-Về luyện viết thêm cho đẹp
-Học thuộc quy tắc viết chính tả
-Nhận xét tiết học.
-2 em 
-Quan sát nhận biết
-Đọc CN -ĐT
-Đọc và phân tích CN -ĐT
2 em viết bảng lớp –lớp viết bảng con
-Lắng nghe nhận biết 
-Chép bài vào vở theo HD .
-Dùng chì soát lỗi –ghi số lỗi ra lề vở.
-Điền x/s
2 em làm miệng –lớp làm vào vở.
-Điền V hay d
Quan sát nhận biết-làm bài
TOÁN
ÔN TẬP :CÁC SỐ ĐẾN 100
I.Mục tiêu: -Giúp HS Củng cố về :
 -Làm tính cộng trừ ( tính nhẩm và tính viết )các số trong phạm vi 100 
 –Giải toán có lời văn –Thực hành xem giờ đúng trên đồng hồ
II.Chuẩn bị: - GV: Đồ dùng phục vụ luyện tập.
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng 	
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1.Bài cũ:
2.Bài mới:a.GT:
 b.Vào bài: 
*HĐ1:Thực hành
Cá nhân-bảng con
3.Củng cố:
4.Dặn dò:
5’
1’
26’
5’
3’
-Yêu cầu HS tìm số liền trước liền sau bất kỳ do GV nêu
Nhận xét tuyên dương
*Giới thiệu ø ghi đề bài: 
*HDHS làm các bài tập trong SGK
*Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu
-HD HS nhắc lại cách tình nhẩm
–GV làm mẫu- HD cách làm
 Nhận xét sửa sai
*Bài 2, Gọi HS đọc bài toán
-HDHS thực hiện liên tiếp các phép tính và ghi kết quả cuối cùng
VD: 15+2+1=18 ;34+1+1=36
-Quan sát sửa sai
*Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
Gọi HS nhắc lại cách tính và thực hiện tính
-Nhận xét sửa sai
*Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
HD HS giải bài toán theo tóm tắt
Dây dài :72 cm
Cắt đi : 30 cm
Còn lại : ? cm
-Nhận xét sửa sai
*Bài 5:Tổ chức trò chơi” đồng hồ chỉ mấy giờ”
*HD HS làm bài tập vào vở-chấm bài
-Về ôn lại dạng bài đã học.
-Nhận xét tiết học .
4 -5 em 
-Lắng nghe
-Tính nhẩm
3 em
-Lần lượt làm miệng
-Tính
-2 em -lớp làm bảng con
-Đặt tính rồi tíinhƒ em làm bảng lớp –lớp làm bảng con
1 em
-1 em lên trình bày bài giải
Lớp ghi phép tính vào bảng con
-Thực hiện trò chơi-đọc giờ đúng
-Làm bài vào vở
ĐẠO ĐỨC
dµnh cho ®Þa ph­¬ng
I.Mục tiêu: Giúp HS biết được nơi làm việc của UBXã 
 -Biết được chức năng của từng phòng làm việc ở xã mình
 - HS có ý thức giữ trật tự khi tham quan.
II.Chuẩn bị: GV : Nội dung ôn tập
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1.Bài cũ:
2.Bài mới:a.GT
b.Vào bài:
*HĐ1:HD HS đi tham quan
*HĐ2: Thu kết quả 
3.Củng cố
4.Dặn dò
5’
1’
20’
10’
3’
1’
-Gọi HS nhắc lại nội dung bài học trước
-Nhận xét tuyên dương- đánh giá
*Giới thiệu trực tiếp ghi đề bài.
*HDHS: 
*HDHS tham quan khu làm việc của xã
-Tập trung HS sinh theo tổ 
-Phổ biến nội dung buổi đi tham quan 
-GV dẫn HS đi theo hàng –giữ trật tự ,tổ trưởng từng tổ quản tổ mình
*Tập trung trước sân UB xã 
HDHS đi tham quan từng phòng làm việc của xã- gợi ý cho HS biết được quyền hạn và trách nhiệm của từng phòng .
* Yêu cầu HS nói lại những gì mà mình vừa tham quan được .
GV bổ sung nhận xét –tuyên dương 
-Giáo dục HS có ý thức giữ gìn và tôn trọng nơi làm việc của UBND .Vì nơi đó là nơi có quyền hạn cao nhất của 1 xã.
-Cho HS cùng hát bài “ Quê hương em tươi đẹp”
-Nhận xét tuyên dương
-Chốt nội dung bài ôn-Giáo dục HS 
-HDHS đi theo hàng về lớp
- Thực hiện đúng theo bài học 
-Nhận xét tiết học
-2-3 em
-Tham quan nơi làm việc của xã
-CN trình bày
-Hát tập thể
Thứ s¸u ngày 7 tháng 5 năm 2010
TẬP ĐỌC
NGƯỜI TRỒNG NA
I.Mục tiêu: HS đọc đúng ,nhanh -phát âm đúng các từ kho:ùLúi húi ,ngoài vườn ,trồng na. Đọc đúng giọng các câu đối thoại. Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm ,dấu phẩy. 
 -Tìm được tiếng trong và ngoài bài có vần : oai ,oay
 -Hiểu :Cụ già trồng na cho con cháu hưởng ,con cháu không quên công ơn của người đã trồng
 -Nói theo đề tài : 
II.Chuẩn bị: -Tranh minh họa bài đọc.
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1.Bài cũ:
2.Bài mới:a.GT
b.Vàobài:*HĐ1
Luyện đọc.
*HĐ2: Oân vần
3.Củng cố:
4.Dặn dò:
5’
2’
20’
8’
5’
2’
-YCHS Đọc bài “Làm anh”và trả lời câu hỏi.
Nhận xét tuyên dương 
*Giới thiệu trực tiếp ghi đề bài.
-GV đọc mẫu bài văn
-GV chỉ bảng 
 -GV gạch chân các từ : Lúi húi ,ngoài vườn ,trồng na
*Giải nghĩa từ: 
*Luyện đọc câu:HD cách đọc 
GV chỉ bảng từng câu
Chỉ câu không thứ tự.
*Luyện đọc đoạn:)
-Đọc từng đoạn nối tiếp ( đọc theo vai : người dẫn chuyện ,cụ già ,hàng xóm,
-Nhận xét cách đọc
 *Thi đọc trơn cả bài:
Yêu cầu mỗi tổ cử 1 em thi đọc 
Nhận xét tuyên dương ghi điểm.
*Tìm tiếng mang vần: oai ,oay
?Tìm tiếng trong bài có vần :oai?
Tìm tiếng ngoài bài có vần oai ,oay?
GV ghi các từ HS vừa tìm lên bảng.
*Chốt ý , liên hệ- giáo dục
*Gọi HS đọc lại toàn bài 
-HD làm bài tập.
-Về đọc lại bài –xem bài sau
-2 em đọc bài .
-Quan sát trả lời
Lắng nghe -1 em đọc lại 
-Đọc thầm
Đọc và phân tích ( CN –ĐT)
-Lắng nghe –nhắc laiï
Đọc nối tiếp CN 
Ghép đọc thành câu (2-3em)
CN -dãy
-Đại diện 3 tổ thi đọc
-Đọc và phân tích: ngoài-Thi đua giữa 3 dãy.
-Đọc ĐT 
TẬP ĐỌC
NGƯỜI TRỒNG NA
I.Mục tiêu: HS đọc đúng ,nhanh -phát âm đúng các từ kho:ùLúi húi ,ngoài vườn ,trồng na. Đọc đúng giọng các câu đối thoại. Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm ,dấu phẩy. 
 -Tìm được tiếng trong và ngoài bài có vần : oai ,oay
 -Hiểu :Cụ già trồng na cho con cháu hưởng ,con cháu không quên công ơn của người đã trồng
 -Nói theo đề tài : 
II.Chuẩn bị: -Tranh minh họa bài đọc.
III . Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1.Bài cũ:
2.Bài mới:a.GT
b.Vàobài
*HĐ3:Tìm hiểu bài 
*Luyện nói
3.Củng cố:
4.Dặn dò:
5’
2’
10’
8’
5’
2’
-YCHS Đọc bài “Làm anh”và trả lời câu hỏi.
Nhận xét tuyên dương 
*Giới thiệu trực tiếp ghi đề bài.
*HDHS mở SGK/ -đọc mẫu lần 2:
HD cách đọc
-Gọi HS đọc đoạn 1 và trả lời:
?Cụ già đang làm gì?
?Người hàng xóm khuyên cụ điều gì
Yêu cầu HS đọc toàn bài :
?Dùng dấu gì để kết thúc câu hỏi?
?Trong bài có mấy câu hỏi ,đọc các câu hỏi đó?
Gọi HS đọc lại toàn bài-ghi điểm
*Gọi HS đọc yêu cầu:
HDHS thảo luận theo nhóm
-Đại diện nhóm lên trình bày
-Nhận xét tuyên dương ghi điểm
*Chốt ý , liên hệ- giáo dục
*Gọi HS đọc lại toàn bài 
-HD 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 34.doc