Giáo án lớp 1 tuần 33 (tiết 3)

MỤC TIÊU:Giúp HS

- HS có ý thức thực hiện vệ sinh cá nhân

- Thực hiện 3 sạch : Ăn sạch, uống sạch,ở sạch

- HS có ý thức , thói quen thực hiện ba sạch

II- HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

 

doc 42 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 327Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 33 (tiết 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xeùt.
-HS ñoïc laïi.
RÚT KINH NGHIỆM
THỦ CÔNG
ÔN TẬP THỰC HÀNH KHÉO TAY LÀM ĐỒ CHƠI THEO Ý THÍCH
I –MỤC TIÊU
 -Ôn tập củng cố kiến thức, kỹ năng của HS qua sản phẩm là một trong những sản phẩm thủ công đã học
 - Làm được ít nhất một sản phẩm đã học 
- Với HS khéo tay :
 + Làm được ít nhất 2 sản phẩm 
 + Có thể làm thêm sản phẩm mới có tính sáng tạo
II-CHUẨN BỊ
 -Các tranh quy trình các bài đã học 
 -HS chuẩn bị giấy màu,kéo , hồ
III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1- KTBC : Kiểm tra việc chuẩn bị dụng cụ của học sinh
 2- BÀI MỚI
 a- GTB : GV nêu mục đích ,yêu cầu
 b – Ôn tập
 + Ôn lại kiến thức
 - Gọi HS nêu lại tên các bài thủ công đã học trong chương trình
 - Treo tranh cho các em xem lại quy trình một số bài đã học và nêu lai các bước
 Nhận xét
 + Thực hành làm sản phẩm
 GV nêu y/c: Các em làm lại một trong những bài đã học
 GV theo dõi giúp đỡ HS yếu làm được sản phẩm
 +Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm
 - Chia lớp làm 3 tổ trưng bày sản phẩm vừa hoàn thành
 - GV nhận xét ,đánh giá sản phẩm
 - Tuyên dương những sản phẩm làm đẹp,khéo
 3 –CỦNG CỐ DẶN DÒ
 Nhận xét giờ học
 -Nhiều HS nêu ,lớp nhận xét
 -Nhiều HS nêu , lớp nhận xét bổ sung
 HS thực hành 
 - 3 tổ lên trưng bày sản phẩm
 - Lớp nhận xét 
RÚT KINH NGHIỆM
HD LUYỆN TẬP
LT CHÍNH TẢ BÀI : BÓP NÁT QUẢ CAM
I- MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố 
- Hướng dẫn cho các em chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ( BT 2b )
- Viết lại các từ viết sai ở bài chính tả . 
- Viết 2-4 câu ( GV chọn )
II- CHUẨN BỊ : Bảng con , vở luyện viết 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 1- KTBC
 2- BÀI MỚI
a- GTB : GV nêu mục đích, yêu cầu
b- Hướng dẫn cho các em tìm các từ như ở y/c
 - Cho các em làm
- Gọi HS trình bày
 - Giáo viên nhận xét
c – Luyện viết từ khó 
 - Cho các em nêu lại các từ khó vừa viết sai ở bài chính tả
- GV đọc cho các em viết bảng con 
 - GV nhận xét
 - Cho các em đọc
d- Viết 2- 4 câu
 GV đọc cho HS viết ( GV chọn 2-4 câu đọc cho các em viết )
 - Chấm 4 – 5 bài , nhận xét
3 – CỦNG CỐ - DẶN DÒ
 Nhận xét giờ học
- Học sinh làm vào vở tập chép, 6 em viết vào bảng nhóm .
- 6 em lên trình bày
- Lớp nhận xét
- Cả lớp đồng thanh
- Nhiều em nêu ( 3- 4 HS yếu nêu ), lớp nhận xét
- Nhiều em nêu
- HS viết bảng con , lần lượt từng em lên bảng viết ( HS trung bình ,yếu viết)
 - Lớp nhận xét - Học sinh đọc cá nhân , đồng thanh
- HS viết vào vở
RÚT KINH NGHIỆM
TOÁN
OÂN TAÄP CAÙC SOÁ PHAÏM VI 1000 ( tt)
I/ MUÏC TIEÂU : Giúp học sinh củng cố :
- Biết đọc , viết các số có ba chữ số 
- Biết phân tích các số có ba chữ số thành các trăm , các chục và các đơn vị 
- Biết sắp xếp các sốm có đné ba chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại 
- Bài tập cần làm : Bài 1 , 2, 3
- Hs khá, giỏi làm hết 
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Goïi 2 em leân baûng tìm x.
 600 – x = 200
 x + 300 = 700
HS yếu làm 1 bài
-Nhaän xeùt,cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi 
 a Giôùi thieäu baøi.
 b-Luyeän taäp.
Baøi 1 : Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
-Nhaän xeùt.
Baøi 2 : Yeâu caàu gì ?
-Yeâu caàu HS töï laøm baøi
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 3 : Yeâu caàu gì ?
 Gọi HS làm bài
-Nhaän xeùt
Baøi 4 & 5 : Giảm ( HS khá, giỏi làm )
3.Cuûng coá : 
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Tuyeân döông, nhaéc nhôû.
-2 em leân baûng.Lôùp laømbaûng con.
-Lôùp laøm vôû.
-Ñoåi vôû kieåm tra.
- Viết các số theo mẫu
- Viết theo mẫu 
-Vieát caùc soá theo thứ tự
 2 HS làm bảng, lớp làm vở
 HS yếu làm 1 câu
RÚT KINH NGHIỆM
Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010
TẬP ĐỌC
LAÙ CÔØ
 I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc đúng toàn bài , biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu ; giữ các cụm từ 
- Hiểu nội dung bài : Niềm vui sướng , tự hào của bạn nhỏ khi thấy những lá cờ mọc lên khắp nơi trong ngày Cách mạng Tháng Tám thành công
II/ CHUAÅN BÒ :
-Tranh “Laù côø” ( SGK)
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Goïi 3 em ñoïc bài “Boùp naùt quaû cam”.
-Traàn Quoác Toaûn xin gaëp Vua ñeå laøm gì ?
-Vì sao Vua chaúng nhöõng tha toäi maø coøn cho cam quyù ?
-Vì sao Quoác Toaûn boùp naùt quaû cam ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi 
 a- Giôùi thieäu baøi .
 b- Luyeän ñoïc,giải nghĩa từ
+ luyeän ñoïc.
-Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi 
 + Ñoïc töøng caâu :
-Giaùo vieân uoán naén caùch ñoïc cuûa töøng em.
 GV theo dõi giúp đỡ HS yếu đọc đúng các từ khó
 Nhận xét
+Ñoïc töøng ñoaïn : chia 2 ñoaïn .
-Ñoaïn 1 : töø ñaàu  buoåi saùng.
-Ñoaïn 2 : phaàn coøn laïi.
-GV höôùng daãn hoïc sinh ñoïc roõ raøng maïch laïc, nghæ hôùi ñuùng.
 Cho một lượt HS yếu đọc
- Höôùng daãn luyeän ñoïc caâu.
-Nhaän xeùt.
-Gọi hoïc sinh ñoïc caùc töø chuù giaûi.
-Giaûng theâm : Caùch maïng thaùng Taùm : cuoäc caùch maïng giaønh ñoäc laäp dieãn ra vaøo muøa thu thaùng Taùm, naêm 1945 ôû nöôùc ta. Xuoàng : thuyeàn nhoû khoâng coù maùi che thöôøng ñi keøm theo thuyeàn lôùn hoaëc taøu thuûy. Beø : taám phaúng goàm nhieàu thaân caây gheùp laïi, noåi treân maët nöôùc, duøng laøm phöông tieän vaän chuyeån treân soâng nöôùc.
+ Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
 Cho một nhóm HS yếu đọc
-Nhaän xeùt, keát luaän ngöôøi ñoïc toát nhaát.
c-Tìm hieåu baøi.
-Thoaït tieân, baïn nhoû nhìn thaáy laù côø ôû ñaâu ?
- GV : Laù côø ñöôïc treo treân coät côø tröôùc ñoàn giaëc chöùng toû quaân ta ñaõ chieán thaéng, ñaõ treo ñöôïc côø, khaúng ñònh chuû quyeàn cuûa ta.
-Hình aûnh laù côø ñeïp nhö theá naøo ?
-Veû ñeïp cuûa laù côø noùi leân tình caûm gì cuûa caùc baïn nhoû ?
 Gọi HS đọc đoạn 2 
-Côø ñoû sao vaøng moïc leân ôû nhöõng nôi naøo nöõa ?
-Moïi ngöôøi mang côø ñi ñaâu ?
-Hình aûnh nhöõng laù côø moïc leân khaép nôi noùi leân ñieàu gì ?
-Nhaän xeùt.
-Luyeän ñoïc laïi :
- Nhaéc nhôû HS ñoïc baøi vôùi gioïng trang troïng. 
- Nhaän xeùt, tuyeân döông em ñoïc toát.
3.Cuûng coá : 
-Qua baøi vaên caùc em hieåu ñieàu gì ?
-Giaùo duïc tö töôûng. 
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-3 em ñoïc vaø TLCH.
 1 em HS yếu đọc một đoạn
-Ñeå ñöôïc noùi hai tieáng “xin ñaùnh”
-Vì Vua thaáy Quoác Toaûn coøn treû ñaõ bieát lo vieäc nöôùc.
-Vì Quoác Toaûn aám öùc, caêm giaän quaân giaëc.
-Theo doõi ñoïc thaàm.
-1 em ñoïc laàn 2.
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu . 
-HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ: ngôõ ngaøng, laù côø, naêm caùnh, luõ löôït, ñoå veà, baäp beành.
-HS tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn.
-HS luyeän ñoïc caâu :
Ra coi, mau leân !//
 Chò toâi vöøa goïi,/ Vöøa keùo toâi chaïy ra cöûa.// Chò chæ tay veà phía boùt://-Thaáy gì chöa ?//
Toâi thaáy roài.//Côø!// Côø ñoû sao vaøng/ treân coät côø tröôùc boùt.// Toâi ngôõ ngaøng ngaém laù ..
-HS ñoïc caùc töø chuù giaûi 
-HS nhaéc laïi Caùch maïng thaùng Taùm, xuoàng, beø.
-Chia nhoùm:ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
- Ñoïc caû baøi.
-Thi ñoïc giöõa ñaïi dieän caùc nhoùm ñoïc noái tieáp nhau.
 Ñoàng thanh: đoạn ,bài
-Ñoïc thaàm. 1 em ñoïc ñoaïn 1.
-Baïn thaáy laù côø treân coät côø tröôùc ñoàn giaëc.
-Laù côø röïc rôõ vôùi ngoâi sao vaøng naêm caùnh bay phaáp phôùi treân neàn trôøi xanh meânh moâng buoåi saùng.
-Baïn nhoû vui söôùng khi thaáy laù côø. Baïn raát yeâu laù côø, yeâu Caùch maïng, yeâu Toå quoác.
-1 em ñoïc ñoaïn 2.
-Côø moïc tröôùc cöûa moãi nhaø, treân caây, treân tay, côø caém tröôùc muõi xuoàng, keát thaønh chieác beø ñaày côø.
-Moïi ngöôøi mang côø ñi tham gia mít tin chaøo möøng CMTT thaønh coâng.
-Caùch maïng ñaõ thaønh coâng. Moïi ngöôøi vui möøng khi CMTT thaønh coâng. Hoï yeâu quyù laù côø, bieåu töôïng cho Caùch maïng, cuûa Toå quoác.
-3-4 nhoùm thi ñoïc baøi vaên.
-Nieàm vui söôùng, ngôõ ngaøng cuûa baïn nhoû khi thaáy nhöõng laù côø moïc leân khaép nôi trong ngaøy Caùch maïng thaùng Taùm thaønh coâng.
RÚT KINH NGHIỆM
TOÁN
OÂN TAÄP VEÀ PHEÙP COÄNG VAØ PHEÙP TRÖØ 
I/ MUÏC TIEÂU :
- Biết cộng , trừ nhẩm các số tròn chục , tròn trăm
- Biết làm tính cộng , trừ không nhớ các số có đến ba chữ số 
- Biết làm tính cộng , trừ có nhớ các số có hai chữ số 
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng 
- Bài tập cần làm : Bài 1 ( cột 1 , 3 ); bài 2 ( cột 1 , 2 , 4 ); bài 3 
- HS khá , giỏi làm hết 
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Goïi 2 em leân baûng laøm.
 5 cm =  mm
	 1 km= m
	 1 m = .. cm
	 20 dm =  m
	 4 m =  dm 
HS làm yếu làm 2 bài 
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi 
 a-Giôùi thieäu baøi.
b- luyeän taäp.
Baøi 1 : Làm cột 1 , 3 ( HS khá, giỏi làm hết )
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
-Nhaän xeùt.
Söûa baøi, cho ñieåm.
Baøi 2 : Giảm cột 3
 (HS yếu làm 2 cột )
-Goïi HS neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän caùch tính ?
-Yeâu caàu HS suy nghó vaø laøm baøi.
-Nhaän xeùt.
Baøi 3 : Goïi 1 em ñoïc ñeà ?
-Coù bao nhieâu hoïc sinh gaùi ?
-Coù bao nhieâu hoïc sinh trai ?
-Laøm theá naøo ñeå bieát tröôøng coù bao nhieâu hoïc sinh ?
-Yeâu caàu HS laøm baøi.
 GV theo dõi giúp HS yếu làm bài
-Söûa baøi, nhaän xeùt.
Baøi 4 : Giảm KK , HS khá giỏi làm thêm
3.Cuûng coá : 
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-2 em leân baûng laøm, lôùp laøm nhaùp
 5 cm = 50 mm
1 km = 1000 m
1 m = 100 cm
20 dm = 2 m
4 m = 40 dm
-HS töï laøm baøi, ñoåi vôû kieåm tra.
-3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû.
- HS neâu caùch ñaët tính vaø tính.
 2 em yếu nêu cách tính
 -1 em đọc, lớp thầm theo
-265 hoïc sinh gaùi.
-234 hoïc sinh trai.
-Thöïc hieän pheùp coäng soá hoïc sinh gaùi vaø trai.
-1 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû.
Giaûi
Soá hoïc sinh tröôøng ñoù coù :
265 + 234 = 499 (hoïc sinh)
Ñaùp soá : 499 hoïc sinh.
RÚT KINH NGHIỆM
TẬP VIẾT
 CHÖÕ V HOA (KIEÅU 2) .
I/ MUÏC TIEÂU : 
 Viết đuúng chữ hoa V kiểu 2 ( 1 dòng cỡ vứa , 1 dòng cỡ nhỏ ); chữ và câu ứng dụng : Việt ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ), Việt Nam thân yêu ( 3 lần )
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Maãu chöõ V hoa. Baûng phuï : Vieät Nam thaân yeâu .
2.Hoïc sinh : Vôû Taäp vieát, baûng con.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Kieåm tra vôû taäp vieát cuûa moät soá hoïc sinh.
-Cho hoïc sinh vieát moät soá chöõ Q-Quaân vaøo baûng con.
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi :
a-Giôùi thieäu baøi 
b-Höôùng daãn vieát chöõ hoa.
+. Quan saùt moät soá neùt, quy trình vieát :
-Chöõ V hoa kieåu 2 cao maáy li ?
-Chöõ V hoa kieåu 2 goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo ?
-Caùch vieát : Vöøa vieát vöøa noùi: Chöõ V hoa kieåu 2 goàm coù : 
-Neùt 1 : Vieát nhö neùt moät cuûa chöõ U, Ö, Y (neùt moùc hai ñaàu, ÑB treân ÑK5, döøng buùt ôû ÑK2.
-Neùt 2 : Töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, vieát tieáp neùt cong phaûi, döøng buùt ôû ÑK6 .
-Neùt 3 : Töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 2, ñoåi chieàu buùt, vieát moät ñöôøng cong döôùi nhoû caét neùt 2, taïo thaønh moät voøng xoaén nhoû, döøng buùt gaàn ÑK6.
-Giaùo vieân vieát maãu chöõ V treân baûng, vöøa vieát vöøa noùi laïi caùch vieát.
+ Vieát baûng 
-Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ V-V vaøo baûng.
+Vieát cuïm töø öùng duïng : 
Maãu chöõ töø öùng duïng
-Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng.
 GV:Vieät Nam laø Toå quoác thaân yeâu cuûa chuùng ta.
-Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ?
-Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “Vieät Nam thaân yeâu”ø nhö theá naøo ?
-Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ?
-Khi vieát chöõ Ngöôøi ta noái chöõ V vôùi chöõ i nhö theá naøo?
-Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ?
+ Vieát baûng.
 c-Vieát vôû.
 +Höôùng daãn vieát vôû.
-Chuù yù chænh söûa cho caùc em.
 1 doøng
 1 doøng 
 1 doøng
 1 doøng
 3 lần ( HS yếu viết 1 lần )
 + Chấm bài 
 Chấm 5-6 bài . Nhận xét
3.Cuûng coá : 
-Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh.
-Khen ngôïi nhöõng em vieát chöõ ñeïp, coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Noäp vôû theo yeâu caàu.
-2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
-Chöõ V kieåu 2 côõ vöøa cao 5 li .
-Chöõ V hoa kieåu 2 goàm coù moät neùt vieát lieàn laø keát hôïp cuûa 3 neùt cô baûn -moät neùt moùc hai ñaàu (traùi – phaûi), moät neùt cong phaûi (hôi duoãi, khoâng thaät cong nhö bình thöôøng) vaø moät neùt cong döôùi nhoû.
-Vaøi em nhaéc laïi.
-Vaøi em nhaéc laïi caùch vieát chöõ V.
-Theo doõi.
-Vieát vaøo baûng con V-V
-Ñoïc : V-V 
-Quan saùt.
-2-3 em ñoïc : Vieät Nam thaân yeâu .
-Quan saùt.
-1 em nhaéc laïi .
-4 tieáng : Vieät, Nam, thaân, yeâu .
-Chöõ V, N, h, y cao 2,5 li, chöõ t cao 1,5 li, caùc chöõ coøn laïi cao 1 li.
-Daáu naëng ñaët döôùi chöõ eâ .
-Noái neùt 1 cuûa chöõ i vaøo söôøn chöõ V.
-Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o.
-Baûng con : V – Vieät.
-Vieát vôû.
 	V ( côõ vöøa)
 V (côõ nhoû)
 Vieät (côõ vöøa)
 Vieät (côõ nhoû)
 Vieät Nam thaân yeâu ( côõ nhoû)
RÚT KINH NGHIỆM
Thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2010
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ CHÆ NGHEÀ NGHIEÄP 
I/ MUÏC TIEÂU :
- Nắm được một số từ ngữ chỉ nghề nghiệp ( BT 1 , 2 ), nhận biết được từ ngữ nói lên phẩm chất của nhân dân Việt Nam ( BT 3 ).
- Đặt được một câu ngắn với các từ vừa tìm dược trong BT 3 ( BT 4 )
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Vieát noäi dung BT1-2.
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Goïi 2 em laøm baøi mieäng.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm
 Cho 1 em yếu nêu
2.Daïy baøi môùi 
a-Giôùi thieäu baøi.
b- Bài tập
Baøi 1 :Goïi 1 hoïc sinh neâu yeâu caàu.
-PP tröïc quan : 6 Tranh ( SGK ) 
-GV nhaän xeùt, choát yù ñuùng .
coâng nhaân – coâng an – noâng daân – baùc só – laùi xe – ngöôøi baùn haøng.
Baøi 2 : (mieäng)
- Goïi 1 em neâu yeâu caàu.
- Yeâu caàu thaûo luaän nhoùm.
-Nhaän xeùt nhoùm tìm nhieàu töø nhaát laø nhoùm thaéng cuoäc. 
Töø chæ ngheà nghieäp : thôï may, thôï khoùa, thôï neà, thôï laøm baùnh, giaùo vieân, kó sö, baùc só boä ñoäi, phi coâng, haûi quaân, y taù, nhaø soaïn kòch, nhaø quaûng caùo, ngheä só, dieãn vieân, ñaïo dieãn phim, ..
Baøi 3 : (mieäng) 
-Goïi 1 em neâu yeâu caàu ?
-Yeâu caàu HS trao ñoåi theo caëp.
-Nhaän xeùt.
Baøi 4 : (vieát)
-Yeâu caàu gì ?
-GV chia baûng laøm 4 coät cho các em thi tiếp sức theo nhóm
 Mỗi nhóm cho 1 HS yếu làm
-Nhaän xeùt, keát luaän nhoùm ñaët ñöôïc nhieàu caâu, taát caû ñeàu ñuùng.
3.Cuûng coá :
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
-2 em laøm mieäng.
-1 em laøm mieäng BT1
-1 em laøm mieäng BT2
-1 em ñoïc .Lôùp ñoïc thaàm.
-Trao ñoåi theo caëp : noùi veà ngheà nghieäp cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc veõ trong tranh.
-HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán.
-1 em neâu : Tìm theâm nhöõng töø ngöõ chæ ngheà nghieäp khaùc.
-Caùc nhoùm tìm nhöõng töø chæ ngheà nghieäp ghi ra bảng nhóm .
-Ñaïi dieän nhoùm leân daùn baûng vaø trình baøy. Nhaän xeùt, boå sung .
-1 em neâu : töø naøo noùi leân phaåm chaát cuûa nhaân daân ta.
-Trao ñoåi theo caëp.
-2-3 em leân baûng vieát nhöõng töø noùi leân phaåm chaát cuûa nhaân daân : anh huøng, thoâng minh, gan daï, caàn cuø, ñoaøn keát, anh duõng.
 - Đaët 1 caâu vôùi 1 töø vöøa tìm ñöôïc ôû baøi 3.
-HS töøng nhoùm thi tieáp söùc vieát caâu mình ñaët, sau ñoù baïn khaùc trong nhoùm ñaët tieáp caâu khaùc.
-HS ñoïc laïi caùc caâu nhoùm ñaõ laøm. 
-Taäp ñaët caâu vôùi töø chæ ngheà nghieäp.
RÚT KINH NGHIỆM
TOÁN
OÂN TAÄP VEÀ PHEÙP COÄNG VAØ TRÖØ (tt)
I/ MUÏC TIEÂU :
- Biết cộng , từ nhẩm các số tròn trăm .
- Biết cộng , trừ các số có nhớ trong phạm vi 100
- Biết làm tính cộng , từ không nhớ các số có đến ba chữ số 
- Biết giải bài toàn về ít hơn 
- Biết tìm số bị trừ , tìm số hạng của một tổng 
- Bài tập cần làm : Bài 1 ( cột 1, 3); bài 2 ( cột ( 1, 3 ) , bài 3, 5 
- HS khá, giỏi làm hết 
II/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
-Goïi 2 em leân baûng laøm baøi taäp.
987 - 643
318 - 104
739 - 317
654 - 342
-Nhaän xeùt,cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi 
a- Giôùi thieäu baøi.
b-Luyeän taäp chung.
Baøi 1 : Làm cột 1, 3 ( HS khá, giỏi làm hết )
-Yeâu caàu gì ?
-Nhaän xeùt.
Baøi 2 : Làm cột 1, 3 ( HS khá, giỏi làm hết )
-Yeâu caàu gì ?
-Goïi 2 em neâu caùch ñaët tính vaø tính ?
-Nhaän xeùt.Chữa bài 
Baøi 3 : Goïi 1 em ñoïc ñeà ?
 GV theo dõi giúp HS yếu đặt được lời giải
-Söûa baøi, cho ñieåm.
Baøi 4 :Giảm ( KK HS khá giỏi làm thêm).
- Baøi 5 : Yeâu caàu gì ?
-Nhaän xeùt.
3.Cuûng coá : 
-Em haõy ñoïc vieát soá caáu taïo soá coù 3 chöõ soá 347. 374. 486. 468 thaønh toång caùc traêm, chuïc, ñôn vò.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Tuyeân döông, nhaéc nhôû.
-2 em leân baûng 
 1 HS yếu làm 2 bài 
987 - 643 = 344
318 - 104 = 214
739 - 317 = 422
654 - 342 = 312
-Lôùp laøm baûng con.
-1 em nhaéc töïa baøi.
- Tính nhẩm
 - 3 HS nhẩm và đứng tại chỗ nêu kết quả 
 Lớp nhận xét
-Ñaët tính roài tính .
-Vaøi em neâu. Nhaän xeùt.
-2 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû.
-Lớp nhận xét
- 1 HS đọc, lớp thầm theo
-1 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû BT.
Em cao laø :
165 – 33 = 132 (cm)
Ñaùp soá : 132 cm.
-Tìm x.
-2 em làm bảng (! HS yếu làm 1 bài)
- Lớp nhận xét
 -Vaøi em ñoïc, phaân tích thaønh toång caùc traêm, chuïc, ñôn vò.
RÚT KINH NGHIỆM
Taäp ñoïc
 LÖÔÏM 
I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc đúng các câu thơ 4 chữ , biết nghỉ hơi sau các khổ thơ
- Hiểu nội dung : Bài thơ ca ngợi chú bé liên lạc đáng yêu và dũng cảm ( Trả lời câu hỏi trong SGK , thuộc 2 khổ thơ đầu )
II/ CHUAÅN BÒ :
 Ảnh trong SGK
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
-Goïi 2 em ñoïc baøi “Laù côø”
-Thoaït tieân baïn nhoû nhìn thaáy laù côø ôû ñaâu?
-Côø ñoû sao vaøng moïc ôû nhöõng nôi naøo nöõa ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi 
a- Giôùi thieäu baøi. 
b-Luyeän ñoïc,giải nghĩa từ
-GV ñoïc maãu laàn 1 :gioïng vui töôi, nhí nhaûnh, hoàn nhieân, nhaán gioïng caùc töø gôïi taûngoaïi hình daùng ñi cuûa chuù beù : loaét choaét, thoaên thoaét, ngheânh ngheânh.
-Luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø.
+Ñoïc töøng doøng thô :
 GV theo dõi cách phát âm các từ khó
+Ñoïc töøng khoå thô: 
 -Luyeän ñoïc caâu :
Baûng phuï : Ghi caùc caâu .
-Höôùng daãn ñoïc caùc töø chuù giaûi 
+Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
+ Thi ñoïc trong nhoùm.
-Nhaän xeùt.
c-Tìm hieåu baøi.
 -Tìm nhöõng neùt ngoä nghónh ñaùng yeâu cuûa Löôïm trong hai khoå thô ñaàu ?
-Löôïm laøm nhieäm vuï gì ?
-Giaûng : Laøm nhieäm vuï lieân laïc chuyeån coâng vaên, taøi lieäu maät ôû maët traän laø coâng vieäc raát vaát vaû vaø nguy hieåm.
-Löôïm duõng caûm nhö theá naøo ?
-Em taû laïi hình aûnh Löôïm trong khoå thô 4 ?
-Em thích nhöõng caâu thô naøo, vì sao ?
-Luyeän ñoïc laïi : 
- Höôùng daãn caùc nhoùm HTL 2 khổ thơ đầu .
-GV xoaù daàn hoaëc laáy giaáy che laïi.
KK ,HS xung phong lên HTL 
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Cuûng coá : 
-Baøi thô nhaéc nhôû em ñieàu gì ?
-Giaùo duïc tö öôûng.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
-2 em ñoïc vaø TLCH.
-Treân coät côø tröôùc ñoàn giaëc.
-Tröôùc cöûa moãi nhaø, treân caây, treân tay, treân xuoàng keát thaønh beø ñaày côø.
-Löôïm .
-Theo doõi, ñoïc thaàm.1 em ñoïc.
-HS noái tieáp ñoïc töøng doøngù thô.
 -Luyeän ñoïc töø khoù : loaét choaét, thoaên thoaét, ngheânh ngheânh. ñoäi leäch, huyùt saùo, chim chích, hieåm ngheøo, nhaáp nhoâ, luùa troã. 
-Hoïc sinh noái tieáp ñoïc töøng khoå thô :
-HS luyeän ñoïc caâu :
Chuù beù loaét choaét/
Caùi xaéc xinh xinh/
Caùi chaân thoaên thoaét/
Caùi ñaàu ngheânh ngheânh .//
-Luyeän phaùt aâm caùc caâu chuù yù ñoïc ngaét caâu ñuùng.
-HS neâu nghóa cuûa caùc töø chuù giaûi
-HS luyeän ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
-Thi ñoïc caû baøi .
-Caùc nhoùm thi ñoïc (CN, ÑT, töøng ñoaïn caû baøi) -Ñoàng thanh .
-Chuù beù loaét choaét. Caùi xaéc xinh xinh. Caùi chaân thoaên thoaé.Caùi ñaàu ngheânh ngheânh .Ca loâ ñoäi leäch, moàm huyùt saùo nhö con chim chích.
-Ñoïc thaàm khoå 3 . Löôïm laøm lieân laïc, chuyeån thö ôû maët traän.
-Löôïm khoâng sôï hieåm nguy, vöôït qua maët traän baát chaáp ñaïn bay veøo veøo, chuyeån gaáp laù thö “thöôïng khaån”
-Löôïm ñi treân ñöôøng queâ vaéng veû, hai beân ñöôøng luùa troå ñoøng ñoøng, chæ thaáy chieác muõ ca loâ nhaáp nhoâ treân bieån luùa.
-HS neâu nhöõng caâu thô em thích vaø giaûi thích. 
-HTL 2 khổ thơ đầu 
-HS thi HTL 
-Ca ngôïi göông gan daï duõng caûm cuûa chuù beù lieân laïc “Löôïm”.
RÚT KINH NGHIỆM
 Chính taû (nghe vieát) 
 LÖÔÏM 
I/ MUÏC TIEÂU :
- Nghe viết cính xác bài chính tả , trình bày đúng 2 khổ thơ theo thể thơ 4 chữ 
- Làm được bài tập 2a, 3 a 
- Bài viết mắc không quá 5 lỗi chính tả 
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Vieát 2 khoå thô ñaàu cuûa baøi “Löôïm”
2.Hoïc sinh : Vôû chính taû, baûng con, vôû BT.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
-Kieåm tra caùc töø hoïc sinh maéc loãi ôû tieát hoïc tröôùc. Giaùo vieân ñoïc .
 Cho 2-3 HS đọc lại các từ vừa viết
-Nhaän xeùt.
2. Daïy baøi môùi 
 a- Giôùi thieäu baøi.
b-Höôùng daãn nghe vieát.
-Giaùo vieân ñoïc 1 laàn baøi chính taû.
-Ñoaïn thô noùi veà ai ? 
-Chuù beù lieân laic aáy coù gì ñaùng yeâu ngoä nghónh ?
+Höôùng daãn trình baøy . 
- Ñoaïn thô coù maáy khoå thô? 
-Giöõa caùc khoå thô vieát nhö theá naøo ?
-Moãi doøng thô coù maáy chöõ?
+Höôùng daãn vieát töø khoù. Gôïi yù cho HS neâu töø khoù.
- Ghi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù.
-Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng.
-Gọi 3-4 HS yếu đọc
+ Vieát chính taû.
-Ñoïc töøng caâu, töøng töø, ñoïc laïi caû caâu.
 GV theo dõi giúp HS yếu trình bày bài viết
- Chaám vôû, nhaän xeùt.
c-Baøi taäp.
Baøi 2 : baøi 2 a: Yeâu caàu gì ?
- GV toå chöùc cho HS laøm baøi theo nhoùm 
-Baûng phuï : GV daùn baûng 2 tôø giaáy khoå to.
-Nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng : hoa sen, xen keõ, ngaøt xöa, say söa, cö xöû, lòch söû.
Baøi 3 : Làm câu a. Toå chöùc troø chôi . 
-Tìm caùc tieáng chæ khaùc nhau ôû aâm ñaàu s/ x ?
- Nhận xét chữa bài 
3.Cuûng coá : 
-Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS vieát chính taû ñuùng chöõ ñeïp, saïch.
-HS neâu caùc töø vieát sai.
-3 em leân baûng vieát : lao xao, laøm sao, xoeø caùnh, ñi sau, rôi xuoáng
-Vieát baûng con.
-Theo doõi. 3-4 em đọc
-Chuù beù lieân laïc.
-Chuù beù loaét choate, ñeo xaéc xinh xinh, chaân ñi nhanh, ñaàu ñoäi ca loâ, vaø luoân huyùt saùo . 
-Coù 2 khoå thô.
-Vie

Tài liệu đính kèm:

  • docG.an tuan 33.doc