Giáo án Lớp 1 - Tuần 32

I.MỤC TIÊU:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: khổng lồ, long lanh, lấp ló, xum xuê. Bước đầu biết ngắt nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: Hồ Gươm là một cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội.

Trả lời câu hỏi 1,2 ( SGK )

* KNS : + Xác định giá trị

 + Ra quyết định, giải quyết vấn đề

 + Lắng nghe tích cực

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Tranh minh họa bài học.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 27 trang Người đăng honganh Ngày đăng 23/01/2016 Lượt xem 423Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vở.
- HS làm bài tập trên bảng lớp.
- Cả lớp sửa bài vào vở.
TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG
 I.MỤC TIÊU:
- Thực hiện được cộng , trừ ( không nhớ ) số có hai chữ số , so sánh hai số ; làm tính với số đo độ dài ; giải toán có một phép tính .
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -Bộ đồ dùng học toán 1 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ : 
Học sinh làm bài ở bảng lớp:
14 + 2 + 3
52 + 5 + 2
30 – 20 + 50
80 – 50 – 10
Nhận xét – ghi điểm.
2. Bài mới :
Bài 1: Nêu yêu cầu bài.
-Khi làm bài, lưu ý gì?
Bài 2: Nêu yêu cầu bài.
Học sinh làm bài. 1HS lªn b¶ng
Sửa bài ở bảng lớp. 
Bài 3: Đọc đề bài.
- 1 HS đọc bài toán
- Gäi H lªn b¶ng lµm bµi .
- §æi vë ch÷a bµi cña nhau 
Bài 4: Nêu yêu cầu bài.
- Gäi häc sinh nªu miÖng kÕt qu¶ . 
- GV nhËn xÐt chung
3.Củng cố:
- Chuẩn bị làm kiểm tra.
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm b¶ng con.
*Điền dấu >, <, =
-Học sinh làm bài.2HS lªn b¶ng ®iÒn
- Sửa bài ở bảng lớp.
- So sánh trước rồi điền dấu sau.
* Điền số thích hợp.
Học sinh làm bài. 1HS lªn b¶ng
Sửa bài ở bảng lớp. 
* Häc sinh ®äc ®Ò
1 học sinh tóm tắt.
Học sinh làm bài.
Sửa bài thi đua.
*Nêu yêu cầu bài
Học sinh làm bài.
Sửa bài miệng.
Buæi chiÒu :
 *********
TH to¸n TiÕt 1
I. MỤC TIÊU :
- Biết giải bài toán có phép trừ ; thực hiện được cộng , trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 100 .
- biết xem giờ đúng , có biểu tượng ban đầu về thời gian .
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ë vë thùc hµnh.
* KNS : Rèn tính cẩn thận, kỹ năng tính toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 
 - Vë thùc hµnh .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.Giíi thiÖu bµi
2. Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp ë thùc hµnh trang 98.
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh . 
- Cho HS nªu yªu cÇu bµi 1.
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
- GV nhËn xÐt chung
Bµi 2 : TÝnh. 
- Cho HS nêu yªu cÇu bµi .
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
Bài 3 : > < = 
- 1 HS đọc bài toán
- Gäi H lªn b¶ng lµm bµi .
- §æi vë ch÷a bµi cña nhau 
Bài 4: 1 HS đọc bài toán
- Gäi H lªn b¶ng lµm bµi .
- §æi vë ch÷a bµi cña nhau 
Bài 5: §óng ghi ®óng sai ghi sai
- Cho HS nêu yªu cÇu bµi .
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
3. Cñng cè dÆn dß
- Nhận xÐt tiết học.
- L¾ng nghe.
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 3 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 1 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
*1H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* H ®äc bµi to¸n. 
-1 HS lên bảng lµm
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* H nªu y/c ®Ò bµi 
-1 HS lên bảng lµm
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
BD - G§tiÕng viÖt LuyÖn viÕt ch÷ hoa: S,T 
I. MỤC TIÊU : 
- LuyÖn viÕt ch÷ hoa S,T . HS viết ®óng, viết đẹp.
- Rèn kỹ năng viết cho học sinh.
- Chú ý tư thế ngồi viết và cách cầm bút cho học sinh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC:
 - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 2. Vë « li .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1. Giíi thiÖu bµi
 2.H­íng dÉn häc sinh luyÖn viÕt
*Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu
- GV treo chữ mẫu lên bảng
- GV nêu câu hỏi nhËn xÐt mÉu 
-Có bao nhiêu nét? Gồm các nét gì? Độ cao các nét?
*Hoạt động 2: Hướng dẫn viết
- GV viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết.
a. Hướng dẫn viết bảng con
- GV quan sát, sửa sai.
- GV nhận xét
b. Hướng dẫn viết vào vở
- GV yêu cầu hs viết vào vở
- GV quan sát, uốn nắn, sửa sai cho học sinh.
Hoạt động 3: Chấm bài, nhận xét
- GV chÊm mét sè bµi nhận xét
3. Cñng cè dÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
- HS quan sát chữ mẫu
- HS trả lời
- HS quan sát và chú ý lắng nghe.
- Học sinh viết bảng con
- Nhận xét bài của bạn
- Học sinh viết bài vào vở thực hành viết đúng viết đẹp.
- Học sinh nộp vở 
ÔL THỂ DỤC «n Bµi thÓ dôc – Trß ch¬i
I. MỤC TIÊU:
-Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung (thực hiện theo nhịp hô nhưng có thể còn chậm).
-Biết cách tâng cầu cá nhân hoặc chuyền cầu theo nhóm hai người (bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ).
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
 - Sân trường ; còi .
III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1- Phần mở đầu 
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
- Khởi động: Đi thường theo vòng trò và hít thở sâu.
2- Phần cơ bản 
* Ôn bài thể dục phát triển chung.
- GV làm mẫu lần 1.
- Cho cán sự lớp hô để cả lớp tập.
- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh.
- Gọi các tổ lên thi bài thể dục phát triển chung trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chia lớp thành 4 nhóm luyện tập.
- GV theo dõi từng nhóm và nhận xét.
* Chuyền cầu theo nhóm 2 người.
- Cho học sinh tập hợp thành hai nhóm, 2 hoặc 4 hàng dọc sau đó cho học sinh quay mặt vào nhau thành đôi một, sao cho người nọ cách người kia 1m
- Cho học sinh thực hiện động tác chuyền cầu.
3- Phần kết thúc 
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- GV: Hệ thống lại bài, nhận xét giờ học
-Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
-Học sinh tập các động tác theo lời hô của cán sự lớp.
-Các tổ thi bài thể dục phát triển chung
-Học sinh luyện tập theo nhóm.
-Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu.
-Học sinh chuyền cầu.
-Học sinh về nhà ôn lại bài và chuẩn bị nội dung bài học sau.
**************************************************************
 Thø t­ ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2011
Buæi s¸ng :
 *********
TẬP ĐỌC Luü tre
I. MỤC TIÊU : 
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: Luỹ tre, rì rào, gọng vó, bòng râm. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.
- Hiểu nội dung bài: Vẻ đẹp của luỹ tre vào những lúc khác nhau trong bài.
Trả lời câu hỏi 1,2 ( SGK )
*KNS: Xác định giá trị ,tự nhận thức bản thân
-Tư duy phê phán,kiểm soát cảm xúc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC:
 - GV viết bài thơ lên bảng 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 TiÕt 1
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò: 
-Gọi 2 học sinh đọc bài: “Hồ Gươm” và trả lời câu hỏi 1 và 2 trong SGK.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bµi míi: 
H§1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc.
- Đọc mẫu bài thơ lần 1 (nhấn giọng các từ ngữ: sớm mai, rì rào, cong, kéo, trưa, nắng, nằm, nhai, bần thần, đầy). Tóm tắt nội dung bài.
Đọc mẫu lần 2 ( chỉ bảng), đọc nhanh hơn lần 1.
Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó:
Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, giáo viên gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu: Luỹ tre, rì rào, gọng vó, bóng râm.
Học sinh luyện đọc các từ ngữ trên:
+Luyện đọc câu:
Gọi em đầu bàn đọc hai dòng thơ (dòng thứ nhất và dòng thứ hai). Các em sau tự đứng dậy đọc các dòng thơ nối tiếp (mỗi em 2 dòng thơ cho trọn 1 ý).
Luyện đọc đoạn và cả bài thơ:
Đọc nối tiếp từng khổ thơ (mỗi em đọc 4 dòng thơ)
-Thi đọc cả bài thơ.
-Giáo viên đọc diễn cảm lại bài thơ.
-Đọc đồng thanh cả bài.
H§2: ¤n vÇn iêng , yêng
-Giáo viên yêu cầu Bài tập 1: 
-Tìm tiếng trong bài có vần iêng ?
*Bài tập 2:
Tìm tiếng ngoài bài có vần iêng ?
*Bài tập 3: Điền vần iêng hoặc yêng ?
Gọi học sinh đọc 2 câu chưa hoàn thành trong bài
-Cho học sinh thi tìm và điền vào chỗ trống vần iêng hoặc yêng để thành các câu hoàn chỉnh.
-Gọi học sinh đọc lại bài, giáo viên nhận xét.
3. Cñng cè - DÆn dß: 
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* 2 HS đọc bài và trả lời
*Lắng nghe.
- Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng.
-Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung.
-5, 6 em đọc các từ khó trên bảng.
- HS lần lượt đọc các câu theo y/c của GV.
- Đọc thi đọc giữa các nhóm.
- §ọc đồng thanh.
-HS t×m vµ nªu
* Các nhóm thi đua tìm và ghi vào giấy, trong thời gian 2 phút, nhóm nào tìm và ghi đúng được nhiều tiếng nhóm đó thắng.
-HS ®äc
 TiÕt 2
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
H§1: Tìm hiểu bài .
- GV gọi 2 HS nối tiếp đọc đoạn 1, cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi:
- Những câu thơ nào tả luỹ tre buổi sớm ?
- GV gọi 2 HS nối tiếp đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi:
- Đọc những câu thơ tả lũy tre vào buổi trưa ? 
+ Bức tranh minh hoạ vẽ cảnh nào trong bài thơ ?
- GV gọi HS nhận xét bổ sung 
- GV nhận xét và rút ra nội dung bài: Cảnh đẹp làng quê Việt Nam vào các buổi trong ngày của Lũy tre. 
* Hướng dẫn HS luyện đọc thuộc lòng.
- GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng theo nhóm đôi và cho HS cả lớp đọc đồng thanh, GV kết hợp xóa dần từ, câu.
* Thi đọc thuộc lòng
- GV tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng cả đoạn, bài thơ.
- GV nhận xét tuyên dương chấm điểm động viên
H§2: Luyện nói : 
- GV cho HS mở SGK giới thiệu tranh và chia lớp làm nhiều nhóm 4 cho HS dựa vào câu hỏi SGK làm việc.
- GV bao quát giúp đỡ nhóm còn lúng túng
- GV mời đại diện nhóm trình bày, các nhóm nhận xét bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương HS 
*Hình 1 vẽ gì ?
*Hình 2 vẽ gì?
*Hình 3 vẽ gì?
*Hình 4 vẽ gì?
- Cây nổi trên mặt nước có thể băm cho Lợn ăn ?
3. Cñng cè - DÆn dß 
 - Nhận xét giờ học.
- 2 HS nối tiếp đọc đoạn 1, cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi:
- Luỹ tre xanh rì rào
 Gọng tre cong gọng vó 
- 2 HS nối tiếp đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi:
- Tre bần thần nhớ gió 
 Chợt về đầy bóng chim 
- Vẽ cảnh luỹ tre vào buổi trưa trâu nằm nhai bóng râm 
- HS đọc theo nhóm 2 em.
- HS đọc đồng thanh cả lớp - nhóm - cá nhân.
- HS thi đọc cá nhân - dãy bàn.
- HS quan sát tranh thảo luận nhóm 4:
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm nhận xét bổ sung
- Hình 1 vẽ cây chuối 
- Hình 2 vẽ cây mít 
- Hình 3 vẽ cây cam 
- Hình 4 vẽ cây dừa 
- Cây bèo 
TOÁN KiÓm tra
I. MỤC TIÊU : 
- Tập trung vào đánh giá: Cộng trừ các số trong phạm vi 100 (không nhớ); xem giờ đúng; giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có phép tính trừ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
* Đề:
Bài 1 . Điền số thích hợp vào ô trống (1đ)
65
68
70
73
Bài 2. Tính : 
a.(3đ)
 26 35 42 19
 +13 - 24 -11 +11
 .......... .......... ....... ........ 
b.(3đ) 14 + 2 +1 = 12cm + 7cm = 
 18 – 3 - 4 = 60cm – 30cm =
Bài 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống : , = (2đ)
 30.50 17 + 1 ....... 18 - 1
 60.20 19 - 7 .........15 + 4
Bài 4. Bài toán (3đ)
Nhà Lan có 20 con gà, mẹ bán đi 5 con gà. Hỏi nhà Lan lại bao nhiêu con gà?
2.DÆn dß :ChuÈn bÞ bµi sau
Buæi chiÒu :
 *********
G§ BD To¸n: LuyÖn céng, trõ TRONG PHẠM VI 100 
I. MỤC TIÊU : 
- Biết làm tính céng , trõ trong phạm vi 100,gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n
- Giáo dục HS có ý thức học tập môn toán 
* KNS : Rèn tính cẩn thận, kỹ năng tính toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC:
 - Bộ ĐDHT toán
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	Hoạt động của GV	
Hoạt động của HS
1.Giíi thiÖu bµi
2. Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp.
Bài 1 Đặt tính rồi tính ( TB + Y )
 62 + 57 97 – 15 95 – 50
 54 + 4 77 – 44 45 + 20
- Gọi HS đọc y/cầu bài tập
- Cho hoïc sinh l làm bài
Bµi 2: = ( TB + Y )
75 – 5  35 + 40 62 + 12  68 + 21
5 + 44  54 + 5 69 – 9 . 96 - 6
Bài 3: Sè( K + G )
10 + = 60 60 + =90 80 -..= 30
Bài 4: Gi¶i bµi to¸n sau :
Tæ 1 trång ®­îc 52 c©y, tæ 2 trång ®­îc 57 c©y .
Hái c¶ hai tæ trång ®­îc bao nhiªu c©y?
- Gäi HS lªn b¶ng líp vµo vë.
3. Củng cố - dặn dò 
 - GV nhËn xÐt giê häc.
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 3 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
*2 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* HS làm bài. 1 em lên bảng làm, c¶ líp lµm bµi vµo vë 
* HS làm bài. 1 em lên bảng làm, c¶ líp lµm bµi vµo vë 
G§ - bD tiÕng viÖt LuyÖn ®äc : Luü tre 
I. MỤC TIÊU :
- HS đọc trơn toàn bài .Phát âm đúng các tiếng từ ngữ khó : mÆt trêi, gäng vã, ngän tre
- Ôn vần : iªng ,yªng.
 - Tìm được tiếng , nói được câu chứa tiếng có vần : iªng ,yªng.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Giíi thiÖu bµi
2. Luyện đọc bài:Luü tre
- Gọi 1 em đọc lại toàn bộ bài .
- GV sửa cho học sinh .
a) Luyện đọc tiếng , từ
- Luyện đọc tiếng , từ khó: mÆt trêi, gäng vã, ngän tre
- Nhận xét .
b) Luyện đọc câu :
- Cho học sinh đọc từng câu .
- Nhận xét 
c)Ôn lại các vần : : iªng ,yªng
- Cho HS nêu tiếng , từ có vần: : iªng ,yªng
- Nhận xét .
d) Luyện đọc toàn bài .
- Gọi HS thi đọc thuộc lòng toàn bài 
3. Luyện tập : 
- Cho HS thi tìm tiếng , nói câu chứa tiếng có vần: : iªng ,yªng
 - Cho HS nêu lại nội dung bài .
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở vở BTTV
3. Cñng cè - DÆn dß 
 - Nhận xét giờ học.
- 1 em khá đọc toàn bài trong SGK 
- Lắng nghe – nhận xét 
- Tìm tiếng khó đọc – nhận xét .
- Nối tiếp nhau đọc từng câu
- Nhận xét 
- H nêu 
- Nhận xét
- Đọc thuộc lòng .
- Nhận xét.
-Thi tìm tiếng , nói câu chứa tiếng có vần : iªng ,yªng
-Vài em nhắc lại nội dung bài .
- Lần lượt nêu yêu cầu của bài ,thực hiện vào vở bài tập Tiếng Việt 
T - H T ViÖt TiÕt 2
I. MỤC TIÊU :
- Củng cố cách đọc và viết: vần : u¬m,­¬p.§iÒn ch÷ cã chøa n / l vµ c /k . 
- Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: 
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 2. Vë thùc hµnh.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh trang 95,96.
Bài 1 Điền vần, tiếng có vần u¬m,­¬p
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.
-Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 2 §iÒn ch÷ : n hoÆc l. 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2.
-Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3 §iÒn ch÷ :c hoÆc k. 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 3.
-Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 4 Viết: YÓng cÊt tiÕng hãt.
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-Nh¾c HS nÐt nèi c¸c con ch÷.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß
 - GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
* HS viết vào vở .
***************************************************************
Thø n¨m ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2011
CHÍNH TẢ Luü tre
I. MỤC TIÊU : 
- Tập chép chính xác khổ thơ đầu bài thơ Luỹ tre trong khoảng 8 -10 phút.
- Điền đúng chữ l hay n vào chỗ trống; dấu hỏi hay dấu ngã vào những chữ in nghiêng.
Bài tập (2) a hoặc b.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC:
 Bảng phụ viết chữ sẵn bài tập chính tả 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: .
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. KiÓm tra bµi cò: 
- GV đọc 1 số từ khó cho HS viết vào bảng : Con ®êng ; ®Çu tiªn .
- GV nhËn xÐt .
2. Bµi míi :
H§1: Hướng dẫn HS tập chép
- GV đính bảng phụ lên đọc 1 lần rồi cho 2 HS nối tiếp đọc lại .
- Cho HS tìm và đọc những tiếng khó : mÆt trêi, gäng vã, ngän tre,bãng r©m
- Cho HS tự viết các tiếng đó vào b¶ng con.
- Hướng dẫn HS tập chép vào vở.
- Hướng dẫn HS tự sửa lỗi bằng bút chì.
- GV sửa trên bảng những lỗi phổ biến.
- Yêu cầu HS đổi vở, sửa lỗi cho nhau.
- GV chấm một số vở, nhận xét.
H§2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
* Bài 2a
- GV cho HS mở SGK quan sát tranh và gọi 1 HS đọc yêu cầu 2
+ Trong tranh vẽ gì?
+ Vậy ta điền chữ n hay l vào chổ chấm tranh 1?
- GV gọi 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.
- GV cho HS nhận xét sữa sai.
* Bài 2b GV hướng dẫn tương tự 
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Nêu lại các chữ vừa viết?
 - Nhận xét giờ học. 
* 2 học sinh viết.
* HS nhìn bảng đọc thành tiếng 4 dòng dầu bài thơ .
- Cá nhân, ĐT.
- HS viết vào b¶ng con.
- HS tập chép vào vở. .
- HS gạch chân chữ viết sai, sửa bên lề vở.
- HS tự ghi số lỗi ra lề vở .
- HS đổi vở, sửa lỗi cho nhau.
- HS mở SGK quan sát tranh và gọi 1 HS đọc to yêu cầu 2
- Tranh vẽ cảnh trâu gặm cỏ và chùm lê 
 Trâu no cỏ. Chùm quả lê
-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở bài tập.
KỂ CHUYỆN Con rång ch¸u tiªn
I. MỤC TIÊU : 
- Kể được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh.
- hiểu ý nghĩa chuyện: Lòng tự hào của dân tộc ta về nguồn gốc cao quý, linh thiêng của dân tộc.
*KNS: Tự nhận thức bản thân 
 -Xác định giá trị 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC:
 Tranh minh hoạ thuyện kể.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- GV gọi 4 HS nối tiếp nhau kể lại từng đoạn câu chuyện : Dê con nghe lời mẹ. 
- GV nhận xét chấm điểm
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài ghi bảng.
b. Hướng dẫn kể chuyện
- GV cho HS mở SGK và kể mẫu:
+ Lần 1: Không chỉ vào tranh
+ Lần 2: GV treo tranh kết hợp kể chỉ vào tranh.
* Hướng dẫn HS kể từng đoạn trong câu chuyện.
- GV cho HS quan sát từng tranh SGK và nêu yêu cầu 
- GV nhận xét và cho 1 HS kể lại nội dung tranh 1
+ Tranh 1 : tranh vẽ cảnh gì ?
+ Câu hỏi dưới tranh là gì ?
+ Gia đình Lạc Long Quân sống như thế nào ?
- GV yêu cầu mỗi tổ cử 1 đại diện thi kể lại nội dung tranh 1
- GV nhận xét tuyên dương 
+ Các tranh còn lại : GV thực hiện tương tự 
+ Lạc Long Quân hóa Rồng đi đâu ?Âu cơ và các con làm gì ?
- GV chia lớp làm nhiều nhóm 4 và kể cho nhau nghe.
- GV bao quát giúp đỡ các nhóm còn lúng túng.
+ Cuộc chia tay diễn ra như thế nào?
- GV mời đại diện nhóm lên kể từng tranh..như tranh 1
- GV cùng lớp nhận xét.
- GV cho HS kể lại toàn bộ câu chuyện
- GV cùng lớp nhận xét tuyên dương.
- GV nhận xet rút ra ý nghĩa chuyện .
4. Củng cố dặn dò
- GV nhận xét tiết học .
-4 HS nối tiếp nhau kể lại từng đoạn câu chuyện : Dê con nghe lời mẹ. 
- HS nghe và nối tiếp nhau nhắc lại tên bài : Con rồng cháu tiên
- HS nghe.
- HS nghe kết hợp quan sát tranh.
- HS quan sát và nêu: Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý dưới mỗi tranh hãy kể lại nội dung của từng tranh.
 Tranh 1 Gia đình Lạc Long Quân 
- Sống đầm ấm hạnh phúc 
- mỗi tổ cử 1 đại diện thi kể lại nội dung tranh 1
Tranh 2 
- Lên đỉnh núi cao gọi chồng về.
Tranh 3+4
- Thế là hai người cùng bầy con chia tay lên rừng xuống biển. Riêng người con trai cả ở lại và làm vua Hùng Vương thứ nhất
- 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp.
Ý nghĩa:Câu chuyên kể về nguồn gốc cao quý ,thiêng liêng của dân tộc ta cùng sinh ra từ cha rồng mẹ tiên .
TOÁN ¤N tËp : C¸c sè ®Õn10 
I. MỤC TIÊU : 
- Biết đọc , đếm , so sánh các số trong phạm vi 10 ; biết đo độ dài đoạn thẳng .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC:
 Các bó, mỗi bó có 1 chục que tính và một số que tính rời 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Kiểm tra bài cũ 
 - GVtrả bài và nhận xét kết quả của bài kiểm tra 	30 + 30 = 60
GV nhận xét sửa chữa và cho điểm
2.Bài mới
a) Giới thiệu bài.
 - GV giới thiệu và ghi tựa lên bảng ,gọi HS nhắc lại 
 Bài 1: GV gọi 2 em nêu yêu cầu của bài tập
+ GV : Mỗi vạch của tia số chỉ được ghi mấy số ?
- GV gọi 1 HS lên bảng làm , học sinh cả lớp làm vào vở 
- GV nhận xét sửa sai , lưu ý các em đọc các số đã điền
Bài 2: GV gọi 1 - 2 em nêu yêu cầu của bài tập
+ Muốn điền đúng dấu vào ô trống ta cần làm gì ?	
- GV gọi 1 HS lên bảng làm , học sinh cả lớp làm vào vở 
- GVnhân xét sửa sai
Bài 3: -GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
+ Muốn khoanh vào số lớn nhất hay bé nhất ta cần làm gì ?
- GV gọi 1 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm vào vở 
- GV nhận xét sửa chữa
Bài 4: 2 em đọc đề bài
+ Muốn viết các số theo thứ tự ta cần làm gì ?
- GV gọi 1 em lên bảng làm còn lại làm vào bảng con 
- GV nhận xét sửa chữa
Bài 5:
 - GV cho HS nêu yêu cầu của bài 
 - GV hướng dẫn các em đo và ghi kết quả
4.Củng cố và dặn dò 
+ Muốn đo độ dài các đoạn thẳng ta cần đặt thước như thế nào ?
- Dặn các em về nhà làm bài tập trong vở bài tập
- HS : lắng nghe 
 - HS : Ôn tập các số dến 10
* Viết các số từ 0 đến 10
- Ghi 1 số 
+ 1 HS lên bảng làm , học sinh cả lớp làm vào vở 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* HS : So sánh các số trong phạm vi 10
1 HS lên bảng làm , học sinh cả lớp làm vào vở
* HS :So sánh các số
- 1 HS lên bảng làm ,HS cả lớp làm vào vở 
a) Khoanh vào số lớn nhất:
	6	3	4	
9
b) Khoanh vào số bé nhất:
3
	5	7	8
* Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự
- HS :So sánh các số
- HS :1 em lên bảng làm – còn lại làm vào bảng con
Từ bé đến lớn : 5, 7, 9 ,10
Từ lớn đến bé : 10, 9, 7, 5
*HS tự làm bài
A	5cm B
M	9cm N
	 P
 2cm
 Q
- HS : cần đặt thước từ vạch số 0
ĐẠO ĐỨC : Dµnh cho ®Þa ph­¬ng
I. MỤC TIÊU : 
- ThÊy ®­îc lợi ích của viÖc gi÷ g×n vµ b¶o vÖ tµi s¶n cña lµng, x· .
- BiÕt c¸ch gi÷ g×n , b¶o vÖ tµi s¶n cña lµng, x· .
- Gi¸o dôc HS cã ý thøc tù gi¸c gi÷ g×n, b¶o vÖ tµi s¶n cña lµng, x· .
*KNS: -Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
-Kĩ năng tư duy phê phán những hành vi phá hoại cây và hoa nơi công cộng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC:
 -Vở bài tập đạo đức lớp 1
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ : HS trả lời
- Cây và hoa nơi công cộng có lợi gì đối với cuộc sống con người ?
- Em đã làm được việc gì để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng ?
2. Dạy học bài mới: Giới thiệu bài
* Khởi đông: HS hát 1 bµi .
* Hoạt động 1: HS hoạt động nhãm ®«i
- C¸c em tù kÓ cho nhau nghe vÒ lµng xãm m×nh B¹n biÕt nh÷ng n¬i nµo cña lµng, x· . B¹n ®Õn ®ã lµm g× ? nh÷ng n¬i nh­ vËy ta cÇn ph¶i lµm g× ?
- Đại diện các nhóm trả lời, HS nhận xét bổ sung. GV kết luận , HS tự liên hệ.
* Hoạt động 2: HS thảo luận và đ óng vai theo tình huống 
+ T×nh huèng : Em cïng hai b¹n ®i häc vÒ qua ®×nh chïa , mét b¹n rñ vµo ®ã h¸i hoa .
Em sÏ lµm g× ?
- Các nhóm lên đóng vai, nhận xét .
- Em tán thành việc làm nào ? Tại sao ?
3. Củng cố, dặn dò
 - Nhận xét tiết học.	
-2 HS trả lời
- HS hoạt động nhãm ®«i
- Đại diện các nhóm trả lời, HS nhận xét bổ sung
-HS thảo luận và đ óng vai theo tình huống 
- Các nhóm lên đóng vai, nhận xét .
 ***************************************************************
Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2011
Buæi s¸ng :
 *********
TẬP ĐỌC Sau c¬n m­a 
I. MỤC TIÊU : 
 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: mưa rào, râm bụt, xanh bóng, nhởn nhơ, sáng rực, mặt trời, quây quanh, vườn. Bước đầu biết ngắt nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu 
- Hiểu nội dung bài: Bầu trời, mặt đất mọi vật đều tươi vui sao trậm mưa rào.
Trả lời câu hỏi 1 ( SGK )
*KNS: - Xác định giá trị 
 - Ra quyết định
 - Phản hồi, lắng nghe tích cực 
 - Tư duy sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 1 Tuan 32(1).doc