Giáo án lớp 1 tuần 26 (tiếp)

Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác.

- Biết cư xử phù hợp khi đến chơi nhà bạn bè , người quen

- HS khá, giỏi : Biết được ý nghĩa của việc cư xử lịc sự khi đến chơi nhà người khác .

 

 

doc 49 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 421Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 26 (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bò chia baèng thöông nhaân vôùi soá chia(nhieàu em).
-1 em ñoïc x : 2 = 5.
-Laø soá bò chia.
-Ta laáy thöông (5) nhaân vôùi soá chia (2). Ta tính tích cuûa thöông 5 vôùi soá chia 2.
-HS neâu x = 5 x 2.
-x = 10
-Hoïc sinh ñoïc laïi caû baøi :
x : 2 = 5 
 x = 5 x 2
 x = 10
-Muoán tìm soá bò chia ta laáy thöông nhaân vôùi soá chia (Nhieàu em nhaéc laïi).
-Tính nhaåm.
-HS töï laøm baøi. Caû lôùp theo doõi.
-Coù theå neâu ngay keát quaû 2 x 3 = 6 vì 2 vaø 3 laàn löôït laø thöông vaø soá chia trong pheùp chia 6 : 3 = 2, coøn 6 laø soá bò chia trong pheùp chia naøy, maø ta ñaõ bieát tích cuûa thöông vaø soá chia chính baèng soá bò chia.
-Tìm x.
-3 em leân baûng laøm, lôùp laøm vôû.
-Muoán tìm soá bò chia chöa bieát ta laáy thöông nhaân vôùi soá chia.
- HS làm vở , 2 em làm bảng 
- Nhận xét 
- 1 em đọc , lớp thầm theo 
-Moãi em nhaän ñöôïc 5 chieác keïo.
- Coù 3 em.
-Ta thöïc hieän pheùp nhaân 5 x 3 
-1 em leân baûng laøm, lôùp laøm vôû BT.
- Nhận xét 
 Giaûi
Soá keïo coù taát caû laø :
5 x 2 = 10 (chieác keïo)
Ñaùp soá : 10 chieác keïo.
-Muoán tìm soá bò chia ta laáy thöông nhaân vôùi soá chia.
 RÚT KINH NGHIỆM
CHÍNH TAÛ ( TẬP CHÉP )
VÌ SAO CÁ KHÔNG BIẾT NÓI ?
I/ MUÏC TIEÂU :
- 
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Vieát saün maãu chuyeän “Vì sao caù khoâng bieát noùi” . Vieát saün BT 2a,2b.
2.Hoïc sinh : Vôû chính taû, baûng con, vôû BT.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : PP kieåm tra :
-Giaùo vieân chia baûng laøm 4 coät, goïi 4 em leân baûng.
-GV ñoïc .
-Nhaän xeùt.
2. Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn taäp cheùp.
Muïc tieâu : Cheùp laïi chính xaùc, trình baøy ñuùng maãu chuyeän vui “Vì sao caù khoâng bieát noùi”
a/ Noäi dung baøi vieát :
-PP tröïc quan : Baûng phuï.
-Giaùo vieân ñoïc maãu noäi dung ñoaïn vieát .
-PP giaûng giaûi- Hoûi ñaùp : Vieät hoûi anh ñieàu gì ?
-Caâu traû lôøi cuûa Laân coù gì ñaùng buoàn cöôøi ?
-PP giaûng giaûi : Caù khoâng bieát noùi nhö ngöôøi vì chuùng laø loaøi vaät, nhöng coù leõ caù cuõng coù caùch trao ñoåi rieâng vôùi baày ñaøn.
b/ Höôùng daãn trình baøy .
-Ñoaïn cheùp coù nhöõng daáu caâu naøo?
-PP phaân tích :
c/ Höôùng daãn vieát töø khoù. Gôïi yù cho HS neâu töø khoù.
-Ghi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù.
-Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng.
d/ Vieát baøi.
-Giaùo vieân cho hoïc sinh cheùp baøi vaøo vôû.
-Ñoïc laïi. Chaám vôû, nhaän xeùt.
-Troø chôi.
Hoaït ñoäng 2 : Baøi taäp.
Muïc tieâu : Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät r/ d, öc/ öt.
PP luyeän taäp :
Baøi 2 : Yeâu caàu gì ?
-Höôùng daãn söûa.
-Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng (SGV/ tr 135).
 Lôøi ve keâu da dieát/ Khaâu nhöõng ñöôøng raïo röïc.
 Saân haõy röïc vaøng/ Ruû nhau thöùc daäy
3.Cuûng coá : Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS vieát baøi ñuùng , ñeïp vaø laøm baøi taäp ñuùng.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø – Söûa loãi.
-4 em leân baûng. Lôùp vieát baûng con.
-2 em vieát : con traên, caù treâ, nöôùc traø, tia chôùp.
-2 em vieát teân caùc loaøi caù baét ñaàu baèng ch/tr.
-Chính taû (taäp cheùp) : Vì sao caù khoâng bieát noùi ?
-2-3 em nhìn baûng ñoïc laïi.
-Vì sao caù khoâng bieát noùi.
-Laân cheâ em hoûi ngôù ngaån, nhöng chính Laân môùi ngôù ngaån khi cho raèng caù khoâng noùi ñöôïc vì mieäng caù ngaäm ñaày nöôùc.
-Daáu chaám hoûi, daáu hai chaám, daáu gaïch ngang, daáu chaám, daáu phaåy.
-HS neâu töø khoù : say söa, beå caù caûnh, ngôù ngaån.
-Vieát baûng con.
-Nhìn baûng cheùp vôû.
-Doø baøi.
-Troø chôi “Baûo thoåi”
-Choïn baøi taäp a hoaëc baøi taäp b.
-Ñieàn vaøo choã troáng : r/ d, vaàn öc/ öt.
-3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm baûng con.
-Nhaän xeùt.
-Söûa loãi moãi chöõ sai söûa 1 doøng.
HD LUYỆN TẬP
LT CHÍNH TẢ BÀI : VÌ SAO CÁ KHÔNG BIẾT NÓI ?
I- MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố 
- Hướng dẫn cho các em điền vào chỗ trống âm ch / tr ( BT 2b ) và tìm những tiếng có thanh hỏi / thanh ngã ( BT 3b )
- Viết lại các từ viết sai ở bài chính tả . 
- Viết 2-4 câu ( GV chọn )
II- CHUẨN BỊ : Bảng con , vở luyện viết 
III- HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 1- KTBC
 2- BÀI MỚI
a- GTB : GV nêu mục đích, yêu cầu
b- Hướng dẫn cho các em tìm các từ như ở y/c
 - Cho các em làm
- Gọi HS trình bày
 - Giáo viên nhận xét
c – Luyện viết từ khó 
 - Cho các em nêu lại các từ khó vừa viết sai ở bài chính tả
- GV đọc cho các em viết bảng con 
 - GV nhận xét
 - Cho các em đọc
d- Viết 2- 4 câu
 GV đọc cho HS viết ( GV chọn 2-4 câu đọc cho các em viết )
 - Chấm 4 – 5 bài , nhận xét
3 – CỦNG CỐ - DẶN DÒ
 Nhận xét giờ học
- Học sinh làm vào vở tập chép, 6 em viết vào bảng nhóm .
- 6 em lên trình bày
- Lớp nhận xét
- Cả lớp đồng thanh
- Nhiều em nêu ( 3- 4 HS yếu nêu ), lớp nhận xét
- Nhiều em nêu
- HS viết bảng con , lần lượt từng em lên bảng viết ( HS trung bình ,yếu viết)
 - Lớp nhận xét - Học sinh đọc cá nhân , đồng thanh
- HS viết vào vở
RÚT KINH NGHIỆM
Thứ tư ngày 03 tháng 03 năm 2010
TAÄP ÑOÏC 
SÔNG HƯƠNG
I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc đúng , rõ ràng toàn bài , biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu và các cụm từ ; bước đầu biết đọc trôi chảy toàn bài 
- Hiểu nội dung : Vẻ đẹp thơ mộng , luôn biến đổi sắc màu của dòng sông Hương ( Trả lời các câu hỏi trong SGK )
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Tranh veõ caûnh soâng Höông.( SGK )
2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät/ taäp 2.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Goïi 3 em ñoïc truyeän “Toâm Caøng vaø Caù Con” vaø TLCH.
-Khi ñang taäp döôùi ñaùy soâng Toâm Caøng gaëp chuyeän
gì ?
-Caù Con laøm quen vôùi Toâm Caøng nhö theá naøo ?
-Em thaáy Toâm Caøng coù gì ñaùng khen ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Luyeän ñoïc.
-Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi (gioïng taû khoan thai, theå hieän söï thaùn phuïc veû ñeïp cuûa soâng Höông. Nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ gôïi taû maøu saéc, hình aûnh : xanh thaúm, xanh bieác, xanh non, nôû ñoû röïc, öûng hoàng, ñöôøng traêng lung linh, ñaëc aân, tan bieán, eâm ñeàm)
-Höôùng daãn luyeän ñoïc keát hôïp giaûng töø.
+ Ñoïc töøng caâu :
-Giaùo vieân uoán naén caùch ñoïc cuûa töøng em.
+ Ñoïc töøng ñoaïn : Chia 3 ñoaïn.
-GV höôùng daãn hoïc sinh ñoïc roõ raøng maïch laïc, nghæ hôùi ñuùng.
-Baûng phuï : Höôùng daãn luyeän ñoïc caâu.
-Nhaän xeùt
- Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc caùc töø chuù giaûi.
-Giaûng theâm : lung linh daùt vaøng : aùnh traêng vaøng chieáu xuoáng soâng Höông laøm doøng soâng aùnh leân toaøn maøu vaøng, nhö ñöôïc daùt moät lôùp vaøng loùng laùnh.
+ Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
-Nhaän xeùt, keát luaän ngöôøi ñoïc toát nhaát.
C- Tìm hieåu baøi.
-Tìm nhöõng töø chæ caùc maøu xanh khaùc nhau cuûa soâng Höông ?
-Nhöõng maøu xanh aáy do caùi gì taïo neân ?
-GV goïi 2-3 em ñoïc laïi ñoaïn 1 (nhaéc nhôû ñoïc khoan thai theå hieän söï ngöôõng moä veû ñeïp cuûa doøng soâng, nhaán gioïng ôû caùc töø gôïi taû caùc maøu xanh).
-Vaøo muøa heø soâng Höông ñoåi maøu nhö theá naøo ?
-Do ñaâu coù söï thay ñoåi aáy ?
-Vaøo nhöõng ñeâm traêng saùng soâng Höông ñoåi maøu nhö theá naøo ?
-Do ñaâu coù söï thay ñoåi aáy ?
-Goïi 2-3 em ñoïc ñoaïn 2 (Nhaéc HS ñoïc vôùi gioïng chaäm raõi ) .
-Vì sao noùi soâng Höông laø moät ñaëc aân cuûa thieân nhieân daønh cho thaønh phoá Hueá?
-Nhaän xeùt.
+ Luyeän ñoïc laïi : Nhaän xeùt, tuyeân döông em ñoïc toát.
3.Cuûng coá : 
- Sau khi ñoïc baøi naøy em nghó nhö theá naøo veà soâng Höông? 
-Giaùo duïc tö töôûng.Nhaän xeùt tieát hoïc.
-3 em ñoïc vaø TLCH.
-Soâng Höông.
-Theo doõi ñoïc thaàm.
-1 em ñoïc laàn 2.
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu . -HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ: xanh non, phöôïng vó, baõi ngoâ, ñoû röïc, trong laønh 
-HS tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn.
-Ñoaïn 1 : töø ñaàu ñeán . in treân maët nöôùc.
-Ñoaïn 2 :tieáp theo ñeán . Lung linh daùt vaøng.
-Ñoaïn 3 : coøn laïi.
Bao truøm leân caû böùc tranh/ laø moät maøu xanh/ coù nhieàu saéc ñoä ñaäm nhaït khaùc nhau :/ maøu xanh thaúm cuûa da trôøi,/ maøu xanh bieác cuûa caây laù,/ maøu xanh non cuûa nhöõng baõi ngoâ,/ thaûm coû in treân maët nöôùc.//
Höông Giang boãng thay chieác aùo xanh haøng ngaøy/ thaønh daûi luïa ñaøo öûng hoàng caû phoá phöôøng.//
-HS ñoïc caùc töø chuù giaûi : saéc ñoä, Höông Giang, luïa ñaøo, ñaëc aân, thieân nhieân, eâm ñeàm .
-HS nhaéc laïi nghóa “lung linh daùt vaøng”
-Chia nhoùm:ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. Ñoïc caû baøi.
-Thi ñoïc giöõa ñaïi dieän caùc nhoùm ñoïc noái tieáp nhau.
-Ñoàng thanh.
-Ñoïc thaàm. 
-Ñoù laø maøu xanh vôùi nhieàu saéc ñoä ñaäm nhaït khaùc nhau : xanh thaúm, xanh bieác, xanh non.
-Maøu xanh thaúm do da trôøi taïo neân, maøu xanh bieác do laù caây taïo neân, maøu xanh non do nhöõng baõi ngoâ thaûm coû in treân maët nöôùc taïo neân.
-2-3 em ñoïc ñoaïn 1.
-Soâng Höông thay chieác aùo xanh haøng ngaøy thaønh daûi luïa ñaøo laøm öûng hoàng caû phoá phöôøng.
-Do hoa phöôïng vó nôû ñoû röïc hai beân bôø in boùng xuoáng nöôùc.
-Vaøo nhöõng ñeâm traêng saùng, “doøng soâng laø moät ñöôøng traêng lung linh daùt vaøng”
-Do doøng soâng ñöôïc aùnh traêng vaøng chieáu roïi, saùng lung linh.
-2-3 em ñoïc ñoaïn 2.
-Vì soâng Höông laøm cho thaønh phoá Hueá theâm ñeïp, laøm cho khoâng khí thaønh phoá trôû neân trong laønh, laøm tan bieán nhöõng oán aøo cuûa chôï buùa taïo cho thaønh phoá moät veû eâm ñeàm.
-3-4 em thi ñoïc laïi baøi vaên. 
-Nhaän xeùt.
-Em caûm thaáy yeâu soâng Höông/ Soâng Höông laø moät doøng soâng ñeïp, thô moäng / Soâng Höông mang laïi veû ñeïp cho Hueá. 
 RÚT KINH NGHIỆM
 TOAÙN
LUYỆN TẬP
I/ MUÏC TIEÂU :
- Biết cách tìm số bị chia 
- Nhận biết số bị chia , số chia , thương
- Biết giải bài toán có 1 phép nhân 
- Bài tập cần làm : Bài 1, bài 2 ( a, b ) ; bài 3 ( Cột 1,2,3,4 ) , bài 4
- Học sinh khá, giỏi làm hết 
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Ghi baûng baøi 5.
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Goïi 2 em leân baûng laøm.
 x : 4 = 2
x : 3 = 6
 -Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B -Laøm baøi taäp.
Baøi 1 : Yeâu caàu gì ?
-Vì sao ôû phaàn a ñeå tìm y em thöïc hieän 3 x 2 ?
-GV hoûi töông töï vôùi nhöõng baøi coøn laïi.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 2 : Yeâu caàu gì ?( làm câu a, b )
-Vieát baûng : x – 2 = 4 x : 2 = 4
- x trong hai pheùp tính treân coù gì khaùc nhau ?
-Muoán tìm soá bò tröø em laøm theá naøo ? 
-Muoán tìm soá bò chia em thöïc hieän nhö theá naøo ?
-Nhaän xeùt.
Baøi 3: Goïi 1 em neâu yeâu caàu ? ( Làm cột 1,2,3,4 )
- Kẻ bảng và gọi HS lên bảng làm 
Soá bò chia
10
10
18
9
21
12
Soá chia
2
2
2
3
3
3
Thöông
5
5
9
3
7
4
-Goïi HS ñoïc teân caùc doøng cuûa baûng tính.
-Soá caàn ñieàn trong caùc oâ troáng laø nhöõng soá naøo ?
-Muoán tìm soá bò chia em laøm nhö theá naøo ?
-Muoán tìm thöông em laøm nhö theá naøo ?
-Vì sao trong oâ troáng thöù nhaát em ñieàn soá 5 ?
-GV hoûi töông töï vôùi caùc oâ coøn laïi.
Baøi 4 : Goïi 1 em ñoïc ñeà.
-1 can daàu ñöïng maáy lít ?
-Coù taát caû maáy can ?
-Baøi toaùn yeâu caàu tìm gì ?
-Toång soá lít daàu ñöôïc chia thaønh 6 can baèng nhau, moãi can 3 lít. Vaäy ñeå tìm toång soá lít daàu ta thöïc hieän pheùp tính gì ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Cuûng coá : 
 Nhaän xeùt tieát hoïc.
-2 em leân baûng laøm, lôùp laøm nhaùp.
 x : 4 = 2 x : 3 = 6
 x = 2 x 4 x = 6 x 3
 x = 8 x = 18
-Luyeän taäp .
-Tính y
-3 HS leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû.
-Vì y laø soá bò chia, coøn 3 vaø 2 laàn löôït laø thöông vaø soá chia trong pheùp chia y : 2 = 3, vì theá ñeå tìm soá bò chia y chöa bieát ta thöïc hieän pheùp nhaân thöông laø 3 vôùi soá chia laø 2.
-Tìm x.
-x trong pheùp tính thöù nhaát laø tìm soá bò tröø, x trong pheùp tính thöù hai laø tìm soá bò chia.
-Laáy hieäu coäng soá tröø.
-Laáy thöông nhaân vôùi soá chia.
-3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû BT.
-1 em : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng.
-2 em ñoïc : Soá bò chia, soá chia, thöông
-Soá bò chia, thöông.
-Laáy thöông nhaân vôùi soá chia.
-Laáy soá bò chia chia cho soá chia.
-2 em leân baûng laøm, lôùp laøm vôû.
-Vì oâ troáng thöù nhaát laø tìm thöông, muoán tìm thöông em laáy soá bò chia chia cho soá chia 10 : 2 = 5.
- 1 em đọc , lớp thầm theo
 -1 can daàu ñöïng 3 lít.
-Coù taát caû 6 can.
Tìm toång soá lít daàu.
-Pheùp nhaân 3 x 6.
-1 em laøm treân lôùp. Lôùp laøm vôû.
Giaûi.
Soá lít daàu coù taát caû :
3 x 6 = 18 (l daàu)
Ñaùp soá : 18 l daàu.
RÚT KINH NGHIỆM
TAÄP VIEÁT
CHỮ HOA X
 I/ MUÏC TIEÂU : 
 Viết đúng chữ hoa X ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) ; chữ và câu ứng dụng : Xuôi ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cở nhỏ ), Xuôi chèo mát mái ( 3 lần )
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Maãu chöõ X hoa. Baûng phuï : Xuoâi cheøo maùt maùi.
2.Hoïc sinh : Vôû Taäp vieát, baûng con.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Kieåm tra vôû taäp vieát cuûa moät soá hoïc sinh.
-Cho hoïc sinh vieát moät soá chöõ V-Vöôït vaøo baûng con.
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi :
A- Giôùi thieäu baøi : Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc.
B- Höôùng daãn vieát chöõ hoa.
+ Quan saùt moät soá neùt, quy trình vieát :
PP hoûi ñaùp :
-Chöõ X hoa cao maáy li ?
-Chöõ X hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo ?
+ Caùch vieát : Vöøa vieát vöøa noùi: Chöõ X goàm coù : 
Neùt 1 : ñaët buùt treân ÑK5, vieát neùt moùc hai ñaàu beân traùi döøng buùt giöõa ÑK1 vôùi ÑK2.
Neùt 2 : töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 1, vieát neùt xieân löôïn töø traùi sang phaûi, töø döôùi leân treân, döøng buùt treân ÑK6.
Neùt 3 : töø ñieåm döøng buùt cuûa neùt 2, ñoåi chieàu buùt, vieát neùt moùc hai ñaàu beân phaûi töø treân xuoáng döôùi, cuoái neùt uoán vaøo trong, döøng buùt ôû ÑK 2.
-Giaùo vieân vieát maãu chöõ Xtreân baûng, vöøa vieát vöøa noùi laïi caùch vieát.
+ Vieát baûng :
-Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ X – X vaøo baûng.
+ Vieát cuïm töø öùng duïng :
-Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng.
+ Quan saùt vaø nhaän xeùt :
-Neâu caùch hieåu cuïm töø treân ?
Giaùo vieân giaûng : Cuïm töø treân coù nghóa laø trong coâng vieäc gaëp nhieàu thuaän lôïi .
-Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ?
-Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “Xuoâi cheøo maùt maùi”ø nhö theá naøo ?
-Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ?
-Khi vieát chöõ Xuoâi ta noái chöõ X vôùi chöõ u nhö theá naøo?
-Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ?
Vieát baûng.
+ Vieát vôû.
- Höôùng daãn vieát vôû.
-Chuù yù chænh söûa cho caùc em.
 1 doøng
 1 doøng
 1 doøng
 1 doøng
 3 lần ( HS yếu viết 1 lần )
+ Chấm bài 
 Chấm 5- 6 bài , nhận xét 
3.Cuûng coá : 
-Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh.
-Khen ngôïi nhöõng em vieát chöõ ñeïp, coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Noäp vôû theo yeâu caàu.
-2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
-Chöõ X côõ vöøa cao 5 li.
-Chöõ X goàm coù moät neùt vieát lieàn laø keát hôïp cuûa 3 neùt cô baûn : 2 neùt moùc hai ñaàu vaø 1 neùt xieân.
-Vaøi em nhaéc laïi.
-Vaøi em nhaéc laïi caùch vieát chöõ X .
-Theo doõi.
-Vieát vaøo baûng con X – X.
-Ñoïc : X – X.
-2-3 em ñoïc : Xuoâi cheøo maùt maùi.
-Quan saùt.
-1 em neâu : Gaëp nhieàu thuaän lôïi.
-Hoïc sinh nhaéc laïi .
-4 tieáng : Xuoâi, cheøo, maùt, maùi.
-Chöõ X, h cao 2,5 li, chöõ t cao 1, 5 li, caùc chöõ coøn laïi cao 1 li.
-Daáu huyeàn ñaët treân chöõ e, daáu saéc ñaët treân caùc chöõ a.
-Khoaûng caùch giöõa chöõ u vôùi chöõ X gaàn hôn bình thöôøng.
-Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o.
-Baûng con : X - X uoâi.
-Vieát vôû.
	X ( côõ vöøa : cao 5 li)
 X (côõ nhoû :cao 2,5 li)
 	X uoâi (côõ vöøa)
 	X uoâi (côõ nhoû)
	X uoâi cheøo maùt maùi( côõ nhoû)
 RÚT KINH NGHIỆM
Thứ năm ngày 04 tháng 03 năm 2010
TOAÙN
CHU VI HÌNH TAM GIÁC – CHU VI HÌNH TỨ GIÁC
I/ MUÏC TIEÂU :
- Nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác 
- Biết tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác khi biết độ dài mỗi cạnh của nó 
- Bài tập cần làm : Bài 1, 2 
- HS khá, giỏi làm hết 
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Thöôùc ño ñoä daøi.
2.Hoïc sinh : Saùch toaùn, vôû BT, baûng con, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Veõ tröôùc moät soá hình hình hoïc , tô màu ½ và 1/4:
-Yeâu caàu HS nhaän bieát caùc hình xem ñaõ ñöôïc toâ maøu moät phaàn maáy ?
-Nhaän xeùt,cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giới thiệu bài 
B- Các hoạt đọng
+ Giôùi thieäu veà caïnh vaø chu vi hình tam giaùc, chu vi hình töù giaùc.
-Tröïc quan-giaûng giaûi :
a/ Chu vi hình tam giaùc :
-GV veõ hình tam giaùc vaø goïi HS ñoïc teân hình ?
- Haõy ñoïc teân caùc ñoaïn thaúng coù trong hình ?
-GV noùi : Caùc ñoaïn thaúng maø caùc em vöøa ñoïc teân chính laø caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ABC.
-Vaäy hình tam giaùc ABC coù maáy caïnh, ñoù laø nhöõng caïnh naøo ?
-Tröïc quan : Chæ treân vaø noùi : Caïnh cuûa hình tam giaùc (cuûa moät hình) chính laø caùc ñoaïn thaúng taïo thaønh hình.
-Quan saùt hình vaø cho bieát ñoä daøi cuûa töøng ñoaïn thaúng AB, BC, CA ?
-Ñaây chính laø ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ABC.
-Haõy neâu ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ABC 
-Haõy tính toång ñoä daøi caùc caïnh AB, BC, CA.
-Toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ABC laø bao nhieâu ?
-GV : Toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ABC ñöôïc goïi laø chu vi cuûa hình tam giaùc ABC. 
Vaäy chu vi cuûa hình tam giaùc ABC laø bao nhieâu ?
b/ Giôùi thieäu caïnh vaø chu vi hình tứ giác 
-Giaùo vieân giôùi thieäu töông töï nhö chu vi hình tam giaùc.
C- Luyeän taäp, thöïc haønh.
Baøi 1 : Yeâu caàu gì ?
-Khi bieát ñoä daøi caùc caïnh muoán tính chu vi cuûa hình tam giaùc ta laøm theá naøo ?
-Yeâu caàu HS laøm baøi.
-Nhaän xeùt.
Baøi 2 : Höôùng daãn töông töï baøi 1.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 3 :HS khá, giỏi làm 
-Goïi1 em ñoïc yeâu caàu ?
-Muoán ño ñoä daøi cuûa moät ñoaïn thaúng cho tröôùc em thöïc hieän nhö theá naøo ?
-GV nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Cuûng coá : 
- Neâu caùch tính chu vi hình tam giaùc, hình töù giaùc ?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Tuyeân döông, nhaéc nhôû.
-Caû lôùp quan saùt, giô tay phaùt bieåu.
-Ñaõ toâ maøu 1/2, 1/4
-Tam giaùc ABC.
-Ñoaïn thaúng : AB, BC, CA.
-Tam giaùc ABC coù 3 caïnh ñoù laø : AB, BC, CA.
-Quan saùt.
-HS quan saùt hình vaø traû lôøi : AB daøi 3 cm, BC daøi 5 cm, CA daøi 4 cm.
-Moät vaøi em traû lôøi.
-HS : thöïc hieän tính toång :
3 cm + 5 cm + 4 cm = 12 cm
-Laø 12 cm.
-Chu vi cuûa hình tam giaùc ABC laø 12 cm.
-Tính chu vi hình tam giaùc khi bieát ñoä daøi caùc caïnh..
Ta tính toång ñoä daøi caùc caïnh vì chu vi chính laø toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình.
 -1 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû.
-H oïc sinh laøm tieáp baøi 2.
-1 em neâu yeâu caàu
-Duøng thöôùc ño ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ABC. Hình tam giaùc ABC coù ñoä daøi caùc caïnh ñeàu baèng 3 cm.
Giải
Chu vi hình tam giaùc ABC :
3 + 3 + 3 = 9 (cm)
Ñaùp soá : 9 cm.
-Tính toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa 1 hình.
RÚT KINH NGHIỆM
.
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU 
TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN . DẤU PHẨY 
I/ MUÏC TIEÂU : 
- Nhận biết được một số loài cá nước mặn , nước ngọt ( BT 1 ) ; kể tên được một số loài vật sống dưới nước ( BT 2 )
- Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy ( BT 3 )
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Baûng phuï Kieåm tra baøi cuõ. Giaáy khoå to laøm BT2.Tranh minh hoïa caùc loaøi caù( SGK )
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Chia baûng laøm 3 phaàn. Goïi 2 em leân baûng.
-Baûng phuï : 
-Coû caây heùo khoâ vì haïn haùn.
-Ñaøn boø beùo troøn vì ñöôïc chaêm soùc toát.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm
2.Daïy baøi môùi : 
A- Giôùi thieäu baøi.
B- Làm bài tập 
Baøi 1 : Làm miệng 
- Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
-PP tröïc quan : 
 Tranh minh hoïa 8 loaøi caù( SGK ). Giôùi thieäu teân töøng loaøi.
-GV phaùt theû töø cho 2 nhoùm
Caù nöôùc maën
(caù bieån)
Caù nöôùc ngoït
(caù ôû soâng, hoà, ao)
Caù thu
Caù chim
Caù chuoàn
Caù nuïc
Caù meø
Caù cheùp
Caù treâ
Caù quaû (caù chuoái, caù loùc)
Baøi 2 (mieäng)
-Goïi 1 em neâu yeâu caàu ?
-PP tröïc quan : Tranh minh hoïa caùc con vaät (SGK). Goïi 2 em leân baûng.
-Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng : 
-Troø chôi : GV chia baûng laøm 3 phaàn .
-GV nhaän xeùt, choát yù ñuùng , cho ñieåm nhoùm thaéng cuoäc. Caù cheùp, caù meø, caù troâi, caù traém, caù chaøy, caù dieác, caù roâ, oác, toâm, cua, caùy, traïch, trai,heán, truøng truïc, ñæa, raén nöôùc, ba ba, ruøa, caùmöïc, caù thu, caù chim, caù nuï, caù nuïc, caù hoài, caù thôøn bôn, caù voi, caù maäp, caù heo, caù kieám, haø maû, caù saáu, sö töû bieån, haûi caåu, lôïn bieån, söùa, sao bieån.
Baøi 3 : (vieát) Goïi 1 em neâu yeâu caàu.
-Nhaän xeùt. choát lôøi giaûi ñuùng
Traêng treân soâng, treân ñoàng, treân laøng queâ, toâi ñaõ thaáy nhieàu . Caøng leân cao, traêng caøng nhoû daàn, caøng vaøng daàn, caøng nheï daàn.
-Chaám vôû, nhaän xeùt.
3.Cuûng coá : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
-2 em leân baûng
-1 em : Vieát caùc töø ngöõ coù tieáng bieån.
-1 em ñaët caâu hoûi cho boä phaän ñöôïc in ñaäm.
 . Vì sao coû caây heùo khoâ ?
 . Vì sao ñaøn boø beùo troøn ?
-1 em nhaéc töïa baøi.
-1 em ñoïc yeâu caàu vaø maãu. Caû lôùp ñoïc thaàm.
-Quan saùt caùc loaøi caù trong tranh , ñoïc teân töøng loaøi.
-Trao ñoåi theo caëp.
-Chia 2 nhoùm leân baûng thi laøm baøi, moãi nhoùm gaén nhanh teân töøng loaøi caù vaøo baûng phaân loaïi.
-Töøng em trong nhoùm leân baûng gaén theû töø vaøo ñuùng coät. Nhaän xeùt, boå sung.
-4-5 em ñoïc caùc töø ngöõ ôû töøng coät treân baûng.
-Quan saùt
-HS vieát ra nhaùp teân cuûa chuùng : toâm, söùa, ba ba.
-3 nhoùm leân baûng thi tieáp söùc, moãi em vieát nhanh teân moät con vaät soáng döôùi nöôùc roài chuyeàn phaán cho baïn
-Nhaän xeùt nhoùm naøo vieát ñuùng, nhanh, nhieàu teân caùc loaøi vaät.
-1 em neâu yeâu caàu. Lôùp ñoïc thaàm.
-2 em ñoïc laïi ñoaïn vaên.
-HS laøm vôû BT. Ñieà

Tài liệu đính kèm:

  • docG.an tuan 26.doc