Giáo án Lớp 1 - Tuần 26

I.Mục tiêu:

- HS đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng từ ngữ : yêu nhất, nấu cơm, rám nắng Biết nghỉ hơi dài khi gặp dấu chấm.

- Ôn vần an, at: tìm được tiếng vần an, vần at.

- Hiểu nội dung bài.

II. Phương pháp

 Đàm thoại, thực hành giao tiếp, phân tích ngôn ngữ

III.Công việc chuẩn bị

SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, Bảng nam châm.

IV. Các HĐ dạy- học chủ yếu:

 

docx 20 trang Người đăng honganh Ngày đăng 19/01/2016 Lượt xem 631Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
AẽY HOẽC :
+ Sửỷ duùng boọ ủoà duứng hoùc toaựn lụựp 1 
+ 4 boự, moói boự coự 1 chuùc que tớnh vaứ 10 que tớnh rụứi 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ẹũnh :
+ Haựt – chuaồn bũ SGK. Phieỏu baứi taọp 
2.Kieồm tra baứi cuừ : 
+ Goùi hoùc sinh leõn baỷng : 
- Hoùc sinh 1 : ẹaởt tớnh roài tớnh : 50 – 40 ; 80 – 50 
- Hoùc sinh 2 : Tớnh nhaồm : 60 - 30 = ; 70 - 60 = 
- Hoùc sinh 3 : Tớnh : 60 cm – 40 cm = ; 90 cm - 60cm = 
+Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh : Neõu caựch ủaởt tớnh roài tớnh ? 
+ Nhaọn xeựt baứi cuừ – KTCB baứi mụựi 
 3. Baứi mụựi : 
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu caực soỏ coự 2 chửừ soỏ
Mt: Hoùc sinh nhaọn bieỏt veà soỏ lửụùng, ủoùc, vieỏt caực soỏ tửứ 20 ủeỏn 30 .
-Hửụựng daón hoùc sinh laỏy 2 boự que tớnh vaứ noựi : “ Coự 2 chuùc que tớnh “ 
-Laỏy theõm 3 que tớnh vaứ noựi : “ coự 3 que tớnh nửừa “ 
-Giaựo vieõn ủửa laàn lửụùt 2 boự que tớnh vaứ 3 que tớnh rụứi , noựi : “ 2 chuùc vaứ 3 laứ hai mửụi ba “ 
-Hửụựng daón vieỏt : 23 chổ vaứo soỏ goùi hoùc sinh ủoùc 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh tửụng tửù nhử treõn ủeồ hỡnh thaứnh caực soỏ tửứ 21 ủeỏn 30 
-Cho hoùc sinh laứm baứi taọp 1 
Hoaùt ủoọng 2 : Giụựi thieọu caựch doùc vieỏt soỏ
Mt : Hoùc sinh nhaọn bieỏt veà soỏ lửụùng, ủoùc, vieỏt caực soỏ tửứ 30 ủeỏn 50
-Giaựo vieõn hửụựng daón laàn lửụùt caực bửụực nhử treõn ủeồ hoùc sinh nhaọn bieỏt thửự tửù caực soỏ tửứ 30 š 50 
-Cho hoùc sinh laứm baứi taọp 2 
-Giaựo vieõn ủoùc cho hoùc sinh vieỏt vaứo baỷng con 
-Hửụựng daón laứm baứi 3 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa hoùc sinh 
Baứi 4 : 
-Cho hoùc sinh laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp 
-Giaựo vieõn hoỷi hoùc sinh soỏ lieàn trửụực, lieàn sau ủeồ hoùc sinh nhụự chaộc 
-Lieàn sau 24 laứ soỏ naứo ?
-Lieàn sau 26 laứ soỏ naứo ?
-Lieàn sau 39 laứ soỏ naứo ?
-Cho hoùc sinh ủeỏm laùi tửứ 20 š 50 vaứ ngửụùc laùi tửứ 50 š 20 
-Hoùc sinh laỏy que tớnh vaứ noựi theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn 
-Hoùc sinh laởp laùi theo giaựo vieõn 
-Hoùc sinh laởp laùi soỏ 23 ( hai mửụi ba)
-Hoùc sinh vieỏt caực soỏ vaứo baỷng con 
-Hoùc sinh nghe ủoùc vieỏt caực soỏ tửứ 30 š 39. 
-Hoùc sinh ủoùc laùi caực soỏ ủaừ vieỏt 
-Hoùc sinh vieỏt vaứo baỷng con caực soỏ tửứ 40š 50
-Goùi hoùc sinh ủoùc laùi caực soỏ ủaừ vieỏt 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi 
-3 hoùc sinh leõn baỷng chửừa baứi 
-Hoùc sinh ủoùc caực soỏ theo thửự tửù xuoõi ngửụùc 
4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng hoùc sinh 
- Daởn hoùc sinh oõn laùi baứi, taọp vieỏt soỏ , ủoùc soỏ , ủeỏm theo thửự tửù tửứ 10 š 50 
- Chuaồn bũ baứi : Caực soỏ coự 2 chửừ soỏ ( tt)
5. Ruựt kinh nghieọm :
Tieỏt 3: TAÄP VIEÁT
tô chữ hoa c, d, đ
I Mục tiêu:
- H biết tô chữ hoa c, d, đ
- Viết đúng các vần an, at, anh, ach; các từ ngữ: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch sẽ: chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu chữ, đều nét, đưa bút theo đúng quy trình viết; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở TV1/2.
II Công việc chuẩn bị:
- Chữ hoa C, D, Đ đặt trong khung chữ ( theo mẫu chữ trong vở TV1/2)
Bài viết mẫu trên bảng lớp.
III Phương pháp:
Trực quan, thực hành luyện tập
IV Các HĐ dạy học chủ yếu
GV
HS
1 Bài cũ: Không
2 Bài mới: 
HĐ1: Giới thiệu ghi tên bài
Treo bài mẫu viết sẵn nội dung tập viết trong giờ học. Nói nhiệm vụ giờ học.
Đọc bài cần viết
HĐ2: Hướng dẫn tô chữ
Cho H QS chữ hoa C và hỏi
+ Chữ hoa C cao mấy ô, rộng bao nhiêu ô?
Chữ hoa C cao 5 ô, rộng 4 ô
+ Chữ hoa C có mấy nét?
Có 1 nét
+ Cho H viết chữ trên không trung
H đồ chữ trên không trung
Các chữ còn lại hướng dẫn tương tự, cho H so sánh cách viết chữ D với các chữ Đ
HĐ3: Hướng dẫn viết vần và từ ứng dụng
Viết mẫu: an, at, anh, ach
Viết bảng con
Sửa chữ cho H
Viết mẫu: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch sẽ kết hợp nêu lại cách viết
Viết bảng con từng từ 
Sửa chữ cho H
HĐ4: Viết bài vào vở
H viết bài vào vở, mỗi dòng chỉ viết 2, 3 chữ, phần còn lại để về nhà viết tiếp.
QS uốn nắn tư thế viết, cầm bút cho H
Chấm 1 số bài, Khen những H viết đẹp
3 Củng cố – dặn dò:
Nhận xét giờ học.
Về nhà viết tiếp bài chưa viết xong và viết bài phần b.
Tieỏt 4: CHÍNH TAÛ
Bàn Tay Mẹ
I. Mục đích – yêu cầu
-HS chép lại chính xác và trình bày đúng một đoạn trong bài “Bàn tay mẹ”
-Làm đúng các bài tập chính tả: Điền vần an – at , g – gh
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy – học
GV
A.bài cũ
- Chấm vở học sinh : 5 em
B . Bài mới
1 . Hướng dẫn tập chép
- GV treo bảng phụ đã viết đoạn cần chép 
- Hằng ngày – tã lót đầy
- Hằng ngày, bao nhiêu, là, nấu cơm, giặt.
- Chép đoạn văn 
- GV đọc thong thả , chỉ và từng chữ 
- Dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần tiếng đó ?
- Sau mỗi câu hỏi xem học sinh có sai chữ nào không, gạch chân chữ sai.
- Sửa xuống dưới bài 
- Giáo viên chấm một số bài 
2, Bài tập chính tả
a, Điền vần an hay at 
Nhận xét động viên 
b, Điền g hay gh 
3 – Củng cố, dặn dò
- Nhận xét, biểu dương
- Hướng dẫn tự học 
HS
1, 2 em đọc lại bài 
- Cả lớp đọc thầm
- Tìm tiếng hay viết sai. 
- Học sinh viết bảng con 
- Học sinh chép vào vở
- Học sinh soát lại bài 
- Ghi số lỗi ra lề 
- Học sinh làm vào sách 
- 4 em lên bảng 
- Học sinh làm bằng bút chì 
- Từng em đọc lại tiếng đã điền 
- Lớp sửa bài 
- Kéo đàn , tát nước 
- Thực hiện TT 
- Nhà ga, cái ghế 
Tieỏt 4,5: SINH HOAẽT ẹOÄI
 Thứ tử ngaứy 2 thaựng 3năm 2011
Ngaứy soạn : 1/3/2011
Ngaứy dạy : 2/3/2011
Tieỏt 1: TOAÙN
CAÙC SOÁ COÙ 2 CHệế SOÁ (tt)
I. MUẽC TIEÂU : 
 + Bửụực ủaàu giuựp hoùc sinh: 
- Nhaọn bieỏt veà soỏ lửụùng ủoùc, vieỏt caực soỏ coự tửứ 50 ủeỏn 69 
- Bieỏt ủeỏm vaứ nhaọn ra thửự tửù cuỷa caực soỏ tửứ 50 ủeỏn 69 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
+ Sửỷ duùng boọ ủoà duứng hoùc toaựn lụựp 1 
+ 6 boự, moói boự coự 1 chuùc que tớnh vaứ 10 que tớnh rụứi 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ẹũnh :
+ Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2.Kieồm tra baứi cuừ : 
+ Vieỏt caực soỏ tửứ 20 š 35 ? Vieỏt caực soỏ tửứ 35 š 50 
+Giaựo vieõn ủửa baỷng phuù ghi caực soỏ tửứ 20 š 30 goùi hoùc sinh ủoùc caực soỏ 
+ Lieàn sau 29 laứ soỏ naứo ? Lieàn sau 35 laứ soỏ naứo ? 
+ Nhaọn xeựt baứi cuừ – KTCB baứi mụựi 
 3. Baứi mụựi : 
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoaùt ủoọng 1 : Cuỷng coỏ caực soỏ tửứ 50đ60
Mt: Giụựi thieọu caực soỏ tửứ 50 š 60 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh xem hỡnh veừ ụỷ doứng treõn cuứng cuỷa baứi hoùc trong Toaựn 1 ủeồ nhaọn ra coự 5 boự, moói boự coự 1 chuùc que tớnh, neõn vieỏt 5 vaứo choó chaỏm ụỷ trong coọt “ chuùc “ ; coự 4 que tớnh nửừa neõn vieỏt 4 vaứo choó chaỏm ụỷ coọt “ủụn vũ “ – Giaựo vieõn neõu : “ Coự 5 chuùc vaứ 4 ủụn vũ tửực laứ coự naờm mửụi tử . ẹửụùc vieỏt laứ 54 ( Giaựo vieõn vieỏt leõn baỷng : 54 – Goùi hoùc sinh laàn lửụùt ủoùc laùi )
-Laứm tửụng tửù nhử vaọy ủeồ hoùc sinh nhaọn bieỏt soỏ lửụùng, ủoùc, vieỏt caực soỏ 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 . 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp 1 .
Hoaùt ủoọng 2 : Cuỷng coỏ caực soỏ tửứ 60đ 69 
Mt : Giụựi thieọu caực soỏ tửứ 60 š 69 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh tửụng tửù nhử giụựi thieọu caực soỏ tửứ 50 š 60 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laứm caực baứi taọp 2, 3 sau khi chửừa baứi neõn cho hoùc sinh ủoùc caực soỏ ủeồ nhaọn ra thửự tửù cuỷa chuựng. Chaỳng haùn ụỷ Baứi taọp 3, nhụứ ủoùc soỏ, hoùc sinh nhaọn ra thửự tửù caực soỏ tửứ 30 š 69 
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh ủoùc laùi baỷng soỏ tửứ 30 š 69 
Baứi 4 : ( Baứi taọp traộc nghieọm )
-Cho hoùc sinh neõu yeõu caàu cuỷa baứi 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh nhaọn xeựt ủuựng sai 
a) Ba mửụi saựu vieỏt laứ : 306 
-Ba mửụi saựu vieỏt laứ 36 
b) 54 goàm 5 chuùc vaứ 4 ủụn vũ 
54 goàm 5 vaứ 4 
-Hoùc sinh quan saựt hỡnh veừ 
-Hoùc sinh nhỡn soỏ 54 giaựo vieõn chổ ủoùc laùi : Naờm mửụi tử 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi 
- 4 Hoùc sinh leõn baỷng chửừa baứi 
-ẹuựng ghi ẹ, sai ghi S
-Hoùc sinh tửù nhaọn xeựt, tửù laứm baứi 
-1 hoùc sinh leõn chửừa baứi 
4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt
- Daởn hoùc sinh oõn laùi baứi. Taọp ủoùc, vieỏt soỏ, tửứ 20 š 69 
- Laứm baứi taọp vaứo vụỷ Baứi taọp toaựn 
- Chuaồn bũ baứi : Caực soỏ coự 2 chửừ soỏ ( tt)
5. Ruựt kinh nghieọm :
Tieỏt 2: TAÄP ẹOẽC
cái bống
I.Mục tiêu:
- H đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng có phụ âm đầu: s ( sảy), ch ( cho), tr ( trơn); các tiếng có vần ang, anh. các tiếng từ ngữ khó: khéo sảy, khéo sàng, mưa ròng.
- Ôn vần anh, ach: tìm được tiếng, nói được câu có vần anh, vần ach.
- Hiểu nội dung bài.
- Học thuộc lòng bài đồng dao.
II. Phương pháp
 Đàm thoại, thực hành giao tiếp, phân tích ngôn ngữ 
III.Công việc chuẩn bị
SGKTV 1/2, VBTTV 1/2, Bảng nam châm.
IV. Các HĐ dạy- học chủ yếu:
GV
HS
1.Bài cũ: 3 H nối tiếp nhau đọc bài Bàn tay mẹ và trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét cho điểm.
2. Bài mới:
HĐ1: Luyện đọc
Đọc mẫu
Đọc thầm
Luyện đọc tiếng, từ ngữ dễ lẫn: bống bang, khéo sảy, khéo sàng, mưa ròng.
Đọc CN- TT
khi đọc kết hợp phân tích tiếng
Giải nghĩa từ khó: đường trơn ( đường bị ướt nước mưa, dễ ngã); gánh đỡ ( gánh giúp mẹ); mưa ròng ( mưa nhiều, kéo dài) 
- Luyện đọc câu
Nối tiếp đọc từng dòng thơ
Sửa phát âm
- Luyện đọc đoạn, bài
Từng nhóm 2 H (mỗi H 2 dòng thơ ) nối tiếp nhau đọc.
Cá nhân đọc cả bài
Nhận xét cho điểm
Đọc đồng thanh
HĐ2: Ôn vần anh, ach 
Tìm tiếng trong bài có vần anh
gánh
Đọc các tiếng: gánh
Phân tích tiếng gánh
Tìm tiếng ngoài bài có vần anh, vần ach
Nhắc lại yêu cầu bài 
Viết tiếng có vần anh, vần ach ra bảng con.
Đọc các tiếng vừa tìm được.
Nói câu chứa tiếng có vần ao, vần au
Đọc câu mẫu trong SGK:Nước chanh mát và bổ.Quyển sách này rất hay. 
Dựa vào các từ ngữ vừa tìm được nói câu chứa tiếng có vần anh, vần ach.
Lớp nhận xét
GV nhận xét chung và sửa câu cho H.
Tiết 2
HĐ1: Tìm hiểu bài 
2, 3 H đọc 2 dòng thơ đầu
Bống đã làm gì giúp mẹ nấu cơm?
Bống sảy, sàng gạo cho mẹ nấu cơm.
Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về?
3 H đọc 2 dòng thơ còn lại
Bống chạy đơ mẹ. 
Đọc diễn cảm lại bài thơ: giọng nhẹ nhàng
2, 3 H đọc lại bài thơ
HĐ2: Học thuộc lòng bài thơ ( ở lớp)
Cho H đọc thuộc lòng bài thơ tại lớp theo 
cách xoá dần chữ chỉ giữ lại chữ đầu dòng
Thi học thuộc lòng bài thơ.
1 số H đọc trước lớp.
HĐ3: Luyện nói( trả lời câu hỏi: ở nhà, em làm gì giúp bố mẹ? )
Nêu yêu cầu bài tập
QS 4 tranh minh hoạ 2 H lên hỏi đáp trước lớp
GV sửa cho H nói thành câu chọn vọn
Khen những H đã biết giúp đỡ bố, mẹ những việc nhà.
3.Củng cố – dặn dò:
Nhận xét giờ học, biểu dương những HS học tốt.
Về nhà ôn lại bài, chuẩn bị bài sau:Ôn tập.
1 số cặp H lên hỏi đáp không cần tranh minh hoạ
Tieỏt 3: THUÛ COÂNG:
Bài dạy: CẮT ,DÁN HèNH VUễNG (Tiết 1) (tuần 26)
 Lớp:1
I MỤC TIấU
 -Biết cỏch kẻ,cắt,dỏn hỡnh vuụng.
 -Kẻ ,cắt dỏn được hỡnh vuụng.Cú thể kẻ,cắt được hỡnh vuụng theo cỏch đơn giản.Đường cắt tương đối thẳng.hỡnh dỏn tương đối phẳng.
*HS Khộo Tay:Kẻ và cắt,dỏn được hỡnh vuụng theo hai cỏch. Đường cắt thẳng. Hỡnh dỏn thẳng.Cú thể kẻ,cắt được thờm hỡnh vuụng cú kớch thước khỏc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Sỏch thủ cụng,giấy trắng - Bút chì, thước kẻ, kéo
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ : 
- Cắt, dán hình chữ nhật
- KT dụng cụ HS
- Nhận xét chung
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài: 
b) Vào bài: 
*HĐ1: HD quan sát và nhận xét
- GV treo hình mẫu lên bảng lớp
- Hướng dẫn HS quan sát: 
+ Hình vuông có mấy cạnh? (4 cạnh)
+ Độ dài các cạnh như thế nào?
Gợi ý: So sánh hình vuông và hình chữ nhật, mỗi cạnh có mấy ô?
-GV nêu kết luận: Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau 
* HĐ2: Hướng dẫn mẫu
- GV hướng dẫn cách kẻ hình vuông:
+ GV ghim tờ giấy có kẻ ô lên bảng
+ Hướng dẫn: Muốn vẽ hình vuông có cạnh là 7 ô ta làm như thế nào?
+ Gợi ý: Từ điểm A đếm xuống 7 ô ta được điểm D, đếm sang phải 7 ô ta được điểm B
+ GV hỏi: Làm thế nào ta xác định được điểm C để có hình vuông ABCD?
- GV hướng dẫn HS cắt rời hình vuông và dán: Cắt theo cạnh AB, BC, CD, DA
*HĐ3:Hướng dãn kẻ, cắt, dán hình vuông đơn giản
- GV hướng dẫn HS cắt theo cạnh AB, BC, CD, DA được hình vuông
- GV thao tác mẫu lại từng bước
- HS thực hành kẻ, cắt hình vuông
3. Nhận xét, dặn dò :
 - Nhận xét tiết học
- Dặn chuẩn bị dụng cụ, vật liệu tiết sau
- 2HS lên bảng kẻ hình chữ nhật, nêu quy trình cắt
- HS đặt dụng cụ trên bàn
- Quan sát, nêu nhận xét
- Trả lời câu hỏi
- So sánh
- Lắng nghe
 A B
 C D
- Trả lời câu hỏi
- HS chú ý theo dõi
- HS thực hành theo cô trên giấy kẻ ô, giấy màu
- Lắng nghe
-Theo dõi và thực hiện
Tieỏt 4: HAÙT NHAẽC
Bài 26: Học hát bài: Hoà bình cho bé.
I. Mục tiêu 
- HS hát đúng gia điệu và lời ca bài hát hoà bình cho bé
Biết bài hát do nhạc sĩ : 
- HS hát được bài hát và vỗ tay theo phác, theo tiết tấu lời ca 
- HS có ý thức tự giác tích cực trong học tập 
II. Đồ dùng dạy học 
- GV: phách tre, Giáo án, vở tập hát,
- HS: phách tre, vở tập hát
III. Phương pháp: 
IV. Các hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ: 5'
- Lớp hát lại bài hát Quả 
- GV nhận xét chung 
B. Bài mới: 30'
1. Giới thiệu bài: ghi đầu bài 
2. Nội dung:
* Hoạt động 1: Dạy hát bài Quả.
- Giới thiệu bài hát
Hômnay cô dạy các em bài hát mới: hoà bình cho bé 
- GV hát mẫu 
- HS đọc thuộc lời ca 3 lần
- Nhận xét 
- GV dạy hát từngcâu , đoạn, cả bài.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay
- GV vừa cho HS hát vừa vỗ tay , gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca 
- GV chỉnh sửa uốn nắn cho HS hát đều , rõlời.
- Cho HS hát kết hợp nhún chân
- Nhận xét chỉnh sửa 
- HS luyện tập theo nhóm 
- Nhận xét 
 3. Củng cố dặn dò: 3'
? Em vừa học bài hát gì?
? Do nhạc sĩ nào sáng tác ?
- Nhận xét giờ học
- Dặn HSchuẩn bị bài sau
- ĐT
- HS đọc thuộc lời ca 
Cờ hoà bình bay phấp phới 
Giữa trời xanh biếc xanh
Kìa đàn bồ câu trắng trắng 
mắt tròn xoe hiền hoà....
- HS hát kết hợp nhún chân 
- Hoà bình cho bé
 Thứ naờm ngaứy 3 thaựng 3 năm 2011
Ngaứy soạn : 1/3/2011
Ngaứy dạy : 3/3/2011
Tieỏt 1: CHÍNH TAÛ 
cái bống
I Mục tiêu:
- Chép lại chính xác, không mắc lỗi bài thơ Cái Bống, trình bày đúng bài thơ.Tốc độ chép tối thiểu: 2 chữ / 1 phút.
- Làm đúng bài tập chính tả.
II Công việc chuẩn bị
Bảng phụ, bảng nam châm
III Phương pháp
Trực quan, Luyện tập thực hành.
IV.Các HĐ dạy – học chủ yếu
GV
HS
1. Bài cũ: 2 H lên bảng làm lại bài tập chính tả tiết trước.
- GV chấm 1 số bài về nhà phải chép trong vở BTTV bài Bàn tay mẹ..
- Nhận xét bài viết của H.
2. Bài mới:
HĐ1: Hướng dẫn H nghe viết
Cho H đọc bài thơ Cái Bống
1 vài H đọc lại bài thơ
Viết bảng con những chữ dễ viết sai: khéo sảy, khéo sàng, nấu cơm, đường trơn, mưa ròng.
đánh vần nhẩm rồi viết từng tiếng vào bảng con
Sửa chữ cho H
 Đọc cho H ghép bài thơ vào vở
mỗi dòng đọc 3 lần
Chép từng dòng thơ vào vở
Uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
Đọc cho H soát lỗi
Cầm bút chì soát lỗi, gạch chân chữ viết sai, chữa chữ sai ra lề vở
GV chữa những lỗi sai phổ biến
Tự ghi số lỗi ra lề vở
Đổi vở sửa lỗi cho nhau
Chấm 1 số bài tại lớp, nhận xét bài viết của H.
HĐ2: Hướng dẫn H làm bài tập chính tả
a, Điền vần: anh hay ach?
1 H đọc lại yêu cầu bài tập 1
GV giải thích cách làm 
 H đọc nội dung bài trên bảng phụ
Gv cho H chơi trò chơi tiếp sức
H chia làm 2 đội và tiến hành chơi
Cả lớp và GV nhận xét, tính điểm thi đua.
cả lớp làm bài vào vở BTTV theo lời giải đúng.
b, Điền dấu : ng hay ngh
Hướng dẫn tương tự.
Cho H rút ra khi nào viết bằng ngh
3. Củng cố – dặn dò:
- Gv biểu dương những H học tốt, chép bài chính tả đúng, đẹp.
- Về nhà chép lại bài thơ cho đúng, sạch, đẹp.
Viết bằng ngh khi đứng trước e, ê, i.
Tieỏt 3: TOAÙN
CAÙC SOÁ COÙ 2 CHệế SOÁ .
I. MUẽC TIEÂU : 
 + Bửụực ủaàu giuựp hoùc sinh: 
- Nhaọn bieỏt veà soỏ lửụùng, ủoùc, vieỏt caực soỏ coự tửứ 70 š 99 
- Bieỏt ủeỏm vaứ nhaọn ra thửự tửù cuỷa caực soỏ tửứ 70 š 99 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
+ 9 boự, moói boự coự 1 chuùc que tớnh vaứ 10 que tớnh rụứi 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ẹũnh :
+ Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2.Kieồm tra baứi cuừ : 
+ 3 hoùc sinh leõn baỷng vieỏt caực soỏ tửứ 30 š 40. Tửứ 40 š 50. Tửứ 50 š 60 .
+ Goùi hoùc sinh ủoùc caực soỏ treõn baỷng phuù : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.
+ Lieàn sau 59 laứ ? Lieàn sau 48 laứ ? Lieàn sau 60 laứ ? 
+ Nhaọn xeựt baứi cuừ – KTCB baứi mụựi 
 3. Baứi mụựi : 
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu caực soỏ coự 2 chửừ soỏ
Mt: Giụựi thieọu caực soỏ tửứ 70 š 80 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh xem hỡnh veừ ụỷ doứng treõn cuứng cuỷa baứi hoùc trong Toaựn 1 ủeồ nhaọn ra coự 7 boự, moói boự coự 1 chuùc que tớnh, neõn vieỏt 7 vaứo choó chaỏm ụỷ trong coọt “ chuùc “ ; coự 2 que tớnh nửừa neõn vieỏt 2 vaứo choó chaỏm ụỷ coọt “ủụn vũ “ 
– Giaựo vieõn neõu : “ Coự 7 chuùc vaứ 2 ủụn vũ tửực laứ coự baỷy mửụi hai” . 
-Hửụựng daón hoùc sinh vieỏt soỏ 72 vaứ ủoùc soỏ 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laỏy 7 boự, moói boự coự 1 chuùc que tớnh vaứ noựi “ Coự 7chuùc que tớnh “ ; Laỏy theõm 1 que tớnh nửừa vaứ noựi “ Coự 1 que tớnh “ 
-Chổ vaứo 7 boự que vaứ 1 que hoùc sinh noựi “ 7 chuùc vaứ 1 laứ baỷy mửụi moỏt “
-Laứm tửụng tửù nhử vaọy ủeồ hoùc sinh nhaọn bieỏt soỏ lửụùng, ủoùc, vieỏt caực soỏ tửứ 70 š 80 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp 1 vaứ lửu yự hoùc sinh ủoùc caực soỏ, ủaởc bieọt laứ 71, 74, 75 .
Hoaùt ủoọng 2 : Giụựi thieọu caực soỏ coự 2 chửừ soỏ (tt) 
Mt : Giụựi thieọu caực soỏ tửứ 80 š 99 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laàn lửụùt nhaọn ra caực soỏ 81, 82, 83, 84  98, 99 tửụng tửù nhử giụựi thieọu caực soỏ tửứ 70 š 80 
-Cho hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu baứi taọp 2, 3 roài laứm baứi .
-Goùi hoùc sinh ủoùc laùi caực soỏ tửứ 80 š 99 
Baứi 3 : Hoùc sinh tửù laứm baứi 
Baứi 4 : 
-Cho hoùc sinh quan saựt hỡnh veừ roài traỷ lụứi “ Coự 33 caựi baựt “ soỏ 33 goàm 3 chuùc vaứ 3 ủụn vũ .
-(Cuừng laứ chửừ soỏ 3, nhửng chửừ soỏ 3 ụỷ beõn traựi chổ 3 chuùc hay 30; chửừ soỏ 3 ụỷ beõn phaỷi chổ 3 ủụn vũ )
-Hoùc sinh quan saựt hỡnh veừ neõu ủửụùc noọi dung baứi.
-Hoùc sinh vieỏt 72 . ẹoùc : Baỷy mửụi hai .
-Hoùc sinh ủoùc soỏ 71 : baỷy mửụi moỏt .
-Hoùc sinh laứm baứi taọp 1 vaứo phớa baứi taọp – 1 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi 2 
-Vieỏt caực soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng roài ủoùc caực soỏ ủoự 
a) 80, 81  90.
b) 89, 90  99.
- Hoùc sinh nhaọn ra “caỏu taùo” cuỷa caực soỏ coự 2 chửừ soỏ. Chaỳng haùn : Soỏ 76 goàm 7 chuùc vaứ 6 ủụn vũ 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi, chửừa baứi 
4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt
- Daởn hoùc sinh laứm baứi taọp ụỷ vụỷ Baứi taọp .
- Chuaồn bũ baứi hoõm sau : So saựnh caực soỏ coự 2 chửừ soỏ 
5. Ruựt kinh nghieọm :
Tieỏt 4: Tệẽ NHIEÂN XAế HOÄI
 Con gà
I-Mục tiêu:Giúp HS biết:
 - Nêu ích lợi của gà.
- Chỉ đợc các bộ phận bên ngoài của con gà trên hình vẽ hay vật thật.
 - Phân biệt đơc con gà trống và con gà mái về hình dáng, tiếng kêu.
II- Đồ dùng dạy học: - Các hình trong bài 26 ( tr 54, 55 ) sgk.
III- Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A- Kiểm tra:
+ Cá sống ở đâu? 
+ Kể tên các bộ phận của cá?
+ Cá thở bằng gì?
+ Ăn cá có lợi gì? 
B- Bài mới:
1- Giới thiệu bài: 
- GV nói và ghi bảng đầu bài .
2- Tổ chức các hoạt động:
* Hoạt động 1: Quan sát và làm việc với sgk.
Mục tiêu: HS biết tên các bộ phận của con gà.
- HS phân biệt gà trống, gà mái, gà con.
- Ăn thịt gà, trứng gà có lợi cho sức khoẻ.
* Bớc 1: THảo luận theo cặp
- Hỏi và trả lời các câu hỏi trong sgk.
* Bớc 2: Thảo luận cả lớp.
+ Mô tả con gà trong hình thứ nhất . Đó là gà trống hay gà mái ?
+ Mô tả con gà trong hình thứ hai ( tr 54 sgk ). Đó là gà trống hay gà mái?
+ Mô tả con gà con ( tr 55 sgk )
+ Con gà con khác con gà trống, gà mái ở điểm nào?
+ Gà trống, gà mái và gà con giống nhau ( khác nhau ) ở những điểm nào?
+ Mỏ gà, móng gà dùng để làm gì?
+ Gà di chuyển nh  thế nào? Nó có bay đợc không?
+ Nuôi gà để làm gì?
+ Ai thích ăn thịt gà, trứng gà? Ăn thịt gà , trứng gà có lợi gì?
- GV chốt lại 
 Nghỉ giải lao.
* Hoạt động 2 : đi tìm kết luận .
Mục tiêu : Củng cố về con gà cho HS .
+ hãy nêu đặc điểm bên ngoài của gà ?
+ gà di chuyển bằng gì?
+ Gà trống, gà mái và gà con giống nhau ( khác nhau ) ở những điểm nào?
+ gà cung cấp cho ta những gì ?
+ Nhà em có nuôi gà không , nuôi thả hay nuôi nhốt , có tiêm phòng dịch không?
+ hàng ngày em chăm sóc gà nh thế nào ?
* Hoạt động 3: Trò chơi đóng vai.
- Đóng vai gà trống đánh thức mọi ngời vào buổi sáng.
- Đóng vai con gà mái cục tác và đẻ trứng.
- Đóng vai đàn gà con kêu chiêm chiếp hình trong sgk ( tr 50, 51 )
C- Củng cố- Dặn dò:
+ Nêu các bộ phận bên ngoài của gà? ( đầu, mình, cổ, lông chân, cánh)
+ Gà trống, gà mái, gà con khác nhau ở chỗ nào?
+ Nuôi gà có ích lợi gì?
+ ở nhà các em chăm sóc gà nh thế nào?
- Gv nx , đánh giá giờ học .
- Vài em trả lời - HS khác bổ sung 
+Cả lớp hát bài : Đàn gà con...
- HS quan sát tranh, đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi theo nhóm hai ngời.
+Đại diện trình bày .
+Hs hát .
+ HS trả lời 
+1 em làm mẫu – Hs cả lớp làm theo.
+4- 5hs trả lời .
Thứ saựu ngaứy 4 thaựng 3 năm 2011
Ngaứy soạn : 4/3/2011
Ngaứy dạy :4/3/2011
Tieỏt 1,2: TIEÁNG VIEÄT
ôn tập các bài tập đọc
I Mục tiêu:
- H đọc lại các bài: Trường em, Tặng cháu; Cái nhãn vở; Bàn tay mẹ; Cái Bống.
- H hiểu nội dung bài.
II Phương pháp
Đàm thoại, thực hành giao tiếp
III Công việc chuẩn bị
SGKTV1/2; VBTTV1/2
IV Các HĐ dạy – học chủ yếu:
GV
HS
1. Bài cũ: 
- 2 H nối tiếp nhau đọc bài Cái Bống
- GV nhận xét cho điểm
2. Bài mới:
HĐ1: Luyện đọc
Cho H đọc từng bài: Trường em; Tặng cháu: Cái Bống; Cái nhãn vở; Bàn tay mẹ
Đọc thầm từng bài
Đọc CN- TT
Cho H đọc cả bài CN- TT
Khi H đọc cho H trả lời câu hỏi của từng bài.
Vì sao trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai của em?
+ Bàn tay mẹ đã làm gì cho chị em Bình?
Vì ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bè bạn thân thiết như anh em.
Đi chợ, nấu cơm, tắm cho chị em Bình, giặt tã lót cho em bé.
Bống đã làm gì 

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao an lop 1.docx