Giáo án Lớp 1 - Tuần 23 - Bùi Thị Hằng

I.MỤC TIÊU:

_Biết cách kẻ được đoạn thẳng

_ Kẻ được ít nhất 3 đoạn thẳng cách đều đường thẳng rõ và tương đối thẳng

 NX: 6 CC: 1,2,3 HS Theo dõi chung

II. CHUẨN BỊ

 _ III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 

doc 21 trang Người đăng honganh Ngày đăng 08/01/2016 Lượt xem 521Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 23 - Bùi Thị Hằng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
éc, höông thôm, hình daùng khaùc nhau  Coù loaïi hoa maøu saéc raát ñeïp, coù loaïi hoa coù höông thôm, coù loaïi hoa vöøa coù höông thôm vöøa coù maøu saéc ñeïp.
 Nghỉ giữa tiết 
Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK
_Muïc tieâu: +HS bieát ñaëc caâu hoûi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi döïa treân caùc hình trong SGK.
+Bieát ích lôïi cuûa vieäc troàng hoa.
_Caùch tieán haønh:
_GV höôùng daãn HS tìm baøi 23 SGK.
_GV giuùp ñôõ vaø kieåm tra hoaït ñoäng cuûa HS. Ñaûm baûo caùc em thay nhau hoûi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK.
_ GV yeâu caàu moät soá caëp leân hoûi vaø traû lôøi nhau tröôùc lôùp.
_GV neâu caâu hoûi cho caû lôùp thaûo luaän:
+Keå teân caùc loaïi hoa coù trong baøi 23 SGK.
+Keå teân caùc loaïi hoa khaùc maø em bieát.
+Hoa ñöôïc duøng ñeå laøm gì?
Keát luaän:
-Caùc hoa coù trong baøi 23 SGK: hoa hoàng (goàm aûnh caây hoa hoàng, caønh hoa hoàng, bình hoa hoàng), hoa daâm buït, hoa mua, hoa loa keøn, hoa cuùc.
-GV keå teân moät soá caây hoa coù ôû ñòa phöông.
-Ngöôøi ta troàng hoa ñeå laøm caûnh, trang trí, laøm nöôùc hoa (ví duï: hoa hoàng ) 
 Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “Ñoá baïn hoa gì?”
_Muïc tieâu: HS cuûng coá nhöõng hieåu bieát veà caây hoa.
_Caùch tieán haønh:
+GV yeâu caàu moãi toå cöû moät baïn leân chôi vaø caàm theo khaên saïch ñeå bòt maét.
+Caùc em tham gia chôi ñöùng thaønh haøng ngang tröôùc lôùp.
+GV ñöa cho moãi em moät boâng hoa vaø yeâu caàu caùc em ñoaùn xem ñoù laø hoa gì?
Ai ñoaùn nhanh vaø ñuùng laø thaéng cuoäc
 * GDKNS :HS biết bào vệ cây hoa trong sân trường, và biết lợi ích của cây hoa .
4 . Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi . GDTT _ LHTT
 5. Daën doø 
_Nhaän xeùt tieát hoïc
_ Chuaån bò baøi 24 “Caây goã”
+HS noùi teân caây hoa vaø nôi soáng cuûa caây hoa em mang ñeán lôùp
_Caùc nhoùm laøm vieäc
+Quan saùt
+Thaûo luaän
_HS (theo caëp) quan saùt tranh, ñoïc caâu hoûi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK.
_Vaøi caëp leân hoûi vaø traû lôøi
_HS thaûo luaän theo caâu hoûi cuûa GV 
+HS duøng tay sôø vaø duøng muõi ñeå ngöûi, ñoaùn xem ñoù laø hoa gì?
 TIEÁT 2 REØN TIEÁNG VIEÄT PPCT T 1
 	 On , ot , ôn ôt , ơn ơt
I, MUÏC TIEÂU.
_ HS ñoc ñöôïc moät soá töø vaø caâu trong SGK
_ HS KG ñoïc trôn caû baøi .
_ HS vieát ñöôïc caùc tieáng vaø töø coù các vần trên .
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
 HÑGV
 HÑHS 
1 Ổn định 
2. KTBC
3 . Bài mới 
@ GV cho hs ñoïc laïi baøi SGK 
 - Cho hs ñoïc caù nhaân.
Cho hs ñoïc theo nhoùm , ñoàng thanh.
HSKG ñoïc trôn ñöôïc caû baøi .
Keøm hs yeáu keùm ñoïc .
@ Chohs vieát các vần trên .
_ GV ñoïc cho hs vieát 1 đoạn trong bài Chùa một cột 
_ HS vieát vaøo vôû .
Cho hs ñoïc tron laïi.
GV thu baøi chaám ñeåm nhaän xeùt .
 4 . Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi .
5. Daën doø ; Veà chuaån bò baøi sau .
_ GVNX tieát hoïc
_ HS ñoïc .
_ HS ñoïc trong SGK.
_ HS vieát .
-HS vieát .
 TIEÁT 3 REØN TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI PPCT T23
 CAÂY HOA
I - MỤC TIÊU 
_Kể được tên và nêu được một số ích lợi của cây hoa.
_Chỉ được thân, rễ, lá hoa của cây hoa 
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A + SGK 
_HS ; SGK 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi cuûa hs . 
 3 Bài mới 
Hoaït ñoäng 1: 
@ Yêu cầu hs nhắc lại :
_ Cho hs kể về các loài hoa . 
_ Em hãy cho biết cây hoa đó được trồng ở đâu .
_ Hãy nêu ích lợi của loài hoa .
_ Yêu cầu hs nêu tên các bộ phận của cây hoa đồng tiền .
_ YCHS vẽ một cây hoa. 
_ Viết tên cây hoa và các bộ phận của cây hoa đó .
_ GV NX tuyên dương 
4 . Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi . GDTT _ LHTT
 5. Daën doø 
_Nhaän xeùt tieát hoïc
_Daën doø: Chuaån bò baøi 24 “Caây goã”
+HS noùi teân caây hoa vaø nôi soáng cuûa caây hoa em mang ñeán lôùp
_ HS làm bài .
NGAØY SOAÏN 13/2
NGAØY DAÏY 15/2
 Thöù ba ngaøy 15 thaùng 2 naêm 2010
 TIEÁT 1 TIEÁNG VIEÄT PPCT T3-4
 	Un ,ut , ưn , ưt 
	THEO SAÙCH THIEÁT KEÁ 
 TIEÁT 3 TOAÙN PPCT T89
 VEÕ ÑOAÏN THAÚNG COÙ ÑOÄ DAØI CHO TRÖÔÙC
 I.MỤC TIÊU:
 - Biết dùng thước có chia vạch xăng –ti –métvẽ đoãn thẳng có độ dài dưới 10 cm 
- Bài 1,2,3 
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A + SGK 
_HS ; SGK 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi cuõ .
_ GV NX ghi ñieåm . . 
 3 Bài mới 
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän caùc thao taùc veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc:
 Chaúng haïn: Veõ ñoaïn thaúng AB coù ñoä daøi 4 cm thì laøm nhö sau:
_Ñaët thöôùc leân tôø giaáy traéng, tay traùi giöõ thöôùc; tay phaûi caàm buùt chaám 1 ñieåm truøng vôùi vaïch 0, chaám 1 ñieåm truøng vôùi vaïch 4
_Duøng buùt noái ñieåm ôû vaïch 0 vôùi ñieåm ôû vaïch 4, thaúng theo meùp thöôùc
_Nhaác thöôùc ra, vieát A beân ñieåm ñaàu, vieát B beân ñieåm cuoái cuûa ñoaïn thaúng. Ta veõ ñöôïc ñoaïn thaúng AB coù ñoä daøi 4 cm
Thöïc haønh:
Baøi 1: 
_Cho HS töï veõ caùc ñoaïn thaúng theo caùc thao taùc nhö treân
_ Cho hs tự làm bài vào vở .
 Nghỉ giữa tiết 
Baøi 2: Giaûi toaùn
_ Cho hs tự nêu bài toàm .
_ Cho hs tự tập làm vào vở .
Baøi 3: Veõ hai ñoaïn thaúng AB, BC theo ñoä daøi neâu trong baøi 2
_ Cho hs vẽ vào vở .
_ GV thu vở chấm bài .
 4 . Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi . 
 5. Daën doø
_Nhaän xeùt tieát hoïc
_Daën doø: Chuaån bò baøi 87: Luyeän taäp chung
 Thöïc hieän theo töøng thao taùc maãu cuûa GV
_Ñaët thöôùc 
_Noái ñieåm 0 vôùi ñieåm 4
_Vieát teân ñoaïn thaúng
_Veõ caùc ñoaïn thaúng daøi: 5 cm; 7 cm; 2cm; 9 cm
_Neâu toùm taét
_Neâu baøi toaùn
_Töï giaûi 
Baøi giaûi
Caû hai ñoaïn thaúng coù ñoä daøi laø:
 5 + 3 = 8 (cm)
 Ñaùp soá: 8 cm
_HS töï veõ:
 A B C
 TIẾT 4 MĨ THUẬT PPCT T 23
 XEM TRANH CÁC CON VẬT 
 GV CHUYÊN TRÁCH DẠY 
 BUOÅI CHIEÀU 
 TIEÁT 1 REØN TOAÙN PPCT T89
 VEÕ ÑOAÏN THAÚNG COÙ ÑOÄ DAØI CHO TRÖÔÙC
 I.MỤC TIÊU:
 - Biết dùng thước có chia vạch xăng –ti –métvẽ đoãn thẳng có độ dài dưới 10 cm 
- Bài 1,2,3 
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A + VBT 
_HS ; SGK 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . Ổn định 
 2. KTBC . 
 3 Bài mới 
 GV cho hs làm vào VBT
Baøi 1: 
_Cho HS töï veõ caùc ñoaïn thaúng theo như trong sách 
_ GV quan sát hs làm .
 Baøi 2: a)Giaûi toaùn
_ Cho hs tự nêu bài toán 
_ Cho hs tự tập làm vào vở .
b) Cho hs vẽ đoạn thẳng theo yêu cầu VBT
_ Cho hs làm bài . 
Baøi 3: Veõ hai ñoaïn thaúng OA ,OB theo ñoä daøi neâu trong bài 
_ Cho hs làm bài .
_ GV thu vở chấm bài .
4 . Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi . 
 5. Daën doø
_Nhaän xeùt tieát hoïc
_Daën doø: Chuaån bò baøi 87: Luyeän taäp chung
_Veõ caùc ñoaïn thaúng daøi: 3 cm; 9 cm; 5cm; 1 cm
_Neâu toùm taét
_Neâu baøi toaùn
_Töï giaûi 
Baøi giaûi
Caû hai ñoaïn thaúng coù ñoä daøi laø:
 5 +4 = 9 (cm)
 Ñaùp soá:9 cm
_HS töï veõ:
 A 0 B
 TIEÁT 2 REØN TIEÁNG VIEÂT PPCT T2
 Un , ut , ưn ưt
 I, MUÏC TIEÂU.
_ HS ñoïc laïi baøi ñaõ hoïc coù vaàn un ut, ưn ưt
_ HS KG ñoïc trôn ñöôïc baøi .
_ HS vieát ñöôïc caùc töø, caâu trong baøi coù vaàn trên 
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
 HÑGV
 HÑHS 
 1 . Ổn định 
 2. KTBC 
 3 Bài mới 
@ GV cho hs ñoïc baøi trong SGK .
Cho hs ñoïc caù nhaân , ñoàng thanh, nhoùm.
HS khaù gioûi ñoïc trôn ñöôïc caû baøi. 
GV chænh suûa cho hs .
Keøm hs yeáu keùm ñoïc.
@ Cho hs vieát .
_ Ñoïc cho hs vieát caùc töø coù các vần trên .
_ GV ñoïc cho hs vieát 1 ñoaïn trong baøi Cá gỗ
_ HS vieát vaøo vôû .
Cho hs ñoïc trôn ñoaïn ñaõ vieát .
GV thu baøi chaám ñeåm nhaän xeùt .
4.Củng cố: 
- GV heä thoáng laïi baøi 
 5. Dặn dò: 
 - GV NX tieát hoïc . 
_ HS ñoïc .
_ HS ñoïc trong SGK.
_ HS vieát .
 TIEÁT 3 REØN MÓ THUAÄT PPCT T23
 XEM TRANH CAÙC CON VAÄT
 I. MUÏC TIEÂU :
 _Taäp quan saùt , nhaän xeùt veà ND ñeà taøi , caùch saép xeáp hình veõ , caùch veõ maøu 
 _ Chæ ra böùc tranh maø mình yeâu thích.
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A + SGK 
_HS ; SGK 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . Ổn định 
 2. KTBC 
 3 Bài mới 
Giôùi thieäu tranh veà ñeà taøi thieáu nhi vui chôi:
_ GV giôùi thieäu tranh 
a) Tranh Caùc con vaät- saùp maøu vaø buùt daï cuûa Phaïm Caåm Haø 
_GV gôïi yù: 
+Tranh cuûa baïn Caåm Haø veõ nhöõng con vaät naøo?
+Hình naøo aûnh naøo noåi roõ nhaát?
+Con böôùm, con gaø,  trong tranh nhö theá naøo?
+Trong tranh coøn coù nhöõng hình aûnh naøo nöõa?
+Maøu saéc trong tranh theá naøo?
+Em coù thích tranh cuûa baïn khoâng? Vì sao?
b) Tranh Ñaøn gaø. Saùp maøu vaø buùt daï cuûa Thanh Höõu
+Tranh veõ nhöõng con gì?
+Daùng veû caùc con gaø ôû ñaây nhö theá naøo?
+Em haõy chæ ñaâu laø gaø troáng, gaø maùi, gaø con?
+Em coù thích böùc tranh naøy khoâng? Vì sao?
_ Em ñaõ quan saùt nhöõng böùc tranh ñeïp. Haõy quan saùt caùc con vaät vaø veõ tranh theo yù thích cuûa mình
 4.Củng cố: 
- GV heä thoáng laïi baøi
5.Daën doø: 
_Daën HS veà nhaø:
_HS quan saùt:
_ HS xem caùc tranh:
_ Daønh cho HS töø 1-2 phuùt ñeå HS quan saùt caùc böùc tranh tröôùc khi traû lôøi caâu hoûi.
_HS traû lôøi theo gôïi yù
_Moãi nhoùm thaûo luaän 1 tranh khaùc nhau.
_Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy. 
_Quan saùt hình daùng vaø maøu saéc caùc con vaät
_Veõ moät con vaät maø em thích
NGAØY SOAÏN 13/2
NGAØY DAÏY 16/2
 Thöù tö ngaøy 16 thaùng 2 naêm 2010
 TIEÁT 1 THEÅ DUÏC PPCT T 23
 BAØI THEÅ DUÏC -TROØ CHÔI VAÄN ÑOÄNG.
 GV CHUYEÂN TRAÙCH DAÏY
 TIEÁT 2-3 TIEÁNG VIEÄT PPCT T5-6
 Em ,ep , êm , êp 
 THEO SAÙCH THIEÁT KEÁ 
 TIEÁT 4 TOAÙN PPCT T 90
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố kĩ năng đọc, viết đếm các số đến 20
- Biết cộng ( khơng nhớ ) các số trong phạm vi 20 
- Biết giải bài toán 	
- Bài toán 1,2,3,4
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi hs 
_ GV nx ghi ñieåm 
 3 Bài mới . 
_ Giôùi thieäu baøi
Baøi 1: 
_Cho HS neâu nhieäm vuï
_Khi chöõa baøi cho HS ñoïc caùc soá theo thöù töï töø 1 ñeán 20
Baøi 2: 
_HS töï neâu nhieäm vuï 
_Khi chöõa baøi neân cho HS ñoïc:
 +2 +3
 _ Möôøi moät coäng hai baèng möôøi ba, möôøi ba coäng ba baèng möôøi saùu
 Nghỉ giữa tiết 
Baøi 3: Töông töï baøi 1 vaø baøi 2
_Cho HS neâu baøi toaùn vaø toùm tắt.
_ Cho hs tự làm bài vào vở .
_ GV thu vở chấm bài .
Baøi 4: 
_Cho HS töï giaûi thích maãu
 Chaúng haïn: 13 coäng 1 baèng 14, vieát 14 vaøo oâ troáng 
 4.Củng cố: 
- GV heä thoáng laïi baøi 
 5. Dặn dò
_Nhaän xeùt tieát hoïc
_Daën doø: Chuaån bò baøi 88: Luyeän taäp chung
_Vieát caùc soá töø 1 ñeán 20 vaøo oâ troáng
_Töï HS laøm vaø chöõa baøi
_Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng
_Töï laøm vaø chöõa baøi
_HS töï ñoïc baøi toaùn, neâu toùm taét
Coù: 12 buùt xanh
Coù: 3 buùt ñoû
Coù taát caû:  buùt?
Baøi giaûi
 Hoäp ñoù coù taát caû:
 12 + 3 = 15 (buùt)
 Ñaùp soá: 15 buùt
 _HS töï laøm baøi roài chöõa baøi 
 BUOÅI CHIEÀU 
 TIEÁT 1 REØN TIEÁNG VIEÄT PPCT T 3
 Em ,ep , êm , êp
 I, MUÏC TIEÂU.
_ HS ñoïc laïi baøi ñaõ hoïc .vaø caâu öùng duïng trong baøi coù vaàn trên .
_ HSKG ñoïc trôn ñöôïc caû baøi .
_ HS vieát ñöôïc 1 ñoaïn trong baøi Thi chân sạch . 
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
 HÑGV
 HÑHS 
 1 . Ổn định 
 2. KTBC 
 3 Bài mới 
@ GV cho hs ñoïc baøi SGK 
Cho hs ñoïc caù nhaân , ñoàng thanh, nhoùm 
GV chænh suûa cho hs .
 Goïi moät soá hs yeáu leân ñoïc baøi 
 HSKG ñoïc trôn ñöôïc caû baøi .
_ Tieáp tuïc keø hs yeáu keùm . 
@ Cho hs vieát baøi 
_ Cho hs vieát caùc vần và các từ có vần trên. 
_ GV ñoïc cho hs vieát 1 ñoaïn trong baøi Thi chân sạch.
_ HS vieát vaøo vôû .û 
Cho hs ñoïc trôn töø ñaõ vieát .
GV thu baøi chaám ñeåm nhaän xeùt .
 4 Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi 
5 . Daën doø : Veà chuaån bò baøi sau .
 -GV nhaän xeùt tieát hoïc 
_ HS ñoïc .
_ HS ñoïc trong SGK.
_ HS vieát .
 TIEÁT 2 REØN AÂM NHAÏC PPCT T23 
 _ OÂn taäp 2 baøi haùt: - BAÀU TRÔØI XANH.
 -TAÄP TAÀM VOÂNG.
 I.MUÏC TIEÂU:
 _HS bieát haùt baøi haùt .
_ HS thuoäc lôøi baøi haùt , haùt ñuùng giai ñieäu .
II.CHUAÅN BÒ :
 _GV : Thanh phaùch, giaùo aùn
 _ HS :Thanh phaùch 
 III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.Ổn định .
2.KTBC
3.Bài mới : 
Giôùi thieäu baøi
Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp baøi haùt “Baàu trôøi xanh”
_Cho HS theå hieän theo phaùch
_ Cho HS taäp haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoïa 
_ Cho hs tập bieåu dieãn trước lớp .
_ Cho hs nhận xét tuyên dương .
Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp baøi haùt “Taäp taàm voâng”
_ Caû lôùp oân laïi baøi haùt, haùt thuoäc lôøi ca
_Toå chöùc troø chôi “Coù- khoâng” keát hôïp baøi haùt
_Haùt keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch hoaëc theo nhòp 2
 _ OÂn laïi 2 baøi haùt: “Baàu trôøi xanh” vaø “Taäp taàm voâng” coù keát hôïp voã theo tieát taáu.
 4.Củng cố: 
- GV heä thoáng laïi baøi 
 5. Dặn dò
_ Về chuẩn bị bài sau .
_ GV nhận xét tiết học .
_Caû lôùp voã tay (duøng nhaïc cuï goõ) ñeäm theo phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca
_Töøng nhoùm leân bieåu dieãn
_Caù nhaân, töøng nhoùm.
_Thöïc hieän theo nhoùm, toå
_Haùt + voã tay
_2 HS haùt laïi 2 baøi haùt keát hôïp voã tay theo tieát taáu
 TIEÁT 3 REØN TOAÙN PPCT T 90
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố kĩ năng đọc, viết đếm các số đến 20
- Biết cộng ( khơng nhớ ) các số trong phạm vi 20 
- Biết giải bài toán 	
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1 . Ổn định 
 2. KTBC 
 3 Bài mới . 
_ Giôùi thieäu baøi
Baøi 1: Viết số thích hợp vào ô trống .
_Cho HS neâu nhieäm vuï
_Khi chöõa baøi cho HS ñoïc caùc soá theo thöù töï töø 1 ñeán 20
Baøi 2: số 
_HS töï neâu nhieäm vuï 
_Khi chöõa baøi neân cho HS ñoïc:
 +2 - 3
 _ Möôøi hai coäng hai baèng möôøi bốn , möôøi bốn trừ ba baèng möôøi một .
 Nghỉ giữa tiết 
Baøi 3: 
_Cho HS neâu baøi toaùn vaø toùm tắt.
_ Cho hs tự làm bài vào vở .
_ GV thu vở chấm bài .
Baøi 4: Điền số .
_Cho HS töï giaûi thích maãu
 Chaúng haïn: 12 coäng 1 baèng 13, vieát 13 vaøo oâ troáng 
Bài 5 : Vẽ đoạn thẳng dài 6cm
_ Cho hs làm bài .
 4.Củng cố: 
- GV heä thoáng laïi baøi 
 5. Dặn dò
_Nhaän xeùt tieát hoïc
_Daën doø: Chuaån bò baøi 88: Luyeän taäp chung
_Vieát caùc soá töø 1 ñeán 20 vaøo oâ troáng
_Töï HS laøm vaø chöõa baøi
_Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng
_Töï laøm vaø chöõa baøi
_HS töï ñoïc baøi toaùn, neâu toùm taét
 _HS töï laøm baøi roài chöõa baøi 
NGAØY SOAÏN 23/1
NGAØY DAÏY 27/1 
 Thöù naêm ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2010
 TIEÁT 1 TOAÙN PPCT T87
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.MỤC TIÊU:
_ Thực hiện được cộng trừ nhẩm so sánh các số lượng trong phạm vi 20
- Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước 
- Biết giải bài toán có nội dung hình học .
- Bài 1,2,3,4
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . Ổn định 
 2. KTBC GV kieåm tra baøi cuõ hs .
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm . 
 3 Bài mới 
Giôùi thieäu baøi –ghi töïa 
 GV höôùng daãn HS töï laøm roài chöõa baøi:
Baøi 1: 
_Cho HS neâu nhieäm vuï
_Khi chöõa baøi cho HS ñoïc caùc pheùp tính vaø keát quaû tính
Baøi 2: 
_HS töï neâu nhieäm vuï 
_ Cho hs tự làm bài .
_ Cho hs chữa bài .
 Nghỉ giữa tiết 
Baøi 3: 
_Cho HS neâu nhieäm vuï
_ Cho hs làm bài vào vở .
_Cho HS ñoåi vôû ñeå chöõa baøi
Baøi 4: 
_Cho HS töï laøm baøi vaø chöõa baøi
 Vì baøi toaùn ñöôïc toùm taét baèng hình veõ cuûa SGK thì ñoä daøi ñoaïn thaúng AC baèng toång ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng AB vaø BC. 
4 Củng cố 
_ Cho hs nhắc lại bài 
_ GV hệ thống lại bài 
5 Dặn dò :
_Nhaän xeùt tieát hoïc
_Daën doø: Chuaån bò baøi 89: Caùc soá troøn chuïc
_Tính
_Töï HS laøm vaø chöõa baøi
11 + 4 + 2 = 17
 Möôøi moät coäng boán baèng möôøi laêm, möôøi laêm coäng hai baèng möôøi baûy
_Khoanh troøn vaøo soá lôùn nhaát
 Khoanh troøn vaøo soá beù nhaát
_Töï laøm vaø chöõa baøi
_Veõ ñoaïn thaúng daøi 4 cm
Baøi giaûi
 Ñoä daøi ñoaïn thaúng AC laø:
 3 + 6 = 9 (cm)
 Ñaùp soá: 9 cm
 _HS töï laøm baøi roài chöõa baøi 
 TIEÁT 2-3 TIEÁNG VIEÄT PPCT T 7-8
 Im , ip ,om , op
 THEO SAÙCH THIEÁT KEÁ 
 TIẾT 4 ĐẠO ĐỨC PPCT T23
 ÑI BOÄ ÑUÙNG QUY ÑÒNH (tieát 1) ( KNS )
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được một số quy định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông địa phương 
- Nêu được lợi ích của việc đi bộ đúng quy định 
- Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
* HS KG :phân biệt đươc những hành vi đi bộ đúng quy định và sai quy định 
 * GDKNS : HS biết đi bộ đúng quy định khi tham gia giao thông 
 NX: 6 CC: 1,2,3 HS : Theo dõi chung 
II . CHUẨN BỊ 
 _ GV : G.An + Đồ dùng
 _ HS : SGK 
III . CAÙC PHÖÔNG PHAÙP / KÓ THUAÄT DAÏY HOÏC .
_ Trò chơi .
_ Thaûo luaän nhoùm/ cặp
_ Động não .
IV .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.Ổn định :
2.Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới: 
Giới thiệu bài:
Hoaït ñoäng 1: Laøm baøi taäp 1.
_Giaùo vieân treo tranh vaø hoûi:
+ ÔÛ thaønh phoá, ñi boä phaûi ñi ôû phaàn ñöôøng naøo? 
+ÔÛ noâng thoân, khi ñi boä ñi ôû phaàn ñöôøng naøo? Taïi sao?
GV keát luaän: ÔÛ noâng thoân caàn ñi saùt leà ñöôøng. ÔÛ thaønh phoá caàn ñi treân væa heø. Khi ñi qua ñöôøng, caàn ñi theo chæ daãn cuûa ñeøn tín hieäu vaø ñi vaøo vaïch quy ñònh.
 Nghỉ giữa tiết 
 Hoaït ñoäng 2: HS laøm baøi taäp 2.
_Giaùo vieân môøi moät soá hoïc sinh leân trình baøy keát quaû.
GV keát luaän:
+Tranh 1: Ñi ñuùng qui ñònh
+Tranh 2: Baïn nhoû chaïy ngang qua ñöôøng laø sai quy ñònh
+Tranh 3: Hai baïn sang ñöôøng ñi ñuùng quy ñònh
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “Qua ñöôøng”.
_Giaùo vieân veõ sô ñoà ngaõ tö coù vaïch quy ñònh cho ngöôøi ñi boä vaø choïn HS vaøo caùc nhoùm: ngöôøi ñi boä, ngöôøi ñi xe oâ toâ, ñi xe maùy, xe ñaïp. Hoïc sinh coù theå ñeo bieån veõ hình oâ toâ treân ngöïc hoaëc treân ñaàu.
_Giaùo vieân phoå bieán luaät chôi: Moãi nhoùm chia thaønh 4 nhoùm nhoû ñöùng ôû boán phaàn ñöôøng. Khi ngöôøi ñieàu khieån giô ñeøn ñoû cho tuyeán ñöôøng naøo thì xe vaø ngöôøi ñi boä phaûi döøng laïi tröôùc vaïch, coøn ngöôøi ñi boä vaø xe cuûa tuyeán ñeøn xanh ñöôïc ñi. Nhöõng ngöôøi phaïm luaät seõ bò phaït.
* GDKNS : HS biết đi bộ đúng quy định khi tham gia giao thông 
4.Củng cố : GV cùng HS củng cố lại ND bài học 
5.Dặn dò
_Nhaän xeùt tieát hoïc
_Daën doø: Chuaån bò tieát 2 baøi 11: “Ñi boä ñuùng qui ñònh”
_ Thảo luận nhóm 
_Hoïc sinh trình baøy yù kieán. 
+ÔÛ noâng thoân caàn ñi saùt leà ñöôøng. 
+OÛû thaønh phoá caàn ñi treân væa heø. Khi ñi qua ñöôøng, caàn ñi theo chæ daãn cuûa ñeøn tín hieäu vaø ñi vaøo vaïch quy ñònh. 
_Hoïc sinh laøm baøi taäp
_Hoïc sinh trình baøy yù kieán
_Hoïc sinh laøm baøi taäp
_Lôùp nhaän xeùt, boå sung
_ Trò chơi
_HS tieán haønh troø chôi
_Caû lôùp nhaän xeùt khen thöôûng nhöõng baïn ñi ñuùng quy ñònh
 ===============================================
 BUOÅI CHIEÀU 
 TIEÁT 1 REØN TOAÙN PCTT TIEÁT 
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.MỤC TIÊU:
_ Thực hiện được cộng trừ nhẩm so sánh các số lượng trong phạm vi 20
- Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước 
- Biết giải bài toán có nội dung hình học .
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1 . Ổn định 
 2. KTBC 
 3 Bài mới 
Giôùi thieäu baøi –ghi töïa 
 GV höôùng daãn HS töï laøm roài chöõa baøi:
Baøi 1: 
_Cho HS neâu nhieäm vuï
_Khi chöõa baøi cho HS ñoïc caùc pheùp tính vaø keát quaû tính
Baøi 2: 
_HS töï neâu nhieäm vuï 
_ Cho hs tự làm bài .
_ Cho hs chữa bài .
 Nghỉ giữa tiết 
Baøi 3: 
_Cho HS neâu nhieäm vuï
_ Cho hs làm bài vào vở .
_Cho HS ñoåi vôû ñeå chöõa baøi
Baøi 4: 
_Cho HS töï laøm baøi vaø chöõa baøi
 Vì baøi toaùn ñöôïc toùm taét baèng hình veõ cuûa SGK thì ñoä daøi ñoaïn thaúng AC baèng toång ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng AB vaø BC. 
4 Củng cố 
_ Cho hs nhắc lại bài 
_ GV hệ thống lại bài 
5 Dặn dò :
_Nhaän xeùt tieát hoïc
_Daën doø: Chuaån bò baøi 89: Caùc soá troøn chuïc
_Tính
_Töï HS laøm vaø chöõa baøi
_Khoanh troøn vaøo soá lôùn nhaát
 Khoanh troøn vaøo soá beù nhaát
_Töï laøm vaø chöõa baøi
_Veõ ñoaïn thaúng 
 _HS töï laøm baøi roài chöõa baøi 
 TIEÁT 2 REØN TIEÁNG VIEÄT PPCT T 3
 Im , ip ,om , op 
I, MUÏC TIEÂU.
_ HS đọc được cả bài .
_ HS viết được từ và câu ứng dụng . 
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
 HÑGV
 HÑHS 
 1 . Ổn định 
 2. KTBC 
 3 Bài mới 
@ GV cho hs ñoïc bài SGK 
Cho hs ñoïc caù nhaân , ñoàng thanh, nhoùm 
GV chænh suûa cho hs .
 Goïi moät soá hs yeáu leân ñoïc baøi 
 HSKG ñoïc trôn ñöôïc caû baøi .
_ Tieáp tuïc keø hs yeáu keùm . 
@ Cho hs vieát baøi .
_ GV ñoïc cho hs vieát 1 .
_ HS vieát vaøo vôû .û 
Cho hs ñoïc trôn töø ñaõ vieát .
GV thu baøi chaám ñeåm nhaän xeùt .
 4 Cuûng coá : GV heä thoáng laïi baøi 
5 . Daën doø : Veà chuaån bò baøi sau .
 -GV nhaän xeùt tieát hoïc 
_ HS ñoïc .
_ HS ñoïc trong SGK.
_ HS vieát .
 TIEÁT 3 REØN THEÅ DUÏC PPCT T23
 BAØI THEÅ DUÏC – TROØ CHÔI VẬN ĐỘNG 
I. MUÏC TIEÂU :
_Bieát caùch thöïc hieän 5 ñoäng taùc vöôn thôû , tay , chaân vaën mình, buïng cuûa baøi theå duïc phaùt trieånchung
 _ Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc toaøn thaân cuûa baøi TDPT chung 
- Bieát caùch chôi vaø tham gia ñöôïc vaøo troø chôi 
II CHUẨN BỊ 
_ GV _ G.án + sân bãi .
III. NOÄI DUNG: 
NOÄI DUNG
ÑÒNH LÖÔÏNG
TOÅ CHÖÙC LUYEÄN TAÄP
1/ Phaàn môû ñaàu: 
-GV nhaän lôùp, kieåm tra só soá.
-Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc
-Khôûi ñoäng:
- Troø chôi hoaëc muùa haùt taäp theå
2/ Phaàn cô baûn: 
a) OÂn 6 ñoäng taùc theå duïc ñaõ hoïc:
_ Vöôn thôû.
_ Tay.
_ Chaân.
_ Vaën mình.
_ Buïng. 
_ Phoái hôïp.
 + Laàn 1: 
 + Laàn 3: 
b) Ñieåm soá haøng doïc theo toå:
 GV toå chöùc cho HS taäp hôïp ôû nhöõng ñòa ñieåm khaùc nhau treân saân. 
 - Caùc toå tröôûng cho toå mình ñieåm soá, sau ñoù baùo caùo só soá cuûa toå mình cho lôùp tröôûng.
 - Lôùp trö

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 23 M.doc