Giáo án Lớp 1 - Tuần 18 - Trần Thị Thu Hương - Trường Tiểu Học Giao Hương

I.Mục tiêu:

Học sinh nhận biết được : it, iêt, trái mít, chữ viết.

Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng.

Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Em tô vẽ viết.

 II.Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.

III.Hoạt động dạy học:

doc 30 trang Người đăng honganh Ngày đăng 21/01/2016 Lượt xem 366Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 18 - Trần Thị Thu Hương - Trường Tiểu Học Giao Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ừ ứng dụng: 
 trắng muốt vượt lên
 tuốt lúa ẩm ướt
Tiết 2:
Hoạt động 3: LuyƯn tËp
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc đoạn thơ ứng dụng: 
 “Con mèo mà trèo cây cau
 Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà
 Chú Chuột đi chợ đường xa
 Mua mắm, mua muối giỗ cha chú Mèo” 
 c.Đọc SGK:
d.Luyện viết:
e.Luyện nói: “Chơi cầu trượt”.
Hỏi:-Quan sát tranh, em thấy nét mặt của bạn như thế nào?
 -Khi chơi các bạn đã làm gì để không xô ngã nhau?
 3. Củng cố dặn dò
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: uôt
Giống: kết thúc bằng t
Khác: uô bắt đầu bằng uô
Đánh vần ( c nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: chuột
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược 
Theo dõi qui trình
Viết b.con: uôt, ươt, chuột nhắt,
lướt ván 
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (cánhân – đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
Thø t­ ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2010
ÔN TẬP
I.Mục tiêu:
Học sinh đọc và viết được chắc chắn 14 chữ ghi vần vừa học từ bài 68 đến 74
Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng 
Nghe và hiểu, kể lại tự nhiên truyện kể : Chuột nhà và chuột đồng
II.Đồ dùng dạy học:
-Bảng ôn. Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng.Tranh minh hoạ phần truyện kể 
III.Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết1
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc thuộc lòng đoạn thơ ứng dụng: 
 “Con mèo mà trèo cây cau
 Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà ..”. 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
 -GV gắn Bảng ôn được phóng to
Hoạt động 2 :Oân tập:
-Viết sẵn 2 bảng ôn trong SGK
-GV đọc vần 
-Nhận xét 14 vần có gì giống nhau
-Trong 14 vần, vần nào có âm đôi 
c.Đọc từ ngữ ứng dụng:
-Viết từ lên bảng
 -GV chỉnh sửa phát âm
 -Giải thích từ: 
 chót vót bát ngát Việt Nam
 (Chót vót: rất cao . Cánh đồng bát ngát: rất rộng)
 -Đọc lại toàn bài
Tiết 2:
Hoạt động 3: LuyƯn tËp
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Một đàn cò trắng phau phau
 Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm ?” 
 ( Là cái gì?) 
-GV chỉnh sửa phát âm cho HS
c.Đọc SGK: 
d.Luyện viết:
-GV viết mẫu
-Theo dõi HS viết
e.Kể chuyện:“Chuột nhà và chuột đồng”
 -GV dẫn vào câu chuyện
-GV kể diễn cảm, có kèm theo tranh minh hoạ
+ Ý nghĩa :Biết yêu quý những gì do chính tay mình làm ra.
3. Củng cố dặn dò
HS nêu 
HS viết vào vở bài tập
Viết theo dãy
Tìm và đọc tiếng có vần vừa ôn
Đọc (cá nhân - đồng thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Quan sát tranh. Thảo luận về tranh minh hoạ.
Tìm tiếng có vần vừa ôn 
HS đọc trơn 
HS mở sách. Đọc cá nhân 
Viết vở tập viết
HS đọc tên câu chuyện
Thảo luận nhóm và cử đại diện lên thi tài
Thø n¨m ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2010
oc - ac
I.Mục tiêu:
Học sinh nhận biết được : oc, ac, con sóc, bác sĩ.
Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng. 
Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Vừa học vừa chơi.
 II.Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
III.Hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Tiết1
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc SGK: “Một đàn cò trắng phau phau
 Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm ? 
 -Nhận xét bài cũ
3.Bài mới :
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài – Ghi bảng
Hoạt động 2 :Dạy vần:
 a.Dạy vần: uôt
 -Nhận diện vần:Vần oc được tạo bởi: o và c
 GV đọc mẫu
 -So sánh: vần oc và ot
 -Phát âm vần:
 -Đọc tiếng khoá và từ khoá :sóc, con sóc
-Đọc oc
 sóc
 con sóc 
 b.Dạy vần ac: ( Qui trình tương tự)
 -Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Chỉnh sửa chữ sai
 -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 hạt thóc bản nhạc
 con cóc con vạc 
Tiết 2:
Hoạt động 3: LuyƯn tËp
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Da cóc mà bọc bột lọc 
 Bột lọc mà bọc hòn than”
 ( Là cái gì?)
 c.Đọc SGK:
d.Luyện viết:
e.Luyện nói: “Vừa chơi vừa học”. 
Hỏi:-Em hãy kể những trò chơi được học trên lớp?
 -Em hãy kể tên những bức tranh đẹp mà cô giáo đã cho em xem trong các giờ học?
 - Em thấy cách học như thế có vui không?
 3. Củng cố dặn dò
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: oc
Giống: kết thúc bằng t
Khác: oc bắt đầu bằng o
Đánh vần ( c nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: sóc
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
Đọc 
Theo dõi qui trình
Viết b.con: uôt, ươt, chuột nhắt,
lướt ván 
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Tìm tiếng có vần vừa học
Đọc (cánhân – đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
Thø s¸u ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2010
¤n tËp kiÕm tra häc kú I
I Mơc tiªu:
- H ®äc to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh
§äc thµnh tiÕng c©u, tõ ng÷ 
II Néi dung kiĨm tra
1 KiĨm tra ®äc
- §äc thµnh tiÕng c¸c vÇn
ua, ia, ang, «ng, iªng, ­t, at
Tõ: cđ riỊng, h¶i c¶ng, Ơnh ­¬ng, trèn t×m, mịm mÜm, mua mÝa. 
§äc c©u:Mïa thu bÇu trêi nh­ cao h¬n, trªn giµn thiªn lý lị chuån chuån ngÈn ng¬ bay l­ỵn.
2 C¸ch ®¸nh gi¸:
§äc ®ĩng to râ rµng ®¶m b¶o thêi gian quy ®Þnh 1 vÇn, 1 tõ ( cho 0.5 ®iĨm) dõng qu¸ 5 gi©y kh«ng cho ®iĨm.
§äc ®ĩng râ rµng, tr«i ch¶y ( 2 ®iĨm / c©u) dõng qu¸ 5 gi©y trªn 1 tõ kh«ng cho ®iĨm.
Ký duyƯt cđa ban gi¸m hiƯu
Giao H­¬ng, ngµy th¸ng 12 n¨m 2010
M«n to¸n tuÇn 18
Thø hai ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2010
§iĨm , ®o¹n th¼ng
I.Mơc tiªu:
Giĩp H nhËn biÕt ®­ỵc “ ®iĨm , ®o¹n th¼ng”
BiÕt kỴ ®o¹n th¼ng qua hai ®iĨm
BiÕt ®äc tªn c¸c ®iĨm vµ ®o¹n th¼ng.
II Ph­¬ng ph¸p
Trùc quan, kiÕn t¹o
III C«ng viƯc chuÈn bÞ
Th­íc kỴ, bĩt ch×
IV.C¸c H§ d¹y – häc chđ yÕu
GV
HS
1 Bµi cị: 
KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa H
Bµi míi:
H§1: GT ®iĨm, ®o¹n th¼ng
- Cho H më SGK vµ quan s¸t h×nh vÏ , G giíi thiƯu hai ®iĨm A,B
QS h×nh vÏ SGK
Nh¾c l¹i hai ®iĨm: §iĨm A vµ ®iĨm B
H­íng dÉn c¸ch ®äc 
B: bª, C: xª, D: ®ª
§äc c¸c ®iĨm : A, B, C, D
VÏ 2 chÊm lªn b¶ng ta ®Ỉt tªn 1 ®iĨm lµ A, ®iĨm kia lµ B
LÊy th­íc nèi ta ®­ỵc ®o¹n th¼ng AB
§äc: §o¹n th¼ng AB c¸ nh©n tËp thĨ
H§2: Giíi thiƯu c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng 
GT dơng cơ ®Ĩ vÏ ®o¹n th¼ng: th­íc kỴ, bĩt ch×
HD c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng
LÊy th­íc, bĩt ch×
B1: ChÊm 2 ®iĨm ®Ỉt tªn ®iĨm
B2: Dïng th­íc nèi 2 ®iĨm
B3: NhÊc th­íc ®­ỵc ®o¹n th¼ng
H thùc hµnh vÏ vµi ®o¹n th¼ng
H§3: Thùc hµnh
Bµi 1
H ®äc tªn ®iĨm, ®o¹n th¼ng trong SGK
Bµi 2: 
Quan s¸t giĩp ®ì nh÷ng H yÕu
Dïng th­íc vµ bĩt nèi c¸c cỈp ®iĨm ®Ĩ cã c¸c ®o¹n th¼ng trong SGK
§äc tªn tõng ®o¹n th¼ng nèi ®­ỵc 
Bµi 3: Nªu yªu cÇu bµi
Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi
§äc tªn c¸c ®o¹n th¼ng trong mçi h×nh vÏ.
3.Cđng cè – DỈn dß:
- NhËn xÐt giê häc
- VỊ nhµ tËp vÏ nhiỊu ®o¹n th¼ng
Thø ba ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2010
®é dµi ®o¹n th¼ng
I Mơc tiªu:
- H hiĨu ®­ỵc dµi h¬n, ng¾n h¬n tõ ®ã hiĨu vỊ ®é dµi ®ỵan th¼ng.
- BiÕt so s¸nh ®é dµi 2 ®o¹n th¼ng.
II Ph­¬ng ph¸p 
Trùc quan, luyƯn tËp thùc hµnh
III C«ng viƯc chuÈn bÞ
GV: 1 vµi c¸i but, que tÝnh dµi ng¾n mµu s¾c kh¸c nhau
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
GV
1.Bµi cị :
VÏ 2 ®iĨm C vµ D
KỴ ®o¹n th¼ng CD
2.Bµi míi
a. Dµi h¬n- ng¾n h¬n vµ so s¸nh ®é dµi 2 ®o¹n th¼ng
Gi¬ 2 chiÕc th­íc dµi ng¾n kh¸c nhau, lµm thÕ nµo ®Ĩ biÕt c¸i nµo dµi h¬n, c¸i nµo ng¾n h¬n?
HS
So s¸nh trùc tiÕp = c¸ch chËp 2 c¸i th­íc sao cho 2 ®Çu b»ng nhau, nh×n hai ®Çu cßn l¹i biÕt c¸i nµo dµi h¬n
1 H lªn so s¸nh que tÝnh 
Líp nhËn xÐt
H­íng dÉn H quan s¸t h×nh 1 
Th­íc trªn dµi h¬n th­íc d­íi vµ ng­ỵc l¹i
H­íng dÉn H quan s¸t h×nh 2
§o¹n th¼ng nµo dµi h¬n? 
§o¹n th¼ng trªn dµi h¬n
H§2: So s¸nh b¨ng c¸ch gi¸n tiÕp qua ®é dµi kh¸c
H QS h×nh vÏ SGK ®o ®é dµi b»ng gang tay
QS h×nh vÏ ®Ĩ nªu ®o¹n th¼ng nµo dµi h¬n, ®o¹n th¼ng nµo ng¾n h¬n
H§3: Thùc hµnh
Bµi 1: Nªu yªu cÇu bµi
Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi 
§Õm sè « vu«ng ®Ỉt vµo trong mçi ®o¹n th¼ng råi ghi sè
So s¸nh vµ t×m ra ®o¹n th¼ng nµo dµi nhÊt, ®o¹n th¼ng nµo ng¾n nhÊt
Bµi 2: nªu yªu cÇu bµi tËp
3.Cđng cè – dỈn dß:
 – NhËn xÐt giê häc
- VỊ nhµ «n l¹i bµi vµ lµm bµi tËp trong vë
Tù lµm bµi råi ch÷a bµi
Thø t­ ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2010
Thùc hµnh ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng
I Mơc tiªu:
- Giĩp H:
+ BiÕt c¸ch so s¸nh, ®o ®é dµi 1 sè ®å vËt quen thuéc
+NhËn biÕt ®­ỵc gang tay, b­íc ch©n cđa hai ng­êi kh¸c nhau th× kh«ng nhÊt thiÕt gièng nhau.
- B­íc ®Çu thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i cã ®¬n vÞ ®o “chuÈn” ®Ĩ ®o ®écdµi.
II Ph­¬ng ph¸p 
Trùc quan, luyƯn tËp thùc hµnh
III C«ng viƯc chuÈn bÞ
GV, HS th­íc kỴ, que tÝnh 
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
GV
1.Bµi cị :
VÏ 2 ®iĨm A vµ B
KỴ ®o¹n th¼ng AB
2.Bµi míi
H§1: GT ®o ®é dµi “ gang tay”
Gang tay lµ ®o ®é dµi tÝnh tõ ®Çu ngãn tay c¸i tíi ®Çu ngãn tay gi÷a 
HS
H x¸c ®Þnh ®é dµi gang tay cđa b¶n th©n
H§2: HD c¸ch ®o ®é dµi b»ng gang tay
§o c¹nh b¶ng b»ng gang tay
+ Lµm mÉu 
+ KÕt qu¶ ®o cđa c¸c b¹n cã gièng nhau kh«ng?
Nh­ vËy ®é dµi gang tay cđa mçi ng­êi lµ kh«ng gièng nhau
Quan s¸t
1 sè H lªn ®o c¹nh b¶ng b»ng gang tay råi nªu kÕt qu¶ 
KÕt qu¶ ®o kh«ng gièng nhau
H§3: HD ®o ®é dµi b»ng “b­íc ch©n”
+ §o ®é dµi cđa bơc gi¶ng b»ng b­íc ch©n
+ Lµm mÉu råi ®äc to kÕt qu¶
+ KL: ®é dµi b­íc ch©n cđa mçi ng­êi lµ kh«ng gièng nhau.
Quan s¸t
1 sè H lªn ®o råi nªu kÕt qu¶
H§4: Thùc hµnh
Bµi 1: Nªu yªu cÇu bµi
Giĩp H nhËn biÕt ®¬n vÞ ®o lµ “gang tay”
Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi 
§Õm sè gang tay ®Ỉt vµo trong mçi ®o¹n th¼ng råi ghi sè
Bµi 2: Giĩp H nhËn biÕt ®¬n vÞ ®o lµ “b­íc ch©n”
Giĩp H nhËn biÕt ®¬n vÞ ®o lµ “®é dµi que tÝnh”
Thùc hµnh ®o ®é dµi bµn, b¶ng, sỵi d©y b¨ng que tÝnh
3.Cđng cè – dỈn dß:
 – NhËn xÐt giê häc
- VỊ nhµ «n l¹i bµi vµ lµm bµi tËp trong vë BT to¸n 
§o ®é dµi mçi ®o¹n th¼ng råi nªu kÕt qu¶
Líp nhËn xÐt
Thø s¸u ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2010
mét chơc tia sè
I Mơc tiªu:
- Giĩp H nhËn biÕt 10 ®¬n vÞ gäi lµ 1chơc
- BiÕt ®äc vµ ghi sè trªn tia sè
II Ph­¬ng ph¸p
Trùc quan, kiÕn t¹o
III C«ng viƯc chuÈn bÞ
- Que tÝnh
IVC¸c H§ d¹y – häc chđ yÕu
GV
HS
1.Bµi cị : Kh«ng
2.Bµi míi:
H§1: Giíi thiƯu 1 chơc
Xem tranh vµ ®Õm sè qu¶ 
Cã 10 qu¶ H nªu CN – TT
§Õm sè que tÝnh trong 1 bã vµ nªu
10 qu¶ cßn gäi lµ 1 chơc qu¶
10 que tÝnh cßn gäi lµ 1 chơc que tÝnh
Nh¾c l¹i CN – TT
10 que tÝnh cßn gäi lµ mÊy chơc que tÝnh?
10 ®¬n vÞ cßn gäi lµ mÊy chơc ?
10 que tÝnh cßn gäi lµ 1 chơc que tÝnh
10 ®¬n vÞ chßn gäi lµ 1 chơc
Ghi 10 ®¬n vÞ = 1 chơc
 1 chơc = 10 ®¬n vÞ
Nh¾c l¹i
H§2: Giíi thiƯu tia sè
VÏ råi giíi thiƯu tia sè 
Cã thĨ dïng tia sè ®Ĩ minh ho¹ viƯc so s¸nh sè.
H§3: Thùc hµnh
Bµi 1: Nªu yªu cÇu bµi 
Nh¾c l¹i yªu cÇu bµi
§Õm sè chÊm trßn råi thªm vµo ®ã cho ®đ chơc chÊm trßn
Bµi 2: Nªu yªu cÇu bµi
KT- nhËn xÐt
§Õm sè con vËt cho ®đ chơc råi khoanh trßn l¹i
Bµi 3: Gäi H ®äc kÕt qu¶ ®iỊn ®­ỵc
NhËn xÐt sưa sai
3.Cđng cè – dỈn dß:
- 1 Chơc lµ bao nhiªu ®¬n vÞ?
- NhËn xÐt giê häc. 
ViÕt mçi sè vµo mçi v¹ch theo thø tù t¨ng dÇn
Ký duyƯt cđa ban gi¸m hiƯu
Giao H­¬ng, ngµy th¸ng 12 n¨m 2010
M«n ®¹o ®øc tuÇn 18
Thø s¸u ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2010
Thùc hµnh kü n¨ng cuèi häc kú I
I Mơc tiªu:
Giĩp H cđng cè l¹i ND kiÕn thøc ®· häc trong ch­¬ng tr×nh ®· häc.
H thÊy ®­ỵc hµnh vi ®ĩng sai ®Ĩ ph©n biƯt.
Thùc hiƯn tèt nh÷ng ®iỊu ®· häc ®­ỵc trong cuéc sèng hµng ngµy.
II C«ng viƯc chuÈn bÞ
HƯ thèng c©u hái «n tËp.
III Ph­¬ng ph¸p
Th¶o luËn, ®µm tho¹i
IV C¸c H§ d¹y – häc chđ yÕu
1 Bµi cị:
TrËt tù trong tr­êng häc cã lỵi g×?
2 Bµi míi 
G giíi thiƯu ghi tªn bµi
Cho H nªu nh÷ng bµi ®· häc trong kú I.
G cho H th¶o luËn nhãm tr¶ lêi nh÷ng c©u hái sau:
+ TrËt tù trong tr­êng häc, líp häc cã lỵi g×? 
+ Lµm g× ®Ĩ gi÷ trËt tù khi ®ang häc bµi?
+ §i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê cã lỵi g×? Tr­íc khi ®i häc em ph¶i lµm g×?
+T¹i sao khi chµo cê ph¶i ®øng nghiªm trang?
+ Nh­ thÕ nµo lµ lƠ phÐp víi anh chÞ nh­êng nhÞn em nhá?
+Gi÷ g×n s¸ch vë vµ ®å dïng häc tËp cã lỵi g×?
H th¶o luËn nhãm 
§¹i diƯn nhãm lªn tr×nh bµy.
Líp nhËn xÐt bỉ sung.
G kÕt luËn chung.
3 Cđng cè - dỈn ®ß:
NhËn xÐt giê häc.
VỊ nhµ «n bµi ®Ĩ giê sau KT ®Þng kú.
Ký duyƯt cđa ban gi¸m hiƯu
Giao H­¬ng, ngµy th¸ng 12 n¨m 2010
tù nhiªn – x· héi tuÇn 18
Thø n¨m ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2010
cuéc sèng xung quanh
I Mơc tiªu:
- Giĩp H nhËn biÕt:
+ Quan s¸t vµ nãi 1 sè nÐt chÝnh vỊ ho¹t ®éng sinh sèng cđa nh©n d©n ®Þa ph­¬ng
+ H cã ý thøc g¾n bã, yªu mÕn quª h­¬ng
II Ph­¬ng ph¸p
 - QS, trùc quan
III C«ng viƯc chuÈn bÞ
 - §Þa ®iĨm tham quan
IV C¸c H§ d¹y- häc chđ yÕu
1.Bµi cị:Kh«ng
2.Bµi míi
a. GT bµi: Trong tiÕt häc nµy, c¸c tiÕt häc sau chĩng ta cïng nhau t×m hiĨu vỊ cuéc sèng xung quanh ta.
H§1: Tham quan H§ sinh sèng cđa nh©n d©n khu vùc xung quanh tr­êng
B­íc 1: GV giao nhiƯm vơ quan s¸t
NhËn xÐt vỊ quang c¶nh trªn ®­êng 
NhËn xÐt vỊ quang c¶nh hai bªn ®­êng:nhµ cưa, cưa hµng, c¸c c¬ quan, chỵ
GV phỉ biÕn néi quy ®i tham quan
+ H ®¶n b¶o hµng ngị kh«ng ®­ỵc ®i l¹i tù do.
+ Ph¶i trËt tù nghe theo h­íng dÉn cđa gi¸o viªn
B­íc 2: §­a häc sinh ®i tham quan
B­íc 3: §­a häc sinh vỊ líp
3.Cđng cè – dỈn dß:
- NhËn xÐt ý thøc cđa H trong buỉi tham quan. 
Ký duyƯt cđa ban gi¸m hiƯu
Giao H­¬ng, ngµy th¸ng 12 n¨m 2010
Mü thuËt tuÇn 18
Thø n ăm ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 200
VÏ tiÕp h×nh vµ mµu vµo h×nh vu«ng
I Mơc tiªu:
- NhËn biÕt 1 vµi c¸ch trang trÝ h×nh vu«ng ®¬n gi¶n.
- BiÕt vÏ tiÕp ho¹ tiÕt vµo h×nh vu«ng vµ vÏ mµu theo ý thÝch.
II Ph­¬ng ph¸p:
Trùc quan, luyƯn tËp thùc hµnh
III C«ng viƯc chuÈn bÞ
1 vµi ®å vËt: Kh¨n vu«ng cã trang trÝ, viªn g¹ch hoa
1 vµi bµi mÉu vÏ trang trÝ h×nh vu«ng.
IV C¸c H§ d¹y- häc chđ yÕu:
GV
HS
1 Bµi cị: KT sù chuÈn bÞ cđa H
2. Bµi míi:
H§1: GT c¸ch vÏ trang trÝ h×nh vu«ng ®¬n gi¶n ë h×nh 1.2.3.4 bµi 18 trong vë TËp vÏ 1
GT 1 sè bµi trang trÝ h×nh vu«ng ®Ĩ H thÊy ®­ỵc vỴ ®Đp cđa nh÷ng h×nh vu«ng ®­ỵc trang trÝ
H thÊy ®­ỵc c¸c h×nh gièng nhau trong h×nh vu«ng th× vÏ b»ng nhau.
H§2: H­íng dÉn c¸ch vÏ
Nªu yªu cÇu bµi tËp
+ VÏ h×nh: VÏ tiÕp c¸c c¸nh hoa cßn l¹i ë h×nh 5
+ VÏ mµu: T×m chän 2 mµu ®Ĩ vÏ
+ YC vÏ mµu: VÏ 1 mµu ë 4 c¸nh hoa tr­íc, vÏ mµu cho ®Ịu kh«ng ra ngoµi h×nh vÏ
QS vµ l¾ng nghe
H§3: Thùc hµnh
Thùc hµnh vÏ vµo vë TËp vÏ 
VÏ h×nh c¸ch hoa
VÏ theo nÐt chÊm
VÏ c©n ®èi theo ®­êng trơc
3.NhËn xÐt - ®¸nh gi¸
- C¸ch vÏ h×nh
- C¸ch vÏ mµu
4. DỈn dß: T×m tranh vÏ con gµ
Ký duyƯt cđa ban gi¸m hiƯu
Giao H­¬ng, ngµy th¸ng 12 n¨m 2010
Thđ c«ng tuÇn 18
Thø n¨m ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2010
GÊp c¸i vÝ ( tiÕt 2 )
I Mơc tiªu:
H biÕt gÊp c¸i vÝ b»ng giÊy
GÊp ®­ỵc c¸i vÝ b»ng giÊy.
II ChuÈn bÞ
GV: Bµi mÉu
HS: giÊy mµu, hå d¸n, vë thđ c«ng.
III Ph­¬ng ph¸p 
QS, tr×nh bµy trùc quan, lµm mÉu, huÊn luþªn- luyƯn tËp
IV C¸c H§ d¹y – häc chđ yÕu
GV
HS
1 Bµi cị: KT sù chuÈn bÞ cđa H
2. Bµi míi
H§1: Cho H nh¾c l¹i c¸ch gÊp vÝ
B­íc 1: LÊy ®­êng dÊu gi÷a
B­íc 2: GÊp 2 mÐp vÝ
B­íc 3: GÊp tĩi vÝ
1 vµi H nh¾c l¹i
H§2: H thùc hµnh gÊp vÝ trªn giÊy mµu
L­u ý H khi gÊp 2 mÐp vÝ vµo trong 2 mÐp vÝ ph¶i s¸t ®­êng dÊu gi÷a kh«ng lƯch, kh«ng gÊp chång lªn nhau. Khi H gÊp G quan s¸t uèn n¾n giĩp ®ì nh÷ng H gÊp cßn lĩng tĩng khã hoµn thµnh bµi
H tiÕn hµnh gÊp vÝ trªn giÊy mµu
H gÊp song tiÕn hµnh trang trÝ bªn ngoµi
H§3:Tr­ng bµy s¶n phÈm
H tr­ng bµy s¶n phÈm vµ chän ra bµi ®Đp ®Ĩ tuyªn d­¬ng
GV nh¾c H d¸n SP vµo vë thđ c«ng
3.Cđng cè – dỈn dß:
NhËn xÐt giê häc.
VỊ nhµ tËp gÊp ®Ĩ giê sau chuÈn bÞ gÊp mị ca n«.
Ký duyƯt cđa ban gi¸m hiƯu
Giao H­¬ng, ngµy th¸ng 12 n¨m 2010
buổi hai-TuÇn 18	 
 Thø hai ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2010
TiÕt 1:LuyƯn To¸n
Thùc hµnh: §iĨm , ®o¹n th¼ng
I.Mơc tiªu:
Giĩp H nhËn biÕt ®­ỵc “ ®iĨm , ®o¹n th¼ng”
BiÕt ®äc tªn c¸c ®iĨm vµ ®o¹n th¼ng.
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HĐ 1: Lµm viƯc víi vë luyƯn toán 
 H­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp vë luyƯn to¸n 
GV cho HS nêu yêu cầu từng bài
HS tự làm bài
 Giáo viên đi xem xét giúp đỡ học sinh yếu
HĐ 2(đối với HS khá giỏi)
 Bài tập : Hình vẽ bên cĩ mấy điểm , mấy đoạn thẳng
HĐ 3:Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học.
- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt.
TiÕt 2: LuyƯn TiÕng ViƯt
Thùc hµnh «n luyƯn bµi: it - iªt
I Mơc tiªu:
- H ®äc viÕt ®­ỵc: it, iêt, trái mít, chữ viết.
- §äc tr¬n toµn bµi
Nèi ®ĩng « ch÷ víi h×nh , nèi « ch÷ víi « ch÷ cho phï hỵp , ®iỊn ®ĩng vÇn thÝch hỵp
II §å dïng d¹y- häc
 Vë bµi tËp TV1, SGKTV1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
1.Bµi cị:
§äc viÕt : it, iêt, trái mít, chữ viết.
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
NhËn xÐt cho ®iĨm
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TV
Bµi1: Nèi « ch÷ cho phï hỵp víi h×nh vµ « ch÷
Bµi 2: §iỊn : it, iêt, 
Bµi 3: LuyƯn viÕt
Sưa c¸ch ngåi viÕt cho HS 
3.Cđng cè – dỈn dß:
HS ®äc toµn bµi
NhËn xÐt giê häc
VỊ nhµ «n bµi.
Ho¹t ®éng cđa HS
§äc bµi SGK CN- TT
§äc ch÷ trong « rồi nối với hình
§äc ch÷ trong « vµ nèi
§äc 3 câu võa nèi ®­ỵc 
Quan s¸t tranh vµ ®iỊn vÇn 
§äc tõ võa ®iỊn ®­ỵc
ViÕt b¶ng con ViÕt vµo vë
 	-----------------------------------------------------
TiÕt3: LuyƯn MÜ thuËt
 Thùc hµnh : VÏ tranh ng«i nhµ cđa em
I Mơc tiªu:
- Giĩp H biÕt c¸ch vÏ tranh theo ®Ị tµi: Ng«i nhµ cđa em.
- VÏ ®­ỵc tranh cã ng«i nhµ vµ c©y
- VÏ mµu theo ý thÝch
II §å dïng
- HS: Mµu vÏ, vë thùc hµnh 
- GV: Tranh ¶nh cã ng«i nhµ, c©y
iII.C¸c H§ d¹y – häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt
 Cho HS quan sát tranh ngơi nhà và trả lời:
 - Bøc tranh cã h×nh ¶nh g×?
 - C¸c ng«i nhµ trong tranh nh­ thÕ nµo?
Ho¹t ®éng 2: Häc sinh thùc hµnh vÏ
 Gv xuèng líp h­íng dÉn hs vÏ bµi
Ho¹t ®éng 3:Cđng cè – dỈn dß: 
GV cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm 
Chän nh÷ng bµi vÏ ®Đp
Khen nh÷ng HS vÏ ®Đp
VỊ nhµ quan s¸t viên gạch hoa chuẩn bị cho bài sau
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø ba ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2010
TiÕt1: LuyƯn TiÕng ViƯt
Thùc hµnh «n luyƯn bµi : uôt - ươt
I Mơc tiªu:
- H ®äc viÕt ®­ỵc: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván.
§äc tr¬n toµn bµi
Nèi ®ĩng « ch÷ víi h×nh , nèi « ch÷ víi « ch÷ cho phï hỵp , ®iỊn ®ĩng vÇn thÝch hỵp
II §å dïng d¹y- häc
 Vë bµi tËp TV1, SGKTV1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
1.Bµi cị:
§äc viÕt : uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván.
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
 NhËn xÐt cho ®iĨm
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TV
Bµi1: Nèi « ch÷ cho phï hỵp víi h×nh , víi « ch÷ 
Bµi 2: §iỊn : uôt, ươt 
Bµi 3: LuyƯn viÕt
GV viết mẫu kết hợp nêu quy trình ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
Sưa c¸ch ngåi viÕt cho HS 
3.Cđng cè – dỈn dß:
HS ®äc toµn bµi
NhËn xÐt giê häc
VỊ nhµ «n bµi.
Ho¹t ®éng cđa HS
§äc bµi SGK CN- TT
§äc ch÷ trong «
§äc ch÷ trong « vµ nèi
§äc 3 câu võa nèi ®­ỵc 
 Quan s¸t tranh vµ ®iỊn vÇn 
 §äc tõ võa ®iỊn ®­ỵc
ViÕt b¶ng con 
ViÕt vµo vë
 TiÕt 2: LuyƯn to¸n.
Thùc hµnh tiÕt: ®é dµi ®o¹n th¼ng
I Mơc tiªu:
- H hiĨu ®­ỵc dµi h¬n, ng¾n h¬n tõ ®ã hiĨu vỊ ®é dµi đoạn th¼ng.
- BiÕt so s¸nh ®é dµi 2 ®o¹n th¼ng.
 II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
Ho¹t ®éng 1 :«n luyƯn 
 GV gi¬ 2 chiÕc th­íc dµi ng¾n kh¸c nhau,hỏi HS lµm thÕ nµo ®Ĩ biÕt c¸i nµo dµi h¬n, c¸i nµo ng¾n h¬n?
Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh: 
a)Lµm viƯc víi vë luyƯn toán 
 H­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp vë luyƯn Bµi :®é dµi đoạn th¼ng.
 Giáo viên đi xem xét giúp đỡ học sinh yếu
b)HS thi đo độ dài bảng, bàn bằng gang tay 
 NhËn xÐt chung
 Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS thực hành tốt
--------------------------------------------------
TiÕt 3: Gi¸o dơc ngoµi giê lªn líp 
Chđ ®Ị: anh bé ®éi
I Mơc tiªu: 
 Giĩp HS hiĨu s©u h¬n vỊ ngµy 22-12 ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViƯt Nam
 BiÕt kÝnh träng,biÕt ¬n c¸c chĩ bé ®éi.
 Gi¸o dơc ý thøc häc tËp vµ noi g­¬ng anh bé ®éi Cơ Hå
II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
H§ 1 : GV gi ới thiệu và nêu ý nghĩa ngày 22/12
 - §Ĩ thĨ hiƯn sù kÝnh träng, yªu quý c¸c chĩ bé ®éi hµng ngµy c¸c con ®· lµm g×?
H§ 2: Mĩa h¸t tËp thĨ
 GV nªu chđ ®Ị
 Thi hát múa, đọc thơ ca ngợi chú bộ đội.
 NhËn xÐt chung
 Tuyªn d­¬ng nh÷ng c¸ nh©n, nhãm biĨu diƠn hay
- Gv nhận xét tiết sinh hoạt Đội, đề ra phương hướng trong tuÇn tới.
Thø t­ ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2010
TiÕt 1: LuyƯn TiÕng ViƯt
Thùc hµnh: ÔN TẬP
I Mơc tiªu:
- Học sinh đọc và viết được chắc chắn 14 chữ ghi vần vừa học từ bài 68 đến 74
- §äc tr¬n toµn bµi
- Nèi ®ĩng « ch÷ víi h×nh , nèi « ch÷ víi « ch÷ cho phï hỵp , ®iỊn ®ĩng vÇn thÝch hỵp
II §å dïng d¹y- häc
 Vë bµi tËp TV1, SGKTV1
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
1.Bµi cị:
 HS ®äc viÕt : uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván.
 GV nhËn xÐt
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: LuyƯn ®äc
NhËn xÐt cho ®iĨm
Ho¹t ®éng 2:Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp TV
Bµi1: Nèi « ch÷ cho phï hỵp
Bµi 2: §iỊn : at, ăt, ât
Bµi 3: LuyƯn viÕt
GV viÕt mÉu kÕt hỵp nªu quy tr×nh
Sưa c¸ch ngåi viÕt cho HS
 3.Cđng cè – dỈn dß:
HS ®äc toµn bµi
NhËn xÐt giê häc
VỊ nhµ «n bµi.
Ho¹t ®éng cđa HS
§äc bµi Ơn tập trong SGK 
§äc ch÷ trong «
§äc ch÷ trong « vµ nèi
§äc 3 câu võa nèi ®­ỵc : 
 Quan s¸t tranh vµ ®iỊn vÇn 
 §äc tõ võa ®iỊn ®­ỵc 
ViÕt b¶ng con
ViÕt vµo vë	
	------------------------------------------------------------
TiÕt 2: MÜ thuËt
VÏ tiÕp h×nh vµ mµu vµo h

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 18lop 1 ca buoi hai.doc