Giáo án Lớp 1 - Tuần 17

I/ Mục tiêu

- Đọc được:ăt, ât, rửa mặt, đấu vật ; từ và câu ứng dụng.

- Viết được :ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.

- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề :Ngày chủ nhật .

II/ Đồ dùng dạy - học

Tranh minh hoạ câu và phần Luyện nói SGK

Bộ chữ học TV

III/ Các hoạt động dạy - học

 

doc 19 trang Người đăng honganh Ngày đăng 15/01/2016 Lượt xem 480Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p, nhận xét 
* HĐ3 : Luyện nói - GV gợi ý : 
 + Trong tranh vẽ những gì? 
 + Các em có thích ngày chủ nhật không?
 + Ngày chủ nhật em thường làm gì? Ở đâu?
3. Củng cố - dặn dò 
- GV chỉ sách cho HS theo dõi và đọc bài 
- Dặn HS ôn lại bài, xem trước bài 70 
- Nhận xét tiết học 
-2 HS viết trên bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con. 
-2 HS nhìn sách từ, 1HS nhìn sách đọc câu ứng dụng
- 1 HS phân tích, cả lớp phát âm 
- HS cài bảng, nhìn bảng phát âm 
- HS đánh vần
- HS đánh vần cá nhân, tổ, lớp.
- HS cài bảng, phát âm 
- HS phân tích 
- HS đánh vần cá nhân, lớp 
- HS đánh vần (đọc trơn ) 
- HS luyện đọc theo nhóm, lớp 
- HS đọc trơn (đánh vần ) cá nhân, lớp 
- HS tìm tiếng chứa vần mới, phân tích 
-HS tập viết vào bảng con 
- HS lần lượt phát âm : ăt, ât, r ửa mặt, đấu vật.
 - HS đọc các từ ngữ ứng dụng 
- HS nhận xét tranh minh hoạ câu ứng dụng SGK 
- HS đọc trơn (đánh vần ) cá nhân, nhóm, lớp 
- 2- 3 HS đọc câu ứng dụng 
- HS viết bài vào vở tập viết 
- HS đọc tên bài luyện nói : Ngày chủ nhật.
- HS nói : cá nhân theo gợi ý 
*Rút kinh nghiệm : 
Thứ ba : 22 /12/2009
HỌC VẦN
Bài 70 : ôt – ơt
I/ Mục tiêu 
- Đọc được:ôt, ơt, cột cờ, cái vợt ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được :ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề :Những người bạn tốt.
II/ Đồ dùng dạy - học 
Tranh minh hoạ câu và phần Luyện nói SGK 
Bộ chữ học TV 
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- Yêu cầu HS đọc, viết : ăt, rửa mặt 
 ât, đấu vật 
- Yêu cầu HS đọc từ ngữ ứng dụng, câu ứng dụng
- Nhận xét cho điểm 
 2. Bài mới 
* Giới thiệu bài 
* HĐ1 : Dạy vần 
 *Vần ôt
 + Nhận diện vần 
- Yêu cầu HS phân tích vần ôt
- Yêu cầu HS so sánh ăt vần ôt
- GV cài bảng, yêu cầu HS cài bảng vần ôt 
+ Đánh vần 
- GV đánh vần hdẫn HS 
 + Tiếng và từ khoá 
- Yêu cầu HS cài bảng : cột 
- GV đánh vần hdẫn HS 
- GV giới thiệu từ khoá : cột cờ 
- GV hdẫn HS đọc trơn tiếng và từ khoá 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS 
 * Vần ơt 
- Yêu cầu HS so sánh vần ôt và vần ơt 
( Hdẫn quy trình tương tự trên ) 
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài 
 *HĐ2 : Đọc từ úng dụng 
- GV giới thiệu, đọc giải thích nghĩa từ : 
 * HĐ3 : Viết 
- GV viết mẫu, nêu quy trình hdẫn HS viết 
- Nhận xét chỉnh sửa lỗi cho HS 
- Yêu cầu HS đọc lại bài 
* Tieát 2 : Luyện tập
 * HĐ1 : Luyện đọc 
Luyện đọc lại bài học ở tiết 1 
* Đọc câu ứng dụng 
- GV cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV nhận xét chỉnh sửa lỗi cho HS 
- GV đọc mẫu, giải thích nghĩa ( nội dung ) câu ứng dụng 
- Yêu cầu HS nêu tiếng có chứa vần mới trong từ và câu trong bài 
 * HĐ2 : Luyện viết 
- GV hdẫn, yêu cầu HS viết bài vào vở 
- GV quan sát uốn nắn HS 
- Chấm tập, nhận xét 
* HĐ3 : Luyện nói - GV gợi ý : 
 + Em chích người bạn nào nhất?
 + Vì sao em thích? Người bạn tốt đã giúp em những gì? 
 + Em phải đối xử như thế nào với người bạn tốt.
3. Củng cố - dặn dò 
- GV chỉ sách cho HS theo dõi và đọc bài 
- Dặn HS ôn lại bài, xem trước bài 71
- Nhận xét tiết học 
-2 HS viết trên bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con. 
-2 HS nhìn sách từ, 1HS nhìn sách đọc câu ứng dụng
- 1 HS phân tích, cả lớp phát âm 
- HS cài bảng, nhìn bảng phát âm 
- HS đánh vần
- HS đánh vần cá nhân, tổ, lớp.
- HS cài bảng, phát âm 
- HS phân tích 
- HS đánh vần cá nhân, lớp 
- HS đánh vần (đọc trơn ) 
- HS luyện đọc theo nhóm, lớp 
- HS đọc trơn (đánh vần ) cá nhân, lớp 
- HS tìm tiếng chứa vần mới, phân tích 
-HS tập viết vào bảng con 
- HS lần lượt phát âm : ôt, ơt , cột cờ, cái vợt.
 - HS đọc các từ ngữ ứng dụng 
- HS nhận xét tranh minh hoạ câu ứng dụng SGK 
- HS đọc trơn (đánh vần ) cá nhân, nhóm, lớp 
- 2- 3 HS đọc câu ứng dụng 
- HS viết bài vào vở tập viết 
- HS đọc tên bài luyện nói : Những người bạn tốt.
- HS nói : cá nhân theo gợi ý 
*Rút kinh nghiệm : 
Thöù ba : 22/12/2009 TOÁN
Bài : LUYỆN TẬP CHUNG
I/Mục tiêu 
-Bieát cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10.
- Viết các số theo thứ tự cho quy ñònh;vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi toùm taét baøi toaùn.(HS laøm ñöôïc baøi 1(coät 3,4);2 ;3 ).
II/ Các hoạt động dạy - học 
 1.Kiểm tra
- Gọi HS đọc xuôi các số từ 1 đến 10 và ngược lại.
+ Trong dãy các số từ 0 đến 10 số nào bé nhất, số nào lớn nhất?
- Nhận xét.
 2.Bài mới 
* HĐ1 : Giới thiệu bài 
* HĐ2 : Thực hành 
 + Bài 1 : Số 
- GV hướng dẫn : 2 = 1 +? ( 2 = 1 và? )
- Yêu cầu HS thực hiện bài vào sách.
- Nhận xét, sửa bài.
 + Bài 2 : Viết các số 7, 5, 2, 9, 8 theo thứ tự 
 a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn.
 b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé.
- Yêu cầu HS nêu số lớn nhất trong các số,
- Yêu cầu HS thực hiện vào bảng con 
- Nhận xét yêu cầu HS đọc lại các số đã sắp xếp 
 + Bài 3 : Viết phép tính thích hợp 
- Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ SGK, nêu đề toán.
- GV gợi ý : 
 a/ Có mấy bông hoa?
 Thêm mấy bông hoa nữa? 
 Bài toán hỏi gì?
 b/ Hướng dẫn tương tự trên 
 3. Củng cố - dặn dò 
- Xem, thực hiện lại các dạng toán đã học.
- Học thuộc lòng các bảng công, trừ trong phạm vi các số đã học.
- Nhận xét tiết học.
- HS đọc cá nhân 
- HS làm bài vào sách, 3HS thực hiện trên bảng lớp.
- Nhận xét sửa bài 
- HS viết lần lượt từng ý vào bảng con 
- 2 HS viết trên bảng lớp 
- Nhận xét.
- HS quan sát tranh, nêu đề toán : cá nhân 
- HS viết phép tính vào bảng con.
- 2 HS viết trên bảng lớp 
- Nhận xét 
* Rút kinh nghiệm : 
Thöù hai : 21 /12/2009 MĨ THUẬT
Bài 17: VẼ NGÔI NHÀ CỦA EM
I/Mục tiêu
- Biết cách tìm hieåu noäi dung đề tài 
- Biết cách vẽ tranh về đề tài ngôi nhà.
- Vẽ được tranh coù hình ngôi nhà.(HSK-G Vẽ được tranh coù hình ngôi nhà vaø coù caûnh vaät xung quanh )
II/ Đồ dùng dạy - học 
Một số tranh phong cảnh có ngôi nhà, có cây.Tranh minh hoạ cách vẽ.
Vở tập vẽ, bút chì, màu vẽ.
III/ Các hoạt động dạy -học
 1. Kiểm tra 
- Kiểm tra dụng cụ học tập của HS.
- Nhận xét 
 2. Bài mới * Giới thiệu bài
*HĐ1 : Quan sát, nhận xét ( LHGDBVMT )
- GV cho HS quan sát tranh đã chuẩn bị 
- Yêu cầu HS nhận xét : 
 + Tranh có những hình vẽ gì?
 + Các ngôi nhà trong tranh có giống nhau không?
 + Kể tên các phần chính của ngôi nhà 
 + Ngôi nhà của em giống với ngôi nhà nào trong tranh? Các em cần phải làm gì để ngôi nhà luôn sạch đẹp?
* HĐ2: Hướng dẫn cách vẽ 
- GV nhắc lại các bước vẽ ngôi nhà như bài 14 
 + Vẽ 1 hoặc 2 ngôi nhà khác nhau. Vẽ thêm chi tiết phụ ( cây cối, đường đi, )
 + Vẽ màu theo ý thích.
- GV vừa nói vừa chỉ vào hình hướng dẫn cách vẽ.
* HĐ3: Thực hành 
- Yêu cầu HS vẽ tranh ngôi nhà vào vở tập vẽ.
-GV lưu ý vẽ hình vừa với khung hình.
- Vẽ thêm chi tiết phụ ( cây, hoa,  ) 
- GV quan sát giúp đỡ HS 
*HĐ4 : Nhận xét – đánh giá 
- Yêu cầu HS tröng bày bài vẽ theo tổ 
- GV nhận xét đánh giá từng sản phẩm của HS 
 3.Củng cố - dặn dò 
- Giáo dục HS 
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- NHận xét tiết học 
- HS quan sát tranh cá nhân, thảo luận nhóm đôi.
- Một vài HS nêu trước lớp.
- HS thực hành vẽ hình theo yêu cầu 
- HS trưng bày sản phẩm theo tố 
- HS nhận xét, chọn bài vẽ đẹp theo ý thích.
* Rút kinh nghiệm : 
Thứ tư :23/12/2009
HỌC VẦN
Bài 71 : et – êt
I/ Mục tiêu 
- Đọc được:et, êt, bánh tét, dệt vải ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được :et, êt, bánh tét, dệt vải .
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề :Chợ tết.
II/ Đồ dùng dạy - học 
Tranh minh hoạ câu và phần Luyện nói SGK 
Bộ chữ học TV 
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- Yêu cầu HS đọc, viết : ôt, cột cờ 
 ơt, cái vợt 
- Yêu cầu HS đọc từ ngữ ứng dụng, câu ứng dụng
- Nhận xét cho điểm 
 2. Bài mới 
* Giới thiệu bài 
* HĐ1 : Dạy vần 
 *Vần ôt
 + Nhận diện vần 
- Yêu cầu HS phân tích vần et
- Yêu cầu HS so sánh et vần ôt
- GV cài bảng, yêu cầu HS cài bảng vần et 
+ Đánh vần 
- GV đánh vần hdẫn HS 
 + Tiếng và từ khoá 
- Yêu cầu HS cài bảng : tét
- GV đánh vần hdẫn HS 
- GV giới thiệu từ khoá : bánh tét
- GV hdẫn HS đọc trơn tiếng và từ khoá 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS 
 * Vần êt 
- Yêu cầu HS so sánh vần et và vần êt
( Hdẫn quy trình tương tự trên ) 
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài 
 *HĐ2 : Đọc từ úng dụng 
- GV giới thiệu, đọc giải thích nghĩa từ : 
 *HĐ3 : Viết 
- GV viết mẫu, nêu quy trình hdẫn HS viết 
- Nhận xét chỉnh sửa lỗi cho HS 
- Yêu cầu HS đọc lại bài 
* tieát 2: Luyện tập
 * HĐ1:Luyện đọc 
Luyện đọc lại bài học ở tiết 1 
 * Đọc câu ứng dụng 
- GV cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV nhận xét hỉnh sửa lỗi cho HS 
- GV đọc mẫu, giải thích nghĩa ( nội dung ) câu ứng dụng 
- Yêu cầu HS nêu tiếng có chứa vần mới trong từ và câu trong bài 
 * HĐ2 : Luyện viết 
- GV hdẫn, yêu cầu HS viết bài vào vở 
- GV quan sát uốn nắn HS 
- Chấm tập, nhận xét 
* HĐ3 : Luyện nói - GV gợi ý : 
 + Em có được đi chợ tết chua? Vào dịp nào?
 + Chợ tết có gì đẹp? 
 + Chợ tết thường bán những gì?.
3. Củng cố - dặn dò 
- GV chỉ sách cho HS theo dõi và đọc bài 
- Dặn HS ôn lại bài, xem trước bài 72
- Nhận xét tiết học 
-2 HS viết trên bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con. 
-2 HS nhìn sách từ, 1HS nhìn sách đọc câu ứng dụng
- 1 HS phân tích, cả lớp phát âm 
- HS cài bảng, nhìn bảng phát âm 
- HS đánh vần
- HS đánh vần cá nhân, tổ, lớp.
- HS cài bảng, phát âm 
- HS phân tích 
- HS đánh vần cá nhân, lớp 
- HS đánh vần (đọc trơn ) 
- HS luyện đọc theo nhóm, lớp 
- HS đọc trơn (đánh vần ) cá nhân, lớp 
- HS tìm tiếng chứa vần mới, phân tích 
 -HS tập viết vào bảng con 
- HS lần lượt phát âm : et, êt, bánh tét, dệt vải.
 - HS đọc các từ ngữ ứng dụng 
- HS nhận xét tranh minh hoạ câu ứng dụng SGK 
- HS đọc trơn (đánh vần ) cá nhân, nhóm, lớp 
- 2- 3 HS đọc câu ứng dụng 
- HS nhắc lại nội dung câu vừa đọc 
- HS viết bài vào vở tập viết 
- HS đọc tên bài luyện nói : Chợ tết 
- HS nói : cá nhân theo gợi ý 
*Rút kinh nghiệm : 
Thứ tư :23 /12/2009 TOÁN
Bài : LUYỆN TẬP CHUNG 
I/ Mục tiêu 
-Thöïc hieän ñöôïc So sánh các số,bieát thứ tự của các số trong dãy số từ o đến 10.Bieát cộng, trừ trong phạm vi 10;vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi hình veõ (HS thực hiện được bài tập 1, bài tập 2 (ý a,b),coät 1), bài tập 3 (cột 1,2)bài tập 4
- II/ Các hoạt động dạy - học 
 1.Kiểm tra
- Yêu cầu HS làm bài :
3 = 2 + .. 5 = . + 3
4 = 1 + .. 6 = . + 5
- Nhận xét.
 2.Bài mới 
* HĐ1 : Giới thiệu bài 
* HĐ2 : Thực hành 
 + Bài 1 : Nối các chấm theo thứ tự : 
- GV hướng dẫn HS thực hiện, nối theo thứ tự 
- Yêu cầu HS thực hiện bài vào sách.
- Nhận xét, sửa bài.
 + Bài 2 : Tính 
a/ Lưu ý HS viết kết quả thẳng cột,
b/ ( giảm dòng 3 )
- Yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện.
- Nhận xét 
 + Bài 3 : > < =
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài toán .
- GV hỏi : Trước khi điền dấu ta phải làm gì?
 - Nhậ xét sửa bài 
 + Bài 4 : Viết phép tính thích hợp 
a/
- Yêu cầu HS nhìn tranh SGK nêu đề toán
b/ Hướng dẫn tương tự trên 
+ Bai 5 : Xếp hình theo mẫu (neáu coøn thôøi gian )
- Yêu cầu HS nhắc tên các hình cần xếp 
- Yêu cầu HS thực hành xếp hình theo nhóm đôi 
- Nhận xét 
 3. Củng cố - dặn dò 
- Xem, thực hiện lại các dạng toán đã học.
- Học thuộc lòng các bảng công, trừ trong phạm vi các số đã học.
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS thực hiện trên bảng lớp 
- HS làm bc 
- HS làm bài vào sách, 2HS thực hiện trên bảng phụ.
- Nhận xét sửa bài 
- HS thực hiện vào sách, 2 hS thực hiện trên bảng lớp 
- Nhận xét sửa bài 
- HS nêu yêu cầu , 3 HS thực hiện trên bảng lớp 
- Nhận xét.
- HS quan sát tranh vẽ SGK nêu đề toán : Cá nhân 
_ HS viết phép tính vao bảng con 
- 2 HS viết trên bảng lớp 
- Nhận xét 
- HS nêu cá nhân 
- HS thực hành xếp hình theo nhóm đôi 
Thöù tư :23 /12/2009 
 TỰ NHIÊN XÃ HỘI 
 Bài 17 : GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH, ĐẸP 
I/ Mục tiêu 
- Nhận biết thế nào là lớp học sạch đẹp.
- Biết giữ gìn lớp học sạch, đẹp.(HSK-G neâu ñöôïc nhöõng vieäc em coù theå laøm ñeå goùp phaàn laøm cho lớp học sạch đẹp )
II/Đồ dùng dạy - học 
-Chổi, khăn lau bàn, đồ hốt rác.
- Kéo, giấy màu, bút chì. 
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- Yêu cầu HS nêu một vài hoạt động ở lớp.
- Nhận xét 
 2. Bài mới 
* Giới thiệu bài 
* HĐ1:QS tranh
-Phân nhóm cặp,quan sát 2 tranh.
-Nêu câu hỏi
-Gọi HS trình bày 
-GV kết luận (GDMT)
*HĐ2:Thảo luận.thực hành
-Chia nhóm nhận dụng cụ,giao việc vê sinh lớp học.
-Nhận xét kết quả thực hành vệ sinh lớp học
-Kết luận:Giáo dục HS sử dụng dụng cụ hợp lý để đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh cơ thể.Vậy hằng ngày em phải giữ gìn và làm vệ sinh lớp học sạch đẹp.
3.Củng cố-dặn dò
-Em làm gì để giữ gìn lớp học sạch đẹp?
-GDHS làm trực nhật lớp hằng ngày.
-Chuẩn bị bài 18
4. Nhận xét tiết học 
- HS nêu cá nhân 
-Nhóm cặp qs tranh,thảo luận câu hỏi.
-đại diện nhóm trình bày.
-Nhóm thực hành 
-Nêu kết quả thực hành 
-Nhận xét,bổ sung
-HS trả lời 
Thứ ba:22/12/2009
THỂ DỤC (tuaàn 17 )
Bài : TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I/Mục tiêu 
- Biết được những kiến thức kĩ năng cơ bản đã học trong HKI (có thể còn quên một số chi tiết )và thực hiện được cơ bản đúng những kĩ năng đó.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.(Sơ kết học kì I. HS thực hiện cơ bản đúng những động tác đã học trong học kì ) 
II/ Địa điểm – phương tiện 
- Trên sân trường 
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp 
 1. Phần mở đầu 
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
- Giậm chân tại chỗ và đếm theo nhịp.
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
 2. Phần cơ bản 
- Sơ kết học kì I.
 + GV cùng HS nhắc lại những kiến thức, kĩ năng đã học về :
.* Đội hình đội ngũ.
* TDRLTTCB và trò chơi vận động.
 X x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 + Xen kẽ GV gọi một vài HS lên làm mẫu lại các động tác.
 + GV đánh giá kết quả học tập của HS.
 Tuyên dương, nhắc nhở.
- Trò chơi “ Chạy tiếp sức”. x
 x x x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x x
 X x
 3. Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp và hát.
- Trò chơi diệt các con vật có.
-Giao bài tập về nhà.
- GV nhận xét giờ học.
Thứ năm : 24/12/2009
HỌC VẦN
Bài 72 : ut – ưt
I/ Mục tiêu 
- Đọc được:ut, ưt, bút chì, mứt gừng ; từ và câu ứng dụng.
- Viết được :ut, ưt, bút chì, mứt gừng.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề :Ngón út, em út, sau rốt .
II/ Đồ dùng dạy - học 
Tranh minh hoạ câu và phần Luyện nói SGK 
Bộ chữ học TV 
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- Yêu cầu HS đọc, viết : et, bánh tét 
 êt, chợ tết 
- Yêu cầu HS đọc từ ngữ ứng dụng, câu ứng dụng
- Nhận xét cho điểm 
 2. Bài mới 
* Giới thiệu bài 
* HĐ1: Dạy vần 
 *Vần ut 
 + Nhận diện vần 
- Yêu cầu HS phân tích vần ut 
- Yêu cầu HS so sánh et vần ut
- GV cài bảng, yêu cầu HS cài bảng vần ut 
+ Đánh vần 
- GV đánh vần hdẫn HS 
 + Tiếng và từ khoá 
- Yêu cầu HS cài bảng : bút 
- GV đánh vần hdẫn HS 
- GV giới thiệu từ khoá : bút chì 
- GV hdẫn HS đọc trơn tiếng và từ khoá 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS 
 * Vần ưt
- Yêu cầu HS so sánh vần ưt và vần ut 
( Hdẫn quy trình tương tự trên ) 
- Yêu cầu HS đọc lại toàn bài 
 * HĐ2 : Đọc từ úng dụng 
- GV giới thiệu, đọc giải thích nghĩa từ : * HĐ3 :Viết 
- GV viết mẫu, nêu quy trình hdẫn HS viết 
- Nhận xét chỉnh sửa lỗi cho HS 
- Yêu cầu HS đọc lại bài 
* Tiết 2 : Luyện tập 
 *HĐ1: Luyện đọc 
Luyện đọc lại bài học ở tiết 1 
* Đọc câu ứng dụng 
- GV cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV nhận xét chỉnh sửa lỗi cho HS 
- GV đọc mẫu, giải thích nghĩa ( nội dung ) câu ứng dụng 
- Yêu cầu HS nêu tiếng có chứa vần mới trong từ và câu trong bài 
 * HĐ2 : Luyện viết 
- GV hdẫn, yêu cầu HS viết bài vào vở 
- GV quan sát uốn nắn HS 
- Chấm tập, nhận xét 
* HĐ3 : Luyện nói - GV gợi ý : 
+ So với năm ngón tay, ngón út là ngón như thế nào?
 + Em út là em như thế nào trong nhà?
 + Cho HS xem đàn vịt, chỉ và nói con đi sau cùng.
- GV nói sau cùng còn nói cách khác là đi sau rốt 
3. Củng cố - dặn dò 
- GV chỉ sách cho HS theo dõi và đọc bài 
- Dặn HS ôn lại bài, xem trước bài 73
- Nhận xét tiết học 
-2 HS viết trên bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con. 
-2 HS nhìn sách từ, 1HS nhìn sách đọc câu ứng dụng
- 1 HS phân tích, cả lớp phát âm 
- HS cài bảng, nhìn bảng phát âm 
- HS đánh vần
- HS đánh vần cá nhân, tổ, lớp.
- HS cài bảng, phát âm 
- HS phân tích 
- HS đánh vần cá nhân, lớp 
- HS đánh vần (đọc trơn ) 
- HS luyện đọc theo nhóm, lớp 
- HS đọc trơn (đánh vần ) cá nhân, lớp 
- HS tìm tiếng chứa vần mới, phân tích 
-HS tập viết vào bảng con 
- HS lần lượt phát âm : ut, ưt, bút chì, mứt gừng 
- HS đọc các từ ngữ ứng dụng 
- HS nhận xét tranh minh hoạ câu ứng dụng SGK 
- HS đọc trơn (đánh vần ) cá nhân, nhóm, lớp 
- 2- 3 HS đọc câu ứng dụng 
- HS viết bài vào vở tập viết 
- HS đọc tên bài luyện nói : ngón út, em út, sau rốt.
- HS quan sat tranh và trên bàn tay của các em, nói cá nhân theo gợi ý.
- HS nói : cá nhân theo gợi ý 
*Rút kinh nghiệm : 
Thứ năm :24/12/2009	 TOÁN
Bài : LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu 
- Biết cấu tạo các số trng phạm vi 10;thực hiện được cộng,trừ.
- So sánh các số trong phạm ví 10.Viết phép tính thích hợp với hình vẽ; nhận dạng hình tam giác.- HS thực hiện được bài tập 1, bài tập 2 (dòng 1)bài tập 3,4.
II/ Các hoạt động dạy - học 
 1.Kiểm tra
- Yêu cầu HS làm bài :
4 + 5 – 7 = 10 – 6 - 2 = 9 - 8 – 1 =
1 + 1– 6 = 7 – 4 + 3 = 8+ 2 – 5 =
- Nhận xét.
 2.Bài mới 
* HĐ1 : Giới thiệu bài 
* HĐ2 : Thực hành 
 + Bài 1 : Tính 
- Yêu cầu HS nê yêu cầu .
- Lưu ý HS viết kết quả thẳng cột (ý a ) phép tính. 
- Nhận xét, sửa bài.
 + Bài 2 : Số 
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu.
- Nhận xét 
- Gv yêu cầu HS nêu lại cấu tạo của một vài số có trong bài. 
+ Bài 3 : 
-GV viết đề bài lên bảng 
- GV yêu cầu HS đọc các số trong bài, nêu câu hỏi 
- Nhận xét sửa bài 
 + Bài 4 : Viết phép tính thích hợp 
- Gv viết tóm tắt lên bảng, yêu cầu HS đọc tóm tắt và nêu đề toán 
- GV hướng dẫn phân tích bài toán : 
 + Bài toán cho biết gì?
 +Bài toán hỏi gì? 
 + Ta phải làm gì? 
+ Bai 5 : Trong hình bên : Có bao nhiêu hình tam giác?
- Nhận xét 
 3. Củng cố - dặn dò 
- Xem, thực hiện lại các dạng toán đã học.
- Học thuộc lòng các bảng công, trừ trong phạm vi các số đã học.
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS thực hiện trên bảng lớp 
- HS nhắc lại cấu tạo số 
- HS làm bài vào sách, 2HS thực hiện trên bảng phụ.
- Nhận xét sửa bài 
1 HS nêu yêu cầu
- HS thực hiện vào sách, 3 HS thực hiện trên bảng phụ.
- Nhận xét sửa bài 
- HS nêu yêu cầu 
- HS tả lời cá nhân. 
- Nhận xét.
- HS đọc tóm tắt và nêu đề toán : cá nhân
- HS trả lời cá nhân
 -HS viết phép tính vao bảng con 
- 1 HS viết trên bảng lớp 
- Nhận xét 
- HS quan sát hình vẽ SGK nêu cá nhân 
Thứ sáu : 25/12/2009 TOÁN
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
Thứ năm: 24/12& 31/12/20 09 THỦ CÔNG
Bài : GẤP CÁI VÍ ( 2 tiết )
I/ Mục tiêu 
- HS biết cách gấp cái ví bằng giấy.
- Gấp được cái ví bằng giấy.Ví có thể chưa cân đối.các nếp gấp tương đối phẳng,thẳng.(HSK-G gấp được cái ví bằng giấy.các nếp gấp phẳng,thẳng.Làm thêm được quai sách và trang trí cho ví )
II/ Đồ dùng dạy - học 
- Cái ví mẫu gấp bằng giấy màu ( lớn ), 1 tờ giấy màu khổ lớn.
- Giấy màu, vở thủ công, 1 tờ giấy vở.
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra
Kiểm tra dụng cụ học tập của HS.
 2. Bài mới 
* Giới thiệu bài 
* HĐ1 : Quan sát, nhận xét.
- GV cho HS quan sát cái ví mẫu - nhận xét : 
 + Cái ví được gấp bằng tờ giấy màu hính gì?
 + Ví có mấy ngăn đựng? 
 * HĐ2 : Hướng dẫn cách gấp cái ví.
- GV thao tác mẫu trên giấy màu khổ to.
 + Bước 1 : Lấy đường dấu giữa : Đặt tờ giấy màu hình chữ nhật để dọc tờ giấy, mặt màu ở dưới. Gấp đôi tờ giấy để lấy đường dấu giữa -> mở tờ giấy ra như ban đầu.
 + Bước 2 : Gấp 2 mép ví : Gấp mép 2 đầu tờ giấy 
Vào khoảng 1 ô ( 2 đầu chiều rộng tờ giấy ).
 + Bước 3 : Gấp ví 
- Gấp 2 phần giấy 2 đầu chiều rộng vào đường dấu giữa. Lật hình ra mặt sau, gấp 2 đầu tờ giấy (chiều dài hình chữ nhật) vào trong sao cho cân đối với nhau.
- Gấp đôi lại theo đường dấu giữa hình chữ đầu, đưa miệng, được cái ví hoàn chỉnh.
* Yêu cầu HS thực hiện gấp cái ví bằng giấy nháp 
- Quan sát giúp đỡ HS.
 * HĐ3 : Thực hành 
- Kiểm tra dụng cụ học tập của HS.
- GV nhắc lại các bước gấp cái ví. 
- Yêu cầu HS thực hành gấp ví, trang trí theo ý thích
- GV quan sát giúp đỡ HS 
 * HĐ4: Trưng bày sản phẩm 
- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm theo tổ 
- GV nhận xét, đánh giá.
 3. Củng cố - dặn dò 
- Liên hệ giáo dục HS.
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
- Hs quan sát, nêu nhận xét cá nhân
- HS theo dõi các thao tác của GV.
- HS thực hành gấp cái ví bằng giấy nháp 
- 1 HS thực hành gấp cái ví trên trước lớp 
- HS thực hành gấp ví.
-HS trưng bày sản phẩm theo tổ.
- HS nhận xét, chọn sản phẩm đẹp nhất theo ý thích.
Thứ sáu :25/12/2009 TẬP VIẾT
TUẦN 15 : THANH KIẾM, ÂU YẾM, AO CHUÔM, BÁNH NGỌT,
BÃI CÁT, THẬT THÀ
I/ Mục tiêu
- Viết đúng các chữ :thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt,.kiểu chữ viết thường,cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.(HSK-G viết đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1,tập một )
II /Đồ dùng dạy - học 
-Bảng phụ viết sẵn các từ trên
III/ Các hoạt động dạy - học
1. Kiểm tra 
- Yêu cầu HS viết : mầm non, chôm chôm, ghế đệm 
 - Nhận xét 
2. Bài mới
*Giới thiệu bài
*HĐ1: Hdẫn viết chữ
- GV treo bảng phụ đã chuẩn bị - yêu cầu HS đọc 
- Yêu cầu HS phân tích 
- Yêu cầu HS nhắc lại độ cao của một số con chữ 
- GV tô lại từng chữ, từ trên bảng nêu quy trình, Hdẫn HS viết 
- Nhận xét sửa sai cho HS 
*HĐ2: Viết bài vào vở 
- GV hdẫn – yêu cầu HS viết bài vào vở 
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi, cách cầm bút 
- Quan sát -uốn nắn HS 
- Chấm tập - Nhận xét - nhắc nhở 
3 Củng cố - dặn dò
Dặn HS về luyện viết lại bài ( HS viết chưa đạt yêu cầu ) 
Nhận xét tiết học 
 - 4 HS viết trên bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con 
- HS đọc Đ T, cá nhân 
- HS phân tích tiếng, từ : cá nhân
-HS tập viết vào bảng con
- HS viết bài vào vở theo yêu cầu 
TẬP VIẾT
TUẦN 16 : XAY BỘT, NÉT CHỮ, KẾT BẠN,
 CHIM CÚT, CON VỊT, THỜI TIẾT 
I/ Mục tiêu
-Viết đúng các chữ :xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút ,.kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.(HSK-G viết đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1, tập một )
II /Đồ dùng dạy - học 
Bảng phụ viết sẵn các từ trên
III/ Các hoạt động dạy - học
1. Kiểm tra 
- Yêu cầu HS viết : ao chuôm

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 17.doc